فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • خالد اصلانی، زیبا زندی، عباس امان الهی صفحات 4-22
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه ی سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارضات والدین و مثلث سازی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان شهر اهواز بودند. حجم نمونه شامل 213 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه ادراک کودک از تعارض والدین (CPIC) و پرسشنامه سازگاری (AISS) بودند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل فرضی از برازندگی مناسبی برخوردار نبود. مدل نهایی با کواریته کردن نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و خطای مثلث سازی از برازش خوبی نسبت به داده های جامعه برخوردار بود. نتایج ضرایب میسر مستقیم نشان داد که بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سلامت عمومی، سازگاری عاطفی، مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین رابطه معنی دار، نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین به سلامت عمومی و مثلث سازی به سازگاری عاطفی معنی دار است. ضرایب غیرمستقیم با آزمون پریچر و هیز نشان داد که رابطه بین دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به سلامت عمومی با میانجیگری مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار و رابطه بین دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار است.
  نتیجه گیری
  در فرایند رشد فرزندان، روابط متعارض والدین و مثلث سازی می توانند سلامت عمومی و سازگاری عاطفی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سلامت عمومی، سازگاری عاطفی، ارزیابی فرزند از تعارض والدین، مثلث سازی
 • باب الله بخشی پور صفحات 23-39
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک های شوخ طبعی و تعارض های زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور ساری می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) 314 دانشجوی متاهل (183 زن و 131 مرد) دانشگاه پیام نور ساری به روش تصادفی طبقه ایی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبکهای شوخ طبعی (مارتین، پالیک - دوریس، لارسن، گری و ویر، 2003) و تعارض زناشویی (ثنایی، 1379) پاسخ دادند.
  یافته ها
  یافته ها وجود همبستگی معنادار و منفی بین سبک شوخ طبعی سازش یافته (شوخ طبعی پیوندجویانه 214 /.- = r و شوخ طبعی خود ارزنده سازانه 116/.- = r) با تعارض زناشویی را نشان داد، و نیز نشان داد بین سبک شوخ طبعی سازش نایافته (شوخ طبعی پرخاشگرانه 052/. = r و شوخ طبعی خود تحقیرانه 088/. = r) رابطه معنی داری با تعارض زنا شویی وجود ندارد. سطح معناداری P<0/01 and P<0/05 می باشد. همچنین آزمون T تفاوت بین دو جنس از نظر سبکهای شوخ طبعی سازش نایافته (پرخاشگرایانه و خود تحقیرگرایانه) معنادار نشان داد (000/ 0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان دادند که سبکهای شوخ طبعی سازش یافته با تعارض زناشویی و بعضی از مولفه های آن، همبستگی منفی دارند و بین سبکهای شوخ طبعی سازش نایافته و تعارض زناشویی و مولفه های آن، همبستگی معناداری وجود ندارد؛ افزون بر این، بین دانشجویان مرد و زن از نظر به کارگیری سبکهای شوخ طبعی تفاوت معناداری به دست آمد.
  کلیدواژگان: سبکهای شوخ طبعی، تعارض زناشویی، دانشجویان متاهل
 • آسیه شریعتمدار، زهرا غروی صفحات 40-55
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحریف های شناختی افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی با تحمل پریشانی بالا و پایین بود.
  روش
  این مطالعه از نوع پژوهش های علی _ مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه معلولین جسمی حرکتی شهر تهران در سال 1392 بود و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. با مراجعه به سه مرکز آموزش و نگهداری از افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی شهر تهران 71 نفر با کسب رضایت آگاهانه در این پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه تحریف های شناختی (سالار، 1387) و تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره مورد تحلیل آماری قرارگرفتند.
  یافته ها
  مقدارF محاسبه شده در نمره کلی تحریف شناختی در سطح 000/ 0>p معنادار بود به عبارتی میزان تحریف شناختی در گروه دارای تحمل پریشانی پایین بطور معناداری بیشتر از گروه دارای تحمل پریشانی بالا بود. مقادیر Fمحاسبه شده در تمامی خرده مقیاس های پرسشنامه تحریف شناختی بجز شخصی سازی نیز در سطح 001/ 0>p معنادار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی با تحمل پریشانی پایین از تحریف های شناختی بیشتری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: معلولان جسمی، حرکتی، تحریف های شناختی و تحمل پریشانی
 • حسین قمری کیوی، علی شیخ الاسلامی، زهرا عادل صفحات 56-72
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر بود.
  روش
  این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زندانیان حاضر در بند نسوان زندان مرکزی شهر اردبیل در سال 1393 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 30 نفر از دخترانی که در پرسشنامه ی خشم حالت _ صفت اسپیلبرگر نمره های بالایی داشتند انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، درمان شناختی _ رفتاری را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خشم حالت _ صفت اسپیلبرگر و پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. داده ها با روش آماری کورایانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر مورد تایید قرار گرفته است و دختران گروه آزمایش نسبت به دختران گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، خشم کمتری و بهزیستی روان شناختی بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی _ رفتاری در کاهش خشم و افزایش بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگر تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، خشم، بهزیستی روان شناختی، دختران پرخاشگر
 • سمیه کاظمیان، ابراهیم نعیمی صفحات 73-81
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی کیفی ویژگی خودابرازگری در مادران نوجوانان بزهکار انجام گرفته است.
  روش
  شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. به این ترتیب که با مادران نوجوانان بزهکار که به منظور دریافت آموزشهای سلامت روان شناختی به کلینیک راه بهتر مراجعه کرده بودند؛ مصاحبه به عمل آمد. برای بررسی ویژگی خودابرازگری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های حاصل از توصیف تعاملات زوجین به منظور شناسایی ویژگی خودابرازگری با استفاده از نظریه پدیدارشناختی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آنچه که در بررسی ویژگی خودابرازگری در مادران نوجوانان بزهکار دیده شد، عبارت بودند از: الف _ انفعال باتمرکز بر دیگر محوری (منافع دیگران) (مطیع، پذیرنده _ پذیرش حرفهای دیگران _ گریز از پاسخ _ ایفای نقش قربانی) ب_ پرخاشگری با تمرکز بر خودمحوری (انعطاف ناپذیری _ بی مهری _ بحث وجدل _ وابستگی _ رقابت به جای همکاری) ج _ انفعال وتسلیم موقعیت وشرایط (ناامیدی _ خود ناباوری _ مقصر قلمداد کردن دیگران _ الگوگیری) د _ انفعال وابهام نقشهای والدینی (عدم قاطعیت _ عدم نظارت (نظارت نا هماهنگ) _ عدم اعتدال در تشویق رفتار جرات مندانه (سهل انگاری _ بی توجهی).
  نتیجه گیری
  در سلامت روانی خانواده والدین نقش به سزایی ایفا می کنند. والدین باید بستری را فراهم کنند تا فرزندانشان در یک محیط آرام تربیت یابند تا بتوانند در آینده با همه افراد جامعه سازگار باشند. با آموزش ویژگی ابرازگری به والدین، می توان در ایجاد سلامت روان در نوجوانان و متعاقب آن سلامت جامعه تاثیر به سزایی گذاشت.
  کلیدواژگان: خودابرازگری، مادران، نوجوانان، بزهکار
 • دکتر احمدرضا کیانی چلمردی، دکتر اسماعیل صدری دمیرچی، یاسمن جمشیدیان صفحات 82-98
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله ی مبتنی بر دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار بوده است.
  روش
  روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آمار توصیفی و طرح های شبه آزمایشی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره فولاد مبارکه اصفهان بوده است. نمونه شامل 20 زوج بود که به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب گردید. مداخله شامل ده جلسه آموزشی مبتنی بر دلبستگی بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تجدیدنظر شده ی تجارب در روابط نزدیک و سازگاری زوجی تجدید نظر شده استفاده شد.
  یافته ها
  در مداخله ی مبتنی بر مدل برازش شده، نتایج محاسبه داده ها با آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله ی مبتنی بر ابعاد دلبستگی بر افزایش سازگاری زناشویی موثر بوده است و مداخله در دو گروه مردان و زنان تاثیر متفاوتی نداشته است.
  نتیجه گیری
  پژوهش نشان داد که دلبستگی اجتنابی به صورت مستقیم تاثیر چشمگیری بر سازگاری زناشویی دارد، در مقایسه با دلبستگی اضطرابی. بنابراین می توان بر رویکردهای مبتنی بر دلبستگی و رویکردهای شناختی- رفتاری برای کار با زوجین و کاهش ناسازگاری زناشویی تاکید نمود.
  کلیدواژگان: ابعاد دلبستگی، سازگاری زناشویی، خانواده
 • محمود نجفی، مهسا بیطرف، محمد علی محمدی فر، الهه زارعی مته کلائی صفحات 99-113
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای از نوع توصیفی است. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر (50 زن متقاضی طلاق مراجعه کننده به واحد مشاوره دادگستری شهرستان سمنان و 50 زن ساکن در سمنان که هیچ گاه دادخواست طلاق ارائه نداده بودند) بوده است که با توجه به ملاک های ورود به این پژوهش بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این دو گروه از لحاظ متغیرهای سن، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، محل سکونت و تعداد سالهای زندگی مشترک با یکدیگر همتا شدند. در این پژوهش از آزمون بالینی چند محوری میلون و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (به منظور تعیین گروه عادی) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زنان گروه متقاضی طلاق در مقایسه با گروه زنان عادی به طور معناداری دارای میانگین نمرات بیشتری در الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بوده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش در نظر گرفتن نشانه های شخصیت مرزی و ضد اجتماعی در برنامه های پیشگیری از طلاق ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: طلاق، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت مرزی
 • علی محمد نظری صفحات 114-135
  هدف
  فراتحلیل حاضر با هدف تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان انجام شده است.
  روش
  بدین منظور، تعداد 40 پژوهش انجام شده از بین پایان نامه های دانشگاه های تهران گردآوری و از میان آنها تعداد 20 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فراتحلیل انتخاب شد. این پژوهش ها بر اساس مولفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایایی پرسشنامه ها برای فراتحلیل انتخاب شدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش «اشمیت و هانتز» نشان داد که متغیرهای عملکرد خانواده، طلاق و جدایی والدین، تحصیلات والدین، نظارت والدین، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت اعتقادی خانواده سوءسابقه در خانواده و بزهکاری نوجوانان با اندازه اثر34-36 بر بزهکاری موثر هستند، ولی تعارض والدین بر بزهکاری نوجوانان موثر نیستند.
  نتیجه گیری
  از این اطلاعات می توان در راستای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درمانی در سطح مدارس، دانشگاه ها و مراکز مشاوره و روان درمانی به منظور پیشگیری از بزهکاری و کاهش میزان اثرهای منفی عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خانواده، بزهکاری، نوجوان
 • دکتر مهرناز آزادیکتا صفحات 136-155
  هدف
  بررسی رابطه باورهای دینی، جهت گیری دینی و سخت رویی با سلامت روان دانشجویان بود.
  روش
  نمونه پژوهش شامل 365 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه های دیدگاه شخصی، آزمون معبد، سلامت روان و جهت گیری دینی آلپورت گردآوری و با استفاده از روش های آماری همبستگی و رگرسیون خطی چند گانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد رابطه بین باورهای دینی، سخت رویی و جهت گیری دینی درونی با سلامت روان، معنی دار است. اما رابطه جهت گیری دینی بیرونی با سلامت روان معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که باورهای دینی قوی تر، جهت گیری دینی درونی و سخت رویی بیشتر می تواند پیش بینی کننده سلامت روان بالاتردر دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: باورهای دینی، جهت گیری دینی، سخت رویی، سلامت روان، دانشجویان
|
 • Khaled Aslani, Ziba Zandi, Abbas Amanelahi Pages 4-22
  Aim
  The purpose of this study was to test the model of the relationship between attachment styles with affective adjustment and general health with mediating factor of child’s evaluation of inter-parental conflict and triangulation among female high school students in Ahvaz.
  Method
  Descriptive and path analysis were used as the method for data analysis. Total of 213 female high school students were randomly selected through cluster sampling method. Participants completed the revised Adult Attachment Scale (RASS)، Children Perception of Inter-parental Conflict Scale (CPIC)، General Health Questionnaire (GHQ-28)، and Adjustment Inventory for School Students (AISS).
  Results
  The analysis of structural equation modeling did not seem to show a desirable goodness of fit for the proposed model. However، carrying out covariation for child’s evaluation of inter-parental conflicts and triangulation، showed a good fitness for the data obtained from the final proposed model. The results of direct coefficients indicated a significant correlation between ambivalent and anxiety attachment styles with general health، affective adjustment، child evaluation of inter-parental conflict and triangulation، child evaluation of inter-parental conflict with general health، and triangulation with affective adjustment. Results from using Preacher and Hayes indirect coefficients test showed a significant relationship between ambivalent and anxiety attachment styles with general health that was mediated by child evaluation of the conflict between his or her parents، as well as their use of triangulation. Moreover، there seemed to be significant relationships between ambivalent and anxiety attachment styles، with affective adjustment، which was mediating by child’s evaluation of inter-parental conflict.
  Conclusions
  Parents’ conflictual relationship and triangulation can have negative influence on general health and affective adjustment during children’s developmental process.
  Keywords: attachment styles, general health, affective adjustment, child's evaluation of inter, parental conflict, triangulation
 • Babollah Bakhshipour Pages 23-39
  Aim
  The purpose of conducting this research was to study the relationship between humor styles and marital conflicts among married college students.
  Method
  Descriptive and correlational research methodology was used. The statistical population comprised of all the married college students at Payam Noor University in Sari, Iran. Total of 314 married (183 female and 131 male) college students were selected in accordance with Krejcie & Morgan (1970) table, by multistage sampling. Participants completed the humor styles (Martin et al., 2003) and Marital Conflict Questionnaires (Sanaee, 1379).
  Results
  Findings showed a negative significant correlation between adaptive humor styles (affiliative humor style r=-0.214 and self-enhancing humor style r=-0.116) and marital conflict. Also, no significant relationship was seen between maladaptive humor styles (aggressive humor style r=0/052 and self-defeating humor style r= 0/088) and marital conflict. Significance level is set at P<0/01 and P<0/05, while T-test showed significant difference between the two genders (P<0/000) when looking at maladaptive humor style (aggressive and self-defeating).
  Conclusion
  There seems to be a negative correlation between adaptive humor styles and marital conflict and some marital conflict’s factors, and that there seemed to be no significant correlation between maladaptive humor styles and marital conflict and its factors. In addition, there was seen a significant difference between men and women in using different humor styles.
  Keywords: humor styles, marital conflict, married college students
 • Asiyeh Shariatmadar, Ahra Gharavi Pages 40-55
  Aim
  The goal of the present research was to compare cognitive distortions in individuals with physical-movement handicap whose distress tolerance is high or low.
  Method
  The method used in this research was of ex post facto causal-comparative type. Statistical population was all of the individuals with physical-movement handicap in Tehran, Iran, during the year 2013. For data collection, random sampling was used, and participants came from three educational/residential centers for individuals with physical-movement handicap in Tehran. Total of participants in this research included 71 qualified individuals. Tools for data collection were cognitive distortions (Salar, 1387) and distress tolerance (Simons and Gaher, 2005) questionnaires, both of which are considered self-report tests. Data were statistically analyzed through multivariate analysis.
  Results
  The F-value calculated on the total score of cognitive distortions at the level of P <0/000 was significant. In other words, the cognitive distortions in the group with low distress tolerance were significantly higher than in the group with high stress tolerance. Calculated F-values for all subscales of cognitive distortions questionnaire except for personalization in the level of P <0/001 was significant.
  Conclusions
  Results obtained from this research indicate that individuals with physical-movement handicap with low distress tolerance seem to use more cognitive distortions.
  Keywords: physical, movement handicap, cognitive distortions, distress tolerance
 • Hosein Ghamari Qivi, Ali Sheykholeslami, Zahra Adel Pages 56-72
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on anger and psychological well-being of aggressive girls.
  Method
  The research methodology was semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The statistical population of study included all the prisoners in the women’s ward of the Central Prison in Ardabil, Iran, in the year 2014. Total of 30 participants with high scores on Spielbergers’ state-trait anger expression inventory were selected using simple random sampling. Participants were randomly assigned to experimental and control groups (15 persons each). The experimental group received 8 sessions of cognitive-behavioral therapy. Spielbergers’ state-trait anger expression inventory and psychological well-being questionnaire were used to gather data. Collected data was analyzed by multivariable co-variance test.
  Results
  Findings indicated that cognitive-behavioral therapy seemed to have an effect on anger and psychological well-being of aggressive girls, such that the participants in the experimental group showed significantly lowered levels of anger and higher psychological well-being when compared with those in the control group.
  Conclusions
  Therefore, it can be concluded that cognitive-behavioral therapy seems to have a significant effect by decreasing the level of anger and to increase the psychological well-being in girls with high levels of aggressiveness.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, anger, psychological well, being, aggressive girls
 • Somaye Kazemian, Ebrahim Naeimi Pages 73-81
  Aim
  This study aims to investigate the characteristic of assertiveness of mothers of delinquent adolescents.
  Method
  The statistical population of the study consists of mothers of adolescents with delinquency living in Tehran. Convenience sampling was used to select study participants. The sample size was 15 people in each group (treatment and control groups). Consistent with qualitative research methodology, semi-structured interviews were used for collecting data about participants’ assertiveness. The resulting data from description of interaction between the couples were analyzed using phenomenological theory.
  Results
  What was seen in studying the quality of assertiveness in mothers with delinquent adolescents included: a). withdrawn with care for others (others’ interests – following, accepting others’ talks, escaping response, playing victim), b). aggression with focus on self (dogmatic, uncaring, argumentative, dependence, competition as opposed to cooperation), c). withdrawal and submission to situation and conditions (hopeless, not believing self, blaming others, taking roles), d). withdrawal and parental role ambiguity (indecisive, lack of monitoring - unorganized monitoring, imbalance in motivation for daring behaviors – easy-taking, uncaring.
  Conclusions
  The data from qualitative interviews were analyzed using three stages of open, axial, and selective coding. The results showed that, in the sample under study, most mothers of delinquent adolescents tended to be more passive and less assertivene.
  Keywords: assertiveness, mothers, adolescents, delinquent
 • Ahmadreza Kiani Chalmari, Esmaeil Sadri Damirchi, Yasaman Jamshidian Pages 82-98
  The aim of this research was to investigate effectiveness based on attachment intervention on marital adjustment in maladaptive couples. Statistical community included in participants that referred to Foolad Mobarake counseling center. Samples included in 20 couples selected by available sampling. Data collected by questionnaires that included: Revised Dyadic Adjustment Scale and intervention. Statistical methods in this research contain descriptive and inferential statistics in the type of semi-experimental plans. intervention showed that attachment dimensions have significant effect on marital adjustment and this effect was not different for men or women. Totally, research findings showed that avoidant attachment has significant direct effect on marital adjustment, but anxious attachment’s effect was indirect and through mediating factors. Therefore, we can focus on attachment theory and cognitive behavioral therapy in couple therapy and work with maladjusted couples.
  Keywords: Attachment Dimensions, Marital Adjustment. Attachment, Based Intervention
 • Mahmoud Najafi, Mahsa Bitaraf, Mahmoud Najafi, Elahrh Zareei Mateh Kolaee Pages 99-113
  Aim
  The present study aimed to comprise clinical model of antisocial and borderline personality disorders in divorced and normal women.
  Method
  The research method was causal- comparative which is categorized as descriptive research methods. The sample included 100 women (50 divorced, and 50 normal who were living in seaman city) that by considering of entry criteria’s selected by convenience sampling. Both groups matched on age, social- economic status, residential area, and the years who they lived with their spousal.in this research Millon Multiaxial and Enrich’s marital satisfaction questionnaires administered among selected samples.
  Results
  The results showed divorced women in in comparison of normal women had scored higher an antisocial and borderline personality clinical model.
  Conclusion
  with considering of results it seems considering of borderline personality and antisocial cues can be useful in preventive programs divorce.
  Keywords: Divorce, Antisocial personality, Borderline personality, Personality disorder
 • Ali Mohammad Nazari Pages 114-135
  Aim
  The current meta-analysis aims to investigate the results obtained from the previous research on the role of family in juvenile delinquency.
  Method
  To this end, 40 researches of Tehran University’s theses were compiled among which 20 researches appropriate for the analysis were selected. The research selection for the current meta-analysis was based on the following methodological factors: research questions, hypotheses, goals, population, sampling, procedure, statistical methodology, and reliability and validity of questionnaires. Statistical analyses were accomplished using the Comprehensive Meta-analysis Software.
  Results
  The results of the current study which were obtained using the effect size combination of Schmit & Hantez showed a good support for the relationship between juvenile delinquency and the following factors: family behavior, divorce and parents’ separation, parents’ education, parents monitoring, economic situation of the family, religious beliefs of the family, family’s criminal record, and juvenile delinquency. However, the relationship between parents’ quarrel and juvenile delinquency didn’t receive any support.
  Conclusions
  The results of the study may be used for curriculum planning, development, and treatment in schools, universities, counseling and psychotherapy centers for the aim of preventing delinquencies and reducing the negative effects of family-related factors in juvenile delinquencies.
  Keywords: Family, Juvenile Delinquency
 • Mehrnaz Azadyekta Pages 136-155
  The aim of this study was to examine the role of religious beliefs, religious orientation and hardiness with mental health among students. In order to evaluate the research hypotheses, 365 students of Islamic Azad University of Islamshahr Branch through the cluster random sampling ­were selected. Means of data collection were questionnaires of Hardiness, religious orientation, mental health and temple. For data analysis, methods of­ the pearson correlation coefficient and stepwise multiple linear regression were used. The results showed there is a significant relation between internal religion orientation, hardiness with mental health of students,but no significant difference was observed between external religion orientation with mental health.
  Conclusion
  Internal religious orientation, religious beliefs, hardiness are considered as important factors in predicting students, mental health.
  Keywords: religious beliefs, hardiness, mental health, students