فهرست مطالب

نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرضیه اکبری، فاطمه شیبانی*، مطهره سادات حسینی، سلیمه جعفری صفحه 40
  هدف
  گفتار نظام گسترده ای است و شاخص های بسیاری برای قضاوت در مورد کیفیت آن وجود دارد. از طرفی عوامل محیطی گوناگونی در روند تحول زبانی تاثیرگذارند؛ بنابراین در پژوهش حاضر دو شاخص کیفیت گفتار یعنی تعداد کل کلمات و میانگین طول 5 جمله ی طولانی در ارتباط با سطح تحصیلات مادر بررسی می شود.
  روش کار
  مطالعه ی پیش رو از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق 90 دانش آموز دختر کلاس اول دبستان در سه گروه جداگانه بر اساس سطح تحصیلات مادر بررسی شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها: میانگین حجم نمونه ی گفتاری، 64/ 84 (کلمه/دقیقه) می باشد و میانگین طولانی ترین گفتههای کودک 85/ 7 کلمه است. همبستگی قوی معناداری بین دو متغیر مذکور وجود دارد (r2>0.7، P<0.05) و سطح تحصیلات مادر بر هر دو متغیر تاثیرگذار است (05/ 0 >P).
  نتیجه گیری: تحصیلات مادر در تحول برخی ویژگی های زبانی موثر می باشد و توجه به آن هنگام ارزیابی مهارت های زبانی کودکان ضروری است. همچنین می توان از شاخص های کیفیت گفتار مذکور، در روند ارزیابی توانش زبانی کودکان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بچه ها، دختر، تحول زبان، سطح تحصیلات مادر، دانش آموزان
 • علیرضا هومن کیا*، زهرا آقارسولی، علیرضا غفرانی صفحه 46
  هدف
  اختلال صدا در معلمان شیوع بالایی دارد و خستگی صدا یکی از شایع ترین این مشکلات است. استفاده از داروهای گیاهی در درمان علایم سرما خوردگی و گرفتگی صدا سابقه  ای طولانی دارد و روند استفاده از داروهای گیاهی روبه افزایش است. در این مطالعه مقایسه ای بر تاثیر داروی جین سینگ و بهداشت صدا بر بهبود علایم و ویژگی های خستگی صدا در معلمان صورت گرفت.
  روش کار
  روش مطالع حاضر، کار آزمایی بالینی می باشد. در ابتدا با استفاده از پرسش نامه، آموزگاران مبتلا به خستگی صدا شناسایی شدند. نمونه ها به چهارگروه شاهد، استفاده کننده از داروی گیاهی جین سینگ، رعایت بهداشت صدا و استفاده  کننده از داروی جین سینگ- رعایت بهداشت صدا، تقسیم شدند. صدای نمونه  ها از نظر آشفتگی بسامد، شدت و نسبت هارمونی- نویز، قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار پرت مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های آماری تی زوجی و آنووا استفاده شد.
  یافته ها: رعایت بهداشت صدا باعث کاهش علایم خستگی و بهبود مولفه های آکوستیکی گردید. تعداد علایم خستگی صدا پس از رعایت برنامه بهداشت صدا از 28/10 به 9 کاهش یافت. میانگین آشفتگی بسامد نیز از 14/4 به 28/1 کاهش داشت که حاکی از بهبود صدا است. میانگین آشفتگی شدت از 87/21 قبل از رعایت بهداشت صدا به 53/13 کاهش نشان می دهد که نشان تاثیر مثبت روی صدا است. یکی از مهم ترین شاخص بهبودی صدا افزایش هارمونی به نویز است که در این جا میزان آن بعد از برنامه بهداشت صدا به 77/16 رسیده است.
  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر بهداشت صدا اختلالات صدا می باشد. هر چند اثرات رعایت بهداشت صدا از لحاظ آماری معنی دار نیست اما از لحاظ چشمی اثراتش بسیار واضح است. احتمالا مصرف پاناکس جین سینگ نمی تواند در بهبود اختلالات صدا موثر باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت، پاناکس جین سینگ، اختلالات صدا
 • نفیسه حسینیان*، لعیا غلامی تهرانی، مرتضی فرازی، مطهره سادات حسینی صفحه 52
  هدف
  در جریان رشد طبیعی گفتار، کودکان سعی در بیان واژه های مختلف می کنند ولی گاهی بخشی از کلمات را تکرار کرده یا کمی مکث و صدا هایی را زمزمه می کنند. این ناروانی می تواند طبیعی و یا غیرطبیعی بوده و تبدیل به لکنت شود. پژوهش حاضر مقایسه نگرش کودکان 4 تا 6 سال دارای ناروانی طبیعی و لکنت بوده است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع بنیادی کاربردی می باشد. جامعه پژوهش نیز کودکان دارای ناروانی طبیعی و لکنت 4 تا 6 سال است. ابزار پژوهش، قسمت نگرش پرسش نامه فرایند ارزیابی ناروانی در کودکان مشتمل بر 10 سوال می باشد. ابتدا با استفاده از فرمول مقیاس آمبروز و یایری، 14 کودک دارای لکنت و 12 کودک ناروان طبیعی انتخاب می شوند. در جلسه ی مصاحبه با والدین، سوالات پرسش نامه پرسیده می شود. داده های به دست آمده در پرسش نامه تهیه شده، ثبت می شود و امتیاز کودک مشخص می شود.
  یافته ها
  این پژوهش نشان می دهد افراد دارای لکنت بیش از افراد دارای ناروانی طبیعی، دارای نگرش ارتباطی منفی هستند. مشاهده فراوانی داده ها در دو گروه توسط آزمون من ویتنی نشان می دهد میانگین و مجموع رتبه ها به ترتیب در کودکان دارای ناروانی طبیعی 25/12 و 00/147 و در کودکان دارای لکنت 04/24 و 00/673 می باشد (P<0/05).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاکی است که نمرات دو گروه از نظر نگرش ارتباطی تفاوت معنی داری دارند. اکثر کودکان و والدین دارای لکنت، نگرش بدتری نسبت به کودکان دارای ناروان طبیعی نشان می دهند. در بعضی از کودکان دارای لکنت رفتار های ثانویه خفیف یا قابل مشاهده دیده می شد. گاهی در این کودکان تماس چشمی ضعیف و صدا کوتاه و زیر بوده و از دیدن و صحبت کردن با دیگران هم طفره می رفتند ولی در کودکان دارای ناروانی طبیعی این موارد دیده نشد.
  کلیدواژگان: مقیاس نگرشی، ناروانی، لکنت
 • اکبر دارویی، سیده فاطمه محمدی*، فاطمه شیبانی، مطهره سادات حسینی صفحه 58
  هدف
  رشد گفتار و زبان در دوران کودکی و سال های ابتدایی زندگی عمدتا متکی به حس شنوایی می باشد. بنابراین، نقص در این حس باعث ایجاد مشکلاتی می شود که براساس میزان و نوع کم شنوایی متفاوت است. وضوح گفتار به عنوان عامل قابلیت فهم گفتار توصیف می شود، که تعیین شدت اختلال گفتاری از جمله ی این موارد است. این پژوهش با هدف مقایسه ی قابلیت درک شنونده از گفتار در شرایط محیطی با نوفه و بدون نوفه در کودکان کم شنوا انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد.20 کودک کم شنوای متوسط تا شدید 36-72 ماه در این پژوهش وارد شدند. 30 کلمه ی تصویری در محیط بدون نوفه به کودک ارایه و نمونه صدای کودکان هنگام نامیدن، توسط دستگاه ضبط صدا ثبت و جهت رونویسی برای شنونده های ناآشنا پخش شد. پس از گذشت 8 روز، همان نمونه ی صدا با نوفه ترکیب شده و دوباره برای شنونده ها پخش و مراحل قبل تکرار گردید و قابلیت درک شنونده از گفتار کودکان تحلیل گشت. در پایان، اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین قابلیت درک شنونده از گفتار آن ها بعد از امتیاز دهی در آزمون وضوح گفتار (بخش کلمات تصویری) محاسبه شد. میانگین قابلیت درک شنونده از کل کلمات در محیط با نوفه40/37 و میانگین قابلیت درک شنونده از کل کلمات در محیط بدون نوفه 71/40 بود. قابلیت درک شنونده از گفتار کودکان در محیط بدون نوفه نسبت به یک محیط با نوفه بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش نشان دهنده این است که قابلیت درک شنونده ازگفتار کودکان کم شنوا در محیط بدون سر و صدا بیشتر از قابلیت درک شنونده از گفتار این کودکان در محیط با سر و صدا است و شنونده درک بهتری از گفتار کودک کم شنوا در این محیط دارد.
  کلیدواژگان: آزمون وضوح گفتار (کلمات تصویری)، کم شنوای متوسط تا شدید، نوفه، وضوح گفتار
 • مریم ناجی*، علیرضا غفرانی، مطهره سادات حسینی صفحه 64
  هدف
  یکی از ارزیابی هایی رایج در بیماران مبتلا به اختلال صوت، ارزیابی آکوستیکی می باشد که توسط آن پارامترهای صوتی شامل بسامد پایه، جیتر، شیمر و نسبت هارمونی به نویز در افراد انداره گیری می شود. در این پژوهش آشفتگی بسامد پایه در دو گروه زنان مبتلا به رفلاکس و زنان سالم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. رفلاکس عامل بسیار مهم در ابتلا به اختلال صوت با منشا عضوی است. بدین جهت سعی شده تا اثر رفلاکس بر یکی از پارامترهای آکوستیکی، آشفتگی بسامد پایه بررسی گردد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع بنیادی و حجم نمونه یراساس فرمول آماری کوکران 15 نفر تعیین گردید. افراد شرکت کننده در این پژوهش توسط روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان که زنان مبتلا به رفلاکس بودند، انتخاب گردیدند. نمونه صوت با تکلیف کشش واکه /آ/ از 15 زن مبتلا به رفلاکس و 15 زن سالم بین 50-30 سال، در اتاق آکوستیک توسط نرم افزار دکتر اسپیچ مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین آشفتگی بسامد پایه در دو گروه زنان مبتلا به رفلاکس و زنان سالم، دارای تفاوت معنادار می باشند. این مقدار در زنان مبتلا به رفلاکس برابر 382/0 با انحراف معیار 27/0 و در زنان سالم 193/0 با انحراف معیار 06/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  آشفتگی بسامد پایه سریع ترین واکنشی است که تارهای صوتی به بدعملکردی تارآواها و یا هرنوع اختلال حنجره ای می دهد که این خود تایید کننده ی معناداربودن این متغیر می باشد. از سویی آشفتگی این متغیر در شروع بسیاری از اختلالات صوتی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین تشخیص سریع این اختلال و درمان آن از شیوع اختلالات صوت جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: رفلاکس حلقی حنجره ای، پارمترهای آکوستیکی، اختلالات ارگانیگ، صوت
 • ریحانه نوروزی، جلال بختیاری*، فاطمه شیبانی، آیدا نازپرور، آزاده صفاییان، راهب قربانی صفحه 70
  هدف
  یکی از مشکلات شایع در بیماران سکته ی مغزی، اختلال بلع دهانی- حلقی می باشد. از آنجا که اختلال بلع، عوارض خطرناکی از جمله سوء تغذیه، آسپیراسیون و پنومونی را درپی دارد، تشخیص به موقع آن و انجام اقدامات درمانی لازم، ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی شیوع اختلال بلع در بیماران سکته ی مغزی در بیمارستان های شهر مشهد می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد 190 نفر از بیمارانی که با تشخیص سکته ی مغزی در بیمارستان های قائم، امام زمان، 17 شهریور، امام رضا و امدادی شهر مشهد بستری شده بودند، با استفاده از آزمون غربالگری اختلال بلع نورث وسترن، از جهت وجود اختلال بلع دهانی، حلقی و آسپیراسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی و معیارهای شاخص مرکزی استفاده شد.
  یافته ها
  نشان می دهد که از 109 مرد با سکته ی مغزی 76 نفر (7/69 درصد) و از 81 زن، 59 نفر (8/72) دارای اختلال بلع بودند. با توجه به آزمون تی انجام شده، رابطه ی معناداری بین جنس و اختلال بلع وجود نداشت (p=0/64، p>0/05). همچنین رابطه ی معناداری بین سن و اختلال بلع یافت نشد (p=0/203، p>0/05)
  نتیجه گیری
  اختلال بلع به عنوان یکی از اختلالات همراه بیماران با سکته ی مغزی از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است و تلاش برای شناسایی و تشخیص این اختلال و انجام اقدامات درمانی لازم جهت این بیماران، امری مهم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اختلال بلع، سکته ی مغزی، شیوع، آسپیراسیون
 • اکبر دارویی، حمیدرضا روحی*، فاطمه شیبانی، مطهره سادات حسینی صفحه 76
  هدف
  خواندن و نوشتن دو فرآیند بسیار مهم زبانی است که نقش بالایی در گسترش ارتباطات و دانش جهانی دارد. عملکرد خواندن و نوشتن یک کلید موفقیت در مهارت خواندن و نوشتن اجتماعی است. کودکان و افرادی که تازه کم شنوا شدند یا با کم شنوایی متولد شدند یا در اولین ماه های زندگی اگر این مهارت را به دست نیاورند دچار مشکلاتی در ارتباطات روزمره می شوند. هدف از این پژوهش بررسی وضوح خواندن و مقایسه آن با نمونه گفتار کودکان کم شنوایی است که در مدارس عادی تحصیل می کنند.
  روش کار
  در این پژوهش که مطالعه ای توصیفی تحلیلی و مقطعی بود ابتدا گفتار 20 دانش آموز کم شنوا هنگام روخوانی 25 جمله توسط دستگاه ضبط صوت ثبت و سپس توسط شنونده های آشنا بر روی برگه نوشته شد. بعد از گذشت 10 روز همان 25 جمله به شکل تکرار پس از بیان آزمونگر توسط دستگاه ضبط صدا ثبت شد و مجددا توسط شنونده های آشنا نوشته شد و در پایان اطلاعات حاصل برای به دست آوردن میانگین، انحراف معیار و انجام مقایسه بین وضوح خواندن و گفتار مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق یافته های این پژوهش در 23 جمله از 25 جمله این آزمون در بین همه آزمودنی ها وضوح در نمونه تکرار بیشتر از وضوح در نمونه خواندن است و طبق محاسبات، وضوح 1 جمله از بین کل جملات در مهارت خواندن بیشتر از مهارت گفتار است و تنها در جمله 15 وضوح در هر دو مهارت خواندن و گفتار برابر بوده است.
  نتیجه گیری
  با وجود انتظارات اولیه که با توجه به وجود محرک بینایی در بخش خواندن جملات عملکرد می بایست بسیار بهتر از تکرار جملات باشد اما در طی این پژوهش با توجه به اطلاعات به دست آمده در آزمون تی وابسته مقدار معناداری کمتر از 005/0 به دست آمد و با توجه به داده های حاصل از این پژوهش کودکان در نمونه تکرار جملات وضوح بهتری را نسبت به خواندن جملات داشتند.
  کلیدواژگان: وضوح گفتار، کم شنوای متوسط تا شدید، خواندن شفاهی، آزمون وضوح (جملات)
|
 • Marziyeh Akbari, Fatemeh Sheibani*, Motahareh Sadat Hosseini, Salime Jafari Page 40
  Aim
  Speech is a widespread system. There are many factors to consider when looking at the quality of speech. Various environmental factors influence the development of language; this study evaluates two of the speech quality indexes such as total number of words and the mean length of 5 long utterances، as well as examining the role of maternal education on them.
  Methods
  This is a descriptive analytical study. 90 female students of the first grade were assessed in three groups. Groups were defined based on the educational level of the mother. The one-way ANOVA and Pearson correlation were used for data analysis.
  Results
  Mean speech sample size and the mean length of 5 long utterances are respectively 84. 64 (words per minute) and 7. 85 words. There is a significant strong correlation between the two variables (r2>0. 7، P<0. 05). Mothers education effects both variables (P<0. 05).
  Conclusion
  It seems that succeeding vowels significantly influence the VOT of stop consonants in normal Farsi and Semnani dialects.
  Keywords: Children, Female, Language development, Maternal educational status, Students
 • Alireza Hoomankia*, Zahra Agharasouli, Alireza Ghofrani Page 46
  Aim
  Prevalence of voice disorders is very high in teachers and vocal fatigue is the most common of them. It is very common to offer herbal drugs to treat voice disorders. On the other hand; voice hygiene is the first step to treat most voice diseases. We study ginseng’s effect compared to voice hygiene to improve vocal fatigue in teachers.
  Methods
  In This study teachers were screened with questionnaires. If each person answered to five of them، she/he was chosen as one of our samples. Samples have been checked with a physician to prevent side effects. We record the samples voices at two times (pre and post intervention). PRRAT software was used for analysis of voices. SPSS software was used for statistical analysis.
  Results
  Reduced signs of fatigue and improved acoustic components are seen. Signs of fatigue fell from 10/28 to 9/28. Average jitter was reduced from 4/14 to 1/28، which shows an improvement in sound. Average shimmer went from 21/87 to 13/53 after voice hygiene was reduced. This reduction shows positive affect on sound. One of the most important improvement indexes is increased harmonic to noise where after the program changed from 98/3 to 77/16، showing a good increase.
  Conclusion
  The findings suggest that the treatment plan based on the voice hygiene is effective on the voice disorder. Probably ginseng consumption will not be effective in improving voice disorders.
  Keywords: Hygiene, Panax ginseng, Voice Disorders
 • Nafise Hoseinian*, Laeya Gholami Tehrani, Morteza Farazi, Motahare Sadat Hosseini Page 52
  Aim
  Children try to pronounce various terms through normal linguistic growth. But in this process they sometimes repeat some parts of words or have a little pause or murmur of unknown voices. This non-disfluency could be normal or may be abnormal، which may lead to stuttering. This research is an attitude comparison between 4 to 6 years old that have normal non-disfluency or stuttering.
  Methods
  Research is as type of Basic and Applied. The research samples are children between 4 to 6 years old which have normal non-disfluency or stuttering. The research tool is the attitude part of a questionnaire for disfluency Assessment Procedure for Children (DAPC) which contains 10 questions. First of all، 14 children with stutters and 12 children with normal non-disfluency have been selected. The selection is based on Ambrose & Yari measure formula. The questions have been enquired in the parent''s interview session. The data which is obtained from the questionnaire will be registered and the child''s score determined.
  Results
  Observation of data frequency، in two distinct groups using Mann-Whiteny test، shows that the mean and summation of ranks in normal non-disfluency children are 12. 25 and 147 respectively. For the children who have stuttering these values are 24. 04 and 673 (P<0. 05).
  Conclusion
  The research outcomes show that the scores obtained from two different groups have a significant difference as an attitude point of view. The communication attitude of the children with stuttering is more negative than the children who have normal non-disfluency.
  Keywords: Attitudinal Indicators, Disfluency, Stuttering
 • Akbar Daroui, Seiede Fatemeh Mohammadi*, Fatemeh Sheibani, Motahare Sadat Hosseini Page 58
  Aim
  Language development in the beginning of life and childhood is mainly based on hearing sense. So، deficiency in this sense can cause some problems، which are different based on the type and rate of hearing-impairment. Speech intelligibility is described as the ability to understand speech; speech disorder recognition is one of them. The main objective of this study is comparison of listener''s ability to understand speech in an environment with or without noise of hearing- impaired children. Furthermore، we also aim to score the listener’s ability to understand the use of speech.
  Methods
  This study is a descriptive، analytical، short term one، which was performed on a group of available 20 children with hearing impairment between the ages of 36-72 months. 30 word images were shown to child in noiseless environments and sound samples of children were recorded by an audio recording device and the sound samples were then played for the selected listeners. The listeners were asked to hear the words that were recorded. Then those sound samples were combined with noise and after 8 days were played for the same listeners and the process was repeated. The listener''s ability to understand the speech of children was analyzed. Finally، the data were analyzed by SPSS statistical software.
  Results
  Once the speech intelligibility scoring test (word images) was performed the average resolution of listener''swas calculated. The average resolution of all words in the resolution was 37/40 and 40/71. Average listener''s ability to understand words in the noise-free environment compared to the noisy environment was much better.
  Conclusion
  As a result the listener''s ability to understand children’s speech with hearing loss in a noiseless environment is more than a listener''s ability to understand the same children’s speech in an environment with noise.
  Keywords: Intelligibility test (word image), Mild, sever hearing loss, Noise, Speech intelligibility
 • Maryam Naji*, Alireza Ghofrani, Motahare Sadat Hosseini Page 64
  Aim
  Outcomes of acoustic parameters، and jitters، in two groups with woman having laryngopharyngeal reflux and normal woman are compared and studied. Evaluation of these parameters is a good acoustic evaluation. Reflux is an important factor for organic voice disorder، so in this research jitters، as an acoustic parameter، is studied. The effects of reflux in a lot of aspects in Iran were researched.
  Methods
  We evaluated acoustic parameters of normal woman and woman between ages 30 to 50 years old with laryngopharyngeal reflux (n=15) to study and compare these parameters on voice using Dr. Speech software in an acoustic room. So it is analyzed by statistical software. Woman with reflux were chosen by Reflux symptom index.
  Results
  After we gathered information about acoustic parameters from Dr. Speech software for the two subject groups، statistical analyses found jitters to be a significant difference for acoustic parameters. The results showed 0/382 women with laryngopharyngeal reflux with a standard deviation of 0/27 and 0/198 for normal women with a standard deviation of 0/06.
  Conclusion
  Jitters has the most influence compared to other parameters on affecting the larynx. Any disorder in this parameter is an indication of a voice disorder. Therefore، early diagnosis and treatment of this disorder is vital.
  Keywords: Acoustic parameters, laryngopharyngeal reflux, organic disorder, voice
 • Reyhaneh Noruzi, Jalal Bakhtiyari*, Fatemeh Sheibani, Ayda Nazparvar, Azadeh Safayean, Raheb Ghorbani Page 70
  Aim
  Oropharyngeal dysphagia is one of the major problems after stroke. Dysphagia in stroke patients has many complications such as malnutrition، dehydration and aspiration pneumonia. Thus early diagnosis and intervention of dysphagia in these patients is very important. The aim of this study was to estimate the prevalence of dysphagia after stroke among in-Patients in hospitals of Mashhad.
  Methods
  In this study، 190 patients with stroke were studied in Ghaem، Emam Reza، Emdadi، 17Shahrivar and EmamZaman hospitals of Mashhad. They were screened by the Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet to evaluate aspiration، oral and pharyngeal dysphagia. The data were analyzed by paired T- test and measure of central value.
  Results
  The results of this study indicated that76 male (69/7 percent) from 109 and 59 female (72/8 percent) from 59 had dysphagia. There was no significant relationship between sex and dysphagia according to the paired T-test (p=0/64، p>0/05). There was no significant relationship between age and dysphagia also (p=0/203، p>0/05).
  Conclusion
  Our findings suggested that dysphagia as a concomitant problem with stroke، had a high prevalence. We should pay more attention to its early diagnosis and intervention.
  Keywords: Aspiration, Dysphagia, Prevalence, Stroke
 • Akbar Daroui, Hamidreza Rouhi*, Fateme Sheibani, Motahare, Sadat Hosseini Page 76
  Aim
  Language is one of humans'' unique features and a product of one’s mind. We can categorize language into understanding language and expressive language. Expressive language includes speaking and writing. Also، reading and writing are two important language processes which have effective roles in communication as well as general knowledge. The key for success in social reading and writing skills are reading and writing functions. Individuals who have become hearing impaired from birth or later in life، or children during their first five years of life who haven’t acquired these skills، have developed this problem. In this study، we want to understand how hearing impaired individuals can read. Moreover، we aim to identify the characteristics of children who have profound hearing loss but ultimately learn to read successfully.
  Methods
  This study is a descriptive and analytical study of 31 pairs of elementary school children، as available، with moderate to severe hearing loss. Initially، the children’s voices were recorded as they read 25 random sentences، then the recording was played، and the listeners wrote down what they heard. After 25 days had passed the same 25 sentences were recorded and analyzed by the same listeners. The obtained data was disclosed in each child’s file. Finally، the data was analyzed and studied for calculation of average and standard deviations as well as a comparison of reading and writing skills.
  Results
  The results showed significant differences between achieved scores in environments with or without noise.
  Conclusion
  According to the data obtained، the children reading the sentences for the repeated trial showed better intelligibility than reading the sentences for the first time.
  Keywords: Hearing impairment, Intelligibility test (image words), Oral reading, Speech Intelligibility