فهرست مطالب

راز بهزیستن - پیاپی 41 (پاییز 1394)
 • پیاپی 41 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نسرین حیدری مولایی صفحه 1
  هدف پژوهش حاضر،”بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد“است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر از کارکنان ستادی حوزه معاونت درمان به عنوان نماینده جامعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود که از بین آنها تعداد 108 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه ی پودساکف و همکاران (1990) و همچنین شاخص توصیف شغل(JDI) اسمیت، کندل و هولین (1969) می باشد، که پایائی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87% و 79% بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون T مستقل استفاده گردید.
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی رابطه معنادار آماری وجود ندارد و تنها رضایت شغلی با مولفه وجدان کاری رابطه معنادار آماری دارد. همچنین رفتار شهروند سازمانی با مولفه های حقوق و همکار رابطه معنادار آماری دارد. نتایج همچنان حاکی از آن بود که از میان ابعاد پنج گانه رضایت شغلی، هیچکدام از مولفه ها توانایی پیش بینی رفتار شهروند سازمانی کارکنان را ندارند. نتایج حاصل از آزمون T نیز نشان داد که بین متغیر جنسیت و رفتار شهروند سازمانی نیز ارتباط معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، رفتار شهروند سازمانی، وجدان کاری
 • تکتم فرقانی، طاهره حسن زاده صفحه 10
  زمینه و هدف
  عزت نفس قضاوتی است که فرد درمورد ارزش خود دارد. عزت نفس پایین در دانش آموزان می تواند سبب افت تحصیلی، احساس تنهایی و رفتارهای پرخطر در آنان گردد.
  مواد و روش ها
  در بررسی توصیفی- مقطعی 252 دانش آموز دختر راهنمایی به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب و اطلاعات از طریق بررسیهای آنتروپومتریک و پرسشنامه کوپراسمیت گردآوری و با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ANOVA و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره عزت نفس دانش آموزان9/28 میاشد که 6/45% پایینتر و 4/54 % بالاتر از میانگین قرار داشتند. در بین حیطه های مختلف، کمترین نمره مربوط به عزت نفس خانوادگی(35/55 %) و بیشترین نمره مربوط به عزت نفس تحصیلی (16/61%) می باشد و همبستگی مثبت معناداری بین تمام حیطه های عزت نفس با یکدیگر مشاهده گردید.
  ارتباطی معناداری بین عزت نفس با شغل پدر و مادر، تحصیلات پدر، محل سکونت، بعد خانوار، رتبه تولد، وضعیت بدنی دانش آموز مشاهده نشد. اما بین عزت نفس دانش آموزان با میزان تحصیلات مادر(04/0P<) ارتباط معناداری مشاهده گردید همچنین بیش از 78% از دانش آموزان ترجیح دادند از خانواده و مربیان خود اطلاعات در زمینه بلوغ کسب نمایند.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود ارتباط معنادار بین عزت نفس دانش اموزان و سطح تحصیلات مادر و همچنین ترجیح دانش اموزان به کسب اطلاعات از خانواده و مربیان، لزوم توجه بیشتر به افزایش اطلاعات والدین و مربیان بخصوص مادران در زمینه مسائل مختلف دوران بلوغ و مشکلات آن ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، دانش آموزان دختر، کوپر اسمیت
 • شهین سعیدی، بهروز خیابانی تنها صفحه 19
  مقدمه
  بیماری ایسکمی قلبی عامل حدود 40% مرگ ها و در راس 15 علت بار جهانی بیماری ها در سال 2020 می باشد. بکارگیری نیروهای داوطلب مردمی اموزش دیده می تواند در ارتقا سطح آگاهی و عملکرد و نگرش عمومی در رابطه با سلامت نقش مهمی داشته باشد.
  روش کار
  مطالعه مورد شاهدی بین 599خانوار ساکن در مرکز بهداشت شماره دو مشهد که به روش نمونه گیری تصادفی منظم و با توجه به نسبت رابط به خانوار در شهری به ازا هر رابط 4 خانوار و در روستا دو خانوار از محدوده همان رابط به عنوان شاهد جمعا 482خانوار و از هر خانواده یک فرد بالای 18 سال بر اساس نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها برگرفته ازپرسشنامه کشوری عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی مشتمل بر 4 بخش، که به روش خود اظهاری درب منازل توسط افراد بالای 18 سال تکمیل شد. برای هر سوال یک امتیاز در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماریSPSS Ver 16 با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) و استنباطی(کای دو، تی تست) تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  مطالعه کنونی بر روی 599 نفر که 117 نفر(5/19%) ازخانواده های رابطین بهداشت و 482 نفر(5/80%) از خانوار های غیر رابط انتخاب شده بودند. 552 نفر زن و 47 نفر مرد بودند. جنس و تحصیلات فرد پاسخگو در دو گروه تفاوت معنی داری ندارند. میزان اگاهی خانوار های رابطین در رابطه با مصرف ماهی و روغن بالاتر می باشد (p<0/001)ولی در رابطه با مصرف میوه و سبزی و فعالیت بدنی آگاهی خانوارهای بدون رابط بالاتر است (p<0/001). درمان دارویی خوراکی، کنترل رژیم غذایی، تعدیل توده بدنی، مصرف دخانیات، افزایش تحرک و مصرف داروهای سنتی در خانوارهای رابط عملکرد به نحو چشمگیری بهتر است(p<0/001). ناهماهنگی بین اگاهی و عملکرد در مصرف میوه، سبزی و روغن سرخ کردنی وجود دارد(p<0/001). لذا پیشنهاد می گردد علل موثر بر تفاوت عملکرد و آگاهی در این موارد مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی عروقی، مشهد
 • تکتم فرقانی، محمد مهدی ایزدپناه، افسانه فرید پاک، طاهر حسن زاده، اکبر نجفی صفحه 27
  زمینه و هدف
  سازمان های بهداشتی به علت اهمیت وظیف های که در زمینه پیشگیری و مراقبت به عهده دارند، از جایگاه ویژ ه ای برخوردارند.نارضایتی شغلی در بین پرسنل این سازمان ها منجر به گسستگی عاطفی، بی تفاوتی و کاهش کیفیت خدمات ارایه شده می شود، که این امر نتایج جدی را در برخواهد داشت.
  روش تحقیق: در بررسی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی 137نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان فریمان به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب و اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی های فردی و پرسشنامه استاندارد توصیف شغلی(JDI) Smith گردآوری و با نرم افزار20SPSS و آزمون های آماری همبستگی Pearson همبستگی Spreaman، آنالیز واریانس و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در مجموع میزان رضایت نهایی 58% پرسنل بالا، 38% متوسط و4% نیز رضایت پایینی بود. بیشترین نمره رضایت شغلی در حیطه مسئول مستقیم و همکار و کمترین نمره رضایت شغلی در حیطه حقوق و مزایا و ارتقای شغلی به دست آمد. رضایت شغلی با حقوق دریافتی (p=0.01) ارتباط معناداری داشت اما با جنس تفاوت معناداری نداشت. همچنین واحد محل خدمت با رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار نیز دارای ارتباط معناداری بود(p=0.01) بین رضایت از ماهیت شغل و وضعیت تاهل (p=0.03)، منطقه خدمت (p=0.02)، بومی بودن (p=0.005) ارتباط معناداری دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که به طور کلی پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان از رضایت نسبتا بالایی برخورداربوده و بیشترین رضایت مربوط به حیطه های مسئول مستقیم(80%) و همکار(72%) و کمترین رضایت مربوط به حیطه حقوق و مزایا (18%) بوده است.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، پرسنل شبکه بهداشت، فریمان
 • تکتم فرقانی، طاهره حسن زاده صفحه 37
  زمینه و هدف
  میان وعده ها بخش مهمی از انرژی و مواد مغذی مورد نیاز کودکان را تشکیل می دهند. مصرف میان وعده سبب بهبود و تقویت حافظه و افزایش انرژی کودکان می شود.
  روش تحقیق: در بررسی توصیفی- مقطعی 375 دانش آموز به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب و اطلاعات از طریق بررسیهای آنتروپومتریک و پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارSPSSو آزمون استقلال مجذورکای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 375 مورد بررسی (51.47% پسر و 48.53% دختر) که 173 نفر روستایی و 202 نفر شهری بودند، 32.2% همیشه، 20.7%اغلب،36.2% گاهی و4.3% بندرت میان وعده می خوردند و6.6% هرگز نمی خوردند. وضعیت دریافت میان وعده ارتباط معناداری باBMI، مقطع تحصیلی و مصرف صبحانه دارد بدین ترتیب که در دانش اموزان ابتدایی بخصوص پایه های بالاتر و دانش آموزانی که مصرف همیشگی صبحانه دارند مصرف میان وعده در آنها بیشتر است. 76.8% دانش آموزان دارایBMI طبیعی همیشه میان وعده مصرف می کنند. بیشترین ماده غذایی مصرفی در 3روز متوالی، به ترتیب ساندویچ خانگی، میوه، شیر، کیک بوده است.
  نتیجه گیری
  میان وعده های مناسب و مغذی در مدرسه بسیار اهمیت دارند زیرا در ساعات نزدیک ظهر حتی کودکانی که صبحانه خوردند گرسنه می شوند و این گرسنگی، نشستن سرکلاس را برای آنها غیرقابل تحمل میکند و تمرکز لازم جهت یادگیری را نخواهندداشت، همانطور که گرسنگی، عدم تمرکز و ضعیف شدن از مهمترین دلایل خوردن میان وعده توسط دانش آموزان نیز اعلام گردیده است.
  کلیدواژگان: دانش آموز، میان وعده، فریمان
 • صغری حجازی، زهره عرب نژاد صفحه 43
  پیشرفت های جهانی در تکنولوژی آموزشی باعث گسترش وسیع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع آموزشی شده است به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا قابل تصور نبوده است. به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران در مباحث آموزشی بهره گیری از رسانه های آموزشی را که باعث سهولت سرعت و دقت در امر آموزش و یادگیری می گردد توصیه می کنند. در این میان پوستر به عنوان رسانه ای بصری که انعکاس دهنده حجم بالای اطلاعات به صورت خلاصه و مختصر است از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
 • مهدی قلیان اول، صغری حجازی صفحه 47
  شما بدون بازیکنان بزرگ نمی توانید یک تیم بزرگ را بسازید.این حقیقت است.همانطور که این گفته مشهور میگوید:میتوانید با بازیکنان خوب ببازید ولی نمی توانید بدون آن ها ببرید.
 • زهرا حائری کرمانی، بهروز خیابانی تنها صفحه 51
  رژیم غذایی در درمان بیماری دیابت نقش اساسی دارد. برای اجرای رژیم غذایی مناسب، شاید نیاز باشد مقدار یا زمان مصرف غذا و یا نوع مواد غذایی مصرفی تغییر داده شود. البته تغییر نوع مواد غذایی به چگونه غذا خوردن بیمار در گذشته و زمانی که مبتلا به دیابت نبوده است، بستگی دارد. دستورات غذایی مخصوص افراد دیابتی نیستند، در واقع یک رژیم غذایی سالم محسوب می شوند که الفبای صحیح غذا خوردن بوده و همه اعضای خانواده می توانند از آن استفاده نمایند.
  گاهی به غلط تصور بر این است که افراد دیابتی نباید غذایی را که دوست دارند، بخورند. درحالی که اعتدال و میانه روی در مصرف مواد غذایی به طوری که به مقدار متوسط از تمام غذاها مصرف شود اشکالی ندارد. اغلب غذاها حاوی درشت مغذی ها (کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها) هستند و ترکیبات مختلفی از آن ها را در خود دارند. بنابراین در تنظیم برنامه غذایی می توان از فهرست جایگزینی تمام غذاهااستفاده کرد. مشاوره و یا مراجعه به یک کارشناس تغذیه، در جهت آموزش و اعمال تغییرات مناسب در رژیم غذایی و کنترل بهتر دیابت ضروری است.
  دستورات غذایی الفبای غذا خوردن صحیح بوده و فقط مختص به بیماران دیابتی نیستند.
 • محسن رضوی نیا صفحه 56
  در مورد رفتارهایی کاربرد دارد که نیاز به تصمیم گیری برای در پیش گرفتن یک رفتار و یا قطع یک رفتار دارد (تا ایجاد تدریجی عادت) و می تواند به توضیح اینکه چرا و چطورمردم تصمیم های عامدانه می گیرند کمک کند.این الگومرحله ای می باشد.
  این الگو درباره اینکه چطور مردم تصمیم می گیرند و چطورآن تصمیم به عمل تبدیل می شود توضیح می دهد. این الگو برفرآیندهای روانی درافراد تمرکزدارد.