فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود زاده باقری، شورانگیز جوانمردی، محمد مجتبی کامل منش صفحات 253-260
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی از خصوصیات جوانه زنی گیاه ذرت علوفه ای انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ با چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3 میلی مولار) سالیسیلیک اسید و تنش شوری شامل 4 غلظت (صفر، 1، 2 و 3%) کلرید سدیم بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گردید. پرایمینگ با سالیسیلیک اسید باعث بهبود درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی شد. نتایج نشان داد که تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و اعمال تنش شوری بر درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی، شاخص بینه بذر، وزن تر گیاه چه و ریشه چه معنی دار بود. بالاترین درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی مربوط به بذرهایی بود که توسط سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار پرایم شده و در محیط فاقد تنش شوری قرار داشتند. شاخص بنیه بذرهایی که توسط سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار پرایم شدند و در شرایط تنش شوری 1% قرار داشتند. بیشترین مقدار را دارا بود. افزایش غلظت سالیسیلیک اسید به 3 میلی مولار سبب کاهش صفات ارزیابی شده در این پژوهش شد. وزن تر گیاه چه در بذرهایی که توسط غلظت 2 میلی مولار پرایم شده و در شرایط شوری 2% قرار داشتند بیشترین مقدار را داشت. بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم تفاوت معنی داری به لحاظ وزن تر ریشه چه نشان نداد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، درصد جوانه زنی، ذرت علوفه ای، سالیسیلیک اسید، کلرید سدیم
 • حسین سلیمان زاده صفحات 261-274
  یکی از ویژگی های منحصر به فرد گیاهان، تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی می باشد. توسعه سریع کنوپی یا سایه انداز در گیاهان زراعی نیز سبب افزایش دریافت تشعشع خورشیدی شده و ممکن است منجر به بهبود عملکرد این محصولات گردد. بدین منظور مطالعه ای جهت بررسی تاثیر توسعه سایه انداز گیاهی بر عملکرد علوفه یونجه و تعیین عوامل موثر بر بهبود توسعه سایه انداز یونجه با استفاده از هشت توده یونجه به نام های بمی، یزدی، نیک شهری، مهاجرانی، بغدادی، سربندی، هراتی و همدانی در طی آزمون های جوانه زنی، فرسودگی بذر و رشد گیاهچه در قالب طرح کاملا تصادفی و یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1392 انجام شد. نتایج نشان داد پایین بودن قدرت نامیه بذر (سرعت، یکنواختی و درصد جوانه زنی) در شرایطی که عوامل محیطی برای رشد گیاهچه ها مساعد بوده و تراکم مطلوب گیاهی نیز در مزرعه حاصل شود تاثیر معنی داری (05/0P>) روی سرعت توسعه سایه انداز گیاهی و عملکرد علوفه نخواهد داشت. سرعت توسعه سایه انداز گیاهی تاثیر معنی داری روی عملکرد علوفه داشت (01/0P<) و یونجه هایی که سایه انداز خود را سریع تر توسعه دادند عملکرد علوفه بیشتری نیز تولید کردند. صفات شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در شروع به صورت تصاعدی رشد، سرعت نسبی گسترش سطح برگ و سرعت نسبی تجمع ماده خشک تا توسعه کامل سایه انداز گیاهی، متوسط سطح هر برگ و نسبت سطح برگ تا توسعه کامل سایه انداز گیاهی به عنوان صفات موثر بر توسعه سایه انداز گیاهی یونجه شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: یونجه، قدرت بذر، سایه انداز، عملکرد علوفه
 • ایمان فراهانی، حسن طهماسبی زاده، مرجان صالحی صفحات 275-286
  اجرای این طرح در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور فرمهین صورت گرفت. طرح در قالب بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 کرت اجرا شد. تیمارها شامل محلولپاشی عناصر روی، آهن و منگنز، آهن و منگنز، آهن و روی، روی و منگنز، آهن، روی، منگنز و تیمار شاهد بود. مصرف کودها به صورت محلول پاشی با غلظت 5 در هزار وکودهای مورد استفاده از نوع سولفات بود. محلول پاشی در دو مرحله ساقه دهی و ظهور گل تاجی صورت گرفت. نتایج نشان داد اثر تیمار بر میزان خاکستر، فیبر، پروتئین، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز معنی دار شد. مصرف آهن، روی و منگنز باعث کاهش غلظت فسفر و فیبر و افزایش نیتروژن و پتاسیم در علوفه سورگوم شدند. همچنین بین عناصر آهن، روی و منگنز در میزان غلظت آنها در گیاه رابطه منفی وجود دارد و مصرف هر کدام باعث کاهش غلظت دیگری می شود.
  کلیدواژگان: محلول پاشی، آهن، روی، منگنز و کیفیت علوفه
 • کامی کابوسی، سعید رضایی نژاد، آسیه سیاهمرگویی صفحات 287-298
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو تحت روش های مختلف خاکورزی در شهرستان گرگان، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در فصل زراعی 92-1391 اجرا گردید. عامل اصلی روش های مختلف خاکورزی شامل شخم با گاوآهن برگردان دار، شخم با گاوآهن قلمی، دو بار دیسک و بی خاکورزی و عامل فرعی مقادیر مختلف آبیاری در مرحله 50% ظهور سنبله به میزان 100% ظرفیت زراعی، 75% ظرفیت زراعی، 50% ظرفیت زراعی و بدون آبیاری بود. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث تاخیر در بروز مراحل فنولوژیکی و کاهش ارتفاع گیاه، طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت گردید. خاکورزی با گاوآهن قلمی تعداد روز تا بروز مراحل فنولوژیکی را کاهش داد. همچنین این تیمار منجر به افزایش کمی صفات تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در مترمربع گردید. ارتفاع گیاه در تیمارهای دو بار دیسک و بی خاکورزی به طور معنی داری کمتر از تیمارهای خاکورزی با گاوآهن قلمی و برگردان دار بود. در تیمارهای خاکورزی حفاظتی به روش دو بار دیسک و بی خاکورزی کاهش وزن هزار دانه به ترتیب به میزان 3/2 و 8 درصد نسبت به تیمار خاکورزی با گاوآهن برگردان دار مشاهده گردید اما این کاهش معنی دار نبود. بیش ترین میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت به ترتیب به میزان 3049 و 9322 کیلوگرم بر هکتار و 51/32 تحت شرایط استفاده از گاوآهن قلمی مشاهده شد که اختلاف آن با سایر روش ها معنی دار بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، تنش خشکی، جو، خاکورزی
 • محسن کاوند، حمید مدنی، علی رضا دادیان صفحات 299-311
  به منظور بررسی تاثیر کود شیمیایی و کود بیولوژیک و اثر متقابل آنها بر عملکرد ذرت علوفه ای رقم ماگزیما تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی1390 در اراک انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عامل فرعی آزمایش شامل ترکیب سطوح مصرف کود نیتروژنه با سه سطح صفر، 125 و 250 کیلوگرم کود اوره در هکتار بود که در پنج مرحله، موقع کاشت، 6 برگی، 10 برگی، قبل از گلدهی و بعد از گرده افشانی و سه سطح صفر، 5/ و 1 لیتر مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین به ازاء هر 25 کیلوگرم بذر به صورت تلقیح با بذر صورت پذیرفت. عامل اصلی شامل دور آبیاری در دو سطح، دور آبیاری 7 روز یکبار (عدم تنش) و دور آبیاری 10 روزه (تنش خشکی) در کرت های اصلی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بلال از زمین، قطر بلال، طول بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و عملکرد علوفه بودند. نتایج آزمایش نشان داد کاربرد توام اوره و نیتروکسین بر عملکرد علوفه بهتر از تیمار شاهد بود. همچنین آبیاری کامل نسبت به تنش خشکی برتری معنی داری به لحاظ تاثیر بر عملکرد علوفه داشت. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه به ترتیب در تیمار های تلفیق 125 کیلوگرم کود اوره و 1 لیتر کود نیتروکسین در شرایط آبیاری کامل با میانگین 9/110 تن در هکتار و در تیمارعدم استفاده از اوره و نیتروکسین و تنش خشکی با میانگین 1/59 تن در هکتار حاصل شد. از بین صفات اندازه گیری شده تعداد دانه در بلال کمترین تغییر را دارا بود. در مجموع تیمار تلفیق 125 کیلوگرم کود اوره و 1 لیتر کود نیتروکسین در شرایط آبیاری کامل بهتر از سایر تیمارها بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، ذرت علوفه ای، کودبیولوژیک، کود شیمیایی، عملکرد
 • علی مهاجری، محمد رضا حاج سید هادی، امیر منصور شهسوار صفحات 313-326
  این تحقیق به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دو هیبرید ذرت علوفه ای(سینگل کراس 704 و سینگل کراس260) در نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در تابستان 1389 در منطقه پیشوای ورامین انجام گردید. این آزمایش بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در کرت های اصلی و دو هیبرید ذرت سینگل کراس 704 و سینگل کراس 260 در کرت های فرعی قرار گرفتند. در نظام تولید متداول کلیه عملیات شامل ضدعفونی بذر، کنترل آفات و علفهای هرز و تامین عناصر غذایی از منابع شیمیایی انجام گردید. در نظام تولید تلفیقی از کاربرد توام مواد شیمیایی و آلی و زیستی استفاده شد و در نظام تولید ارگانیک از هیچگونه ماده شیمیایی مصنوعی استفاده نشد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بیشترین مقادیر ارتفاع بوته (08/185 سانتی متر) و نیتروژن برگ (85/1%) از نظام تولید متداول و بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک از نظام تولید تلفیقی حاصل گردید. در بین ارقام نیز هیبرید ذرت سینگل کراس 704 در تمامی صفات مورد مطالعه به جز درصد نیتروژن برگ دارای بیشترین مقادیر بود. نتایج این آزمایش نشان داد در کوتاه مدت نمی توان از نظام های تولید ارگانیک توقع بهبود در عملکرد را داشت ولی پس از سپری شدن دوره گذار افزایش عملکرد قابل انتظار خواهد بود.
  کلیدواژگان: نظام تولید، ذرت علوفه ای، عملکرد، ارگانیک
|
 • M. Zadehbagheri, Sh. Javanmardi, M. Kamelmanesh Pages 253-260
  Germination and seedling establishment of the major stages in the life cycle of plants is influenced by various environmental factors. This study was designed to investigate the effect of seed priming on germination characteristics of forage maize plant was done. Priming treatments included four levels (zero, 1, 2 and 3 mM), salicylic acid and salinity of 4 concentrations (zero, 1, 2 and 3%) sodium chloride, respectively. Factorial experiments in completely randomized design with three replications at the Research Lab of the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shiraz was performed. Priming with salicylic acid improve percentage rate, the germination index. The results showed that the effect of priming with salicylic acid and salinity on the percentage, speed of germination index, see Index Seed, Seedling and rootlet weight was significant. Highest percentage, speed of germination index of seeds by salicylic acid, 1 and 2 mM prim and salinity was free environment. Vigor index of seeds by salicylic acid, 1 and 2 mM prim and salinity conditions were 1% had the maximum value. Salicylic acid concentration increased to 3 mM reduced traits was assessed in this study. Seedling fresh weight of the seeds by the concentration of 2 mM prim and salinity conditions were 2 percent was highest. Interaction among different concentrations of salicylic acid and sodium chloride showed no significant difference in terms of weight rootlet.
  Keywords: Germination percentage, forage Maize, salicylic acid, sodium chloride
 • H. Soleimanzadeh Pages 261-274
  One of the unique traits of plants is the conversion of the radiation energy into the chemical energy. Rapid canopy development and closure in crop increases interception of solar radiation and can be resulted in increases crop yield. Therefore, a study was conducted to investigate the relationship between canopy development on forage yield in alfalfa and determination of traits that affect canopy development. The study included 8 alfalfa cultivars (Baghdadi, Bami, Sarbandi, Nikshahri, Mohajerani, Harati, Hamedani and Yazdi). Laboratoral tests (Germination, seed deterioration and seedling growth tests) using completely randomized design and field experiment using randomized complete blocks carried out in 2013 – 2014. The results showed that the correlation of seed vigor (rapid, uniformity and germination percentage) with rapid canopy closure and forage yield were not significant when there were optimum plant density in field. Rapid canopy closure had significant effect on dry forage yield; cultivars with faster canopy development produced more dry forage yield. Leaf area index and crop dry matter at beginning of exponential growth phase and relative leaf area development rate and relative growth rate during the exponential phase, the average of individual leaf area and leaf area ratio were detected as effective traits in rapid canopy closure
  Keywords: Alfalfa, Seed vigor, Canopy, forage yield
 • I. Farahani, H. Tahmasebizadeh, M. Salehi Pages 275-286
  The project was conducted at the research farm of FarmahiniPayam Noor University in 1390.The project was conducted in most randomized complete block with four replications of 8 plots. The treatments consisted of spraying elements like: zinc, iron, manganese, iron, manganese, zinc and iron, zinc, manganese, iron, zinc, manganese andtreating control. Fertilizers in a concentrations of 5 per1000 insulphate form were sprayed. Spraying was carried out in two stages, jointing and tassel emergence. The results showed that the effect of treatment on the characteristics of ash, fiber, protein, nitrogen, phosphorus, potassium, iron, zinc and manganese were significant. The usage ofIron, zinc and manganese leads to decreased fiber and phosphorus and nitrogen and potassium concentrations in forage sorghum. Also there is a negative relationship Between concentrations of Fe, Zn and Mn in plants.use one of them cause a decrease in density of others.
  Keywords: Sprayingsulotion, iron, zinc, manganese, forages quality
 • K. Kaboosi, S. Rezaei Nejad, A. Siahmargue Pages 287-298
  This experiment was conducted to study the effect of drought stress using four different tillage methods on yield and yield components of hullessbarley in Gorgan, Iran region. The experiment was laid out in randomized complete block design with split plot arrangement with three replications was carried during 2012-13 growing season. The main factor for different methods of tillage was including moldboard plow, chisel plow, disc plow and no-tillage and sub- factor was including irrigation at ear emergence stage amount 100, 75 and 50 percent of field capacity and no irrigation. Results showed that drought stress caused a delay in the occurrence of phenological stages and reduces plant height, spike length, grain weight, grain and biological yield and harvest index. Tillage with chisel reduces days to the occurrence of phenological stages. This treatment also resulted in increasing yield per spike, number of grains per spike and number of grains per square meter. Plant height was significantly lower in disc plow and no-tillage treatments than chisel and moldboard plow. Conservation tillage reduced thousand green weights but this reduction was not significant. Biological and grain yield and harvest index was maximized chisel plow treatment and its difference with other methods was significant.
  Keywords: Irrigation, Water Stress, Barley, Tillage
 • M. Kavand, H. Madani, A. Dadian Pages 299-311
  In order to study of effects chemical and biologic fertilizers and their interaction on physiological characteristics, yield and yield component corn forage under drought stress. An experiment was conducted in 2011 growing season at personal farm. An experiment was conducted split factorial based on randomized complete design with three replications. Sub factors experiment include nitrogen fertilizer was three levels zero, 125, and 250 kg urea fertilizer in four stage from leaves six until after the stage pollination and three levels biologic fertilizers nitroxin include zero, 0 /5 and 1 lit per each 25 kg seed was the seed inoculation. Main factor include drought stress with tow stage irrigation 7 days (non-stress) and irrigation 10 days (drought stress) were in main plot. Traits measurement were according to ear height, ear diameter, ear length, row number in ear, kernel number in row, kernel number in ear and forage yield. Results showed employ urea and nitroxin on yield was better than none treated. Also complete irrigation than the drought stress was significant on yield. Highest and lowest yield forage obtained respectively in treatment integrated 125 kg urea fertilizer, 1 lit nitroxin in complete irrigation the mean 110/9 t/ha and in treatment none use of urea and nitroxin and drought stress the mean 59/1 t/ha. In general treatment integrated 125 kg urea fertilizer and 1 lit nitroxin in complete irrigation was better than other treatment.
  Keywords: Drought stress, forage corn, Biologic fertilizer, Chemical fertilizer, yield
 • A. Mohageri, M. R. Hajseyedhadi, A. M. Shahsavar Pages 313-326
  This investigation was carried out to study the qualitative and quantitative performance of two varieties of forage maize under conventional, integrated and in conversion to organic production systems in summer of 2010 in Pishavar (in Varamin). The experimental design was split-plot, based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. Treatments consisted of production systems (conventional, integrated and in conversion to organic) located in the main plots and two varieties (single cross 704 and single cross 260) arranged in the sub-plot. In conventional production system only chemical inputs were used. For integrated production system, chemical, organic and biologic nutrients were used together. But for organic production system, only biological organic inputs were applied. Results showed that maximum values ​​for dry forage yield, wet forage yield were respectively related to the integrated production systems and the highest plant height obtained from conventional production systems, respectively. The results showed that single cross 704 have maximum values for all measured traits than single cross 260, except for nitrogen content in the leaves.
  Keywords: Production system, forage Maize, yield, Organic