فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ثمر پورعیدی، فرزاد پاک نژاد، مجید اسفینی فراهانی، مجید بختیاری مقدم، سیامک عزیزخانی صفحات 159-168
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف های کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گلرنگ بهاره، در سال زراعی 1390-1389 در کرج به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل 3 فاصله ردیف کاشت (30 و 45 سانتیمتر مسطح و60 سانتی متر به صورت جوی و پشته) و عامل هایفرعی،رقم در دو سطح (L5و گلدشت) و تراکم در دو سطح (35 و 45 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1% بر روغن دانه و در سطح احتمال 5% بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و پروتئین دانه داشت. تراکم بوته نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و روغن دانه در سطح احتمال 1% و بر پروتئین دانه تاثیر معنی داری در سطح احتمال 5% داشت. بیشترین عملکرد دانه با فاصله ردیف 30 سانتی متر و تراکم 35 بوته در متر مربع در رقم L5مکزیکی به میزان 73/4438 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد دانه با فاصله ردیف 60 سانتی متر و تراکم 45 بوته در متر مربع در رقم گلدشت به میزان 45/3286 کیلو گرم در هکتار به دست آمد. با توجه به اثر مطلوب توزیع یکنواخت بوته در واحد سطح و سازگاری گلرنگ به روش کاشت مسطح، آرایش کاشت فوق برای کشت بهاره گلرنگ، در شرایط مشابه با آزمایش حاضر مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: گلرنگ، رقم، تراکم بوته، فاصله ردیف کاشت
 • بابک پیکرستان صفحات 169-179
  این آزمایش در تابستان سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور واقع در اراک، استان مرکزی با استفاده از طرح کرت های خرد شده، در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. مقادیر صفر، 5/0، 1 و 2 در هزار نانو کلات آهن به عنوان عامل اصلی و تراکم های 6، 4/7، 8/8 و 2/10 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش کود نانو کلات آهن از صفر به 5/0 در هزار، افزایش قابل ملاحظه ای در میزان شاخص سطح برگ به وجود آمد. با افزایش نانو کلات آهن از صفر به نیم در هزار نانو کلات آهن و یک در هزار نانو کلات آهن در هکتار، آهنگ رشد گیاه و دوام شاخص سطح برگ افزایش یافت. افزایش کود نانو کلات آهن از 1 به 2 در هزار، باعث کاهش آهنگ رشد گیاه گردید. در میان شاخص های فیزیولوژیک جذب و تحلیل خالص کمتر رابطه عکس با مصرف نانو کلات نشان داد. افزایش میزان شاخص سطح برگ در مزرعه باعث افزایش میزان جذب نور و درنتیجه افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه گردید که درنهایت منجر به افزایش عملکرد شد. بخش عمده ای از افزایش آهنگ رشد گیاه در اثر افزایش تراکم مربوط به افزایش شاخص سطح برگ بود. با توجه به اهمیت شاخص سطح برگ، آهنگ رشد گیاه و دوام شاخص برگ در افزایش عملکرد دانه می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از افزایش عملکرد دانه درنتیجه افزایش تراکم، مربوط به بهبود شاخص های فیزیولوژیک ذکرشده است.
  کلیدواژگان: تراکم، کلات آهن، شاخص های فیزیولوژیک، ذرت آجیلی
 • شهاب خاقانی، محمدرضا اردکانی صفحات 181-190
  از دلایل عمده پایین بودن عملکرد کمی و کیفی عدم توجه به تغذیه کودی ریز مغذی مناسب در کشت غلات و دیگر محصولات زراعی می باشد. به همین منظور جهت بررسی تاثیر آهن و روی بر صفات زراعی جو مایکوریزایی تحقیقی در پاییز سال 1392 در شهرستان کرج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی گیاه جو رقم بهمن اجرا شد. کاشت در تاریخ 20 مهرماه سال 92 و به صورت دستی انجام گرفت. 2 سطح قارچ مایکوریزا شامل سطح صفر (بدون مصرف)، سویه intraradicesGlomusبه میزان 10 کیلوگرم گرم در هکتار به صورت خاک مصرف، 3 سطح آهن شامل سطح بدون مصرف، مصرف 5/2 و 5 کیلوگرم در هکتار از منبع آهن سکوسترین 138 با بنیان Fe-EDDHAو 3 سطح روی شامل سطح بدون مصرف و مصرف 25 کیلوگرم و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود. بررسی اثر ساده مایکوریزا روی عملکرد دانه نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه با 90/3 تن در هکتار از تیمار G. intraradicesبه دست آمد و بالاترین عملکرد کاه با 43/3 تن در هکتار از همین تیمار حاصل شد. اثرات ساده مایکوریزا، روی و آهن روی عملکرد بیولوژیک نشان داد بالاترین مقدار این صفت به میزان 91/6، 70/6 و 49/6 تن در هکتار به ترتیب از تیمارهای G. intraradices، 5 کیلوگرم آهن در هکتار و 100 کیلوگرم روی در هکتار به دست آمد.
  کلیدواژگان: آهن، جو، روی، غنی سازی زراعی، مایکوریزا
 • ابوالفضل سفیدگران صفحات 191-198
  به منظور ارزیابی اثرسه عامل باکتری های حل کننده فسفات، فسفر شیمیایی و ارقام سیب زمینی با استفاده از یک آزمایش اسپیلت اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1386 در مزرعه ای در روستای اناج از توابع شهرستان اراک، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که باکتری های حل کننده فسفات و تقابل آن با سایر عامل ها، به نحو معنی داری وزن تر اندام هوایی، وزن تر غده، وزن خشک غده، محتوای فسفربوته و شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، نسبت به تیمارهای شمیایی در سطح 1% شد. اثر متقابل باکتری های حل کننده فسفات و فسفر شیمیایی در صفات وزن تر وخشک اندام هوایی، وزن خشک غده، تعداد ساقه در بوته، عملکرد بیوماس و محتوای فسفر بوته در سطح حداقل 5% معنی دار شده و تیمار کاربرد باکتری های حل کننده فسفات همراه با 75 کیلوگرم فسفر شیمیایی از نظر عملکرد با مصرف 150 کیلوگرم کود شیمیایی فسفره، تفاوت معنی داری نداشته است. نتایج نشان داد مصرف فسفر شیمیایی به میزان 150 کیلوگرم در اکثر صفات مانند عملکرد غده، درصد فسفر جذب شده، محتوای فسفر بوته، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد بیوماس، تفاوت معنی دار در سطح 1% دارد و بالا ترین نتیجه را حاصل می نماید. در بین ارقام مختلف سیب زمینی، رقم لیدی رزیتا در اکثر صفات خصوصا عملکرد غده، شاخص برداشت، محتوای فسفر بوته و وزن تر غده و اندام هوایی، با ارقام دیگر و فسفر شیمیایی تفاوت معنی دار در سطح 1% داشته و بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است ولی در تقابل با باکتری های حل کننده فسفات تفاوت معنی داری دیده نشد.
  کلیدواژگان: فسفربیولوژیک، سیب زمینی، فسفر، عملکرد و اجزای عملکرد
 • علی سلیمانی صفحات 199-211
  به منظور بررسی اثر تیمارهای شکست خواب بذر رازیانه، آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در سال 1393 انجام گردید. در این آزمایش سطوح سرمادهی مرطوب در کرت های اصلی و فاکتوریل نوع توده بذری و تیمارهای شکستن خواب در کرت های فرعی قرار گرفتند. سطوح سرمادهی مرطوب شامل عدم سرمادهی، 15، 30 و 45 روز سرمادهی و بذرها از دو توده شیراز و بوشهر، بودند. تیمارهای شکست خواب شامل بنزیل آدنین، کینتین با غلظت (5- 10) مولار، بنزیل آدنین + جیبرلیک اسید، جیرلیک اسید + کینتین، بنزیل آدنین + کینتین، جیریک اسید+ بنزیل آدنین + کینتین با غلظت 5- 10 مولار)، آب مقطر، آمینول فورته 4/0% بودند. نتایج نشان داد سرمادهی مرطوب به طور معنی داری باعث افزایش درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر و کاهش متوسط زمان لازم برای جوانه زنی شد. تیمار 15 روز سرمادهی مرطوب بیشترین شاخص بنیه بذر را حاصل نمود. تیمار بنزیل آدنین، کینتین، آمینول فورته در مقایسه با سایر تیمارهای شکستن خواب باعث افزایش معنی دار صفات مربوط به جوانه زنی رازیانه شد. نوع توده بذری شیراز، در مقایسه با نوع توده بذری بوشهر، به طور معنی داری، درصد جوانه زنی طول ساقه چه، طول ریشه چه، شاخص بنیه بذر بیشتری را به خود اختصاص داد. براین اساس 15 روز سرمادهی مرطوب و یا کاربرد هر یک از تیمارهای بنزیل آدنین، کینتین و محرک جوانه زنی آمینول فورته مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، متوسط زمان جوانه زنی، آمینول فورته، یکنواختی جوانه زنی
 • سیدعلی صادقی، سبحان الله قنبری، حمیدرضا مبصر، الیاس رحیمی پطرودی صفحات 213-224
  به منظور بررسی سیستم های زراعی و تعیین روابط بین منبع و مخزن در برنج رقم فجر، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل در سال زراعی 1388اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. سیستمهای زراعی مختلف در سه سطح (کشت سنتی، کشت بهبود یافته و کشت SRI) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل سه سطح روابط منبع و مخزن (حذف یک سوم خوشه، حذف برگ پرچم و شاهد) بود. عملکرد دانه در کشت بهبود یافته (9/873 گرم در مترمربع) نسبت به کشت سنتی و SRI بترتیب با نسبت 3/18 و 1/25% افزایش معنی داری داشت، زیرا حداکثر و کمترین تعداد خوشه چه پوک در خوشه به ترتیب برای سیستم های کشت SRI و بهبود یافته حاصل گردید و تعداد خوشه در مترمربع برای کشت بهبود یافته بیشتر از کشت سنتی و SRI بود. حداقل تعداد خوشه چه پوک درخوشه با قطع یک سوم بدست آمد که نسبت به شاهد به نسبت 5/39% کاهش معنی داری داشت و نشان دهنده محدودیت منبع فتوسنتزی در رقم فجر است. تعداد خوشه چه پوک درخوشه با قطع برگ پرچم در مقایسه با شاهد به نسبت 3/7% افزایش یافت. میزان عملکرد دانه با قطع برگ پرچم نسبت به شاهد حدود 4/16% کاهش داشت. اثر متقابل سیستم های زراعی مختلف با روابط منبع – مخزن تنها بر تعداد خوشه چه پوک در خوشه از نظر آماری در سطح احتمال 5% معنی دار گردید.
  کلیدواژگان: برنج، سیستم های زراعی مختلف، منبع - مخزن، عملکرد دانه
 • رضا صیامی، بهرام میرشکاری صفحات 225-235
  به منظور بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی کشت مخلوط ذرت و عدس، یک آزمایش فاکتوریل در سال زراعی 1391 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول تاریخ های کاشت عدس شامل 6، 16 و 26 اردیبهشت ماه و عامل دوم تراکم های کاشت آن و شامل 5/12%، 25%، 5/37%، 50 % و 100% تراکم مطلوب آن همراه با ذرت بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه ذرت و عدس در شرایط تک کشتی حداکثر بود و با حضور عدس در کشت مخلوط، از عملکرد دانه ذرت کاسته شد. نسبت برابری زمین فقط در تیمار کاشت عدس در 16 اردیبهشت ماه با حداقل تراکم آن کمتر از واحد بود و در بقیه تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی برتری داشت که از بین آن ها نیز تیمار اولین تاریخ کاشت عدس با حداقل تراکم آن به دلیل دارا بودن بیشترین مجموع ارزش نسبی معادل 4/1 به عنوان سودمند ترین حالت کشت مخلوط توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، تراکم، نسبت برابری زمین، مجموع ارزش نسبی
 • سیده آمنه واجدی روشن، الیاس رحیمی پطرودی، غلامرضا میرزایی، حمیدرضا مبصر صفحات 237-251
  به منظور بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 آزمایش مزرعه ای، در سال زراعی 1390 در مزرعه ای آزمایشی واقع در شهرستان بابلسر اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل 3 سطح کود دامی(گاوی) (10، 20، 30 تن در هکتار کود دامی) و عامل فرعی شامل 4 سطح کود نیتروژن(صفر، 50، 100، 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. نتایج نشان دادند استفاده از کود نیتروژن بر ارتفاع گیاه، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 5% تاثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. مقادیر مختلف کود نیتروژن بر تعداد ردیف در بلال، طول بلال و شاخص برداشت تاثیر معنی دار نداشت. کاربرد کود دامی بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل کود نیتروژن و کود دامی تنها بر قطر بلال و عملکرد بیولوژیک تاثیر معنی داری در سطح احتمال 5 % نشان داد. بیشترین عملکرد دانه از تیمار 30 تن کود دامی تحت 100 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.
  کلیدواژگان: ذرت، کود نیتروژن، کود دامی، عملکرد و اجزای عملکرد
|
 • S. Pooreydi, F. Paknejad, M. Esfini Farahani*, M. Bakhtiari Moghadam, S. Azizkhani Pages 159-168
  Planting pattern through changing in vegetative growth and beneficiary by environmental factors effect on safflower yield and yield components. In order to evaluate effect of rows spacing and planting density on yield and yield components of two cultivars safflower, this study carried out in split plot factorial experiment on base of randomized complete block design with three replications at Research Field of Islamic Azad University of Karaj branch in March 2011. The main plot was rows spacing in three levels (30, 45 cm in flat planting and 60 cm in bed planting) and sub plots were cultivars in two levels (L5 and Goldasht) and plant density in two levels (35 and 45 plants.m-2). Measured traits include seed yield, number of stem.plant-1, number of head.plant-1, number of seed.head-1 and 1000 seed weight. Results indicate that rows spacing had no significant effect on number of stem.plant-1, number of head.plant-1, number of seed.head-1 and 1000 seed weight. But seed yield decreased by increase in row spacing. Plant density had no significant effect on number of stem.plant-1, number of seed.head-1 and 1000 seed weight, but had significant effect (P<0/05) on number of head.plant-1 and significant effect (P<0/01) on seed yield. Also plant density had significant effect (P<0/05) on number of head.plant-1. 1000 seed weight increased by increase in plant density, but seed yield, number of stem.plant-1, number of head.plant-1 and number of seed.head-1 decreased by increase in plant density. Highest level of seed yield obtained in 30 cm row space and 35 plants.m-2 in L5 cultivar with 5804/30 kg/ha. Lowest level of seed yield obtained in 60 cm row space and 45 plants.m-2 in L5 cultivar with 1685/78 kg/ha. As for optimum effect of safflower evenly dispensation in unit area and adaptation in bed planting method, it seems that this planting pattern would be suitable for spring planting of safflower under conditions similar to this experiment.
  Keywords: Safflower, cultivar, Planting pattern, Yield, Yield Component
 • B. Peykarestan Pages 169-179
  This research was conducted to determine the effects of Fe ferilizer application rates and density on grain yield and yield-related plant characteristics of popcorn in Arak, located at central part region of IRAN during 2011. The experiment was designed in a randomized complete block design with a split-plot arrangement with three replications. Fe doses of 0, 0.5, 1 and 2 mg 1000-1 were arranged in the main plots and density 6, 7.4, 8.8 and 10.2 plants m2 were considered as sub-plots.. Among the physiological parameters and analysis of net absorption was less affected by fe fertilizer. Absorption curve analysis showed a net decline during the growing season. The results showed that with increasing density, leaf area index, LAI durability and increased plant growth. The increased density reduces absorption was purified and analyzed. Increasing LAI increased light absorption in fieldIncrease photosynthetic capacity of plants that will eventually lead to increased performance. Much of the growth rate of density increase was related to increased leaf area index.
  Keywords: Popcorn, Fe nano fertilizer, Density, physiological indices
 • Sh. Khaghani, M. R. Ardakani Pages 181-190
  The main resaon for the low quality and quantity yield of plants is Lack of attention to nutrition with micro-nutrients on poaceae family and other crops. In order to investigate the effect of Iron, Zinc and mycorrhiza on barley yield and yield components, a field study was conducted during 2013-14 years in agricultural experimental station of Islamic Azad University Arak branch. A factorial experiment was arranged in randomized complete block desing with three replication. Three Levels of Zn, Z1 (no application), Z2 (25 kg/ha-1) and Z3 (50 kg/ha-1) were used. Mycorrhiza fungi including no inoculation and Glomus intraradices and three levels of Iron (no application, 2/5 kg/ha-1 and 5 kg/ha-1) were used. Simple effect of Mycorrhiza on yield showed highest grain yield with (3.90 ton/ha-1) was obtained from Glomus intraradices. Highest levels of straw yield with 3.43 was obtained in treatment Glomus intraradices. The simple effect of mycorrhiza, Iron and Zinc showed the highest biologic yield with 6.91, 6.70, 6.49 was obtained in treatment Glomus intraradices, 5 kg/ha-1 Iron and 100 kg/ha-1.
  Keywords: Barley, biofortification, iron, micronutrients, Glomus intraradices, zinc
 • A. Sefidgaran Pages 191-198
  This experiment was conducted to evaluate solublizing bacteria and chemical phosphorus on three varieties of potato.Arandomized complete block design whit a split split plot layout was used in three replication.This investigation was carried out in a farm in Enaj, one of the environs of Arak. The result show that the use of phosphate solubilizing bacteria and its con frontation with other factors, were significantly affected the studied qualities about wet weight a erial part, wet weight of tubers, dry weight of tubers, the phosphorus content of tubers and prominent of baruest. It caused significantly in creasing in yield parameters, especially tubers yield comparing to chemical treatment at 1% level. The result also showed that the interaction effect of phosphate solubizing bacteria and chemical hosphorus, showed significant advantage in qualities of wet weight and dry weight of aerial part, dry weight of tuber, number of main stems per plant, Biomous yield and the phosphorus content per bush at 5%level. There was no significant difference at application treatment of phosphate solublizing bacteria with 75kg of chemical phosphate, in the yield aspect with the application of 15kg chemicalphosphate fertilizer. The results show that the application of chemical phosphorus in the most qualities suchas yield of tuber, the percentage of absorbed phosphorus, phosphate content of bush, dry weight of aerial part and biomas yield. Showed difference at 1% level and lead to the most result.
  Keywords: Phosphate solubilizing bacteria, potato, phosphorus, Yield, Yield components
 • A. Soleymani Pages 199-211
  In order to evaluate the effects of differents treatments on seed, dormancy breaking treatments on fennel, germination stimulating and seeding growth on two fennel varieties (Shiraz and Bushehr). In one experiment was conducted as spilet factorial in compeletly randomized design with four replications in seed technology research laboratory of Islamic Azad University (Isfahan Branch) in 2014. In the experiment cold stratification levels were main plots and factorial of vareties and dormancy breaking treatments were subplots. Cold strification treatments include moist chilling for 0, 15, 30, and 45 days. Fennel varietieswere Shiraz and Bushehr. Dormancy breaking treatments included the following: 10 µm 6-benzylaminopurine (BA); 10 FM kinetin (KI); 6-benzylaminopurine +gibberellic acid, gibberellic acid + kinetin, kinetin+6-benzylaminopurine; gibberellic acid + 6-benzylaminopurine + kinetin (with the same concentrations), distilled water; 0/4 percent Aminol- Forte fertilizer. Chilling significantly increased, germination percentage (GP), coleoptile length (CL), radical l ength (RL), germination rate (GR), and seed - vigor index (SVI) (P>0.05). The highest values of these traits were treated for 15 days stratification. The effect of dormancy breaking treatments on all traits except germination uniformity and germination rate was significant at (P> 0.01) Treatments with BA, KI, Amino l - Forte, and distilled water significantly increased all the Characteristic parameters of fennel germination compared with those of other treatments. The Shiraz variety had significantly greate, GP, CL, RL, and SVI than those of the Busheh Variety (P>0.05).
  Keywords: Amino l, Forte, germination uniformity, germination rate, Mean time of germination, seed, vigor index
 • S. A. Sadeghi, S. Ghanbari, H. R. Mobasser, E. Rahimi Petroudi Pages 213-224
  Inorder to investijation the effect of source and sink relationship and the planting systems in the rice of Fajr cultivar, an experiment performed in the rice investigations institute of researches center in Amol at 2010. This experiment performed as split plot with 3 replication. Different planting system including three levels (traditional planting, improved planting and SRI planting) were cutting in main plots and 3 levels of sink- source relations (omitting)1/3 panicle, omitting flag leaf and control in flowering) were allocated in sub plots. maximum grain yield(873/9 gram at m2) produced under system of improved planting. Grain yield has significant increasing in the improved planting compared to traditional and or SRI planting to 18/3% and 25/1 % respectively; because maximum and minimum number of empty spikelet in the panicle obtained respectively for SRI and improved planting systems. Minimum number of empty spikelet in the per panicle producedin cutting of 1/3 panicle that has significant decrease in comparision to control at 39/5 ratio that showing limitation of photo synthesis source in the fair cultivar. Number of empty spikelet at ten panical obtained by cutting of flag leaf have increased about 7/3% compared with control that showing importance of filled in spikelet the flag leaf. Grain yield decreased about 16/4% by cutting flag leaf compared to control. Treatment Intraction effect of different planting systems with source- sink relations was significant only on the number of empty spikelet on panicle, statistically 5 percent.
  Keywords: Rice, Different planting systems, source, sink, grain yield
 • R. Siyami, B. Mirshekari Pages 225-235
  In order to evaluate the intercropping indices of maize and lentil, a factorial experiment was conducted during 2012 in Agricultural Station of Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran, based on randomized complete block design in 3 replicates. Studied factors were planting dates of lentil: 26th April, 6th May, and 16th May and density rates of lentil: 12.5%, 25%, 37.5%, 50% and 100% of optimum density. The results showed that Land Equivalent Ratio in all intercropped treatments except of planting date of 6th May with 12.5% optimum density was greater than 1. The maximum Relative Value Total (1.42) was obtained from first planting date with 12.5% of lentil density. Considering the importance of Relative Value Total of the product as a economic index in evaluating the intercrop, it is clear that first date of lentil planting (26th April) with 12.5% optimum density intercropped with maize was most advantageous over other mixed treatments.
  Keywords: Intercropping, Density, Land Equivalent Ratio, Relative Value Total
 • S. A. Vajedi Roshan, E. Rahimi Petroudi, G. Mirzaie, H. Mobasser Pages 237-251
  In order to study the effect of nitrogen fertilizers and manure on grain yield and yield components, a field experiment was conducted in the Agriculture Research Field, Babolsar, Iran, in 2012 crop season. This experiment was carried out with two factors, in a split plot arrangements using Randomized Complete Blocks Design (RCBD) with 3 replications. Manure (Cow) fertilizer (10, 20, 30 t/ha) were assigned to main plots and Nitrogen fertilizer (0, 50, 100, 150 kg/ha) were randomized in sub plots. The results indicated that the use of nitrogen fertilizer on traits such as plant height, cob diameter, number of grains per ear, grain yield, 1000- grain weight and biological yield was significance at 5% level. The highest and lowest grain yield was obtained from 150 kg N/ha and without application of nitrogen respectively. The different amounts of nitrogen fertilizer on traits such as ear length, number of rows per ear, cob length and harvest index were not significant. Manure application had not significant effect on any traits, except number of grains per ear,1000- grain weight and harvest index. Manure treatments were not significant due to de composition gradually and therefore can not release enough nutrients, especially nitrogen. The manure should be added to the soil for several consecutive years to show its effect on soil and plants. The interaction of nitrogen fertilizer and manure on ear diameter and biological yield at 5%level should significant effect. The highest grain yield was produced from 30 ton/ha farm yard manure (FYM) +100kg N/ha treatments.
  Keywords: Corn, Nitrogen fertilizer, Manure, Yield, Yield components