فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال سوم شماره 3 (بهار 1388)
 • سال سوم شماره 3 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد خیاط، معصومه گوهری صفحه 233
  جهت تعیین مناسب ترین ژنوتیپ و تاریخ کاشت کلزا در اهواز، آزمایشی بر مبنای کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 85-1384 اجرا گردید. چهار تاریخ کاشت، 15 و30 آبان، 15 و30 آذر در کرت های اصلی و چهار ژنوتیپ هایولا 401، پی پی 401، آر.جی.اس 003 و آپشن 500 در کرت های فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ماده خشک کل به طور معنی داری تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند و تاریخ کاشت 15 آبان نیز برتر بود. ژنوتیپ های مورد بررسی نیز از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن وسایر صفات ذکر شده اختلاف معنی داری داشتند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به هیبرید هایولا 401 با 61/2 تن در هکتار و ژنوتیپ آپشن 500 با 51/1 تن در هکتار تعلق داشت. تاریخ کاشت 15 آبان ماه از نظر شاخص های فیزیولوژیک مورد بررسی نسبت به سایر تاریخ کاشت ها برتر بود. بر اساس نتایج این تحقیق کاشت هیبرید هایولا 401 در تاریخ کاشت نیمه آبان ماه برای منطقه اهواز مناسب به نظر می رسد. هیبرید هایولا 401 به دلیل بیش تر بودن شاخص سطح برگ، تولید ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، میزان جذب خالص و سرعت رشد نسبی و بالاترین عملکرد دانه با 2805 کیلوگرم در هکتار برتر بود.
  کلیدواژگان: کلزا، ژنوتیپ، تاریخ کاشت، عملکرد
 • مهدی رمضانی، حمیدرضا مبصر، مسعود محسنی، رضا رضایی سوخت آبندانی صفحه 249
  به منظور بررسی اثرات فواصل بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد سیلویی K.Sc704 با کشت تاخیری تابستانه بعد از برداشت برنج در سال زراعی 1387 در مرکز تحقیقات قراخیل شهرستان قائم شهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل فواصل 65، 75 و85 سانتی متر بین ردیف، دو الگوی کاشت تک ردیفه خطی و دو ردیفه زیگزاگی و دو سطح تراکم کاشت 70 و80 هزار گیاه در هکتار بود. نتایج نشان داد فواصل بین ردیف تنها بر عملکرد علوفه تر موثر بود. قطر بلال و وزن خشک تک گیاه در تراکم 70 هزار گیاه در هکتار بیشتر بود. قطر ساقه و عملکرد علوفه تر در واحد سطح با کشت دو ردیفه زیگزاگی بیشتر از کشت تک ردیفه خطی بود. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل و کمترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت تراکم 70 هزار گیاه در هکتار با الگوی کشت دو ردیفه زیگزاگی بدست آمد. بلندترین طول بلال برای فاصله 65 سانتی متر بین ردیف و با کشت دو ردیفه زیگزاگی حاصل شد. حداکثر عملکرد علوفه تر تحت اثرات متقابل سه گانه برای فاصله 65 سانتی متر بین ردیف با تراکم 80 هزار گیاه در هکتار در کشت دو ردیفه زیگزاگی بدست آمد که برابر 58463 کیلوگرم در هکتار بود، اما وزن خشک تک گیاه تحت فاصله 85 سانتی متر بین ردیف با 70 هزار گیاه در هکتار و کشت تک ردیفه خطی حاصل گردید.
  کلیدواژگان: ذرت سیلویی، فاصله بین ردیف، تراکم، الگوی کاشت، کشت تاخیری تابستانه
 • شهناز سلیمانپور، امیر حسین شیرانی راد، حمید مدنی، عباس رضایی زاد، شراره فارغی صفحه 263
  به منظور بررسی تاثیر زمان قطع آبیاری بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام پاییزه کلزا در منطقه کرمانشاه، آزمایشی با استفاده از کرت های خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد کرمانشاه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی (D) به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول یا آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتک، (D1)، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد (D2) و رقم (V) به عنوان عامل فرعی در 9 سطح شامل ارقام پاییزه Opera (V1)، ARC-5 (V2)، Dexter (V3)، SLM046 (V4)، Zarfam (V5)، Okapi (V6)، Talaye (V7)، Licord (V8) و Modena (V9) بودند. نتایج حاصل نشان داد قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، تاثیر نامطلوبی بر فعالیت های رشد، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات زراعی مورد بررسی داشت و اختلاف حاصل در سطوح آماری 1 و 5 درصد معنی دار بود. اثر ساده رقم بر صفات مورد بررسی معنی دار گردید ولی اثر متقابل آبیاری و رقم فقط بر تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی معنی دار شد و بر سایر صفات از لحاظ آماری معنی دار نگردید. رقم SLM046از نظر عملکرد روغن، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص تحمل به تنش در گروه برتر و ارقام Talaye،Zarfam،Licord،Opera، ARC-5، Dexter، Okapi و Modena به ترتیب در گروه های بعدی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مراحل رشد گیاهان نشان داد با افزایش تنش خشکی ناشی از قطع آبیاری، وزن خشک کل گیاه و شاخص سطح برگ کاهش یافت، میزان این کاهش در رقم SLM046کمتر از سایر ارقام بود.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش خشکی، قطع آبیاری، عملکرد روغن، عملکرد دانه و اجزای عملکرد
 • محسن شیخی، نورعلی ساجدی، مجید جیریایی صفحه 275
  به منظور بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 انجام شد. تیمارها شامل تامین آب آبیاری پس از اعمال سه سطح بر اساس مقادیر100% (شاهد)، 75% و 50% نیاز آبی گیاه (تنش کمبود آب) به عنوان عامل اصلی و ارقام شامل SC704،SC524،SC700،SC500 و DC370 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تنش کمبود آب محتوی نسبی آب، پایداری غشاء سیتوپلاسمی و عملکرد دانه را کاهش داد. در بین ارقام بیشترین عملکرد دانه از رقم های زودرس و متوسط رس حاصل شد. همچنین بیشترین محتوی نسبی آب برگ و پایداری غشاء سیتوپلاسمی مربوط به رقم های متوسط رس بود. اثر متقابل تیمار ها نشان داد در شرایط مطلوب رطوبتی(100درصد نیاز آبی گیاه) و تنش کمبود آب (75% و 50% نیاز آبی گیاه)، رقم های 524 و 500 از عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام برخوردار بودند. حداکثر عملکرد دانه از رقم 524 به میزان22/8624 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه و حداقل آن از رقم700 به میزان32/4072 کیلوگرم درهکتار درشرایط آبیاری معادل50% نیاز آبی گیاه به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارقام، تنش کمبود آب، پایداری غشاء سیتوپلاسمی، ذرت، عملکرد دانه
 • نورعلی ساجدی، سحر شیخ عالیوند، حمید مدنی، حجت صفری کمال آبادی صفحه 287
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفت های کمی و کیفی سیب زمینی رقم مارکیز، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت 31 اردیبهشت، 17 خرداد، 31 خرداد و چهار میزان نیتروژن شامل 46، 80، 115، 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بودند. نتایج نشان داد اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین عملکرد غده مربوط به تاریخ کاشت 31 اردیبهشت با میانگین5/19 تن در هکتار به دست آمد. برهمکنش تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر میانگین وزن تر، وزن خشک، تعداد و اندازه غده در بوته و عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین تعداد غده در بوته معادل 5/11 عدد و 5/6 تعداد غده درشت در بوته بود. عملکرد نهایی غده معادل 24 تن در هکتار از برهمکنش تاریخ کاشت31 اردیبهشت با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، سیب زمینی، نیتروژن، عملکرد غده
 • امید علیزاده، اردلان علیزاده، لادن آریانا صفحه 303
  این تحقیق به جهت بررسی اثر میکوریز و ورمی کمپوست بعنوان عوامل بیولوژیک در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در شرایط کنترل شده خاک در سال 1388 طراحی و اجرا شد. تیمارها عبارت بود از مصرف کود شیمیایی (F) در سه سطح از منابع کود، اوره، سوپر فسفات ترپیل و پتاسیم شامل: F0 (ازت 0، فسفر 0، پتاس 0 kg/ha) و F1 (ازت 70، فسفر 50، پتاس 30 kg/ha) و F2 (ازت 150، فسفر 100 و پتاس 50 kg/ha)، تیمار ورمی کمپوست در دو سطح (مصرف V1 و عدم مصرف V0) و تیمار میکوریز در دو سطح (مصرف M1 و عدم مصرف M0) (جمعیت 105 گرم/ اسپور). نتایج آنالیز واریانس نشان داد بر هم کنش سطوح مختلف ورمی کمپوست، کود شیمیایی و میکوریزا بر عملکرد دانه در سطح 1٪ معنی دار بوده و بر تعداد دانه و وزن 1000 دانه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. مقایسه میانگین برهمکنش سطوح مختلف ورمی کمپوست، میکوریز و کود شیمیایی تفاوت معنی داری را بر عملکرد دانه نشان داد. به طوری که تیمارهای V1F0M1 و V1F1M1 به ترتیب با میانگین 33/119 و 00/113 گرم در بوته بالاترین میزان عملکرد دانه را نسبت به تیمار V1F2M1 با میانگین 33/106 گرم در بوته را داشته است. و تیمار V1F0M0 با میانگین 00/87 گرم در بوته کمترین میزان عملکرد دانه را داشته است. مقایسه میانگین برهمکنش ورمی کمپوست، سطوح کودی و میکوریزا تفاوت معنی داری را بر وزن 1000 دانه نشان داد که تیمار V1F0M1 با میانگین 33/168 گرم در بوته بالاترین وزن 1000 دانه را داشته است و تیمار V1F1M1 با میانگین 67/134 گرم در بوته کمترین وزن 1000 دانه را داشته است. میکوریز و ورمی کمپوست در سطوح پایین مصرف کودشیمیایی توانستند موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه شوند.اما در سطوح بالای مصرف کود شیمیایی فعالیت آنها مختل گردید.
  کلیدواژگان: ذرت، میکوریزا، ورمی کمپوست، عملکرد، کودهای بیولوژیک
 • مهرداد یارنیا، پرنا صفایی، محمدباقر خورشیدی بنام، الناز فرج زاده معماری صفحه 317
  به منظور بررسی تغییرات عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان رقم ایروفلور در واکنش به میزان مصرف آب و کود پتاسیم تحقیقی به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1388 در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش کم آبی در چهار سطح شامل آبیاری پس از 50، 90،130 و 170 میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاس A به عنوان عامل اصلی و مصرف سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم در 5 سطح شامل0، 5، 100، 150، 200 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل تنش کم آبی و کود پتاسیم، اثر معنی داری در سطح احتمال 1% بر صفت های ارتفاع ساقه، وزن برگ، تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق، بیوماس، شاخص برداشت، عملکرد و دوره موثر پر شدن دانه و در سطح احتمال 5% بر وزن صد دانه داشت. در تمامی صفات فوق، بیشترین مقدار پس از مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم از تیمار آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه نیز معادل 3/507 گرم بر مترمربع در این تیمار به دست آمد. کاهش میزان آب از آبیاری پس از 50 به 90، 130 و 170 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر، باعث کاهش 36/10، 43/24 و 46/59 درصدی در عملکرد دانه گردید. همچنین مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در تیمار آبیاری پس از 170 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر میزان افت عملکرد را به 48/32 % رساند. بر این اساس می توان در شرایط کمبود آب با مصرف پتاسیم از افت شدید عملکرد رقم ایروفلور آفتابگردان کاست.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تشتک تبخیر کلاس A، سولفات پتاسیم، عملکرد دانه
|
 • M. Khayat, M. Gohari Page 233
  Determine the most suitable genotype and planting date for Canola, an experiment based on a split plot in randomized complete block design with three replications was conducted during Farm 2005-2006. Four planting dates, 15 and 30 November, 15 and 30 November in the main plots and four genotypes (Hyola401, PP401, R.G.S.003, Option 500) in the subplots were studied. Analysis of variance showed that grain yield, yield components and total dry matter were significantly affected were planting date. Planting date of November 15 was superior characteristics. Genotypes studied also in terms of yield and its components and other traits, significant differences were noted. The highest and lowest yield hybrid Hyola401 respectively with 2.61 tons per hectare and with genotype Option500 1.51 ha belonged. First planting date of all physiological parameters studied compared to other planting date was best. Hybrid Hyola401 due to being more leaf area index (3.51), total dry matter (1249 g/m2), CGR (21 g/m2.day1), NAR (7 g/m2 day1) and RGR (0.064 g/g1.day1) the highest yield (2805 kg/ha1), respectively. The results of this study Hyola401 hybrid planting in semi-November planting date is recommended for the Ahvaz region.
  Keywords: Canola, Genotype, sowing date, yield
 • M. Ramezani, H. Mobaseer, M. Mohseni, R. Rezaei Sokhtabbandani Page 249
  This research was done in order to consider the effects of distances between row, density and cultivation pattern of 704 single crass forage corn (K. Sc 704) which was accomplished with summery dilatory cultivation after harvesting of rice. It was done at Gharakhil research center of Ghaemshahr in 2008.The experiment design was selected as factorial based or RCBD with four replications. Treatments were selected as distances between rows (65, 75, 88 cm), two cultivation pattern (single linear row and two zigzag row) and two cultivation density level 70000 and 80000 bush in hectare. Results showed that distances between rows influenced only on wet forage yield, as wet forage yield in 65 cm distance between rows with 25.38% rate was gained more than 85 cm distance between rows. The yield of wet forage in two zigzag row cultivation patterns was %7 rates more than single row cultivation. Corn diameter and single bush dry weight in 70000 bush density in hectare was more than 80000 bushes in hectare. Stem diameter and wet forage yield in two rows cultivation were more than single linear row cultivation. Maximal of stem wet weight rate to all in 70000 bush density in hectare were gained in two zigzag row cultivation. The largest corn length was gained in 65 cm distance between row and two zigzag row cultivation. Maximal of wet forage yield was gained in 65 cm distance between rows with 80000 bush density in hectare.
  Keywords: forage corn, distance between row, Density, cultivation pattern, summery dilatory cultivation
 • S. Soleimanpour, A. H. Shiranirad, H. Madani, A. Rezaeizad, S. Fareghi Page 263
  This study was done to investigate the effect of water deficit on agronomical characteristics and growth indices of winter rapeseed cultivars in Kermanshah region. The experiment was performed by using a split plot design based on RCBD with 3 replications, in the farm research of Eslamabad in Kermanshah. The treatments were selected as drought stress (D) as the main plot in two levels convectional irrigation or irrigation after 80 mm evaporation from A class pan (D1) and stopping irrigation since flowering stage (D2), and variety (V) as the sub- plot in 9 levels consist of Opera(V1), ARC-5(V2), Dexter(V3), SLM046(V4), Zarfam(V5), Okapi(V6), Talaye(V7), Licord(V8) and Modena(V9). Investigated agronomical characteristics were: the plant weight, stem diameter, the number of secondary branches in the plant, the number of pods in the main stem, the number of pods in the secondary branches, the number of pods in the plant, the number of grains in the pods of main stem, the number of grains in the secondary branches’ pod, the number of grain in plant’s pod, the 1000 grain weight, the percentage of grain’s oil, grain yield, oil yield, biological yield, harvest index, Total Dry Weight(TDW) and Leaf Area Index(LAI).The result showed that stopping of irrigation(drought stress) since flowering stage, had deleterious effect on the growth, yield, yield components and agronomical characters, so that observed difference were 1% and 5% significant. The simple effect of variety on the stem diameter, the number of pods in the secondary branches, the no. of pods in plant, the no. of grain in the secondary branches’ pods, the no. of grain in plant’s pods was not significant, but had considerable effect on the other characters. The interaction effects between irrigation and variety was only significant on the biological yield, harvest index and percentage of oil grain, and was not significant on the other characters. The variety of SLM046 based on the oil yield(1870 kg/ha), grain yield (4187 kg/ha), yield components and the stress tolerance index was put in the best group and Talaye, Zarfam, Licord, Opera, ARC-5, Dexter, Okapi and Modena varieties were put in the other groups. The analysis of the stage of growth showed that drought stress increasing causes the Total Dry Weight and the Leaf Area Index decreasing. The percentage of mentioned factors in SLM046 variety was less than other varieties.
  Keywords: Drought stress, Grain yield, Rapeseed, oil seed, yield components
 • M. Sheikhi, N. A. Sajedi, M. Jiriaei Page 275
  In order to study effects of water deficit stress on agrophysiological traitsof Maize cultivars, an experiment was conducted in the farm research station of Arak Islamic Azad University, Iran in 2009. The experimental design was split plot based on RCBD with three replications. The treats were considered as irrigation in three levels: 100% (control), 75% and %50 (water deficit stress) crop water requirement plant and maize hybrids consisted of KSC500, KSC524, KSC700, KSC704 and DSC370. Results showed that water deficit stress reduced relatively water content,cell membrane stability and grain yield. About hybrids, the highest grain yield obtained from early and medium maturity hybrids. Also the highest cell membrane stability and relatively water content belonged to medium maturity hybrids. Interactions effects of treatments showed that, in condition of moisture optimum(100% crop water requirement) and water deficit stress (75% and 50% crop water requirement plant), grain yield in KSC524 and 500 was high compared to other hybrids. The highest grain yield equal 8624.22 Kg/ha by treatment KSC524 with 100% crop water requirement plant and lowest grain yield equal 4072.32 obtained from treatment KSC700 with 50% crop water requirement.
  Keywords: Cultivars, Water deficit stress, membrane stability, Maize, Grain yield
 • N. A. Sajedi, S. Sheikhalivand, H. Madani, H. Safari Kamalabadi Page 287
  In order to study of planting date and nitrogen rates on agronomical traits of potato Var Markiz, an experiment was conducted in the farm research station’s of Arak Islamic Azad University, Iran in 2008. The experiment was factorial based on RCBD with four replications. The treatments composed of planting dates in three time, 21 June, 8 July and 22 July and nitrogen rates in four levels: 46, 80, 115 and 150 kg/ha. Results showed that, that effect of planting dates on tuber yield was significant. The maximum yield by 19.5 t ha-1 was obtained from 21 June planting date. Interaction of planting date and nitrogen rates on tuber fresh weight, tuber dry weight, number of tubers per plant, number of small and large tubers per plant, diameter size of tuber and tuber yield were significant. The highest yield by 24 t/ha was related to 21 June planting date with 150 kg/ha nitrogen.
  Keywords: Planting date, potato, nitrogen, Tuber yield
 • O. Alizadeh, A. Alizadeh, L. Ariana Page 303
  This research was don to investigate the effect of mycorrhiza and vermicompost as the biological fertilizers to compare with chemical fertilizer phosphorous and nitrogen on yield and yield component of corn. It was based on factorial in a RCBD with 3 replications when soil control condition was some in 2010. Treatment were considered as using chemical fertilizer (F) in three levels of fertilizer's sources, urea, triple super phosphate and potassium include: F0 (N=0, P=0, K=0), F1 (N=70, P=50, K=30) and F2 (N=150, P=100 and K=50) kg/ha, vermicompost treatment in two levels (using V1 and non-using V0) and mycorrhiza treatment in two levels (using M1 and non-using M0) (population 105 g/spore). Results of variance analysis showed there was significant different between different levels’ interaction of vermicompost, chemical fertilizer and mycorrhiza on grain yield p=1% and there isn’t any significant difference between the kernel number and 1000 kernel weight. Comparing the average of interaction of vermicompost, mycorrhiza and chemical fertilizer showed significant difference on grain yield, that treatment V1F0M1 and V1F1M1 with averages 119.33 and 113.00 g/pot have higher amount of grain yield than teratmentV1F2M1 with average 106.33 g/plant, and treatment V1F0M0 with average 87.00 g/plant has lowest amount of grain yield. Comparing the average of vermicompost interaction, fertilizer’s level and myeorrhiza showed significant difference on the 1000 kernel weight and treatment V1F0M1 with average 168.33 g has highest weight of 1000 kernel weight and treatment V1F1M1 with average 134.67 g has lowest weight of 1000 grains. Use of mycorrhiza and vermicompost in low levels of chemical fertilizer could cause increase of yield and grain yield component but in high levels of chemical fertilizer their activity became hampered.
  Keywords: Corn, Mycorrhiza, Vermicompost, yield, biological fertilizers
 • M. Yarnia, P. Safaie, M. B. Khorshidi, Benam, E. Farajzadeh Page 317
  In ordsr to study yield and some physiologic characteristics of sunflower (cv. Euroflor) in reaction to water and potassium applying, a RCBD base split plot experiment was conducted in 2009 at Islamic Azad University- Tabriz branch research farm. Water deficite stress at four levels (50, 90, 130 and 170 mm evaporate from class A pan) arranged in main plots and five K2SO4 levels (0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha) in sub plots. The results of variance analyzing of date showed that interaction of stress and K was highly significant on height of stem, leaf dry weight, number of grain in anthodium¸ weight of grain in anthodium, biomass, yield¸ harvest index and 100 kernel weight, effective filling period was significant. Result showed that the interaction effects of treatments had significant different in these traits. Rate of a traits under study increased when 200 kg/ha of potassium sulphate was used and field irrigated after 50 mm evaporation from pan. Application of potassium decrease drought stress damage. Irrigating after 50 to 90¸ 130 and 170 mm evaporation from pan decreased yield by 10.36¸ 24.43 and 59.46 percent. But yield reduction by application 200 kg/ha potassium sulfate fertilizer was only 32.48 percent. This indicates that by applying potassium fertilize yield reduction will be decreased under drought stress.
  Keywords: Sunflower, Drought stress, potassium sulpahte, Grain yield