فهرست مطالب

اخلاق - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر سید ابراهیم جعفری، ستاره موسوی صفحات 9-37
  با توجه به خلائی که در جوامع اسلامی نسبت به بهره گیری ازمطالب، اصول و رهنمودهای مدیریتی نهج-البلاغه، بالاخص در زمینه مدیریت تعارض وجود دارد مقاله، به بررسی عوامل زمینه ساز و سبک مدیریت تعارض در سیره ی عملی حضرت علی (علیه السلام)، در رویارویی با فتنه ها و کارشکنی ها و یا بطور کلی تعارضات اجتماعی منفی پرداخته است. تعارضات اجتماعی منفی که ماهیتی مخرب و فرساینده دارند معمولا در غالب مسائلی بروز می کنند که نظم و وحدت جامعه را به خطر می اندازند. از دیدگاه نهج البلاغه عوامل مختلفی زمینه ساز بروز اینگونه تعارضات می باشند که می تواند ناشی از عوامل فردی، میان گروهی، اجتماعی، مدیریتی ویا تلفیقی از آن ها باشد. سبک مدیریت تعارض حضرت علی(علیه السلام) در مقابله با تعارضات منفی اجتماعی دارای سه شیوه ی کلی می باشد که شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و مدیریت سخت تعارض است و هرکدام در جایگاه خود و در مقابله با تعارضات یادشده دارای نقشی بسیار موثر، قابل اهمیت و ارزشمند می باشند.
  کلیدواژگان: تعارض، مدیریت تعارض، تعارضات اجتماعی، فتنه و کارشکنی، مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض، مدیریت سخت تعارض
 • محمود امیدی، سیف الله فضل الهی قمشی صفحات 38-64
  هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع) و ژان ژاک روسو می باشد. حضرت علی (ع) اولین پیشوای شیعیان و مسلمانان است که در مورد تربیت اخلاقی نکات بر جسته را ذکرمی کند. از سوی دیگر ژان ژاک روسو مربی و دانشمند بر جسته غربی آراء اخلاقی مهمی را در مورد تربیت اخلاقی کودکان بیان می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیل اسنادی، و ابزار گرد آوری اطلاعات فرم های فیش برداری بوده است. بدین منظور از منابع دست اول هر دو صاحبنظر (نهج البلاغه،امیل) و منابع مرتبط انتخاب و استفاده شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که اصول تربیت اخلاقی امام علی (ع) و روسو به طور مشترک به ترتیب: اصل تدریج، آزادمنشانه و الگو گیری می باشد. روش های تربیت اخلاقی امام علی(ع) عبارتند از: روش حکمت، عقلانی و تربیت منفی. از روش های تربیت اخلاقی روسو هم می توان به روش تجربی، عقلانی و منفی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، اصول، روش، امام علی(ع)، روسو
 • محمد خالدان، ذکتر اکبر صالحی، رضا شاکری صفحات 66-83
  این پژوهش با هدف تاثیر قصه های قرآن بر عزت نفس دانشجویان انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دیواندره است که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه ابتدا تعداد 70 نفر از دانشجویان بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد، سپس بر اساس نمرات پرسشنامه تعداد 40 نفر از این افراد که در پرسشنامه عزت نفس پایینترین نمرات را گرفتند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل داستانها و قصه های قرآن قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه مداخله ای قرار نگرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه58 سوالی عزت نفس کوپر استفاده شد. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. نتیجه گیری می شود که قصه های قرآن موجب افزایش عزت نفس دانشجویان می شود.
  کلیدواژگان: قصه های قرآن، داستان گویی، عزت نفس
 • حسنعلی بختیار نصر آبادی، مریم واحدی، فریده غریبی ممسنی، رضا صالحی صفحات 84-108
  از آنجا که تربیت، فرآیندی جامع و کامل است، در این فرآیند باید به تمام زوایای وجود انسانی و همه استعدادها و توانایی های طبیعی و فطری او توجه شود و برای رشد، پرورش و هدایت آنهابرنامه ریزی گردد. اندیشمندان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت با نگاه همه جانبه به تربیت، آن رادر ساحت های متنوع و متعددی طبقه بندی کرده اند که یکی از مهمترین جنبه های آن تربیت اخلاقی می باشد. از طرفی در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل علوم تربیتی، نیازی است که در این حوزه احساس می شود. بنابر این هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی، اصول وروش های تربیت اخلاقی از منظر علامه جعفری می باشد که بر پایه مکتب اهل بیت در حوزه اخلاق وتربیت اخلاقی، نظریه پردازی کرده است. راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی به صورت کتابخانه ای و رویکرد آن تحلیل محتوا وروش توصیفی تحلیلی است.مهمترین نتایج و دستاوردهای این تحقیق عبارت است از:شناسایی اصول اخلاقی شامل:اصل تعقل وتفکر،آزادی، حیات معقول، وجدانو برای تحقق این اصول روش هایی مانند روش پرشس وپاسخ،امربه معروف ونهی ازمنکر، عبرت آموزی، توجه به تفاوت های فردی،گوش سپردن به ندای مرگ،روش محبت ویادآوری نعمت ها شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: علامه جعفری، اصول تربیت اخلاق، روش های تربیت اخلاقی
 • مجتبی میری صفحات 109-139
  غیرت یکی از صفات اخلاقی است که در مرحله عمل، یعنی غیرت ورزی، ممکن است دچار آسیب شود و از مسیر صحیح خود خارج گردد. خروج غیرت از محدوده های خود منجر به افراط و یا تفریط در غیرت ورزی می گردد. هر کدام از افراط و تفریط در غیرت ورزی موجب بروز پیامدهای نامطلوبی برای انسان و اجتماع می شود. در آموزه های اسلامی پیامدهایی برای زیاده روی در غیرت ورزی و کوتاهی در آن ذکر شده است که در این تحقیق به بعضی از مهم ترین آنها اشاره شده است. از جمله پیامدهای افراط در غیرت ورزی، سوء ظن، تجسس و از پیامدهای تفریط در غیرت ورزی، غضب الهی، گرفته شدن روح ایمان می باشد.
  کلیدواژگان: غیرت، غیرت ورزی، بی غیرتی، افراط در غیرت
 • مصطفی حاتمی صفحات 141-159
  نظریه های تربیتی به دیدگاه هایی پیرامون تعلیم و تربیت گفته می شود که بر اساس آنها فرایند یاددهی و یادگیری صورت می گیرد. نظریه های تربیتی کارکردهای گوناگونی دارند. در این میان کارکرد راهنمایی و اثرگزاری آنها به فرایند یاددهی و یادگیری اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مبنای تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و نیز عمل در کلاس درس می باشند و اصول، اهداف، روش های تدریس، انتخاب محتوا و روش های ارزشیابی بر اساس آنها شکل پیدا می کنند. در این پژوهش دیدگاه نظریه تربیتی اسلام پیرامون هر کدام از عناصر فوق مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: اسلام، برنامه درسی، یاددهی و یادگیری
 • فاطمه پارسی، امیر فرخ وندی صفحات 161-187
  این پژوهش درپی بررسی و تحلیل سه مفهوم اخلاقی آزادی، مسئولیت و نوعدوستی در نظریه ی رفاه می باشد. این مقاله می-کوشد با بهره گیری از روش مطالعه تحلیلی-اسنادی با طرح دیدگاه های اندیشمندان حوزه رفاه، به برخی از انتقادات و سوالات در این ارتباط پاسخ گوید. نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر بدین قرار می باشد: الف) نظریه های رفاه در مبحث آزادی، با بیان این که آزادی بازار باعث افزایش فقر و نابرابری خواهد شد، با تاکید ویژه بر مقوله برابری، دولت ها و نظام های رفاهی را مجاز می شمارند ازطریق وضع مقررات و سیاست های کنترلی دست به محدود کردن آزادی بازار بزنند. ب) در مبحث مسئولیت، اندیشمندان رفاه معتقدند که به دلیل ناامنی های ناشی از بازار، افراد باید تنها مسئولیت بخشی از رفاه خود را بر عهده داشته باشند و دولت ها نیز می بایست دراین زمینه اقدام نموده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند. ج) اندیشمندان رفاه نوعدوستی را به-عنوان فضیلتی اخلاقی می پذیرند لیکن به رفتار متعهدانه و عمل متقابل تاکید می ورزند. د) به نظر می رسد نظریه ی متفکرین رفاه، با اخلاق اعتدالی همخوانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، آزادی، مسئولیت، نوعدوستی، رفاه اجتماعی
|
 • R. Seied Ebrahim Jafari, Miss Setareh Mousavi Pages 9-37
  Regarding to the lack of considering management guidelines, principles and remarks of Nahj Al Balaghat in today's Islamic societies, the main aim of this study is to investigate the grounding factors and style of conflict management of Imam Ali in confronting with sedition and obstructionism or in the whole with negative social conflicts. The latter is in evince devastative and erosive and reveal itself in such a way that endanger the unity of the society. Factors which result in these conflicts could be individual, social, mid groups, manage mental or in some cases combination of them. The result of this study shows that Imam Ali has applied three kind of conflict management style against negative social conflict as: 1) Mental conflict management 2) Soft conflict management 3) Hard conflict management. Each has considerable impact, value and importance.
  Keywords: Conflict, Conflict management, Social conflicts, sedition, obstructionism, Mental conflict management, Soft conflict management, hard conflict management
 • Mahmoud Omidi, Syfollah Fazlollahi Ghomshi Pages 38-64
  This research aimed to study the principles and methods of moral education of Imam Ali (AS) and Jean-Jacques Rousseaus. Imam Ali (AS) was the first leader of the Muslims in the moral education of the outstanding Notes have not noticed. On the other hand, Jean-Jacques Rousseau coach and famousc Scientis of Western moral judgments about the moral education of children will illustrate important. The method research was descriptive and documentary analysis, and data collection forms have been taking notes For this purpose, the primary source of both scholars (Nahjulbalagha, Emile) and related resources selected and used. The results indicate that the moral upbringing of Imam Ali (AS) and Rousseau jointly to the principle of gradual, democratic and pattern making. Moral education of Imam Ali (AS) are of wisdom, intellectual and negative education. Rousseau moral education methods can be examples: experimental, intellectual and negative education.
  Keywords: moral education, principles, methods, Imam Ali (AS), Rousseau
 • Pages 66-83
  This research was conducted with the aim of determining the effects of the Koranic stories on the student's self-esteem. The population under study included all the Payame Noor University students, Divandare branch who were studying in the educational year of 2013-2014. The sample size was first chosen to be 70 students based on a simple random sampling, then based on the questionnaire scores, as many as 40 of these people who had received the lowest scores in the self-esteem questionnaire were selected and were randomly placed under two experimental and control groups. The experimental group was placed under the impacts of the independent variable of the Koranic stories for 9 sessions, while the control group received no such intervention. In order to gather data, the 58 question Cooper self-esteem questionnaire was used. This experimental research was of a pretest and posttests with a control group. The findings obtained indicated that the average self-esteem scores in the posttest of the experimental group were significantly higher than the average scores of the posttest in the control group. It is concluded that Koranic stories will increase student's self-esteem.
  Keywords: Koranic stories, Storytelling, Self, esteem
 • Hasanali Bakhteyarnasrabady, Maryam Vahedi, Farideh Gharibimamasany, Reza Salehi Pages 84-108
  Since the training process is complete, In this process must To all aspects of human existence and all the talents and abilities Given her innate and natural growth, nurturing and guiding Nhabrnamh Should be. Scholars and educational theorists lookComprehensive education in its many and varied aspects of categorization They have one of the most important aspects of training The moral isHowever, considering the fundamentals of Islamic Perspective Issues of education, which is required in this area is recommended. Therefore, the aim of the present study Principles and Methods of Allameh Jafari is from the perspective of moral education based on school Inmate in the area of ethics, moral beings, theorized 's. Strategies for qualitative research and practical solutions for libraries The approaches and methods of content analysis and descriptive. Most Outcomes of this research is the identification of Moral principle of reason, the virtue, the realization of a reasonable life, the Conscience, freedom of and for the realization of the principles of such
  Methods
  Method Intellectual training, enjoined and prohibited from denying method, technique lessons of worldly affairs, according to the individual differences approach, methodology Calculation methods, role model, and Elko, loving way to remember and give thanks and blessings are Hashnasayy.
  Keywords: Allameh Jafari, the principles of moral education, moral education methods
 • Mostafa Hatami Pages 141-159
  Educational theory into practice is said to have based their views on teaching and learning takes place. Educational theories have different functions. The guidance function and affect the process of teaching and learning is very important for decision making, planning and classroom practice are and principles, objectives, teaching methods, content selection and evaluation methods based on their shape. In this study Islamic education theory about each of these elements is examined.
  Keywords: Islam, Curriculum, Teaching, Learning