فهرست مطالب

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری - سال سوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی ایستگلدی *، محمد اجزاء شکوهی، محمدرحیم رهنما، جعفر میرکتولی صفحات 263-283
  امروزه تغییر رویکرد به مقوله توسعه باعث شده است که مقولات انسانی نظیر مشارکت به عنوان عامل اصلی برای دستیابی به توسعه شهرها مطرح گردد. این تحولات ادبیات برنامه ریزی شهری در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) را دچار تحول کرده است، به طوری که بیشتر کارشناسان در این کشورها بر لزوم مشارکت در راستای تحقق توسعه شهری تاکید دارند. با وجود این تاکید و حتی تغییر ساختار مدیریت شهری در ایران (تشکیل شوراهای شهر)، هنوز عدم تحقق مشارکت به عنوان یکی از موانع مهم دستیابی به توسعه مطرح است. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی این موضوع در شهر گرگان است. تحقیق در سه مرحله توصیف، تبیین و تحلیل به انجام می رسد. نتایج تحقیق در مرحله توصیف نشان می دهد که در فضای موجود شهر گرگان، شهروندان به طور بالقوه تمایل زیادی برای مشارکت دارند، منتها این ذهنیت در عرصه عمل به فعلیت نمی رسد و میزان مشارکت نهادی این افراد پایین است. همچنین آنها آشنایی چندانی با مفهوم شورای شهر به عنوان تجلی جامعه مدنی و فلسفه پیدایش آن ندارند و بیشتر مراجعات آنها به شورای شهر نشان دهنده این ناآگاهی است. نتایج تحقیق در مرحله تبیین بر طبق نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس نیز نشان می دهد که آراسته نبودن فضای شهر گرگان با اصول مورد نظر نظریه کنش ارتباطی سبب فاصله ارکان اصلی شهر (شهروندان، شورای شهر به عنوان عالی ترین نمود جامعه مدنی و شهرداری به عنوان مهم ترین نهاد اداره کننده شهر) از یکدیگر شده است. فضایی که مشخصه اصلی آن ضعف اعتماد است. این فضا مانع مهمی برای تحقیق مشارکت در بعد رسمی و نهادی شده است. نتایج تحقیق در مرحله تحلیل نیز نشان می دهد که تقدم مدرنیسم و مدرنیزاسیون بر مدرنیته (بدون فراهم بودن زمینه های فکری مدرنیته) سبب شده است که نمودهای حاصل از مدرنیسم و مدرنیزاسیون (شوراهای شهر) در این شهر در انتقال معنای خویش ناکام باشند. همچنین در قسمت پیشنهادها نیز تاکید می گردد آراسته شدن فضای شهر گرگان با اصول نظریه کنش ارتباطی می تواند زمینه مناسبی برای نزدیکی ارکان اصلی شهر به یکدیگر، افزایش اعتماد و همچنین فراهم آمدن بسترهای لازم برای انتقال معنای شورای شهر به عنوان تجلی جامعه مدنی گردد.
  کلیدواژگان: توسعه، شهر گرگان، کنش ارتباطی، مدرنیته، مشارکت
 • جمیله توکلی نیا، آرمان مسلمی*، ابراهیم فیروزی، سارا بندانی صفحات 285-308
  میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خدمات شهری می تواند موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، نواحی چهل وچهارگانه شهر اردبیل است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناحیه های 6 و 7 منطقه 2 با بیشترین امتیاز (بسیار برخوردار) و ناحیه 7 منطقه 4 با کمترین امتیاز (بسیار محروم) به ترتیب در سطح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، خدمات در برخی شاخص ها مانند فرهنگی، مهدکودک، آتش نشانی و... به صورت متعادل در نواحی شهر توزیع نشده است. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات (161/0) رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خدمات مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان نواحی در پراکنش و توزیع خدمات موثر بوده اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات (151/0) در نواحی شهر اردبیل نبود رابطه معنادار را بین این دو متغیر نشان می دهد. بنابراین ضمن افزایش شاخص های خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنگ و موثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظر می رسد. رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح شهر می شود.
  کلیدواژگان: پراکنش جمعیت، توزیع خدمات، شهر اردبیل، مدل ویکور
 • مهدی رمضان زاده لسبویی*، سعیدرضا اکبریان رونیزی، حدیثه رمضانی فر، زهرا حیدری صفحات 309-324
  گردشگری ساحلی از جمله گونه های گردشگری است که رواج آن پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جامعه میزبان دارد. از پیامدهای منفی توسعه این گونه گردشگری می توان به برهم خوردن نظم عمومی و به دنبال آن اختلال در امنیت اجتماعی جامعه محلی اشاره کرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعه گردشگری در شهر ساحلی تنکابن و تاثیر آن بر امنیت جامعه است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش اجرای آن توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده که روش میدانی مبتنی بر استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق شهر تنکابن با حجم نمونه 360 نفر بوده که به روش نمونه گیری ساده انجام گرفته است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. با توجه به نوع سوالات تحقیق و ماهیت داده ها از آزمون های T تک نمونه ای، ضریب هم بستگی پیرسون و نیز برای میزان اثرگذاری گردشگری بر امنیت اجتماعی از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری در شهر تنکابن در وضعیت مطلوبی قرار داشته و جامعه میزبان از آینده گردشگری حمایت شایان توجهی دارند. همچنین نتایج دیگر نشان دهنده آن است که توسعه گردشگری در شهر تنکابن تاثیر منفی بر امنیت جامعه گذاشته و باعث کاهش امنیت اجتماعی شهر شده است.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، شهر تنکابن، گردشگری ساحلی
 • سمیه محمدی حمیدی*، محسن کلانتری، محمد ویسیان صفحات 325-341
  احساس آسایش و ایمنی از جمله مسائل مهمی است که سبب پایداری شهرها می شود و وقوع بزهکاری از مهم ترین عوامل کاهش دهنده سطح ایمنی جامعه است. با توجه به هزینه بر بودن و ناکارآمدی دیگر روش های مقابله با بزهکاری، به کارگیری راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط های شهری و مطالعه و بررسی اصول این رویکرد بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. از جمله راهبردهای ایمن سازی محیط های شهری اصلاح روش های نورپردازی فضاهای شهری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر وضع نورپردازی و سطح ایمنی محدوده پارک ملت شهر زنجان با تاکید بر اصول سپتد (cpted) و روش ارزیابی ایمنی (safety audit) مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های تحت مطالعه به روش اسنادی و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. به منظور سنجش سطح ایمنی پارک تحت مطالعه از روش ارزیابی ایمنی (safety audit) و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه نقشه های پهنه بندی سطح ایمنی محدوده تحت مطالعه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت نورپردازی بخش های زیادی از پارک ضعیف است و همین امر سبب کاهش ایمنی این پارک شده است. افزون بر این، ارزیابی های انجام گرفته در زمینه میزان روشنایی و تجهیزات موجود بیانگر طراحی نادرست سامانه نورپردازی پارک و ناکارایی آن است که مغایر با اصول و راهبردهای طراحی محیطی پیشگیری از جرم (سپتد) است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ایمنی، پارک ملت، زنجان، سپتد، نورپردازی
 • هاشم داداش پور *، نریمان جهانزاد صفحات 343-359
  در چند دهه اخیر برنامه ریزان با مسئله جدیدی به نام پراکنده رویی مواجه شده اند. برای مقابله با این مشکل راه حل های گوناگونی ارائه شده است. یکی از اصلی ترین راه ها، اتخاذ رویکردی اکولوژیک در کاربری زمین و استفاده درست از منابع طبیعی است. منطقه کلان شهری مشهد از بی تعادلی فضایی، پراکنده رویی و تمرکز شدید در مرکز مجموعه و کریدور مشهد- چناران رنج می برد که این امر به نوبه خود موجد پدیدار شدن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است. به همین خاطر، ضروری است که به اشکال دیگر توسعه فضایی در این منطقه توجه شود. در این تحقیق با ابتنا بر همین رویکرد، تلاش می شود ابتدا الگوی بهینه ای برای نحوه استفاده از اراضی بر مبنای رویکرد اکولوژیک ترسیم شود. سپس با استفاده از این الگو و با مدل سلولی خودکار (CA) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) سه سناریوی 1. توسعه اکولوژیک رادیکال، 2. توسعه اکولوژیک معتدل و 3. تداوم توسعه وضع موجود برای سال 1405 ترسیم می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که مجموعه شهری مشهد ظرفیت چندانی برای توسعه ندارد و در مجموع قریب به 630 کیلومتر مربع از اراضی آن به لحاظ اکولوژیک قابلیت توسعه دارد. در سناریوی اول، ضمن حفظ بخش زیادی از اراضی سبز، مساحت توسعه شبیه سازی شده برای سال 1405، 659 کیلومترمربع محاسبه شد. در سناریوی دوم، مساحت 735 کیلومترمربع به زیر توسعه خواهد رفت و در نهایت، سناریوی سوم که بر اساس تداوم رشد وضع موجود شبیه سازی شد، منجر به شکل گرفتن 775 کیلومترمربع اراضی توسعه یافته و نابودی 210 کیلومترمربع اراضی کشاورزی خواهد شد. تداوم رشد وضع موجود آثار و پیامدهای جبران ناپذیری در منطقه خواهد داشت. از این حیث ضرورت دارد سیستم برنامه ریزی به جد نسبت به نحوه کنترل توسعه شهری در مجموعه شهری توجه کند.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه، توسعه پایدار، سلول های خودکار، شبکه عصبی مصنوعی
 • میرنجف موسوی، رسول یزدانی چهاربرج * صفحات 361-381
  تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری عمل بسیار مهمی است که برنامه ریزان و مدیران شهری با هدف تعیین مناسب ترین الگوی فضایی برای توسعه شهری به کار می گیرند. گسترش کالبدی شهر تبریز طی دهه های اخیر در نواحی نامناسب توسعه، مثل شیب های تند، مجاورت با گسل، مجاورت با صنایع بزرگ، یا در اراضی باغی و زراعی مرغوب اطراف شهرها صورت گرفته است. بنابراین در راستای کاهش آثار منفی گسترش نامناسب توسعه شهری و دستیابی به اصول توسعه پایدار شهری، اتخاذ تدابیری برای تعیین نواحی مناسب برای توسعه آتی شهری که معیارهای زیست محیطی و اقتصادی را لحاظ کند، ضروری است. یکی از روش ها استفاده از روش های ارزیابی های چندمعیاره AHP-OWA است. در این تحقیق پس از مطالعه معیارهای موثر در فرایند توسعه شهری، سه نقشه محدودیت (اراضی ساخته شده، صنعتی و 50 متری سطوح آبی) و 12 نقشه فاکتور (ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از شهر، فاصله از صنایع، فاصله از اراضی زراعی و باغی، فاصله از اراضی بایر، فاصله از سطوح آبی، قابلیت های کاربری زمین و فاصله از گسل) و وزن دهی به آنها به روش AHP تعیین شده است. سپس، اوزان ترتیبی OWA برای کنترل سطح جبران پذیری و ریسک پذیری تعیین می شود. نتایج نشان دهنده تعیین نواحی برای توسعه شهر در محدوده بین صفر تا 255 است.
  کلیدواژگان: ارزیابی چندمعیاره، تحلیل تناسب زمین شهری، شهر تبریز، مدل AHP، OWA
 • اکبر کیانی، فرضعلی سالاری سردری*، مهدی نوری صفحات 383-405
  محل استقرار هر سکونتگاه انسانی تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه توپوگرافی و مورفولوژی زمین است که سکونتگاه بر مبنای آن محیط و وضعیت شکل گرفته و باعث مکان گزینی کاربری اراضی شهری با مورفولوژی خاص شده است. شناخت وضع موجود و مشکلات فعلی شهر و پیش بینی تغییرات آتی آن در گرو شناخت این عوامل، نیروها و مکانیزم عمل آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی محیط طبیعی رودخانه های موقت شهری (هیدروژئومورفولوژی) و فرایندهای آن در توسعه فیزیکی- کالبدی شهر گله دار انجام گرفته است. این بررسی در راستای بهبود و سامان دهی فضایی، کالبدی و ساختاری شهر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات تاریخی، کتابخانه ای- اسنادی و بازدیدهای مکرر میدانی در توسعه پایدار شهر و رفع تنگناهای توسعه شهر صورت گرفته است. یافته های پژوهش با اعمال نگرش سیستمی (محیط مصنوع، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی شهر) به صورت کمی و با در نظر گرفتن انطباق بین شبکه مسیل و حوضه آبخیز مصنوعی درون شهری با خطوط شبکه ارتباطی قدیمی درون شهر (خیابان ها و کوچه ها) که معابر اصلی و فرعی شهر هم جهت با شیب عمومی آب های سطحی به طرف شمال شهر گله دار (شیب از جنوب به سمت شمال کاهش می یابد) است و موجب «نظمی هدفمند در کالبد و ساختار و بافت شهر در ارتباط با محیط طبیعی» شده است. بر این اساس، با توجه به هسته های مختلف شهر در دوره های زمانی و انفصال هسته ها و همچنین دینامیک توسعه فیزیکی شهر گله دار، آرایش فضایی محلات (توسعه پراکنده) و توسعه کالبدی شهر بیانگر تاثیر مستقیم رودخانه های موقت شهری در شکل گیری، توسعه و ساختار فضایی شهر گله دار است. عملکرد متقابل عناصر دو زیرسیستم حوزه طبیعی و زیرسیستم انسانی محدوده شهر در گذشته همراه با تعادل در زیرسیستم ها و پویایی هیدروژئومورفولوژی شهر در گذشته و کنترل آن بوده است. ولی در وضعیت فعلی، با توسعه شتابان فضای شهری در بستر دو عامل طبیعی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی (اقلیم) سیستم به سمت بی تعادلی پیش می رود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، توسعه فیزیکی، رودخانه های شهری، شهر گله دار، هیدروژئومورفولوژی
|
 • Mostafa Istgaldi*, Mohammad Ajza Shokouhi, Mohammad Rahim Rahnama, Gafar Mirkatouli Pages 263-283
  Today, the change in the approach to the development has caused that human concepts such ‎participation‏ ‏as the main factor for the achieve development of cities considered. These ‎transformations, literature of urban planning in developing countries (including Iran) has changed ‎so that most experts in these countries have emphasized on importance of participation to the ‎realization of urban development. But despite this emphasis and even restructuring of urban ‎management in Iran (establishment of city councils), still the lack of participation as one of the ‎major obstacles to achieve development is proposed. But with these changes have taken place ‎concept of participation in Iranian's cities is still unrealized well and lack of popular participation is ‎a key issue in these cities will be felt So that in the process of planning, decision making and ‎implementation of a plan, people are not involved or have a minor role. the present study also ‎seeks to explain this issue that why despite the emphasis of most experts and restructuring of urban ‎management in Iran still the lack of participation between the main pillars of the as one of the major ‎obstacles to achieve development is proposed. In this study participation‏ ‏on quality of communication ‎the three pillars of the city with each other based on Jurgen Habermas's theory of communicative ‎action under review. city of Gorgan in this study has been chosen as the study area.‎
  Keywords: development, Participation, modernity, communicative action, city of Gorgan
 • Jamile Tavakolinia, Arman Moslemi *, Ebrahim Firozi, Sara Bandani Pages 285-308
  Amount and status of municipal services’ distribution can have an effective role on spatial commutation of people and population variations in urban regions, and since taking equal distribution of population into account is one of the criteria of civic sustainable development, the distribution of municipal services should satisfy spatial justice. The goal of this research is to evaluate the coordination level in population sparseness and services’ distribution in different areas of Ardebil. Using descriptive-analytical study and application of the equilibrium distribution of entropy and scattering coefficient also checked Vikor model for study of equilibrium in the distribution of services in the city of Ardabil. Statistical population areas of 44 districts in the city of Ardabil in seventeen index is evaluated. The results show that the 6 and 7 in the 2 highest rating (very important) and in 4 of the 7-fewest points (very poor) are located on the first and last. Also based on Pearson’s coefficient, there is no meaningful relation between population density and services’ distribution (0.161), i.e. services are not distributed according to population need, but socio-economic properties of residents in different areas has effected scattering and distribution of services.
  Keywords: Spatial Population Distribution, Distribution of Services, Vikor Model, City of Ardabil
 • Mehdi Ramezanzadeh Lasboei *, Saeed Reza Akbarian Ronizi, Hadiseh Ramzanifar, Zahra Haidari Pages 309-324
  Coastal tourism is tourism types. Coastal Tourism is caused negative effects on the Tonekabon City. The effects and consequences, including: landscape changes, uncontrolled construction, noise pollution, water pollution and environmental damage. But one of the negative aspects of coastal tourism development is security challenges in cities. Objectives of this study coastal tourism development and its impact on various aspects of safety in the Tonekabon city. The research of this study is Survey research method was based on questionnaires. Branch of the statistical community sample of 360 persons sampling is performed. The findings show is coastal Tourism development negative impact on community safety and reduce social security.Coastal tourism is tourism types. Coastal Tourism is caused negative effects on the Tonekabon City. The effects and consequences, including: landscape changes, uncontrolled construction, noise pollution, water pollution and environmental damage. But one of the negative aspects of coastal tourism development is security challenges in cities. Objectives of this study coastal tourism development and its impact on various aspects of safety in the Tonekabon city. The research of this study is Survey research method was based on questionnaires. Branch of the statistical community sample of 360 persons sampling is performed. The findings show is coastal Tourism development negative impact on community safety and reduce social security.
  Keywords: coastal Tourism, social security, Tonekabon city
 • Somayeh Mohammed Hamidi *, Mohsen Kalantari, Mohammad Waysian Pages 325-341
  Feel of peace and security is an important issue that will lead to stability in cities. Crimes are one of the important factors that reduce public safety. Due to the cost and inefficiency of other ways to deal with crime, studying the principles of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) strategies and using this approach in urban areas is necessary more than past. One of the immunization strategies for the urban environment is using correct lighting techniques, therefore in the present study lighting conditions and safety in the Mellat Park in Zanjan city has been studied with emphasis on the principles of CPTED. This study is based on the analytic-descriptive method and the essential data have been collected through documentary and survey methods. The Safety Audit model has been used to assess the safety of Mellat Park, and in order to analyze data, Geographic Information System (GIS) was used. Research findings show poor lighting in the large parts of the park and indicate the inappropriate safety level of the park. According to the findings, the lighting equipment due to improper design are not efficient enough and they do not match with the principles of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED).
  Keywords: Lighting, CPTED, safety audit, Mellat Park, Zanjan
 • Hashem Dadashpoor *, Nariman Jahanzad Pages 343-359
  The objective of this article is to Simulate the future land use changes based on an ecological optimal pattern in Mashhad metropolitan area. The research method is quantitative one which with overlying all those patterns the final optimal land-use pattern will be generated. The result of the ecological pattern shows that there is ten deciles which as we move from first deciles to tenth deciles we find more appropriate sites for development. One of the results of this study is that the best and the ideal way of developing is infill development and maximum using of existing developed lands. In addition, based on the ecological pattern three scenarios were simulated for 2026. In the first scenario the amount of built areas is at the lowest, and is equal to 659 km2. In the second scenario 735 km2 will be developed and according to this scenario parts of agriculture lands will be degraded. In the third scenario 775 km2 will be developed which is in opposition to optimal ecological pattern. Thus, it could be said that continuation of the existing growth will lead to irreparable consequences in the area. Environmental crises such as water crisis, air pollution and pressure on infrastructure and so on, will lead to human crises like riots, crimes and vandalism. Thus is necessary that planning system pay attention to reasonable managing growth.
  Keywords: Simulating, Land Use, Ecological Optimal Pattern, Growth Scenarios, Mashhad Metropolitan Region
 • Mir Najaf Mousavi, Rasoul Yazdani Chaharborj * Pages 361-381
  Land-use suitability analyzing for urban growth is a very important task that urban planners and managers applied with aim of assigning suitable spatial pattern for urban development. Tabriz urban growth by recent decades implemented in unsuitable areas like sharp slope, proximity to fault, proximity to great industrials or in the agricutural lands of surrounding city. therefore, In order to reduce the negative impacts of inappropriate expansion of urban growth and the achievement of sustainable urban development, measures to determine areas suitable for future development of environmental and economic criteria in the city is essential. One of the methods is using AHP-OWA Multi Criteria evaluations. In this study after study effective works in the process of urban development, the three maps constraints (urban lands, industrial lands and 50 meters buffer of water) and 12 factor map (elevation, slope, aspect, distance from the road, distance from city, Distance from the industry, from the farm and garden, from the arid lands, distancefrom surface water, land-use capability and distance from fault) and weighting them based on AHP method. Then, to determine the weights OWA order to control the level of risk-taking and to be compensated. The results indicate the areas designated for urban development is in a range between zero and 255.
  Keywords: Urban land suitable analysis, AHP, OWA model, multi, criteria evaluation, Tabriz city
 • Akbar Kiani, Faraz Ali Salari Sardari *, Mahdi Noori Pages 383-405
  This study aims to review and feedback, temporary river urban environment (Hydirogeomorphology) and physical-physical processes in the development of herdsman in improving and organizing space and physical structure of the city using descriptive and analytical methods based on historical studies, library documentation and frequent visits to the field to investigate and resolve bottlenecks in the sustainable development of urban development, has been paid. The findings by applying a systematic approach (built environment, hydrology, geomorphology city) for a network with regard to the consistency between urban artificial stream and watershed old-line communication network within the city (streets and alleys) the main thoroughfares and sub-surface water in line with the general slope to the north of the Galhedar city (gradient from south to north is reduced) can lead to "chaos targeted body tissue structure of the city in relation to the natural environment 'accordingly, according to the core of the city in the period and core separation as well as the dynamics of physical development in pastoral areas due to the spatial arrangement (sprawl) and physical development of the direct effect of temporary rivers in the formation of city development and spatial structure of the city is a Galhedar.
  Keywords: Hydirogeomorphology, rivers cities, physical development, Galhedar city, sustainable urban development