فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 39 (زمستان 1394)

فصلنامه سالمند
پیاپی 39 (زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/11/02
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهرا خلیلی، محسن تقدسی *، مجیده هروی کریموی، علی صدرالهی، حمیدرضا گیلاسی صفحات 7-18
  اهداف
  سوءرفتار با سالمند یکی از مشکلات روانی و اجتماعی جوامع است که تاثیر بسزایی در کاهش سلامت روانی سالمندان دارد و می تواند به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد افسردگی سالمندی باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بین افسردگی سالمندی و سوءرفتار در سالمندان شهر کاشان در سال 1393 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی-مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش 500 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر کاشان بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد که از بین 10 مرکز بهداشتی درمانی شهر کاشان انتخاب شد. ابزار مطالعه شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه سوءرفتار با سالمند در خانواده (975/0=α) و پرسشنامه ارزیابی افسردگی سالمندی (90/0= α) بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 400 نفر (80 درصد) از شرکت کننده حداقل یکی از انواع سوءرفتار را در یک سال گذشته تجربه کرده بودند. بیشترین میزان شیوع سوءرفتار مربوط به سوءرفتار مالی (6/45درصد) بود و 2/79 درصد، درجات مختلفی از افسردگی داشتند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد غفلت عاطفی (001/0=P و 20/0=Beta)، غفلت مالی (036/0=P و 117/0=Beta) و طردشدگی (001/0=P و 241/0=Beta) با افسردگی ارتباط معنادار داشت. براساس آزمون ها، ارتباط معناداری بین نمره سوءرفتار با افسردگی (001/0 =P و 490/0=r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات بهداشتی-مراقبتی و حمایتی برای شناسایی سالمندان افسرده قربانی سوءرفتار و پیشگیری به منظور حل این معضل و بهبود وضعیت آنها بود.
  کلیدواژگان: سوءرفتار، افسردگی، سالمند
 • آذر ثابت، اکرم آزاد *، قربان تقی زاده صفحات 18-29
  اهداف
  هدف این مطالعه بررسی روایی سازه، پایایی آزمون-بازآزمون و همخوانی درونی نسخه فارسی شده «مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون»، برای ارتقای کیفیت ارزیابی تعادل در گروه سالمندان مقیم جامعه در ایران است.
  مواد و روش ها
  مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون به روش پیشرو-پسرو به زبان فارسی ترجمه شد. سپس با نمونه گیری به روش غیراحتمالی ساده بر مبنای معیارهای ورود به مطالعه، 88 سالمند با عملکرد بالا (با میانگین سنی 15/67، انحراف معیار 79/5 و دامنه 26) به مطالعه وارد شدند. آزمون فارسی شده «تعادل پیشرفته فولرتون» دو بار با فاصله زمانی 4-2 روز توسط یک آزمونگر (کاردرمان) روی هر فرد اجرا شد. همچنین از آزمون های تعادلی برگ، زمان خیزش و رفت و آزمون رسیدن عملکردی برای بررسی روایی سازه استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان توافق آزمون-بازآزمون برای موارد آزمون تعادلی فولرتون خوب تا بسیارخوب (Kappa=0/64-1) محاسبه شد. ضریب تکرارپذیری نسبی بسیار مطلوب (98/0=CCI)، شاخص تکرارپذیری مطلق مطلوب (17/0=SEM) و کمترین تغییرات مشهود 46/0 به دست آمد. در روایی سازه همبستگی مطلوبی بین آزمون فولرتون با آزمون برگ (65/0=P)، با آزمون رسیدن عملکردی (62/0=г) و زمان خیزش و رفت (77/0-=г) به دست آمد. در هر دو مرحله اول و دوم ارزیابی، میزان همخوانی درونی قابل قبول (84/0-83/0=α) بود.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی آزمون تعادل پیشرفته فولرتون، یک ابزار روان سنجی بسیار مطلوب برای ارزیابی ابعاد چندگانه تعادل در سالمندان ایرانی مقیم جامعه است.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، سالمند، مقیاس پیشرفته فولرتون
 • یاسین فاضلی *، شهلا زاهدنژاد، حسین رضایی، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 30-39
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط راهبردهای مقابله ای و مذهب گرایی با رضایتمندی زندگی در سالمندان ساکن در سرای سالمندی اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی است که در سال 1392 برروی 100 نفر سالمند (64 مرد و 36 زن) ساکن در خانه های سالمندی در شهرستان اهواز انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های تنش زا، جهت گیری مذهبی آلپورت و راس و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد که دارای روایی و پایایی مناسبی هستند. معیارهای ورود به این مطالعه عبارت بود از: درک زبان فارسی، نداشتن دمانس، تمایل به شرکت در پژوهش و دارا بودن حداقل 60 سال سن یا بالاتر. معیارهای خروج از این مطالعه داشتن اختلالات جسمانی یا روانپزشکی که منجر به افسردگی شدید یا اضطراب در سالمند شود، دمانس و عدم درک زبان فارسی بود. برای آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون های آماری ANOVA، رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون بکار برده شد.
  یافته ها
  بررسی های این مطالعه نشان داد که بین مذهب گرایی و راهبردهای مقابله ای با رضایتمندی زندگی سالمندان ارتباط معنی داری وجود دارد(P≤0.05).
  نتیجه گیری
  راهبردهای مقابله ای و مذهب گرایی در رضایتمندی زندگی سالمندان بطور معنی داری موثر می باشند. یافته های این پژوهش می تواند به مسئولین خانه سالمندان کمک کند تا با ارائه آموزه های مذهبی و از طریق راهنمایی سالمندان در انتخاب راهکارهای موثرتر جهت تطابق با عوامل استرس زا و مشکلات همراه با کهولت سن، به سالمندی موفق این افراد کمک کنند.
  کلیدواژگان: سالمندی، رضایت از زندگی، مذهب گرایی، راهبردهای مقابله ای
 • مریم شیربیگی *، زهره اسماعیلی، محمدرضا سرمدی، علی مرادی صفحات 40-49
  هدف
  هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه سلامت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی،طبیعت گرد و غیر فعال در شهرستان ایلام می باشد.
  مواد و روش ها
  بدین منظور514 نفر از سالمندان(152فعال،229 غیرفعال و 133طبیعت گرد) انتخاب گردیدند.ابزار تحقیق پرسشنامه های سلامت روان(GHQ) و شادکامی آرجیل بودند.جهت بررسی نتایج تحقیق از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و در صورت معناداری از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که در مقیاس سلامت روانی بین تمامی گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد، اما در مقیاس شادکامی بین گروه طبیعت گرد با گروه های فعال و غیرفعال تفاوت معنادار و بین فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  شرکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی مانندطبیعت گردی به همراه دوستان و یا اعضای خانواده یکی از مناسب ترین فعالیت های پیشنهادی برای سالمندان می باشد که منجر به سلامت روان و شادکامی آنان می گردد.
  کلیدواژگان: سالمند، سلامت روانی، شادکامی
 • لیلا محبی، شهلا زاهدنژاد *، شیدا جوادی پور، آزاده ساکی صفحات 50-59
  اهداف
  سالمندان از جمله گروه های آسیب پذیر جامعه هستند و پدیده سالمندآزاری از جمله چالش های مطرح در حیطه مراقبت و حمایت از سالمندان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سوء رفتار خانگی با سالمندان روستایی شهرستان دزفول و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان در سال 1392صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی از نوع همبستگی بود که نمونه گیری آن به شکل خوشه ایتصادفی انجام گرفت و در آن 210 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن روستاهای شهر دزفول شرکت کردند. سالمندانی که براساس نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت شناختی فاقد اختلال شناختی بودند، پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. سپس پرسشنامه بررسی سوءرفتار خانواده نسبت به سالمندان، نسخه فارسی پرسشنامه SF-36 به منظور سنجش کیفیت زندگی از منظر سلامت و نیز پرسشنامه جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و فردی برای آنان تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با به کارگیری آمار توصیفی و آزمون های مجذور کای و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های پژهش نشان داد که 5/60 درصد از نمونه های پژوهش، حداقل یکی از انواع سوءرفتار را تجربه کرده بودند.بیشترین میزان شیوع سوءرفتار مربوط به غفلت عاطفی (6/38 درصد) و کمترین آن مربوط به غفلت مراقبتی (3/7 درصد) بود.در این مطالعه، گروه سالمندان بدون تجربه سوءرفتار، نسبت به سالمندان باتجربه سوءرفتار در کلیه ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به جز 2 بعد عملکرد جسمانی و سلامت عمومی، به طور معنی داری از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با وجود تاکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به سالمند وجود دارد، سالمندان انواع مختلف سوءرفتار را تجربه می کنند؛ بنابراین، توجه ویژه و ایجاد حساسیت در افراد و سازمان های مرتبط با این پدیده به منظور پیشگیری از نتایج بلندمدت آن موردنیاز است.
  کلیدواژگان: سوء رفتار نسبت به سالمندان، کیفیت زندگی، روستا
 • محمد تقی پور، سید رضا حسینی *، سلمی پورآریا صفحات 60-67
  اهداف
  سالمندی فرایندی است که منجربه کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وابستگی می شود. سالمندی بخش مهمی از جامعه بشری است و تغییرات ایجاد شده بر شیوه زندگی سالمند اطرافیانش و کل جامعه تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع و از آنجا که مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است، هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان و ارتباط بین آنها بوده است.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه مقطعی 1614 سالمند شهر امیرکلا طی سال های 91-90 شرکت داشتند. میزان فعالیت فیزیکی با استفاده از پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی P ASE و کنترل تعادل با آزمون تعادل برگ اندازه گیری شد. سپس اطلاعات با استفاده ازآزمون های آماری کای دو، آزمون تی در نرم افزار SPSS در سطح 05/0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 1614 سالمند مورد بررسی قرار گرفتند، که از این تعداد 883 نفر مرد و 733 نفر زن بودند. میانگین سنی مردان68/7 ±96/69 و میانگین سنی زنان02/7±66/68 بوده است. ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در افراد مورد مطالعه از نظر آماری معنادار و مستقیم بوده است(p=0/000).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر وجود ارتباط معنادار بین فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان می باشد. نتیجه حاصل از این مطالعه این موضوع را تداعی می کند که می توان با برنامه ریزی در جهت افزایش فعالیت فیزیکی، به میزان زیادی موجب بهبود کنترل تعادل در سالمندان شد و از مشکلات بعدی همانند زمین خودن کاست.
  کلیدواژگان: سالمندان، فعالیت فیزیکی، کنترل تعادل، شهر امیر کلا
 • مریم روانی پور، رقیه خضری *، نیلوفر معتمد، حکیمه واحدپرست صفحات 68-79
  اهداف
  شیوع پرفشاری خون با شیوه زندگی و کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد و در صورت عدم کنترل باعث ایجاد ناتوانی و کاهش سطح کیفیت زندگی آنان می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است. شرکت کنند گان، سالمندان مبتلا به پرفشاری خون شهر بوشهر هستند که به صورت آسان و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله در 5 مرحله (انتظارات از سطح عملکرد و ازخود توسط مددجو، هدف گذاری مطلوب توسط مددجو، برنامه ریزی، اصلاح ساختار و ارزشیابی) بر اساس الگوی توانمندسازی صورت گرفت. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی فرم 36 جمع آوری و با نرم افزار SPSS 18 در سطح معناداری 05/. تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  با بکارگیری برنامه توانمندسازی سالمندان، میانگین نمره سطح کیفیت زندگی گروه آزمون در ابعاد مختلف بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معناداری را نشان داد(05/ 0>p)، در حالی که سطح کیفیت زندگی و ابعاد آن در گروه کنترل بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تغییری نداشت و از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد(P<0.05).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری الگوی توانمندسازی خودمدیریتی، برکیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون موثر است. لذا با اجرای برنامه های توانمندسازی برای سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن، می توان از بسیاری از مشکلات آنان پیشگیری و در جهت ارتقا کیفیت زندگی آنان گام برداشت.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمند، پرفشاری خون، توانمندسازی
 • مریم سلیمانی *، ثریا عظیمیان، علی محمد نظری، کیانوش زهراکار صفحات 80-87
  اهداف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار قدرت خانواده، تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آنان با سلامت روان در مردان بازنشسته اداره آموزش وپرورش استان البرز بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، 341 نفر از مردان بازنشسته آموزش و پرورش استان البرز به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و پرسشنامه های سلامت روان (28-GHQ)، تعارضات زناشویی و ساختار قدرت خانواده در میان آنان به اجرا درآمد. اطلاعات کسب شده با استفاده از روش های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین ساختار قدرت خانواده (r=-0/527 و P=0/000)، قلمرو قدرت در خانواده (r=-0/437 و P=0/000)، ساخت قدرت خانواده (r=-0/484 و P=0/000)، شیوه اعمال قدرت زن و شوهر (r=-0/414 و P=0/000)، اتحاد و ائتلاف (r=-0/411 و P=0/000) و رهبری (r=-0/479 و P=0/000) با سلامت روان، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین تعارضات زناشویی (r=0/56 و P=0/000)، افزایش جلب حمایت فرزند (r=0/46 و P=0/000)، افزایش رابطه با خویشاوندان خود (r=0/435 و P=0/000)، کاهش رابطه با خویشاوندان همسر (r=0/432 و P=0/000)، جداکردن امور مالی (r=0/448 و P=0/000)، کاهش همکاری زوجین (r=0/432 و P=0/000)، افزایش واکنش های هیجانی به یکدیگر (r=0/564 و P=0/000)، کاهش رابطه جنسی (r=0/372 و P=0/000)، کاهش ارتباط موثر (r=0/506 و P=0/000) با سلامت روان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزایش واکنش های هیجانی (P=0/000)، ساخت قدرت خانواده (P=0/000)، قلمرو قدرت در خانواده (P=0/000)، کاهش رابطه جنسی (P=0/008)، کاهش ارتباط موثر (P=0/000)، اتحاد و ائتلاف (P=0/014) و کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان (P=0/022) به خوبی می توانند سلامت روان مردان بازنشسته را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختار قدرت خانواده و تعارضات زناشویی بر سلامت روان مردان بازنشسته موثر است و ساختار قدرت نامساوی تر و تعارضات زناشویی بیشتر منجر به کاهش سلامت روان مردان بازنشسته می شود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، ساختار قدرت خانواده، تعارضات زناشویی، بازنشسته ها
 • امیر عزیزی، محمدعلی سپهوندی، نگین پیدا، جواد محمدی * صفحات 88-101
  اهداف
  با توجه به آسیب پذیری تعداد قابل ملاحظه ای از سالمندان به علت مسائل گوناگون جسمانی، روانی-اجتماعی و خانوادگی، هدف پژوهش حاضر ارائه یک نظریه براساس گردآوری نظام مند داده ها در حوزه سالمندی است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه حاضر نوع خاصی از سنت پژوهش کیفی به نام نظریه داده بنیاد است و نمونه پژوهش شامل 20 نفر از سالمندان (10 زن و 10 مرد) بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر را سطح جامعه شامل مکان های عمومی مانند پارک ها، مکان های تفریحی، سالن های انتظار ادارات و بیمارستان ها تشکیل می داد. ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از سالمندان شهر تبریز و بررسی نظرات اعضای خانواده آنها، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری بازگردآوری و از بطن آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، مقوله راهبردی، شرایط محیطی، مقوله واسطه ای و مقوله پیامدی در قالب پارادایم تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر سالمندی ترسیم و نظریه خلق شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش، 6 مولفه اصلی و 39 زیرمولفه را برای پیری استخراج و آنها را در قالب الگوی نظری بر مبنای نظریه داده بنیاد ارائه نموده است.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش ضمن اشاره به نیازهای بهداشت روانی و مسائل خانوادگی، هیجانی سالمندان، به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف موثر بر زندگی سالمندان براساس نظریه داده بنیاد تاکید می کند.
  کلیدواژگان: پیری، داده بنیاد، کدگذاری
 • زهرا خانلری، معصومه معارف وند *، مجیده هروی کریموی، اکبر بیگلریان صفحات 102-111
  اهداف
  افزایش آزار سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به مشکلی بهداشتی تبدیل خواهد شد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش تجربه آزار سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  29 سالمند در دو گروه مداخله (14=n) و کنترل (15=n) شرکت کردند. سالمندان و خانواده در قالب یک کارآزمایی بالینی از شهریورماه تا دی ماه 1393 وارد پژوهش شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله، مداخله 5 جلسه ای مددکاری اجتماعی را با رویکرد شناختی-رفتاری مبتنی بر خانواده دریافت کردند. پرسشنامه «سوءرفتار نسبت به سالمندان در خانواده» برای ارزیابی سالمندآزاری در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به کارگرفته رفت. از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون ویل کاکسون برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  همه شرکت کنندگان، تجربه حداقل یک نوع آزار را گزارش کردند و 9/75 درصد آنها فرزندان خود را به عنوان «آزارگر» معرفی کردند. تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که مددکاری اجتماعی شناختی-رفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش نمره کل سالمندآزاری موثر بوده است. آزمون ویل کاکسون کاهش معناداری را در خرده مقیاس های غفلت مراقبتی (01/0=P)، سوءرفتار روان شناختی (003/0=P)، سوءرفتار مالی (01/0=P)، سلب اختیار (005/0=P) و غفلت مالی (02/0=P) گروه مداخله نشان داد. درحالی که مداخله در مورد سوءرفتار جسمی (31/0=P) اثربخش نبوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که مددکاری اجتماعی شناختی-رفتاری مبتنی بر خانواده بر کاهش آزار سالمندان موثر است. برای پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود پژوهش مشابه با نمونه بزرگ تر و پیگیری 3 و 6 ماهه انجام گیرد.
  کلیدواژگان: سالمندآزاری، درمان شناختی، رفتاری، مددکاری اجتماعی، خانواده
 • ابوالفضل رحیمی، منیره انوشه *، فضل الله احمدی، مهشید فروغان صفحات 112-131
  مقدمه
  جامعه ما که به سالمندی گام نهاده، از نظر مراقبت بهداشتی با مسائل گوناگونی رو به رو است. شواهد موجود نشان می دهدکه علت بسیاری از مرگ و میرها نتیجه سبک زندگی ناسالم بوده و این مهم با افزایش سن و کهولت نمود بیشتری پیدا کرده و باعث مشکلات عدیده ای در دوره سالمندی می شود. به دلیل اهمیت پیشگیری از عوامل خطر و همچنین تداوم مراقبت از سالمند و با توجه به اینکه در خصوص سبک زندگی سالمندان در ایران به روش کیفی کمتر پرداخته شده، پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم، ساختار و چگونگی و فرآیند اتخاذ سبک زندگی سالمندان انجام شد.
  روش کار
  برای دستیابی به هدف این مطالعه، مطالعه ای کیفی با رویکرد تئوری زمینه ای انجام شد. در این مطالعه تبیین مفهوم، ساختار و چگونگی سبک زندگی در متن و بستر زندگی خود سالمند با استفاده از نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف در آغاز و تا رسیدن به اشباع اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری ادامه یافت. ابزار اصلی جمع آوری داده مصاحبه نیمه ساختار بود. مشارکت کنندگان این مطالعه سالمندان (که همراه خانواده زندگی می کنند)، بودند. در مجموع با 23 مشارکت کننده مذکر و مونث، 29 مصاحبه عمیق انفرادی صورت گرفت. مصاحبه ها با روش استراوس و کوربین 1998 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده ها هشت مقوله محوری پدیدار شد: محدودیت های سالمندی، رفتارهای روزمره، ساختار خانوادگی-اجتماعی نامطلوب، خودمدیریتی، نقصان سلامتی، کارآمدی ناکافی، آمادگی ناکافی و تقید به معنویات. مقوله رفتارهای روزمره بیانگر پدیده، مقوله خودمدیریتی بیانگر راهبردهای اتخاذ شده توسط افراد، و مقوله نقصان سلامتی پیامد این راهبردها بود. سه مقوله تقید به معنویات، کارآمدی ناکافی و آمادگی ناکافی تاثیر گذار بر خودمدیریتی بود، یعنی راهبرد را تحت تاثیر قرار داده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پیامدهای حاصل از راهبردهای اتخاذ شده و براساس تعاریف سلامتی، می توان چنین استدلال نمود که سالمندان از سبک زندگی کامل برخوردار نبوده و سلامتی آنان دچار نقصان شده است. با عنایت به نتایج تئوری زمینه ای، اصلاح و تقویت رفتارهای سبک زندگی از ضروریات به شمار می آید.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سالمند، تئوری زمینه ای
 • فرحناز محمدی شاهبلاغی *، مهشید فروغان صفحات 132-139
  هدف
  شیوه زندگی سالم به عنوان یکی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، منبع مهمی برای ارتقای سلامت سالمندان به شمار می آید. تبیین وشناخت مفهوم شیوه زندگی سالم با توجه به وابستگی آن به ساختار ها و عوامل اجتماعی، می تواند بر متناسب سازی مداخلات ارتقای سلامت در جوامع مختلف تاثیر قابل توجهی بگذارد. هدف این مطالعه تبیین مفهوم شیوه زندگی بر اساس ادراکات و تجارب سالمندان ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوایی عرفی انجام شد. نمونه 16 نفره مبتنی بر هدف از میان سالمندان مقیم جامعه شهر تهران که بالاتر از 60 سال عمر داشتند انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه عمیق جمع آوری و تحلیل شد. جهت کسب اطمینان پذیری راهبردهای در گیری طولانی مدت با موضوع مطالعه و حسابرسی مراحل تحلیل توسط پزوهشگر همکار و تایید یافته ها توسط شرکت کنندگان، و شرح مبسوط فرایند مطالعه به کار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشانگر دو طبقه اصلی رفتار های ارتقائ دهنده سلامت سالمند متمرکز بر فرد و جامعه بود.که در قالب 12 مضمون عادات بهداشتی،ایفای نقشهای اجتماعی، داشتن ارتباط با دیگران، داشتن خواب راحت، کنترل استرس، پیشگیری از وخامت بیماری، انجام فعالیتهای روزانه، ورزش، رعایت رژیم غذایی سالم، بهرهمندی از اوقات فراغت، جستجوی معنی در زندگی، و انجام فعالیتهای ذهنی نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  رفتارهای شیوه زندگی سالم در سالمندان ایرانی متاثر از فرهنگ اسلامی ایرانی و به دو دسته عمده رفتارهای متمرکز بر فرد و رفتارهای متمرکز بر جامعه قابل تقسیم است.
  کلیدواژگان: شیوه زندگی سالم، سالمندان، تحلیل محتوایی
 • نعمت رضازاده *، رامین بلوچی صفحات 140-151
  هدف
  تحقیق حاضر، به منظور مقایسه تاثیر تمرین در آب و خشکی بر کنترل تعادل و خطر سقوط مردان سالمند سالم انجام شد.
  روش بررسی
  بدین منظور تعداد 45 مرد سالمند بالای 65 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند، و به سه گروه تمرین در آب، تمرین درخشکی وکنترل تقسیم شدند. هرگروه شامل 15 نفر بود، دو گروه تمرین در آب و گروه تمرین درخشکی به مدت12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60دقیقه، در تمرینات مشابه در دو محیط آب و خشکی شرکت می کردند. تغییرات در تعادل و خطر سقوط آزمودنی ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون های ستاره، شارپند، رومبرگ و پرسشنامه خطر سقوط که شامل 13 سوال بود، اندازه گیری شد. نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون نرمالیته کلموگروف- اسمیرنف و برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد. جهت تجزیه تحلیل آماری، تحلیل واریانس یک سویه و تحلیل واریانس مختلط با عامل بین- درون گروهی استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss(نسخه 20)، و در سطح معنی داری a≥/05 مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که اعمال برنامه تمرین در آب و بیرون آب بر تعادل ایستا، پویا و خطر سقوط سالمندان تاثیر معنی داری دارد(P≤0/05). همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون و آزمودنی های دو گروه تمرین و گروه کنترل بود(P≤0/05). هر چند تفاوت معنی داری بین نمرات پیش و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد (P≥0/05). از سوی دیگر نتایج تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرین در آب و خشکی را نشان نداد (P≥0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، با به کارگیری تمرینات در آب و خشکی منجر به بهبود تعادل ایستا، پویا و خطر سقوط در سالمندان می باشد.
  کلیدواژگان: تمرین در خشکی، تمرین در آب، ترس از افتادن، سالمندان
 • مهدی جعفری عوری، مینو پاک گوهر، حمیدرضا صادقی گندمانی، طاهره نجفی قزلچه* صفحات 152-161
  هدف
  ترس از سقوط بامحدود کردن فعالیت ها می تواند باعث افزایش خطر سقوط مجدد و آسیب شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سقوط و ترس از سقوط در سالمندان و ارتباط آنها با یکدیگر می باشد.
  روش
  در یک تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی، 160 فرد سالمند(130زن، 30 مرد) با سن 65 سال به بالا با استفاده از نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت آگاهانه فرم اطلاعات دموگرافیک، فرم ثبت دفعات سقوط و پرسشنامه خود کار آمدی ترس از سقوط جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و آمار استنباطی شامل آنووای یک طرفه، تی مستقل و همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. پرسشنامه خود کار آمدی ترس از سقوط پس از بررسی و تحلیل (95%= ). لازم به ذکر است که سطخ معنا داری در این مطالعه 05/ 0 در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  از بین 160نمونه اکثریت سالمندان زن(2/81%) و با میانگین (انحراف معیار) سنی 07/9±63/67 سال بودند. میانگین و انحراف معیار دفعات سقوط 85/0±6/2 بود. 9/46% از سالمندان سابقه 3 بار سقوط در شش ماه گذشته را داشتند در حالی که سطح ترس از سقوط در اکثر سالمندان(60%) متوسط بود.. بین جنس سالمندان ومصرف دارو با تعداد دفعات سقوط تفاوت آماری معنی داری وجود داشت(p< 0.001). بین ترس از سقوط و جنس(05/ 0> p) و سابقه اقامت(02/0(p تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد(p< 0.001). نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین دفعات سقوط و ترس ازسقوط رابطه معنا داری با اطمینان 99 در صد نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع سقوط و ترس از سقوط در سالمندان و تاثیر مستقیم آنها با یکدیگر، برنامه ریزی مناسب برای کنترل و پیشگیری ازآنها جهت افزایش رفاه سالمندان باید انجام گردد.
  کلیدواژگان: سقوط، ترس از سقوط و سالمندی
 • حسین نصیری، مجیده هروی کریموی *، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، مریم چهره گشا صفحات 162-173
  اهداف
  پدیده سالمندی و مسائل دنبال آن، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های آینده در نظر گرفته می شود. مطالعات در زمینه سوءرفتار با سالمندان در ایران، بسیار محدود و ناچیز بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان و انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان گرگان و آق قلا در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی روی زنان و مردان سالمندی انجام گرفت که در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان گرگان و آق قلا دارای پرونده بودند. در این مطالعه 465 نفر از این افراد به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه چهره به چهره با سالمندان و تکمیل پرسشنامه «سوءرفتار با سالمندان»، پس از تایید نبود مشکلات شناختی (کسب نمره 6 یا بالاتر از نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت شناختی) انجام شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS و با آمارهای توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های استنباطی (کای اسکوئر و آزمون تی) تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 3/63 درصد از نمونه های پژوهش، حداقل یکی از انواع سوءرفتار را تجربه کرده بودند. بیشترین میزان شیوع سوءرفتار مربوط به غفلت مراقبتی (8/59 درصد) و سپس سوءرفتار روان شناختی (3/53 درصد) و کمترین آن مربوط به سوءرفتار جسمی (8 درصد) و طردشدگی (2/8 درصد) است. بین میزان سوءرفتار و متغیرهای جنس (034/0>P)، مکان زندگی (0001>P)، قومیت (0001>P) و سن (035/0>P) بین دو گروه سالمندان تحت سوءرفتار قرار گرفته و تحت سوء رفتار قرار نگرفته تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای سوءرفتار نسبت به سالمندان، به نظر می رسد وجود برنامه هایی برای افزایش آگاهی سالمندان، مراقبان آنها و پرسنل بهداشتی برای پیشگیری و کاهش غفلت و سوء رفتار با سالمندان ضروری باشد.
  کلیدواژگان: سوء رفتار، سالمند آزاری، سالمند، خانواده
 • ملیحه عرشی *، شیوا دلیریان، مصطفی اقلیما، پیمانه شیرین بیان صفحات 174-181
  اهداف
  رسیدن به سن سالمندی به همراه اقامت در آسایشگاه های سالمندان ممکن است منجر به کاهش رضایت از زندگی گردد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثرگذاری برگزاری جلسات گروهی بخشش درمانی بر رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه حاضر از نوع مداخله شبه تجربی است. تعداد 55 نفر از چهار آسایشگاه نگهداری از سالمندان شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. با توجه به ملاک های ورود، افراد مناسب شرکت در جلسات گروه درمانی انتخاب و افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند و پرسشنامه رضایت از زندگی روی ایشان تکمیل گردید و سپس گروه مداخله در هشت جلسه بخشش درمانی حضور یافتند و گروه شاهد مداخلات درمانی رایج را دریافت کردند. رضایت مندی از زندگی افراد پس از مداخله در دو گروه ارزیابی شد. ابزارهای جمع آوری شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایت از زندگی (LSI-Z) (1969) بود و اطلاعات با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه در نمره رضایت از زندگی پیش از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما پس از مداخله به طوری که نتایج آزمون تی مستقل نشان داد، رضایت از زندگی گروه شرکت کننده در برنامه بخشش به طور معناداری نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است و در مقایسه گروه مداخله و شاهد تفاوت معناداری مشاهده گردید (001/0>P).
  نتیجه گیری
  شرکت در جلسات گروهی بخشش درمانی بر رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه تاثیرگذار است و انجام قراردادی برای افزایش بخشش، می تواند به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کمک نماید.
  کلیدواژگان: سالمندان، رضایت از زندگی، بخشش درمانی
 • رضا نیلی پور *، عباس پور شهباز، زهرا سادات قریشی، عاطفه یوسفی صفحات 182-191
  اهداف
  تاکنون «آزمون زبان پریشی فارسی» به عنوان نخستین و پرکاربردترین آزمون مدون برای سنجش و درمان اختلال های زبانی بیماران زبان پریش بزرگسال و تحقیقات زبان پریشی مورد استفاده قرار گرفته است. نسخه اولیه این آزمون براساس معیارهای انطباق زبانی و فرهنگی برای گویندگان سالم فارسی زبان معیاریابی و تدوین شد و همین نسخه افزون بر بیست سال است که در کلینیک های گفتاردرمانی مورد استفاده قرارگرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی و اعتبار این آزمون براساس نتایج به دست آمده از بیماران زبان پریش فارسی زبان است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، 57 بیمار بزرگسال فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی (روان و ناروان) متعاقب ضایعه مغزی نیمکره چپ با دامنه سنی 19-83 سال به شیوه هدفمند در فاصله بین سال های 90-1385 از کلینیک های دانشگاهی و مراکز درمانی شهر تهران، مشهد، کرج، یزد، اصفهان و شیراز انتخاب شدند. برای بررسی روایی ملاکی آزمون، نیم رخ زبانی به دست آمده از نتایج این آزمون با تشخیص گفتاردرمانگر به منظور تعیین نوع زبان پریشی مقایسه و اعتبار آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه شد. در ضمن برای بررسی روایی سازه آزمون، همبستگی بین مهارت های آزمون و خرده آزمون های تشکیل دهنده هر مهارت محاسبه شد.
  یافته ها
  براساس نتایج این پژوهش، اعتبار کل آزمون 93/0 به دست آمد. از نظر ساختاری بین مهارت های آزمون، همبستگی معناداری وجود داشت (05/0>P و 76/0-3/0(R=. همچنین خرده آزمون های هر مهارت از همبستگی متوسط تا بالایی برخوردار بودند (01/0>P و83/0-36/0(R=. از طرفی نتایج عملکرد انواع زبان پریشی در هر یک از مهارت های زبانی، نشان دهنده انطباق نیم رخ های به دست آمده با تشخیص گفتاردرمانگران بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به روایی و اعتبار بالای این آزمون، می توان از آن به عنوان یک ابزار بالینی معیار در تشخیص افتراقی انواع زبان پریشی و بررسی شدت آسیب پذیری مهارت های زبانی در مطالعات زبان شناسی بالینی در بیماران بزرگسال فارسی زبان دارای ضایعه مغزی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: زبان پریشی، زبان فارسی، ضایعات مغزی، زبان شناسی بالینی، روایی، اعتبار
 • حسین شهنازی، آمنه سبحانی* صفحات 192-201
  اهداف
  جمعیت سالمندان جهان روز به روز در حال افزایش است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه گسترده ترین علل مرگ در گروه های سنی بالای 50 سال با اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است، اتخاذ سبک زندگی سالم در این دوران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به این امر مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سبک زندگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش را 350 سالمند ساکن در خانه سالمندان شهر اصفهان تشکیل می دادند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد که مشتمل بر دو بخش جمعیت شناختی و ابعاد مختلف سبک زندگی است، جمع آوری گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط گروه هدف، داده ها با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره سبک زندگی کل 71/81±8/49 است. علاوه براین، ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین میانگین نمره سبک زندگی کل با سطح تحصیلات (0/171=r و 0/001>P) و بیماری (0/009=P و 0/14-=r) نشان داد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین ابعاد مختلف سبک زندگی (0/05>P) به جز بعد بهداشت روان و تغذیه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که سیاست گذاران سلامت، برای ارتقای وضعیت سبک زندگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان برنامه ریزی نمایند. با توجه به احساس تنهایی و انزوای سالمندان در این مراکز، به کارگیری راهبردهایی به منظور کاهش استرس و افسردگی و پیشگیری از آثار روانی و جسمانی آن، کاملا ضروری به نظر می رسد. این امر می تواند گامی در جهت بهبود وضعیت سلامت این قشر آسیب پذیر باشد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سالمند، خانه سالمندان
 • لیلا صادق مقدم، مهشید فروغان *، فرحناز محمدی، فضل الله احمدی، اکرم فرهادی، شیما نظری، نرجس خاتون صادقی صفحات 202-209
  زمینه و هدف
  ادراک از پیری به عنوان یکی از پیش بینی کننده های مستقل ناتوانی عملکردی و مرگ و میر سالمندان معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم ادراک از پیری در متون و مطالعات موجود و رسیدن به درک عمیق تری از آن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه دستیابی به اهداف از طریق بررسی متون و منابع و مقالات مرتبط از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Medline data base، CINAHL، Web of Science، Pro Quest C.S.A، Elsevier، Iran medex، IRANDOC، MAGIRAN با کلید واژگان انگلیسی Aging perception Meaning of، aging in older، adult، Experience of ageing، و کلید واژگان فارسی درک از پیری، تجربه سالمند شدن، معنای پیری، بدون محدودیت زمانی انجام شد.
  یافته ها
  درک از پیری به درک هر شخص از فرایند پیری خودش در زمینه فرهنگی اجتماعی ای که قرار دارد اطلاق می شود. می توان گفت توجه به تمام جنبه های آگاهی،درک،تجربه،ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل پیر شدن خود نیز در این مفهوم جای می گیرد. عوامل موثر بر ادراک از پیری شامل عوامل فردی(نوع نگرش،سن ذهنی،وضعیت سلامتی، وضعیت اقتصادی،وضعیت تآهل،مذهب، آگاهی و دانش در زمینه سالمندی، میزان رضایت از پیری، میزان اعتقاد به کنترل درونی داشتن تا بیرونی) و عوامل اجتماعی(تبعیض سنی، مدرنیته، روابط اجتماعی و خانوادگی و مدرنیته) است. و نیز اندازه گیری ادراک از پیری یک شاخص مناسب و دقیق برای پیش بینی وضعیت سلامتی فرد در آینده، و معیاری برای تعیین رضایتمندی فرد از پیری خود و میزان تطابق او با تغییرات زندگی در این مرحله است.
  نتیجه گیری
  مفهوم و عوامل موثر بر ادراک از پیری در سالمندان به عنوان پیشگویی کننده مناسب وضعیت سلامتی، عامل تعیین کننده میزان رضایتمندی در دوران سالمندی و تطابق با تغییرات مرتبط با پیری به شمار می آید و کندوکاو بیشتر در ان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: درک از پیری، سالمند، مطالعه مروری
 • شیما نظری، مهشید فروغان *، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مریم رسولی، لیلا صادق مقدم، اکرم فرهادی، نرجس خاتون صادقی گوگری صفحات 210-218
  اهداف
  بخشی از ارزیابی وضعیت سلامتی سالمندان به سنجش حمایت اجتماعی درک شده اختصاص دارد. لازمه یک سنجش صحیح استفاده از ابزارهایی مناسب با ویژگی های روانسنجی مطلوب میباشد، در این مطالعه مروری، هدف بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی درک شده جهت آشنایی محققین با نقاط قوت و ضعف این ابزارها و کمک به آنان برای استفاده از ابزاری با اعتبار بیشتر است.
  مواد و روش ها
  ابتدا جستجوی کاملی در بانکهای اطلاعاتی Medline، google scholar، scopus صورت گرفت و همه مقالات منتشر شده تا پایان سال 2014 بر اساس کلید واژه های مرتبط با طراحی و فرآیند روانسنجی ابزارهای حمایت اجتماعی درک شده مورد بررسی قرار گرفتند، سپس با استفاده از چک لیست جامع کاسمین به بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارها شامل روایی، پایایی، پاسخگویی و تفسیرپذیری پرداخته شد.
  یافته ها
  اکثر ابزارها ویژگی های روانسنجی کامل و مطلوبی را گزارش نکرده بودند، برخی از ابزارها با وجود طراحی برای بالغین، قابلیت کاربرد در جمعیت سالمندان(طولانی بودن ابزار، طولانی بودن سوالات، وجود سوالات خاص) را نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم عدم وجود ابزار مناسب برای سنجش حمایت اجتماعی درک شده سالمندان، تنها ابزاری که میتوان در حال حاضر استفاده از آنرا به سالمندشناسان توصیه نمود، ابزار MOS میباشد که در مطالعات مربوط به ارزیابی جامع سالمندی بکار رفته است و لزوم طراحی ابزارهایی با ویژگی های سایکومتریک قابل قبول برای سنجش حمایت اجتماعی درک شده سالمندان بر مبنای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف احساس میشود.
  کلیدواژگان: سنجش، حمایت اجتماعی درک شده، ویژگیهای روانسنجی، چک لیست کاسمین، سالمند
|
 • Zahra Khalili, Mohsen Taghadosi *, Majideh Heravi-Karimooi, Ali Sadrollahi, Hamidreza Gilasi Pages 7-18
  Objectives
  Elder abuse is a social and psychological problem of the community that has a significant impact in reducing mental health of the elderly. It can be considered as one of the factors predisposing to aging depression. The purpose of this study was to evaluate the relationship between age and depression in the elderly abused in Kashan¡ Iran¡ in 2014.
  Methods & Materials: This descriptive¡ cross-sectional study was conducted on 500 people aged.60 years old in Kashan City¡ Iran¡ in 2014. Subjects were randomly selected from 10 healthcare centers of Kashan. The study instruments were demographic information¡ elder abuse questionnaire in the family (ƒ¿=0.97)¡ and geriatric depression scale (ƒ¿=0.90).
  Results
  Results of the current study showed that 80% of subjects have experienced at least one type of abuse during the last year. The highest rate of abuse was financial abuse (45.6%)¡ and 79.2% had some sort of depression. Linear regression analysis showed that emotional neglect (P=0.001¡ ƒÀ=0.20)¡ financial neglect (P=0.036¡ ƒÀ=0.117) and ostracizing (P=0.001¡ ƒÀ=0.241) were significantly associated with depression. According to the test¡ a correlation was observed between the elder abuse and depression (r=0.490¡ P=0.001).
  Conclusion
  The study results indicate the importance and necessity of providing health care services and support for the identification of depressed elderly victims of abuse and prevention to solve this problem and improve their situation.
  Keywords: Abuse, Depression, Elderly
 • Azar Sabet, Akram Azad*, Ghorban Taghizadeh Pages 18-29
  Objectives
  This study was performed to evaluate convergent validity¡ test-retest reliability and internal consistency of the Persian translation of the Fullerton advanced balance (FAB) for use in Iranian community- dwelling older adults and improve the quality of their functional balance assessment.
  Methods & Materials: The original scale was translated with forward-backward protocol. In the next step¡ using convenience sampling and inclusion criteria¡ 88 functionally independent older adults were selected to participate in the study. Their mean (SD) age was 67.15(5.79) years. The Persian version of the scale was administered to each participant twice with an interval of 2-4 days by the same examiner (occupational therapist). Convergent validity was assessed by correlating the scale with Berg balance scale¡ timed up and go test¡ and functional reach test.
  Results
  The test-retest reliability of individual items indicated good to excellent reliability (Cohen’s Kappa= 0.63–1). Intraclass correlation coefficient was excellent (ICC=0.98)¡ standard error of measurement was good (SEM=0.17)¡ and minimal detectable change was 0.46. Construct validity showed moderate to good correlation between the Persian version of FAB and Berg balance scale (r=0.65)¡ functional reach (r=0.62)¡ and timed up and go test (r=-0.77). Internal consistency was acceptable (Cronbach á= 0.83- 0.84) for both phases.
  Conclusion
  The Persian version of the FAB Scale is an acceptable and excellent psychometric instrument in assessing the multiple dimensions of balance in Iranian community-dwelling older adults.
  Keywords: Reliability, Validilty, Aged, Balance FAB Scale
 • Yasin Fazeli *, Shahla Zahednejad, Hossein Rezaai, Mohamadhossein Haghighyzade Pages 30-39
  Introduction
  This study was aimed to investigate the relationship between coping strategies and religiosity with life satisfaction of geriatrics living in nursing homes of Ahvaz city.
  Method
  This was an Epidemiological Analytical study which was conducted on 100 elderly people (64 male and 36 female) living in nursing homes in Ahvaz city. Coping Inventory for Stressful Situations, Allport-Ross Religious Orientation Scale and The Satisfacation With Life Scale which have good Reliability and Validity were used for data collection. The inclusion criteria for this study included understanding Persian language, having no dementia, willingness to participate in the study, and having at least 60 years of age or above. The exclusion criteria were having physical or psychiatry disorders which cause severe depression or anxiety in elderly people, having dementia and not understanding Persian languages. For Statistical Analyses ANOVA, Multivariate Regression and Pearson correlation coefficient were used.
  Results
  The results of this study showed that there is a significant relation between coping strategies and religiosity with life satisfaction of geriatrics living in nursing homes (P≤0.05)
  Conclusion
  Coping strategies and religiosity significantly effects life satisfaction of geriatrics. Findings of this study could help the nursing homes managers to help elderly people for successful aging by providing religious doctrine and guiding them to choose more efficient solutions to comply with stressors and problems associated with aging.
  Keywords: Geriatrics, Life Satisfaction, Religiosity, Coping strategies
 • Maryam Shirbaigy *, Zohre Esmaeily, Mohammad Reza Sarmadi, Ali Moradi Pages 40-49
  Objective
  Elderly is a sensitive period and quality of life in elderly is of great importance that should not be ignored. The purpose of this study was to compare three groups of active, passive and ecotourist on public health and happiness on elderly of Ilam.
  Methods
  By multi-stage sampling method, 514 participants over 60 years old and cognitively intact(152 active, 229 passive and 133 ecotourist) were selected to participate in the study. The data-gathering tool consisted of a 2-part questionnaire: short form of public health(GHQ28) and Oxford Happiness(OHI) used to measure public health and happiness. Analyzing was based on ANVAs, and tucky H.S.D tests.
  Results
  Findings showed that there was significant difference between three groups in public health, and significant difference only between ecotourist and others in happiness. Regarding the results, the status of public health and happiness in ecotourist elderly was better than active and non active ones. Discussion and
  Conclusion
  The result of this study showed that doing exercise and recreational activities including hiking, walking, mountaineering with friends or family members is one of the best activities for elderly people resulting in the improvement and reinforcement of public health and happiness.
  Keywords: elderly, public health, happiness
 • Leila Mohebbi, Shahla Zahednejad *, Sheida Javadi Pour, Azadeh Saki Pages 50-59
  Objectives
  Elderly people are the most vulnerable group of the society and elder abuse phenomenon is one of the most considerable challenges in the field of protecting and caring the elders. The present study was conducted in order to determine domestic elder abuse in rural area of Dezful City, Iran, and its relation with their quality of life in 2013.
  Methods & Materials: The present study is a correlational cross-sectional study. By cluster random sampling method, 210 elders, aged ≥60 years and resident of Dezful City, were selected to participate in the study. Those elders, who had no cognitive disorder based on Persian version of short test of cognitive status, were entered into the study after obtaining their consent. Afterwards, the questionnaire of family elder abuse; Persian version of SF-36 questionnaire for measuring life quality from health perspective; and also questionnaire of demographic and personal information were fulfilled for them. Collected data were analyzed using descriptive statistics, the Chi-square, and t-tests.
  Results
  Results of the present study indicated that 60.5% of studied sample experienced at least one type of abuse. Maximum prevalence of abuse was related to emotional negligence (38.6%) and minimum level to care negligence (7.3%). At the present study, group of elders without experience of abuse had significantly better life quality than others in all 8 aspects of life quality, except for 2 aspects of physical performance and general health (P
  Conclusion
  In spite of high emphasis on respecting elders in our culture, the elders experience different types of abuse. Hence, specific consideration and inducing sensitivity in relevant organizations and individuals is required to prevent the long-term consequences and effects of this issue.
  Keywords: Elder abuse, Quality of life, Rural region
 • Mohammad Taghipour, Seyed Reza Hosseini *, Salma Pouraria Pages 60-67
  Objectives
  The adult age is a process which causes some changes in physical T psychological and social aspects. These changes result in decrease in the quality of life and making dependency. The adult age is an important part of the human society and the established change changes are influential on the elderly life style, his associates and the whole society. According to the importance of the topic and as little study has been done in this field, the purpose of the study is to consider the physical activity and balance controlling in elderly. Methods & Materials: This study has been done as sectional descriptive- analytic using data obtained from the health condition analyzing plan of the elderly of Amir kola in 90 – 91. The degree of the physical activity was measured using standard questionnaire of the physical activity, PASE, the degree of inability in performing the activities was measured by and the amount of balance controlling was measured by leaf balance test. Then, the information was analyzed using chi-square and t-test in SPSS.The degree of P, less than 0.05 was considered meaningful.
  Results
  1614 elderly were analyzed in this study that of these numbers. 883 persons were males and 733 persons were females. The average age of men was 69.96 7.68 and the average age of the women was 62.66 ±102. Besides, the relation the degree of physical activity and balance control in under studying people was statistically significant and direct (p=0/000).
  Conclusions
  the results of this study indicate the existence of significant relation between performance inability and physical activity and balance control in elderly. The result of this study demonstrated that it is possible to improve the balance controlling in elderly by planning to increase the physical activity.
  Keywords: Elderly, physical activity, balance controlling, Amir Kola city
 • Maryam Ravanpour, Roghayeh Khezri *, Nilofar Motamed, Hakimeh Vahedprast Pages 68-79
  Objectives
  lifestyle and quality of life are closely associated Prevalence of hypertension and if not controlled, can cause disability and reduced quality of life. Methods & Materials: This study a quasi-experimental of the clinical trial. Participants are elderly patients with hypertension in Bushehr and that are easy selected and randomly divided into two case and control groups. Intervention in 5 steps was based on the empowerment model (expectations of level of performance by the client, optimal goal setting by the client, planning, reform the structure and evaluation). Then, using demographic data and SF36 questionnaires collected were analyzed in the significance level of 0/05 by using SPSS 18 software.
  Results
  By the using of empowering program for elders (interference) the QOL level of case group improved in different dimensions QOL (P<0.05). Whereas in the same period in the other group which there was not any interference of empowering (control group) didn’t find any defined change in their QOL (>P0.05). Difference between the total score of QOL before and after the experimental group compared to the control group showed a significant difference in the score (P<0.05).
  Conclusions
  The findings suggest that the use of self-management empowerment model, is effective on QOL in elderly patients with hypertension. Therefore, empowerment programs for the elderly with chronic diseases can be prevented from many of their problems and take steps to improve their QOL.
  Keywords: quality of life, aging, hypertension, empowering
 • Maryam Soleimani *, Soraya Azimian, Ali Mohammad Nazari, Kiyanosh Zahrakar Pages 80-87
  Objectives
  Purpose of this study was to analyze the relationship and effects of family power structure¡ marital conflicts¡ and their components on mental health in male retirees of education in Alborz Province.
  Methods & Materials: In this research¡ a total of 341 male retirees of Alborz’s education department were selected by available sampling method. Research tools included general health questionnaire (GHQ_28)¡ power structure in family and marital conflicts. The obtained information was separately analyzed by Cranach α Coefficient¡ Pearson correlation coefficient and Stepwise regression.
  Results
  This research showed that there were significant negative correlations between family power structure (r=-0.527¡ P=0.000)¡ scope and power of the family (r=-0.437¡ P=0.000)¡ the power of family (r=0.484¡ P=0.000)¡ mode power couple (r=-0.414¡ P=0.000)¡ alliances and coalitions (r=-0.411¡ P=0.000)¡ and leadership (r=-0.479¡ P=0.000) with mental health. There were significant positive correlations between marital conflicts (r=0.56¡ P=0.000)¡ increase in child support (r=0.46¡ P=0.000)¡ and increase relationship with relatives (r=0.435¡ P=0.000)¡ decrease relationships with the wife’s relative (r=0.432¡ P=0.000)¡ separating financial matters (r=0.448¡ P=0.000)¡ reduction of working between couples (r=0.432¡ P=0.000)¡ increased emotional reactions (r=0.564¡ P=0.000)¡ decreased sex (r=0.372¡ P=0.000)¡ and reduction in effective communication (r=0.506¡ P=0.000) with mental health. Increased emotional reactions (P=0.000)¡ the power of family (P=0.000)¡ scope and power of the family (P=0.000)¡ decreaed sex (P=0.008)¡ reduction in effective communication (P=0.000)¡ alliances and coalitions (P=0.014) and reduce in relationship with the wife’s relatives (P=0.022) can predict mental health of retirees.
  Conclusion
  The results of the research indicate that power structure of family and marital conflicts can affect mental health of male retirees. And more unequal power structure of family and more marital conflicts can lead to decrease in mental health of male retirees.
  Keywords: Mental health, Power, structure, family conflict, Family, Retirees, Male
 • Amir Azizi, Mohammad Ali Sepahvandi, Negin Peyda, Javad Mohammadi * Pages 88-101
  Objectives
  Given the vulnerability of a lot of old people due to various physical¡ psychological¡ social¡ and family problems¡ we aimed to develop a theory in the field of aging based on systematic data collection.
  Methods & Materials: The current study is a type of qualitative research tradition method called information Grounded theory. The study sample consisted of 20 old age adults (10 women¡ 10 men)¡ who were selected through purposive sampling. The statistical population comprised all old people in public places such as community parks¡ entertainment venues¡ offices¡ waiting rooms¡ and hospitals. After semi-structured interviews with 20 old people in the city of Tabriz and reviewing their opinions about their family members¡ a set of initial themes were collected and then some categories were extracted from them. Afterwards¡ during the core coding stage¡ the connection between these categories were determined in the frame of a paradigm with the following topics: causal conditions¡ phenomenon oriented¡ strategic issues¡ environmental conditions¡ intermediate category¡ and outcome categories. Next¡ in the stage of selective coding¡ the components of coding paradigm were described¡ the aging process was drawn and a theory awas developed.
  Results
  Base on the study results¡ 6 main components and 39 subcomponents were extracted for aging and were presented in a theoretical model based on Grounded theory.
  Conclusion
  Our findings¡ besides pointing to the mental health needs and emotional/family issues of the elderly¡ have emphasized the identification and conceptualizing of the different variables affecting old people lives based on Grounded theory.
  Keywords: Ageing, Grounded theory, Encoding
 • Zahra Khanlary, Masoumeh Maarefvand *, Majideh Heravi Karimoo, Akbar Biglarian Pages 102-111
  Objectives
  Increasing the prevalence of elder abuse has become a health issue in developing countries¡ including Iran. The purpose of this investigation was the study of the effect of social work intervention with a cognitive behavioral approach on the reduction of the elderly abuse experimentation.
  Methods & Materials: Twenty-nine elders participated in this study in the intervention (n=14) and control (n=15) groups. In a randomized clinical trial¡ elder persons and their families who met inclusion criteria were recruited from August 2014 to January 2015. They were randomly assigned to intervention and control groups. Intervention group received a 5-session family based cognitive-behavioral social work (FBCBSW) intervention. The domestic elder abuse questionnaire was administered to evaluate the elder abuse at baseline¡ immediate post-intervention¡ and at 30 day post-intervention.Repeated measures analysis of variance (ANOVA) and Wilcoxon test were used for data analysis.
  Results
  All participants reported at least one type of abuse and almost 75.9% of them reported that their children were main abusers. Repeated measures ANOVA revealed that FBCBSW was successful in reducing elder abuse (total score). Wilcoxon test illustrated significant reduction in subscales of neglect care (P=0.01)¡ psychological abuse (P=0.003)¡ financial abuse (P=0.01)¡ loss of personal autonomy (P=0.005)¡ and financial neglect (P=0.02) in the intervention group while the intervention was not effective to reduce physical abuse (P=0.31).
  Conclusion
  The result of this study showed that FBCBSW is an effective intervention to decrease elder abuse. For future studies¡ implementing the same clinical trial with bigger sample size and 3 and 6 months follow up is recommended.
  Keywords: Elder abuse, Cognitive behavioral Therapy, Social work, Family
 • Abolfazl Rahimi, Monireh Anoosheh *, Fazlollah Ahmadi, Mahshid Foroughan Pages 112-131
  Introduction
  Our community which now is walking into the graying of population era, could be exposed to various health care difficulties arising from the extended needs of elderly people. Existing evidence in developed countries has shown that a major cause of mortality is unhealthy life styles which may rise with aging. Due to the priority of prevention and risk factors control, designing a native promoting life style model for Iranian elderly seems an inevitable endevour. So, this research conducted with
  Objective
  clarifying the concept, structure, and process nature of life style in Iranian elderly population by qualitative method.
  Methods
  To achieving this aims a qualitative research method according to grounded theory was performed. We attempt to explore the concept, structure, and process nature and process of taking of life style in elderly population, by purposeful sampling at first and then continued by theoretical sampling sampling until data saturation. Unstructured interview was used for data collection. Participants of this study were elderly people (living with their families). 29 in depth individual interviews with 23 male and female participants were done. Collected data were transcript immediately and analysis using Strauss and Corbin approach 1998 was implemented.
  Results
  The following eight axial categories were emerged from the data analysis: aging restrictions, daily living behaviors, socio-familial structure, self-management, health deficits, insufficient efficacy, insufficient readiness and sprituality. Category of daily living behaviors was considered as phenomenon, self-management as action/reaction strategy, and health deficits as the consequence of these strategies. The category of spirituality, insufficient efficacy and insufficient readiness were the intervening conditions that affect the process nature of daily living behaviors promotion. Also self-management was found as the central category in this research.
  Conclusion
  According to the consequences of the strategies adopted, it could be argued that older people are not healthy life style and their health has deficient. Based on the results of current grounded theory qualitative study, modification of unhealthy life style related behaviors seems essential.
  Keywords: Life style, Elderly, Grounded theory
 • Dr Farahnaz I. Mohammadi Shahboulaghi*, Dr Mahshid Foroughan Pages 132-139
  Objectives
  Healthy lifestyle, as a social determinant of health, is an important source of health promotion especially among older adults. Given the association of lifestyle to the social context, explaining and knowing the concept of healthy lifestyle may have a great impact on making the health promotion interventions more appropriate. The aim of this study was to describe the healthy lifestyle as older adults perceive it. Method & materials: A qualitative content analysis approach was used in this study. A purposeful sample of 16 community dwelling older adults aged 60 years or more were interviewed. Peer check, member check and prolonged engagement were considered for trustworthiness.
  Results
  The healthy lifestyle composed of 2 main personal and social health related behavioral categories and included 12 subcategories of: doing healthy habits, having social roles, maintaining inter- personal relationships, having good quality sleep, stress control, prevention of health deterioration, doing daily living activities, observance on healthy food, passing good leisure time, having purpose in life and being mentally active.
  Conclusion
  Behaviors related to healthy lifestyle in Iranian older adults are influenced by Islamic- Iranian culture and can be divided in two major groups: personal and social.
  Keywords: healthy life style, older adults, content analysis
 • M.A. Nemat Rezazadeh *, Ramin Baluchi Pages 140-151
  Purpose
  The purpose of this study was examine the effect of exercising in and out of the water on balance level and falling risk of healthy male older people.
  Methodology
  In this regard, 45 old men who were older than 65 years were selected randomly and divided into 3 groups including: exercising into the water, exercising out of water and controlling. Each group included 15 people. Two groups of exercising in to the water and out of the water participated in the similar exercises into the water and on the land during 12 weeks. The mentioned groups participated 3 sessions per week and each session lasting 60 minutes. The changes which occurred in the balance and failing risk of participants measured after and before of the exercise by the star, sharpand and Romberg tests and risk questionnaire which includes 13 questions. The normality of the Data distribution measured by the Kolmogorov Smirnov normality test and the equality of variances measured by the Levin test. So, One-way analysis of variance and the analysis of variance mixed with the factors within the group were used in the Statistical Analysis. Data analyzed by the spss software (version 20) and a≥ /05 was considered. The findings of the study showed that exercise programs in and out of the water have significant effect on the balance of static and dynamic and the falling risk of older people(P≤0/05).
  Results
  The results indicated significant differences between the Posttest data and the subjects of exercise and control groups (P≤0/05). On the other hand, the results did not show the significant differences between two groups of exercising in to the water and out of the water (P≥0/05).
  Conclusion
  According to this study, using the exercises in and out of the water did not have effective factor on the improving of static and dynamic balance and falling risk of old people.
  Keywords: training out of the water, training in the water, the fear of falling, the elderly
 • Mehdi Jafaeri Oori, Minoo Pakgohar, Hamidreza Sadeghi Gandomani, Tahereh Najafi Ghezlzah* Pages 152-161
  Objectives
  Fear of falling may restrict activities that can increase risk of falls. The aim of this study was to investigate the incidence of fall and fear of falling and their relationship.
  Methods
  This descriptive cross sectional study was performed on 160 institutionalized old people (130 females, 30 males) with aged 65 and older that enrolled by all number of sampling. after receiving informed consent. Data were collected by demographic and illness form, fall frequency form and FSE questionnaire. Descriptive statistics for data classification and inferential statistics including one-way ANOVA, t-test and Pearson correlation were used for data analys. Validity and reliability of FSE questionnaire was confirmed after analyzing (Cronbach's alpha = 95%).It should be noted that the level of significance in this study is considered 0/05.
  Results
  Among 160 subjects, the majority of the elderly were women (81/2%) and with mean (SD) of age 67/63 ± 9/07 years. mean and SD of fall was 2.6 ± 0.85. 46/9% of the elderly have fallen three times in the past six months, while the majority of the elderly (76/2%), have moderate fear of falling. there was significant difference Between sex and using of drugs with the number of falls (p< 0.001). Between fear of falling and sex (p< 0.05) and residence time(p= 0.02) significant difference was seen. Pearson correlation showed a significant relationship between the number of falls and fear of falling With confidence of 99 percent. (p< 0.001).
  Conclusions
  Due to the prevalence of falls and fear of falling in elderly and direct relationship with each other plan should be done for prevention and control them to improve the welfare of elderly life.
  Keywords: falls, fear of falling, elderly
 • Hossien Nassiri, Majideh Heravi Karimooi *, Leila Jouybari, Akram Sanagoo, Maryam Chehrehgosha Pages 162-173
  Objectives
  Aging and its subsequent issues must be considered as the main challenges of the future. Studies on abuse of the elderly are very limited. This study which was conducted in 2013 and aimed to determine the prevalence and types of domestic abuse in the elderly referred to health care centers in Gorgan and Aq-Qala cities¡ Gorgan Province¡ Iran.
  Methods & Materials: In this cross-sectional analytical study¡ through a random sampling¡ 465 elders aged 65 or older (125 men and 254 women)¡ residing in the health care centers in Gorgan and Aq-Qala¡ were enrolled. A face-to-face interview was carried out with all participants at the health care centers. First¡ their cognitive states were evaluated using the Iranian version of abbreviated mental test score and if they obtained the score of 6 or higher they would be entered in the study¡ after taking their informed consents. Then¡ the domestic elder abuse questionnaire for elderly people and a questionnaire designed by the authors for collecting demographic and personal data was administered. Descriptive (percentage¡ frequency¡ mean and standard deviation) and inferential statistics (The Chi-square¡ t-test) were performed using SPSS (version 16).
  Results
  The total frequency of elder abuse was 63.3%. The highest frequencies were related to care neglect (59.8%) and psychological abuse (53.3%) and the lowest ones belonged to physical abuse (8 %) and abandonment (8.2%). Some factors¡ including sex (P
  Conclusion
  Because of the high level of elder abuse by family¡ providing awareness programs for seniors¡ caregivers and health care providers seems to be essential to prevent and reduce the neglect and abuse of older people.
  Keywords: Abuse, Elder abuse, Mistreatment, Elderly
 • Malihe Arshi *, Shiva Dalirian, Mostafa Eghlima, Peimaneh Shirinbayan Pages 174-181
  Objectives
  Approaching the old age and living in care homes may lead to decrease in the life satifaction of the elderly people. The present study aimed to determine the effectiveness of group forgiveness intervention on life satisfaction of the elderly people living in care homes.
  Methods & Materials: The research method of the study is interventional¡ quasi-experimental. A total of 55 participants from 4 elderly care homes in Tehran¡ Iran were selected by random cluster sampling method and randomly divided into 2 groups of experimental and control. They completed questionnaire of life satisfaction and 8 sessions of group forgiveness intervention were held for the experimental group and control group received conventional treatment interventions. Finally¡ their life satisfaction was assessed in both groups again. The instruments for data collection were demographic information form and life satisfaction inventory-Z (LSI-Z) (1969) and the obtained data were analyzed by SPSS ver. 16.
  Results
  There was no significant differences between 2 groups with regard to life satisfaction before the intervention. But the results of independent t test revealed that life satisfaction in the experimental group has increased compared to that in the control group and this difference is significant (P
  Conclusion
  Participating in forgiveness group sessions has impact upon the life satisfaction of the old people living in care centers and implementing a protocol to increase the forgiveness can help promote the quality of life of old people living in care homes.
  Keywords: Elderly people, Life satisfaction, Forgiveness therapy
 • Reza Nilipour *, Abbas Pour Shahbaz, Zahra Sadat Ghoreishi, Atefe Yousefi Pages 182-191
  Objectives
  So far¡ The Persian Aphasia Battery (PAB) has been widely used by clinicians as the first clinical linguistic test to assess and rehabilitate aphasia and language impairments among adult Iranian brain damaged aphasic patients (Fluent / Non-Fluent). The first version was provided based on linguistic and cultural adaptations on healthy Persian speaking adults and has been used by clinicians for more than 20 years. The purpose of this study was to report on the validity and reliability of PAB¡ based on the results obtained from aphasic patients.
  Methods & Materials: In this research we report on data obtained from 57 Persian speaking brain damaged patients with the age range of 19 to 83 years who were recruited from clinics in Tehran¡ Mashhad¡ Karaj¡ Yazd¡ Isfahan¡ and Shiraz cities¡ Iran during 2006 to 2011 through purposeful sampling system. The clinical language profiles of the patients were checked by an experienced speech language pathologist (SLP) for diagnosis. The internal consistency of the Battery¡ the subtests and items in each subtest were assessed based on the Cronbach α index. The internal consistency of the structure of the Battery was based on the correlation between its subtests and each language skill.
  Results
  The overall measure of internal consistency of the Battery was 0.93 and the internal consistency of major language skills was significant (r=0.3-0.76¡ P
  Conclusion
  Based on the obtained validity and reliability measures¡ the Battery has high internal consistency and clinical utility and can be used for differential diagnosis and measuring severity of aphasia in clinical linguistic studies among adult Persian speaking brain damaged patients.
  Keywords: Aphasia Battery, Persian, Psychometrics, Brain Injuries, clinical linguistic
 • Hossein Shahnazi, Ameneh Sobhani* Pages 192-201
  Objectives
  Elderly population is dramatically increasing across the world and Iran is not an exception¡ as well. As the most leading causes of death in the age group of over 50 years can be prevented through lifestyle change¡ healthy lifestyle seems to be beneficial for this time. Therefore¡ this study aimed to investigate the lifestyle of the elderly who reside in nursing homes.
  Methods & Materials: This cross-sectional study was descriptive and analytical. Study population comprised 350 elderly people residing in a nursing home¡ in Isfahan¡ Iran. Data were collected through standard questionnaire¡ including demographic characteristics and lifestyle aspects. After completing questionnaires¡ the obtained data were analyzed using SPSS (ver. 20) through descriptive statistics¡ Pearson correlation¡ Spearman test¡ and Independent t test.
  Results
  The results showed that the total mean score of lifestyle was 49.81±8.71. The Pearson correlation coefficient indicated a significant statistical relationship between total mean score of lifestyle with education (r=0.171¡ P
  Conclusion
  Regarding the study results¡ it is suggested that health policymakers make appropriate plans to promote elderly lifestyle in nursing homes. With regard to seclusion and loneliness of old people¡ using strategies to alleviate stress and depression and also prevention of its physical and mental effects¡ seems to be absolutely needed. It can be a step toward promotion of health status of this vulnerable group.
  Keywords: Lifestyle, elderly, nursing home
 • Leila Sadeghmoghadam, Mahshid Foroughan *, Farahnaz Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, Akram Farhadi, Shima Nazari, Narjeskhaton Sadeghi Pages 202-209
  Objectives
  Self perception of ageing has been implicated as an independent predictor of functional disability and mortality in older adults. This study aimed to investigate the perception of aging in the literature and studies and reach a thoroughgoing of this concept.
  Material and Method
  In this study, A comprehensive search of electronic data bases of, PROQUEST, web of Science, CINAHL,SCOPUS, PUBMED, SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN, Iran medex was conducted the keywords " Aging Perception, Meaning of Aging in older adult, Experience of aging "with no limitation of years.
  Results
  Self-perception of aging refer to how older people feel about themselves a socio-cultural context, It can be comprise all aspects of the awareness, perception, experience, evaluation, interpretation, and identification with own aging process a part of the aging self. Factors whitch can affected the perception of aging are two folds: personal factors(attitudes, subjective age, health status, economic status, material status, religion, knowledge in the field of aging, aging satisfaction, the belief in internal control to external. And social factors are(age discrimination, modernity, social and family relationships).As well as measurement and accurate perception of aging could be a good indicator to predict future health of older adults, and criteria for determining a person’s satisfaction with life changes from aging and the match in this stage.
  Conclusion
  This review revealed that the context-based concept of perception of aging could be a good predictor for health status of older adult, it can play a criteria role in satisfaction toward changes related to aging process,hence more investigation is recommended.
  Keywords: Aging perception, Elderly, Narrative review
 • Shima Nazari, Doctor Mahshid Foroughan *, Doctor Farahnaz Mohammadi Shahbolaghi, Doctor Maryam Rassouli, Leila Sadeghmoghadam, Akram Farhadi, Narjes Khatoon Sadeghigooghari Pages 210-218
  Objectives
  An important section of health status assessment of older adults is measurement of perceived social support. Choosing a sound scale with good psychometrics properties is a prerequisite for proper assessment. The aim of this review article is to analyze the psychometric properties of perceived social support scales to help researchers to become more familiar with positive and negative aspects of these instruments and select a more valid and appropriate one. Method & Materials: A comprehensive search of databases of Medline, google scholar, and scopus was conducted, using the related keywords to development and psychometrics of perceived social support scales, and the articles published until 2014 were gathered. Psychometric properties including validity, reliability, responsiveness, and interpretability of the selected scales were assessed using the Cosmin comprehensive checklist
  Results
  Most of the scales had not been reported a complete and desirable psychometrics properties. Despite of developing for adult populations, some of them, didn’t have capability for using in older adults (length of scale, length of questions, special questions)
  Conclusions
  The results revealed that despite of the lack of appropriate scale for measurement of perceived social support, the MOS is the only scale which can be recommended to gerontologists until now. But there is a vital need for developing an instrument based on cultural and social characteristics of different societies with acceptable psychometrics properties for measuring perceived social support in older adults.
  Keywords: Assessment, Perceived social support, Psychometric properties, Cosmin checklist, Older adults