فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال سوم شماره 1 (پاییز 1387)
 • سال سوم شماره 1 (پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا افشارمنش صفحه 1
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های ذرت شیرین آزمایشیبه مدت یک سال زراعی در سال 1386 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به مرحله اجرا رسید. تعداد 8 هیبرید ذرت شیرین و خیلی شیرین شامل EX08716636، Obsession، Harvest Gold، Chase، Temptation، Challenger، Basin، و Power House به همراه هیبرید شاهد KSC403su در دو تاریخ کاشت 31 مرداد ماه و 15 شهریور ماه کشت شدند. آزمایش با استفاده از کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا رسید که در آن تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی شامل دو سطح و هیبرید ها به عنوان عامل فرعی در 9 سطح مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین تولید بلال سبز در مرحله برداشت اقتصادی از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه حدود 54/27 تن در هکتار بود. تاریخ کاشت 15 شهریور ماه با عملکرد بلال تازه معادل 05/24 تن در هکتار کمترین مقدار بود. بالاترین عملکرد بلال تازه از هیبرید Basin حدود73/30 تن در هکتار و کمترین مقدار بلال تازه از هیبرید Temptation به میزان 42/20 تن در هکتار حاصل شد. بالاترین عملکرد بلال تازه 42/32 تن در هکتار ازهیبرید Basin و 87/31 تن در هکتار از هیبرید Power House از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه به دست آمد. در نهایت هیبرید های Harvest Gold و Power House و Basinدر تاریخ کاشت 31 مرداد ماه برای منطقه جیرفت مطلوبیت بیشتری داشتند.
  کلیدواژگان: ذرت شیرین، ذرت خیلی شیرین، تاریخ کاشت، بلال تازه
 • آرزو جزایری شوشتری، احمد نادری، مجتبی علوی فاضل، معصومه گوهری صفحه 13
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی در برخی مراحل رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704 در تراکم های مختلف بوته آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال 1387 در اهواز انجام شد. در این تحقیق تنش کمبود آب به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل عدم آبیاری در مرحله هشت برگی(S1)، عدم آبیاری در مرحله دوازده برگی(S2)، عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی(S3) و آبیاری کامل در طول دوره رشد (S4) به عنوان تیمار شاهد انتخاب شد. تراکم بوته به عنوان تیمار فرعی دارای سه سطح 75000 بوته در هکتار(D1)،85000 بوته در هکتار(D2) و95000 بوته در هکتار (D3) در نظر گرفته شد. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت تحت تاثیر تنش کمبود آب و تراکم بوته قرار گرفتند. عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی در مقایسه با سایر تیمارها اثر کاهنده بیشتری بر عملکرد دانه و شاخص برداشت نشان داد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری مطلوب با تولید 890 گرم در مترمربع و تیمار عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی با تولید 265 گرم در مترمربع بود. با افزایش تراکم از 75000 به 95000 بوته در هکتار عملکرد دانه و شاخص برداشت کاهش و عملکرد بیولوژیکی افزایش یافتند. تیمار S4D2 با تولید 934 گرم در مترمربع در بالاترین سطح قرار گرفت و تیمار S3D3 با تولید 152 گرم در مترمربع در پایین ترین مرتبه بود. تنش کمبود آب در هر مرحله از رشد ذرت بویژه مرحله ظهور گل تاجی باعث افت قابل توجهی در عملکرد شد و زمانی این افت، افزایش بیشتری یافت که تراکم بوته نیز افزایش یافت.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، تراکم بوته، عملکرد و اجزای عملکرد، ذرت
 • محمد حطیم، مجید مجیدیان، تقی بابایی صفحه 25
  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی پایان فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد مواد در هشت رقم و لاین گندم نان و همچنین تشخیص رقم ها و لاین های متحمل و حساس به خشکی، دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. در آزمایش اول شرایط تنش خشکی اعمال شد که قطع آبیاری در مرحله بعد از گرده افشانی بود، اما در آزمایش دوم تا آخر فصل رشد، آبیاری به صورت معمول منطقه انجام گرفت. صفت هایی از قبیل عملکرد دانه، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده قبل از گلدهی، میزان مواد پرورده انتقال یافته از پدانکل و ارتفاع بوته اندازه گیری شد. عکس العمل ارقام و لاین های مختلف گندم در دو آزمایش متفاوت بود. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه و وزن هزار دانه شد. نتایج این آزمایش نشان داد لاین های C-84-4 و C-82-12 مقاوم ترین لاین ها در دو شرایط بهینه و تنش و لاین C-78-14 و رقم شهریار دارای عملکرد خوب در شرایط بهینه و لاین های C-81-14 و C-83-7عملکرد خوب در شرایط تنش دارند. همچنین شش شاخص شامل میانگین هارمونیک، شاخص تحمل تنش، شاخص تحمل، شاخص بهره وری متوسط، شاخص حساسیت به تنش و میانگین هندسی بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفت.این شاخص ها همبستگی بالایی با عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت شرایط آبیاری بهینه و تنش نشان دادند. با توجه به رابطه و همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی شاخص های حساسیت به تنش، میانگین هندسی بهره وری و شاخص تحمل تنش مناسب ترین شاخص ها در هر دو شرایط بودند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، شاخص های ارزیابی تنش، عملکرد، گندم
 • حسین سلیمان زاده، داوود حبیبی، میرناصر سیدی، مجتبی نصراللهی صفحه 41
  به منظور مقایسه آزمون های قدرت نامیه بذر برای پیش بینی جوانه زنی بذور و همچنین ارتباط آنها با عملکرد دانه در کلزا، آزمایشی با استفاده از نه رقم کلزا به نام های گولیاس (فرانسه)، آپشن500، پی اف 91/7045 (آلمان)، اکسل، پیس، سیکلن، کوانتوم، کیو2 و هایولا 401 (کانادا) در طی آزمون های آزمایشگاهی (آزمون جوانه زنی، فرسودگی بذر و رشد گیاهچه) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. آزمایش های مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. نتایج نشان داد سرعت جوانه زنی (آزمون جوانه زنی) بیشترین ارتباط را با درصد بذور جوانه زده در مزرعه دارد و معادله برآورد شده، 84% تنوع در درصد جوانه زنی را با خط رگرسیون نشان داد. نتایج حاصل از گزینش متغیر به روش گام به گام نیز نشان داد از میان صفات مورد بررسی در آزمایشگاه تنها سرعت جوانه زنی در آزمون جوانه زنی، اثر معنی دار و قابل توجهی را در پیش بینی درصد جوانه زنی بذور در مزرعه دارا می باشد. لذا این صفت می تواند برای پیش بینی جوانه زنی بذور کلزا در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد پایین بودن مولفه های جوانه زنی مانند سرعت، یکنواختی و درصد جوانه زنی در شرایطی که عوامل محیطی برای رشد گیاهچه مساعد بوده و تراکم مطلوب گیاهی نیز در مزرعه حاصل شود تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: قدرت نامیه بذر، جوانه زنی، عملکرد دانه، کلزا
 • امید علیزاده، اردلان علیزاده، آیدا خواست خدایی صفحه 55
  این تحقیق به منظور بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا و باکتری های آزوسپریلیوم به عنوان کودهای بیولوژیک در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت انجام گرفت. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده خاک درنظر گرفته شد. تیمارها شامل مصرف کود شیمیایی فسفر و نیتروژن در3 سطح (بدون مصرف ازت و فسفر)،(ازت 100 کیلوگرم در هکتار و فسفر 50 کیلوگرم در هکتار، (ازت 200 کیلوگرم در هکتار و فسفر 100 کیلوگرم در هکتار) و تیمار آزوسپریلیوم در 2 سطح (مصرف و عدم مصرف) تیمار میکوریزا در 2 سطح (مصرف و عدم مصرف) درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر تیمارهای کودی قرارگرفتند. به طوری که آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و تعداد دانه های بلال به طور معنی داری اثر گذاشت اما بر وزن هزار دانه تاثیر نداشت. مایکوریزا توانست بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح 1% تاثیر مثبت بگذارد اما بر تعداد دانه در بلال اثر معنی داری نداشت. با مصرف مقادیر متوسط کودهای شیمیایی فعالیت این میکروارگانیسم ها بیشتر ولی با افزایش مصرف کودهای شیمیایی این نقش کم رنگ می گردد. هیچ گونه تاثیرمنفی وآنتاگونیستی بین میکروارگانیسم هادراین تحقیق مشاهده نشد، لذا همراه با مصرف هردومیکروارگانیسم می توان تا 100کیلوگرم کود ازت و50 کیلوگرم کود فسفر را بدون اینکه اثر منفی بر فعالیت آنها بگذارد مصرف نمود.
  کلیدواژگان: میکوریزا، آزوسپریلیوم، ازت، فسفر، ذرت
 • میثم فراست، نورعلی ساجدی، محمد میرزاخانی صفحه 67
  به منظور بررسی واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1388 انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح آبیاری 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه و ژنوتیپ های گلرنگ شامل محلی اصفهان، اصفهان-14، PI-537598 و IL-111 بودند. نتایج نشان داد تنش خشکی عملکرد دانه و عملکرد روغن را کاهش می دهد. به طوری که عملکرد دانه از 2/1198 کیلوگرم در هکتار در آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه به 5/936 کیلوگرم در هکتار در شرایط تامین 50 درصد نیاز آبی گیاه کاهش یافت. بیشترین عملکرد روغن به مقدار 2/407 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه و کمترین عملکرد روغن به مقدار 7/297 کیلوگرم بر هکتار در تیمار آبیاری تامین 50 درصد نیاز آبی گیاه بدست آمد. در بین ژنوتیپ ها، محلی اصفهان دارای بیشترین عملکرد دانه و روغن بود. اثر متقابل تیمار های آزمایشی نشان داد بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب معادل 05/1583 و 5/605 کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه و ژنوتیپ محلی اصفهان حاصل شد. ژنوتیپ محلی اصفهان هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش دارای بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن بود.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، ژنوتیپ، درصد روغن، عملکرد دانه، گلرنگ
 • ایمان فراهانی، محمدرضا نادری درباغشاهی، ناصر خدابنده، حسن طهماسبی زاده، مجتبی جعفری بنیاد صفحه 83
  این تحقیق به منظور بررسی تراکم و مصرف سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، واقع در 5 کیلومتری جاده خمین انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عامل مقادیر کود اوره در سه سطح: 150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار و عامل تراکم های کاشت در سه سطح: 200، 300 و 400 هزار بوته در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر مصرف سطوح مختلف نیتروژن بر صفات ارتفاع پنجه معنی دار شد.اثر متقابل تیمارها نیز بر صفات عملکرد علوفه تر، تعداد پنجه در بوته و نسبت وزن خشک به وزن تر معنی دار شد. بالاترین میزان عملکرد علوفه تر نیز 5/49 تن در هکتار در تراکم 400 هزار بوته در هکتار و مصرف 350 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همان طور که ملاحظه می شود بالاترین میزان عملکرد علوفه تر در بالاترین سطح مصرف کود اوره و بالاترین سطح تراکم به دست آمده است که نشان دهنده این است که سورگوم نسبت به افزایش میزان تراکم ونیتروژن واکنش مثبت نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سورگوم علوفه ای، عملکرد، تراکم و نیتروژن
 • حمید مدنی، محمدحسن شیرزادی، فاطمه درینی صفحه 93
  در این مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیاتپاری محلی جیرفت در تراکم های مختلف در سال 1388 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت، توده لوبیا تپاری کرم رنگ و توده لوبیای تپاری سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تراکم های مختلف از طریق تنظیم فاصله بین بوته ها روی ردیف های کاشت (5،10 و15 سانتی متر) پس از استقرار کامل بوته ها انجام گرفت. نتایج نشان داد عامل تغییر در تراکم بوته نمی تواند عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تاثیر قرار دهد ولی عملکرد دانه و کاه در ژنوتیپ های مختلف به ترتیب در سطح احتمال آماری 1% و 5% تفاوت معنی داری را نشان دادند. در این بررسی بالاترین عملکرد دانه مربوط به توده لوبیا تپاری کرم رنگ به میزان 10/2 تن در هکتار و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان 37/1 تن در هکتار بود. بیشترین عملکرد کاه توسط لوبیا چشم تپاری کرم رنگ به میزان 47/2 تن در هکتار و کمترین آن در توده لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان71/1 تن در هکتار به دست آمد. همچنین تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف و تعداد کل دانه در بوته تحت تاتیر تراکم قرار گرفته و به ترتیب در سطح احتمال آماری 1%، 5% و 1% معنی دار گردید. ژنوتیپ های مختلف لوبیا گرمسیری از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف، طول غلاف، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال 1% تفاوت های معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: لوبیا تپاری، لوبیا چشم بلبلی، تراکم، عملکرد، شاخص برداشت
|
 • Gh. Afsharmanesh Page 1
  This experiment was conducted to evaluate the effects of sowing date on yield and its components of 8 sweet corn hybrids in Jiroft area in 2007 at Agricultural Research Center of Jiroft and Kahnouj, Iran. The design was laid out as a split plot design based on RCBD with three Replications. The main factor had two levels of sowing date (August 22ed, September 6th) and subplots were 8 hybrids (EXO8716636, Obsession, Harvest Gold, Chase, Temptation, Challenger, Basin and Power House). The result showed that highest economical yield (ear fresh weight at economical harvest) were obtained in August 22ed with 27.54 ton/ha and ear fresh yield was 24.05 ton/ha in September 6. The highest and lowest ear fresh yield were obtained about from cultivar Basin 30.73 ton/ha hybrid temptation 20.42 ton/ha respectively. Maximum ear fresh yield with 32.42 ton/ha and 31.87 ton/ha were obtained from hybrid Basin and Power house in planting date August 22. Finally, sweet corn cultivars, Harvest Gold, Power House and Basin with August 22ed are recommended for the Jiroft region.
  Keywords: Sweet corn, super sweet corn, ear fresh
 • A. Jazayeri, A. Naderi, M. Alavi Fazel, M. Gohari Page 13
  In order to study of drought stress in different growth stages on yield and yield components of corn hybrid S.C. 704 in different plant density, this research was conducted in Ahvaz, during the summer 2008, in split-plot using RCBD with three replications. Water holding were applied in main plot in four levels (water holding at eight leaves stage, twelve leaves stage, tasseling growth stages and optimum irrigation was as the control). Plant density were as three sub plots in three levels (7.5, 8.5, 9.5 plant per square meter). Results showed that grain yield, biological yield and harvest index affected by water holding and plant population. Grain yield and harvest index was more affected in water holding in tasseling stage compare with other treatments. Maximum grain yield (890 gr/m2) was belonged to control water treatment with 75000 plant productions while minimum grain yield was obtained in tasseling stage with production 95000 plants with change in density of 75000 to 95000. Grain yield and harvest index decreased in response to plant population from 75000 to 95000 plants per hectare, while biological yield increased to plant density increment. In interaction treatment S4D2 yielded the highest grain yield (934 gr/m2) while the lowest grain yield was belonged to S3D3 with 152 gr/m2.
  Keywords: Drought stress, Plant density, Yield, Yield components, Corn
 • M. Hatim, M. Majidian, T. Babaei Page 25
  In order to investigate the effects of terminal drought stress on yield, yield components and assimilate remobilization in 8 wheat cultivars and lines for introducing of drought tolerance and susceptible ones, two experimental separated designs were occur using randomized complete blocks with three replications. A field study was conducted in 2009 in Agriculture and Natural Resources Experiment Station of Markazi province. The first experiment was water stress in post flowering stage and second experiment was irrigation with normal regime. The yield and yield components, plant height, day to flowering, harvest index and peduncle length were measured in this study. Response of cultivars and lines under optimum irrigation and water stress conditions were different. Water stress reduced most traits a well as yield and yield components. Results showed that some cultivars at water stress condition, showed tolerance and had relatively high yield For example, lines C-84-4 and C-82-12 showed high more tolerance under optimum and water stress, condition lines C-78-14 and Shariar cultivar showed high yield at optimum irrigation and lines C-81-14 and C-83-7 showed high yield at water stress condition. In order to evaluate stress indices among cultivars and lines we used 6 indices such as harmonic mean (Harm), stress tolerance index (STI), tolerance index (TOL), Mean productivity (MP), stress susceptibility index (SSI) and Geometric mean productivity (GMP). Results showed that all of these indices were the best, because there were the greatest correlations between yield and harvest index under water stress and optimum irrigation.
  Keywords: Drought stress indices, Water Stress, Wheat, Seed yield
 • H. Soleimanzadeh, D. Habibi, M. N. Seyedi, M. Nasrollahi Page 41
  In order to comparison of the best seed vigor test for predicting of seedling emergence as well as their relationship with grain yield in rapeseed, a study was conducted using 9 rapeseed cultivars (Option500, Excell, PF7045.91, Peace, Cyclone, Quantum, Q2, Golliath and Hyola401). Laboratorial tests such as germination, seed deterioration and seedling growth tests were carried out using completely randomized design and field experiment as randomized complete blocks in Agricultural Science and Natural Resources at Gorgan University in 2004–2005. The results showed that germination velocity (germination test) had the highest relationship with seedling emergence in field and the equation estimated 84% of variation in prediction of seedling emergence using linear regression. The results obtained from variable option in the mode of stepwise procedure showed that only germination velocity at germination test had significant effect in prediction of seedling emergence in field. Thus this factor can be used for prediction of rapeseed seedling emergence in field. The results also showed that the correlation between seed vigor (rapid, uniformity and germination percentage) with grain yield was not significant when optimum plant density was present in the field.
  Keywords: Seed vigor, Germination, Grain yield, Rapeseed
 • O. Alizadeh, A. Alizadeh, A. Khaste Khodaee Page 55
  This research was done in order to find the symbiotic mycorrhiza funguses and Azospirillum bacteria as biologic fertilizer in different levels of chemical fertilizers phosphor and nitrogen on yield and yield component of corn. Experiments were done in factorial design based on RCBD with three replications when soil control condition. The treatments were selected as using chemical phosphor and nitrogen fertilizer in 3 levels (without nitrogen and phosphorus fertilizers), (nitrogen 100 kg/ha and phosphor 50 kg/ha) and (nitrogen 200 kg/ha and phosphor 100 kg/ha). The Azospirillum treatments were settled in 2 levels (The usage and non usage) and Mycorrhiza treatments in 2 levels (The usage and non usage). The results showed that yield and yield component of corn was effected by fertilizers treatment so that the Azospirillum can significantly effect on grain yield and kernel numbers of the corn. It didn’t have any effect on 1000 kernel weight but Mycorrhiza could have a positive effect on grain yield and 1000 kernel weight (sig. 1%). It has no meaningful effect on the kernel number. Results showed that by using average of chemical fertilizers, microorganism activities increases but with increased consumption of chemical fertilizers microorganism activities were faint. In this research any negative affect and Antagonism between microorganism was not observed so that it can be used both microorganism until range of 100 kg/ha nitrogen fertilizer and 50 kg/ha phosphor fertilizer without any effect on each other.
  Keywords: Mycorrhiza, Azospirillum, nitrogen, phosphor, Corn
 • M. Ferasat, N. A. Sajedi, M. Mirzakhani Page 67
  In order to investigate the effect of drought stress on agriculturetraits in four safflower genotypes (Carthamus tinctorius L.), this experiment was conducted in field research station of Islamic Azad University of Arak, Iran during 2008-2009. The experimental design was split plot based on RCBD with four replications. The treatments composed of irrigation levels 100%, 75% and 50% crop water requirement as main plot and four safflower genotypes included Esfahan native, Esfahan-14, PI-537598 and IL-111 as sub plot. Results showed that drought stress reduced grain yield and oil yield. Grain yield reduced from 1198.2 Kgha-1 in irrigation equal 100% crop water requirement to 936.5 Kg/ha in irrigation equal 50% crop water requirement. The highest oil yield 407.2 Kg/ha was related to irrigation equal 100% crop water requirement and lowest oil yield 297.7 Kg/ha was found in irrigation equal 50% crop water requirement were obtained. Among genotypes, the highest magnitude of grain yield and oil yield were obtained from Esfahan native genotype. Interaction effects of drought stress and genotypes showed that highest grain and oil yield were obtained from treatment of 100% crop water requirement and Esfahan native genotype by 1583.05 kg/ha and 605.6 kg/ha respectively. The highest grain yield and oil yield were obtained in optimum condition and stress condition from Esfahan native genotype.
  Keywords: Drought stress, Genotypes, Oil yield, Grain yield, Safflower
 • I. Farahani, M. R. Naderi Darbaghshahi, N. Khodabande, H. Tahmasebizade, M. Jafari Bonyad Page 83
  In order to study density of crucible and application of various levels of nitrogen on yield and yield components and some physiological characteristics of speed feed cultivar of forage sorghum, this research was done in the research farm of the Islamic Azad University of Arak, Iran in 2008. The experiment was conducted as a factorial design based on CRDB with four replications. Factors were selected as rates of nitrogen application in three levels (150, 250 and 350 kg/ha) and different planting densities (200, 300 and 400 thousands crucible/ha). Results showed that the effect of different nitrogen application levels on panicle height were significant (sig. %1). Also, interactions of traits on wet forage, number of tiller per pinnacle and dry to wet weight were significant. The highest yield of wet forage was 49.5 ton/ha in 400 thousands crucible/ha and 350 kg/ha nitrogen application when maximum level of factors were obtained.
  Keywords: sorghum, yield, Density, nitrogen
 • H. Madani, M. H. Shirzadi, F. Darini Page 93
  In this study the yield and yield component ofCowpea and Tepary local beans germplasme in various plant densities were evaluated. Experiments were done in 2009 in research farm of Jiroft Islamic Azad University, Iran. The farm experiment was performed in form of split plot based on RCBD with four replications. The treatments were consist three plant density levels as the main factor and three tropical bean genotypes (The Jiroft local cowpea, the cream colour tepary bean mass and the black colour tepary bean mass) as sub factors. The various plant densities performed by regularization distance between plants on rows (5, 10,15 cm) after than plants complete establishment. Results indicated that the factor of change in plant density couldn’t affect the grain yield and the straw yield but the grain yield and the straw yield have significant difference at 1% and 5% statistical probability levels among the genotypes respectively. In this study the cream colour tepary bean with 2.1ton/ha and the black colour tepary bean with 1.37 ton/ha produced the highest and least grain yield respectively. The highest straw yield was related to cowpea genotype with 2.47 ton/ha and the least straw yield was related to black colour tepary bean with 1.71 ton/ha. also, the number of pod per plant, the number of grain per pod, the number of grain per plant were effected of planting density and were significant at 1%, 5% and 1% statistical probability level respectively. Different genotype of tropical bean from aspect traits of the number of pod per plant, the number of grain per pod, the number of grain per plant, the length of pod, the 1000 grain weight indicated significant effect at 1% probability level.
  Keywords: Tepary bean, Cowpea, Plant density, yield, Harvest Index