فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال چهارم شماره 3 (بهار 1389)
 • سال چهارم شماره 3 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید ایرج حسینی، سید مهدی میردامادی، شقایق خیری، سعید سیف زاده صفحه 191
  این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 86/0 به دست آمده که نشان دهنده پایایی قابل قبولی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 72 نفر کارشناس بخش زراعت جهاد کشاورزی بوده که به دلیل محدود بودن حجم نمونه از روش سرشماری استفاده گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان تاثیر مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای سن، سابقه کار، وضعیت استخدام و میزان تحصیلات کارشناسان رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای عوامل آموزشی- ترویجی، عوامل اقتصادی و عوامل فنی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل بیانگر رابطه معنی داری بین عملکرد محصول کلزا با عوامل آموزشی- ترویجی، عوامل اقتصادی، زمان آماده سازی زمین، زمان کاشت، زمان عملیات داشت و زمان برداشت بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر زمان کاشت، زمان برداشت، زمان آماده سازی زمین و زمان عملیات داشت به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده متغیر وابسته در مجموع 42 درصد تغییرات عملکرد محصول کلزا را پیش بینی نمودند.
  کلیدواژگان: عملکرد محصول کلزا، مدیریت زمان، زمان کاشت، زمان برداشت
 • مرتضی سام دلیری، حمیدرضا مبصر، سلمان دستان، آرش قاسمی میانایی صفحه 203
  به منظور بررسی اثرات مقادیر سیلیس و پتاسیم بر شاخص های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان ساری اجرا شد. مقادیر سیلیس در چهار سطح 0، 250، 500 و 750 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اصلی و مقادیر پتاسیم در چهار سطح 0، 30، 60 و90 کیلوگرم در هکتار پتاس خالص به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداکثر عملکرد دانه (612 گرم در متر مربع) تحت میزان 750 کیلوگرم سیلیس در هکتار حاصل شد، چون بیشترین تعداد پنجه در کپه، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد کل خوشه چه در خوشه و تعداد خوشه چه پر نیز تحت این تیمار به دست آمد. بیشترین تعداد پنجه بارور، درصد خوشه چه پر در خوشه، وزن هزار دانه، در نتیجه عملکرد دانه (3/575 گرم در متر مربع) و شاخص برداشت (6/35 %) با کاربرد 90 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. حداکثر درصد خوشه چه پر در خوشه تحت اثر متقابل مقادیر 750 کیلوگرم سیلیس در هکتار × 90 کیلوگرم پتاسیم در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه با تعداد کل پنجه در کپه، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد کل خوشه چه در خوشه و تعداد خوشه چه پر در خوشه همبستگی مثبتی نشان داد. شاخص برداشت با طول برگ پرچم، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد خوشه چه پر، درصد خوشه چه پر و عملکرد دانه همبستگی مثبت نشان داد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر 750 کیلوگرم سیلیس در هکتار و90 کیلوگرم پتاسیم در هکتار به علت افزایش شاخص های زراعی و عملکرد دانه به عنوان تیمار مناسب معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: برنج، پتاسیم، سیلیس، شاخص های زراعی، عملکرد دانه
 • کاوه سبک رو فومنی، محمدنقی صفرزاده، مهدی رنجبر چوبه، جهانفر دانشیان، کامیار سبک رو فومنی صفحه 217
  به منظور بررسی اثر متانول بر رشد و عملکرد گیاه توتون ویرجینیا رقم کوکر347 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار و 18 تیمار در سال زراعی 1388- 1387 انجام گرفت. فاکتورها اول زمان مصرف متانول در 3 سطح شامل محلول پاشی در صبح (ساعت 8-10) (T1) و ظهر (ساعت 12-14) (T2) و غروب (ساعت 17-19) (T3) و فاکتور دوم مقدار مصرف متانول که در 6 سطح شامل مقادیر مصرف 0،10،20،30، 40 و50 درصد حجمی متانول بود. محلول پاشی متانول سه بار در طی فصل رشد به ترتیب در مراحل آغاز رشد سریع نشاها، آغاز غنچه دهی و 30 روز پس از غنچه دهی بوته های توتون انجام گرفت. محصول توتون در سه چین برداشت شد. نتایج نشان داد که سطح برگ، ارتفاع گیاه و کلروفیل کمر برگ (برگ های میانی) در اثر متقابل دو فاکتور در سطح 1 درصد معنی دار شدند، تعداد برگ در اثر متقابل دو فاکتور در سطح 5 درصد معنی دار شدند، قند و نیکوتین برگ در تیمار مقدار محلول پاشی متانول در سطح 5 درصد معنی دار شدند، مقدار قند، نیکوتین و کلروفیل لچه برگ (برگ های بالایی) در تیمار مقدار محلول پاشی متانول در سطح 5 درصد معنی دار شده است اما وزن خشک برگ معنی دار نشده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که که متانول عملکرد کمی و کیفی گیاه توتون را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: زمان، مقدار، متانول، رشد، عملکرد، توتون
 • حسن طهماسبی زاده، حمید مدنی، غلامرضا نادری بروجردی صفحه 231
  این مطالعه به منظوربررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته وسطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان در سال 1389در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و48 کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و 20 خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و دو تراکم 400 و 800 هزار بوته در هکتار بود تراکم 800 هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین عملکرد دانه به میزان 3101 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه و مصرف 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وتراکم 800 هزار بوته در هکتار بود. همچنین بالاترین میزان عملکرد روغن 85/995 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت، 138 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 800 هزار بوته در هکتار می باشد. همچنین کمترین میزان عملکرد روغن34/432 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کشت 20 خرداد، 138 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 400 هزار بوته در هکتار به دست آمد و بالاترین درصد روغن به میزان 4/33 درصد مربوط به تیمارتاریخ کاشت 20 خرداد و تراکم 400 هزار بوته در هکتار و98 کیلوگرم نیتروزن در هکتار بود. بنابراین تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد پس بر اساس نتایج فوق تراکم 800 هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم 400 هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد.
  کلیدواژگان: گلرنگ، تاریخ کاشت، تراکم بوته، نیتروژن، عملکرد دانه، عملکرد روغن
 • احمدرضا گل پرور، عبدالله قاسمی پیربلوطی صفحه 247
  شناسائی اجزای مهم عملکرد دانه و روغن در گلرنگ به عنوان یک گیاه دانه روغنی در بهبود ژنتیکی این صفات از طریق انتخاب غیرمستقیم بسیار حائز اهمیت می باشد. به این منظور، تعداد ده رقم گلرنگ بهاره در دو محیط آبیاری نرمال و تنش خشکی و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) درسال 1387 کشت شدند. نتایج تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی صفات در شرایط آبیاری نرمال نشان داد که صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در گیاه دارای اثرات مثبت و قابل ملاحظه بر عملکرد دانه گیاه بوده و بیشترین میزان تغییرات این صفت را توجیه نمودند. این صفات به عنوان بهترین شاخص های انتخاب در جهت بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال می باشند. صفات وزن هزار دانه، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و تعداد دانه در گیاه مهم ترین اجزای عملکرد روغن بوده و به منظور اصلاح این صفت در شرایط آبیاری نرمال قابل توصیه می باشند. در شرایط تنش خشکی صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه و صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه، عملکرد دانه و درصد روغن نیز همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد روغن در این شرایط داشتند. بررسی همبستگی بین صفات، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان می دهد صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در طبق و عملکرد بیولوژیک بهترین شاخص های انتخاب برای بهبود ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در گیاه نیز بهترین شاخص ها برای بهبود ژنتیکی عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره در شرایط تنش خشکی می باشند.
  کلیدواژگان: گلرنگ بهاره، تنش خشکی، تجزیه همبستگی، رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت
 • بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج
  معصومه گوهری، محمد خیاط، شهرام لک صفحه 253
  این تحقیق با هدف تعیین روابط موجود میان عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در برنج از طریق تجزیه علیت برای دستیابی به الگوی مناسبی در انتخاب، به منظور اصلاح عملکرد دانه بر مبنای سایر صفات انجام گرفت. در این مطالعه 11 رقم برنج در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج همبستگی فنوتیپی نشان داد روابط مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه و تعداد خوشه در بوته وجود داشت. همچنین همبستگی منفی و غیر معنی داری بین عملکرد دانه با صفات طول خوشه و محدودیت منبع با حذف نیمه ابتدایی خوشه مشاهده شد. در تجزیه رگرسیون گام به گام سه صفت شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی و تعداد خوشه در متر مربع در مدل رگرسیونی باقی مانده و در نهایت 96 % از تغییرات مربوط به صفت عملکرد دانه را توجیه نمودند. مطابق تجزیه علیت اثرات مستقیم، قوی و معنی داری از طرف صفات شاخص برداشت (75/0)، عملکرد بیولوژیک (57/0) و تعداد خوشه در متر مربع (24/0) بر عملکرد دانه مشاهده گردید. همچنین صفت تعداد خوشه در متر مربع به طور غیر مستقیم با افزایش شاخص برداشت موجب افزایش عملکرد دانه می شود.
  کلیدواژگان: برنج، همبستگی، عملکرد، تجزیه علیت
 • محمد علی مشیدی، شهاب خاقانی، شهره خاقانی، سپیده رحمتی، فاطمه رجائی صفحه 271
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی لیدی زریتا و آگریا در سال 1386 در شهرک تحقیقاتی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. این تحقیق با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به اجرا در آمد. فاکتورها شامل دو آرایش کاشت در سه سطح کاشت یک ردیفه با عرض پشته های 60 سانتی متری، دو ردیفه با پشته های 120 سانتی متری و یک ردیفه با پشته های 75 سانتی متری به عنوان کشت مرسوم و رقم با دو سطح لیدی رزیتا و آگریا در 3 تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که آرایش کاشت و رقم اثر معنی داری بر وزن غده های ریز و بذری و تعداد غده های ریزو بذری و خوراکی و همچنین عملکرد قابل فروش و عملکرد کل در واحد سطح داشتند. اثر رقم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد کل و عملکرد قابل فروش در واحد سطح معنی دار بود، ولی بر عملکرد تک بوته معنی دار نبود. با کاهش فاصله بین ردیف عملکرد در واحد سطح افزایش نشان داد به طوری که رقم لیدی در آرایش 60 سانتی متری یک ردیفه با تراکم 6/6 بوته در متر مربع حداکثر تعداد غده بذری و خوراکی را در بوته تولید کرد. در رقم آگریا کاهش فاصله بین ردیف و افزایش تراکم از 3/5 بوته به 6/6 بوته در متر مربع بیشترین غده های ریز با کمترین وزن دربوته را تولید کرد ولی در عملکرد تک بوته تفاوت معنی دار مشاهده نشد. با توجه به نتایج کاشت رقم لیدی روزیتا با آرایش کاشت 60 سانتی متری یک ردیفه با تراکم 6/6بوته در متر مربع برای منطقه اراک توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آرایش کاشت، تراکم، سیب زمینی، رقم، عملکرد
 • حمید مدنی، آرش مقیمی، نورعلی ساجدی صفحه 281
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف زئولیت و دور های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی رقم سانته آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار انجام شد. آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و در سال زراعی 1388-1389 اجرا شد. در این آزمایش مقادیر مختلف زئولیت در 3 سطح (صفر، 1500 و 3000 کیلوگرم در هکتار) و دور آبیاری در سه سطح (5، 10 و 15 روز یکبار) در نظر گرفته شد. در این تحقیق صفات وزن خشک برگ و ساقه، شاخص سطح برگ (LAI)، عملکردغده، تعداد غده و شاخص کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که مصرف مقادیر مختلف زئولیت بر صفات وزن خشک ساقه و برگ، عملکرد و شاخص سطح برگ اثر معنی داری داشت، به طوری که استفاده از تیمار 3000 کیلوگرم زئولیت در هکتار توانست تا درصد میزان محصول را نسبت به تیمار بدون زئولیت افزایش دهد ولی نتوانست بر صفات میزان شاخص کلروفیل برگ و تعداد غده اثر معنی داری ایجاد نماید. همچنین اثر دور آبیاری نیز بر کلیه صفات اندازه گیری شده در این آزمایش معنی دار بود ولی اثر متقابل آبیاری و زئولیت در هیچکدام از صفات مورد بررسی اثر معنی داری را نشان نداد.
  کلیدواژگان: دورهای آبیاری، زئولیت، سیب زمینی، شاخص کلروفیل برگ، عملکرد
 • محسن نجارچی، علی صفدر حیدری صفحه 291
  روستای راونج از آبادیهای دهستان دو دهک شهر دلیجان واقع در بخش مرکزی شهرستان می باشد. دارا بودن زیر ساخت کاملا سنگی این روستا و قرار گرفتن در منطقه ای کوهستانی موجب شده است که تخلیه فاضلاب حاصل از مصارف آب منازل به صورت یک مشکل حاد و اساسی به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت ساکنین منطقه مطرح گردد. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی جهت کاهش این معضل اقدام به احداث سیستم تصفیه فاضلاب کرده است. این سیستم تحت عنوان تکنولوژی هانزبیوشافت در غالب یک مجموعه تصفیه فاضلاب عمل می کند. تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه به صورت سیستم لجن فعال هوازی انجام می شود. پس از اجرای سیستم فوق و انجام آزمایشات متعدد اندازه گیری BOD، COD و مقایسه آن با استاندارد های تخلیه فاضلاب به آب های سطحی و مصارف کشاورزی مشخص شد که سیستم فوق دارای مشکلاتی می باشد. در این تحقیق پس از شناسایی مشکلات بخش های مختلف اقدام به رفع آنها شد. نتایج آزمایشات انجام شده پس از اصلاحات لازم نشان می دهد که سیستم در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت مصارف کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی عملی می کند.
  کلیدواژگان: راونج، تصفیه خانه، هانز بیوشافت
|
 • S. I. Hoseini, S. M. Mirdamadi, Sh. Kheiri, S. Seifzade Page 191
  This study was done as survey type and data were collected by questionnaire. Validity of present study was checked by Chronobach’s Alpha method with 0. 86 coefficient which was indicated its constancy. Statistical population were consist of 72 experts of agronomy department of Qazvin Agricultural Jahad Organization. SPSS software was employed to analysis collected data. Results indicated that there was not a significant relationship between time management about rapeseed yield and age، experience، employment condition، educational level of experts. There was a significant relationship between time management about rapeseed yield and training and promotion factors، economic and technical aspects، land preparation، planting and harvesting dates. T-test، also، indicated that there was a significant difference between time management and the variable of expert’s educational courses. Multiple regression analysis showed that the four variables of planting، harvesting، land preparation and breeding operation predicted 42% of rapeseed yield efficiency.
  Keywords: Rapeseed, yield, time management, planting date, harvesting date
 • M. Sam, Daliri, H. R. Mobasser, S. Dastan, A. Ghasemi Mianaie Page 203
  In order to investigate Silicon and potassium application facts on lodging related characteristics and quantity yield in rice (Oryza sativa L.) Tarom Hashemi variety، an experiment was carried out at split-plot in randomized complete block design with four replications at Mazandaran province in 2010. Main factor was silicon rates in four levels including 0، 250، 500 and 750 kg Si/ha and subfactor was potassium rates in four levels including 0، 30، 60 and 90 kg K/ha. Results showed that the all of traits except panicle length، fourth internode length، fourth internode bending moment and harvest index significantly (p 0. 01; p 0. 05) at the silicon rates. Also stem length، plant height، fourth internode length، fourth internode bending moment، fertile tiller number، grain yield and harvest index significantly (p 0. 01; p 0. 05) at the potassium rates. None of the investigated traits، not significantly (p 0. 01; p 0. 05) at silicon rates × potassium rates. The maximum of grain yield (612 g/m2) obtained on 750 kg Si/ha، because most of the tiller number per hill and fertile tiller number due this treatment. The least of the fourth internode bending moment obtained in 90 kg K/ha. Most of the fertile tiller number، grain yield (575. 3 g/m2) and harvest index (35. 6 %) was produced in 90 kg K/ha. Grain yield had been positive correlation with total tiller number per hill and fertile tiller number. Harvest index had been positive correlation with flag leaf length، fertile tiller number and grain yield. Therefore، 750 kg Si/ha and 90 kg K/ha due to as most of yield components، grain yield and harvest index introduced the best of treatment.
  Keywords: Rice, Silicon, Potassium, Bending moment, Grain yield
 • Kaveh Sabokroo, M. N. Safarzade, J. Daneshian, Kamyar Sabokroo Page 217
  To investigating the effect of methanol on growth and yield of Coker 347 type tobacco a factorial design based on RCBD with 4 replications and 18 traits was don during 2008-2009. Factors were considered as the methanol consumption time in as first factor which was consist of three solution spreading surface in the morning (Time 8-10 am) (T1) and noon (Time 12-14) (T2) and sunset (Time 17-19pm) (T3) and the second factor was the amount of methanol consumption as 0، 30، 20، 10، 40، 50 volume percent of methanol. Solution spreading of methanol during the growing season respectively performed at the beginning terms of quick transplants growth، blossom origination and 30 days before illustrating of tobacco plants. Tobacco product harvested in three sorts. Results showed that the LA، chlorophyll and the plant height became significant at the interaction effect of the two factors (p<1%) but the number of leaf in interaction effect became significant at p<5%. Sugar and Nicotine became significant at the factor B (p<5%) but leaf dry weight becomes no significant. Therefore، regarding to these results methanol enhances the quality and quantity of tobacco plant.
  Keywords: Time, value, methanol, growth, yield, Tobacco
 • H. Tahmasbizadeh, H. Madani, Gh. Naderi Boroujerdi Page 231
  This research was conducted to determiner planting date planting density and different level N of fertilizer on the yield and oil percent of spring safflower on Esfahan variety exact10th at 2010 in Arak region. The experiment was performed in factorial split plat based on RCBD with 4replications and 48 plot. treatment were selected as two planting dates (10th of May and 10th of July) and different level of N (46، 92 and 138 kg/ha) and two plant densities (400000 and 800000 plant/ha) hence 800000 plant per hectare executed in double row planting. result showed that the highest yield was related to 10th of may planting date with 138 kg/ha N fertilizer and plant density of 800000 per hectare by 3101 kg/ha. So highest oil yield was related to 10th of may planting date with 138 kg/ha N fertilizer and plant density of 800000 per hectare by 995. 85 kg/ha. lowest oil yield was related to 10th of July planting date with 138 kg/ha N fertilizer and plant density of 400000 per hectare by 432. there for plant density has in crease Effect of oil yield. so according shown result 800000 plant per hectare as comparison 400000 plant per hectare has direct effect in oil yield spring safflower.
  Keywords: Safflower, plant dating, plant density, nitrogen fertilizer, yield, oil yield
 • A. R. Golparvar, A. Ghasemi Pirbalouti Page 247
  Identification of the important seed and oil yield components in safflower is very efficient in genetic improvement of these traits via indirect selection. So، 10 spring safflower cultivars were sown at normal irrigation and drought stress conditions based on RCBD with three replications in research field of Islamic Azad University، Isfahan (Khorasgan) branch in 2009. Correlation analysis showed that positive and significant relation of 1000-seed weight، No. seed/plant and oil yield with seed yield and 1000-seed weight، No. seed/plant، seed yield and oil percent with oil yield in drought stress condition. Results of correlation، regression and path analysis designed traits 1000-seed weight، No. seed/plant، No. seed/capitulum and biological yield are the best selection criteria for genetic improvement of seed yield and traits 1000-seed weight and No. seed/plant for oil yield in drought stress condition. In non-drought stress condition، traits 1000-seed weight and No. seed/plant have positive and considerable effects on seed yield and accounted for the largest amount of variation exist in this trait. These traits are the best selection criteria for genetic improvement of seed yield in non-stress condition. Traits 1000-seed weight، days to physiological maturity and No. seed/plant are the most important oil yield components and recommended for breeding of this trait in non-drought stress condition.
  Keywords: Spring safflower, drought stress, correlation analysis, step, wise regression, path analysis
 • Correlation relation and path coefficient analysis effective agronomic traits evolution on seed yield of rice (Oryza Sativa L.) cultivar
  M. Gohari, M. Khayat, Sh. Lack Page 253
  This research was done to determine the relationship between grain yield and agronomic traits in rice through path analysis to achieve an appropriate model selection، in order to improve grain yield was conducted on the basis of other traits. In this study، 11 rice cultivars in a RCBD with three replications were studied. The results showed significant and positive relationship between grain yield and harvest index، biological yield، number of panicles per square meter، number of panicles per plant there. Also non-significant negative correlation between grain yield and ear length and half the primary source limitation by eliminating clusters were observed. According to the direct effects of path analysis، a strong and significant from the harvest index (0. 976)، biological yield (0. 911) and number of panicles per square meter (0. 845) on grain yield were observed.
  Keywords: Rice, correlation, yield, path analysis
 • M. A. Moshayedi, Shahab Khaghani, Shohre Khaghani, S. Rahmati, F. Rajaei Page 271
  To study of plant arrangement effect on yield and its components in two cultivars، Agria and Lady Rosita، an experiment was done in Arak Islamic Azad University in 2007. In this study factorial experimented design based on RCBD was used. Factors were considered as cultivation method in 3 levels (one rowed with 60 cm width furrow، two rowed with 120 cm with furrow and one rowed with 75 cm width furrow، as ordinary cultivation) and two cultivars of potato (Agria and Lady Rosita) with 3 replications. The result showed that the arrangement of cultivation and cultivar have significant effect on the small glands seed glands average weight and the small glands numbers and edible glands numbers and marketable yield and total yield. The cultivar and arrangement effect on components yield and total yield and marketable yield in surface unit was signification، but in single bush yield the distance between rows that is، Lady Rosita cultivar in 60 cm one rowed arrangement with density of 6. 6 bushes in m2، produced that highest amount of edible glands and seed glands، In Agria cultivar، offer the decreasing distance between rows and increasing that density from 5. 3 to 6. 6 bush/m2، the highest amount of small glands with the lowest weight in bush was produced، but there was no significant difference in single bush yield. Due to the results of this study، cultivar Lady Rosita with arrangement of 60 cm one rowed (by 6. 6 bushes /m2) is suggested for Arak region.
  Keywords: Arrangement, density, potato, cultivar, yield
 • H. Madani, A. Moghimi, N. Sajedi Page 281
  In order to study the effect of different levels of zeolite and irrigation interval on yield and yield components of potato var. Sante an experiment was conducted in strip plot design base on CRB with 4 replications. It was done in research field of Arak Azad University during 2009. Treatments were 3 levels of zeolite (0، 1500 and 3000 kg/ha) and 3 irrigation intervals (after 5، 10 and 15 days). The weight of dry matter، LAI، tuber yield، number of tuber per plant and chlorophyll index were studied. The result showed that zeolite application have a significant effect on yield، LAI، total dry weight but have no significant effect on number of tuber per plant and amount of chlorophyll index. Using 3000 kg/ha zeolit could increased yield in respect with no zeolit، but has not significant effect on chlorophyll index and number of tuber. Moreover، the irrigation intervals have significant effect on yield، chlorophyll index، number of tuber per plant، leaf area index، total dry weight but the interaction between irrigation and zeolite was not significant in any traits.
  Keywords: Chlorophyll index, irrigation interval, potato, yield, zeolite
 • M. Najarchi, A. S. Heidari Page 291
  The Ravanj sewage treatment plan is in south of Delijan located in Markazi province. Rananj is located in mounted area and stoned layer coursed a dangerous condition because of no water drainage. So، water and sewerage management company decided to solve this problem by evaluation of its treatment. Refining of waste water done by Hans bioshoft package is used. This package is a safe، trouble free and environmentally friendly، has on biological filtering of odors، and can be installed on the ground in different levels. After installation the Hans bioshaft system، BOD and COD for out flow samples were measured. The results shown that the BOD and COD out flow are higher than standard BOD and COD proposed environment standard. We proposed some of recommendation for solving this problem. At the end، the results shown that the BOD and COD out flow were gone to suitable range.
  Keywords: Ravanj, sewage treatment, Hans bioshoft