فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال سوم شماره 4 (تابستان 1388)
 • سال سوم شماره 4 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید جیریایی، نورعلی ساجدی، حمید مدنی، محسن شیخی صفحه 333
  به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تنش خشکی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و تنظیم کننده های رشد شامل سالیسیلیک اسید و سایکوسل به صورت مصرف و عدم مصرف به عنوان عامل فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکی صفات اندازه گیری شده را کاهش داد اما با محلول پاشی سایکوسل و مصرف سالیسیلیک اسید هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش کم آبی صفات طول خوشه، وزن خوشه، وزن دانه در خوشه و عملکرد دانه افزایش یافت. مصرف توام سایکوسل و سالیسیلیک اسید، عملکرد دانه را نسبت به شاهد 5/13 درصد افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که با آبیاری معادل 75 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف توام سایکوسل و سالیسیلیک اسید به عملکرد دانه قابل قبول دست یافت.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، سایکوسل، سالیسیلیک اسید، عملکرد، گندم
 • مصطفی حیدری، پریسا جمشیدیان صفحه 345
  به منظور بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد دانه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارزن دم روباهی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری با آب معمولی، فاضلاب شهری و آبیاری با آب معمولی و فاضلاب شهری بصورت یک در میان به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی با کود کامل نوتریکم به میزان صفر، 400 و800 گرم در هکتار به عنوان عامل فرعی لحاظ شدند. نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین عملکرد دانه، از تیمار آبیاری با فاضلاب و محلول پاشی در سطح800 گرم در هکتار به دست آمد. در این بین آبیاری با فاضلاب سبب کاهش معنی داری در فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان کاتالاز (CAT)، اسکوربات پراکسیداز (APX) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در برگ های ارزن گردید. محلول پاشی کود کامل نیز بجز در مورد آنزیم GPX منجر به کاهش فعالیت دو آنزیم CAT و APX گردید.
  کلیدواژگان: ارزن دم روباهی، پساب، محلول پاشی، آنزیم های آنتی اکسیدان
 • نوید رحمانی، توفیق طاهرخانی، جهانفر دانشیان صفحه 355
  به منظور اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرارانجام گرفت. این تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1385 اجرا گردید. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از 80،40 و120 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A) و نیتروژن در چهار سطح (60،30،0و90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت در مراحل مختلف گلدهی، تلاش باز آوری و نسبت وزن گل به کل گیاه دارد. بیشترین شاخص برداشت (85/18)، نسبت وزن گل به کل گیاه(15/13) و تلاش باز آوری (26/21) از سطح 40 میلی متر تبخیر به دست آمد. اثر نیتروژن بر شاخص برداشت در مراحل 50% و 100% گلدهی، نسبت وزن گل به کل گیاه در مراحل 50% و 100% گلدهی، تلاش باز آوری در مراحل 50% و 100% گلدهی معنی دار شد. اثر متقابل تنش و نیتروژن تنها بر نسبت وزن گل به کل گیاه در مرحله 100% گلدهی نیز معنی دار شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین زمان برداشت گل در گیاه همیشه بهار در مرحله 100 درصد گلدهی وبا مصرف 90 کیوگرم در هکتار نیتروژن در کنار آبیاری 40 میلی متر تبخیر می باشد. مناسب ترین زمان برداشت دانه در مرحله آخر (برداشت) در کنار سطح آبیاری نرمال و مصرف حداکثر نیتروژن بود. به طوری که سطوح مختلف تنش از کارایی مصرف نیتروژن کاست و موجب کاهش تلاش باز آوری در گیاه همیشه بهار گردید.
  کلیدواژگان: همیشه بهار، تنش کم آبی، نیتروژن، شاخص برداشت و تلاش باز آوری
 • میلاد صفاپور، شهاب خاقانی، محسن امیرآبادی، مریم تیموری، محمد کاظم بزیان صفحه 367
  به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات فنولوژی و زراعی لوبیا تعداد 10 ژنوتیپ لوبیای سفید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری معمول و تنش آبی در بهار و تابستان 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط تنش بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه در لوبیا سفید مربوط به کاهش تعداد دانه در بوته بود. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد صفات تعداد روز تا مرحله پر شدن غلاف، تعداد روز تا ظهور مرحله رسیدگی، طول بلندترین غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول ریشه اصلی در شرایط معمول و صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول ریشه اصلی در شرایط تنش بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند. تجزیه عامل ها نشان داد در شرایط معمول تعداد 6 عامل مشخص گردیدند که بیش از 80% تغییرات عملکرد را توجیه می کنند و در شرایط تنش تعداد 7 عامل موثر وجود دارد که بیش از 84% تغییرات مربوط به عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می دهند. در این رابطه مناسبترین شاخص های مقاومت به خشکی GMP، STI وMP بودند که بر اساس آنها ژنوتیپ های KS41225، KS41147 و KS41231 به عنوان ژنوتیپ های مقاوم برگزیده شدند.
  کلیدواژگان: آبیاری معمول، تنش کم آبی، شاخص های مقاومت به خشکی، لوبیا سفید
 • حمید مدنی، اکبر فرهادی، علیرضا پازکی، مهدی چنگیزی صفحه 379
  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرادی واقع در 5 کیلومتری اراک، در بهار سال 1388 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل نیترون در سه سطح 96، 184 و 276 کیلوگرم در هکتار و زئولیت در چهار سطح صفر، 2، 4 و 6 تن در هکتار بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مقادیر مختلف زئولیت و نیتروژن بر تعداد ساقه در بوته، ارتفاع بلندترین ساقه اصلی، وزن خشک اندام هوائی، وزن کل غده در بوته، وزن غده های با قطر بیشتر از 5/5 سانتی متر و عملکرد غده در هکتار در سطح احتمال 1% معنی دار شد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که اثرات متقابل زئولیت و نیتروژن بر وزن کل غده دربوته، وزن غده های با قطر بیشتر از 5/5 سانتی متر و عملکرد غده در واحد سطح معنی دار بود. بالاترین عملکرد غده با کاربرد مقدار 276 کیلوگرم نیتروژن خالص و 6 تن زئولیت به میزان 61 تن در هکتار به دست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن و 6 تن زئولیت در هکتار نداشت. بنابراین با مصرف کمتر کود نیتروژن تا 184 کیلوگرم در هکتار می توان بدون کاهش معنی دار عملکرد، در مصرف کود نیتروژن صرفه جویی به عمل آورد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، نیتروژن، زئولیت، عملکرد
 • حمیدرضا مبصر، رحمت الله حسینی، الیاس رحیمی پطرودی صفحه 393
  به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف میزان بذر و سطوح نیتروژن در مرحله سنبله دهی کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین 18-81-N در شرایط متفاوت آب و هوای استان مازندران، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 89-88 در دو منطقه قراخیل و فریم در شهرستان های قائمشهر و ساری اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه میزان بذر(200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار) و عامل فرعی شامل سه سطح نیتروژن در مرحله سنبله دهی کامل (0-5/17-5/34 کیلوگرم نیتروژن در هکتار که به ترتیب برابر0-5/37 و75 کیلوگرم اوره در هکتار) بود. نتایج نشان داد حرکت خمش در منطقه قراخیل (ارتفاع از سطح دریا 7/14متر) نسبت به منطقه فریم (ارتفاع از سطح دریا 725 متر) به خاطر کوتاه تر بودن طول میانگره، طول ساقه و کمتر بودن تعداد میانگره، وزن سنبله، و وزن تر ساقه کمتر شد. با افزایش میزان بذر تا 300 کیلوگرم در هکتار حرکت خمش بخاطر کمتر بودن وزن تر ساقه و سنبله کاهش معنی داری داشت و سطوح نیتروژن در مرحله سنبله دهی کامل اثر معنی داری بر حرکت خمش نداشته است. میزان عملکرد دانه در منطقه فریم 22/20% بیشتر از قراخیل بود که علت این امر به خاطر افزایش تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در واحد سطح، افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله بود. عملکرد دانه با مصرف زیاد نیتروژن در مرحله سنبله دهی نسبت به شاهد (بدون مصرف نیتروژن) به نسبت 8/10% افزایش داشت. هر چند میزان بذر اثر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت اما بیشترین و کمترین تعداد سنبله در واحد سطح به ترتیب با میزان 300 و200 کیلوگرم بذر در هکتار (با اختلاف 09/132سنبله) به دست آمد.
  کلیدواژگان: گندم، منطقه، میزان بذر، سطوح نیتروژن و عملکرد دانه
 • بهرام میرشکاری، سحر باصر، عزیز جوانشیر صفحه 403
  به منظور بررسی تاثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بیولوژیک ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل 6 سطح کود اوره (صفر، 30، 60، 90، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار) و دو سطح نیتراژین بود. بر اساس نتایج، با کاربرد نیتراژین، شاخص سطح برگ ذرت از 4/2 به 2 در حالت عدم کاربرد نیتراژین کاهش یافت. بیشترین شاخص سطح برگ برابر 4/3 به تیمار کاربرد نیتراژین توام با کاربرد 60 کیلوگرم در هکتار اوره اختصاص داشت. تیمار کاربرد نیتراژین توام با مصرف 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین شاخص میزان کلروفیل را داشت. سطوح 150، 120 و 90 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه به ترتیب با دارا بودن 212، 202 و 191 گرم در مترمربع وزن خشک بلال با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. وزن بلال تیمار تلقیح بذر با نیتراژین افزایش 10 درصدی را در مقایسه با تیمار عدم تلقیح با نیتراژین داشت. عملکرد بیولوژیک ذرت از تلقیح بذر با نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره تاثیرپذیر بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت معادل 27 تن در هکتار به تیمار کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره اختصاص داشت. در زراعت ذرت علوفه ای می توان با کاربرد کود زیستی نیتراژین و مصرف 150 کیلوگرم کود اوره در هکتار عملکرد را بهبود داد.
  کلیدواژگان: ذرت، شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، کلروفیل، نیتراژین
 • محمدرضا نادری درباغشاهی، علیرضا پازکی، علیرضا بنی طباء، علیرضا جلالی زند صفحه 414
  این مطالعه به منظور بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در سال زراعی 88 - 87 13 انجام گرفت. در این تحقیق کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی، بابونه گاوی و بابونه شیرازی در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر سه ساله بررسی گردید. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل زعفران و بدون زعفران به عنوان پلات اصلی و فاکتوریل دو تاریخ کاشت اواخر آبان (پس از اتمام برداشت گل زعفران) و اوایل اسفند و سه گونه بابونه گاوی، آلمانی و شیرازی به عنوان پلات های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که امکان کشت بابونه در بین ردیف های زعفران بدون هیچ گونه رقابت منفی بین این دو گیاه وجود دارد به طوری که عملکرد زعفران در تیمارهای زعفران خالص وتیمارهای مخلوط با بابونه هیچ تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بهترین تیمار مخلوط زعفران و بابونه (مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه) امکان تولید همزمان مقدار 83/1 کیلو گرم گل زعفران و 1354 کیلو گرم در هکتار گل خشک بابونه با یک مجموع ارزش نسبی 41/3 و نسبت برابری زمین 69/1 وجود دارد که این مقدار تولید بابونه با میزان عملکرد بابونه آلمانی در کشت خالص بابونه تفاوت معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: زعفران زراعی، بابونه آلمانی، بابونه شیرازی، بابونه گاوی، کشت مخلوط
|
 • M. Jiriaie, N. A. Sajedi, H. Madani, M. Sheikhi Page 333
  In order to study effect of PGPR and water deficit on agronomical traits of wheat (cv. Shahriar), an experiment was conducted in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch, Iran in 2009-2010. The experimental design was split factorial based on RCBD with three replications. The treatments including of water deficit stress in three level: 50%, 75% and 100% crop water requirement in were assigned to main spilt and plant grow promote regulators including of salicylic acid(without and with using) and CCC(Chlormequat chloride) (without and with using) as factorial were randomized to sub plot. Results showed water deficit stress reduced traits. Bat with sprayed CCC and SA in water deficit and irrigation equal 100% crop water requirement increased length ear weight ear per in ear weight and yield treats. In condition of irrigation equal 75% and 50% crop water requirement, application of along salicylic acid and CCC as compared without use these, increased yield and yield component. Using of together salicylic acid and CCC increased yield grain by 13.5% as compared with control. In general results this experiment showed that under water limitation condition, with irrigation equal 75% crop water requirements and use together salicylic acid and CCC can obtain to yield of acceptable.
  Keywords: Water deficit stress, salicylic acid, CCC, yield, Wheat
 • M. Heidari, P. Jamshidian Page 345
  In order to study the effects of wastewater irrigation and foliar complete nutrient on grain yield and antioxidant-enzymatic active on Setaria a field experiment was conducted at the University of Zabol in Iran during 2009 growing season. The statistical plan selected was split plot design with three replications. The treatments were comprised of three kinds of irrigation water (W1=well water and W2= domestic waste water+well water and W3= domestic waste water) in main plot and three foliar complete nutrient (F1=control, F2= 400 and F3= 800 gr/ha) in sub plot. Results showed that irrigation with wastewater and 800 gr/ha foliar complete nutrient significantly increased grain yield. In this study wastewater application decreased antioxidant-enzymatic activity of CAT, APX and GPX enzymes. Foliar complete nutrient except GPX enzyme decreased CAT and APX antioxidant-enzymatic activity.
  Keywords: Setaria, waste water, foliar nutrient, antioxidant, enzymes
 • N. Rahmani, T. Taherkhani, J. Daneshian Page 355
  The effects of water deficit stress and nitrogen on yield physiological indices of Calendula (Calendula officinalis L.), The experiment were carried out in a split plot design based on completely randomized block design with 4 replications. Treatments were three levels of stress and irrigation after 40, 80 and 120 mm water evaporation from evaporation pan, and consumption of 0, 30, 60 and 90 kg/ha nitrogen. The results indicated that water deficit stress had significant effect on harvest index 50% flowering, flower weight to plant ratio 50% flowering, productivity effort 50% flowering, harvest index 100% flowering, productivity effort 100% flowering, harvest index 100% second flowering, flower weight to plant ratio 100% second flowering, productivity effort 100% second flowering, harvest index, flower weight to plant ratio, productivity effort. The highest harvest index (18.85), flower weight to plant ratio (13.15) and productivity effort (21.26) with irrigation after 40 mm evaporation. Nitrogen had signification effect on harvest index 50% flowering, flower weight to plant ratio 50% flowering, productivity effort 50% flowering, harvest index 100% flowering, productivity effort 100% flowering, harvest index 100% second flowering, flower weight to plant ratio 100% second flowering, productivity effort 100% second flowering, harvest index, flower weight to plant ratio, productivity effort. In water deficit stress nitrogen had significant effect on flower weight to plant ratio 100% flowering. The results indicated that the best time for harvest in Calendula is when 100 percent flowering irrigation after 40 mm evaporation and 90 kg/ha nitrogen. Also the best time for seed harvest in the last stage is irrigation after 40 mm evaporation and 90 kg/ha nitrogen.
  Keywords: Calendula, Water deficit stress, nitrogen, Harvest Index
 • M. Safapour, S. Khaghani, M. Amirabadi, M. Teymouri, M. Bezian Page 367
  In order to evaluate the effect of water deficit stress (limited irrigation) on different traits of bean. Ten bean genotypes were planted in a randomized block design with three replications under non-stress and drought stress conditions (22 traits were measurement) in the Islamic Azad University of Arak. The results of stepwise regression are shown that the length of the longest pod, number of days to filling pod, number of days to Maturity, 100 weight seed and length of tap root under non-stress condition and number of seed on per plant, 100-seed weight and length of tap root under the stress condition had the most effect on the yield in white bean. Factor analysis showed in the normal condition six factors were identified that over 80% of the performance changes are justified and in the Stress conditions there are seven factors were identified that over 84% of the performance changes are justified. Geometric Mean Productivity (GMP), Stress Tolerance Index (STI) and Mean Productivity (MP) were the most suitable indicators for selecting drought resistant genotypes. Based on these indicators KS 41225، KS41147 و KS 41231 in White beans, were found as resistant genotypes.
  Keywords: normal irrigation, limited irrigation, white bean, resistant index
 • H. Madani, A. Farhadi, A. Pazoki, M. Changizi Page 379
  In order to study the effect ofdifferent nitrogen and zeolite levels on qualitative and quantitative traits of potato Lcv. Agria this experiment was carried on factorial design based on CRBD with three replications, on Moradi farm located in 5 km far from Arak, in spring 2008. Factors were included three levels of nitrogen fertilizer rates (96, 184, 276 kg/ha) and four levels of zeolite rates (0, 2, 4, 6 t/ha). The results showed that consumption of nitrogen sulfate and zeolite was on number of stems per plant, main stem height of the tallest, shoot dry weight, total weight bulb weight; bulb diameter by more than 5.5 cm gland ha in the 1% level of probability was significant. Also, comparison of characteristics indicated that interactions on the total weight of zeolite and nitrogen Drbvth bulb weight, bulb diameter by more than 5.5 cm and bulb yield per unit area was significant. Gland with the highest amount of 276 kg of pure nitrogen and 6 tons of zeolite was 61 t/ha significant difference with the consumption of 184 kg N treatment and six tons of zeolite was not. So with less nitrogen fertilizer consumption to 184 kg/ha can function without a significant reduction in nitrogen fertilizer efficiency will to act.
  Keywords: potato, nitrogen, zeolite, yield
 • H. Mobasser, R. Hosseini, E. Rahimi Betroudi Page 393
  In order to study of different effects of seed rates and nitrogen levels at the booting stage on the grain yield and yield components of N-81-18 line at the different conditions of Mazandaran clime experiment as split- plot at the random complete Blocks design at the four replication at 2009 -2010 year at two regions of Gharakhyl and the Farim was executed in the Sari and Ghaemshahr agent. Main plot includes 3 levels of seed rates (200, 250, 300 kg/ha) and sub plot has been included 3 levels of nitrogen at the booting stage (0-17.5, 35 kg of nitrogen or o-37.5, 75 kg from urea resource). Results showed that bending moment at the Gharakhyl region (height from sea level is 14.7 meter) then pharim region (height from sea level is 725 meter) because of shortest internodes height, culm height, the number of internodes, weight of culm wet and spike weight was less. With excess of seed rate to 300 kg/ha, bending moment for the most low weight of culm wet and spiek had reduction and nitrogen levels at the booting stage had not signification effect on the bending moment. Grain yield at the Farim region was 20.22 % more than Gharakhyl reason of this was increase of the number tiller on plant, the number of spike at the grand unit, increase of 1000-grain weight and the number grain at the spike. Grain yield with a lot consumption of nitrogen at the booting stage than without consumption of nitrogen increased 10.8 %. However seed rates was not signification effect of grain yield but was received the most and less number of spike at the grand level unit respectively as 300 and 200 kg, seed /ha.
  Keywords: Wheat, Region, seed rate, nitrogen rates, Grain yield
 • B. Mirshekari, S. Baser, A. Javanshir Page 403
  In order to study effect of seed inoculationwith nitragin and different levels of urea rate on physiological traits and biologic yield of maize (Zea mays L.), cv. 704, a factorial experiment was conducted based on RBCD. Treatments were six levels of urea rate (0, 30, 60, 90, 120, 150 kg/ha) and seed inoculation with nitragin or non-inoculation. Based on results, when seeds inoculated with nitragin, LAI in corn reduced from 2.4 to 2 in non-inoculated seeds. Treatment of inoculated seeds×application of 60 kg/haurea had the highest LAI (3.4). The highest chlorophyll content index obtained from interaction ofinoculation with nitragin+120 kg/haurea. Treatments of 150, 120 and 90 kg/haurea with 212, 202 and 191 g/m2 dry weight of ear had significant difference with control and 30 kg/haurea rate. Ear weight in inoculated seeds was 10% greater than non-inoculated ones. Biologic yield in corn was affected by seed inoculation and urea rate. The highest corn biomass (27t/ha) obtained from treatment fertilized with150 kg/haurea. It is recommended that in order to improvement of forage yield, corn must be inoculated with nitragin and fertilized with 150 kg/haurea.
  Keywords: Biological yield, Chlorophyll, Corn, LAI, Nitragin
 • M. Naderi Darbaghshahi, A. Pazoki, A. Banitaba, A. Jalali Zand Page 414
  This study was done in order to investigatethe agronomical and economical aspects of saffron and chamomile intercropping was conducted in farm research of Khorasgan Islamic Azad University in 2008-2009. In this study intercropping of three kind chamomile (Matricaria chamomilla, Tanacetum parthenium, Anthemis nobilis) in two sowing date in a saffron farm with his three-year-old were investigated. Experimental design was Randomized Complete Blocks with split factorial layout in four replications. Treatments were considered as net saffron and net chamomile in main plots and factorial of three kind chamomile and two sowing date (late November after flower saffron harvest and early-march) as sub- plots. The results showed that have been possible chamomile cultivation inter rows saffron without any negative competition between plants, in a way that the yield of saffron in treatment net saffron and treatment mix of saffron and chamomile did not have meaningful difference. The best treatment of saffron and chamomile mix (saffron and autumnal German chamomile) possibility of producing simultaneously amount 1.83 kg/ha saffron flower and 1354 kg/ha of flower dry chamomile with a relative value total (RVT) 3.41 and a land equal ratio (ELR) there, that this amount of chamomile production with the amount of the production of German chamomile in treatment of net chamomile cultivation didnt have meaningful difference.
  Keywords: Saffron farming, German Chamomile, Shirazi chamomile, Intercropping