فهرست مطالب

نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تاثیر درمان مبتنی بر تولید آواهای گفتاری بر بیمار کنش پریش شدید با آسیب مغزی نیمکره ی چپ
  فریبا یادگاری، آرزو آقاجانی*، الهام اصل شیرین، فاطمه سادات حسینی بهارانچی صفحه 0
  هدف
  کنش پریشی اکتسابی گفتار اختلالی است که به درمان های رفتاری پاسخ می دهد. اگر چه که درمان های بی شماری برای کنش پریشی گفتار ایجاد شده، اما مطالعات اندکی روی آن ها انجام گرفته است. یکی از درمان های کنش پریشی اکتسابی گفتار، درمان مبتنی بر تولید آواهای گفتاری می باشد که تولید همخوان ها را در کلمات و جملات تسهیل می کند. درمان مبتنی بر تولید آواهای گفتاری نسبت به دیگر درمان های کنش پریشی گفتار، سیستماتیک تر و منسجم تر می باشد و باعث پیشرفت قابل ملاحظه ای در تولید همخوان ها می شود. هدف این مطالعه بررسی فراگیری، تعمیم پاسخ و اثرات حفظ شدگی این درمان، بر بیمار کنش پریش شدید می باشد.
  روش کار
  طرح تحقیق این پژوهش تک آزمودنی با خط پایه مکرر و میان رفتاری می باشد. اثرات درمان در تولید 6 همخوان در کلمات تک سیلابی مورد بررسی قرار گرفت. درمان در سه گروه از کلمات با دو همخوان در هر گروه اعمال شد. فاز چهارم درمان، شامل آموزش تمام آواهای هدف بود. وارسی مرحله پیگیری 4 و 6 هفته پس از اتمام درمان انجام شد.
  یافته ها
  پیشرفت در تولید تمام کلمات درمان شده مشاهده شد و پاسخ تعمیم به موارد آموزش داده نشده، مثبت بود. اثرات حفظ شدگی در 4 و 6 هفته پس از درمان بسیار قوی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج یافته ها در بیمار کنش پریش شدید فارسی زبان این پژوهش، با نتایج مطالعات دیگر در زبان انگلیسی مشابه بود. حفظ شدگی عملکرد بیمار در مرحله پیگیری در 4 و 6 هفته پس از درمان نشان دهنده موثر بودن درمان در افراد کنش پریش شدید می باشد. به علاوه، این یافته ها نشان می دهند که وارسی در مرحله پیگیری ممکن است نیاز باشد در مدت زمان بیشتری پس از اتمام درمان انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آفازی، آپراکسی گفتار، درمان
 • مقایسه عملکرد روانی معنایی در بیماران مبتلا به تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات با افراد سالم
  نجمه مردانی*، ناهید جلیلهوند، مونا ابراهیمی پور، محمد کمالی، کوثر باغبان، احسان نادری فر صفحه 1
  هدف
  مطالعات اخیر نشان می دهد افراد مبتلا به تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات، علاوه بر نقایص حرکتی، در عملکردهای زبانی و شناختی نیز دچار نقص هستند. از بارزترین و باثبات ترین نقایص شناختی در این بیماران، نقص در عملکرد روانی گفتار می باشد. به منظور طراحی برنامه درمان مناسب، نیاز است پروفایل دقیق نقایص زبانی و شناختی مربوط به بیماران تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات دقیق بررسی شود. از آن جایی که عملکرد روانی معنایی، عملکردی وابسته به زبان است، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی عملکرد روانی معنایی در افراد فارسی زبان مبتلا به تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات بپردازیم.
  روش کار
  پانزده فرد مبتلا به تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات و پانزده فرد سالم، با استفاده از آزمون روانی معنایی (نمره کل، انتقال و خوشه بندی) مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات مجموعه های روانی معنایی در نامیدن کل، انتقال و خوشه بندی در گروه بیمار به ترتیب 24.46، 12.66 و 1.00 و در گروه سالم بهترتیب 32، 15.33 و 1.35 به دست آمد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت بیماران و گروه کنترل در نامیدن کل (p=0.016) و انتقال روانی معنایی (p=0.05) معنادار است اما در مورد خوشهبندی معنایی بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد (p=0.273).
  نتیجهگیری: بیماران دچار تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات مشکلات واژگانی دارند، از جمله اینکه این افراد در آغازکردن و ادامه دادن جستجو در خزانه واژگان دچار مشکل می باشند، در حالی که آن ها در خوشه بندی معنایی، مشابه افراد سالم عمل می کنند.
  کلیدواژگان: تصلب جانبی تضعیف کننده عضلات، خوشه بندی، روانی معنایی، انتقال، روانی گفتار
 • روش تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان اتیسم
  نفیسه حسینیان صفحه 2
  اتیسم اختلال رشدی بوده که در 3 سال اول زندگی ظاهر می شود که در آن مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در رشد طبیعی مغز تحت تاثیر قرار می گیرد. نشانه هایی که والدین در 2 سال اول زندگی کودک بیان می کنند، اغلب به تدریج رشد می کند. اما بعضی از بچه های اتیستیک رشد طبیعی بیشتری دارند و سپس پس رفت می کنند. اصل مهم در روش تحلیل رفتار کاربردی (Applied Behavior Analysis) مبتنی بر تقویت رفتارهای مثبت می باشد. رفتار های مثبت کودک به وسیله جایزه و تشویق پیگیری شده، سپس احتمال تکرار رفتار افزایش می یابد. در تحقیقات اخیر این روش برای افزایش رفتار های مثبت و کاهش رفتار های منفی کودکان بسیار به کار رفته است و تکنیک های آن برای ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کودکان اتیسم استفاده می شوند. در خودماندگی می تواند با بعضی درمان ها بهبود پیدا کند، اما باید قبول کرد که درمان اتیسم مانند سایر بیماری ها نیست.
  کلیدواژگان: اتیسم، افزایش رفتار های مثبت، روش تحلیل رفتار کاربردی، کاهش رفتار های منفی
 • بررسی اثربخشی تحریکات وستیبولار بر توجه شنیداری کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی
  سجاد حق شناس، آذین سلامتی امینجان* صفحه 3
  هدف
  در این پژوهش تاثیر تحریکات وستیبولار بر توجه شنیداری کودکان 12-7 سال دارای نقص توجه-بیش فعالی به شیوه رایج در کلینیک های کاردرمانی با استفاده از بررسی شده است.
  روش کار
  کودکانی که براساس ملاک های DSM-IV-TR اختلال نقص توجه و بیش فعالی در آن ها توسط روانپزشک تشخیص داده شده بود، پس از جلب رضایت کتبی والدین وارد مطالعه شده و به طور تصادفی با درنظرگرفتن همتاسازی از لحاظ سنی، به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.
  ابتدا از هر گروه پیش آزمون Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test(IVA-PLUS-CPT)گرفته شد. در ادامه آن ها (به جز گروه کنترل) تحت تحریکات وستیبولار طی جلسات درمان قرار گرفتند. مداخله شامل 10 جلسه کاردرمانی در طول پنج هفته (هر هفته دو بار) بود و در پایان این مدت پس آزمون IVA- PLUS-CPT از تمامی شرکت کنندگان صورت گرفت.
  یافته ها
  تغییرات پس آزمون و پیش آزمون با استفاده از آزمون آماری تی مستقل بین دو گروه انجام شد. نتایج تفاوت معناداری را در بهبود توجه شنیداری نشان داد (05/0 >p).
  نتیجه گیری
  استفاده از تحریکات وستیبولار در ارتباط با درمان توجه شنیداری کودکان مبتلا به این اختلال موثر است و از آن می توان به عنوان شیوه درمانی در جلسات کاردرمانی در کنار تمرینات دیگر بهره برد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، توجه شنیداری، تحریک وستیبولار
 • بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد
  لعیا غلامی تهرانی، لیلا اعزازی*، مهدی جباری نوقابی صفحه 4
  هدف
  زبان نقش مهم و تاثیرگذاری را در زندگی هر انسان ایفا می کند. یکی از زیرمجموعه های زبان مهارت های خواندن و نوشتن است. نقایص خواندن و نوشتن می توانند مشکلاتی را برای فرد در عرصه های اجتماعی ایجاد کنند، که مهم ترین آن عدم موفقیت در رسیدن به مقاطع بالاتر تحصیلی است. علل ایجاد نارساخوانی، علی رغم هوش طبیعی و حواس سالم، هنوز بعد از یک قرن مطالعه از سوالات محققین جهان به شمار می رود. از آنجایی که نقص در پردازش های شنیداری از جمله علل احتمالی بروز نارساخوانی است، در این مطالعه به مقایسه ی ویژگی های نقص خواندن و نوشتن در دو گروه نارساخوان و کم شنوا پرداختیم تا در صورت تشابه بتوان برای تایید اثر نقایص پردازش شنیداری در اختلالات خواندن و نوشتن سرنخی پیدا نمود.
  روش کار
  در پژوهش حاضر ویژگی های خواندن و نوشتن کودکان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی بررسی و مقایسه شد. 54 نفر (31 نفر نارساخوان و 23 نفر کم شنوا) در این پژوهش شرکت داشتند. جهت انجام مقایسه مورد نظر از آزمون خواندن و نوشتن در دانش آموزان دبستانی (تهرانی 1380) استفاده و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری بررسی شد.
  یافته ها
  دانش آموزان در هر دو گروه در تکالیف صحت، سرعت و درک خواندن نقص نشان دادند. اما آزمودنی های کم شنوا در صحت و سرعت خواندن و آزمودنی های نارساخوان، در درک خواندن بهتر عمل کردند. در بخش املا نیز پربسا مدترین خطا در گروه کم شنوا، خطای جانشینی شنیداری همخوان و در گروه نارساخوان، خطای حذف واجی بود. در بخش آگاهی واجی، در تکلیف ترکیب در پایه ی سوم آزمودنی های نارساخوان و در تکلیف حذف گروه کم شنوا بهتر عمل کردند.
  نتیجه گیری
  نوع خطاهای املا نشان داد که مشکلات خواندن و نوشتن در گروه کم شنوا بیشتر ناشی از نقایص شنیداری و در گروه نارساخوان ناشی از نقایص واجی می باشد. همچنین هر دو گروه در مهارت های مربوط به نوشتن املا نسبت به کودکان عادی دچار تاخیر هستند.
  کلیدواژگان: دشواری های خواندن و نوشتن، کم شنوایی، دانش آموزان
 • بررسی شیوه های درمانی در افراد مبتلا به اختلال صوت ناشی از فلجی یک طرفه ی چین های صوتی
  امین پیران، حمیدرضا روحی*، سیده فاطمه محمدی، مجتبی تجدد، حمید طهماسیان صفحه 5
  هدف
  هدف از این پژوهش جمع آوری اطلاعات در مورد شیوه های درمانی افراد مبتلا به فلج یک طرفه چین صوتی و بررسی نحوه تاثیرگذاری درمان ها روی این اختلال و ارایه اطلاعات درباره مزایا، معایب و اثربخشی شیوه های درمانی است تا در آینده بتوان تاثیر زودهنگام و کم هزینه تری را برای بیماران فراهم نمود.
  روش کار
  جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر انجام گرفت.
  یافته ها
  دو شیوه درمانی کلی وجود دارد که هر کدام از آن ها دارای زیربخش هایی هستند. با توجه به شرایط بیمار از یک و یا چند زیربخش استفاده می شود که نام و خصوصیات آن ها به همراه جزئیات در مطالعه آورده شده است.
  نتیجه گیری
  بررسی ها بیانگر این مطلب هستند که با به تعویق انداختن شیوه های درمانی غیررفتاری و آموزش صوت درمانی می توان نتیجه بهتری را برای بهبود افراد مبتلا به فلج یک طرفه چین های صوتی فراهم کرد. بهترین کار، صوت درمانی پیش از مداخلات غیررفتاری برای آگاهی بیشتر فرد از عملکرد حنجره، نحوه استفاده درست از آن و پس از مداخله برای جلوگیری از بازگشت ضایعه می باشد.
  کلیدواژگان: مقاله مروری، فلج یک طرفه، چین صوت، اختلال صوت
 • تاثیر روش آموزش متن بر کنش پریشی افراد بزرگسال با آسیب نیمکره چپ
  فریبا یادگاری، الهام اصل شیرین*، آرزو آقا جانی، مجتبی مشکات، فاطمه حسینی بهارانچی صفحه 6
  هدف
  در این پژوهش نتایج روش آموزش متن بر کنش پریشی افراد بزرگسال بررسی شد. روش آموزش متن، به عنوان درمانی کاربردی در افراد زبان پریش و کنش پریش در پژوهش های خارجی با موفقیت انجام شده اما تاثیر آن تا قبل از این پژوهش، در زبان فارسی بررسی نشده بود.
  روش کار
  یک شرکت کننده با کنش پریشی گفتار و با طراحی خط پایه ی چندگانه و میان-رفتاری بررسی شد درمان به دو صورت تمرین قالبی و تصادفی اجرا شد. درصد کلمات صحیح، خطا و سرعت گفتار تجزیه و تحلیل شدند. همچنین اندازه اثر درمان براساس دی کوهن برای این متغیرها به دست آمد. وارسی 1 ماه بعد از درمان برای بررسی بازخوانی طولانی مدت متن ها انجام گرفت.
  یافته ها
  شرکت کننده با موفقیت متن ها را یاد گرفت و صحت تولید متن ها را طی جمع آوری داده های حفظ شدگی و وارسی، ادامه داد. خطاها در خط پایه قابل ملاحظه تر بودند ولی در درمان، حفظ شدگی و وارسی این خطاها کاهش یافتند. به طور کلی سرعت گفتار در متن های مختلف متغیر بود. دی کوهن برای درصد کلمات صحیح متن اول 5.103، متن دوم 6.520 و متن سوم 4.111 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  روش آموزش متن برای افراد کنش پریش، روشی کاربردی و موفقیت آمیز در زبان فارسی بود. شرکت کننده در هر سه متغیر مورد بررسی، سرعت گفتار و خصوصا کلمات صحیح تولیدشده و خطا پیشرفت نشان داد.
  کلیدواژگان: کنش پریشی، قوانین یادگیری حرکتی، آموزش متن، درمان
|
 • Effect of Sound Production Treatment on Severe Apraxic Patient with Left Hemisphere Brain Damage
  Fariba Yadegari, Arezoo Aghajani*, Elham Asleshirin, Fatemeh Sadat Hosseini Baharanchi Page 0
  Aim
  Acquired apraxia of speech (AOS) has been shown to be responsive to behavioral intervention. Although numerous treatments for AOS have been developed، most have received limited study. One treatment for AOS، Sound Production Treatment (SPT)، has been shown to facilitate improved sound production in trained and untrained sounds. Sound Production Treatment has undergone more systematic examination than other AOS treatments and documented to improve consonant production. The purpose of this investigation was to examine the acquisition، response generalization، and maintenance effects of SPT on a speaker with severe AOS.
  Methods
  A single-participant، multiple baseline design across behaviors was employed to examine the effects of treatment on production of six consonants in monosyllabic words. Treatment was applied sequentially to three sets of items with two consonants targeted in each set. A third phase of treatment entailed training of all target sounds. Follow-up probing was conducted at four and six weeks post-treatment.
  Results
  Improved productions were observed for all trained items، and response generalization to untrained exemplars of trained items was positive. Maintenance effects were strong at four and six weeks post-treatment.
  Conclusion
  Results for this speaker with severe AOS in the Persian language were similar to those previously reported for SPT in the English language. Maintenance of participant performance at four- and six-week post-treatment follow-ups demonstrated the effectiveness of treatment in severe AOS. Furthermore، these findings suggested that follow-up probing may need to be conducted over a considerably longer period of time than has previously been reported in the literature.
  Keywords: Aphasia, Apraxia of speech, Treatment
 • Comparison of Semantic Fluency Performance in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Healthy Control Group
  Najmeh Mardani*, Nahid Jalilevand, Mona Ebrahimipur, Mohammad Kamali, Kowsar Baghban, Ehsan Naderifar Page 1
  Aim
  Recent studies have demonstrated that in addition to motor deficits، amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients suffer from cognitive and language impairments. One of most striking and consistent cognitive dysfunctions in these patients is the lack of verbal fluency. Awareness of patients’ cognitive profiles is needed to design treatment plans. Semantic fluency performance is affected by the language; therefore، we aimed to determine semantic fluency performance of Persian speakers with ALS.
  Methods
  Fifteen ALS patients were studied using the semantic fluency test compared to fifteen normal individuals. Data analysis was performed with SPSS16.
  Results
  Mean scores of semantic subcategories including naming، switching، and clustering were 24. 46، 12. 66، and 1. 00 for the patient group and 32، 15. 33، and 1. 35 for the control group، respectively. Differences between unpaired means for total naming (P= 0. 016) and switching (P= 0. 05) were statistically significant، while the difference between the groups on the clustering section was not significant.
  Conclusion
  Patients with ALS had lexical problems such as initiating and continuing searches، while they accessed semantic clusters as well as normal individuals.
  Keywords: ALS, Clustering, Semantic fluency, Switching, Verbal fluency
 • Method of Applied Behavior Analysis in Children with Autism Spectrum Disorders: A Case Report
  Nafise Hoseinian Page 2
  Autism is a developmental disorder that appears in the first 3 years of life، and affects the brain''s normal development of social and communication skills. Parents usually notice signs in the first two years of their child''s life. The signs usually develop gradually، but some autistic children first develop more normally and then regress. Behavior analysis focuses on the principles that explain how learning takes place. Positive reinforcement is one such principle. When a behavior is followed by some sort of reward، the behavior is more likely to be repeated. Through decades of research، the field of behavior analysis has developed many techniques for increasing useful behaviors and reducing those that may cause harm or interfere with learning. Applied behavior analysis (ABA) is the use of these techniques and principles to bring about meaningful and positive change in behavior. An autistic culture has developed، with some individuals seeking a cure and others believing autism should be accepted as a difference and not treated as a disorder.
  Keywords: Autism, Increasing useful behavior, Method of applied behavior analysis, Reducing useful behavior
 • The Effectiveness of Vestibular Stimulation on Auditory Attention in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Sajad Haghshenas, Azin Salamati* Page 3
  Aim
  The effect of vestibular stimulation on auditory attention in Children aged 7 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) was studied by Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test (IVA-PLUS-CPT; The common practice in occupational therapy clinics).
  Methods
  Children with ADHD was diagnosed by a psychiatrist based on the criteria of diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR; Fourth edition، text revision). After obtaining parental permission، they were enrolled and randomly matched for age and divided into two groups (the intervention and control group). At first، IVA-PLUS-CPT was done as a pre-test. Then، the intervention group underwent vestibular stimulation during the therapy sessions twice a week for 5 weeks. At the end، all participants were tested again by IVA–PLUS-CPT (post-test).
  Results
  Pre- and post-test changes were measured and compared by performing a t-test between the two groups. Results showed a significant difference for the mean difference leading to improving auditory attention.
  Conclusion
  It can be concluded vestibular stimulation in the treatment of children with ADHD is useful and it is offered as an exertion therapeutic approach with other techniques.
  Keywords: attention deficit disorder with hyperactivity, auditory inattention, vestibular stimulation
 • Comparison of Reading and Writing Problems of Elementary Two and Third Grade Mild-Moderate Hearing Impairement and Dyslexic Students in Mashhad
  Laya Gholami Tehrani, Leyla Eazazi*, Mahdi Jabari Noghabi Page 4
  Aim
  Language plays an important role in human life. A subset of language is literacy، which includes reading and writing. Reading and writing deficits can cause problems for individuals in the social fields، especially in their abilities to achieve high educational levels. In this study، we compared reading and writing difficulties for hearing- impaired and dyslexic groups.
  Methods
  Thirty-one dyslexic and 23 hearing-impaired subjects participated in this study. The characteristics of the hearing- impaired students’ reading and writing were measured and compared with those of the dyslexic ones. The Persian reading and writing tests designed for school-aged students in Tehran city in 2000 was used. Data were analyzed by IBM SPSS (version 18).
  Results
  Student in both groups functioned similarly with regard to phonological awareness except in the blending task، in which performance differences were observed solely for the third grade students. Spelling analyses indicated auditory consonant substitutions and phoneme deletions were the most frequent errors for the hearing- impaired and dyslexic students، respectively.
  Conclusion
  By analyzing the spelling errors pattern، it was conclude that auditory errors were most common in student with hearing impairments while phonic errors were relatively common among dyslexic group. Furthermore، writing skills developed later in children in both groups than in normal children.
  Keywords: Dyslexia, Hearing loss, Students
 • Evaluation of Treatment Methods in Patients with Unilateral Paralysis of the Vocal Folds
  Amin Piran, Hamidreza Rouhi*, Seiede Fateme Mohammadi, Mojtaba Tajadod, Hamid Tahmasian Page 5
  Aim
  The purpose of this study was to provide information about the advantages، disadvantages، and effectiveness of medical practices on patients with unilateral vocal-fold paralysis with the goal of allowing earlier، more effective، and less costly treatments than are presently available.
  Methods
  Research’s information was collected from valid data banks.
  Results
  In general، there are two modes of therapy whose names along with details of the study are presented in study part.
  Conclusion
  In the majority of patients improving larynx muscles and correcting way of speaking، can make voice quality better and surgery is not necessary. It seems that Teflon injection is more suitable for treating paralysis in comparison with collagen injection. Although، one of the disadvantages of injection methods is that covering membrane of vocal folds often exaggerate and vocal folds become thicker. So، it seems that postponing non-behavioral treatment approaches as well as ultrasound therapy can have better results on improving paralysis patients.
  Keywords: Systematic review, Unilateral paralysis, Vocal folds, Voice disorder