فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال دوم شماره 1 (پاییز 1386)
 • سال دوم شماره 1 (پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام میرشکاری صفحه 1
  با هدف اندازه گیری تجمع ماده خشک در اندام های هوایی آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ریشه قرمز آزمایشی در تبریز استفاده از طرح افزایشی به صورت فاکتوریل با رقم آفتابگردان آذرگل، هایسان وآلستار، تراکم تاج خروس (3/8، 25 و 7/41 بوته در متر مربع) و زمان سبز شدن تاج خروس همزمان، 15 و 30 روز بعد از سبزشدن آفتابگردان اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش 4/33 بوته تاج خروس به هر متر مربع، عملکرد بیولوژیک آفتابگردان به ترتیب در سه رقم حدود 40، 65 و 73 گرم در مترمربع در زمان اول سبز شدن افزایش یافت. اثر هر واحد تراکم تاج خروس بر بیوماس برگ آفتابگردان در سطوح پایین تراکم بیشتر از سطوح بالای آن بود. سهم برگ از بیوماس کل توسط تیمارهای مورد مطالعه زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت. رقم آذرگل توانست حضور 3/8 بوته تاج خروس را در 30 روز پس از سبز شدن بدون کاهش معنی دار در وزن خشک ساقه تحمل کند، ولی اثر این تیمار در دو رقم دیگر کاهش معنی دار ایجاد کرد. با افزایش تراکم و زودتر سبز شدن تاج خروس، وزن خشک طبق در سه رقم مورد مطالعه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تاج خروس، تجمع ماده خشک، رقم، صفات فیزیولوژیک
 • محسن جواهری، جهانفر دانشیان صفحه 17
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم آزمایشی در سال 1384، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی چهار تاریخ کاشت (10 فروردین به فاصله زمانی 10 روز) و کرت های فرعی شامل سه رقم آفتابگردان (رکورد، زاریا، آذرگل) با چهار سطح تیمار اثر قطع برگ (سطح اول شاهد، سطح دوم قطع یک در میان برگ ها، سطح سوم قطع 3/1 برگ های بالایی و سطح چهارم قطع 3/1 برگ های میانی) در نظر گرفته شد. تیمارها در اوایل مرحله گل دهی (R5) نمو زایشی اعمال گردید. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد تک بوته، قطرپوکی، قطر طبق، وزن طبق، قطر ساقه، وزن ساقه، تعداد دانه های پر طبق، وزن دانه های پر طبق، تعداد دانه های پوک طبق، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، تلاش بازآوری و تعداد دانه در طبق بود. تیمارهای مختلف اثر قطع برگ از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح 1%و از نظر عملکرد تک بوته و تعداد دانه های پوک طبق در سطح 5%معنی دار شدند. اثر ارقام از نظر عملکرد تک بوته، قطر طبق، وزن طبق، وزن ساقه، تعداد دانه های پرطبق، وزن دانه های پرطبق، وزن هزاردانه، تعداد دانه های پوک طبق، شاخص برداشت، تلاش بازآوری و تعداد دانه ها در طبق در سطح 1% معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد تک بوته از اثر تیمار شاهد با 16/11 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد تک بوته از قطع 3/1 برگ های میانی به دست آمده است. از نظر عملکرد تک بوته مناسب ترین تاریخ کاشت، تاریخ کاشت دوم با 51/11 گرم در متر مربع بوده و مناسب ترین رقم، رقم آذرگل بوده است.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، قطع برگ، تاریخ کاشت، رقم، شرایط دیم، تلاش بازآوری
 • حمیدرضا جوانمرد، امیر حسین شیرانی راد، سید علیرضا بنی طباء، محمدرضا نادری درباغشاهی صفحه 27
  این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان در دو سال زراعی 1384 و 1383 درمزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان انجام گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از چهار تاریخ کاشت شامل 8، 18 و 28 اسفند ماه و 8 فروردین ماه به عنوان فاکتور اصلی وارقام کلزا در چهار سطح شامل: ،RGS003 PF7045-91،،Option 500Hyola 401 به عنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد خورجین های فرعی و خورجین های های اصلی در بوته، تعداد دانه در خورجین های های فرعی و اصلی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن دانه در نظر گرفته شدند. نتایج مطالعه نشان داد در شرایط آزمایش، اثر تاریخ کاشت بر تمامی صفات به جز ارتفاع گیاه، معنی دار بود. همچنین اثر رقم نیز بر تمامی صفات به جز تعداد شاخه فرعی در بوته اثر معنی داری داشت. اثرات متقابل سال، تاریخ کاشت و رقم بر صفات تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد خورجین های فرعی و اصلی و وزن هزار دانه معنی دار گردید. با توجه به نتایج به دست آمده رقم RGS003 در تاریخ کشت اول یا هشتم حداکثر عملکرد را در منطقه اصفهان به همراه داشته و کشت آن در منطقه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، کلزای بهاره، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه
 • نیره نوابی، بهروز نجمی، محمد رسولی صفحه 46
  پروتئین های مرتبط با بیماریزایی (Pathogenesis-related protein) آن دسته از ترکیبات پروتئینی هستند که توسط گیاه میزبان در پاسخ به حمله عوامل بیماری زا یا تنش های محیطی تولید می شوند. تاکنون بتا1 و3-گلوکانازهای زیادی در گیاهان مختلف شناسایی شده است که خاصیت ضد قارچ آنها در شرایط آزمایشگاه بررسی شده است. هدف این تحقیق جداسازی ژن های بتا1و3- گلوکاناز یونجه یکساله، کلون ژن ها، بیان فراوانی و بررسی فعالیت های فیزیولوژیک و خاصیت ضد قارچ پروتئین های به دست آمده در شرایط آزمایشگاه می باشد. در این تحقیق با همردیف سازی ژن های بتا1 و3-گلوکاناز یونجه چند ساله و نخود روی ژنوم یونجه یکساله سه چارچوب خواندن با شباهت بالای 50% و دارا بودن رمز شروع و پایان، شناسایی و جداسازی شده و قطعات به ناقل PET21c منتقل و در باکتری BL21 E.coli بیان شد. با تکنیک SDS-PAGE مشخص شد که این پروتئین ها به صورت اجسام نا محلول تولید شده اند. خاصیت ضد قارچی این پروتئین ها پس از تا شدن و به دست آوردن ساختار فضایی صحیح روی قارچ های Alternaria alternata و Fusarium graminearum آزمایش شد. نتایج آزمون بررسی خاصیت ضد قارچ پروتئین ها پس از تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SAS در سطح 5% معنی دار بود.
  کلیدواژگان: بتا1و3، گلوکاناز، یونجه یکساله، پروتئین های PR
 • فرزاد بابایی، عباس ملکی، حامد چهارسوقی امین، حجت مرادخانی، جعفر احمدی صفحه 62
  به منظور بررسی تغییرات عملکرد و واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نان نسبت به تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی 84-85 در مزرعه تحقیقاتی واقع در منطقه صالح آباد از توابع استان ایلام اجرا شد. پنج ژنوتیپ گندم شامل ارقام چمران، اترک، زاگرس، کوهدشت و چناب از ارقام متداول منطقه، در دو آزمایش جداگانه در شرایط آبیاری و تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های کمی مقاومت به خشکی نظیر TOL، STI، GMP، MP و SSI بر مبنای عملکرد ژنوتیپ ها در شرایط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. شاخص های دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه به عنوان معیار گزینش ژنوتیپ های مقاوم به خشکی با پتانسیل عملکرد بالا انتخاب گردیدند. از این نظر شاخص های STI، GMP، MP بیشترین همبستگی را با یکدیگر و با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و غیرتنش و شاخص های TOL و SSI همبستگی معنی داری با یکدیگر نشان دادند. بر مبنای شاخص های مورد مطالعه، ارقام زاگرس و چمران، مقاوم ترین و ارقام اترک و چناب در برابر تنش خشکی حساسیت بیشتری نشان دادند.
  کلیدواژگان: گندم نان، شاخص های مقاومت، ژنوتیپ، تنش خشکی
 • مجید جوادی علمی، جهانشیر شاکرمی، علی رضا بندانی صفحه 74
  در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان Artemisia haussknechtii، Mentha longifolia و Thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2± 30 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. در غلظت 518/18 میکرولیتر بر لیتر اسانس گیاهان A. haussknechtii، M. longifolia و T. daenensis به ترتیب باعث 100، 100 و 92 درصد مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات شدند. مقادیرLC50 برای گیاهان A. haussknechtii، M. longifolia وT. daenensis به ترتیب 204/1، 624/3 و 754/4 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. به نظر می رسد اسانس های گیاهی می توانند به عنوان یک حشره کش کم خطر و یا به عنوان مدلی برای سنتز سموم شیمیایی آفت کش مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، سمیت تنفسی
 • حامد چهارسوقی امین، سید احسان موسوی، سیدجمال فرج الله حسینی صفحه 82
  کشاورزی پایدار کم نهاده نوعی نظام زراعی است که وابستگی کشاورزان را به برخی نهاده های کشاورزی کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، افزایش پایداری در کشاورزی و تعامل بین نسل ها می شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی و با شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گندمکاران استان سیستان و بلوچستان (به تعداد 15500 نفر) که با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 187 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت نمودند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود که روائی صوری آنمورد تایید اساتید و صاحبنظران در حوزه ترویج و توسعه کشاورزی قرارگرفت. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایائی پرسشنامه انجام و ضریب کرنباخ آلفا برای پرسشنامه 8/79% بدست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین میزان عملکرد در هکتار، میزان درآمد حاصل از فروش گندم و سطح تحصیلات گندمکاران با پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که از نظر آماری بین گندمکاران از نظر نوع کشت گندم و شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی تفاوت معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، گندمکاران، کشاورزی پایدار کم نهاده، سیستان و بلوچستان
 • مهسا امینی، سید مهدی میردامادی صفحه 96
  این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و به روش همبستگی و نمونه آماری مورد مطالعه شامل 371 نفر از کارشناسان ستادی سازمان جنگل ها بوده است. حجم نمونه های مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده نسبی استفاده گردید. جمع آوری اطلاعات به دو روش مرسوم کتابخانه ای، اسنادی و میدانی انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه به تایید اساتید و محققان رسیده است. نتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برای پرسش های مربوط به مدیریت مشارکتی برابر93/0 و برای پرسش های مربوط به اثربخشی رفتار سازمانی مدیران برابر91/0 تعیین گردید. ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیر مدیریت مشارکتی با متغیرهای اثربخشی رفتارسازمانی، افزایش سطح مهارتهای شغلی، تحقق سریعتر اهداف سازمان، افزایش کمیت وکیفیت فعالیتها، ایجاد دانش تخصصی در کارشناسان، ارتقای سطح نگرش شغلی کارشناسان، ایجاد خلاقیت و نوآوری در کارشناسان، انعطاف پذیری، روابط انسانی و ایجاد گروه های کاری مثبت و معنی دار می باشد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان می دهد که متغیرهای ایجاد زمینه های مشارکت فعال کارشناسان در جلسات، موافقت مدیر با نظرات کارشناسان در ارزشیابی کارکنان، اقدام مدیر به تشکیل جلسه با کارشناسان، سعی مدیر در حل مشکلات به وسیله اقدامات گروهی و تاکید مدیر بر عملکرد گروهی در ارزیابی و نظارت کارکنان نقش مثبتی ومعنی داری بر اثربخشی رفتار سازمانی مدیران داشته اند.
  کلیدواژگان: اثر بخشی، مشارکت، نظام مدیریت مشارکتی، کارشناسان ستادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
|
 • B. Mirshekari Page 1
  In order to quantify of dry matter accumulation in sunflower (Helianthus annus L.) at interference with redroot pigweed, a two years experiment based on additive design was performed factorially with sunflower cultivars (Azarghol, Hysun and Allstar), redroot pigweed densities (8.3, 25 and 41.7 plants m-2) at relative times of weed emergence (emerged with sunflower; 15 and 30 days after sunflower emergence) in Tabriz. Results showed that with increasing of 33.4 weeds/m2, biological yield of sunflower in three cultivars increased 40, 65 and 73 g/m2, when redroot pigweed emerged with sunflower. Effect of weed density unit on leaf dry matter in low densities was higher than high densities. Leaf to total dry matter ratio was not affected by studied treatments. The Azarghol can tolerate 8.3 weeds/m2 at 30 days after emergence without significant reduction in stem dry matter, while, reduction amount in two other cultivars were significant. In three cultivars, with increasing of weed density and earlier emergence times, anthodium dry matter reduced.
  Keywords: cultivar, Dry matter, physiological traits, redroot pigweed, Sunflower
 • M. Javaheri, J. Daneshian Page 17
  In order to study effectsofplanting date and cutting leaves on agronomic traits and yield of sunflower cultivars a field experiment was carried out in a split factorial experiment arranged in RCBD in 2005. Main plots consist of four planting date with ten days increment (from 30 march till 30 April 2005) and sub plots consist of three cultivars (Recor, Zarya, Azargol) with four levelofcutting leaves treatment (first level as control, second level by cutting alternate leaves, third level by cutting on-third of top leaves and fourth levels by cutting of on-third of intermediate leaves). Treatments were donning at flowering stage (R5). Evaluated traits were plant yield per plant, hollow diameter, disk diameter, disk weight, stem diameter, and stem weight, filled grains number per disk, filled grains weight per disk, hollow grain number, 1000 kernel weight, harvest index, productivity effort and grain number per disk. Different treatment ofcutting leaves on harvest index in (p<%1) and plant yield per plant and hollow grain number per disk in (p<%5) were significant. Effect of cultivars on plant yield per plant, disk diameter, disk weight, stem weight, filled grain number per disk, filled grain weight per disk, hollow grain number per disk, 1000 kernel weight, harvest index and productivity effort were significant in (p<%1). Means comparison showed that control treatment had maximum plant yield per plant with11.16 gr/m² and cutting one third of intermediate leaves had minimum plant yield per plant, second planting date had maximum plant per plant and Azargol had maximum plant yield per plant.
  Keywords: Sunflower, cutting leaves, Planting date, cultivar, dry farming, productivity effort
 • H. R. Javanmard, A. H. Shirani Rad, S. A. Banitaba, M. R. Naderi Darbaghshahi Page 27
  This experiment was done to evaluate the effect of planting date on agronomic characters of spring Rapeseed cultivars in Isfahan region during 2004-2005 in the research field of Islamic Azad University of Khoorasgan located in North East of Isfahan. The experiment was conducted as split plot on CRB with three replications. Four rapeseed cultivars consist of RGSOO3, PF7045-91, Option 500 and Hyola 401 as subplot and Four planting dates (Feb. 27th and Mar. 9, 19 and 28th) were selected as main plot. Traits were considered as plant height‚ number of sub branch per plant, number of sub and main pods per plant, number of grain per sub and main pods, 1000 seeds weight, grain yield and oil seed content. Results showed that the effect of planting date on all traits, except plant height, was significant. Also, effect of cultivars on all traits, except number of sub branch per plant was significant.The interaction effects of year, planting date and cultivar on the number of sub branch per plant, number of sub and main pods per plant and 1000 seeds weight were significant. According to biannual results RGS003 cultivar at the first planting date recommended for Isfahan region.
  Keywords: Planting date, spring Rapeseed, Yield, Yield components
 • N. Nabavi, B. Najmi, M. Rasooli Page 46
  Pathogenesis related proteins are compounds that produced by response to pathogens or environmental stress. Up to now numerous kind of β-1 and 3-Glucanase are identified in various plants and thein fungicide effect were tested. The aim of this research was isolation, over-expression and analysis of physiological activities of β-1 and 3-Glucanase (PR-2) from Medicago truncatula. In this case by Medicago sativa and Pisum sativum β-1 and 3-Glucanase gene alignment on Medicago truncatula genome three open reading frame with %50 similarity by having start and stop codon were identified and isolated that fragments were cloned in PET21c vector and expressed in E.coli BL21. SDS PAGE technique reveal that proteins were produce as an inclusion bodies. We also test their fungicide effect after folding them to achieve their natural structure on Alternaria alternaria and Fusarium graminearum. The result were significant (P< 0.05) by SAS system analysis.
  Keywords: β 1and 3, Glucanase, Medicago truncatula, Pathogenesis related proteins
 • F. Babaei, A. Maleki, H. Chaharsoughi Amin, H. Moradkhani, J. Ahmadi Page 62
  In order to study yield variation of the most tolerate genotypes of bread wheat (Triticum aestivum) against drought stress an experiment was conducted using RCB design with three replications. That was done on rain fed and irrigated land in agricultural research field of Salehabad in Ilam province (2005-2006). The most common genotypes consist of five varieties; Chamran, Atrak, Zagros, Koohdasht and Chenab were studied. Considering yield in the stress and non–stress conditions drought tolerance indices including MP (mean of productivity), SSI (stress susceptibility Index), TOL (tolerance), GMP (geometric mean of productivity) and STI (stress tolerance index) were calculated. High significant positively correlated indices were determined as selection factors of high yield potential and resistant varieties. According to drought tolerance indices Zagross and Chamran variety were found as the most tolerate and Atrak and Chanab were the most susceptible varieties examined.
  Keywords: Bread wheat, resistant indices, Genotypes, Drought stress
 • M. Gavadi Elmi, J. Shakarami, A. R. Bandani Page 74
  In search of alternatives agents for conventional pesticides,the fumigat activity of essential oils from Artemisia haussknechtii,Mentha longifoliaandThymus daenensis were tested against adults of Callosobruchus maculatus. The experiment was conducted using a completely randomized design of factorial experiment. The essential oils were prepared by water distillation method. Experiment was carried out at 30 ± 2 ˚C and 60 ± 5% R. H. under dark condition. At a concentration of 18.518 µl/l essential oils of A. haussknechtii,M. longifoliaandT. daenensis caused 100, 100 and 92% mortality of adults, respectively. LC50 values of essential oil of A. haussknechtii,M. longifoliaandT. daenensis were found to be 1.204, 3.624 and 4.754 µl/l, respectively. It was found that plant essential oils could be used as a safe pesticide or model for new synthetic pesticides to control of storage pest.
  Keywords: Essential oil, Callosobruchus maculates, fumigation
 • M. Amini, S. M. Mirdamadi Page 96
  This study was done in descriptive, surveying and correlative method. The investigated population was 371 general specialists of Forestry, Range and Watershed Organization. Sample volume has been determined by Kookran formula. Relative simple random sampling method has been used in this research. Library-imputative and field study as two common methods have been used in order for collecting data. Content and face validity of the questionnaire were established by faculty members and specialists in the field of agricultural extension and development. Approving of questionnaire was done by using Kernbach Alpha Index. It was calculated as 0.93 for questions related to collaborative management and 0.91 for questions related to effectiveness of managers` organizational behavior. Study of correlation index among the variant of the study have shown that the relation among collaborative management variant and following was positive, organizational behavior effectiveness variant, increase in profession skills, rapid accomplishment of organization goals, increase in the quantity and quality of activities, creating professional knowledge among experts improvement in occupational attitude of experts, creating innovation in experts, flexibility, human relationships and creating occupational groups. Results of progressive methods implies the following variants have a positive effect on managers` organizational behavior effectiveness, creating ways in order for experts’ active attendance in meetings, managers acceptance of experts` viewpoints in evaluation of staff, holding meetings with experts which is done by manager, manager’s attempt in problem solving by means of group activities and manager’s emphasis on group performance in evaluation and supervision of staff.
  Keywords: Effectiveness, collaborating, collaborative management, characteristics of Forestry, Range Organization