فهرست مطالب

نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1393/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تعیین میانگین طول گفته و تعداد کل کلمات در داستان گویی کودکان کاشت حلزون شده و عقب مانده ذهنی و مقایسه آن ها با کودکان طبیعی فارسی زبان 4 تا 5 ساله
  سکینه رحیمی مهر*، لعیا غلامی تهرانی، الهام اصل شیرین صفحه 5
  هدف
  این پژوهش با هدف توصیف برخیا ز ساختارهای زبانی در کودکان 4- 5 ساله سالم و کودکان دچار تاخیر رشد گفتار و زبان)کاشت حلزون شده و عقب- مانده ذهنی(و براساس ارزیابی داستان گویی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش مقطعی و توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 26 کودک طبیعی و 30 کودک دچار اختلال رشد گفتار و زبان) 15 کودک کاشت حلزون شده و 15 کودک عقب مانده ذهنی(با روش نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفت. داده های گفتار توصیفی با روش توصیف تصویر تهیه شد. از کودکان خواسته شد داستان آزمون را به مدت 7 دقیقه تعریف کنند. سپس نتایج محاسبه در برگه ثبت نتیجه آورده شد. آوانگاری عمومی، شمارش تکو اژها، تعیین تعداد کل کلمات، تع یین طول گفته و میانگین آن براساس دو مقیاس تکواژی و واژهای بود. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS 21 شدند و با استفاده از آزمون های پارامتریک یومن ویتنی و نان پارامتریک تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین تعداد کل کلمات در کودکان طبیعی 47 و کودکان عقب مانده ذهنی 6/ 36 میب اشد و این تفاوت معنی دار است) 05 /. )p>0 از طرفی دیگر، بین میانگین تعداد کل کلمات در دو گروه کودکان طبیعی و کاشت حلزون شده تفاوت معنی دار وجود ندارد) 05 / p<0 (. میانگین طول گفته در کودکان طبیعی، کاشت حلزون شده و عقب مانده ذهنی به ترتیب 58 / 4، 12 / 4 و 71 / 3 می باشد. بنابراین بین میانگین سه گروه کودکان در این متغیر تفاوت معنی دار وجود دارد) 05 /
  نتیجه گیری
  استنباط در مورد عدم تفاوت معنی دار در تعداد کل کلمات در بین دو گروه کودکان طبیعی و کاشت حلزون شده نسبت به دو گروه دیگر این است که شاید بهره هوشی پایین نسبت به میزان کم شنوایی بعد از عمل کاشت تاثیر بیشتر بر روی تعداد وقوع کلمات دارد. این در حالی است که متغیر میانگین طول گفته متاثر از هر دو علل کم شنوایی و بهره هوشی میب اشد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، عقب مانده ذهنی، داستان گویی
 • بررسی رابطه حافظه فعال و شدت لکنت در نوجوانان 71 - 11 ساله
  سجاد زینلیان بافنده*، لعیا غلامی تهرانی، علی غنایی چمن آباد، بهروز مهرام، بنت الهدی عربی، مهدی غرویان صفحه 6
  هدف
  در دهه اخیر، بررسی حافظه فعال در افراد دچار لکنت و بدون لکنت مورد توجه واقع شده است. ابزاری که به طور هم زمان، توانایی سنجش حافظه، بازداری پاسخ و کنترل لکنت توسط افراد مبتلا را داشته باشد، آزمون استروپ می باشد.از این آزمون در مطالعات مربوط به لکنت کمتر استفاده شده است. در این مطالعه برای اولین بار، مولفه های بازداری پاسخ (با استفاده از آزمون استروپ)، به همراه مولفه های شدت لکنت و فراخ نای حافظه فعال مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس روابط آنها با یکدیگر، بررسی شد.
  روش کار
  این مطالعه، مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی، با طرحی بنیادی می باشد. جامعه این پژوهش را نوجوانان 17 - 11 ساله مبتلا به لکنت (با نمون هی 16 پسر و 2 دختر) تشکیل دادند. برای ارزیابی آزمودنی ها،از آزمون SSI-3، آزمون های فراخ نای حافظه فعال و استروپ استفاده شد. داده های به دست آمده، در نرم افزار آماری، SPSS-16 ثبت گردید و به کمک ضریب همبستگی پیرسون، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میانگین نمرات از بین مولفه های شدت لکنت، مولفه های فراخ نای حافظه فعال، مولفه های زمان واکنش و تعداد پاسخ صحیح در بازداری پاسخ، به ترتیب به شدت لکنت در سطح گفتار، فراخ نای حافظه شنیداری- کلامی جملات، زمان واکنش به محرک ناهمخوان و تعداد پاسخ صحیح به محرک هم خوان اختصاص یافت. بین مولفه های حافظه فعال و شدت لکنت رابطه معناداری دیده نشد. اما بین نمره تداخل با شدت لکنت در سطح خواندن و نیز حافظه شنیداری- کلامی جملات و حافظه بینایی-کلامی با زمان واکنش به محرک هم خوان، رابطه معناداری برقرار بود (p<0.05)
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بین شدت لکنت و پردازش شناختی و متغیرهای حافظه فعال در نوجوانان دچار لکنت، علیرغم عدم معناداری در مورد برخی از متغیرها، ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، عقب مانده ذهنی، داستان گویی
 • صحرا حیدری، فریبا یادگاری، فاطمه شیبانی، زینب شیرزاد، فخری الهیاری صفحه 50
  هدف
  ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال پیرشدن است و در حال حاضر بیماری های مزمن باعث مرگ و میر در همه ی نقاط دنیا می شوند، ولی دمانس مغزی بیش از آنکه برطول عمر فرد اثرگذار باشد برکیفیت زندگی او اثرگذار است، در نتیجه نیاز است که یک مراقبت طولانی مدت از این بیماران صورت گیرد. کارکردهایی که در این اختلال تحت تاثیر قرار می گیرند شامل: هوش، زبان، حل مسئله، حافظه، یادگیری، موقعیتی ابی، ادراک، توجه، قضاوت، تمرکز و مهارت های اجتماعی است، هدف این پژوهش مقایسه ی درک نحوی و معنایی در بیماران آلزایمر خفیف تا متوسط و مقایسه با سالمندان طبیعی است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. 10 بیمار آلزایمر خفیف تا متوسط) 6 مرد و 4 زن(با میانگین سنی 69 سال و 10 سالمند طبیعی) 6 مرد و 4 زن(با میانگین سنی 67 سال در این مطالعه شرکت داشتند و با استفاده از بخش درکی و معنایی آزمون زبان پریشی دوزبانه مورد ارزیابی قرارگرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون آماری ویلکاکسون و تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین دو گروه آلزایمر و سالمند طبیعی در درک نحو و درک معنا تفاوت معناداری وجود دارد) 001 / p>0 (. همچنین در گروه بیماران آلزایمر نیز در مقایسه ی بین درک نحو با درک معنا تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده گردید) 001 / p>0 (، ولی در مقایسه ی درک نحو و درک معنا در گروه سالمندان طبیعی تفاوت معنادار مشاهده نشد. بین تحصیلات و درک نحوی و معنایی در گروه آلزایمر همبستگی معناداری یافت نشد. نتایج نشان داد که درک تاریخ دریافت: 11 / 08 / 94، تاریخ پذیرش: 29 / 09 / www.JSLCD.net 94 مقاله پژوهشی 51 Journal of Speech-language & Communication Disorders جملات منفی در گروه بیمار سختت ر از درک جملات مثبت در گروه آلزایمر است اما تفاوت معنادار نبود) 05 /. )p=0
  نتیجه گیری
  نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد که در بیماران مبتلا به آلزایمر در مقایسه با سالمندان طبیعی،
  نتیجه گیری
  نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد که در بیماران مبتلا به آلزایمر در مقایسه با سالمندان طبیعی، درک نحو و معنا هر دو کاهش یافته است اما درک نحوی کمتر از درک معنایی آسیب دیده است.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، سالمند، درک نحوی و معنایی
 • بنت الهدی عربی، لعیا غلامی تهرانی، عطیه اشتری، سیامک طهماسبی، سیده مریم فضائلی، مجتبی کلهر صفحه 57
  هدف
  آگاهی واجی یکی از مولفه های فرایند پردازش واجی است که در کودکان دچار اختلال خواندن مورد بررسی قرار گرفته است. آگاهی واجی شامل سه سطح آگاهی از هجا، آگاهی از واحدهای درون هجایی و آگاهی از واج میب اشد. آگاهی از واج به معنای آگاهی بر ساختار صدایی کلمات و دستورزی آن ها میب اشد. بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال خواندن در مهارت های آگاهی از واج دچار مشکل میب اشند؛ لذا توجه به درمان آگاهی از واج در کودکان مبتلا به اختلال خواندن اهمیت دارد. هدف از انجام این تحقیق تهیه برنامه آموزش آگاهی از واج برای زبان فارسی) PATPP (برای کودکان مدرسه رو و استانداردکردن آن میب اشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع غیرتجربی و ابزارسازی میب اشد. به منظور تهیه برنامه آموزشی آگاهی از واج فارسی، با کلمات استاندارد از فهرست واژگان پایه کودکان فارسی زبان، یک قصه تهیه شد. سپس با درنظرگرفتن اصول راهنمای طراحی برنامه های مداخلهای آگاهی واجی، تمرینات مناسب زبان فارسی تدوین گردید. طرح نهایی برای 11 نفر متخصص) 10 آسیب شناس گفتار و زبان و یک زبانشناس(ارسال شد و از آن ها خواسته شد نظر خود را در مورد تکالیف برنامه طراحی شده اعلام نمایند و سپس نسبت روایی محتوایی) CVR (با فرمول لاواشه محاسبه گردید.
  یافته ها
  روایی محتوایی برنامه طراحی شده با فرمول لاواشه بیشتر از 62 / 0بود که این عدد برای گروه متخصصان 11 نفره تاییدی بر روایی محتوایی برنامه میب اشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که برنامه آموزش آگاهی از واج طراحی شده برای زبان فارسی قابل قبول و دارای روایی محتوایی است و روایی لازم را برای استفاده پژوهشی و کاربردهای بالینی دارد.
  کلیدواژگان: نسبت روایی محتوایی آگاهی واجی، آگاهی واج شناختی، اختلال خواندن، برنامه آموزشی
 • سمیه حسن زاده*، لعیا غلامی تهرانی، الهام اصل شیرین، محسن کرامتی صفحه 65
  هدف
  خواندن یکی از مهار تهای اکتسابی انسان است که بر پایه مهار تهای زبانی اولیه، استوار گردید هاست. کسب مهار تهای پی شنیاز خواندن)آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن(در رشد گفتار وزبان و همچنین تحصیل و یادگیری و کسب مهارت در خواندن کودک تاثیر ب هسزایی دارد، به نحوی که باعث می شود کودکان سری عتر و کام لتر محتویات ذهنی خویش را بیان نمایند. هدف این پژوهش بررسی مهار تهای پی شنیاز خواندن)آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن(در کودکان پی شدبستانی م یباشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی توصیفی- تحلیلی م یباشد. جامعه مورد بررسی، 80 کودک پی شدبستانی 6- 5 ساله فارسی زبان م یباشد. روش نمون هگیری تصادفی طبق هبندی شده خوش های چند مرحل های از میان مراکز پی شدبستانی واقع در 4 منطقه شمال، شرق، غرب و جنوب مشهد انجام گرفت و متغیرهای پژوهش شامل: سن، جنسیت، ترکیب واجی، تجزیه واجی، تشخیص واج اول کلمه، تشخیص واج آخر کلمه، شمارش هجا، بازگویی کلمه، تشخیص واج حذفی، تشخیص هجای اول و سرعت نامیدن)تصاویر پر بسامد(بود. در این پژوهش از آزمون تهرانی 1380 و آزمو نهای آماری شاپیرویلک، من- ویتنی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و از نرم افزار آماری spss 21 جهت انجام تمامی آنالیزهای آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج بدست آمده ازآزمو نهای ارزیابی نرمالیتی متغیرها، متغیرهای کمی مورد بررسی بجز سرعت نامیدن دارای توزیع غیرنرمال بودند) 05 /)p> 0 و در توزیع متغیرهای مورد بررسی بر حسب جنسیت تنها میانگین متغیر تشخیص واج اول در دختران ب هطور معن یداری بیشتر از پسران بود) 035 / p =0 (. بعد از تعدیل اثر متغیرهای مخدوشگر سن و جنس، همبستگی معکوس معن یداری میان تشخیص واج اول و سرعت نامیدن مشاهده گردید) 404 /. )r =-
  نتیجه گیری
  با توجه به یافت ه های این پژوهشمی توان به آسیب شناسان گفتار و زبان توصیه نمود که در این سن چنانچه کودکان نقص در آگاهی وا جشناختی داشته باشند، لزوما مداخله درمانی نباید با سرعت نامیدن همراه باشد.
  کلیدواژگان: سرعت نامیدن، آگاهی واج شناختی، کودک پیش دبستانی، خواندن
 • مهیا خسروجردی*، علی قربانی صفحه 72
  هدف
  کاهش وضوح گفتار یکی از ویژگی های اصلی افراد با افت شنوایی و ارزیابی آن موضوعی مهم در بررسی های بالینی و پژوهشی است. از جمله مسایل پراهمیت در کودکان با افت شنوایی، تعیین سطح وضوح گفتار و مقایسه آن بین گروه های مختلف با افت شنوایی متفاوت است. سنجش وضوح گفتار می تواند با شیوه های متفاوت و قضاوت شنوندگان مختلف صورت بگیرد. در راستای تحقیقات پیشین، در این پژوهش نیز به مقایس هی وضوح گفتار در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان با افت شنوایی متوسط تا شدید پرداخته شده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در آن، از بخش بازگویی داستان آزمون وضوح گفتار دارویی (1392) استفاده شد. مقایسه ای بین وضوح گفتار 11 کودک کاشت حلزون شده و 11 کودک دارای سمعک با افت شنوایی متوسط تا شدید از طریق قضاوت شنوندگان متفاوت (مادر، افراد باتجربه، افراد ک متجربه و ناآشنا) صورت گرفت. جهت بررسی داده ها از آزمون هایی نظیر تست نرمال بودن داده ها، تست های کلوموگروف – اسمیرنف و آزمون باکس، استفاده شد. در این پژوهش داده ها توسط نرم افزار آماری SPSSv.20 تحلیل شد.
  یافته ها
  در مقایسه وضوح گفتار بین قضاوت شنوندگان در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05 / P-Value<0) ولی در هر گروه از کودکان کم شنوا قضاوت شنوندگان متفاوت بود (05 / P-Value>0) و به ترتیب شنوندگان مادر، باتجربه، کم تجربه و ناآشنا بالاترین تا پایین ترین میانگین وضوح گفتار را به دست آوردند.
  نتیجه گیری
  علی رغم اینکه افت شنوایی در کودکان کاشت حلزون شده شدید تا عمیق بود ولی در مقایسه با کودکان دارای سمعک با افت شنوایی متوسط تا شدید، وضوح گفتار آن ها باهم تفاوت معناداری نداشت که نشان می دهد کودکان دارای درجات بالای آسیب شنوایی، با بهره بردن از وسایل کمک شنیداری مناسب، توانایی بالقوه ای برای رسیدن به سطوح بالای مهارت های ارتباط کلامی دارند.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، سمعک، افت شنوایی، وضوح گفتار
|
 • Determination of Mean Length Utterance and Total Number of Words in Narration of Children with Cochlear Implant and Intellectual Disability and Comparing Them with Normal 4 to 5 Year old Farsi Speaking Children
  Zoleykha Shadmani*, Laya Gholami Tehrani, Atusa Rabiee, Mohammad Kamali Page 5
  Aim
  The goal of this study is to examine some of the narrative skills (The total number of words and Mean length of utterance) in three groups of children (normal, cochlear implant and intellectual disability) between the ages 4-5 and identification of spots which have been impaired in two groups of delayed speech and language development
  Methods
  This cross sectional descriptive analytic research was conducted on 26 typically normal children and 30 children with delayed speech and language development (15 cochlear implants and 15 Intellectual Disability children) in a convenient sampling method. Data collected via describing a picture. Then the children are asked to retell the story for 7 minutes. After transcription, the total number of words and the mean length of utterance were calculated based on the two scales of morpheme and word. Data entered into SPSS21 software and analyzed using the. test parametric Mann-Whitney¬ U and nonparametric Independent - Samples T
  Results
  Findings indicated that the mean total number of words was 47 in normal children and 36/6 in children with intellectual disability. These differences were significant (p<0/05). Whereas was no noticeable difference in two groups of normal and cochlear implant children in the number of total words (p>0/05). Mean Length of Utterance obtained 4/58, 4/12, 3/71 in the normal, cochlear implants, and intellectual disability children ordinarily. Therefore, there was a significant difference between the three groups of children in this variable (p<0/05
  Conclusion
  The result indicated maybe low IQ has more impact on the total number of words than hearing loss after cochlear implant. While the mean length of utterance affected by both hearing loss and IQ
  Keywords: Cochlear Implants, Intellectual Disability, Narration
 • Relationship between Working Memory and Stuttering Intensity in 11-17 Year Old Teenagers
  Page 6
  Aim
  in the past decade, the differences between the working memory span (WMS) of individuals with and without stuttering have gained attention. The Stroop test seems to be the least frequently used tool which is capable of simultaneously testing the memory, response inhibition and control of the stuttering in suffering individuals. This study is the first to investigate the response inhibition features, along with the features of stuttering intensity and WMS as well as the correlation using Stroop test between the mentioned factors
  Methods
  This is a descriptive and analytical cross sectional study with a fundamental approach. The test group is comprised of youth ranging between 11-17 with stuttering (16 boys and 2 girls). To assess the subjects, SSI-3 test and WMS test, as well as Stroop test were used. The data obtained was recorded in the SPSS-16 statistical software.Pearson test was utilized to assess the correlation among the variables
  Results
  The highest average mark of features of stuttering intensity, WMS, reaction time and the number of correct responses in response inhibition belonged to the frequency of stuttering in speech level, audio-verbal memory span in sentences as well as reaction time to incongruent stimulus and the number of correct responses to congruent stimulus.Although, there is not a meaningful correlation in features of stuttering intensity with WMS, there is a significant correlation in Interference score with the frequency of stuttering in reading level as well as audio-verbal memory span in sentences and visual-verbal memory span with reaction time to congruent stimulus p<0.05.
  Conclusion
  The results showed that in spite of non-significant correlations between a number of features, there are correlations between features of stuttering intensity, cognitive processing and WMS in teenagers suffering from stuttering
  Keywords: Response inhibition, Stuttering, Working memory
 • Sahra Heidari, Fariba Yadegari*, Fatemeh Sheibani, Zeinab Shiirnejad, Fakhri Alahyari Page 50
  Aim
  We are in a world that is quickly aging and some neurodegenerative diseases may lead to death of elderly people. Dementia, as the result of such diseases, has negative effects on the quality of life of the patients, so it necessaries long term care. Neurocognitive functions that are affected in these patients include intelligence, language, memory, learning, perception, attention, judgment, concentration and social skills. Progressive disorders of language is a main symptom of the early stages of Alzheimer’s disease. This study aimed to compare syntax and semantic comprehension between patients with mild to moderate Alzheimer’s disease and healthy elderly people.
  Methods
  This descriptive cross- sectional study was conducted to compare semantic and syntactic comprehension of 10 people with mild to moderate Alzheimer disease (6 men and 4 women) with a mean age of 63, with normal elderly individuals (6 men and 4 women) with a mean age of 66. The subjects were examined by syntax and semantic parts of BAT (Bilingual Aphasia test). Data were analyzed by Independent samples t test, Wilcoxon Signed-Rank test, and the Spearman product-moment correlation coefficient in SPSS 20.
  Results
  The results revealed significant differences between patients with Alzheimer’s disease and normal elderly people in syntax and semantic comprehension (P<0/001). A significant difference was observed between syntax and semantic comprehension in Alzheimer’s patients (P<0/001), but not in normal elderly people. No significant correlation between education and syntax and semantic comprehension in Alzheimer’s patients was evident. Although negative sentences were more difficult to understand than positive sentences in Alzheimer’s patients, but there was no significant difference.
  Conclusion
  Our findings suggested that syntactic and semantic comprehension decreased in Alzheimer’s patients, but syntax comprehension was better than semantic comprehension.
  Keywords: Alzheimer Disease, Elder, Syntactic, Semantic Comprehension
 • Bentolhoda Arabi*, Laya Gholami Tehrani, Atieh Ashtari, Siyamak Tahmasebi, Seyyedeh Maryam Fazaeli, Mojtaba Calhor Page 57
  Aim
  Phoneme awareness is a component of phonological processing that has been studied in children with reading disabilities. Phoneme awareness means awareness and manipulating of the sound structure of words. Most of these children with reading disabilities have Phoneme awareness difficulties. Therefore it is important to consider Phoneme awareness training in children with reading disabilities. The aim of this study is developing and standardization of a phoneme awareness training program in Persian (PATPP) for school children.
  Methods
  This study is non-experimental. In order to produce the PATPP, a story was prepared with the standard core vocabulary words in Persian.. Then appropriate practice for Persian was developed, considering the principles of guiding for phoneme awareness intervention. After producing PATPP, it was sent to 11specialists (10 speech & Language Pathologist and 1 Linguist) to express their opinion about the designed program and furthermore its content validity ratio (CVR) was calculated using Lawshe formula.
  Results
  Content validity of PATPP was calculated using Lawshe formula (CVR>0.62) that confirmed the validity of PAPPT for 11panelist.
  Conclusion
  Results show PATPP, based on the CVR, is acceptable and has enough validity to be used in research.
  Keywords: Content Validity Ratio, Phonemic awareness, Phonological awareness, Reading Disorder, Training Programs
 • Somayeh Hasanzadeh*, Laya Gholami Tehrani, Elham Asleshirin, Mohsen Keramati Page 65
  Aim
  Reading is one of the acquired skills of human beings, which is based on basic language abilities. The acquisition of these prerequisite reading skills (phonological awareness and naming speed), in addition to reading, have a fundamental impact on speech and language development, as well as learning and academic performance. As a result, the child will be able to express the contents of their mind with more speed and thoroughness. The aim of this study was to assess the reading prerequisite skills, i. e phonological awareness and naming speed, in preschool children.
  Methods
  This study is cross-sectional. The population of the study is 80 Farsi speaking 5-6 years old preschoolers, Stratified cluster random sampling among preschool centers located in four regions: North, East, West and South of Mashhad was done. Variables including age, gender, phonological combining, phonemic analysis, the first word phoneme detection, last word phoneme diagnosis, syllable counting, recounting the word, phoneme recognition playoff, the first syllable recognition and rapid naming (frequency images). Tehrani 1380 test was used, and the statistical analyses was conducted by SPSS 21 software and the tests ShapiroWilk, Mann-Whitney, and Spearman correlation
  Results
  The normality test results showed that, except for naming speed, all the other quantitative variables do not show a normal distribution pattern (p<0.05).The sole significant difference between boys and girls was more first word phoneme detection in girls than boys (p=0.035). After stratification for the confounding factors age and sex, there was a significant reverse correlation between the first word phoneme recognition and rapid naming (r=0.404)
  Conclusion
  Based on the present results, speech pathologists can be advised that difficulty in phonological awareness, in the ages 5-6, does not necessitate a therapeutic intervention that includes naming speed.
  Keywords: Naming Speed, Phonological Awareness, Preschool Child, Reading
 • Mahya Khosrojerdy*, Ali Ghorbani Page 72
  Aim
  Speech intelligibility reduction is one of the main feature of people with hearing loss. It is an important subject in clinical studies and researches. Among the important issues in children with hearing loss, is determining their level of speech intelligibility and comparison among different groups of hearing loss. This assessment can be done with various tasks & different listener judgments So in this study, we evaluate and compare speech intelligibility in children with cochlear implant and children using hearing aids with moderate to severe hearing loss.
  Methods
  This study was a cross-sectional study in which we used the story telling section of Daruee’s speech intelligibility test (2013), and compared speech intelligibility of 11 CI children with 11 HA children based on the judgement of different listeners (the mother, an experienced person, a less experienced person, and a stranger). For statistical analysis, the following tests were carried out via SPSS v. 20 software: Normality tests, Kolmogorov- Smirnov, and Box's test.
  Results
  Analysis showed that between the two groups, judgments of four listener groups about speech intelligibility of HL children were not significantly different (P-Value>0.05), however, in each group, judgments were significantly different (P-Value<0.05), mothers assigned the highest scores while the stranger assigned the lowest scores.
  Conclusion
  Despite the fact that HL in CI children was sever to profound, in comparison to HA children, their speech clarity didn’t show a significant difference. It shows that children with high levels of HL, with use of appropriate audio equipment have the potential ability to reach high levels of communication skills.
  Keywords: Cochlear Implants, Hearing Aids, Hearing Loss, Speech Intelligibility