فهرست مطالب

نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فراوانی خطاهای تولیدی براساس ساختار و عملکرد دهانی در کودکان پیش دبستانی منطقه شهریار
  علی قربانی، الهام اصل شیرین*، نویده اصغری، آرزو آقاجانی صفحه 1
  هدف
  کودک برای دست یابی به ارتباط مناسب در گفتار، نیازمند بیان صحیح صداهای مختلف زبان خود است و اگر این جنبه از گفتار را در خود بالنده نسازد، نمی تواند با دیگران ارتباطی موثر برقرار کند. به دلیل ظرافت مهارت تولید در بین حرکات انسان، جای شگفتی نیست که می بینیم اختلال در آن، با اختلال در سایر مهارت های ظریف همراه است.
  روش کار
  در این پژوهش، جامعه آماری بررسی شده، 180 کودک پیش دبستانی 7-6 ساله است. کودکان با استفاده از آزمون اطلاعات آوایی و آزمون دهانی ارزیابی می شوند. بر حسب آزمون اطلاعات آوایی، وجود خطاهای تولیدی و براساس آزمون دهانی، رابطه فراوانی خطاهای تولید با ساختار و عملکرد دهان بررسی می شود.
  یافته ها
  از بین کودکان دارای خطای تولید، 17/1٪ کودکان مشکل ساختمان لب،36/2٪ ناتوانی در فوت کردن، 20٪ کوتاهی بند زیر زبان، 70/84٪ وضعیت نامناسب دندان ها و به طور میانگین 55/50، عملکرد زبان مشکل دارد.
  نتیجه گیری
  خطاهای تولید کودکان با ساختمان لب ها، ساختمان کام، توانایی فوت کردن و عملکرد زبان رابطه ندارد. بین خطاهای تولیدی با بند زیر زبان رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: خطاهای تولید، کودکان، ساختار و عملکرد دهانی
 • شناخت احساسات و عواطف مبتلایان به لکنت
  ماهان حیدری نصرآبادی، محمدکمالی*، زهره آرانی کاشانی، فاطمه شیبانی صفحه 2
  هدف
  ناتوانی و تکرار شکست ها در ارتباطات اجتماعی و نا امیدی حاصل از آن تحت تاثیر احساسات و عواطف فرد مبتلا قرار دارد، که وی را از رسیدن به اهداف عالی و آرمانی مورد نظر در زندگی فردی باز خواهد داشت. از آن جا که پدیده عواطف و احساسات انسانی بسیار پیچیده و چند بعدی است، مطالعه آن در یک محیط غیرطبیعی تجربی دشوار است. هدف از مطالعه حاضر شناخت احساسات و عواطف در تجربه افراد دارای لکنت می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی انجام شد. 21 فرد بزرگسال مبتلا به لکنت، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش بحث گروهی متمرکز مورد مصاحبه قرار گرفتند. گفته های مصاحبه شوندگان در طول تمام جلسات ضبط شد و توصیف کلامی شرکت کنندگان به طور کامل نوشته شد. مضمون های حاصل از تجربه افراد دارای لکنت نسبت به زندگی توام با لکنت به دست آمد. در آخرین مرحله با استفاده از روش ون مانن، اطلاعات به دست آمده طبقه بندی گردید و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی حاضر، افراد دارای لکنت عواطف و احساسات خود را تحت تاثیر لکنت زبان می دانستند. این عوامل تحت مضمونی به نام «عواطف و احساسات» قرار گرفت. زیرمضمون های حاصل از آن عبارتند از: خجالت، گناه، ناامیدی، ترس، عدم اعتماد به نفس، سرزنش خود، حقارت، خشم و ناراحتی و نگرانی دائمی که افراد شرکت کننده در تجربه زندگی با لکنت همواره با آن درگیر بوده اند.
  نتیجه گیری
  احساسات و عواطف فرد دارای لکنت و تعاملات اجتماعی، چرخه ای را تشکیل می دهد که به طور مداوم لکنت و احساسات فرد و روابط بین فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. احساسات و عواطف منفی حضور اجتماعی فرد را محدود می نماید و منجر به افزایش لکنت می گردد.
  کلیدواژگان: احساسات، آواشناسی، لکنت
 • میزان آشنایی پزشکان با خدمات آسیب شناسان گفتار و زبان
  ناهید جلیله وند، مرضیه اکبری*، مهری دریاباری صفحه 3
  هدف
  نظر به اینکه پزشکان جز اولین کسانی می باشند که با افراد مبتلا به اختلالات گفتار و زبان مواجه می شوند، میزان آشنایی آن ها با حیطه عملکرد و چگونگی خدمت رسانی آسیب شناسان گفتار و زبان، در ارتقای کیفیت سیستم ارجاع و درمان بین رشته های نقش به سزایی دارد؛ هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان آشنایی متخصصین گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب، اطفال، روان پزشکان و پزشکان عمومی می باشد که بیشترین هم پوشانی را با تخصص گفتاردرمانی دارند.
  روش کار
  برای انجام این پژوهش در ابتدا پرسش نامه ای حاوی لیستی از اختلالات گفتار و زبان تدوین گردید که در مورد هر اختلال سه گزینه برای انتخاب وجود داشت. سپس مراکز درمانی خصوصی و دولتی منطقه 3 شهر تهران شناسایی گردید و در نهایت با مراجعه به بیمارستان ها و هماهنگی مربوطه با مدیران مراکز، پرسش نامه های مذکور در اختیار پزشکان قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده میزان آشنایی جامعه پزشکان ازخدمات گفتاردرمانی در حد متوسط می باشد و بین میزان آشنایی و نوع تخصص و سابقه کار رابطه معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این پژوهش لزوم اطلاع رسانی به جامعه پزشکان، جهت افزایش گستره اطلاعاتی آن ها از خدمات ارائه شده توسط متخصصین گفتاردرمانی را نشان می دهد. تا بدین صورت بتوان به یک سیستم ارجاع قوی و ارتباط بین رشته ای موفق در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به مراجعین دست یافت.
  کلیدواژگان: آگاهی، متخصص، آسیب شناسی گفتار و زبان، اختلالات گفتار و زبان
 • تولید همخوان های زبان فارسی در کودکان 5 و 6 ساله مهدکودک های تهران
  ناهید جلیلهوند، سمانه طاهری زاده، علیرضا غفرانی*، علی قربانی، سجاد زینلیان صفحه 4
  هدف
  یکی از جنبه های زبان شفاهی که کودک به تدریج در آن به تبحر می رسد، تولید و تلفظ همخوان های زبان در قالب کلمات و جملات است. در این پژوهش قصد داریم، به بررسی سن رسیدن به تبحر در تولید همخوان ها توسط کودکان ایرانی و فارسی زبان 5 و 6 ساله بپردازیم، تا معیاری برای تشخیص و درمان اختلال و تاخیر در تولید صداهای گفتاری آن ها توسط گفتاردرمانگر ها باشد.
  روش کار
  در این پژوهش، 100 کودک 5 و 6 ساله طبیعی فارسی زبان، درآزمون آوایی و آزمون جامع غربالی تولید، ارزیابی شدند. تعداد خطا، همخوان های مورد خطا، نوع خطا، تحریک پذیری خطا و ثبات خطای هر کودک استخراج شد.
  یافته ها: براساس نتایج آزمون آوایی، حداقل میانگین تولید صحیح همخوان ها (مشکل ترین همخوان ها) در کودکان 5 ساله به ترتیب /s/،/z/،/ž/ و/q/ و در مورد 6 ساله ها، /z/،/ž/ و/s/ بود. براساس نتایج، مشکل ترین همخوان ها برای دو گروه 5 و 6 ساله، همخوانهای /r/،/t/ و/L/ است.
  نتیجهگیری: سنجش نتایج آزمون آوایی تولید و آزمون جامع غربالی تولید کودکان 5 و 6 ساله با معیار سندر مشخص کرد که کودکان در سنین 5 تا 6 سال نسبتا در تولید همه آواهای گفتاری به تبحر دست می یابند. لذا هر گونه اختلال در تولید آواها در این سنین باید مورد بررسی دقیق آسیب شناختی قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: تولید، همخوان، زبان فارسی، کودکان 5 و 6 ساله
 • تاثیر سرعت بالای گفتار در شدت لکنت هنگام استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری
  حسین رضایی، عالیه سادات رضوی پور*، وحیدنظر سلطانی، فاطمه غیب الهی صفحه 5
  هدف
  لکنت از دیدگاه حرکتی، اختلالی است که هماهنگی یک یا چند سیستم دخیل در تولید گفتار (تنفس، آواسازی و تولید) را مختل می کند. لکنت قبل از سن 8 سالگی شروع میشود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، بازخورد شنیداری تاخیری، روانی گفتار افراد لکنتی را افزایش می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر افزایش سرعت گفتار در ترکیب با بازخورد شنیداری تاخیری در کاهش میزان ناروانی گفتار افراد لکنتی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تحلیلی، از 5 آزمودنی لکنتی (دارای حداقل 50% لکنت حین خواندن) در شرایط خواندن بدون بازخورد شنیداری تاخیری و با بازخورد شنیداری تاخیری، فیلم برداری شد. شدت لکنت، سرعت گفتار و تعداد ناروانی ها محاسبه و با میانگین تعداد ناروانی های شبه لکنت، حین خواندن با سرعت عادی و بالا مقایسه شد.
  یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که میانگین تعداد ناروانی های شبه لکنت، در افراد دارای لکنت متوسط و شدید، در سرعت بالا و در شرایط بدون بازخورد شنیداری تاخیری، درمقایسه با سرعت عادی افزایش یافت. همچنین درشرایط استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری با سرعت عادی، کاهش ناروانی مشاهده شد. افراد دارای لکنت متوسط، در شرایط استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری با سرعت بالا کاهش ناروانی را نشان داد و همچنین در افراد با لکنت شدید نیز، با استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری با سرعت بالا، میزان ناروانی کاهش یافت.
  نتیجهگیری: هنگام استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری، نباید افراد لکنتی را به آرام تر صحبت کردن تشویق یا مجبور نمود. چنانچه نتایج این پژوهش نشان داد، حتی زمانی که از افراد لکنتی هنگام استفاده از بازخورد شنیداری تاخیری، خواسته شد تا با حداکثر سرعت ممکن صحبت کنند، باز هم میزان ناروانی گفتار کاهش یافت.
  کلیدواژگان: بازخورد شنیداری تاخیری، سرعت گفتار، ناروانی های شبه لکنت، شدت لکنت
 • بررسی مقایسهای بسامد پایه واکه ها در افراد بزرگسال 30-20 ساله شهرهای بانه، بوکان، سنندج و مریوان
  زهرا آقارسولی، آرزو آقاجانی*، نگین یوسفی، جمال اسدی، سروه زارعی، الهام اصل شیرین صفحه 6
  هدف
  در گذشته ارزیابی های اکوستیکی صوت، به صورت درکی و براساس تجربه درمانگر انجام می گرفت. در سال های اخیر، ارزیابی عینی و عددی در برخی کلینیک ها شروع شده است. این مطالعه، به منظور بررسی و مقایسه بسامد پایه واکه ها در افراد بزرگسال کرد زبان انجام شد، تا در نهایت در امر تشخیص و درمان بیماران کرد زبان مبتلا به اختلال صوت کمک کند.
  روش کار
  در این پژوهش 80 نفر از بزرگسالان 20 تا 30 ساله شهر های بانه، بوکان، سنندج و مریوان شرکت داشتند. واکه های /u/،/a/،/æ/،/o/،/i/ و/e/ به صورت منفرد بررسی شدند و صدای آزمودنی ها، توسط میکروفن ضبط وسپس توسط نرم افزارDr.Speech تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها: میانگین بسامدپایه (F0) در واکه های /æ/،/o/،/i/ و/e/ شهر مریوان، بیشترین مقدار و شهر بوکان، کمترین مقدار را دارا میباشد. میانگین F0 واکه /a/ در شهر مریوان، بیشترین مقدار و در شهر سنندج کمترین مقدار به دست آمد. میانگین F0 واکه /u/ در شهر مریوان، بیشترین مقدار و شهر بانه کمترین مقدار را دارا میباشد. میانگین بسامدپایه در دو زبان کردی و فارسی تفاوت معنیداری داشت.
  نتیجه گیری: با توجه به تفاوت بسامدپایه در دو زبان کردی و فارسی، لازم است آسیب شناس گفتار و زبان اهداف درمان خود را براساس زبان بیمار پایه گذاری نماید.
  کلیدواژگان: بسامدپایه، زبان، صوت، واکه
 • ارزیابی حافظه کلامی و حافظه ی فضایی کودکان مبتلا به سندروم ویلیامز
  مریم ناجی صفحه 7
  سندرم ویلیامز یکی از سندرم های نادر می باشد. اختلال نوعی اختلال کروموزومی است که با شکست در کروموزوم شماره 7 ایجاد می شود. کودکان مبتلا به این اختلال دچار مشکلات شناختی، زبانی، حافظه بیانی و به ویژه مشکلات عمده ای در حوزه دیداری و حافظه فضایی هستند. در این گزارش سعی شده تا به برخی از مشکلات این اختلال و حوزه درمانی آن اشاره شود.
  کلیدواژگان: اختلال حافظه، حافظه فضایی، حافظه کلامی، سندرم ژن به هم پیوسته، سندرم ویلیامز
|
 • Frequency of Articulation Disorder Based on Oral Structure and Function in Preschoolers
  Ali Ghorbani, Elham Asleshirin*, Navide Asghari, Arezoo Aghajani Page 1
  Aim
  To achieve proper relationships via speech، children must produce the various sounds of their language correctly. If speech does not develop along with physical growth and development، individuals will be unable to effectively communicate with others. Because articulation is the finest of human movements، it is predictable that disturbances in articulation are accompanied by disturbances in other fine skills.
  Methods
  This study comprised 62 boys and 118 girls of ages six and seven. Children were assessed by of phonetic and oral tests. The relationships between the error frequency on the tests and the study subjects oral structures and functions were examined.
  Results
  Of the children with articulation disorders، 1. 17% had lip structure problems، 2. 36% had blowing disabilities، 20% had frenulum shortages، 84. 7% had improper teeth positions، and 50. 55% had tongue function problems.
  Conclusion
  Phonetic errors in children were not related to lip or palate structures، blowing ability، or tongue function. Phonetic errors in children were related to abnormalities in tongue frenula.
  Keywords: Articulation disorders, Children, Oral structure, Function
 • Understanding Emotions of Stutterers
  Mahan Heidari Nasrabadi, Mohammad Kamali*, Zohreh Arani Kashani, Fatemeh Sheibani Page 2
  Aim
  Repeated failure in social interactions caused by stuttering can prevent individuals from achieving their goals in life and lead to feelings of hopelessness. Human emotions are complex، making empirical research in this area difficult. The aim of this study was to understand the emotions of stutterers.
  Methods
  This study took qualitative and phenomenological approaches. Twenty one adult stutterers were selected and interviewed. The interviewees’ comments were recorded and the themes obtained from their live’ experiences were categorized and analyzed based on Van Manon''s method.
  Results
  Stuttering affected the subjects’ emotions in these nine categories: embarrassment، shame، disappointment، fear، lack of self-esteem، self-blame، humiliation، anger، and sadness.
  Conclusion
  Stuttering in social interactions can lead to negative emotions and low self-esteem. These negative emotions can in turn limit social participation and increase the stuttering
  Keywords: Emotions, Phenomenology, Stuttering
 • A Need for Physician Awareness of Speech and Language Pathology Services
  Nahid Jalilvand, Marziye Akbari*, Mehri Daryabari Page 3
  Aim
  Doctors are often the first interventionists to encounter speech- and language- impaired patients; therefore، their awareness of speech and language pathology services can significantly affect subsequent treatment. In this study we evaluated ear، nose، and throat (ENT)، pediatric، and general (GP) physicians، neurologists، and psychiatrists for awareness of speech and language pathology (SLP) services.
  Methods
  A questionnaire that contains a list of speech and language disorders was used to assess doctors in private and public medical centers in the third region of Tehran.
  Results
  Doctors’ awareness of SLP services was moderate. No relationship was observed between the level of SLP services awareness and specialty or expertise.
  Conclusion
  Increased information for doctors about SLP services is necessary. A strong referral system and professional teamwork is needed to provide optimum services to clients.
  Keywords: Awareness, Specialist, Speech, Language Disorders, Speech, Language Pathology
 • The Articulation of Persian Consonants in 5 and 6 Year-Old Children of Tehran's Kindergartens
  Nahid Jalilvand, Samaneh Taherizade, Alireza Ghofrani*, Ali Ghorbani, Sajad Zeinalian Page 4
  Aim
  Production and articulation of phonemes in words and sentences are important aspects of oral language. The aim of this study was to explore the mastery age of phoneme articulation in 5- and 6-year-old Iranian Persian language-speaking children، and subsequently provide diagnostic and therapeutic criteria for speech and language pathologists (SLPs).
  Methods
  One hundred 5- and 6-year-old normal Persian speakers were assessed by the Phonetic Test and Screening Test of Articulation. The number of errors، incorrect consonants، types and stimuli ability of errors، and error consistency were determined for each child.
  Results
  Based on the Phonetic Test، /ž/، /z/، /s/، and /q/ were the most difficult consonants for 5-year-olds /ž/، /z/، and /s/ were the most difficult consonants for 6-year-olds، and /t/، /r/، and /L/ were the most difficult consonants for 5- and 6-year-olds combined.
  Conclusion
  According to Sander''s criterion (correct articulation in 50 to 90 percent of children) in the Phonetic Test and Screening Test of Articulation، most of 5- and 6-year-olds had mastered all the speech sounds. Therefore، each type of speech sound disorder should be investigated in 5- and 6-year-olds and، necessary therapeutic procedures should be initiated.
  Keywords: Articulation, Consonant, Persian Language, 5, 6 Year, old children
 • The Effect of High Speed Speech on Stuttering Rates While Using Delayed Auditory Feedback
  Hossein Rezaee, Aliyeh-Sadat Razavipour*, Vahid Nazarsoltani, Fatemeh Gheibolahi Page 5
  Aim
  According to the motor view، the stuttering disorder blocks one or several systems necessary for normal speech. These include the breathing، phonation، and articulatory systems. The onset of stuttering generally occurs before age 8. Evidence suggests that delayed auditory feedback (DAF) increases speech fluency in stutterers.
  Methods
  In this study، five stutterers with at least 50% stuttering in reading were filmed with and without DAF. The stuttering severity، speech rate، and number of disfluencies were measured، and the averages of stuttering-like disfluencies with high and normal reading rates were compared.
  Results
  The average number of stuttering-like disfluencies in severe and moderate stutterers was higher at high rate than at normal rate speech without increased DAF. Use of high-rate DAF with normal rate speech in moderate stutterers resulted in decreased disfluency. In contrast to previous studies، use of high-rate DAF in severe stutterers also decreased disfluency.
  Conclusion
  While using DAF clients with stutter should not be encouraged or forced to slow their speech. Use of DAF on stutterers speaking at the maximum rate resulted in a decrease in their speech disfluency.
  Keywords: Delayed auditory feedback, Speech rate, Stutter, like disfluencies, Stuttering severity
 • Comparison Study of Fundamental Frequency in Vowels in Adults Aged 20-30 in Baneh, Bookan, Sanandaj and Marivan
  Zahra Agharasouli, Arezoo Aghajani*, Negin Yousefi, Jamal Asadi, Serve Zarei, Elham Asleshirin Page 6
  Aim
  In the past، acoustic assessments of voice had been performed based on the conceptual understanding and experience of therapist. Recently، numerical and objective assessments have begun in some clinics. The goal of this study was to survey and compare the fundamental frequencies of vowels in adults who speak in Kurdish to distinguish and treat those with speech disorders.
  Methods
  Eighty adults aged 20-30 from Baneh، Bookan، Sanandaj، and Marivan were studied. The vowels /æ/e/o/a/i/u/ were studied individually and participants’ voices were recorded and analyzed using Dr. Speech software.
  Results
  The average frequency (F0) for /æ /e/o/i/ vowels in Marivan had maximum and minimum levels in Bookan. The average of F0 for /a/ vowel in Marivan had the maximum and minimum levels in Sanandaj. The average of F0 for /u/ vowel in Marivan had maximum and minimum levels in Baneh. The fundamental frequencies in both Kurdish and Persian languages had meaningful differences.
  Conclusion
  Considering the differences in fundamental frequencies in both Kordi and Farsi languages، it is necessary for speech and language pathologists to establish aims for their therapies according to patients’ languages.
  Keywords: Fundamental frequency, language, Voice, Vowel
 • Assessment of Verbal and Spatial Memory in Children with Williams Syndrome: A case Report
  Maryam Naji Page 7
  Williams syndrome is rare، affecting about one in 10،000 people worldwide. It is a chromosomal disorder caused by a spontaneous deletion of 26-28 genes on the long arm of chromosome 7. Affected children suffer from cognitive، language، and verbal memory problems، besides major deficits in the visual field and spatial memory. In this report some problems of this disorder and its therapeutic bases are discussed.
  Keywords: Memory Disorder, Spatial memory, Verbal memory, Contiguous Gene Syndrome, Williams syndrome