فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال سوم شماره 2 (زمستان 1387)
 • سال سوم شماره 2 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه درینی، حمید مدنی، محمدحسن شیرزادی صفحه 105
  به منظور مقایسه سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری در شرایط تراکم های مختلف کا شت در منطقه جیرفت از نظر چگونگی تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشد آنها آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام پذیرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تراکم 133، 200 و 400 هزار بوته در هکتار به عنوان عامل اصلی و سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت، لوبیا تپاری کرم رنگ و سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بیشترین تجمع ماده خشک به میزان330 گرم در متر مربع در ژنوتیپ لوبیا چشم بلبلی پس از دریافت 1270 درجه و کمترین آن حدود 277 گرم در متر مربع در لوبیا تپاری سیاه رنگ با دریافت 1124 درجه مشاهده شد. بالاترین شاخص سطح برگ در ژنوتیپ لوبیای تپاری کرم رنگ 5/4 و در تراکم 400 هزار بوته در هکتار به دست آمد. RGR در ژنوتیپ لوبیا تپاری کرم رنگ در اوایل فصل رشد بیشتر و در اواخر فصل رشد کمتر از دو ژنوتیپ دیگر بود. درهر سه ژنوتیپ حداکثر NARدر حدود 970 درجه روز رشد اتفاق افتاد و بعد از آن با گذشت زمان روند تغییرات NAR کاهشی گردید. در تراکم 133 هزار هکتار حداکثر میزان NARبرای انواع لوبیا در این بررسی یه دست آمد.
  کلیدواژگان: لوبیا تپاری، لوبیا چشم بلبلی، تراکم بوته، شاخص های رشد
 • رضا رضایی سوخت آبندانی، علی چراتی آرائی، داوود اکبری نودهی، حمیدرضا مبصر، مهدی رمضانی صفحه 122
  به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد ذرت علوفه ای (K.Sc704)، آزمایشی درسال زراعی 87-1388 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا(نکا) اجرا شد. عامل اصلی دور آبیاری در چهار سطح (1I، 2I، 3I و4I که به ترتیب 75، 100، 125 و 150 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیرکلاسA) و عامل فرعی نیتروژن (صفر، 96 و184 کیلوگرم نیتروژن که به ترتیب معادل صفر، 200 و400 کیلوگرم اوره در هکتار) بود. نتایج نشان داد کمترین عملکرد وزن خشک و علوفه تر برای دور آبیاری با 150 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیرکلاس A حاصل شد. بیشترین عملکرد علوفه تر و کارآیی مصرف آب ماده خشک با دور آبیاری 125 میلی متر به دست آمد. حداکثر کارآیی بیولوژیک مصرف آب و راندمان مصرف آب با دور آبیاری 125 میلی متر و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A حاصل گردید.کمترین عملکرد وزن خشک با150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A به دست آمد. ارتفاع بوته، وزن خشک در مترمربع، طول بلال، وزن علوفه تر در هکتار، راندمان مصرف آب، کارآیی مصرف آب ماده خشک، درصد آب نسبت به وزن خشک و کارآیی مصرف آب با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین بود. حداکثر راندمان مصرف آب با 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد، در حالی که عملکرد وزن خشک با 75 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A با همین مقدار نیتروژن حاصل گردید.
  کلیدواژگان: ذرت علوفه ای، دور آبیاری، نیتروژن، راندمان مصرف آب، عملکرد علوفه خشک
 • حسن طهماسبی زاده، ناصر خدابنده، حمید مدنی، ایمان فراهانی صفحه 136
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن برآنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد محصول در سال زراعی 87 بر روی رقم محلی اصفهان در مزرعه تحقیقاتی شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 48 کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و20 خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف کود نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار و دو تراکم 400 و 800 هزار بوته در هکتار بود که تراکم 800 هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. برای تعیین شاخص های رشد با استفاده از نمونه برداری هر15 روز یکبار از مرحله 6 برگی (حالت روزت) تا زمان برداشت اندازه گیری شد. روند تغییرات تجمع ماده خشک طی فصل رشد حاکی از آن بودکه تجمع ماده خشک تا حدود 700 درجه روز- رشد به صورت خطی بوده و پس ازآن با ریزش برگها در پایان فصل رشد سیر نزولی پیدا کرد. همجنین بالاترین میزان عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه، مصرف 92 کیلوگرم نیتروژن و تراکم گیاهی 800 هزار بوته در هکتار با میانگین 3050 کیلوگرم در هکتار بود. بالاترین میزان عملکرد روغن 17/821 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت، 92 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 800 هزار بوته در هکتار به دست آمد.
  کلیدواژگان: گلرنگ، تاریخ کاشت، تراکم بوته، نیتروژن، آنالیز رشد
 • حمیدرضا فرهادی افشار، حمید مدنی، محمدحسن شیرزادی، ابراهیم نجفی صفحه 156
  هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مهم زراعی هیبرید های ذرت شیرین در شرایط حضور و کنترل کامل علف های هرز در تراکم های مختلف بوته در واحد سطح بود. این بررسی در سال 1385 و در منطقه حاجی آباد هرمزگان انجام پذیرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار بود. کرت های اصلی شامل هیبرید های ذرت شیرین KSC403 و Shimmer و دو سطح کنترل و عدم کنترل کامل علف های هرز در کرت های فرعی و سه تراکم گیاهی ذرت شیرین 53، 67 و 89 هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار داده شده بودند. نتایج نشان داد بین هیبرید های KSC403 و Shimmer از نظر عملکرد دانه، وزن 100دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین کنترل کامل علف های هرز موجب افزایش عملکرد دانه ذرت شیرین به میزان 8/7 درصد گردید. حداکثر عملکرد دانه به میزان9700 کیلوگرم در هکتار از هیبرید Shimmer با تراکم 89000 بوته در شرایط کنترل کامل علف های هرز به دست آمد. در مجموع هیبرید Shimmer خصوصیات برتری نسبت به KSC403 نشان داد. همچنین هیبریدShimmer توانست حداکثر عملکرد دانه را با تراکم 89000 بوته در هکتار و کنترل کامل علف های هرز تولید نماید.
  کلیدواژگان: ذرت شیرین، کنترل علف هرز، تراکم بوته، KSC40، Shimmer
 • مرتضی مرادی، حمید مدنی، محمدعلی ملبوبی، رضا پیله وری خمامی صفحه 168
  مقدار قابل توجهی فسفر به شکل غیر محلول در خاک وجود دارد و بعضی از باکتری های خاکزی ظرفیت آزاد سازی فسفر نامحلول را جهت رشد گیاه دارند. این آزمایش به منظور بررسی اثر باکتری های آزاد کننده فسفر در آفتابگردان روغنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با 4 تکرار و طی سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا گردید. فاکتورها شامل دو سطح باکتری های آزاد کننده فسفر و چهار سطح مصرف کود فسفره (P1 و P2 به ترتیب 150 و 300 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم و P3 و P4 به ترتیب 150 و 300 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با تلفیق فسفر بیولوژیک و فسفات آمونیوم صفات قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت و عملکرد بیوماس به طور معنی داری افزایش می یابد. بر همکنش فسفر و باکتری های آزاد کننده فسفر بارور2 به جز در مورد درصد پوکی و درصد روغن در سایر صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. در مجموع می توان نتیجه گرفت با مصرف باکتری های آزاد کننده فسفر می توان کود فسفر را تا 50 درصد کاهش داد بدون آنکه در حصول عملکرد دانه کاهش معنی داری ایجاد شود.
  کلیدواژگان: باکتری های آزاد کننده فسفر، فسفر، آفتابگردان، عملکرد
 • سمانه مشایخی، الهیار فلاح، حمید مدنی، نورعلی ساجدی صفحه 180
  درصد پروتئین و آمیلوز ممکن است متاثر از عنصر نیتروژن و تقسیط آن در شالیزارها باشد. به همین منظور آزمایش مزرعه ای جهت بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد برخی از صفات کیفی دانه برنج رقم طارم محلی انجام گرفت. نوع آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود که در سال زراعی 87-1386 در مزارع مرکز تحقیقات برنج کشور، آمل انجام شد. در این بررسی سه سطح نیتروژن 23، 46 و 69 کیلوگرم در هکتار عامل اصلی و عامل فرعی سه نحوه تقسیط کود نیتروژن بود که در سه مرحله رشد گیاه تقسیط گردید. نتایج این بررسی نشان داد میزان آمیلوز دانه برنج با افزایش نیتروژن و تقسیط، روند کاهشی را طی کرد. بیشترین درصد پروتئین با مصرف 69 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد و با انجام دو مرحله تقسیط، درصد پروتئین نسبت به سایر تیمارها افزایش نشان داد. با افزایش میزان نیتروژن عملکرد دانه نیز افزایش نشان داد. هر چه بر تعداد تقسیط نیتروژن افزوده گردید، میزان عملکرد برنج افزایش یافت.
  کلیدواژگان: برنج، تقسیط نیتروژن، پروتئین دانه، آمیلوز دانه
 • مجید نجاری صادقی، بهرام میرشکاری، سحر باصر کوچه باغ، شیرین الهیاری صفحه 190
  به منظور تعیین تاثیر کود زیستی نیتراژین در همراهی با کود شیمیایی اوره بر کارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت گندم آزمایشی با سه عامل کود نیتروژنه شامل صفر، 33، 67 و 100 درصد مقدار توصیه شده آن (به ترتیب معادل صفر، 33، 67 و 100 کیلوگرم اوره در هکتار)، کود زیستی نیتراژین در دو سطح تلقیح بذر و بدون تلقیح و ارقام گندم شامل الوند و MV17 اجرا شد. یافته ها نشان داد با کاربرد کود اوره تعداد پنجه بارور در هر بوته بیشتر شد. در صورت کاشت بذر تلقیح شده گندم با نیتراژین، عملکرد دانه از 6017 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد به 6591 کیلوگرم در هکتار در تیمار مصرف 33 کیلوگرم در هکتار اوره و 6954 کیلوگرم در هکتار در تیمار مصرف 67 کیلوگرم در هکتار اوره در رقم الوند و از 3547 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد به 4428 کیلوگرم در هکتار در تیمار مصرف 33 کیلوگرم در هکتار و 4724 کیلوگرم در هکتار در تیمار مصرف 67 کیلوگرم در هکتار در رقم MV17 افزایش یافت. تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین شاخص برداشت گندم را 3/2% افزایش داد. در تیمارهایی که از کود زیستی نیتراژین استفاده شد، در سطوح پایین کود اوره عملکرد دانه هر دو رقم گندم بهبود یافت. با افزایش کود اوره از 67 به 100 کیلوگرم در هکتار عملکرد کاهش یافت. در تیمارهای بدون تلقیح بذر عملکرد دانه در بالاترین سطح نیتروژن بیشتر بود. در شرایط آزمایش در صورت تلقیح بذر گندم با نیتراژین می توان ضمن بهبود عملکرد، در مصرف کود شیمیایی اوره حداقل حدود 33 درصد مقدار توصیه شده آن صرفه جویی کرد.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، کارآیی مصرف نیتروژن، کود زیستی، عملکرد دانه
 • شهرام نخجوان، محمد رضا بی همتا، فرخ درویش، بهزاد سرخی، مهدی زهراوی صفحه 204
  به منظور بررسی توارث پذیری و نحوه عمل ژن برای صفات کمی مهم در جو در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل، تلاقی بین دو ژنوتیپ 80628-BC-1×4-79 EM که در این تلاقی والد 4-79 EM حساس به خشکی و والد 80628-BC-1 متحمل به خشکی بود انجام گرفت. والدین به همراه نسل های F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. آزمایش در مزرعه بخش به نژادی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 85-84 و 86-85 انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، عملکرد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار بود. لذا تجزیه میانگین نسل ها برای تمام صفات صورت گرفت. در شرایط آبیاری معمولی در کنترل توارث بیشترصفات به جز شاخص برداشت، اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. شرایط تنش خشکی پایان فصل نیز در کنترل توارث کلیه صفات اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 34/0 تا 63/0 و توارث پذیری خصوصی بین 25/0تا 53/0 و در شرایط تنش خشکی پایان فصل توارث پذیری عمومی بین 48/0 تا 77/0 و توارث پذیری خصوصی بین 29/0 تا 62/0 متغیر بود. متوسط تعداد ژن برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 1 تا 7 ژن و در شرایط تنش خشکی پایان فصل بین 1 تا 3 ژن متغیر بود.
  کلیدواژگان: جو، تجزیه میانگین نسل ها، توارث پذیری عمومی و خصوصی، تعداد ژن
|
 • F. Derini, H. Madani, M. H. Shirzadi Page 105
  To comparison of different growth analyse indices for Vigna and Tepary Jiroft, Iran local beans germplasms in various plant densities in 2009 this experiment was conduct. The research was done on farm of Jiroft Islamic Azad University research farms, Jiroft, Iran. The experiment was performed in split plot in basis of RCBD with 4 replications. The treatments were considered three plant density as main plots and three tropical bean genotypes include Jiroft local vigna, cream and black colour tepary beans as sub plots. The various plant densities were 400, 200 and 133 thousand plant per hectare. In order to evaluating growth changes process the rate of accumulation of dry matter, relative growth rate, crop growth rate, leaf area index and net absorption rate were measured. Results indicated that the highest TDM was related to vigna with 330 gr/m2 and the least TDM was related to the black tepary bean with 277gr/m2. The highest records of LAI and CGR observed in cream colour tepary bean and the highest rate of TDM, LAI (4.5), RGR and CGR observed in density of 400 thousand plants per hectare. The highest rate of NAR was in density of 133 thousand plants per hectare.
  Keywords: Tepary bean, vigna bean, Plant density, plant growth indexes
 • R. Rezaei Sokht Abandani, A. Charati Araei, D. Akbari Nodehi, H. Mobasser, M. Ramezani Page 122
  In order to study irrigation interval effects and various using Nitrogen on yield of corn (K.Sc 704) was accomplished during 2008-2009. The experiment was carried on as split plot based on RCBD with 3 replications in Bayekola research farm of agricultural research campus in Neka in Mazandaran province. Traits were selected as irrigation interval are in four levels (I1, I2, I3 and I4 respectively as 75, 100, 125 and 150 mm accumulation evaporation of evaporation pan A class) as maim plot and three levels of Nitrogen (0, 92 and 184 kg Nitrogen that respectively substitute zero, 200 and 400 kg urea in hectare) as sub plots. Results showed that minimum of dry mater weight and yield was related to 150 mm evaporation of evaporation pan A class. The maximum forage yield and water usage efficiency obtained in I3. Bush height, dry weight in square meter, corn length, wet forage weight in hectare, efficiency of water usage, efficiency of dry material water usage, percent of water than dry weight and efficiency of water usage was largest 184 kgN/ha and lowest degree was gained under treatment without usage of called characteristics Nitrogen. Maximal of water percent than dry weight, efficiency of dry material water and maximal of water usage biological efficiency according to production of evaporation pan Aclass was gained with usage of 184 kgN/ha, maximal efficiency of water usage with 150 mm evaporation of evaporation pan a class was gained with usage 184 kgN/ha.
  Keywords: forage corn, Irrigation interval, nitrogen, water usage efficiency, dried mater yield
 • H. Tahmasebizade, N. Khodabande, H. Madani, I. Farahani Page 136
  This study was performed to survey the effect of planting data, plant density and different level of Nitrogen fertilizer on local variety of spring safflower. It was done at the research farm of Arak Islamic Azad University during 2008-2009. The experiment was conducted as factorial split plot based on RCBD with 4 replications and 48 plots. Traits were selected as two planting date (10 May and 10 June as dilatory planting) with different level of Nitrogen fertilizer (46, 92 and 138 kg/ha) and two plant density about 400000 and 80000 bushes/ha that the density of 800000 bushes was in the form of double planting rows on both side of ridges. In order to determine the growth characteristics, by taking samples every 15 days, the amount of growth was measured from hexaphyllous stage (state) till harvesting time. The changing process of dried substance during growth time showed that at 700°c, the aggregation of dried substance has been linear, then after falling leaves and by the end of growth season, it has followed a descending order. The maximum yield of seed was related to planting date of 10 may, with using 92 kg Nitrogen fertilizer and the plant density of 80000 bushes/ha, the average of which was about 3050 kg/ha. Also the highest yield of oil was about 321.17 kg and it was related to the planting date of 10 may, with using 92 kg Nitrogen fertilizer and the plant density of 800000 bushes/ha.
  Keywords: Safflower, plant dating, Plant density, nitrogen, Growth analysis
 • H. R. Farhadi Afshar, H. Madani, M. H. Shirzadi, E. Najafi Page 156
  In order to determine of important agronomic characteristics of sweet corn hybrids and weed or without weed competition under different plant density at Iranian warm environment this experiment was conducted on 2006 at the HajiAbad plant research center, Hormozgan, Iran. The experiments were perform in a split split plot in contract to RCBD for 2 sweet corn (KSc.403 and Shimmer hybrids) as a main plots and weed control and non weed control on sub plots and three plant density 53,67 and 89 thousand plant per hectare as a sub sub plots with 4 replications. The results showed that the difference of 2 hybrids about seed yields, number of seed per row and number of row per ear were significant. Then, weed control could increase the seed yield near 7.8%. Maximum yield of seed corn was about 9700 kg/ha for Shimmer hybrid at 89000 plant density per hectare under full weeds control condition. Finally the Shimmer hybrid of sweet corn showed better studied characteristics in compare to KSc.403, and Shimmer could produce the highest seed yield by increase the plant density from 53000 to 89000 too, but under weed control.
  Keywords: Sweet corn, Weed control, Plant density, Shimmer, KSc.431
 • M. Moradi, H. Madani, M. A. Malboubi, R. Pilehvari Khomami Page 168
  This is noticeable that insoluble phosphorus in the soil and some of bacterium has not capability of release insoluble phosphorus. This study was performed in order to study the effect of the release bacteria sunflower (helianthus annus). This experiment performed in RCBD based on a factorial design with 4 replications. This research was performed in the research farm of Arak Islamic Azad University during 2008. Factors were considered as two level Bacteria (B1: use Biologic phosphorus), (B2: no use Biologic phosphorus) and four level (P1; 150 kg/ha Ammonium phosphate), (P2; 300 kg/ha Ammonium phosphate), (P3; 150 kg/ha Triple phosphate super) and (P4: 300 kg/ha triple phosphate super). The results showed that using mixture of biologic phosphorus and Ammonium phosphate caused to improve planted sunflower. Characteristic such as weight of 1000 seeds, the number of seeds per head, yield of seed per hectare, head diameter, harvest index and biomass yield noticeable increase. Interaction of phosphorus and bacteria except in the empty percent and oil percent in the other characteristic was signification on the whole. Totally, results showed that by using released bacteria we can reduce phosphorus fertilizer by 50% without any significant reduction of yield.
  Keywords: Phosphorus release bacteria, phosphorus, Sunflower, yield
 • S. Mashayekhi, A. Fallah, H. Madani, N. Sajedi Page 180
  The amylase and protein percents may be influenced by elemental nitrogen and its segregation in paddy fields. With this regard, a field experiment was done to examining the quantity and segregation of nitrogen fertilizer effects on some seed quality traits of local Tarom variety. Experiment was done as factorial design based on RCBD with three replications during 2007-2008 in country’s rice research institute in Amol. Treatments were selected three levels of nitrogen (23, 46 and 69 kg/ha) as first factor and three nitrogen segregation which applied in different growth stage as second factor. The results showed that the rice seed's amylase content decreased with the increase of N using segregation procedure. The highest protein percent was obtained with the use of 69 kg/ha N and with the implementation of two segregation stages, the protein percent increased more than other treatments, and the best treatment combination was two segregations of nitrogen application. When the rate of nitrogen was increased, the yield of seed was increased too. Whatever has increased the number of segregation of nitrogen, the rate of yield also has increased.
  Keywords: Rice, N segregation, seed protein, content, seed amylase content
 • M. Najari Sadeghi, B. Mirshekari, S. Baser Koochebagh, S. Allahyari Page 190
  In order to study effects of biofertilizer and nitrogen on nitrogen use efficiency and harvest index of wheat (Triticum aestivum L.) an experiment was conducted with nitrogen rate (0, 33, 67, 100 kg/ha urea), seed biofertilization with nitragin and wheat cultivars (Alvand and MV17). Results showed that with increasing of urea application fertile tillers number per plant improved. When biofertilized seeds were planted, grain yield increased from 6017 kg/ha in control to 6591 kg/ha in application of 33 kg/ha urea and 6954 kg/ha in 67 kg/ha urea in Alvand, and from 3547 kg/ha in control to 4428 kg/ha in application of 33 kg/ha urea and 4724 kg/ha in 67 kg/ha urea in MV17. Seed biofertilization with nitragin increased harvest index of crop up to 2.3%. In biofertilized treatments, when wheat plants were fertilized with lower dose of urea, grain yield improved in both cultivars. With increasing of urea rate from 67 to 100 kg/ha the yield reduced. In non-biofertilized plants grain yield in those plots fertilized with full dose of urea was the highest. In experiment environmental condition with wheat seed biofertilization before planting we can improve grain yield and reduce urea application up to 33% of recommended dose.
  Keywords: Harvest Index, Nitrogen use efficiency, Seed biofertilization, Seed yield
 • S. Nakhjavan, M. R. Bihamta, F. Darvish, B. Sorkhi, M. Zahravi Page 204
  In order to study of heritability and gene action of some of quantitative traits of barley in two conditions, normal irrigation and terminal drought, cross was conducted between two genotypes (EM 79-4×1-BC-80628). In this cross EM 79-4 parent was sensitive to drought and the 1-BC-80628 parent was tolerant to drought. The parents with F1, F2, BC1, and BC2 generations produced from crosses were evaluated on field conditions using RCBD with 3 replications. This experiment was carried out in field of cereal breeding unit of Karaj Seed and Plant Improvement Institute during 2005-6 and 2006-7. In this study plant height, spike length, grain yield in plant, weight of 1000 grain, harvest index, days to heading and days to physiological maturity were measured. Results indicated that mean of squares of generations for all the traits were significant therefore generation mean analysis for all traits was conducted. In normal irrigation conditions on heredity control for more traits except harvest index additive, dominance and epistasis effects were role, but in terminal drought conditions in heredity control for all traits additive, dominance and epistasis effects were rolled. The ranges of broad sense heritability on normal condition between 0.34 to 0.63 and narrow sense heritability between 0.25 to 0.53 but in terminal drought condition this ranges for broad and narrow sense heritability respectively between 0.48 to 0.77 and 0.29 to 0.62 were varied. Average numbers of gene in normal and terminal drought conditions were 1 to 7 and 1 to 3 genes respectively.
  Keywords: Barley, generation mean analysis, broad, narrow sense heritability, numbers of gene