فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 36 (پاییز 1394)
 • پیاپی 36 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد احمدی صفا*، مجتبی فراهانی صفحات 1-24
  هدف مطالعه ی حاضر، بررسی دیدگاه معلمان زبان انگلیسی درخصوص توان بالقوه ی یکی از کتب ملی آموزش زبان انگلیسی به نام پراسپکت یک درپرورش توانش بینافرهنگی دانش آموزان مقطع اول متوسطه است. هفتاد معلم با سابقه ی تدریس کتاب مزبور ازطریق روش نمونه گیری دردسترس برای پاسخ گویی به پرسشنامه ای محقق ساخته انتخاب شدند؛ علاوه براین، 22 نفر ازآنان در مصاحبه ای نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. نتایج نشان داد که کتاب موردنظر فاقد توان بالقوه ی لازم برای پرورش «توانش بینافرهنگی» است. همچنین، نتایج مصاحبه حاکی از آن بود که (الف) هم کتاب های پیشین و هم کتاب پیش رو به لحاظ پرورش توانش بینافرهنگی عملکرد ضعیفی دارند، (ب) کتاب موردنظر فاقد اهداف بینافرهنگی است، (ج) عملکرد کتاب به لحاظ ویژگی های فرهنگی و بینافرهنگی، ازدیدگاه دانش آموزان قابل قبول نیست؛ (د) فعالیتهای این کتاب، توانش بینافرهنگی را تقویت نمی کند؛ و (ه) عدم معرفی فرهنگ زبان خارجی و سایرفرهنگ ها، نگرش بسته و متعصبانه به روابط بین انسانی، و بومی سازی افراطی از نقاط ضعف اصلی کتاب می باشد.
  کلیدواژگان: توانش بینافرهنگی، پراسپکت یک، ارزشیابی کتاب و مواد
 • رضا پیش قدم *، زهرا رستمی صفحات 25-42
  کتاب درسی یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم ترین نقش ها را در برنامه درسی ایفا می کند. در این مطالعه می کوشیم به صورت کیفی، نقش کتاب انگلیسی پایه هفتم در کیفیت یادگیری دانش آموزان را بررسی کنیم. ارزیابی صوری، ارزیابی محتوایی، بررسی ایجاد حس هیجانی با واژگان(emotionalize language) و میزان رضایت مندی دانش آموزان و معلمان پایه هفتم از کتاب مذکور از جمله اهداف این تحقیق هستند. از این رو، از 60 دانش آموز کلاس هفتم و 10 معلم زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه دخترانه دولتی بعثت در شرق تهران خواسته شد تا در مصاحبه ای در این خصوص شرکت نمایند. نتایج مصاحبه ها حاکی از عملکرد ضعیف کتاب در ایجاد حس هیجانی با واژگان و تصاویر است. در پایان، راه کارهایی برای ارتقای سطح کیفی و حس هیجانی واژگان و تصاویر کتاب جدید التالیف پایه هفتم ارائه کرده ایم.
  کلیدواژگان: مدل تحولی، تفاوت های مبتنی بر ارتباط، ایجاد حس هیجانی با زبان، مصاحبه، کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
 • سعید رضایی*، اشکان لطیفی صفحات 43-58
  مقاله حاضر به بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم) از منظر مولفه های فرهنگی و هویتی شامل اسامی اشخاص، اماکن، البسه، پوشش، غذا، نوشیدنیها و مشاغل می پردازد. بررسی این کتاب بر اساس روش تحلیل محتوایی، مصاحبه و گفتگو با 8 معلم که کتاب حاضر را تدریس کردهاند و 12 نفرمتخصص حوزه آموزش زبان تهیه شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که مولفین نتوانسته اند به اندازه کافی به مولفه های فرهنگی بپردازند. کتاب حاضربه صورت کلی متمرکز بر فرهنگ بومی ایران است و نمونه هایی از فرهنگ جهانی در آن دیده نمی شود. نکته دیگرآن که، تنها مسائل فرهنگی و هویتی شهر تهران در این کتاب منعکس گردیده و خصیصه های فرهنگی سایر مناطق ایران در آن نادیده گرفته شده است. بر همین اساس در پایان این مقاله راهکارهایی برای بهبود این کاستی ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، کتاب زبان انگلیسی پایه اول متوسطه(هفتم)، هویت
 • احمد رمضانی*، آتوسا رستم بیک تفرشی صفحات 59-76
  ارزیابی کتاب های درسی و تحلیل محتوای آن ها در برنامه ریزی آموزشی اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان شناختی متن کتاب زبان انگلیسی هفتم از منظر انواع فرایند (فعل) بر اساس چارچوب فرانقش تجربی دستور نقش گرای نظام مند هلیدی و متیسون (2014) است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی است. به این ترتیب متن کتاب (شامل دستورالعمل تمرین، متن مکالمه و درس) در قالب شش فرایند مادی، ذهنی، ارتباطی، رفتاری، بیانی و وجودی طبقه بندی و الگوی کاربرد فرایندها ارائه می شود. برای مقایسه بهتر کل کتاب به چهار بخش (شامل دو درس، تمرین ها و مرور) تقسیم می شود. نتایج نشان می دهد که از مجموع 509 فرایند مشاهده شده، فرایند رابطه ای با 36% رخداد، پربسامدترین است. درصد رخداد سایر فرایندها عبارتند از: مادی (27 %)، رفتاری (19%)، بیانی (14%)، ذهنی (4%) و وجودی (کم تر از 1%). درصد فرایند رابطه ای در بخش سوم و چهارم به طور چشمگیری کاهش می یابد. درصد رخداد فرایند مادی و رفتاری به ترتیب روندی افزایشی و کاهشی دارد. بیشترین رخداد فرایند ذهنی در بخش چهارم است. در کل دانش آموزان با 60 نوع فعل مختلف مواجه می شوند: مادی (35 فعل)، ذهنی (7 فعل)، رابطه ای (4 فعل)، رفتاری (6 فعل)، بیانی (7 فعل) و وجودی (1 فعل).
  کلیدواژگان: دستور نقش گرای نظام مند، هلیدی، کتاب انگلیسی هفتم، فرانقش تجربی، انواع فرایند
 • امیر زندمقدم*، آریا رحیمی گل خندان صفحات 77-104
  با توجه به تحولات اخیر آموزش زبان انگلیسی و بازتاب آن در کتاب ها و مواد آموزشی مدارس کشور، مقاله ی حاضر به بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه ی هفتم از نقطه نظر رویکرد فعالیت محور به آموزش و طراحی درس می پردازد. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب نظری کلی فعالیت الیس (2003)، تمرین های هشت درس تحلیل شدند و سپس بر اساس معیارهای موجود در این چهارچوب، ماهیت آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته های این مطالعه، تنها 16 عدد از مجموع 57 عدد (%28) تمرین موجود در این کتاب ساختار و ماهیت فعالیت محور داشتند. لذا، بر اساس این یافته ها می توان بیان کرد که اثر مورد مطالعه از رویکرد فعالیت محور پیروی نکرده است. عدم استفاده از درون داد واقعی، کمبود فرصت های تعامل بین زبان آموزان و هم چنین تمرین های متعدد فاقد فرآورده های مفید، از دلایل اصلی فاصله گرفتن ساختار این اثر از رویکرد فعالیت محور و اثربخشی مختصر این کتاب می باشد.
  کلیدواژگان: پایه ی هفتم، رویکرد فعالیت محور به آموزش زبان، رویکرد فعالیت محور به طراحی درس، مدل الیس (2003)
 • حسن سودمند افشار صفحات 105-132
  مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطهProspect 1) یا به اختصار کتاب 7(را بررسی کرده است. 21 معلم کتاب 7، پرسشنامه ای 23 سوالی در مقیاس لیکرت را که بر اساس ده فهرست معتبر ارزیابی کتب آموزش زبان انگلیسی تهیه شده و روایی آن مورد تایید و قضاوت متخصصین رشته قرار گرفته بود، تکمیل نموده و ده نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شده و با اخذ رضایت شان، در مصاحبه ای نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. همچنین محقق با استفاده از 23 معیار مذکور به بررسی ذهنی و تفصیلی کتاب 7 مخصوصا از نظر وجود/عدم وجود تعصب جنسیتی و برابری/نابرابری روابط قدرت در مطالب کتاب پرداخت. نتایج آمار توصیفی حاصله از پرسشنامه و تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد هر چند کتاب از نقاط قوت نسبی برخوردار است، نقاط ضعف جدی مانند واقعی و طبیعی نبودن برخی از مطالب، ارائه یکسویه و متعصبانه مقوله فرهنگ، عدم جذابیت مطالب و موضوعات، محدود بودن موقعیت های موجود در کتاب (به درس و کلاس و مدرسه) است. همچنین نتایج تحلیل استنباطی (خی دو) نشان داد، کتاب 7 در بیان جنسیت در مطالب و تصاویر به طور معناداری به نفع مردان معتصب است.
  کلیدواژگان: کتاب 7، ارزیابی، فهرست ارزیابی، جنسیت، روابط قدرت
 • سید محمدرضا عادل*، فاطمه طالبیان صفحات 133-158
  کتاب زبان انگلیسی (پایه هفتم) کتابی است که به تازگی برای فراگیران زبان انگلیسی طراحی و منتشر شده است. هدف نویسندگان بومی کردن محتوا، شکل و تصاویر این کتاب بر اساس فرهنگ ایرانی است. هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل تصاویر کتاب از منظر دانش آموزان ترک، فارس و کرد (کرمانج) می باشد. ابزار استفاده شده در این تحقیق یک پرسشنامه که توسط محققین طراحی و اعتبار بخشی شده و [1]یک مصاحبه نیمه آزاد (semi-structured) می باشد. 182 دانش آموز (77 دانش آموز ترک، 57 دانش آموز فارس و 48 دانش آموز کرد) به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از آزمون خی دو، تجزیه و تحلیل نتایج نشان داده شد که بعضی از تصاویر به درستی انتخاب نشده اند و تفاوت هایی در فهم، تفسیر معنا و هدف آن تصاویر در دانش آموزان دیده شد. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که به هنگام انتخاب تصاویر بهتراست خرده فرهنگ های ایرانی هم مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تصویر، فرهنگ، زبان، دانش آموزان ترک، دانش آموزان فارس، دانش، آموزان کرد
 • پرویز علوی نیا، مریم زین العابدینی * صفحات 159-177
  نقدی که پیش روست بر پایه مدل سیزر (Cisar، 2000) که طبق استاندارد انجمن امریکایی آموزش زبانهای خارجی American Council on Teaching of Foreign Languages (ACTFL) جهت بررسی کتاب های آموزش زبان طراحی شده به رشته تحریر درآمده است. افزون بر این، به منظور بررسی هر چه دقیق تر این کتاب، از مدل باشتورکمن (Basturkmen، 2006) نیز از منظرهای مختلف بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که هر چند نگارندگان کتاب مذکور به میزان قابل تاملی در مرتفع ساختن ضعفهای موجود در مجموعه های قبلی موفق بوده اند، به زعم نویسندگان مقاله حاضر هنوز کاستی هایی در شیوه تنظیم این کتاب مشهود است. از جمله اینکه، علیرغم بهره گیری از تصاویر متعدد و مرتبط، بنظر می رسد در برخی موارد، استفاده از امکانات بصری و دیداری بیشتر، می تواند به فهم بهتر مطالب کمک شایانی بکند. همچنین، اگرچه مولفان در تعالی فرهنگ اصیل بومی و هویت ملی مبتنی بر ارزشها و باورهای اسلامی بسیار موفق بوده اند، شاید پرداختن به دستمایه هایی از فرهنگ زبان مقصد نیز ضروری است و جهت ایجاد انگیزه بیشتر در یادگیرندگان بهتر است از تنوع بیشتری در طراحی تمرینات درسی در ویرایشهای بعدی کتاب استفاده گردد
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، کتاب زبان هفتم، مدل باشتورکمن، مدل سیزر، پراسپکت 1
 • محمدهادی محمودی*، محمد مرادی صفحات 179-196
  آموزش هر زبان موانع و مشکلات خاص خود را دارد، آموزش زبان انگلیسی نیز از این قضیه مستثنی نیست. یکی از اصلی ترین موانع آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب های درسی می باشد. از آنجایی که کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مقطع متوسطه اولین تجربه رسمی تحصیلی دانش آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب از اهمیتی مضاعفی برخوردار بوده وطبعآ مستلزم دقت و تلاش بسیار زیادی از طرف مولفان خواهد بود. از این رو، می توان گفت که ارزش یابی و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مقطع متوسطه می تواند اقدامی مهم در راستای شناخت نقاط ضعف و قوت این کتاب باشد. هدف اصلی این تحقیق، نقد و ارزشیابی کیفی این کتاببر اساس شاخص های علمی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن بخصوص در ارتباط با روش شناسی آموزش زبان خارجیاست.بدین منظور، 18 معلم زبان انگلیسی پایه هفتم و 25 دانش آموز این پایه مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته (semi-structured interview) قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای مطالب ذکر شده توسط مصاحبه شونده ها و همچنین بررسی و تحلیل محتوای کتاب،مهمترین نقاط قوت وضعف این کتاب در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی کتاب درسی، پایه هفتم، کتاب زبان انگلیسی
 • عزیزالله میرزایی*، فرزانه طاهری صفحات 197-214
  اهمیت و ضرورت ارزشیابی مطالب آموزشی زبان دوم یا خارجی بر صاحبنظران و متخصصان فن کاملا آشکار است. از سوی دیگر، با توجه به نقش مهم دستور زبان در یادگیری زبان دوم و ظهور رویکردها و مفاهیم جدید در این رابطه، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب انگلیسی هفتم از دوره اول متوسطه به نام پراسپکت 1 (Prospect 1) از سری مجموعه ی انگلیسی برای مدارس را بر اساس تحلیلی کیفی از منظر «مهارت دستوری» یا (Grammaring) لارسن-فریمن مورد نقد و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله نشان می دهد که کتاب مورد نظر در مقایسه با کتاب های پیشین هم سطح خود از آموزش سنتی دستور زبان فاصله گرفته و گامی رو به جلو در جهت مهارت-محور کردن آن برداشته است. با این حال ظاهرا در برخی از جنبه ها از جمله فراهم نمودن بافت های اجتماعی ملموس تر و دوری گزیدن از تمرین های مکانیکی و ملال آور رایج در شیوه های سنتی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، مهارت دستوری، کتاب انگلیسی هفتم، رویکرد سنتی، رویکرد مهارت، محور
 • اسمعیل علی سلیمی*، یونس تاسه صفحات 215-230
  اخیرا کتاب های زبان انگلیسی در ایران بر اساس نظریه هوش های چندگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه حاضر با استفاده از سیاهه هوش های چندگانه بوتلهو (2003) به بررسی کاربرد هوش های چندگانه درتمارین کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم به نام پراسپکت دو (Prospect Two) پرداخت که هم اکنون برای اولین سال در دوره اول متوسطه در مدارس ایران در حال استفاده است. نتایج نشان دادند که هوش های کلامی-زبانی و میان فردی بیشترین کاربرد را در این کتاب داشتند. هر چند هوش های دیداری-فضایی و اندامی-جنبشی به میزان بسیار کمتری یافت شدند اما هوش های منطقی-ریاضیاتی، موسیقایی، درون فردی و طبیعت گرا در این کتاب به کار برده نشدند. تحویلات آموزشی و پیشنهادات آتی برای تحقیقات پیش رو در پایان ارائه میشوند.
  کلیدواژگان: هوش های چندگانه، کتاب زبان انگلیسی، سیاهه، پراسپکت دو، دوره متوسطه
|
 • Mohammad Ahmadi Safa, Mojtaba Farahani Pages 1-24
  The present study aimed at investigating the Iranian EFL teachers’ perspectives on the Intercultural Competence development potentiality of an Iranian ELT textbook named “Prospect One”. To this end, 70 teachers were chosen for answering a researcher-made questionnaire, 22 of whom participated in the interview. The findings revealed that the evaluated textbook lacked the necessary potential for developing Intercultural Competence. Interview results showed that (a) both previous Iranian ELT textbooks and the current one demonstrated a weak performance for developing Intercultural Competence; (b) the current book lacked intercultural objectives; (c) with regard to its cultural and intercultural features, students did not consider the current book to be appropriate; (d) different tasks in the book did not intend to reinforce Intercultural Competence; and (e) the lack of foreign language culture and other cultures’ introduction, fanatical and dogmatic views on human relations, and over-nativization were among the major pitfalls of the Prospect One.
  Keywords: Keyword: Intercultural Competence, Prospect One, material evaluation
 • Reza Pishghadam, Zahra Rostami Sarabi Pages 25-42
  It is crystal clear that stepping stones of each educational system hinge on its books and educational materials. That is why many teachers and scholars try to criticize and improve the school books. The present paper aims at criticizing and analyzing English book in 7th grade of middle school in Iran. Based on the Developmental, Individual-differences, Relationship-based Model (DIR) and Emotion-based Language Instruction, the researchers attempted to conduct interviews with a number of 7th grade students to pin down the amount of their interests and satisfactions with the vocabularies and images of this book. In this interview, 60 students of 7th grade were asked to elaborate on the level of their interests to learn the book. Furthermore, 10 English language teachers were interviewed to express their emotional reactions to the vocabularies. The results of the study indicated that neither the students nor the teachers were emotionally satisfied with the book. Finally, the results were discussed and some suggestions were made in the context of English language learning and materials development.
  Keywords: Key Words: DIR, Word emotionalization, Interview, English for schools in 7th grade
 • Saeed Rezaei, Ashkan Latifi Pages 43-58
  The present study investigates the cultural and identity parameters manifested in the seventh grade English language textbook (Prospect 1) at Iranian schools. The primary focus of the study was on the characters, locales, apparel, foods, drinks, and professions presented in the book. The analysis of this textbook was based on content analysis, interview with 8 teachers and 12 domain experts in language teaching who had taught and analyzed the book respectively. The results of this analysis showed that the authors of the book were not successful enough in communicating and manifesting the cultural points in the book. The whole book was designed based on the Iranian local culture, as explicated by the Iranian Ministry of Education,shying away from the international cultural points. In addition, most of, if not wholly, cultural and identity issues of Tehran were highlighted and the parameters of other ethnicities and cultures were marginalized or totally neglected. Based on the findings achieved, some guidelines are provided at the end of the paper.
  Keywords: Key words: Culture, Seventh Grade English Book (Prospect 1), identity
 • Ahmad Ramezani, Atoosa Rostambeik Tafreshi Pages 59-76
  The present study is conducted to analyze Prospect 1 (7th grade) according to functional approach. So, different processes will be categorized and compared based on the experiential metafunction introduced in systemic functional grammar (Halliday and Matthissen, 2014). The research follows a descriptive-analytic method. The text of the book (instructions, conversations, and lessons) is classified into six process types including material, mental, relational, behavioral, verbal and existential. Then, the usage pattern of each will be demonstrated. For a better comparison the book is divided into four parts (each consisting of two lessons, exercises and the review). The results show that among 509 processes in the book, relational (36 %) is the most frequent one. The percentage frequencies of other processes are as follows: material (27%), behavioral (19%), verbal (14%), mental (4%), and existential (less than 1%). In the last two parts of the book, the percentage frequency of the relational process decreases. On the contrary, that of material process increases. The use of behavioral process is decreased to the end of the book while mental process reaches its highest occurrence in the last part of the book. In general, 60 different verbs (types) have been used in the book: material (35 verbs), mental (7 verbs), relational (4 verbs), behavioral (6 verbs), verbal (7 verbs), and existential (1 verb)
  Keywords: Key words: Systemic Functional Grammar, Halliday, prospect 1, Experiential Metafunction, Processes
 • Amir Zand, Moghadam, Arya Rahimigolkhandan Pages 77-104
  In line with the recent developments in English language teaching in the Iranian context and the changes in schools’ textbooks and materials, the present study aimed to evaluate English for Schools (Prospect 1; Junior Secondary Program) from the viewpoint of task-based language teaching and syllabus design. To this end, Ellis’s (2003) general task framework was utilized. Exercises in all eight lessons of the book were analyzed based on this framework and afterwards, based on the given criteria, their nature was studied. The findings showed that only 16 out of a total of 57 exercises (28%) had a task-based structure/design. Thus, it can be claimed that the book’s design does not follow a task-based approach. Failure to use authentic input, scarcity of interactions opportunities between students, and numerous exercises (drills) which lacked useful outcomes can be counted as the main reasons for the gap between this publication’s design from a task-based approach and its eventual lack of efficiency.
  Keywords: English language teaching, syllabus, English for Schools
 • Hasan Soodmand Óafshar Pages 105-132
  As a piece of mixed-method research, the present study scrutinized the English book, namely Prospect 1 or Book 7, for first- grade junior secondary school both subjectively and objectively. To this end, 21 teachers completed an expert-judged, 23- item five-point Likert-scale ELT book evaluation questionnaire. Ten of the teachers, who were selected randomly and whose informed consent was also obtained, sat a semi-structured interview as well. The researcher also evaluated Book 7 subjectively drawing upon the 23-criteria checklist mentioned above especially with regard to representation of such crucial critical discourse analysis features as gender and power relations. The results of descriptive statistics of the questionnaire and content analysis of interviews revealed although Book 7 enjoyed such advantages as emphasis on aural-oral skills, relatively proper physical lay-out, and availability of supplementary materials, it suffered such serious shortcomings as lack of authentic materials and existence of culturally- biased materials. The materials and topics were also found not to be of interest to both students and teachers and the situations and functions were found to be mainly restricted to a certain context (i.e. classroom and school). Also the results of inferential statistics (i.e. Chi- square analysis) revealed there was a statistically significant difference between representation of males and that of females in the Book. However, no significant difference was detected between equal and unequal power relations.
  Keywords: Key words: Book 7, evaluation, evaluation checklist, gender, power relations
 • Seyyed Mohammad Reza Adel, Fatemeh Talebian Pages 133-158
  “Prospect 1” is a newly designed and published book for English learners at high schools in Iran. The authors’ aimhas been to localize the content, form, and pictures of the book based on the Iranian culture. In particular, the purpose of this study was to analyze the pictures of the book from the point of views of Turkish, Persian, and Kurdish (Kormanj) students. The instruments used in the study were a questioner designed and validated by the researchers and a semi-structured interview. One hundred eighty two subjects (48 Kurdish, 77 Turkish, and 57 Persianstudents) were chosen as the participants of the study. Using Chi square, the analysis of the results showed that some pictures were not appropriately selected and the learners showed differences in understanding and interpreting the meaning and purposes of these pictures. It was concluded that when selecting pictures, it is better to consider sub cultures in Iran, too.
  Keywords: Keywords: Picture, Culture, Language, Turkish students, Persianstudents, Kurdish students
 • Parviz Alavinia, Maryam Zeinolabedini Pages 159-177
  The current study was conducted to evaluate 7th grade English course book entitled Prospect 1, which is the most recently designed English textbook intended as the initial instructional material for Iranian schools. To this end, Cisar’s (2000) model which is used to evaluate language books and reflects the principles of American Council on Teaching of Foreign Languages (ACTFL) was applied. Furthermore, to run a more comprehensive analysis of the book, Basturkmen’s (2006) framework was utilized, as well. The findings of the current research indicate that though the authors of Prospect 1 have succeeded, to a large extent, in alleviating the pitfalls of the previous series, it seems that the entire book configuration still suffers from a number of serious drawbacks. Among these ostensible shortcomings mention can be made of the partial inadequacy of audiovisual resources used in the book. Furthermore, the occasional inclusion of some aspects of target culture in addition to those of Iranian culture might help ameliorate the efficiency of the book. Finally, using more variety in designing the book exercises might help augment learners’ motivation.
  Keywords: Keywords: English language teaching, English book for grade seven, Basturkmen's model, Ciser's model, prospect 1
 • Mohammad Hadi Mahmoodi, Mohammad Moradi Pages 179-196
  Learning any language has its own specific constraints and problems; English language learning is not an exception. One of the most important problems in learning English language is the quality of textbooks. Since “Prospect 1” is Iranian students’ first formal contact with English language in their schooling programs, designing and developing this book is of crucial significance and logically requires the authors’ more sophistication and precision. Therefore, evaluating and analyzing the content of this book can be an effectual undertaking in diagnosing the strengths and weaknesses where of. The main objective of the present study was to evaluate and analyze this textbook qualitatively on the basis of scientific criteria and eventually identify its merits and demerits especially with regard to the methodology of teaching a foreign language. To do so, 18 EFL teachers and 25 students were interviewed. Then, using content-analysis of the interviewees’ responses and also the analysis and inspection of the book’s content, the most important strong and weak points were discussed in the article.
  Keywords: Keywords: textbook evaluation, the seventh grade, English textbook
 • Azizullah Mirzaei, Farzaneh Taheri Pages 197-214
  The importance and the exigency to evaluate second or foreign language teaching materials are largely recognized among the experts in the field. In addition, the significant role of grammar in second language acquisition and the emergence of various new concepts and approaches to teaching this aspect of language cannot be denied. The current study, therefore, attempts a qualitative evaluation of the Iranian Schools Seventh Grade English book, that is, Prospect 1 English for Schools Series, from the perspective of Larsen-Freeman’s concept of grammaring. The results revealed that compared with former books of the same grade, the above-mentioned book has detached from the traditional approach to grammar instruction and has taken steps forward to an ability-oriented approach. In some aspects, however, the book does not seem to proceed significantly in terms of providing more tangible social contexts for communication, and the dull mechanical exercises existing in traditional approaches seem to be still common in the book.
  Keywords: Keywords: Evaluation, grammaring, seventh grade English book, traditional approach, ability, oriented approach
 • Esmaeel Ali Salimi, Yunes Taase Pages 215-230
  Recently the textbooks have been analyzed under the light of multiple intelligences theory in Iran. Using Botelho (2003) multiple intelligences checklist to count the catered-for types of intelligences in the exercises and activities, the present study investigated the very recently designed textbook namely “Prospect Two” used in the second junior high state school in Iran. The frequency counts showed that verbal/Linguistic was the most preponderantly used intelligence followed by interpersonal type. However visual/spatial and bodily/kinesthetic intelligences were found in much lower ratios, logical/mathematical, musical, intrapersonal and naturalistic intelligences were not found throughout “Prospect Two”. Pedagogical implications and suggestions for further studies are represented.
  Keywords: Key words: multiple intelligences, English textbook, intelligence profile, checklist, Prospect Two