فهرست مطالب

شخصیت و تفاوت های فردی - سال چهارم شماره 8 (تابستان 1394)

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
سال چهارم شماره 8 (تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد علی بشارت*، معصومه درویشی لرد، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 1-24
  عاطفه منفی و بازداری اجتماعی به عنوان مولفه های شخصیت نوع D از عوامل خطر برای بیماری های قلبی معرفی شده اند. نشخوار خشم نیز ممکن است عامل تشدید کننده بیماری قلبی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است؛ به نحوی که 200 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونر (112مرد، 88 زن) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به پرسشنامه های نشخوار خشم (ARS؛ ساکودولسکی، گلاب و کرامول، 2001) و شخصیت نوع دی (DS14؛ دنولت، 1998، 2005) پاسخ دادند. نتایج نشان داد نشخوار خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری رابطه معنادار دارند. بر اساس این نتایج، اثر بازداری اجتماعی بر شدت تنگی عروق کرونری، اثر بازداری اجتماعی بر نشخوارخشم و اثر عاطفه منفی بر نشخوار خشم معنادار است. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای ایفا می کند. این پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیت نوع D از طریق نشخوار خشم، شدت تنگی عروق کرونری را تحت تاثیر قرار می دهند.
  کلیدواژگان: هیجان، شخصیت، بیماری قلبی، بازداری اجتماعی، نشخوار خشم
 • اکبر عطادخت*، فاطمه جعفریان دهکردی، سجاد بشرپور، محمد نریمانی صفحات 25-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و عملکرد خانواده در زنان دارای اختلافات زناشویی بود. روش این مطالعه، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری متشکل از همه زنان دارای اختلافات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد در نیمه اول سال 93 بودند. از بین این افراد نمونه ای با حجم 40 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شده، به طور تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش مداخله هشت جلسه ای آموزش تحلیل رفتار متقابل را دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2009) استفاده شد. داده های به دست آمده با تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون از نظر انعطاف پذیری شناختی و عملکردهای خانواده مانند حل مشکل، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی کلی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ اما از نظر ارتباط تفاوت معنی داری مشاهده نشد. باتوجه به اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش عملکرد کلی خانواده و انعطاف پذیری شناختی، احتمالا استفاده از آن در کاهش میزان نارضایتی زناشویی موثر بوده، تعمیم این آموزش به دیگر جنبه های زندگی می تواند در کاهش مشکلات زوجین و خانواده ها کاربرد پیشگیرانه داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتار متقابل، عملکرد خانواده، انعطاف پذیری شناختی
 • موسی جاودان* صفحات 45-68
  این پژوهش با هدف تهیه، تدوین و بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت فکری دانشجویان در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول به بررسی و مطالعه منابع و نظریه های مربوط به شخصیت و تفکر پرداخته شد. در مرحله دوم، ضمن مطالعه و مشاهده بیشتر در این زمینه، به تهیه عباراتی که نشان دهنده ویژگی های شخصیت فکری بود تهیه و پس از بررسی و اجرای یک تحلیل عاملی اکتشافی مقدماتی بر یک نمونه 725 نفری از دانشجویان که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. در مرحله سوم، مجددا یک تحلیل عامل تاییدی بر 403 نفر از دانشجویان دوره های مختلف با استفاده از نسخه دوم صورت گرفت. مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برای تحلیل عامل تاییدی اولیه انجام شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که مجذور خی (2χ) برابر با 38/ 1446 با سطح معنی داری P ≤ 0.001، ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) برابر با 06/ 0، شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) برابر با 89/ 0، نیکویی برازش (GFI) برابر با 90/0، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI) برابر با 86/ 0 و شاخص برازندگی هنجار شده (NFI) برابر با 79/ 0 به دست آمد که نشانه برازش نسبتا خوب مدل با داده ها است. بعد از اصلاح مدل بر اساس روابط باقی مانده با انجام یک تحلیل عامل تاییدی، 40 ماده با چهار عامل باقی ماندند که شکل نهایی پرسشنامه شخصیت فکری را نشان می داد و از روایی درونی و برازش مناسبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، شخصیت فکری، تفکر انتقادی، تفاوت های فردی
 • داریوش جلالی*، محمد قاسمی پیربلوطی، طیبه شریفی صفحات 69-100
  هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی شامل خلق وخو، برون گرایی، هیجان طلبی، انگیزش پیشرفت و جایگاه مهار در دانشجویان چند قومیت ایرانی بود. پژوهش به روش علی مقایسه ای بود. تعداد 226 دانشجوی دختر و پسر از واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی از چهار شهر با گویش های ترکی، فارسی، کردی و لری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه خلق وخو (باس و پلامین، 1984)، فرم کوتاه مقیاس برون گرایی پرسشنامه پنج عاملی (مک کرای و کاستا، 1992)، هیجان طلبی (زاکرمن، 1969)، انگیزش پیشرفت (ادواردز، 1953) و جایگاه مهار درونی بیرونی (نوویکی و استریکلند، 1973) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل مانوا بیانگر آن بود که میانگین نمرات برون گرایی و جایگاه مهار در بین دانشجویان قومیت های مختلف با یک دیگر تفاوت معنادار داشته است؛ در حالی که میانگین نمرات خلق وخو، هیجان طلبی و انگیزش پیشرفت دانشجویان قومیت های مختلف تفاوت معناداری با یک دیگر نداشته اند. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که دانشجویان قومیت لر در مقیاس برون گرایی و جایگاه مهار بیرونی نمرات بالاتر و دانشجویان قومیت فارس در جایگاه مهار بیرونی نمرات کم تری در مقایسه با دانشجویان دیگر قومیت ها به دست آوردند. هم چنین دانشجویان پسر میانگین نمرات هیجان طلبی و انگیزش پیشرفت بالاتری را نشان دادند. دانشجویان متعلق به قومیت های ایرانی در برخی از ویژگی های شخصیتی از قبیل برون گرایی و جایگاه مهار با یک دیگر تفاوت دارند.
  کلیدواژگان: خلق وخو، برون گرایی، انگیزش پیشرفت، جایگاه مهار، اقوام ایرانی
 • فریده سادات حسینی*، بهنام جمشیدی سلوکلو، محمد مزیدی صفحات 101-124
  این پژوهش به منظور پیش بینی دینداری دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز بر اساس دینداری والدین و الگوهای ارتباطی خانواده صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل همه دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز بود که تعداد 382 نفر (160 دختر و 222 پسر) از آن ها به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه دینداری (گلاک و استارک، 1965)، پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) و پرسشنامه محقق ساخته دینداری پدر و مادر را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی حاکی از آن بود که دینداری پدر و مادر پیش بین مثبت و معنی داری برای دینداری دانش آموزان بود. الگوی ارتباطی گفت و شنود نیز پیش بین مثبت و معنی داری برای دینداری دانش آموزان بود. الگوی ارتباطی همنوایی پیش بین معنی داری برای اغلب ابعاد دینداری نبود؛ اما برخی ابعاد را به طور منفی پیش بینی می کرد. تعامل دینداری پدر و الگوی ارتباطی گفت و شنود پیش بین مثبت و معنی داری برای برخی از ابعاد دینداری بود. هم چنین تعامل دینداری مادر و الگوی ارتباطی همنوایی، پیش بین منفی و معنی داری برای برخی از ابعاد دینداری بود. در مجموع هر سه فرضیه تحقیق تایید شد و یافته های حاصل در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته، پیشنهادهایی جهت هدایت پژوهش های آینده ارائه شد.
  کلیدواژگان: دینداری والدین، الگوی ارتباطی، دانش آموزان
 • نیلوفر میکائیلی، معصومه قلی زاد*، محمد علی قاسمی نژاد صفحات 125-138
  یکی از مهم ترین موضوعاتی که انسان در شرایط سخت و دشوار با آن مواجه می شود، نوع تصمیم گیری است. انسان ها با تصمیم های خود توانسته اند با بسیاری از بحرآن های زندگی خود مقابله کنند. هدف این پژوهش تعیین ارتباط سبک های تصمیم گیری با سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که 250 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه های سبک های تصمیم گیری (اسکت و براس، 1995) و سازگاری اجتماعی (بل، 1961) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سبک های تصمیم گیری عقلایی، شهودی و اجتنابی با سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، سبک تصمیم گیری عقلایی قوی ترین پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی دانشجویان بود. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانشجویان در بر دارد.
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری، سازگاری اجتماعی، شخصیت و تفاوت فردی
 • زیبا برقی ایرانی، سالار گشتاسبی اصل*، سام گشتاسبی اصل صفحات 139-156
  اکثر مردم از همان اوایل کودکی هویت جنسی خود را می یابند، اما در این بین افرادی هستند که از دوران کودکی تمایلات و رفتارهای جنس مخالف خود را نشان می دهند. هدف این مطالعه، بررسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد دچار ملال جنسیتی و مقایسه آن ها با افراد عادی است. جامعه آماری بیماران مبتلا به ملال جنسیتی بودند که طی سال های 93 تا 94 به کلینیک نویدبخش اصفهان مراجعه کرده اند. آنان به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در نهایت و با درنظر گرفتن ملاک های ورودی 33 نفر گروه بالینی و 33 نفر گروه غیربالینی با پرسشنامه سبک های دفاعی (آندروز، سینگ و باند، 1993)، ازنظر سبک ها و مکانیزم های دفاعی بررسی شدند. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد میان افراد دچار ملال جنسیتی و افراد عادی ازنظر سبک های دفاعی مورد استفاده تفاوت معناداری وجود دارد. افراد مبتلا به ملال جنسیتی بیش تر از سبک های رشدنایافته و روان آزرده و افراد عادی نسبت به افراد ملال جنسیتی بیش تر از مکانیزم ها و سبک دفاعی رشدیافته استفاده می کنند. با توجه به این که افراد مبتلا به ملال جنسیتی نسبت به افراد عادی بیش تر از سبک ها و مکانیزم های دفاعی بیمارگونه استفاده می کنند، بنابراین مداخلات روان شناختی مثل روان پویایی و روان درمانی تحلیل گرا درکنار اقدامات دیگر پزشکی می تواند در ارتقای سطح سازگاری و سلامت روان این افراد موثر باشد.
  کلیدواژگان: ملال جنسیتی، مکانیزم دفاعی، سبک رشدیافته و رشد نایافته، روان آزرده
 • جهانگیر کرمی، طیبه نقشینه*، سارا شریفی، کسری شریفی صفحات 157-170
  رضایت شغلی در میان کارکنان، یک شاخص اثربخشی سازمانی است و زیر تاثیر عوامل سازمانی و شخصیتی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای انجام این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کارمندان دانشگاه رازی نمونه ای به حجم 126 نفر انتخاب شد. پرسش نامه های ابعاد شخصیت نئو (NEO) (مک کری و کاستا، 1992)، خودکارآمدی عمومی(GSE) (شرر و همکاران، 1982) و رضایت شغلی (محقق ساخته) به عنوان ابزارهای اندازه گیری استفاده شدند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد شخصیت بعد روان رنجورخویی با رضایت شغلی رابطه منفی معنادار و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار دارد. با توجه به یافته ها، خودکارآمدی عمومی عامل موثری در افزایش رضایت شغلی است و نیاز به تقویت آن احساس می شود و لازم است در خصوص جذب کارکنان دقت بیش تری در زمینه ویژگی های شخصیتی به عمل آید.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی
|
 • Besharat, M.A.*, Darvishi Lordm., Gholamali Lavasani, M Pages 1-24
  Negative affect and social inhibition, as the main components of type D personality, have been introduced as one of the risk factors for cardiovascular diseases. Severity of the disease might be influenced by anger rumination as well. The present study aimed to examine the mediating role of anger rumination on the relationship between negative affect and social inhibition with severity of coronary artery stenosis. Method of the present descriptive study was correlational. A total of 200 patients with coronary artery disease (112 men, 88 women) participated in this study. The patients were asked to complete the Anger Rumination Scale (ARS; Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001) and Type D Personality Scale (DS14; Denollet, 1998, 2005). The results demonstrated that anger rumination, negative affect, and social inhibition had a meaningful association with severity of coronary artery stenosis (p <. 01). Based on these results, the effect of social inhibition on severity of coronary artery stenosis, the effect of social inhibition on anger rumination, and the effect of negative affect on anger rumination are statistically meaningful. The results of path analysis also showed that the relationship between negative affect and social inhibition with severity of coronary artery stenosis is mediated by anger rumination. It can be concluded that characteristics of type D personality influence severity of coronary artery stenosis through anger rumination.
  Keywords: emotion, personality, heart disease, social inhibition, anger rumination
 • Atadokhta.*, Jafarian Dehkordif., Basharpoors., Narimani, N Pages 25-44
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of transactional analysis on cognitive flexibility and family functioning in women with marital disputes. The method was experimental (pretest - posttest with control group) and statistical population of the study included all the women with marital disputes referring to counseling centers in Shahrekord City at 2014. Using random sampling, 40 women were selected and then using random assignment were divided into experimental and control groups (n=20). The experimental group received eight sessions of transactional analysis training> Finally the participants in both groups were asked to complete Family Assessment Device (Epstein, Baldwin, Bishop, 1983) and Cognitive Flexibility Inventory (Dennis, Vander ¬Wal, 2009). Data were analyzed by covariance analysis. The result showed significant differences between posttest scores of experiment and control groups in cognitive flexibility and most of family functions, namely; problem solving, roles, affective, responsiveness, affective involvement, behavioral control, and general functioning (p<0.05) but the difference in the function of communication was not significant. By attention to the effectiveness of transactional analysis training on family functions and cognitive flexibility, encouraging couples to take part in transactional analysis training workshops could reduce the rate of marital dissatisfaction and improve other aspects of couples’ lives.
  Keywords: cognitive flexibility, family function, transactional analysis training
 • Javdan, M.* Pages 45-68
  This study aimed to prepare and evaluate the reliability and validity of intellectual personality scale of university students in three steps. At the first step, the sources and theories of personality, thinking, personality traits, and factors affecting growth, personality and critical thinking were studied, and some ideas extracted from the resources. As the second step, to evaluate the prepared statements indicating to intellectual personality, a preliminary exploratory factor analysis was conducted on a sample of 725 students from various disciplines at universities. In the third stage, factor analysis was done again on 403 students with intellectual personality scale second edition (57 items). Structural equation modeling (SEM) was used for initial confirmatory factor analysis. Four factors have been observed in initial study with data from second study were examined. Structural equation modeling results are consistent with intellectual personality of four latent variables. Structural equation modeling (SEM) for initial confirmatory factor analysis was performed. Confirmatory factor analysis showed Chi-square (χ2) = 1446.34 with significant level, P ≤ 0.001, coefficient index, root mean square error of approximation (RMSEA) equal to 0.06, comparative fit index (CFI) = 0.89, goodness of fit (GFI) is equal to. 0. 90, adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.86 and normalized fit index (NFI) was equal to. 0.79 that is a good fitness model. After modifying model based on a factor analysis, 40 items with 4 factors were remained and the results showed that final form of intellectual personality questionnaire had internal validity and good fitness.
  Keywords: validity, reliability, intellectual personality, critical thinking, individual difference
 • Jalalid.*, Ghasemi Pirbalootim., Sharifi, T Pages 69-100
  The aim of this study was to compare personality characters such as temperament, extroversion, sensation seeking, achievement motivation, and locus of control among university students of Iranian ethnicities. To carry out this causal - comparative research, a sample of 226 university students were selected randomly from four cities with Turkish, Persian, Kurdish and Lorry dialect. The participants were asked to complete temperament (Buss and Pellamin, 1984), brief extroversion scale of five big factors (McCrae and costa, 1992), sensation seeking (Zukerman, 1969), achievement motivation (Edvardz, 1953) and locus of control (Nowicki and Strickland, 1973) questioners. The results of MANOVA showed that there is significant differences among university students of ethnics in extroversion and locus of control (P<. 05), but there is no significant differences among university students of ethnicities in sensation seeking, temperament and achievement motivation (P>. 05). The results post hoc LSD test showed that Lor ethnicity students got higher scores in extroversion and external locus of control, but Persian ethnicity students got lowest scores in external locus of control. Furthermore, the results revealed that male students got higher scores in sensation seeking and achievement motivation (P<. 01). Regarding with the results of the current study, we can conclude that there are some differences between some personality characters of university students from different Iranian ethnicities.
  Keywords: Temperament, Extroversion, Achievement motivation, Locus of control, Iranians ethnicities
 • Hosseinif.*, Jamshidib., Mazidi, M Pages 101-124
  This research aims to predict the adolescence' religiosity by the parents’ religiosity and family communication patterns in middle and high school students. Statistical populations were all high and middle school girls and boys of Shiraz city. Participants were 382 (160 girls and 222 boys) who were selected via clustered random sampling and were asked to complete the Glock and Stark’s religiosity questionnaire, The revised questionnaire of family communication patterns(Koerner & Fitzpatrick, 2002) and the adolescent’s religiosity questionnaire that designed by researcher. The data was analyzed by hierarchy regression. Result showed that mother and fathers’ religiosity positively predict adolescent’s religiosity; family communication patterns of conversation predict adolescent’s religiosity positively. The results also revealed that although conformity family communication pattern couldn’t predict many of the dimensions of adolescent’s religiosity, but it can predict some of dimensions negatively. The interaction of fathers’ religiosity and conversation family communication pattern was the positive predictor of some dimensions of adolescent’s religiosity, and the interaction of mothers’ religiosity and conformity family communication pattern was the negative predictor of some dimensions of adolescent’s religiosity. In total all three hypothetic were proved and the finding was discussed in line with current research and some suggestions were presented for future research.
  Keywords: parent's religiosity, communication patterns, students
 • Mikaeilin., Golizadm.*, Ghaseminejad, M. A Pages 125-138
  One of the most difficult issues that people face in terms of the types of decisions. Humans have with their decision to deal with many of life's crises. The aim of the present research was to relationship between individual deference in decision making styles and social adjustment in students. This is a correlation study. The research sample consisted of 250 female students who were selected through stage random sampling method. Data collected from the questionnaires decision making styles questionnaire (DMSQ; Scott & Bruce, 1995) and social adjustment (Bell, 1961) were used. Pearson correlation and regression analysis were used to analysis the data. The results indicated that, there are signification correlation between Rational, Intuitive and Avoidant decision making styles in the social adjustment of students. The result of enter multiple regression showed that Rational decision making style was the strongest predictor of social adjustment of students. This finding has important implications as regards the education and mental health of students.
  Keywords: social adjustment, decision making style, Personality, individual difference
 • Barghi Iraniz., Goshtasbi Asls.*, Goshtasbi Asl, S Pages 139-156
  Meanwhile most of people recognize their gender identity when they are child, but some of them show the desirers and behaviors of the opposite sex. The current study was aimed to have a comparative investigation into the defense styles and mechanisms of gender dysphoric patients with normal people. Among the gender dysphoric patients who were referred to Navidbakhsh clinic of Isfahan during the years 2014 and 2015, 33 patients were selected randomly. The clinical patients and 33 normal people, who were selected randomly as well, were asked to complete the defensive styles questionnaire (Andrews, Singh & Bond, 1993). The data was analyzed using multivariate analysis. The results showed significant difference between people whit gender dysphoria and normal people about defensive mechanism. Gender dysphoric patients, in compare with the normal people, were using more immature and neurotic defensive style, but less mature defensive style. Regarding with the above mentioned results about gender dysphoric patients, they seem to need Psychodynamic and Psychoanalytic psychotherapy rather than other psychological methods of treatment.
  Keywords: Gender dysphoria, Defense mechanism, Mature, Immature, Neurotic styles
 • Karamij., Sharifis., Naghshineht.*, Sharifi, K Pages 157-170
  Job satisfaction among employees is an indicator of organizational effectiveness, and is influenced by organizational and dispositional factors. This study has been conducted in order to study the relationship between personality dimensions and general self-efficacy with job satisfaction. The study was correlational descriptive. Using Simple random sampling method, 126 employees of Razi University were selected and were asked to complete The NEO (Costa & McCrae, 1985), General Self-efficacy (GSE) (Sherer& et al, 1982) and Job Satisfaction (Researcher-Made Questionnaire, 2014) scales. data was analyzed by Pearson correlation and multivariate regression. The results of research revealed negative significant correlation between neuroticism with job satisfaction. The results also showed positive significant correlation between general self-efficacy with job satisfaction. According to the results, general self-efficacy is the most effective factor in increasing job satisfaction, so this important fact should be considered very carefully in selecting staff for the organizations.
  Keywords: personality dimensions, general self, efficacy, job satisfaction