فهرست مطالب

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - پیاپی 8 (زمستان 1393)
 • پیاپی 8 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا رحمتی، محسن کلانتری*، آرا تومانیان، حسین تیموری صفحات 1-24

  نوع و میزان کاربری اراضی و نحوه استفاده از زمین در سطح شهرها تاثیر غیرقابل انکاری در شکل گیری الگوهای رفتاری هنجار و نابهنجار دارد. در بسیاری از موارد کمبود یا نبود یک کاربری خاص تسهیل کننده یا مانع بروز بزهکاری است. بنابراین، شناسایی ارتباط نوع و میزان کاربری با وقوع جرایم نقش تعیین کننده ای در فرایند برنامه ریزی پیشگیری از جرم دارد. در پژوهش حاضر با هدف تحلیل نوع کاربری اراضی در فضاهای شهری و وقوع بزهکاری ارتباط بین نوع و میزان وجود کاربری های مسکونی، تجاری و بانک ها با ارتکاب بزه شرارت مورد سنجش قرارگرفتهاست. این پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شدهاست. داده های پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی گردآوری و به منظور تحلیل مکانی ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی از مدل آنتروپی محلی استفاده شده است. نتایج حاصل از خودهمبستگی مکانی متغیرهای پژوهش نشان دهنده الگوهای خوشه ایمعنادار درزمینه وقوع بزه شرارت در شهر تهران است. با توجه به تراکم بزهکاری در مناطق خاصی از شهر تهران انطباق و ارتباط معنادار جرایم و کاربری های مورد پژوهش در برخی از محدوده ها بسیار قوی است و بیانگر معناداری بسیار بالایی(در سطح بونفرونی) است. هرچند تمامی کاربری ها تاثیر یکسانی بر وقوع بزه -شرارت- ندارد. یافته های پژوهش بر ضرورت انجام پژوهش های بیشتر به منظور تشخیص عوامل بروز بزهکاری تحتتاثیر نوع کاربری های خاص تنها در محدوده لکه های شناسایی شده و سعی در کاهش تاثیر این عوامل به منظور پیشگیری و کنترل بزهکاری در این محدوده های خاص را نشانمی دهد.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، کاربری زمین، شرارت، تهران، آنتروپی محلی
 • اسماعیل علمدار، سید هادی زرقانی*، هادی اعظمی صفحات 25-50

  یکی از دغدغه های مهم و همیشگی بشر در طول تاریخ تامین امنیتبهویژه امنیت مرزهای سرزمین بوده است.برقراری امنیت امروزه یک پدیده مجرد نیست که بتوان آن را با تکیه بر قدرت نظامی تامین کردبلکه متاثر از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است. در این چارچوب برقراری امنیت در مرزها مستلزم طراحی و تدوین برنامه ها و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. راهکار اقتصادی و توجه به معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان ازجمله این راهکارها استکه مصداق بارز آن ایجاد وفعالیت بازارچه های مرزی در این مناطقمیباشد.فعالیت و رونق این بازارچه ها موجب روی آوردن مردم به فعالیتهای سالم اقتصادی و دورشدن از مشاغل کاذب و غیرقانونی همچون قاچاق کالا و مواد مخدرمیشود.از طرفی، فعالیت این بازارچه ها زمینه بیشازپیش ارتباطات دوسویه مرز را فراهم می کند تا همکاری های بین المللی هم بهنحوی شکلگیرد.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای و یافته های میدانی به بررسی تاثیر بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه بر امنیت مناطق مرزی مزبور پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه از میزان قاچاق سوخت،کالا و قاچاق مواد مخدر بهنحو چشمگیری کاسته شدهاست. از سویی، فعالیت این بازارچه منجربه تحکیم روابط سیاسی-اقتصادی–امنیتی دو استان خراسانجنوبی و ولایت فراه افغانستان ودرنهایت منجربه بهبود توسعه و امنیت در مناطق مرزی این استان شدهاست.

  کلیدواژگان: بازارچه مرزی، امنیت مرزی، خراسان جنوبی، ماهیرود سربیشه
 • سید علی علوی، سید مصطفی حسینی*، مجتبی ابراهیمی صفحات 51-76

  نابهنجاری ها در قالب های مختلفی مانند سرقت، اعتیاد، فرار از خانه، فحشاو... که ناشی از طلاق، اختلافات والدین، ستیز خانوادگی و غیرهاند در جامعه ظهور پیدا می کنند. یکی از این نابهنجاری ها گرایش به تخریب اموال عمومی و به عبارتی رفتارهای وندالیستی می باشد. وقوع بیش از حد رفتارهای وندالیستی در محیط های شهری نه فقط با اصول مسلم نظم اجتماعی تعارضدارد بلکه همراه خود اثرات منفی سنگین روحی و مالی را برای شهروندان به همراه دارد. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت محیط شهری و رفتارهای وندالیستی در شهر مشهد پرداخته شدهاست. بدین منظور پس از شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی و کیفیت محیط های شهری با استفاده از مطالعاتکتابخانه ایداده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از سطح مناطق مورد مطالعه جمعآوریگردید. سپس با استفاده از محیط نرمافزاری SPSS و آزمون های آماری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشانداد که مناطق مورد مطالعه دارای سطوح متفاوتی از نظر کیفیت محیط و بروز رفتارهای وندالیستی هستند. به طوریکه منطقه 11 دارای بالاترین کیفیت محیط شهری و کمترین رفتارهای وندالیستی و منطقه 4 به علت پایینبودن کیفیت محیطی دارای بیشترین میزان رفتارهای وندالیستی است. همچنین، نتایج پژوهش نشانداد که علاوهبر وجود رابطه منفی و معنادار بین سن و تحصیلات و میزان بروز رفتارهای وندالیستی رابطه معکوسی بین میزان بروز رفتارهای وندالیستی و کیفیت محیط شهری وجوددارد بدین معنی که هرچه میزان کیفیت محیط شهری بالاترباشد میزان بروز رفتارهای وندالیستی پایینتر می باشد.

  کلیدواژگان: وندالیسم، کیفیت محیط شهری، امنیت، شهر مشهد
 • محمد نایبور، محمد ویسیان*، آزاد اصغری، سمیه محمدی حمیدی صفحات 77-96

  حضور مردم درفضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت ازسوی آنان است که انسانها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. احساس ناامنی مانع ایجاد رشد فرهنگی، اجتماعی و مشارکت عمومی مردم در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود و هزینه هایی بر جامعه تحمیلمیکند. از آنجایی که پلیس تامینکننده امنیت جانی و مالی شهروندان است نقش آن در رضایتمندی مردم بسیار حائز اهمیت است. مبانی نظری پژوهش بنا به تناسب موضوع به این حوزه مورد بررسی میپردازد. لذا، این پژوهش با هدف تعیین نقش پلیس در احساس امنیت اجتماعی بین شهروندان شهر دهگلان در سال1393پرداختهاست. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها بهصورت پرسشنامه محققساخته و دارای قابلیت اعتبار و اعتماد است. جامعه آماری پژوهشتمامیشهروندان 15–54ساله ساکن در شهر دهگلان و حجم نمونه 164نفر میباشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده-است.یافته های این پژوهش نشانمیدهد که بین نقش پلیس و احساس امنیت در بین شهروندان شهر دهگلان رابطه معناداری وجوددارد. همچنین، بین سه شیوه (توانایی، عملکرد، جدیت) پلیس و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجوددارد.ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن نیز نشانمیدهد که عملکرد پلیس، توانایی و جدیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان دارند.

  کلیدواژگان: امنیت، پلیس، احساس امنیت اجتماعی، شهر دهگلان
 • محمدرضا سلیمی سبحان * صفحات 97-128

  توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان محسوب می شود و به دلیل نقشی که گردشگری میتواند در این زمینه بهویژه در کشورهایی مانند ایران ایفا نماید، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت فراوان است. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و فاکتورهای متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهمترین این فاکتورها «امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری» است. امروزه در جهان امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژی های توسعه گردشگری در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. هدف از این پژوهش تحلیل توسعه پایدار گردشگری شهر تهران با استفاده از هرم مزلو و پاسخ به این پرسشها است که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر احساس امنیت گردشگران شهر تهران چیست؟ و چه رابطهای بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری گردشگران وجود دارد؟ روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است که با بهرهگیری از هرم مزلو به اهمیت امنیت در گردشگری میپردازد و با ابزار پرسشنامه 130 نفر از گردشگرانی که در پاییز 1393 به تهران وارد شدهاند به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه نزد آنها توزیع و تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چهار عامل در عدم احساس امنیت گردشگران شهر تهران تاثیرگذار هستند: ضعف سرمایه اجتماعی میزبان و گردشگران، طراحی نامناسب شهر و تراکم جمعیت، عدم ایمنی جانی و عدم نظارت مردمی و انتظامی. همچنین نتایج نشان داد بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنها همبستگی مستقیم وجود دارد بدین معنی که هر چه احساس امنیت در گردشگران قویتر شود وفاداری (تکرار سفر، ماندگاری در سفر، تبلیغ شهر گردشگری) افزایش می یابد. لذا با توجه به هرم مزلو و در جهت رسیدن به توسعه گردشگری پایدار در تهران باید احساس امنیت و ضریب ایمنی گردشگران را افزایش داد تا سطح دوم هرم مزلو را پشت سر گذاشته و به مرحله پنجم هرم مزلو یعنی خودشکوفایی یا همان توسعه پایدار گردشگری رسید.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت گردشگری، توسعه پایدار گردشگری، هرم مزلو
 • محسن چشم براه، مهدی کرباسیان، علیرضا یاوری * صفحات 129-154

  تبیین نقش و جایگاه مدیریت لجستیک در مدیریت بحران مستلزم طراحی الگویی منسجم و کاربردی است. لذا، طراحی الگویی برای ترسیم اقدامات لجستیکی پلیس در مراحل چهارگانه زمانی بحران (قبل، شروع، حین و بعد) بهمنظور مدیریت بحران گام مهمی برای اعمال اثربخش مدیریت پلیس در لجستیک بحران و استانداردسازی اقدامات لجستیکی پلیس ضروری است به نحویکه در آن تمامی الزامات و فرایندهای حاکم بر مدیریت لجستیک را در شرایط بحرانی، با لحاظ اصول فرماندهی و کنترل و با تفکری سیستمی و ساختارمند بدون اعمال سلیقه شخصی مبتنی بر اسناد بالادستی، یکپارچه و منسجممی سازد. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارایه الگویی مرحله محور برای استانداردسازی اقدامات لجستیک پلیس در مدیریت بحران های طبیعی و اعمال مدیریت اثربخش آن مبتنیبر زمان است بهنحویکه بتوان با بهره گیری از مدیریت لجستیک به سطح مطلوبی از هوشیاری موقعیتی بهمنظور کیفی سازی سطح خدمات لجستیکی و ایجاد هماهنگی و هدایت عملیاتی در فرماندهی و کنترل اثربخش بحران به منظور استقرار امنیت پایدار، ابلاغشده از سوی سلسلهمراتب فرماندهی دستیافت. روش تحقیق در این مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی و تجربیات موفق خبرگان است. نتایج این مطالعه منجربه تصحیح فرایندهای لجستیک پلیس در بحران های طبیعی می شود که درنهایت براساس آن، نظام مدیریت لجستیک پلیس (چهار میم) مشتمل بر چهار اصل بنیادین موجودی ها و انبارداری، مکان یابی نیروها و تجهیزات، مسیریابی و حمل و نقل، و مدیریت اطلاعات در راستای مراحل چهار گانه بحران (شناسایی یا ردگیری علایم، آمادگی و پیشگیری، مقابله و مهار ویرانی و بهبود و یادگیری) با اعمال فرماندهی و کنترل مناسب در هریک از مراحل آن ارایه می شود.

  کلیدواژگان: لجستیک، مدیریت لجستیک، بحران، مدیریت بحران، فرماندهی و کنترل
|
 • Alireza rahmati *, Mohsen kalantari, Ara Tomanian, Hossein Teimori Pages 1-24

  The type and extent of land use and land use in urban areas, the impact is undeniable in the formation of behavior patterns of normal and abnormal. In many cases, the lack of a specific user has facilitator or preventive role in crime, so identify the relationship between the crime and the effectiveness of crime prevention is crucial in the planning process. The present study aimed to analyze the type of land use and crime in urban areas, the relationship between the type and the amount of residential, commercial banks have been measured the crime of sedition . This descriptive analysis, applied research that is conducted. The data is collected based on the documentary and field methods. For local analysis the relationship between studied variables is examined. The results of spatial autocorrelation variables showed significant clustering patterns in the field of criminal mischief in Tehran. Due to the density in certain areas of Tehran's criminal offenses and land adaptation and meaningful communication and studied uses in some areas is very strong and represents a highly significant (P Bonferroni) is. Although all applications have not the same impact on crime (evil). The findings emphasize the need to do more research to determine the causes of crime by type specific functions only within the identified spots and try to reduce the impact of these factors in order to prevent and control crime in specific areas shows.

  Keywords: Spatial Analysis, land use, Crime, Tehran, local entropy
 • Ismail Alamdar, SeyyedHadi Zarghani *, Hadi Azami Pages 25-50

  One of the major and lifelong concerns of humanity throughout history has been security, particularly security of the country borders. Nowadays, establishing security is not a detached phenomenon that could be obtained by only using military power, but is also affected by political, economic, military and cultural factors. In this context, securing the borders requires designing and developing plans and policies for economic, social and cultural issues. Taking economic approach and focusing on improving livelihood and economic conditions of frontiersmen is one of these solutions and a clear example of this solution, is establishing border markets in these areas. Improving Activities in these border markets causes people to turn to healthy economic activities and leave aside illegal and false jobs such as smuggling, drug trafficking etc. besides, the activity of these markets causes’ cross-border relations to improve and paves the way for international cooperation. This article uses a descriptive-analytical method and relies on library and field findings to study the effects of establishing the Mahyrood border market, located in Sarbishe County, on the security of borders in this area. The Results of this study showed that the activity of the Sarbishe Mahyrood border market has caused fuel and goods smuggling, and drug trafficking to be reduced dramatically. On the other hand, the activity of the market, has strengthened the political, economic, and security relations between Iranian province of South Khorasan and Afghan province of Farah, and ultimately has led to improved development and security in the border areas of the province.

  Keywords: border Market, border security, South Khorasan, Mahyrood Sarbishe
 • Seyyed Ali Alavi, Seyyed Mostafa Hosseini *, Mojtaba Ebrahimi Pages 51-76

  Anomalies in various formats such as theft, drug abuse, runaways, prostitution ... the result are of divorce, parental conflict, family conflict, and so, have emerged in the community. One Anomalies tendency to destroy public property and in other words behavior is Vandalism. Occurrence of excessive abusive behavior in urban environments is not only inconsistent with certain principles of social order but with the heavy emotional and financial losses has for the citizens. This research examined the relationship between the quality of the urban environment and abusive behavior has been studied in Mashhad City. Therefore the Vandalism behaviors and identify the factors affecting the quality of the urban environment, required data using questionnaires were collected from the study areas. Then, using the statistical software SPSS and data analysis was performed. The results showed that the study areas with different levels of environmental quality are Vandalism behaviors. So that Zone 11 has the highest quality of urban environment and the least Vandalism behavior and Zone 4 due to the low environmental quality is the highest level of abusive behavior. The results showed that Addition to being a significant negative relationship between age and education and there is Vandalism behavior; Inverse relationship between the incidence of abusive behavior and the quality of the urban environment. This means that the higher the quality of the urban environment is a lower incidence Vandalism behavior.

  Keywords: vandalism, Urban Environmental Quality, Security, Mashhad City
 • Mohammad Nayebpour, Mohammad Waysian *, Azad Asasghari, Somayeh Mohammadi Hamidi Pages 77-96

  Presence in public space implies a sense of security for their people to achieve a healthy life and continuity of social relationships that are needed. Insecurity prevents the growth of cultural, social and public participation in political structures, social and economic costs on society imposes. Since the police to provide security for its role in the satisfaction of citizens' lives and property of the people is very important. Theoretical research of the relevance of the topic to the field has been studied. Therefore, this study aimed to determine the role of the police in the sense of security among citizens Dehgalan city took in 2013. The research method in this study is descriptive – survey. Data collection was based on the questionnaire that is reliable and valid. Statistical community for all citizens 15-55 years old Dehgalan in 2013 and the sample size is 164. For data analysis SPSS software was used. Results of This research suggest that between the police and the sense of security among residents Dehgalan There is a meaningful relationship. The result showed that according to the Correlation coefficient Pearson and Friedman test Police performance, ability and seriousness has highest impact on the citizen’s sense of security.

  Keywords: Security, Police, social security, City Dehgalan
 • Mohammadreza salimi sobhan* Pages 97-128

  Sustainable development is considered as the principles of economic, social and political world. Because of the role that tourism can play in this regard, particularly in countries such as Iran, the need and necessity of sustainable tourism is very important. Success and sustainable growth of tourism depends on the proper functioning and coordination of the various factors that are closely related to each other. One of the most important factors is, "the security of tourists and tourist destinations ". In today's world security as the most important factor in the formulation of strategies for the development of tourism in the world and the issues directly related to tourism. The purpose of this study was to analyze the sustainable development of tourism in Tehran using Maslow's pyramid and respond to the major – and that most tourists feel safe in Tehran of and what kind of relation is between tourism feel of security and faithfulness? Methods is descriptive and analytical survey that using Maslow's pyramid describes the importance of security in tourism and tourists in the fall of 1393 , 130 questionnaires of tourists that arrived in Tehran was completed . For data analysis Pearson correlation test and factor analysis were used. The results showed that the four factors in the lack of security in Tehran tourists are impressive: the weakness of social capital hosts and tourists, poor city planning and population density, lack of safety and security of life and lack of public oversight. The results showed a direct correlation exists between the sense of security of tourists and their loyalty means that the tourists feel secure in the loyalty (repeat trip, staying in travel, promotion of tourism ) increases. According to the Maslow pyramid, and in order to achieve sustainable tourism development in Tehran should feel security and safety of tourists increased to the second level of the pyramid Maslow Maslow's pyramid behind the fifth stage of self-actualization, or the sustainable development of tourism receipts.

  Keywords: Security, tourism security, the sustainable development of tourism, Maslow pyramid
 • Mohsen Chashmberah, Mehdi Karbassian, Alireza Yavari* Pages 129-154

  Explaining the role of logistics management in managing the crisis requires a coherent and functional model design. The model is designed to illustrate the actions of the police logistics in four stages during the crisis ( before start , during, and after ) in order to implement effective risk management is an important step in the logistics crisis management and standardization Police logistical measures are necessary . A way in which all of the requirements and processes of logistics management in a crisis situation in terms of command and control and systems thinking and structured without personal taste , based on documents , is integrated . The main objective of this study is to provide a model for the standardization of police logistic actions in crisis management of natural and effective management of time-based actions. So as to be able to take advantage of logistics management to an appropriate level of situational awareness to qualify level coordination and guidance of logistics services and operational command and control in order to establish effective sustainable security crisis, conveyed by the chain of command, . The research method in this study was library and documentary and exploiting scientific source and the successful experiences of experts. The results of this study led to the correction of the logistics processes of natural disasters , which ultimately based police , police logistics management system ( PICO ) consists of four fundamental principle , inventories and warehousing, positioning troops and equipment , routing and transport , and information management the four stages of the crisis ( to identify or track marks , preparedness and prevention, response inhibition and destruction , improvement and learning ) by applying the appropriate command and control is provided in each of its stages .

  Keywords: logistics, logistics management, Crisis, crisis management, Command, Control