فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/11
 • تعداد عناوین: 31
|
 • نسیم بشیری، حاجی قلی کمی، نجمه اخلی صفحات 1-10
  در ایران 15گونه از قورباغه ها و وزغ ها متعلق به 8 جنس و 5 خانواده و هم چنین 7 گونه سمندر متعلق به 4 جنس و 2خانواده وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه رویPelophylax ridibundus می با شد.که به قورباغه مردابی معروف است. نمونه ها، متعلق به شهرستان رودبار (استان گیلان) بوده و از فروردین 1392لغایت آبان همان سال با دست وتور جمع آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 23 صفت مورفومتریک و چند صفت ریخت شناسی مطالعه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 21) و آنالیز T-test تجزیه و تحلیل شدند. به منظور بررسی رژیم غذایی به صورت اولیه، نمونه ها پس از بی هوش شدن تشریح شده و کلیه محتویات گوارشی آن ها در الکل 75 درصد ثابت شده و جانورانی که به طور کامل هضم نشده بودند، تحت شناسایی اولیه قرار گرفتند. نتایج مطالعه 65 نمونه (42 ماده، 7 نر و 16 نابالغ) نشان داد که این گونه دارای سطح پشتی به رنگ های سبز تا زیتونی همراه با لکه های تیره مجزا از هم می باشد که این لکه ها در دست ها به ندرت دیده می شوند. سطح شکمی سفید و دارای چندین لکه سیاه می باشد که این لکه ها تنها دربرخی نمونه ها دیده شده که نشان دهنده وجود پلی مورفیسم در نمونه های مورد مطالعه است. در محتویات به دست آمده از معده و روده این گونه، تعدادی حلزون های آبزی، ملخ، عنکبوت، سوسک، کفش دوزک، زنبور و مورچه مشاهده شد که آن ها در حد خانواده شناسایی گردیدند. جنس نر و ماده با مشاهده کیسه رزوناتور در انتهای خلفی دهان در قسمت عقب و زیرین پرده ی صماخ و جسم پینه ای در اولین انگشت اندام حرکتی جلویی در نر ها و نبود آن در ماده ها قابل تشخیص است. در نرها بیش ترین فراوانی طول بدن (61/31 درصد) در فاصله 70-60 میلی متر و در ماده ها (52/17 درصد) در فاصله 50-40 میلی متر می باشد. در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 1 به 6 بوده است. بر مبنای آزمون SPSS و آنالیز T-testدر صفات L.tym(اندازه پرده صماخ) و C.int(برآمدگی داخلی کف پا) بین جنس نر و ماده اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد دیده شد و در دیگر صفات اختلاف معنی دار به دست نیامد.
  کلیدواژگان: Pelophylax ridibundus، قورباغه مردابی، استان گیلان، رودبار، مورفومتریک، رژیم غذایی
 • محسن احمدپور، حسین وارسته مرادی، حسن اکبری، جلیل ایمانی هرسینی صفحات 11-18
  در این مطالعه مدل سازی مطلوبیت زیست گاه برای جمعیت قوچ و میش اوریال در پناه گاه حیات وحش دره انجیر استان یزد با استفاده از یکی از روش های مدل سازی به نام تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی(ENFA) پرداخته شده است. بدین منظور از داده های فقط حضور برای مطلوبیت زیست گاه قوچ و میش اوریال استفاده شد و از 9 لایه محیط زیستی به عنوان متغیرهای مستقل برای مدل سازی به کار گرفته شد.براساس مدل سازی انجام شده چهار لکه زیست گاهی در سطح منطقه شناسایی شد و از میان نه متغیر زیست گاهی به کار رفته در این پژوهش متغیرهای ارتفاع، شیب، نوع پوشش گیاهی، فاصله از جاده و فاصله از طعمه خوار بیش ترین نقش را در مطلوبیت منطقه به عنوان زیست گاه قوچ و میش داشت. متغیر فاصله از روستا نسبت به سایر متغیرهای زیست گاهی در این منطقه تاثیر کمی بر مطلوبیت زیستگاه داشته است. قوچ و میش در منطقه مورد مطالعه جهت خاصی را ترجیح نداده و در تمامی جهت ها پراکنش داشتند. در مجموع براساس مدل سازی انجام شده، حدود 30 درصد از مساحت پناه گاه حیات وحش دره انجیر برای زیست قوچ و میش اوریال مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: مطلوبیت زیستگاه، قوچ و میش اوریال، تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA)، پناهگاه حیات وحش دره انجیر
 • علی اکبر یالپانیان، محمود کرمی، بهمن شمس اسفندآباد، گلنار مخفی صفحات 19-30
  توجه به کاهش جمعیت گوشت خوارنی نظیر پلنگ و یوزپلنگ در اکثر زیست گاه ها، حضور گرگ به عنوان شکارچی و گونه ای در راس هرم غذایی، در اکثر زیست گاه های کشور نقش مهم و کلیدی دارد. با ارزیابی زیست گاه رابطه بین گونه و متغیرهای زیست گاهی و عواملی که گونه به آن ها وابسته است، شناسایی می شوند، سپس طرح های مدیریتی با تمرکز بر آن عوامل ارائه می گردد. در این مطالعه، هدف بررسی عوامل موثر در انتخاب زیست گاه به وسیله گرگ خاکستری (Canis lupus)، در منطقه حفاظت شده خانگرمز در استان همدان، با استفاده از روش مکسنت می باشد. روش مکسنت مبتنی بر داده های حضور می باشد. در این مطالعه 40 نقطه حضور ثبت شد،هم چنین عواملی به عنوان متغیرهای زیست گاهی تعیین گردید که این متغیرها عبارتند از: ارتفاع، شیب، پوشش گیاهی، فاصله از روستاها و مراکز پرورش دام، فاصله از جاده، رودخانه و فاصله تا منابع آبی. هم بستگی بین فاکتورها و تعیین معنی دار بودن فاکتورها با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید. مهم ترین فاکتور، عامل نزدیکی به مناطق روستایی با میزان مشارکت 42/2 درصد و اهمیت 20/7 درصد بود. سپس فاصله از دامداری ها و مرغداری ها با میزان مشارکت 21/5 درصد و اهمیت 25/4 درصد، فاصله از جاده با میزان مشارکت 16/2 درصد و اهمیت 19/2 درصد، شیب با میزان مشارکت 5/2 درصد و اهمیت 4/7 درصد، دیگر فاکتورهای موثر بر پراکنش این گونه می باشند که با توجه به نقشه مطلوبیت زیست گاه و جدول درصد اهمیت فاکتورها گرگ خاکستری در این منطقه، تمایل به حضور در نزدیکی روستاها و مراکز پرورشی، هم چنین، در کنار جاده ها و مناطقی با شیب متوسط دارد.
  کلیدواژگان: گرگ، ارزیابی زیستگاه، منطقه حفاظت شده خانگرمز، MAXENT
 • فاطمه ستایشی، حسین وارسته مرادی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 31-43
  ویژگی های بوم شناختی گونه ها و متغیرهای زیست گاهی، یکی از ارکان حفاظت از گونه ها و جنگل ها محسوب می گردد. جنگل های خزان کننده در اثرجنگل زدایی و لکه لکه شدگی به شدت در حال کاهش هستند و این امرسبب کاهش تنوع زیستیشده است. در این تحقیق پرندگان و متغیر های محیط زیستی شامل عمق لاشبرگ، تعداد درختان با قطربرابرسینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی متر، تاج پوشش درختان، رطوبت، تعداد خشکه دار، تعداد درختان مرده افتاده، پوشش لاشبرگ، پوشش سنگی و پوشش علفی از طریق روش نمونه برداری مسافتی به فواصل شعاعی 25 متر از هر یک از 74 نقطه نمونه برداری در طی دو فصل (پاییز و بهار) در جنگل های هیرکانی بررسی شدند. به منظوربررسی هم کنشی بین متغیرهایمعنی دار از نرم افزارMinitab 15.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای بوم شناختی شامل تعداد درختان با قطر برابرسینه بین 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی متر، تاج پوشش درختان و پوشش بوته ای نقش تاثیرگذاری بر پرندگان به ویژه گونه های مگس گیر سینه سرخ، چرخ ریسک بزرگ، چرخ ریسک سرآبی و کمرکولی جنگلی داشتند. این تحقیق هم چنین اهمیت جنگل ها و لکه های جنگلی در حفاظت از پرندگان را نشان داد.
  کلیدواژگان: پرندگان، جنگل ها، حفاظت، متغیرهای بوم شناختی
 • پیمان کرمی، محمد کمانگر صفحات 45-57
  هدف از انجام این تحقیق بررسی جمعیت تیره آبچلیکیان زمستان گذاران در دو منطقه حفاظت شده حرا و حرای تیاب و میناب (خورهای کولاهی، حسن لنگی و تیاب) در استان هرمزگان در فاصله سال های 1385 تا 1390 بوده است. با توجه به نتایج در دوره 6 ساله مورد بررسی 22 گونه از تیره آبچلیکیان در مناطق مورد مطالعه زمستان گذرانی داشته اند که تعداد گونه های مشاهده شده در منطقه حفاظت شده حرا و خورهای حسن لنگی، کولاهی و تیاب برابر 19،17،20،20 گونه است. در میان گونه های شناسایی شده تیره آبچلیکیان در بازه زمانی مورد مطالعه دو گونه تلیله شکم سیاه (Calidris alpina) و گیلانشاه بزرگ (Numenius arquata) به ترتیب 41/08 و 17/26 درصد کل مشاهدات، فراوان ترین گونه ها بودند. براساس یافته های این تحقیق بیش ترین جمعیت مشاهده شده مربوط به منطقه حفاظت شده حرا (37054 قطعه) و کم ترین آن درخور کولاهی (5949 قطعه) بوده است. بررسی شاخص های تنوع زیستی و نمودار مرتب سازی تنوع به روش Renyi نشان داد خور حسن لنگی با شاخص های تنوع گونه ای شانون واینر (2/18=H'') و سیمپسون (7/14=D)، فراوانی گونه ای (17) و شاخص های یکنواختی پایلو (0/69=j'') و مکینتاش (0/82=E) به نسبت دیگر مناطق دارای تنوع زیستی بالاتری بوده (0/05>P) و توانسته زیستگاه مناسبی برای تیره آبچلیکیان فراهم کند. از سوی دیگر فراکافت نسبت های تشابه (SIMPER) برای منطقه حفاظت شده حرا و سه خور حسن لنگی، کولاهی و تیاب به ترتیب برابر 61/11%، 55/89%، 46/20% و 63/75% بوده است. فراکافت نسبت های تشابه جفتی (ANOSIM) مشخص نمود که بین منطقه حفاظت شده حرا و خورهای حسن لنگی، کولاهی و تیاب و هم چنین بین خور حسن لنگی و کولاهی تفاوت معنی داری بین نسبت تشابه مجموع کل مشاهدات وجود دارد (0/05>P). توزیع گونه ها در منطقه حفاظت شده حرا و دو خور کولاهی و تیاب از مدل توزیع سری لگاریتمی و در خور حسن لنگی از مدل عصای شکسته پیروی می کند.
  کلیدواژگان: آبچلیکیان، پرندگان زمستان گذران، حرا، خور، حسن لنگی، تیاب، کولاهی
 • بهجت امیری، مهدی محمدزاده صفحات 59-64
  بیماران دیابتی مشکلاتی در کاهش حافظه را نشان می دهند که ناشی از اختلال متابولیسم گلوکز می باشد. مکمل های حاوی کروم زیستی ممکن است مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 را کاهش داده و موجب بهبود حافظه شوند. کروم زیستی می تواند با غنی سازی کروم معدنی در مخمر ایجاد شود. براساس مطالعات انجام شده آهن نه تنها نقش مهمی را در تولید میلین و هم چنین نوروترانسمیترهایی سلولی دارد بلکه روی جذب کروم در بدن نیز تاثیر دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر آهن و کروم زیستی غنی شده در مخمر بر حافظه رت های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) می باشد. در این تحقیق 49 موش رت نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 30±200 گرم با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (50میلی گرم بر کیلوگرم وزن رت) دیابتی شدند. ساخت کروم زیستی با غنی سازی این ماده در مخمر تک سلولی انجام گرفته و تغذیه با غلظت های مختلف مخمر با حل کردن مقدار مشخصی مخمر غنی شده در غذای رت ها در مدت 4 هفته صورت پذیرفت. در پایان دوره وزن رت ها نسبت به نمونه های شاهد، مقایسه و سنجش یادگیری با استفاده از ماز شعاعی هشت بازویی انجام شد. نتایج نشان داد کروم زیستی به تنهایی و در ترکیب با آهن در درمان دیابت براساس شاخص وزن رت های تحت آزمایش موثر بوده و موجب بهبودی حافظه رت های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی می شوند (0/05>p).
  کلیدواژگان: دیابت، حافظه، کروم زیستی، مخمر غنی شده
 • محمد میهن دوست، سیدناصر موسوی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، مجید افشار صفحات 65-76
  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در جیره به همراه مولتی آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی بود. این آزمایش به مدت شش هفته با استفاده از 270 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، سه تکرار و 15 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل شاهد، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول+سولفات آهن، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول+سولفات آهن+ مولتی آنزیم، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول+مولتی آنزیم بودند.کنجاله تخم پنبه در سطح 30 درصد در جیره های آزمایشی مورد استفاده قرارگرفت. استفاده از جیره های دارای کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول باعث افزایش عملکرد نسبت به جیره های دارای کنجاله تخم پنبه با گوسیپول گردید (0/05>p). مکمل کردن کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول با مولتی آنزیم تاثیرمثبتی در عملکرد نداشته است. در خصوص شاخص های لاشه، مکمل کردن کنجاله تخم پنبه با گوسیپول همراه با سولفات آهن باعث کاهش راندمان لاشه نسبت به سایر تیمارهای حاوی کنجاله تخم پنبه شد، اما راندمان سینه، ران، گردن، بال، چربی شکمی، کبد، قلب و طول روده کوچک در بین تیمار ها تفاوت معنی داری نشان نداد (0/05p). تعداد گلبول های قرمز، پلاکت، درصد هماتوکریت، درصد لمفوسیت، درصد نوتروفیل در بین تیمار های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. هموگلوبین در تیمار حاوی کنجاله تخم پنبه با گوسیپول نسبت به سایر گروه های آزمایشی اثر معنی داری داشت (0/05>p). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در سطح 30 درصد در جیره جوجه های گوشتی می تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، گوسیپول، مولتی آنزیم
 • محمد زینلی پور، بهرام حسن زاده کیابی، محمدرضا شکری، آریا اشجع اردلان صفحات 77-89
  دوکفه ای (Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae یکی ازاعضای جمعیت های بی مهرگان جزر و مدی سواحل صخره ای در شمال خلیج فارس است که به کمک اتصال رشته های بیسوس در زیر صخره ها و بسترهای سنگی ساکن می شود. پراکنش، تراکم و شاخصه های وزن ماده آلی (AFDW) و طول صدف این دوکفه ای در چهار ایستگاه کوهین، حسین آباد، لنگه و بستانه با استفاده نمونه برداری ماهانه از مرداد 1390 تا شهریور 1391 در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دوکفه ای در منطقه میان و پایین جزر و مدی به شکل لکه ای و تصادفی براساس حضور موقعیت مناسب و وابسته به مورفولوژی بسترپراکنده است. غالبا الویت های این جانور برای سکونت به ترتیب سطح زیرین تخته سنگ ها، قلوه سنگ ها و نیز درون شکاف ها است. تراکم دوکفه ای در پهنه جزر و مدی سواحل منطقه مورد مطالعه 8/4 عدد در مترمربع حاصل شد. اگر چه تفاوت معنی داری میان تراکم دوکفه ای در منطقه میان و پایین جزر مدی دیده نشد، اما تفاوت تراکم در بین ایستگاه ها به جز ایستگاه بستانه و حسین آباد معنی دار بود. متوسط طول دوکفه ای درمنطقه میان (24/36 میلی متر) به شکل معنی داری از متوسط طول صدف در منطقه پایین جزر و مدی (30/13 میلی متر) پایین تر بود. وزن ماده آلی گوشته (AFDW) در منطقه میان جزر و مدی با میانگین (0/18 گرم) به شکل معنی داری پایین تر از منطقه پایین جزر و مدی با میانگین (0/39 گرم) بود. وزن ماده آلی گوشته به شکل همگون (آلومتریک) در منطقه میان (2/79=b) و در منطقه پایین (3 =b) با طول صدف همبستگی داشت.
  کلیدواژگان: Barbatia decussata، پراکنش، سواحل صخره ای، منطقه جزر و مدی، بندرلنگه، خلیج فارس
 • محبوبه مهردوست، احسان کامرانی، فریدون عوفی صفحات 91-98
  این تحقیق طی دوره یک ساله 92-1391با هدف طبقه بندی زیستگاهی و تعیین بیوتاپ های ساحلی– دریایی جزیره هنگام براساس مدل استاندارد اکولوژیک (CMECS) به انجام رسید. در بررسی های اولیه، 8 ایستگاه نمونه برداری براساس ویژگی های ژئومورفولوژی به صورت غیرتصادفی انتخاب گردید. نمونه برداری ها به صورت فصلی و در بهترین حالت جزر انجام گرفت. هر ایستگاه به صورت پیمایش ساحلی مورد بررسی کامل قرار گرفت. نمونه های جمع آوری شده از ایستگاه ها پس ازتثبیت در الکل 70% به آزمایشگاه منتقل گردید. شناسایی نمونه ها براساس منابع علمی و کلید های شناسایی معتبر انجام شد. بر این مبنا، در مجموع 10 گونه خارپوست شناسایی گردید که شامل 5 گونه از خیارهای دریایی، 3 گونه از خارداران، 1 گونه از ستاره های شکننده و 1 گونه از ستاره های دریایی است. پراکنش جمعیت خارپوستان در نیمه غربی جزیره به دلیل نوع بستر، شیب زیاد و عمل امواج کم تر از نیمه شرقی بود. از خارداران گونه Echinometra mathaei، از خیارهای دریایی گونه Holothuria leucospilota، از ستاره شکننده گونه Ophiocoma scolopendriana و از ستاره دریاییگونه multifloraLinckia به صورت دائمی در منطقه مورد بررسی حضور داشتند و به عنوان گونه های انحصاری جزیره معرفی گردیدند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در جهت شناساندن هر چه بیش تر پتانسیل های بالقوه آب های خلیج فارس موثر باشد.
  کلیدواژگان: خارپوستان، تنوع، ناحیه جزر و مدی، جزیره هنگام، خلیج فارس
 • حسنی حاتمی لنکرانی، بابک مقدسی، معصومه سهرابی ملایوسفی، سیدمحمدباقر نبوی، غلامحسین وثوقی صفحات 99-110
  مطالعه و بررسی زیستگاه های دریای ایران به ویژه دریای خزر به عنوان یکی از مهم ترین منابع آبی کشور و بزرگ ترین دریاچه لب شور از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف این تحقیق شناخت بهتر جوامع میوبنتیک دریای خزرمی باشد در این تحقیق از استراکودا به عنوان شاخص های زیستی مناسب جهت بررسی شرایط زیست محیطی بستر استفاده شده است. محل جغرافیایی مورد مطالعه حد فاصل سواحل شهرستان نور تا نوشهر می باشد. در این پژوهش نمونه برداری در 2 فصل (زمستان 1390و بهار 1391) در طول 4 ترانسکت، هریک با 4 ایستگاه (در اعماق5،10و15،20، متر) با استفاده از گرب ون وین انجام شده است. عوامل فیزیکی و شیمیایی آب نزدیک بستر شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH و هدایت الکتریکی هنگام نمونه برداری اندازه گیری شد، سایر بررسی های رسوب شناسی در محیط آزمایشگاهی انجام شد. براساس مطالعات انجام شده ساختار رسوبی بستر در محدوده مورد بررسی شامل ماسه ریز، ماسه بسیار ریز، سیلت و رس تعیین گردید. از میان عوامل محیطی همبستگی مثبت و معنی داری بین فراوانی استراکودا با میزان هدایت الکتریکی ومواد آلی جود دارد (0/05>P). در این مطالعه، تعداد 9 گونه استراکودا متعلق به 7جنس از 7خانواده شناسایی شد.
  کلیدواژگان: استراکودا، تراکم، فاکتورهای محیطی، دریای خزر
 • مجید راستا، رسول قربانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، سیدمحمدوحید فارابی، فخریه شیرودمیرزایی صفحات 111-118
  در این پژوهش برخی فاکتورهای محیطی شامل دما، pH، هدایت الکتریکی، سرعت متوسط جریان آب، شفافیت و وضعیت آب و هوا به عنوان عوامل محیطی موثر بر مهاجرت دهان گرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار و پاییز 1391 مورد بررسی قرار گرفت. برآورد تعداد ماهیان مهاجر به رودخانه از طریق مشاهده چشمی در مناطق راه ماهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مهاجرت ماهیان در فصل بهار از تاریخ 20 بهمن تا 11 اردیبهشت و در فصل پاییز از 4 مهر ماه تا 1 آبان ادامه دارد. اوج مهاجرت در فصل بهار در 9 اسفند ماه، و در فصل پاییز در 24 مهرماه بود. بیش ترین درصد مهاجرت در هر دو فصل در شب و کم ترین درصد مهاجرت در صبح بود. بیش ترین میزان مهاجرت در هوای نیمه ابری بود و در روز برفی مهاجرت به طور کامل متوقف شد. pH در طی دوره مهاجرت بین 8/5 – 8/2 متغیر بود و فقط در روز برفی pH به 7/5 رسید. دامنه دمایی مهاجرت در بهار بین 21-7/8 درجه سانتی گراد (اوج مهاجرت در دمای 10/8 درجه سانتی گراد) و در پاییز بین 24-19/8 درجه سانتی گراد (اوج مهاجرت در دمای 21/3 درجه سانتی گراد) متغیر بود. در بهار، زمان مهاجرت و وضعیت ابرناکی هوا در میزان مهاجرت تاثیر معنی داری داشتند درصورتی که در پاییز هیچ کدام از متغیر های محیطی اثر معنی دار نداشتند.
  کلیدواژگان: دهان گرد دریای خزر، مهاجرت تولیدمثلی، رودخانه شیرود، دریای خزر
 • زهرا بصیر، رحیم عبدی صفحات 119-124
  بررسی وآنالیز هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون شامل الکترولیت ها وغیرالکترولیت ها یکی ازب هترین راه های تشخیص بیماری در آبزیان می باشد که عواملمتعددیآن را دست خوش تغییرات می کنند. دراین تحقیق تعداد 30 قطعه گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) با خصوصیات زیست سنجی مشابه از هر دو جنس از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. پس از خون گیری، رنگ آمیزی، تهیه گسترش و جداسازی سرم، اندازه گیری پارامترهایبیوشیمیایی خون شامل گلوکز، کلسترول، آلبومین، پروتئین کل، اوره،کورتیزول، کراتینین و تری گلیسرید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و اتوآنالایزر و سطوح کورتیزول به روش RIA انجام پذیرفت. نتایج میکروسکوپی حاصل از گلبول قرمز نشان داد که این سلول ها به صورت بیضی بوده و واجد یک هسته در مرکز بوده اند. هم چنین نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین فاکتورهای اندازه گیری شده به استثنای آلبومین بوده است (0/05
  کلیدواژگان: فاکتورهای بیوشیمیایی، خون، گربه کوسه لکه دار، خلیج فارس
 • سعید اسماعیل پور پوده، حسین رحمانی، رسول قربانی صفحات 121-130
  جهت بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن (محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی کیاسر) در طی سال 1391 به صورت ماهانه در سه ایستگاه نمونه برداری انجام شد. به این منظور نمونه های ماهی با دستگاه الکتروشوکر و بزرگ بی مهرگان کفزی به کمک سوربر سمپلر صید گردید. پس از زیست سنجی اولیه و جداسازی فلس ها جهت تعیین سن، طول و وزن دستگاه گوارش ماهی ها از بدن ماهی خارج گردید. میزان شاخص خالی بودن معده در این ماهی در دو جنس نر و ماده در فصول و سنین مختلف نشان داده که این گونه در رودخانه تجن پرخور می باشد. میانگین عددی طول نسبی روده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و در سنین مختلف به ترتیب 0/66 و 0/65 به دست آمد (0/05>P) که حاکی از تمایل این گونه به گوشت خواری است. بررسی شاخص پر بودن معده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف سال، نشان دهنده وضعیت نامطلوب غذایی در این ماهیان بود. بررسی همین شاخص در سنین مختلف نشان داد که با افزایش سن میزان این شاخص کاهش محسوسی دارد (0/05>P). بررسی شاخص ارجحیت غذایی در هر دو جنس نر و ماده در فصول مختلف و هم چنین در سنین مختلف نشان داد که راسته تریکوپترا غذای اصلی این ماهی بود. شاخص فراوانی کمی موجودات بلعیده شده حاکی از فراوانی بالای راسته تریکوپترا در روده ماهی خیاطه در همه فصول و همه سنین بود. بررسی شاخص وضعیت در دو جنس نر و ماده نشان داد که میزان آن در جنس ماده بیش تر از جنس نر بود (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که ماده غذایی تریکوپترا در فصول و سنین مختلف برای ماهی خیاطه غذای غالب و عمومی بوده است.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، ماهی خیاطه، محتویات روده، رودخانه تجن
 • سامره باقری*، رسول قربانی، حسن فضلی، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید عباس حسینی صفحات 131-140
  با توجه به اهمیتی که منابع آب سطحی از نظر تولید موادغذایی مورد نیاز جامعه،دارند، باید مدیریت آگاهانه ای را بر رودخانه ها در راستای توسعه پایدار اعمال نمود، تا علاوه برحفاظت منابعآبی،محیطی مناسب جهت زیست انواع آبزیان را نیز فراهم نمود. اکثر رودخانه های سواحل ایرانی دریای خزر در گذشته، مکان تکثیر طبیعی ماهی سفید بوده، ولی در حال حاضر به دلایل مختلف، فقط برخی از این رودخانه ها از محل های اصلی مهاجرت بهاره ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر می باشند. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تغییرات کمی برخی از فاکتور مهم فیزیکوشیمیایی از قبیل کلر، سدیم، کلسیم، پتاسیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی، سولفات، منیزیم و کل املاح محلول، در طی دوره زمانی ده ساله از سال 1382 تا 1391در مصب رودخانه های مهم حاشیه جنوبی دریای خزر و شناسایی مناسب ترین رودخانه جهت رهاسازی بچه ماهیان سفید صورت پذیرفت. در این راستا مهم ترین فاکتورهای محیطی موثر بر رهاسازی بچه ماهیان با استفاده از روش دلفی و تعیین درجه ارجحیت فاکتورها با استفاده از روش AHP صورت پذیرفت. سپس رودخانه ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره مورد ارزیابی قرار گرفتند، به طوری که در گروه جبرانی مدل های تصمیم گیری چندصفتی، از زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی، روش مجموع ساده وزنی مورد استفاده قرار گرفت و جهت رسیدن به یک اجماع کلی از روش میانگین رتبه ها استفاده گردید. نتایج بررسی نشان داد که به طورکلی مصب رودخانه ها از نظر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در معرض تغییرات زیادی قرار دارند. هم چنین نتایج نشان داد که در بین روخانه های مورد بررسی، رودخانه گرگانرود، تجن و سفید رود آلوده ترین و رودخانه چشمه کیله، خاله سرا و خشکرود بهترین رودخانه جهت رهاسازی بچه ماهان سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر شناخته شدند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، رتبه بندی، شاخص فیزیکوشیمیایی، ماهی سفید، دریای خزر
 • نیلوفر نوروزی، رسول قربانی، امیر سعدالدین، مسعود ملایی، علی اصغر نعیمی صفحات 141-148
  بزرگ بی مهرگان کفزی نقش مهمی را در چرخه زیستی منابع آبی دارند. این پژوهش به هدف پایش کیفی رودخانه زیارت در استان گلستان با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی طی دوره 6 ماهه (بهار و تابستان 1391) صورت گرفت. نمونه برداری از فون بزرگ بی مهرگان، با استفاده از نمونه بردار سوربر انجام شد و نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که در مورد هر 5 شاخص مورد بررسی (شاخص های تراکم، شانون، تشابه، مارگالف و شیرونومیده /EPT) بین ایستگاه ها و ماه های مختلف تفاوت زیادی مشاهده نشده است که علت اصلی آن وقوع سیل های ماهانه می باشد. در مجموع نتایج به دست آمده، شرایط کیفی رودخانه زیارت نامطلوب معرفی شد. هم چنین شاخص های زیستی معرف هایی مناسب جهت ارزیابی اکوسیستم های آبی بوده که در کنار پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کمیت باکتریایی می توانند سیمای کلی اکوسیستم را ترسیم نمایند.
  کلیدواژگان: پایش، ماکروبنتوز، شاخص های زیستی، رودخانه زیارت
 • مهناز محمدی، راحله ریحان رشته صفحات 149-158
  چرخ دهانیان (Rotifers) از جانوران پیش تازی هستند که در هر زیستگاه آبی تازه ایجاد شده، یافت می شوند. روتیفرها نسبت به زئوپلانکتون های دیگر سریع تر به تغییرات محیطی پاسخ می دهند و در نتیجه نرخ تولیدمثلی بالا، به سرعت در بخش بسیار مهمی از اکوسیستم شرکت می کنند. در این مطالعه به منظور ارتقای چک لیست روتیفرهای ایران و تخمین تراکم و غنای گونه ای این جانوران در زیستگاه های مورد نمونه برداری، به صورت فصلی از سه ایستگاه واقع در شهر تهران و اطراف آن نمونه برداری صورت گرفت که در مجموع 23 گونه متعلق به 11 خانواده و 12 جنس از زیر رده Monogononta شناسایی شدند. روتیفرها در زیستگاه دریاچه و هم چنین در فصل بهار بیش ترین فراوانی و تنوع را نشان دادند. طبق نتایج آماری و استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way Anova) میانگین تراکم بین ایستگاه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری نشان داد که این اختلاف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و رودخانه پلور بیش تر بود. 8 گونه از 23 نمونه شناسایی شده در این مطالعه برای اولین بار از ایران گزارش می شوند که عبارتند از Cephalodella anebodica،Dicranophorus dolerus، Encentrum orthodactylum، Hexarthra fennica، Lecane arcuata، Lecane venusta، Lophocharis naias وNotholca psammarina.
  کلیدواژگان: روتیفر، فصلی، غنای گونه ای، تراکم، رکورد جدید، ایران
 • عیسی ابراهیمی، امیر مانی ورنوسفادرانی صفحات 159-164
  به منظور بررسی امکان استفاده از روغن ضایعات طیور به عنوان منبع انرژی و چربی مکمل در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss)، آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار برای هر تیمار در یک سیستم نیمه بسته پرورش ماهی با میانگین دمای 1/19± 11/2 درجه سانتی گراد (انحراف استاندارد±میانگین) طراحی و اجرا گردید. واحدهای آزمایشی شامل حوضچه های فایبرگلاس با حجم مفید 100 لیتر و تعویض آب 1/5 لیتر بردقیقه بود. ماهیان پرواری با میانگین وزنی 0/38±21/67 گرم به مدت هشت هفته با سه جیره یکسان از نظر ترکیب شیمیایی و منابع چربی مکمل متفاوت (%100 روغن ماهی (تیمار شاهد)، %50 روغن ضایعات طیور و %50 روغن ماهی (تیمار1) و %100 روغن ضایعات طیور (تیمار 2)) تغذیه شدند. نتایج حاصل در پایان آزمایش، تفاوت معنی داری (0/05>P) را در پارامتر های وزن نهایی، نسبت بازده پروتئین، پروتئین تثبیت شده، میزان پروتئین عضلات، فاکتور وضعیت، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی دربین گروه های آزمایشی نشان داد. استفاده از تیمار 50% باعث گردید تا ماهی های این گروه آزمایشی، در مقایسه با سایر گروه ها در شاخص هایی نظیر ضریب تبدیل غذا، پروتئین تثبیت شده، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت از برتری معنی داری (0/05>P) برخوردار باشند. در مجموع یافته های این تحقیق نشان داد که استفاده توام از روغن ماهی و روغن ضایعات طیور با نسبت برابر به عنوان مکمل چربی جیره می تواند به شکل مطلوبی احتیاجات غذایی ماهیان قزل آلای پرورشی به انرژی و اسیدهای چرب را تامین نماید.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، فاکتور وضعیت، نرخ رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، ضریب تبدیل غذا
 • مریم جعفرپور، هومن رجبی اسلامی، مهدی سلطانی، شهناز پورحسینی صفحات 165-174
  پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان شامل تعداد گلبول های قرمز همراه با اندیس های خونی پرداخت. تعداد 900 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (5/41±17/22 گرم) تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان 18 فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای 2 روز با شرایط کارگاهی سازگار شدند. جیره پایه بدون افزودن مکمل روی آماده و به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. پنج جیره غذایی دیگر با افزودن 10، 30، 50 و 70 میلی گرم نانوذره روی (قطر 40 تا 60 نانومتر) و 70 میلی گرم سولفات روی به هر کیلوگرم غذای پایه به عنوان تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه گردیدند. ماهیان برای 8 هفته با جیزه های مربوط به هر تیمار تغذیه و ویژگی های اریتروسیتی آن ها در انتهای آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد میزان هموگلوبین، هماتوکریت، و متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) در تیمار 50 میلی گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره در بالاترین میزان نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قرار داشت (0/05>p). هم چنین بیش ترین تعداد گلبول های قرمز و هموگلوبین داخل گلبولی (MCHC) نیز در تیمار 30 میلی گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد، که البته اختلاف معنی داری را با تیمار 50 میلی گرم نانوذره روی نشان نداد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر مختلف نانوذره روی به عنوان یکی از اشکال نوین عناصر فلزی موجب بهبود اغلب شاخص های اریتروسیتی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان می گردد.
  کلیدواژگان: نانوذره، روی، گلبول های قرمز، اندیس های اریتروسیتی، Oncorhynchus mykiss
 • فرشته خلیلی مورچه خورتی، مهدی سلطانی، هومن رجبی اسلامی، سید عبدالمجید موسوی صفحات 175-182
  سد کارون چهار یکی از منابع آبی کشور می باشد. با توجه به حجم آبگیری حدود 2/5 میلیارد متر مکعب آب، می تواند از نظر آبزی پروری مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفس های پرورش ماهی بر بار باکتریاییآب دریاچه سد کارون چهار می باشد. بدین منظور نمونه برداری از آب دریاچه سد کارون در سال 1391 طی 6 ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفس های احداث شده صورت گرفت.نتایج نشان دادکل باکتریو کل کلی فرم در تمام نمونه های آب حضور داشت. حضور باکتری های E.coli، استافیلوکوک و استرپتوکوک در نمونه های مورد بررسی به ترتیب 47%، 70% و 23% تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد باکتری های کلی فرم و استرپتوکوک دارای اختلاف معنی دار بوده (0/01>P) و در مورد کل باکتری، E.coli، استافیلوکوک تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/01P). باقی مانده مواد غذایی و هم چنین فلور روده ماهی می توانند در افزایش بار باکتریایی آب به خصوص در نزدیکی قفس ها موثر باشد اما درکل این مقدار نمی توانند تاثیر چشم گیری در منطقه وسیع داشته باشد.
  کلیدواژگان: سد، قفس های پرورش ماهی، قزل آلای رنگین کمان، بار میکروبی، کل باکتری، کلی فرم، E.coli
 • میلاد شکری، فرید فیروزبخش، حسین رحمانی صفحات 183-188
  در این مطالعه انگل های ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در طی 2 نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان در استخرهای خاکی در شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای کیفی آب شامل دما، اکسیژن محلول و pH در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. ماهیان پس از زیست سنجی براساس روش های متداول انگل شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. انگل های جداسازی شده شامل:Nematode، Bothriocephalus sp.، sp.Dactylogyrus، Trichodina sp. و Acanthocephala می باشند. براساس نتایج به دست آمده انگل Dactylogyrus sp. بیش ترین میانگین فراوانی (0/8) را در ماهی کپور نقره ای و انگل Nematode از بیش ترین فراوانی (0/9) در ماهی کپورمعمولی برخوردار بود که در مقایسه با سایر انگل ها تفاوت معنی داری را نشان می دهند (05/ 0≥p). بیش ترین شدت آلودگی در ماهی کپورمعمولی مربوط به انگل Bothriocephalus sp. و در ماهی کپور نقره ای مربوط به انگل Trichodina sp. بود. هم چنین نتایج این بررسی نشان داد شدت آلودگی انگل های داخلی (نماتود و سستود) در ماهی کپورمعمولی نسبت به کپور نقره ای افرایش معنی داری داشته است (05/ 0≥p).
  کلیدواژگان: انگل، شدت آلودگی، میزان شیوع، کپور نقره ای، کپورمعمولی
 • شراره احمدوند، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، حسین اورجی، شیدا احمدوند صفحات 189-196
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم (Nano-Se) در مقایسه با سلنیوم آلی (Selemax) بر عملکرد رشد بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio)، آزمایش 60 روزهرشد در سالن آبزی پروری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری انجام شد. کپورها با وزن اولیه 0/05±60/8 گرم به طور تصادفی در 21 مخزن 300 لیتریبا تراکم 40 قطعه ذخیره شدند به طوری که برای شش تیمار و گروه شاهد سه تکرار وجود داشت. نانوسلنیوم و سلنیوم آلی در سطوح 0، 0/5، 1/5 و 4/5 میلی گرم درکیلوگرم به جیره نیمه خالص اضافه گردید. تیمار1، تیمار2، تیمار3، تیمار4، تیمار5 و تیمار6 به ترتیب، با جیره های حاوی 0/5 میلی گرم درکیلوگرم نانوسلنیوم، 1/5 میلی گرم درکیلوگرم نانوسلنیوم، 4/5 میلی گرم درکیلوگرم نانوسلنیوم، 0/5 میلی گرم درکیلوگرم سلنیوم آلی، 1/5 میلی گرم درکیلوگرم سلنیوم آلی و 4/5 میلی گرم درکیلوگرم سلنیوم آلی تغذیه شدند. گروه شاهد با جیره پایه، بدون اضافه کردن سلنیوم مورد تغذیه قرار گرفتند. بچه ماهی ها روزانه حدود 3% وزن بدن، در سه وعده تغذیه شدند و هر دو هفته یک بار زیست سنجی انجام گردیدند. در پایان دوره آزمایش شاخص های رشد و بقا بررسی شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن نانوسلنیوم و سلنیوم آلی در تیمارهای غذایی، وزن نهایی، نرخ رشدویژه (SGR)، درصدوزن به دست آمده بدن (%WG) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) را تحت تاثیر قرار داد. تفاوت آماری معنی داری (0/05>p) درتیمارهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 در مقایسه با گروه شاهددر وزن نهایی، وزن به دست آمده روزانه، نرخ رشدویژه، درصدوزن به دست آمده بدن و ضریب تبدیل غذایی وجود داشت. بیش ترین مقدار وزن نهایی، نرخ رشدویژه و درصدوزن به دست آمده بدن در ماهیان تغذیه شده با 1/5 میلی گرم سلنیوم درکیلوگرم، پس ازآن 4/5 و سپس 0/5 میلی گرم سلنیوم درکیلوگرم و کم ترین میزان در ماهیان تغذیه شده با جیره پایه مشاهده شد. نرخ بقا به وسیله تیمارهای غذایی تحت تاثیر قرار نگرفت؛ بنابراین بهترین عملکرد رشد در کپورهای تغذیه شده با سطح 1/5 میلی گرم نانوسلنیوم در جیره به دست آمد. در سطوح یکسان، اثر استفاده از سلنیوم به فرم نانوذره بیش تر از فرم آلی آن بود.
  کلیدواژگان: نانوذرات سلنیوم، Selemax، رشد، Cyprinus carpio
 • سید حامد حسینی، ایمان سوری نژاد، صدیقه آشوری صفحات 197-204
  ویتامین ث از مواد مغذی مهم در تغذیه آبزیان بوده و در بالا بردن مقاومت آبزی در برابر عوامل استرس زا و افزایش رشد آن ها اهمیت زیادی دارد. تاثیر افزودن مقادیر متفاوت ویتامین ثبه شکل ال اسکوربیل-2- پلی فسفات در جیره غذایی به مدت 10 هفته بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص های خونی پاکوی قرمز Piaractus brachypomus بررسی شد. تعداد 240 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 0/22±3/51 گرم (تعداد 20 ماهی در هر آکواریوم و هر کدام در سه تکرار) با چهار جیره غذایی حاوی سطوح 0، 200، 400 و 800 میلی گرم ویتامین ث در کیلوگرم جیره تغذیه شدند. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی ویتامین ث دارای میزان و درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه بالاتری نسبت به تیمار شاهد بودند (0/05>p). افزایش نرخ رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده از ویتامین ث نسبت به تیمار شاهد مشخص بود، هرچند از اختلاف معنی داری برخوردار نبودند (0/05p). استفادهازویتامین ث در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز به دلیل بهبود شاخص های رشد و افزایش میزان هماتوکریت قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین ث، شاخص های رشد، خون شناسی، پاکوی قرمز Piaractus brachypomus
 • حسینعلی شیبک، مصطفی غفاری، احمد قرایی، مهدی جهانتیغ، ساحل پاکزادتوچایی صفحات 205-211
  در تحقیق حاضر به منظور سنجش فعالیت آنزیم های گوارشی از 12 عدد ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در قالب 4 گروه (3عدد ماهی در هر گروه) با متوسط وزن 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم استفاده شد. با توجه به تفاوت فعالیت آنزیم های گوارشی در طول روده، سنجش آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در سه بخش قدامی، میانی و خلفی روده انجام شد. نتایج نشان داد که در بین آنزیم های مورد بررسی، آنزیم آلفا آمیلاز بیش ترین میزان فعالیت را دارا می باشد. بیش ترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در بخش میانی روده ثبت شد و بین بخش های مختلف روده اختلاف معنی داری در میزان فعالیت این آنزیم مشاهده شد (0/05>p). هم چنین بیش ترین میزان فعالیت آنزیم های تریپسین و لیپاز در بخش قدامی روده به دست آمد و بین فعالیت هر دو آنزیم در بخش قدامی و میانی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05
  کلیدواژگان: ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)، آنزیم آلفا آمیلاز، آنزیم تریپسین، آنزیم لیپاز
 • نیلوفر فلک زاده، نرگس مورکی، امیرعلی انوار، شاپور کاکولکی صفحات 211-220
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر کاربرد Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18/5M، Lallemand، France) برشاخص های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی سوروم (Heros severus) انجام شد. به این منظور، 120عددسوروم بامیانگینوزن 0/1±0/53 گرم وطولاولیه 0/03 ±27/2 میلی متر تهیه و به طورتصادفی در 12آکواریوم رهاسازی شدند. پساز دو هفته دوره سازگاری، آکواریوم ها به چهار گروه هر کدام با سه تکرار تقسیم و ماهیان با چهار جیره آزمایشی ایزوکالری کوایزونیتروژنوس حاوی سطوح 1، 2 و 3 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره به مدت 12 هفته تغذیه گردیدند، گروه شاهد فاقد مکمل غذایی بود. در طول دوره،ماهیان هر 15 روز زیست سنجی شدند و در پایان دوره، خون گیری صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند تیمارهای پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تاثیر قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و شاخص های خونی داشتند (0/05>P). ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره بهترین کارآیی رشد را داشتند و این تفاوت در مقایسه با سایر گروه هامعنی دار بود (0/05>P). در پایان دوره 90 روز پرورش، از روش نات هریک جهت شمارش گلبول های قرمز و سفید استفاده گردید. برای اندازه گیری هموگلوبین از روش سیان مت هموگلوبین استفاده گردید و میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت محاسبه گردید. شاخص های خونی در ماهیان تغذیه شده با مکمل در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشتند (0/05>P). بیش ترین مقدار شاخص های خونی در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره مشاهده گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در سطح 2 گرم در کیلوگرم غذای خشک می تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی کارآیی رشد، بقاء و پارامترهای خونی در بچه ماهیان انگشت قد سوروم (Heros severus) داشته باشد.
  کلیدواژگان: باکتری های اسیدلاکتیک، پروبیوتیک Pediococcus acidilactici، شاخص های رشد، پارامترهای خونی، ماهی سوروم
 • فاطمه شجاعی تکمداش، وحید تقی زاده، محمدرضا ایمانپور، محمد باباپور صفحات 221-230
  لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) با 3 زنجیره غذایی روتیفر-جلبک، روتیفر-مخمر و جلبک در مقایسه با گروه شاهد (زرده تخم مرغ) به مدت 20 روز، با میزان غذادهی روزانه 9 تا 11 درصد وزن بدن پرورش یافت. در شروع آزمایش و در روزهای 7، 15 و 20 ماهی ها زیست سنجی (اندازه گیری طول کل و وزن کل) شدند. در شروع دوره میانگین وزن اولیه همه گروه های آزمایشی 0/05±0/75 میلی گرم بود. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص های رشد و تغذیه لاروهای گورامی زرد، نرخ رشد ویژه، تولید خالص ماهی و درصد افزایش وزن در تیمارهای مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار بودند (0/05>P). بیش ترین میزان وزن 0/59±9/08 میلی گرم و طول 0/45±9/75 میلی متردر تیمار روتیفر-جلبک مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد، شرایط فیزیکی وشمیایی بهتری در آب ایجادکرده بودند و با گروه شاهد اختلاف معنی دار را نشان دادند (0/05>P). بیش ترین بازماندگی 0/33±81/89 درصد در تیمار روتیفر–جلبک و کم ترین 2/02±57/33 درصد در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آنالیز شیمیایی لاشه (پروتئین و چربی خام) نشان دهنده تاثیر بیش تر تیمارهای حاوی روتیفر آب شیرین بود و اختلاف آن ها با گروه شاهد معنی دار بود (0/05>P) و در بین تمام تیمارهای آزمایشی، بیش ترین پروتئین 0/20±70/83 درصد و چربی خام 0/15±25/16 درصد در تیمار روتیفر–جلبک مشاهد شد.
  کلیدواژگان: روتیفر، Brachionus calyciflrous، رشد، پروتئین، چربی، لارو گورامی زرد
 • حمید رئیسی، ولی الله جعفری، سعید ضیایی نژاد، علی اکبر پاسندی صفحات 231-238
  در این مطالعه بررسی تاثیر پروبیوتیک (Bacillus subtilis و licheniformisBacillus) بر قابلیت هضم پروتئین خام، ماده خشک، خاکستر، چربی، آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری برای میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei) مورد آزمایش قرار گرفت. میگوها با وزن اولیه 0/29 گرم ذخیره سازی شدند. تیمارهای مورد استفاده شامل T1 (تراکم 300 قطعه میگو در مترمربع و غلظت 1010×1 واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم غذا)، T2 (تراکم 300 قطعه میگو در مترمربع و 1010×4 واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم غذا)، T3 (تراکم 250 قطعه میگو در مترمربع، 1010×1 واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم غذا) و T4 (تراکم 300، 1010×4 واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم) به همراه دو تیمار شاهد (C1 با تراکم 300 قطعه میگو در مترمربع و C2 با تراکم 250 قطعه میگو در مترمربع) در 18 مخزن به مدت 8 هفته تغذیه شدند. جهت بررسی قابلیت هضم میگو از اکسید کروم 3% به عنوان نشانگر استفاده شد. قابلیت هضم تیمارهای T2 و T4 در کل بخش ها به جز در ماده خشکبیش ترین مقدار را داشت و افزایش معنی داری را با تیمارهای شاهد نشان داد (0/05>p). اما تیمارهای T1 و T3 افزایشمعنی داری را در مقدار چربی و ماده خشک با تیمارهای شاهد نشان نداد (0/05p). در کل تیمارها قابلیت جذب اسید آمینه نسبت به سایر موارد بیش ترین مقدار را داشت.اما تاثیر پروبیوتیک در تراکم های مختلف در کل تیمارها به اندازه ای نبود که رابطه معنی داری را برقرار کند.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، میگوی وانامی، آمینواسید، قابلیت هضم، تراکم
 • فرهنگ فرهمند صفحات 233-241
  این پژوهش بر روی آب های زیرزمینی روستاهای منطقه لواسان در حومه شهرستان شمیرانات واقع در شمال شهر تهران با هدف شناسایی و اندازه گیری غلظت فلزات سنگین کروم، نیکل و جیوه انجام شد. برای این منظور با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقلیمی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی منطقه مورد مطالعه، 7 ایستگاه نمونه برداری (به ترتیب: برگ جهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کندسفلی و راحت آباد) تعیین شدند. سپس نمونه های آب جمع آوری شده با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) با شعله و کوره گرافیتی مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دادند که بیش ترین غلظت جیوه در ایستگاه های برگ جهان و زرد بند بوده و کم ترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده می باشد. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات جیوه در این نمونه ها ناهمگون است ونظم خاصی ندارد. هم چنین بیش ترین غلظت کروم در ایستگاه کندسفلی و کم ترین آن در ایستگاه راحت آباد به دست آمده است. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات کروم کاهشی است. برای فلز نیکل بیش ترین غلظت در ایستگاه زرد بند و کم ترین آن در ایستگاه راحت آباد به دست آمد. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات نیکل ابتدا کاهش غلظت داشته و سپس روند افزایشی و در نهایت دوباره از غلظت آن کاسته می شود این روند تغییرات تقریبا مشابه جیوه است.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، جیوه، کروم، نیکل، آبزی پروری، لواسان، استان تهران
 • مهدی خدایی مطلق، طیبه رضایی صفحات 261-264
 • شبنم مرادلو، شاهرخ پاشایی راد صفحات 265-268
 • طوبی مرادی، شاهرخ پاشایی راد، عارف امیرخانی صفحات 269-274
 • لیلا محمدی دهچشمه، فروغ پاپهن شوشتری، سیمین دهقان مدیسه صفحات 275-278
|
 • Nasim Bashiri, Haji Gholi Kami, Najmeh Okhli Pages 1-10
  There are15 species of frogs and toads belonging to 8 genera and 5 families and 7 salamander species belonging to four genera and two families in Iran. This study was conducted on the Pelophylax ridibundus, is known as the Marsh frog. Specimens belonging to the Roudbar city (Guilan province) and collected by hand and net from April to November in 2013 and 23 morphometrical and some morphological characters were studied in the laboratory. Data were analyzed using SPSS (version 21), and T-test analysis. To evaluate the diet, specimens were dissected after being anesthetized and all the contents of its stomach fixed in 75% alcohol and animals that were not fully digested were initial identification. The results of 65 specimens (42 females, 7 males and 16 juveniles) showed that this species has a dorsal surface to olive green in color with separate dark spots that spots are rarely in the hands. Ventral surface is white and contains several black spots that these spots are seen only in some specimens and indicating the presence of polymorphisms in the studied specimens. It was identified a number of aquatic snails, grasshoppers, spiders, beetles, ladybird, bees and ants in the contents of the stomach and intestine of this species and were identified at the family level. Males have resonators in posterior end of the mouth and on the posterior part of the tympanic membrane and callosity on the first finger. The most frequency body length (L), (61.31%) at a distance of 70-60 mm in males and of females (52.17 %) at a distance of 50-40 mm. The sex ratio of male to female was 1 to 6 in this study. It was observed significant difference in L.tym (length of tympanum) and C.int (internal metatarsal tubercle) between sexes in the level of 0.05 and did not find significant difference in the other characters.
  Keywords: Pelophylax ridibundus, Marsh frog, Guilan Province, Roudbar city, Morphometric, Diet
 • Mohsen Ahmadpour, Hossein Varasteh Moradi, Hasan Akbari, Jalil Imani Harsini Pages 11-18
  We developed predictive habitat models for Urial (Ovis orientalis arkal) population in the Dareh Anjir Wildlife Refuge in Yazd province, using one Geographic Information System modeling technique, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA). For this purpose, we used presence-only data to predict the suitability of habitat for Urial and 25 environment layers were used to the model as independent variables. According to the modeling, four habitat patches were identified in this area. Among of the nine habitat variables used in this study, variables of altitude, slope, vegetation type, distance from the roads, and distance from predator had the greatest plays for habitat suitability of Urial in this area, and the variable of distance from village had less effect than other variables. Urial in the study area did not prefer any particular direction and had distributed in all directions. Generally, on the base of the modeling, about 30% of the wildlife refuges were suitable for the Urial.
  Keywords: Habitat suitability, Ovis orientalis arkal, ecological – nich factor analysis, Dareh Anjir wildlife refuge
 • Ali Akbar Yalpaniyan, Mahmoud Karami, Bahman Shams Esfand Abad, Golnaz Makhfi Pages 19-30
  Considering the reduction of populations of carnivores such as leopard and cheetah in most habitats of Iran, wolves are becoming key species of many habitats as predators. Habitat evaluation leads to understanding the relation between habitat variables and species presence. These results could benefit management plans. In this research, we studied effective habitat variables affecting the habitat selection of Grey wolf (Canis lupus) using MaxEnt method based on species presence data in Khangormaz Protected Area in Hamedan province. Was record in this study 40 Presence point. Habitat variables including elevation, slope, vegetation, distance to village and livestock, distance to road and distance to water were studied. Calculated correlations between factors were using SPSS software. Distance to village was the most important variable with percent contribution of 42.2%. Other important variables were distance to livestock and poultry farming, distance to road and slope. According to the habitat suitability map and the tables of important factors, our results suggest that wolves prefer habitats near villages, livestock, and area near the roads with medium slope.
  Keywords: Wolf, Habitat Evaluation, Khangormaz Prtotected Area, MAXENT
 • Fatemeh Setayeshi, Hossein Varasteh Moradi, Abdolrasoul Salman Mahini Pages 31-43
  The ecology characteristics of species and habitat variables is one of the main pillars of species protection and forest.Tropical forests are deterioration rapidaly through deforestion and habitat fragmentation, which are major causes of biodiversity loss. Birds and environmental variables, including litter depth, the number of trees with dbh (0-20, 20-50, 50-100 and 100-300 cm), canopy cover trees, humidity, the number of snags, the number of logs litter cover, rocks cover, temperature, vegetation cover were studied using distance sampling method within 25 and 5 m radius of each of 74 sampling points during two seasons (autum and spring) in Hyrcanian forests.The Interactive variables significant was calculated by Minitab 15.0 software.The Results showed that habitat variables include, the number of trees with dbh (20-50, 50-100 and 100-300 cm), canopy cover trees were the most important variables affecting the presence of birds especially, Red-breasted Flycatcher, Great Tit, Blue Tit and Nuthatch in the study area. The results of this study indicated the importance of forest and patches for conserving and enhancing of avian.
  Keywords: Birds, forests, protection, Ecological variables
 • Peyman Karami, Mohammad Kamangar Pages 45-57
  The purpose of this study was investigate the overwintering Scolopacidae population in the two regions Hara Protected Area (HPA) and Haray Tiab and Minab (Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries) in the Hormozgan Provence between 2007 and 2012, respectively. According to the results of a 6-year period, A total of 22 species from Scolopacidae have overwintering in the study Areas Which the number of species observed in the HPA and Kolahy, Hasan langhi, and tiab Estuaries was 20,20,17,19 species. Among the species identified from the Scolopacidae In the period that was studied, Two species Dunlin(Calidris alpina) and Eurasian Curlew(Numenius arquata) Respectively 41/08 and 17/26 percent of total observations, were The most abundant species. According to the findings of this study the most observed population was related to HPA(37054 Bird) And the lowest was in the kolahy eustary (5949Bird). Evaluation of biodiversity index and diversity graph sorting by Renyi method showed Hassan langhi estuary with species diversity indices Shannon-Wiener’s(2/18) and Simpson’d(7/14), And The values for Species Abundance(17) and indexes of the evenness Pielou J (0/69)and McIntosh E(0/82)compared to Other areas the has higher biodiversity (P<0/05) And been able to provide the suitable habitat for Scolopacidae. On the other, Analysis of Similarity Percentages(SIMPER) for Hara protected area and Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries in Ordering was %61/11, %55/89, %46/20 and%63/75. Analysis of Similarity(ANOSIM) Indicated that between HPA and and Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries And Also Between Hasan langhi estuary And Kolahi estuary There is significant difference between the relative similarity of the total observations (P<0/05). Distribution of the of species in the HPA and tow estuary of Kolahi and tiab from Logarithmic series distribution model and in Hasan langhi estuary from Broken stick model were subordination.
  Keywords: Scolopacidae, Overwintering Bird, Hara, estuary, Hassan langhi, tiab, kolahi
 • Behjat Amiri, Mehdi Mohamadzade Pages 59-64
  Diabetic patients normally show reduction in the memory which are caused by impaired glucose metabolism. It is believed that biological chromium supplements may reduce insulin resistance in type 2 diabetes that improves memory of patients. Organic chromium can be produced and enriched in yeast cells. According to some studies iron not only plays an important role in Myelin and neurotransmitter production but also have some effects on organic chrome absorbance in body. The aim of this study was to evaluate the effect of iron and chromium enriched yeast on memory of induced diabetic rats. In this study, the diabetes induced in 49 adult male Wistar rats in the weight range 200 ± 30 gr with an intra-peritoneal injection of streptozotocin (50 mg/kg). Organic Chrome was created by enriching of chromium in yeast cells which subsequently was fed in various doses to the Rates by dissolving a certain amounts in the food of rats. The experiments were assigned to 4 weeks in which at the end of experiments the weight of the mice compared to control groups. Memory enhancement test was provided using eight-arm radial Maze. The results based on the weight and memory test on samples revealed that the combination of the biological chromium and iron in the treatment of diabetes can improve memory diabetic mice under the effective control of diabetes treatments as compared to (0/05>p).
  Keywords: diabetes, Memory, organic chromium, enriched yeast
 • Mohammad Mihandoost, Seyed Naser Muosavi, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Majid Afshar Pages 65-76
  The Purpose of this experiment is to test The Accumulate Effects of glandless cottonseed meals with multi-enzyme supplementation on performance and haematological parameters of broiler chickens. This experiment was done in a six week period using 270 broiler chicks, (one day old from ROSS 308 stock) on a completely randomize design experiment with 6 treatments consisting of 3 replications and 15 chicks per pen. treatments were control (without cottonseed meal), cottonseed meal(CSM)with Gossypol, CSM with Gossypol plus ferrous sulphate(Feso4.7H2o), CSM with Gossypol plus ferrous sulphate and multi-enzyme(Rovabio Excel) glandless cottonseed meal, glandless cottonseed meal plus multi-enzyme. Cottonseed meal was used in 30% level in experimental treatments. Results of this study showed that glandless cottonseed meal in diet, caused to increased broiler's performance in comparison with other Cottonseed meal with Gossypol containing treatments(P<0.05). Supplementing glandless cottonseed meal with multi-enzyme has not any positive effect on broiler's performance. About carcass characteristics, supplementing of cottonseed meal with Gossypol by ferrous caused to increasing carcass percentage in comparison with other Cottonseed meal and glandless cottonseed meal containing treatments (P<0.05), but breasts percentage and thighs, neck, wings, liver, spleen, intestine length among treatments did not show significant differences(P>0.05). Relative weight of the gizzard in treatments taken cottonseed meal with Gossypol has significant difference with the control group(P<0.05). the number of red blood cells, platelets, hematocrit percentage, lymphocytes and neutrophils among treatments did not show significant differences (P>0.05). the mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) and haemoglobin in Cottonseed meal with Gossypol in comparison with other containing treatments did show significant differences(P<0.05). The results of this study showed that the use of free gossypol cottonseed meal in broiler diets can be a substitute for soybean meal.
  Keywords: Gossypol, Multi enzyme, Performance, Blood parameters, Broiler
 • Mohammad Zeinalipour, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Mohammad Reza Shokri, Aria Ashja Ardalan Pages 77-89
  The Ark clam, Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae) is a member of intertidal communities occurring at rocky shores in the northern Persian Gulf. B. decussata is a permanent resident at the shaded side of the rocky substrates, attached by byssus threads. Distribution, density, shell length and weight parameters of this clam were explored in four sub area including Kohien, Hosseinabbad, Lengeh and Bostaneh from August 2011 to September 2012 (14 months) by monthly sampling on rocky intertidal shores in the northern Persian Gulf. The results showed that the Ark clam mostly occurred in the middle followed by lower intertidal zones and its random distribution was associated with substrate morphology mostly occurring on shaded sides of boulders and cobbles followed by in crevices. Mean density was estimated 8.4±2.1 (individuals per m2) in the study area. Although Mean density was not different between mid and low shore but it was significantly different among pairwise locations with exception of Bostaneh and Hosseinabbad. The mean shell length was significantly lower in mid shore (24.36mm) than low shore (30.13). Also the mean ash free dry weight (AFDW) in mid shore was significantly lower in mid shore (0.18g) than low shore (0.39g). Ashe free dry weight for this clam increases allometrically with shell length in mid shore (b= 2.79) and low shore (b=3) respectively.
  Keywords: Barbatia decussata, Distribution, rocky shore, Intertidal Zone, Lengeh port, Persian Gulf
 • Mahbobeh Mehrdost, Ehsan Kamrani, Fereidoon Owfi Pages 91-98
  This study has been applied within a one-year period 1391-1392 (2012-13) with the objective of habitat classification and determination of coastal-marine biotypes in Hengam Island based on CMECS ecological standard model. Members of echinoderms branch are assumed as the well-known and most frequent marine invertebrates and are considerably important. In the primary examinations, 8 stations were selected non-randomly based on geomorphologic characteristics and exclusive habitats that were easily accessible. The sampling was performed seasonally and in full ebb condition or best state of ebb. Each station was examined completely as coastal survey. The samples collected from stations after stabilization in alcohol 70%, were transferred to environment laboratory of Bandar Abbas. The samples were identified based on scientific resources and valid identification keys. Accordingly, altogether 10 echinoderm species belonging to 6 types and 6 families were identified including 5 species of sea cucumbers, 3 species of echinoidea, 1 species of brittle stars and 1 species of sea star. Frequency of echinoderms population in western half of island is lower than eastern half due to bed type, high slope and waves action. Out of echinoderms, Echinometra mathaei species; Holothuria leucospilota species out of sea cucumbers; Ophiocoma scolopendriana species out of brittle stars and Linckia multiflora species out of sea star had permanently present in the studied zone and introduced as exclusive species of island. The results present research to introduce greater potential is effective Persian Gulf waters.
  Keywords: Echinoderms, Intertidal Zone, Hengam Island
 • Hosna Hatami Lankarani, Babak Moghaddasi, Masoumeh Sohrabi Molla Yousefi, Seyed Mohammad Bagher Nabavi, Gholam Hossein Vousoghi Pages 99-110
  Caspian Sea in Iran, particularly in the study of habitat as one of the most important water resources in the country and the largest brackish lake is of remarkable importance. The purpose of this research is to better understand the research community Khzrmy Myvbntyk Sea Ostracoda as environmental indicators suitable for assessing the environmental context are used. Geographical location between the coastal city of Nor to NOSHAHR is studied. This study sampled in two seasons (winter 1390 and spring 1391) along four transects, each with 4 stations (at depths of 20 and 5,10,15 mm) was performed using grab Van Vienna. Physical and chemical factors in the water near the seabed, including temperature, dissolved oxygen, pH and electrical conductivity were measured during sampling, sediment and other geological studies were conducted in a laboratory setting. Based on studies of the sediments in the area consist of fine sand, very fine sand, silt and clay were determined. Among the environmental factors, significant positive correlation between the abundance of Ostracoda with the amount of electrical conductivity of organic materials and Jude Law (P<0/05). In this study, Ostracoda 9 species belonging to 7 genera of 7 families were identified
  Keywords: Caspian Sea, Ostracoda, benthic
 • Majid Rasta, Rassoul Ghorbani, Abdol Majid Hajimoradloo, Seyed Mohammad Vahid Farabi, Fakhrieh Shiroud Mirzaei Pages 111-118
  In this study, some environmental parameters including temperature, pH, electrical conductivity, mean water velocity, water transparency and weather as environmental influencing factors on migration of Caspiomyzon wagneri into Shirud River was investigated in spring and fall 2011. The estimated number of migratory fishes in the river through observation of the fishway. Results showed that in spring, the migration period started in 9 February untill 1 May, and in fall, 26 September untill 23 October. Migration peak occurred on 28 February and 16 October on spring and fall seasons, respectively. The maximum rate of migration occurred at night in semi-cloudy weather but the minimum amount of it, was in the morning. pH range changed 8.2-8.5 and decrease to 7.5 when it was snowy. In spring, the temperature range changed from 7.8 to 21°C and migrate peak was conducted at 10.8°C but in fall, this range was between 19.8-24°C and the peak migration was observed at 21.3°C. The migration time and cloudy weather were known as significantly effective parameters in the reproductive migration of Caspian Lamprey.
  Keywords: Caspiomyzon wagneri, Reproduction immigration, Shirud River
 • Zahra Basir, Rahim Abdi Pages 119-124
  Checking and analysis of hematological and biochemical blood serum contains, electrolytes and non-electrolytes is one of the main ways in which the diagnosis in marine that several factors can change it. In this study 30 spotted catsharks, with similar characteristics of both sexes were caught from the Darvish estuary, northern of Persian Gulf. After blood collection staining, smeer prepration and separation of serum, biochemical parameters, including glucose, cholesterol, albumin, total protein, urea, cortisol, creatinine and triglycerides were measured by auto analyzer, spectrophotometry and RIA for cortisol levels. Microscopic results for red blood cells showed that they were ellipse possessed a nucleus in the center respectively. Results were indicated that no significant difference between the measured parameters except for the albumin (p>0.05). Also, cholesterol and creatinine were the maximum and minimum amounts in both sexes, glucose and urea in males were more than females, but albumin, cortisol, total protein and triglycerides were higher in females than males. In this research, blood biochemical parameters cat in cat spotted shark were similarities and differences with other aquatic animals that have been reported.
  Keywords: biochemical parameters, blood, spotted catshark, Persian Gulf
 • Saeid Esmaeilpoor Poode, Hossein Rahmani, Rasul Ghorbani Pages 121-130
  To study the diet of Spirlin (Alburnoides eichwaldii), samples were caught monthly from three stations in the Tajan River from April 2012 to March 2013. For this purpose, samples of fishes were caught with electroshocker and benthic invertebrates were collected with surbr Sampler. After primary biometry and separation of scales to determine age, their gastrointestinal systems were removed and diets were determined. Vacuity Index (CV) in both sexes in different seasons and at different ages, which proves that Spirlin is among greedy fishes. Mean of relative length of the gut (RLG) in both male and female and at different ages in different seasons are 0.66 and 0.65 respectively (P<0.05), be showed that these species tend to be carnivores. Index of fullness (IF) in both sexes at different seasons of the year, be showed that feeding of Spirlin are not appropriate. This index in different ages be showed with increasing age, rate of the index was decreased (P<0.05). Food preference (FP) in both sexes in different seasons and at different ages showed Trichoptera was main food of this fish. Also, abundance of organisms ingested (P) in all seasons and ages suggests a high abundance of Trichoptera Order in Spirlin’s gut. Rate for all prey were significantly different at all ages (P<0.05). Food selectivity index (E) was positive in all seasons, which represents the Spirlin tend to feed on Trichoptera at all seasons of the year. Condition index (K) in both males and females showed is higher in females than males (P<0.05). This study represents that Trichoptera was dominate and public food of this fish in seasons and different ages.
  Keywords: Diet, Alburnoides eichwaldii, Gastrointestinal system, Tajan River
 • Samereh Bagheri*, Rasul Ghorbani, Hasan Fazli, Abdol Rasul Salman Mahini, Seyed Abbas Hosseini Pages 131-140
  According to the importance of the surface water resources in terms of food production for society, and in order to sustainable development we should manage them consciously, In addition to protecting water resources provide suitable habitat for aquatic species. In the past the most Iranian coastal rivers of the Caspian Sea were the normal amplification of Ruitilus frisii kutum, but nowadays for several reasons only some of these rivers are the main areas of spring migration of fishes in Iranian coastal water of Caspian Sea. So this study was done with the purpose of assessing variation of some physico-chemical factor in major estuaries of the southern coastal water of the Caspian Sea and to identify the most appropriate river to release Ruitilus frisii kutum juveniles; So the most important environmental factor affecting the release of juveniles using the Delphi method and preference degree of factors using the AHP method was determined. So the rivers were assessed using Multi Criteria Decision method; so in multisubject compensatory decision models of grading and scoring subgroups, a simple weighted method and to reach a general consensus the mean ranks method was used. The results showed that all estuaries of rivers in the view of physicochemical Factors are subject to large variations. And results showed that Gorganrud, Tajan and Sefidrud are most polluted rivers and Cheshmehkileh, Khalehsara and Khoshkrud are best rivers for releasing of Ruitilus frisii kutum in among the studied rivers southern Caspian Sea.
  Keywords: Multi, criteria decision model, Ranking, Physico, chemical factors, Caspian Sea, Ruitilus frisii kutum
 • Niloufar Norouzi, Rasul Ghorbani, Amir Sadoddin, Masoud Molae, Aliasghar Naimee Pages 141-148
  Benthic macroinvertebrate fauna have importance role in biological cycle in water resources. This research was done in order to assess water quality using benthic macroinvertebrate. Sampling of benthic macroinvertebrate was achieved by surber sampler and the results showed no significant difference between different stations and months for each 5 indices (Shanon- winner, Margaloph, EPT/Shironomidae, Density and Symmetry indices) that the main cause of it was flood monthly that occurred. As for present results quality condition of Zyarat Straem was unsuitable, Also biological indices were as the suit indicatores of aquatic ecosystems beside of physio-chemical parameters and bactrial quality calculation show general appearance ecosystems.
  Keywords: monitoring, Macrobenthos, Biological indices, Zyarat Stream
 • Mahnaz Mohammadi, Raheleh Reyhan Reshteh Pages 149-158
  Rotifers are one of the most important components of, almost, all freshwater ecosystems, belong to pioneer organisms, which first appear in newly created water bodies. Rotifers have been successfully used as bioindicators to evaluate water quality, and to examine the trophic status of lakes. As a result of high reproduction rate, they are an important part of aquatic ecosystems.Only a handful number of studies have been carried out on the rotifers diversity, in Iran, and even fewer of those studies have been published. Rotifer’s identifications should be based on samplings and laboratory examinations. After examinations, estimating density and diversity of rotifers could partly evaluate biological conditions of different habitat According to statistics and analysis of variance (One-Way Anova), the average density of the stations studied showed significant differences in the difference between the two stations were pleural chitgar lake and rivers. A total of 23 species belonging to 11 families and 12 genera were identified subpopulation Monogononta. Rotifers and lake habitats in spring showed the highest abundance and diversity. 8 out of 23 samples of species identified in this study is the first report on Iran that include: Cephalodella anebodica, Lecane venusta, Lecane arcuata, Dicranophorus dolerus, Encentrum orthodactylum, Hexarthra fennica, Lophocharis naias, Notholca psammarina.
  Keywords: Rotifer, Iran, Seasonal, Density, Species richness, New record
 • Eisa Ebrahimi, Amir Mani Varnoosfaderani Pages 159-164
  To investigate the feasibility of using poultry waste oil as an energy source in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diets, an experiment designed by a completely randomized plan with three treatments and three replications for each treatment in a semi-closed aquaculture system, with an average temperature of 19.1±2.11°C (Mean±‌ SD). The experimental units consisted of fiberglass tanks with a useful volume of 100 liters by 1.5 liter per minute water replacing. Fattened fish weighted average 21.67±0.38 g were fed for eight weeks, with three of the same chemical composition and different fat sources diets (including 100% fish oil (control), 50% of poultry waste oil and 50% fish oil (treatment 1) and 100% of poultry waste oil (treatment 2)). The results of the experiment, showed significant difference in final weight, protein efficiency ratio, established protein, rate of muscle protein, condition factor, SGR and FCR between the experimental groups. Usage of treatment by 50% replacement led to fish in this experimental group, compared with the other groups on measures such as: feed conversion ratio, established protein, specific growth rate and condition factor was significantly superior (p>0.05). Overall findings indicate that the combined use of fish oil and poultry waste oil with equal proportion can be a good way to provide energy and fatty acids for rainbow trout.
  Keywords: rainbow trout, Fulton's condition factor, Specific growth rate, Protein efficiency ratio, Food conversion ratio
 • Maryam Jafarpour, Houman Rajabi Islami, Mehdi Soltani, Shahnaz Pourhosseini Pages 165-174
  This study was aimed to evaluate the impact of Nano Zn as dietary zinc source on hematological parameters of rainbow trout including red blood cell (RBC) count and indices. Total number of 900 rainbow trout (17.22±5.41 g) fingerlings were randomly distributed in triplicates among six treatments and adapted to the farm conditions for 2 days. The basal diet were contained no amount of zinc supplementation and considered as the control treatment. The experimental diets were prepared by adding 10, 30, 50 and 70 mg of Nano zinc (40-60 nm diameters) and 70 mg zinc sulfate per each kg of basal diet. The fish specimens were fed for 8 weeks with the relevant diet of each treatment and their erythrocyte properties were consider at the end of experiment. The results showed that fish in the 50 mg kg-1 Nano ZnO treatment had the maximum of hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular hemoglobin (MCH) compared to other treatments. The largest numbers of RBCs followed by the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were also found in the 30 mg kg-1 Nano ZnO treatment, although showed no significant difference with the 50 mg kg-1 Nano ZnO treatment. Findings of the current study indicated that erythrocyte indices of rainbow trout fingerlings could be improved by the Nano Zn supplementation as a new form of physical structure of metal elements.
  Keywords: Nanoparticle, Zinc, Red blood cells, Erythrocyte indices, Oncorhynchus mykiss
 • Fereshteh Khalili Morcheh Khorti, Mehdi Soltani, Houman Rajabi Islami, Seyed Abdolmajid Mousavi Pages 175-182
  The Karoun 4 dam lake with 2/5 billion m3 is one of the important reservoirs in Iran. This can be considered in aquaculture. In this study, the effects of cage culture in bacterial load were investigated. Sampling of lake water was carried in 2013 for 6 months from April to September. The water samples were provided in several distances from cages. According to the results the presence of some bacteria include Escherichia coli, Staphylococcus and Streptococcus in samples were 47%, 70% and 23% respectively. The variance analysis showed a significant difference between the number of coliform and staphylococcus bacteria (P<0.01) but no significant difference was observed between total bacteria, E. cloi and Staphylococcus (P>0.01).Also the results showed the highest number of bacteria in near cages distances but just the number of coliform and streptococcus have a significant difference (P<0.01).
  Keywords: Dam, Fish culture, rainbow trout, Cage, Bacterial flora, Total count, Coliform count, E. coli
 • Milad Shokri, Farid Firouzbakhsh, Hossein Rahmani Pages 183-188
  In this study, Hypophthalmichthys molitrix and Cyprinus carpio᾿s parasites were investigated during two sampling (summer and winter) in the earthen ponds around Ghaemshahr city. Water quality parameters including temperature, dissolved oxygen and pH was measured in the location of the sampling with using of Alcohol thermometer, pH meter and Oxygen meter respectively. Fishes were examined according to common methods of dissection after biometrics. Then The separated parasites were fixed by Formalin solution 10% and finally parasites were identified by identification keys. The parasites were found, including: Trichodina sp., Ichthyophthirius sp., Dactylogyrus sp., Bothriocephalus sp., Nematode and Acanthocephala. According to the results Dactylogyrus sp. Were the highest mean frequency (0.8) in Hypophthalmichthys molitrix, and Nematoda were the highest mean frequency (0.9) in Cyprinus carpio, that these parasites showed significant difference compared with the other ones (p≤0.05). The highest intensity of parasitic infections were Bothriocephalus sp. in Cyprinus carpio and Trichodina sp. in Hypophthalmichthys molitrix. The results of this study showed that intensity of parasitic infection in Cyprinus carpio is a significant increase compared to the Hypophthalmichthys molitrix (p≤0.05).
  Keywords: Parasite, Intensity of infection, Prevalence, Hypophthalmichthys molitrix, Cyprinus carpio
 • Sharareh Ahmadvand, Abdol Samad Keramat Amirkolaee, Hossein Oraji, Sheyda Ahmadvand Pages 189-196
  A 60-day growth trial was conducted the effects of selenium nanoparticle (Nano-Se) in comparison with organic selenium (Selemax) on growth performance of fingerlings of common carp (Cyprinus carpio) in aquaculture hall of university agricultural and natural resource, Sari. Carps with initial weight 8.60 ±0.05 gr were randomly stocked into 21 tanks (300 lit) with density of 40 fish so that three replicates were available for each of the six treatments and control. Nano-Se and Selemax were added to the semi-purified diets at levels 0, 0.5, 1.5 and 4.5 mg Se/kg. T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 and T-6 were fed with diets containing 0.5 mgNano-Se/kg, 1.5 mgNano-Se/kg, 4.5mgNano-Se/kg, 0.5mgSelemax/kg, 1.5mgSelemax/kg and 4.5mgSelemax/kg, respectively. The control groups were fed basal diets without Se addition. Fingerlings about 3% of body weight fed with three daily meals and biometry was carried out every two weeks. Growth and survival factors were analyzed at the end of the trail period and results showed that the addition of Nano-Se and Selemax in the dietary treatments affected final weight, specific growth rate (SGR), weight gain percentage (%WG) and food conversion ratio (FCR). There were significant differences (P<0.05) in final weight, DWG, SGR, %WG and FCR of T-1, T-2 T-3, T-4, T-5 and T-6 compared with the control. The highest value final weight, SGR and %WG were observed in fish fed diets with 1.5 mg Se/kg diet, followed by 4.5 mg Se/kg, then 0.5 mg Se/kg, and lowest in fish fed the basal diet. Survival rate were not affected by the dietary treatments. Furthermore, the best growth performance was achieved in carps fed with level 1.5 mg Nano-Se/kg diet. Effect of selenium in nanoparticles form was more than organic form on the same level.
  Keywords: Selenium Nanoparticles, Selemax, Growth, Cyprinus carpio
 • Seyed Hamed Hosseini, Iman Sourinejad, Sedigheh Ashori Pages 197-204
  Vitamin C is an important nutrient in aquatic animal nutrition and has great importance in boosting resistance against stressors and animal growth. Effect of dietary supplementation of different levels of vitamin C in the form of L-ascorbyl-2-polu phosphate on growth, survival and some hematological parameters of red pacu (Piaractus brachypomus) were investigated in ten weeks. A number of 240 fingerlings with mean initial weight of 3.51±0.22 g (20 fish in each aquarium and each with three replicates) were fed with four levels of 0, 200, 400 and 800 mg vitamin C per kg of diet. Results showed that fish fed vitamin C included diets had higher amount and percentage of body weight increase and mean day growth than control fish (P<0.05). The increase of specific growth rate and improvement of food conversion rate were obvious in fish fed vitamin C compared to control treatment although the difference was not significant (p>0.05). The level of hemoglobin and blood total protein were not significantly different between treatments but fish fed 400 and 800 mg vitamin C had a higher level of hematocrit than control fish (P<0.05). Usage of vitamin C is recommendable in Red Pacu diet due to the improvement of growth indices and the increase of hematocrit level.
  Keywords: vitamin C, growth indices, Hematology, Red Pacu, Piaractus brachypomus
 • Hossein Ali Sheibak, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Mehdi Jahantigh, Sahel Pakzad Pages 205-211
  In this study activity rate of α-Amylase, Tripsine and Lipase enzymes was examined in three parts (anterior, mid and posterior) of intestine in 12 wild Schizothorax zarudnyi (with average weight: 141.6±6.3, 209.55±2.63 and 326.15±26.9 gr). The results showed that α-Amylase had the most activity among these considered enzymes. The most activity rate of α-Amylase was in the middle part of intestine and significant differences were observed among different parts of intestine (p<0.05). Examinations showed that the most activity rate of Tripsine and Lipase was in the anterior part of intestine. In both of these enzymes a significant difference was not observed between anterior and middle parts of intestine (p>0.05). Totally, activity rate of examined enzymes was increased with increasing of weight. According to obtained results, it seems that preparing of food ration based on carbohydrates, can be used as a suitable dietetic tendency for this species.
  Keywords: Snow trout (Schizothorax zarudnyi), α Amylase, Tripsine, Lipase
 • Niloufar Falakzadeh, Nargess Mooraki, Amir Ali Anvar, Shahpour Kakoolaki Pages 211-220
  This experiment was conducted to evaluate the effect of probiotic Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18.5 M, Lallemand, France) on the growth performance and hematological parameters of the ornamental fish, Severum (Heros severus). In this regard, 120 fish Severum with average weight and initial length of 0.53±0.01 (g) and 27.2±0.03 (mm) were prepared and randomly release to the 12 aquarium. After 2 weeks period adaption, aquariums divided into four groups each with three replications. The fish fed with four isocaloric-isonitrogenus diets containing 1, 2 and 3 g probiotic kg diet for 12 weeks, the control diet were without supplements. Along the period, the fish were biometry every 15 days and blood sampling was performed at the end of the period. The results showed that treatments feed with probiotic compared with the control group had a significant impact on growth performance, survival and hematological parameters (P<0.05). The fish fed with the diet containing 2 gr probiotic kg had the best growth performance and this difference was significant compared with the other groups (P<0.05). Hematological parameters in fish fed with supplement had significant differences compared with control (P<0.05). The maximum amount of hematological parameters (i.e. RBC, hemoglobin, hematocrit, MCH and WBC) in fish fed diet containing 2 gr probiotic kg diet (P<0.05). The results of this study showed that the probiotic Pediococcus acidilactici at 2 gr probiotic kg dry foods can have a significant impact on growth performance, survival and hematological parameters in fingerlings, Severum (Heros severus).
  Keywords: Acid lactic bacteria, Probiotic (Pediococcus acidilactici), Growth performance, Hematological parameters, Ornamental fish Severum (Heros severus)
 • Fatemeh Shojaei Tekmedash, Vahid Taghizadeh, Mohammad Reza Imanpour, Mohammad Babapour Pages 221-230
  Yellow gourami (Trichogaster trichopterus auriu) larvae rearing with the three food chain rotifer – algae, rotifer – yeast and algae Compared with The control group (Egg yolk) for 20 days, Daily feeding rate was 9 to 11% of body weight. At the start of experiment and on days 7, 15 and 20, total Weight and total length of fishes were recorded. At the start of period Average initial weight was 0.75 ± 0.05 mg the all experimental group. The result obtained showed that growth and nutritional index of yellow gourami larvae, specific growth rate (SGR), body weight gain (BW %), present body weight increase, there were significant differences (P<0.05). The maximum amount weight 9.75 ± 0.59 mg, length 9.75 ± 0.45 mm was in rotifer-algae treatment. Treatments compared to the control group could, in water to make a better physical and chemical conditions and There was a significant difference with the control group (P<0.05). The highest survival 81.89 ± 0.33% was in rotifer-algae treatment and lowest 57.33 ± 2.02 % was observed in the control treatment. Carcass result of chemical analysis (protein and crude lipid) showed that the treatments had a greater impact on freshwater rotifers was a significant difference between the control group (P<0.05), and in between all treatments, the highest protein 57.83 ± 0.20% and crude lipid 25.16 ± 0.15% were observed in rotifer-algae treatment.
  Keywords: Rotifer, Brachionus calyciflorus, Growth, protein, lipid, Yellow gouarami larvae
 • Hamid Raisi, Vali Allah Jafari, Saeed Ziaei Nezhad, Ali Akbar Pasandi Pages 231-238
  Apparent digestibility coefficients (ADCs) of dry matter (DM), crude protein (CP), essential amino acids (EAA), non-essential amino acids (NEAA) and fatty acids were determined for whites shrimp (Litopenaeus vannamei). Shrimp (weight average 0.25gr) was feed in sex treatment and 18 tanks during 8 weeks it was including T1 (300 individual/m2, 1×1010 cfu/gfood) and T3 (250 individual/m2, 1×1010 cfu/g food), T2 (300 individual/m2, 1010 cfu/gfood), T4 (250 individual/m2, 4×1010 cfu/g food) and control group (C1 300 individual/m2, C2 250 individual/m2). Apparent digestibility coe⁄cients was determined using OF 0.03% Y2O3 as an indicator. In all treatment digestibility of T2 (300 individual/m2, 4×1010 cfu/gfood) and T4 (250 individual/m2, 4×1010 cfu/g food) exception (ADCs) of dry mater showed significant increasing to control groups (p<0.05). Apparent digestibility coefficients ADCs of diets T1 (300 individual/m2, 1×1010 cfu/gfood) and T3 (250 individual/m2, 1×1010 cfu/g food) didn’t show increasing different to control groups (p>0/05). But, Apparent digestibility coefficients of ash and amino acids showed significant different between all treatment including (T1, T3) (T2, T4) and control groups (p<0/05). In all groups, highest digestibility was belong amino acids, it was showed highest increasing to another factors. Probiotcs effect on density in all treatment did not show significant difference (p>0.05).
  Keywords: Amino acids, Digestibility, Density, Shrimp
 • Farhang Farahmand Pages 233-241
  A study was done to identify and measure concentration of heavy metals including Cr, Ni, and Hg in Iran on the ground water sources on Lavasanat area of Shemiranat district in the northern Tehran. In this study atomic absorption spectrometry (AAS), graphite stove and laboratory methods were used. Seven sampling stations were determined based on geographical, climatic, physical, biological and chemical characteristics of this region. Results showed that the highest concentration of Hg was related to stations Barg-e-Jahan (1) and Zard-e-Band (4) while the lowest was observed at station Niknam Deh (5). Concentration diagram indicated that the trend of Hg concentration was inconsistent and irregular the stations Kond-e-Sofla (6) and Rahatabad (7) showed the highest and lowest concentration of Cr respectively. There was a descending trend for Cr concentration. The highest and lowest amount of Ni was related to stations Zard-e-Band (4) and Rahatabad (7) respectively. The variation of Ni concentration showed the same trend as Hg.
  Keywords: Groundwater, Hg, Cr, Ni, Aquaculture, Lavasan, Tehran province
 • Mahdi Khodaei Motlagh, Taiebeh Rezaei Pages 261-264
  In the cow, retention of the fetal membranes for more than six to eight hours post partum is one of the commonest diseases in the postpartum period. It can lead not only to the persistence of putrefying tissue but also to reduced milk yield, an increased incidence and severity of endometritis and poorer fertility. Treatment should therefore be aimed at reducing these effects and removing the retained placenta (RP). The therapy of RP has been a controversial subject for many years. Manual removal of fetal membranes and an intra-uterine antibiotic treatment are common in veterinary practice. The aim of this study were use smoke of Peganum harmala L seeds and Donkey excrement on retain placenta in dairy cattle. Two dairy cattle were used in this study. In first cow was used mixed smoke of Peganum harmala L seeds and Donkey excrement and second cow was used smoke of Peganum harmala L seeds. Results showed that RT delivery in two cows and no infection was found.
  Keywords: Peganum harmala, Donkey excrement, retained placenta
 • Shabnam Moradloo, Shahrokh Pashaei Rad Pages 265-268
  Order Hymenoptera, with more than 115,000 described species, Comprises 10% of Earth's species diversity. Ants are the most successful groups of insects that are found around the globe. The present research deal to faunistic investigation of Ants in western part of Zanjan Province. 780 samples were collected from 12 different ecological stations during 2012-2013.Species were identified using stereomicroscope and the available keys. The results pertain to 5 new species of genus 5 from Iran.
  Keywords: Faun, Ants, Species, Zanjan Province, Iran
 • Tuba Moradi, Shahrokh Pashaei Rad, Aref Amirkhani Pages 269-274
  Order Odonata with about 6000 species has an important role in biological control of pests. The present research deal to faunistic investigation of Odonata in Mazandaran Province. 174 species were collected using sweeping net from 10 different ecological stations during 2012-2013. Speciemens were identified using key identification. The results pertain to 5 new species from 4 genera of the suborder Anisoptera from Mazandaran Province.
  Keywords: Faun, Odonata, Species, Mazandaran Province, Iran
 • Leila Mohammadi Dehcheshme, Forough Papahn Shoshtari, Simin Dehghan Madise Pages 275-278
  Despite of all the studies of aquatic invertebrates of Bahracan estuary, as yet Amphipoda inhibiting in the eastern shores muddy substrates of it, have not been studies from the point view of identification. The present investigation, aims to identify the Amphipods Bahracan shores (29˚ 50'-30˚ 15'N, 49˚ 30'-49˚ 55'E) of the Persian Gulf which was done during the seasons of spring and summer of 1392. Sampling was done by using vanveen Grab (with 0.0625m² surface areas) from stations in intertidal zone and 6-25 m depth. The samples were counted and identified through the valid identification keys. The obtained results of the study, identified six families were belonged to suborder Gammaridea, which are fallow: Ampithoidae, Ampeliscidae, Isaeidae, Gammaridae, Melitidae, Ischyroceridae. Frequency of each family was calculated throughout the study period; the families of Ampeliscidae and Ampithoidae were identified and introduced as the dominant families in Bahracan with 39.47%.
  Keywords: Amphipoda, Eastern shores of Bahracan, Classification, Ampeliscidae, Ampithoidae