فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال چهارم شماره 2 (زمستان 1388)
 • سال چهارم شماره 2 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بهروز، ناصر خدابنده، حمید مدنی، محمدحسن شیرزادی صفحه 91
  به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و تقسیط نیتروژن خالص بر عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت، آزمایشی در سال 1386 در قالب یک طرح اسپلیت پلات براساس طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح تراکم به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح تراکم شامل10، 3/13، 20 و 40 بوته در متر مربع و تقسیط نیتروژن خالص در سه سطح 30-100-20، 50-50-50 و 30- 70- 50 کیلوگرم در هکتار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد تراکم بوته روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد کپسول در بوته، تعداد شاخه و ارتفاع گیاه معنی دار بود و اثر تقسیط نیتروژن خالص بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در بوته تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه فرعی و ارتفاع گیاه معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین عملکرد محصول با متوسط1727 کیلوگرم در هکتار دانه در شیوه تقسیط50-50-50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. از طرفی بیشترین عملکرد دانه با 1912 کیلوگرم در هکتار در تراکم 40 بوته در متر مربع به دست آمد. اثرات متقابل بین تراکم بوته و تقسیط نیتروژن خالص نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با متوسط 2044 کیلوگرم در هکتار در تراکم 40 بوته در متر مربع با مصرف تقسیط شده نیتروژن به صورت 50-50-50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در سه مرحله به دست آمد.
  کلیدواژگان: کنجد، تقسیط نیتروژن، تراکم گیاهی، عملکرد دانه، عملکرد بیوماس
 • سیده سمانه جعفری فر، امیرحسین شیرانی راد، محمد ربیعی صفحه 101
  این تحقیق به منظور تعیین بهترین فاصله خطوط کشت و نیاز نیتروژنه کلزا هیبرید هایولا 308 در سال زراعی 84-1383 در شالیزارهای موسسه تحقیقات برنج رشت به مرحله اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل فاصله خطوط کشت 20، 25 و 30 سانتی متر و مقادیر کود نیتروژن شامل R7/0، R، R3/1 و R6/1 از منبع اوره در نظر گرفته شد. میزان R براساس آزمون خاک و توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب، 140 کیلوگرم اوره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین فواصل خطوط کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد، اما در فاصله ردیف 20 سانتی متر با میانگین 1908 کیلوگرم در هکتار، برتری نسبی به دست آمد. همچنین اثر متقابل فاصله ردیف و میزان نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار نشد اما میزان نیتروژن R6/1 در فاصله ردیف 20 سانتی متر با میانگین 2291 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند. اثر متقابل فاصله خطوط کشت و میزان نیتروژن بر عملکرد روغن دانه معنی دار نشد اما فاصله خطوط 20 سانتی متر و میزان نیتروژن R6/1 بیشترین عملکرد روغن دانه را دار بود.
  کلیدواژگان: کلزا، فاصله ردیف های کشت، مقادیر نیتروژن، عملکرد دانه
 • رضا رحیمی بالادزایی، نبی الله نعمتی، حمیدرضا مبصر، سلمان دستان صفحه 113
  این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، مزرعه ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا شهرستان نکا در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. سه تاریخ کاشت20 آبان ماه، 5 و 20 آذرماه به عنوان عامل اصلی و ارقام جو صحرا، پروداکتیو و لاین M12 و دو سطح محلول پاشی با سایکوسل شامل غلظت صفر (شاهد) و مصرف 8/2 لیتر در هکتار به صورت فاکتوریل به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل تعداد سنبله در بوته، دانه در سنبله و عملکرد دانه به ترتیب تحت تاریخ های کاشت 5 و20 آذرماه حاصل گردید. رقم صحرا و لاین M12 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، سنبله در بوته، دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. با مصرف سایکوسل طول ساقه کاهش، اما طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه افزایش یافت. حداکثر و حداقل طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، دانه در سنبله و عملکرد دانه تحت اثر متقابل تاریخ کاشت5 آذرماه برای رقم صحرا و تاریخ کاشت 20 آذرماه برای لاین M12 حاصل گردید. بنابراین تاریخ کاشت5 آذرماه، رقم صحرا و مصرف 8/2 لیتر سایکوسل در هکتار به علت افزایش اجزای عملکرد دانه و در نهایت عملکرد دانه فاکتورهای مناسب کاشت جو در استان مازندران معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: جو، تاریخ کاشت، سایکوسل، عملکرد دانه
 • بهروز صالحی، جهانفر دانشیان صفحه 127
  به منظور بررسی تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در بهار سال 1384 با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل های آزمایش شامل ردیف کاشت با فواصل 45، 60 و 75 سانتی متر و تراکم بوته 50، 65 و 80 هزار بوته در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش فاصله ردیف کاشت، وزن خشک ساقه در مراحل شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن هزار دانه، عملکرد، شاخص برداشت و تعداد دانه در بلال به طور معنی داری افزایش یافتند. همچنین با افزایش تراکم بوته، وزن خشک برگ در مرحله انتقال، شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن خشک ساقه در مراحل شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن خشک بلال و عملکرد دانه تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت. اثر متقابل فاصله ردیف و تراکم بوته بر وزن خشک ساقه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، قطر ساقه در مرحله شروع گرده افشانی و عملکرد دانه معنی دار گردید. بر اساس نتایج حاصل فاصله ردیف 75 سانتی متر با تراکم 8 بوته در متر مربع برای تولید ذرت سینگل کراس 711 در شرایط مشابه آزمایش مناسب تر می باشد.
  کلیدواژگان: تراکم بوته، ذرت، عملکرد، فاصله ردیف
 • کامیار سبک رو فومنی، محمد حسن بیگلویی، محمد حسین برزگرخو، جهانفر دانشیان، محمد حسین اسیمی، کاوه سبک رو فومنی صفحه 143
  به منظور بررسی تاثیر آبیاری شیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی توتون رقم کوکر347 آزمایشی در سال زراعی 1388-1387 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات توتون رشت انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپیلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی آزمایش کود نیتروژن در سه سطح 45، 55 و 65 کیلوگرم در هکتار و عامل فرعی آبیاری به سه روش یک ردیفه، دو ردیفه و بدون آبیاری یا دیم در نظر گرفته شد. ظرفیت رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه صفحه فشاری و زمان آبیاری با استفاده از دستگاه تانسیومتر تعیین و در هر نوبت آبیاری خاک تا حد ظرفیت زراعی انجام شد. محصول توتون در پنج چین برداشت شد. نتایج نشان داد طول برگ، وزن خشک برگ، قند وکلروفیل و ارتفاع گیاه درسطح 1% معنی دار شدند، عرض برگ و نیکوتین در سطح 5% در تیمار آبیاری معنی دار شدند. به طورکلی آبیاری باعث افزایش عملکرد گیاه توتون گردیده و در مقایسه آبیاری یکطرفه و دوطرفه هم می توان نتیجه گرفت آبیاری دوطرفه عملکرد بیشتری نسبت به آبیاری یکطرفه دارد. در بین مقادیر مختلف کود نیتروژن، مقدار 45 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، نیتروژن، عملکرد کمی، عملکرد کیفی، توتون
 • مهدی قائمی، کیومرث بخش کلارستاقی، سید محسن نبوی صفحه 157
  به منظور تعیین اثرات چند بستر کشت بر خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین و نیز امکان اختلاط پرلیت در بسترهای مختلف، آزمایشی با 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1389 و در گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد بسیاری از صفات اندازه گیری شده به شکل معنی داری تحت تاثیر بستر کشت قرار گرفتند. بر اساس بررسی های انجام شده تیمار پیت ماس با داشتن 2998 گرم وزن میوه بالاترین عملکرد و تیمار لیکا با دارا بودن 355 گرم وزن میوه پایین ترین عملکرد را دربین بسترهای کشت داشتند. بیشترین و کمترین تعداد میوه با میانگین 54 و 8 میوه به ترتیب مربوط به بستر پیت ماس و لیکا بود. بالاترین ارتفاع گیاه در بین بسترهای کشت مربوط به تیمار پیت ماس با 179 سانتیمتر به طور میانگین بوده و کمترین ارتفاع را تیمار لیکا با 5/56 سانتی متر داشت. نتایج همچنین نشان داد اختلاط پرلیت در بسترهای کشت باعث ایجاد تغییراتی در اکثر صفات اندازه گیری شده نسبت به حالت خالص آن شده است.
  کلیدواژگان: خیار گلخانه ای، بستر کشت، عملکرد، تعداد میوه، هیدروپونیک
 • حمید مدنی، غلامحسین خدرایی، امیرحسین شیرانی راد، حسین میراحمدی عراقی صفحه 167
  این مطالعه به منظور بررسی اثر میزان و نوع کود نیتروژن با دو منبع کودی اوره معمولی واوره با پوشش گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شد. برای این منظور تیمارهای مختلف نیتروژن از دو منبع کود اوره معمولی و با پوشش گوگردی هر کدام در سه سطح 25 و 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و دو رقم آفتابگردان رکورد و بیلنداز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. یکی از اهداف این پژوهش، یافتن مناسب ترین میزان و منبع کود نیتروژن در دو رقم مختلف آفتابگردان برای دست یابی به حداکثر تولید محصول دانه در شرایط آب و هوایی اراک بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، وزن کل دانه، عملکرد دانه، عملکرد و میزان روغن دانه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر کود دهی اوره با پوشش گوگردی با تغییر سطوح مختلف نیتروژن و منابع آن، در ارتفاع نهایی بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در بین صفات نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در رقم بلیزار- آر- ام، در تیمار 100 کیلوگرم اوره با پوشش گوگردی با میانگین 96/3 تن در هکتار حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان مصرف 100 کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی را در کشت آفتابگردان مناسب دانست.
  کلیدواژگان: اوره با پوشش گوگردی، آفتابگردان، رقم، کود نیتروژن
 • مهرداد مرادمند، محمدرضا نادری درباغشاهی، مهرداد محلوجی، اصغر رستمی صفحه 177
  شوری یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. تحمل گیاهان نسبت به شوری در میان گونه های مختلف متفاوت بوده و تحت تاثیر شرایط محیطی رشد گیاه واقع می شود. یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری در زمین های شور استفاده از ارقام متحمل به شوری است. بر این اساس این مطالعه به منظور مقایسه 19 لاین جو متحمل به شوری به همراه یک رقم رایج محلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان انجام گردید. تهیه زمین با توجه به عملیات خاص جهت اراضی شور انجام گردید و از آب با هدایت الکتریکی 12 دسی زیمنس بر متر برای آبیاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، لاین شماره 7 ICB119146)) از نظر ارتفاع، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه تولیدی و عملکرد دانه نسبت به سایر لاین ها و رقم رایج منطقه برتری نسبی داشت به طوری که با تولید 3867 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این آزمایش و بر اساس عملکرد می توان این لاین را به عنوان لاین برتر برای آزمایش های تکمیلی جهت جایگزینی با رقم رایج منطقه پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: جو، شوری آب، تنش شوری، رقم، لاین و مقایسه ارقام
|
 • Z. Behrooz, N. Khodabandeh, H.Madani, M.H. Shirzadi Page 91
  In order to investigate the influence of bush accumulation and division of nitrogen fertilizer on jiroft local sesame، an experiment was done on split plot design based RCBD with four replications. Accumulation as a major factor in four bush levels (10، 13. 3، 20 and 40) in square meter and Nitrogen fertilizer divisgon in three levels (20-100-30)، (50-50-50)، (50-70-30) kg/ha were investigated. The results indicated that bush accumulation affected seed and biolgie function، number of capsul in bush، number of capsul in bush، number of foliage and height the effect of nitrogen fertilizer division is on seed function، biologic function، seed weight، number of capsul in bush، number of seed in capsul، number of secondary foliage and height. Average of nitrogen fertilizer comparison indicated that the highest seed function by 1727 kg/ha was obtained in division (50-50-50) kg/ha in pure nitrogen. Bush accumulation comparison indicated that the most seed function (1912 kg/ha) was achieved in accumulation of 40 bushes/m2. The mutual effects of bush accumulation and nitrogen fertilizer division showed that most seed function as 2044 kg/ha was in accumulation of 40 bushes/m2 and with usage of (50-50-50) pure nitrogen in kg/ha.
  Keywords: Accumulation, sesame, function, seed function, pure nitrogen
 • S. S. Jafarifar, A. H. Shirani Rad, M. Rabiee Page 101
  In order to determine the best rate of nitrogen and row spacing of rapeseed، Hyola 308، this research work was carried out in paddy field of RRII (Rasht، Iran) during 2004 – 2005. A factorial experiment was performed based on RCB olesign with three replications. The treatments were row spacing at three levels: 20، 25 and 30 cm and four nitrogen fertilizer rates: 0. 7، 1. 0، 1. 3 and 1. 6 R from urea source، based on soil testing and soil and water research institute recommendation. The R factor was 140 kg urea/ha. In this research work، some important agronomical traits such as number of pods per main stem، number of pods per auxiliary branches، number of pods plant، number of seeds per main pod، number of seeds per auxiliary pod، number of seeds per pod، 1000 seed weight، grain yield، oil percent and oil yield were studied. The results of analysis of variance showed that non significant differences exist between row spacing for grain yield. However، row spacing of 20 cm was relatively superior with an average grain yield of 1908 kg/ha. Interaction between row spacing and nitrogen rate on grain yield was non significant. Fertilizer rate of 1. 6 R and row spacing of 20 cm with average 2291 kg/ha had maximum grain yield. Interaction between row spacing and nitrogen rate on oil yield was non significant but row spacing of 20 cm and fertilizer rate of 1. 6 R showed maximum oil yield.
  Keywords: Rapeseed, row spacing, nitrogen rates, grain yield, grain yield components
 • R. Rahimi Baladezaei, N. Nemati, H. Madani, H. R. Mobasser, S. Dastan Page 113
  In order to determination of Cycocel application effect on barley cultivars (Hordeum vulgar L.) under different sowing date، an experiment was carried out at split factorial in randomized completely block design with three replications at Mazandaran province in 2009-2010. Main factor was sowing dates in three levels including 7 and 26 November and 11 December and sub factor was three varieties including Sahra، Productive and M12 and cycocel rates in two levels including 0 and 2. 8 lit/cycocel ha. Results showed maximum and minimum of the spike per plant، grain per spike، and grain yield were obtained on 26 November and 11 December، respectively. Sahra and M12 varieties had to most and least of the spike length، tiller per plant، spike per plant، grain per spike، 1000 grain weight and grain yield، respectively. With application of the cycocel، decreased of the stem length، but increased of the spike length، tiller per plant، spike per plant، grain per spike، 1000 grain weight and grain yield. Maximum and minimum of the spike length، tiller per plant and grain yield were obtained in interaction of the 26 November × sahra cultivar and 11 December × M12 varieties. Therefore sowing date of the 26 November، sahra variety and application of the 2. 8 lit/cycocel ha because of the most of increased the yield components and due to grain yield introduced the best of treatment.
  Keywords: Barley, sowing date, varieties, cycocel, grain yield
 • B. Salehi, J. Daneshian Page 127
  In order to investigate the effects of row spacing (45، 60 and 75 cm) and plant density (50، 65 and 80 thousand plants per hectare) yield and yield components of maize Sc 711 an experiment was done in the university research farm of Abhar Islamic Azad University in 2006. It was done by using a factorial experiment based on CRBD with four replications. Different developmental stages of maize include 50% emergence، transition from vegetative to reproductive stage، pollination and physiological maturity، plant height and stem diameter in transition stage، dry weight of various organs، yield and yield components and harvest index were studied. With increasing row spacing، stem dry weight in the pollination and physiological maturity، seed weight، grain yield، harvest index and grain number per ear significantly increased. Increasing plant density، leaf dry weight in transition، opening pollination and physiological maturity، stem dry weight in stages pollination and physiological maturity، ear dry weight and grain yield under the effect of density was studied and other traits plant density was not affected. The interaction between row spacing and plant density on stem dry weight in physiological maturity stage، stem diameter in opening pollination stage and grain yield were significant. Finally، knowing that with annual tests can not be a recommendation، but the results may be based on 75 cm row spacing with a density of 8 plants per square meter for the production of maize Sc 711 under conditions similar to this experiment can be recommended.
  Keywords: Plant density, maize, yield, row spacing
 • Kamyar Sabokroo, M. H. Biglooei, M. H. Barzegarkhoo, J. Daneshian, M. H. Esimi, Kaveh Sabokroo Page 143
  This research was done to investigate the effect of nitrogen fertilizer and furrow irrigation methods on quantity and quality yield of tobacco، Coker 347 cultivar. It was done at research farm of Rasht tobacco research center during 2008-2009. The experiment was conducted on a split plot design based on CRBD with 3 replications. Major factor was considered nitrogen fertilizer (45، 55، 65 Kg/ha) and minor factor was considered as irrigation (one way، two ways and no irrigation). Irrigation time was determined by tans meter device and in each turn soil irrigation was performed to the extent of field capacity. Tobacco product has been harvested in 5 sorts. Results showed that leaf length، dry leaf weight، sugar، chlorophyll، plant height were significant (P<1%) and leaf width and nicotine were significant (P<5%). Generally applying irrigation caused to increase of tobacco yield while two ways irrigation method had more effects. Applying 45 kg nitrogen/ha caused to maximum yield in major factors.
  Keywords: Irrigation, nitrogen, quality, quantity functions, tobacco
 • M. Ghaemi, K. Kalarestaghi, S. M. Nabavi Page 157
  In order to determine the effects of different substrates on quantitative characteristics of greenhouse cucumber of Negin cultivar and also to study the possibility of mixing of perlite in different substrates، an experiment laid out in a randomized complete block design with nine treatments and four replication was carried out in a personal greenhouse in 2010. Characters including yield، the number of fruit، plant high، were measured and examined during this experiment. The results showed that different substrates significantly affected many measured characteristics as follows: peat moss with 2998 gr of fruit weight had the highest yield and leca with 355 gr of fruit weight had the lowest yield between the whole treatments. And also between the treatments، peat moss with 54 numbers of fruit per pot had the most fruit number and leca with less than 8 fruit number per pot had the least number of fruit averagely. Peat moss with the average of 179 cm had the highest high and leca with 56. 5 cm had the lowest high between the substrates. The results also showed that the mixed perlite made some changes in the most measured characters in substrates compared to the pure one.
  Keywords: Hydroponics system, cucumber, substrates, yield, number of fruit
 • H. Madani, Gh. Khadraee, A. H. Shirani Rad, H. Mirahmadi Eraghi Page 167
  In order to investigate the quantity and source of nitrogen and nitrogen coated urea on yield and growing index in sunflower hybrids، an experiment was conducted in research farm of Agricultural Jahad Organization in Arak during 2006. The main goal of this research was determining the suitable quantity and kind of nitrogen application to reach the maximum grain yield and oil yield of two sunflower cultivars in climatic conditions of Arak as provincial center of Markazi province. The experiments was done with different treatments of nitrogen and nitrogen coated urea each in 3 levels (25، 50، 100 kg/ha) of recorded cultivar and Liza–R–M hybrid based on factorial experiment in RCB with four replications. Some of compared characteristics were considered as، plant height، hay yield weight، head diameter، disk seed weight، 1000 seed weight، seed yield، harvest index، oil percentage، oil yield and rate of crop growing. The result of experiment showed that application of different nitrogen levels had significant difference on the rate of growing but the oil percentage had no differences. The highest grain yield was related to record cultivar with average 3. 36 ton/ha and the treatment of 100 kg/ha nitrogen coated urea with average 3. 96 ton/ha. The comparison of different treatments showed the highest increase in the crop growth rate in treatment of 100 kg/ha nitrogen coated urea much more than the others.
  Keywords: Nitrogen, nitrogen coated urea, sunflowers cultivar, hybrid
 • M. Moradmand, M. R. Naderi, M. Mahlooji, H. Madani, A. Rostami Page 177
  Salinity is one of the most important of factors decrease crops yield. Tolerance of plants to salinity between species plants is different and is at the influence of plant growth environmental. One of the most practical and economic method for decrease saline stress in saline lands is release the saline tolerant varieties. In this experiment 19 barley lines and one current native cultivar compared with a randomized complete block with four replicates in Esfahan Saline Research Station during 2004-2005. Electrical Conductivity of soil was about 9 ds/m and plants were irrigated with saline water (EC=12 ds/m). Some traits such plant height، total dry matter، number tiller per plant، number fertile tiller per plant، spike length، number spike per m2، number spiklet per spike، number grain per spike، 1000 grain weight and grain yield of each genotype measured and base on this traits in final the most tolerance genotypes selected. Base on results of ANOVA variance and for base on plant height، number tiller per plant، number fertile tiller per plant and grain yield of lines، line of ICB119146 (line 7)، with 3867 kg/ha yield was best line. In final، base on the results about grain yield can line 7 for adoption experiment and replace to current native cultivar recommend.
  Keywords: Barley, water saline, saline stress, cultivar, cultivar comparison