فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال دوم شماره 2 (زمستان 1386)
 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید آنجفی، امین فرنیا صفحه 107
  به منظور بررسی تاثیر تراکم کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد دانه ارقام سویا در استان مرکزی، آزمایشی در سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تراکم در چهار سطح 16=D1، 22=D2، 28=D3 و 34=D4 بوته در مترمربع و عامل فرعی شامل رقم ویلیامز=V1 و لاین جدید L17=V2بود. نتایج آزمایش نشان دادند اثر تراکم بر تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته ووزن هزاردانه در سطح 1 درصد و عملکرد دانه در سطح 5 درصد معنی دار و سایر صفات معنی دار نشد. اثرات متقابل تراکم در رقم روی وزن هزاردانه و عملکرد به ترتیب در سطح 1و 5 درصد معنی دار و بر روی سایر صفات معنی دار نشد. تراکم D4 با 3880 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تراکم D1با 3350 کیلوگرم کمترین عملکرد دانه را داشتند. لاین L17 با میانگین عملکرد 3980 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم ویلیامز با 3590 کیلوگرم برتری نشان داد. بالاترین عملکرد بهدست آمده مربوط به لاین L17در تراکم D4 معادل 4490 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن از رقم ویلیامز در تراکم D1 معادل 3010 کیلوگرم بود. بالاترین وزن هزاردانه تراکم های مورد آزمایش مربوط به D1 معادل 32/158 و کمترین آن از تراکم D4 معادل 66/145 گرم به دست آمد. تراکم D1 با میانگین تعداد 3/3 بیشترین و تراکم D4 با میانگین 48/1 کمترین تعداد شاخه فرعی را داشتند. همچنین تراکم D1 دارای بیشترین غلاف در شاخه فرعی معادل 51/6 و تراکم D4دارای کمترین غلاف در شاخه فرعی معادل 33/4 بود. همین تراکم با میانگین تعداد 5/42 بیشترین و تراکم D4 کمترین تعداد غلاف در بوته معادل 41/21 را داشتند. بنا بر نتایج حاصله، با افزایش تراکم میزان عملکرد هر دو رقم مورد آزمایش افزایش یافت ولیکن لاین L17 در تراکم 34 بوته در مترمربع با تولید 4490 کیلوگرم بذر در هکتار برتری نشان داد.
  کلیدواژگان: سویا، تراکم، رقم، استان مرکزی
 • محمد حسن شیرزادی، رجب چوکان، حسین حیدری شریف آباد، محمد جواد میرهادی، حمید مدنی صفحه 117
  به منظور بررسی اثرات دما بر عملکرد و اجزای عملکرد و مراحل فنولوژیک هیبریدهای مختلف ذرت دانه ای طی دو سال زراعی 85-1386 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به اجرا در آمد. عامل تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل 25تیر، 10 مرداد و 25 مرداد و رقم به عنوان فاکتور فرعی در دوازده سطح شامل ZP434، BC404، OSSK444، BC504، KSC500، G3337، NS540، BC666، BC678، KSC704، G3393 و KSC700 قرار داشتند. نتایج نشان داد عامل سال و تاریخ کاشت ذرت با وجود آن که بین تاریخ کاشت اول و سوم یک ماه فاصله زمانی وجود داشت، تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه به دنبال نداشت و فقط منتهی به 9/3% کاهش عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم گردید که از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. هیبریدهای مورد آزمایش در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه ذرت تاثیر معنی داری باقی گذاشتند. بیشترین عملکرد به هیبریدهای BC678 با 489/11 تن در هکتار و BC666 با 404/11 تن در هکتار متعلق به گروه رسیدگی FAO600 و هیبریدهای KSC704 با 253/11 تن در هکتار و G3393 با110/11 تن در هکتار متعلق به گروه رسیدگی FAO700 می باشد. تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر اجزای عملکرد دانه نداشت. هیبریدهای مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری بر اجزای عملکرد دانه باقی گذاشتند. از لحاظ تعداد دانه در ردیف بلال، به ترتیب هیبریدهای BC678 با 8/37، KSC704 با 8/37 بیشترین و هیبرید KSC500 با 5/29 کمترین تعداد دانه در ردیف بلال را به خود اختصاص دادند. درجه روز رشد (GDD) موردنیاز از زمان کاشت تا ظهور گل آذین نر، گرده افشانی و ظهورگل آذین ماده در سطح احتمال پنج درصد و GDD مورد نیاز از کاشت تا ظهور گیاهچه و رسیدن در سطح احتمال یک درصد بین سال های مختلف اختلاف معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: ذرت، دما، رقم، عملکرد دانه
 • امین فرنیا، قربان نورمحمدی، احمد نادری صفحه 135
  به منظور ارزیابی گره بندی و میزان تثبیت نیتروژن در رقم کلارک سویا در شرایط تنش خشکی و تعیین باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم برتر، تحقیقی در دو سال زراعی 1382 و1383 انجام گرفت. آزمایش ها به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری شامل سه سطح خشکی، تنش ملایم(85% نیاز آبی گیاه)، تنش متوسط(70% نیاز آبی گیاه)، تنش سخت (55% نیاز آبی گیاه) و آبیاری مطلوب (شاهد) به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شدند. سه نژاد باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم به نام های هلی نیترو، ریزوکینگ، نیتراژن و یک تیمار بدون تلقیح با باکتری(شاهد) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. مقدار آب آبیاری به روش برآورد نیاز آبی گیاه و تشتک تبخیر، محاسبه و اعمال گردید. در زمان کاشت تلقیح بذور با باکتری انجام گرفت. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تعداد گره، وزن خشک گره، اندازه گره، میزان تثبیت نیتروژن و عملکرد نیتروژن تثبیت شده در واحد سطح بودند. نتایج نشان داد تفاوت میزان تثبیت نیتروژن و عملکرد نیتروژن تثبیت شده در شرایط مطلوب آبیاری و تنش خشکی، معنی دار گردید. نژادهای مختلف باکتری دارای کارآیی متفاوتی بودند، در شرایط مطلوب آبیاری نژاد هلی نیترو با تثبیت بیشتر نیتروژن، ماده خشک بالاتری را تولید نمود. با اعمال تنش خشکی، نژاد ریزوکینگ از کارآیی بیشتری برخوردار بود و در شرایط تنش خشکی، افزایش تولید تعداد گره فعال موجود روی ریشه و تثبیت نیتروژن بیشتر منجر به تولید ماده خشک بالاتری گردید. بنابراین دستیابی به ماده خشک بالا، در شرایط آبیاری مطلوب با استفاده از نژاد هلی نیترو و در شرایط تنش خشکی با استفاده از نژاد ریزوکینگ میسر می باشد. نتایج نشان داد اندازه و وزن گره معیار مناسبی برای سنجش میزان تثبیت نیتروژن نمی باشد.
  کلیدواژگان: سویا، تنش خشکی، تثبیت نیتروژن، نژادهای باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم
 • احمدرضا گل پرور، حمید مدنی، محمد رسولی صفحه 151
  به منظور ارزیابی و تعیین موثرترین صفات در بهبود عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه پژوهشی آموزشکده کشاورزی شهرکرد روی 320 ژنوتیپ صورت گرفت. بدین ترتیب که ژنوتیپ ها همراه با شاهدهای کرج یک و سرداری در قالب طرح آزمایشی مقایسه عملکرد مقدماتی در دو سطح تنش و بدون تنش کشت شدند. در این تحقیق عملکرد دانه و 10 صفت وابسته به آن اندازه گیری شد. تجزیه ضرایب همبستگی بین صفات بیانگر این بود که تمامی صفات به جز طول ریشک در هر دو محیط و وزن سنبله با عملکرد دانه گیاه در محیط بدون تنش همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال 1 درصد داشت. با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام در محیط تنش پنج صفت و در محیط بدون تنش سه صفت وارد مدل شده که به ترتیب 8/97 و 5/96 درصد از تغییرات عملکرد دانه گیاه را توجیه نمودند. تجزیه علیت برای عملکرد دانه گیاه نشان داد که در محیط تنش صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله و در محیط بدون تنش صفات عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه گیاه داشتند. تعداد دانه در سنبله در محیط تنش به صورت مستقیم و در محیط بدون تنش به صورت غیر مستقیم در افزایش عملکرد دانه نقش مثبت و معنی داری داشت. نتایج تحقیق استفاده از این صفات به عنوان معیارهای انتخاب غیر مستقیم به منظور بهبود عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در هر دو محیط تنش و بدون تنش را تایید می نماید.
  کلیدواژگان: گندم نان، تنش خشکی، تجزیه همبستگی، رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت
 • مهران محمودی، محمود خسروشاهلی، عبدالرسول ذاکرین صفحه 161
  بررسی سطح پلوئیدی پایه های مرکبات شمال ایران که تعدادی از آنها دارای ویژگی های خاصی هستند می تواند کمک موثری در به نژادی ارقام پرمحصول و کیفی مرکبات مفید باشد. دراین رابطه شش دورگ طبیعی مرکبات بومی از ایستگاه کترای مازندران وابسته به مرکز تحقیقات مرکبات کشوردر رامسر انتخاب و از شماره 7 تا 12 نشانه گذاری شدند. این گیاهان حاصل بذور یک دورگ به نام کترا 10 بوده و پس از ریشه دار شدن مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش له کردن ریشه ها و رنگ آمیزی آنها با استواورسئین، نتایج زیر حاصل شد. مطالعات مورفولوژیکی دورگ ها آنها را در رده شبه بالنگ قرار داد. تعدادکروموزوم ها در همه دورگ ها 2n=2x=18 بوده اند. بررسی مورفولوژیکی کروموزوم ها در رده شبه بالنگ نشان داد که آنها متاسانتریک با چند استثنای ساب متاسانتریک بودند و طول نسبی کروموزوم ها بین 7 تا32 درصد متغیر بوده است، در نتیجه تفاوت چندانی از نقطه نظر اندازه و مورفولوژی کروموزوم ها نداشتند. خصوصیات کاریوتیپی با توجه به همگن بودن کاریوتیپ و عدم وجود گوناگونی بین کروموزوم ها در این کاریوتیپ ها، نشانگر آن است که این دورگ ها در مراحل اولیه تکامل فیلوژنی می باشند.
  کلیدواژگان: مرکبات، سیتولوژی، سطح پلوئیدی، کاریوتیپ
 • محمد امین مکوندی، مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحه 175
  به منظور بررسی اثر ریزمغذی ها بر قابلیت رقابت، رشد و خسارت زایی علف هرز چچم، آزمایشی در سال زراعی 84-1385، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شد. در این آزمایش نحوه رشد علف هرز چچم و گیاه زراعی گندم در شرایط تغذیه ای مختلف از جمله ریزمغذی کامل (روی، مس، آهن، منگنز، منیزیم، مولیبدن) به میزان یک کیلوگرم در هکتار، روی به میزان نیم کیلوگرم در هکتار و شاهد بررسی شد. پارامترهای مختلف جمعیتی از جمله سرعت رشد جمعیت و ظرفیت قابل تحمل محیطی بر اساس مدل رشد لجستیک محاسبه و مقایسه گردید. اثرات رقابت دو گونه بر اساس مدل لوتکا و ولترا در شرایط تغذیه ای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد ریزمغذی ها وزن خشک چچم را به سرعت افزایش می دهند. تیمار ریزمغذی کامل توانست وزن خشک و سرعت رشد چچم را نسبت به سایر تیمارها بیشتر افزایش دهد. درحالی که وزن خشک و سرعت رشد گندم با مصرف ریزمغذی ها، به علت افزایش فشار رقابت چچم کاهش یافت. همچنین مشخص گردید که چچم از توان تحمل شرایط نامساعد محیطی بالاتری نسبت به گندم برخوردار است.
  کلیدواژگان: چچم، گندم، ریزمغذی کامل، روی
 • محمدرضا وفایی، حمید مشهدی میغانی، علیمحمد برقعی صفحه 190
  هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای جدید، بخش عمده ای از هزینه های کاربری ماشین ها است. برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور از نظر بهره وری و مدیریت در زمان جایگزینی بسیار مهم است. بر این اساس ارائه یک مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند TM155 و والترا 8400 به عنوان تراکتورهای جدید وارداتی ضروری است. به این منظور مطالعه ای در شهرستان های استان های مرکزی و فارس به روش نمونه گیری بر اساس تعداد تراکتورانجام گرفت. در این مطالعه،100 پرسشنامه بین کاربران تراکتور نیو هلند مدل TM155 و 100 پرسشنامه بین کاربران تراکتور والترا مدل 8400 در بهار و تابستان سال 1386 توزیع گردید. داده ها توسط برنامه های رایانه ای صفحه گسترده Excel و برنامه آماری SPSS برای تجزیه و تحلیل های آماری و ترسیم نمودار و تعیین مدل مناسب پردازش گردیدند. از آزمون آماری t برای مقایسه میانگین هزینه های تراکتور نیو هلند TM155 و والترا مدل 8400 و برای تعیین مدل مناسب از آزمون های آماریZ،F و ضریب تبیینR2 استفاده گردید. میانگین هزینه سالانه تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند TM155 و والترا 8400 به ترتیب 3304 و 3635 ریال به ازای هر ساعت کارکرد محاسبه گردیدند. میانگین هزینه های تراکتوروالترا در سطح 5 درصد اطمینان، از تراکتور نیوهلند بیشتر بود. در این تحقیق مناسب ترین مدل ریاضی برای تراکتورهای موجود دراستان های فارس و مرکزی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدل ریاضی، تعمیر و نگهداری، تراکتور، نیو هلند TM155، والترا 8400
 • سید داود حاجی میررحیمی، یوسف یزدیان صفحه 200
  طی سال های متمادی سموم و کودهای شیمیایی بیشتر بر اساس سلیقه شخصی و کمتر بر اساس توصیه های ترویجی، مصرف شده و کشاورزان عادت کرده اند تنها از دو نوع کود شیمیایی اوره و فسفات آمونیوم استفاده کنند. هنوز عناصر معدنی پرمصرف و کم مصرف موردنیاز گیاهان برای اغلب کشاورزان، ناشناخته مانده و عناصر پرمصرف پتاسیم و گوگرد به همراه تمامی عناصر کم مصرف مانندآهن، روی و منیزیم از تقاضای خرید و مصرف دور مانده است. نوآوری «آزمون خاک» در دهه هفتاد شمسی برای اصلاح بینش و رفتار کشاورزان در زمینه مصرف کودهای شیمیایی ارایه گردید. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر در پذیرش آزمون خاک توسط غله کاران استان قم، با روش پیمایشی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق 2455 غله کار تحت پوشش خدمات هدایتی و حمایتی فناوری آزمون خاک است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه آماری به تعداد 184 نفر تعیین شد. سپس به روش نمونه گیری طبقه ای در چهار منطقه، انتخاب این افراد انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که اعتبار ظاهری و پایایی آن با آزمون کرونباخ آلفا مورد تایید واقع شد. نتایج نشان می دهد 4/67 درصد غله کاران این نوآوری را به طور کامل نپذیرفته اند. متغیرهای سطح دانش نسبت به آزمون خاک، میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی، میزان نوپذیری، سطح مشارکت در طرح های عمرانی، موقعیت اجتماعی، میزان انگیزه کار کشاورزی و رضایت شغلی، میزان دسترسی به نهاده ها و میزان بهره مندی از اعتبارات رابطه مثبت و معنی داری با رفتار جامع پذیرش آزمون خاک دارد. بر اساس نتایج به دست آمدهارائه آموزشهای گسترده در رابطه با انجام آزمون خاک و اصول تغذیه گیاهی بین غله کاران با به کارگیری روش های متنوع ترویجی، برنامه ریزی برای افزایش حضور مروجین در واحدها و ارائه خدمات مفید به غله کاران، تجدید نظر در محتوای برنامه های ترویجی برای جلب مشارکت غله کاران پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: پذیرش نوآوری، آزمون خاک، غله کاران، استان قم
|
 • M. Anajafi, A. Farnia Page 107
  In order to study the effect of plant densities on morphological characteristics and seed yield of soybean cultivars in Markazi province an experiment was conducted in agricultural researches center of Arak in 2007. The experimental design was split plot arrangement in a randomized complete blocks design with three replications. The treatments included two factors, plant densities in four levels (16, 22, 28 and 34 plant/m2) as main plots and two soybean cultivars and line (Williams and L17) in subplots. Results showed that the effect of plant density on number of lateral stems, pods per plant and 1000 cernel weight was significant at 1% level. The effect of density on yield was significant at 5% level. Interaction of density cultivars was negligible on all studied traits except 1000 seed weight (at 1%) and grain yield (at 5%). Result also showed that the highest and lowest yield were obtained at D4 (34 plant/m2) and D1 (16 plant/m2) with 3880 and 3350 kg/ha respectively. The yield of L17 was 3980 kg/ha that higher than Williams with 3390 kg/ha grain yield. The highest yield was obtained with L17 at D4 density (4490 kg/ha) and the lowest yield was recorded with Williams cul in D1 density by 3010 kg/ ha. The D1 and D4 produced the highest (8) and lowest (3.3) lateral branches per plant respectively. The maximum number of pods per lateral branches was recorded at D1 and the minimum at D4, by 6.51 and 4.33 respectively. The highest (42.5) and the lowest (21.41) pods per plant was produced by D1 and D4 respectively. The average 1000 cernel weight at L17 was 152.42 gr. which higher than Williams with 147.42 gr. Maximum 1000 cernel weight was recorded in L17 at D1 density (160 gr) and the minimum 1000 cernel weight obtained with Williams cul. At D4 (136.3 gr) There were positive and significant correlation between grain yield and harvest index at 1% level and the number of pods per plant at 5% level.
  Keywords: Soybean, Cultivars, Density, Seed yield, Markazi province
 • M. H. Shirzadi, R. Chokan, H. Heidari Sharifabad, M. J. Mirhadi, H. Madani Page 117
  To study of temperature effects on maize different hybrids yield, yield components and phonological stages, this study were conducted in split-plots based on RCBD with three replications in Islamic Azad University, Jiroft branch during 2004-2005. The sowing dates (including 1 and 16 July, 1 and 16 August), and hybrids (ZP434, BC404, OSSK444, BC504, KSC500, G3337, NS540, BC666, BC678, KSC704, G3393 and KSC700) were selected as main and sub-plots, respectively. Results showed that year and sowing date had not significant effects on summer maize grain yield in this region. Although, one month retarding of sowing date (16 July - 16 August) were caused the yield decreasing by 3.9%, but this effect was not significant. Hybrids had significance effects (P<0.01) on maize seed yield and BC678, BC666 (belongs to FAO600 by 11.489 and 11.404 ton/ha), KSC704 and G3393 (belongs to FAO700 by 11.253 and 11.110 ton/ha) have the highest grain yield. Effects of sowing date on yield components were not significant, while hybrid's effect were significant (P<0.01). Grains/row was significantly affected by sowing date and studied hybrids had significant effects on yield components. BC678 (37.8) and KSC704 (37.8) and KSC500 (29.5) had maximum and minimum grains/row, respectively. Required growth degree days (GDD) from sowing until tassel formation, pollination and silk appearance at 5% probability level and requisite GDD from sowing until emergence and maturity in 1% probability level were significant.
  Keywords: Maize, Temperature, sowing date, Hybrid, yield, Phenology
 • A. Farnia, G. Noormohamadi, A. Naderi Page 135
  In order to evaluate noduling and nitrogen fixation as well as efficiency of Rhizobium Japonicum strains in Clark cultivar of Soybean under drought stress and also efficiency of Rhizobium Japonicum strains. Experiment performed in 2003 and 2004. Experiment conducted under split plot based on randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments as main plots with tree levels of drought stress, namely low stress (85% plant water requirement), medium stress (70% plant water requirement), high stress (55% plant water requirement) and complete irrigation as control. The subplots were three strains of Rhizobium Japonicum named Helinitro, Rizoking, Nitragen and no bacteria as control were considered. The amount of irrigation water calculated with the help of plant water requirement and the atmometer. Seeds were inoculated with bacteria strains before planting. And then quantity, dry weights and sizes of nodules, nitrogen fixation and also nitrogen fixation yield in area determined. The results indicated that drought stress affected nitrogen fixation. In complete irrigation as Control highest dry weight produced with application of Helinitro strain. Rizoking strain which had active nodules showed higher nitrogen fixation and produced dry weight in low and medium drought stress. In order to access dry mater in complete irrigation using Helinitro and in drought stress, Rizoking were more appropriate. Also results showed that size and weight of nodules were not suitable as an index of nitrogen fixation.
  Keywords: Soybean, Drought stress, Rhizobium Japonicum strains, noduling, nitrogen fixation
 • A. Golparvar, H. Madani, M. Rasouli Page 151
  In order to evaluation and determination of the most effective traits in improvement grain yield of bread wheat genotypes, an experiment conducted using 320 genotypes in the research field of agriculture institute of Shahrekord in 2006. Genotypes were cultivated in augmented design along with Karaj1 and Sardari as the check cultivars in both stress and non-stress conditions. Grain yield and 10 related feature of traits were measured in this research. Correlation coefficient analysis showed that in both condition all traits except awn length and in non-stress condition spike weight had positive and significant correlation with grain yield in 1% probability level. By using step-wise regression analysis in stress condition five traits and in non-stress condition three traits entered to the model that verified 97.8% and 96.5% of grain yield variation, respectively. Path analysis for grain yield indicated that in stress condition biological yield, harvest index and grain number per spike and in non-stress condition biological yield and harvest index had the most positive and direct effect on plant kernel yield. Grain number per spike in stress as direct and in non-stress condition as indirect affect positively and significantly on increase grain yield. Therefore, results of research indicate that use of these traits suggest as indirect selection criteria in order to improve grain yield of bread wheat genotypes in both stress and non-stress conditions.
  Keywords: Bread wheat, Drought stress, Correlation analysis, step, wise regression, Path analysis
 • M. Mahmoudi, M. Khosroshahali, A. Zakerin Page 161
  Exploration of ploid levels of citrus plants in the north of Iran which some of them have special charac­teristics, could be profitable in improvement of qualified and fertile citrus cultivars. In this case, six natural hybrids were selected from native citrus hybrids of kotar 10 in Mazandaran related to the center of citrus plants researches of country in Ramsar and were numbered from 7 to 12. These single hybrids have resulted from seeds of a hybrid named kotra 10. Which were studied after the rooting stage. Morpho­logical studies of these hybrids by use of squashing and staining have put them in the same class as Pseudo citrones. The number of chromosomes in all hybrids were determined to be 2n=2x=18. Morphological study of chromosomes in the Pseudo–citron, revealed that they were meta–centric chromosomes with few sub–meta–centric exceptions and relative length of chromosomes varied between 7% to 32% from big to small in all of hybrids. As a result, little differences were detected, in terms of size and morphology of chromosomes. The caryotypical characteristics, considering the homogeneity of the caryotype and the absence Variations among chromosomes in these caryotypes the hybrids will probably have been put in the early stages of evolution of phillogeny.
  Keywords: Citrus plants, ploid levels, cytology, caryotype
 • M. A. Makvandi, M. Latifian, E. Soleimannezhadian Page 175
  In order to study the effect of microelements on competition ability, growth and damaging of ryegrass, an experiment was done in 2004–2005 at experimental field of Azad Islamic university of Ahwaz branch. In this experiment, growth of ryegrass and wheat were studied in different conditional feeding including complete microelements (Zn, Cu, Fe, Mn, Mg and Mo) at 1 kg/ha, Zink at 0.5 kg/ha and a control treatment. Different population parameters include innate rate of increase (r) and carrying capacity (K) were calculated and compared according to logistical growth model. Competition effects of two species were studied in different feeding condition according to Lutka and Voltra model. The results showed that application of microelements increase dry weight of ryegrass. Complete microelements could increase dry weight and growth rate of ryegrass more than other treatments. Were as dry weight and growth rate of wheat with microelements utilize decreased because increase competition ability of ryegrass. Also specified that ryegrass had more unfit environmental condition tolerance power than wheat.
  Keywords: Ryegrass, Wheat, complete microelements, Zink
 • M. R. Vafaee, H. Mashhadi Meighani, A. Borghei Page 190
  Costs of repair and maintenance are most part of the cost of machinery usage. Cost estimation of repair and maintenance of agricultural machinery is very important for replacement and net return of management of machinery. This is an important factor to present a mathematical model for the cost predication of repair and maintenance. The main goal of research was to present a mathematical model of repair and maintenance cost modern tractors in selected province of Iran. In this case New Holland TM155 and Valtra 8400 tractors were selected in Markazi and Fars provinces. First of all a questionnaire including driver's information and technical data for the tractors was completed by randomly sampled tractor driver. In this case 100 questionnaires were distributed between users of each type of considered tractors during spring till summer of 2007. Provided data were analyzed by SPSS and Excel soft wares to do statistical analysis and determining appropriate mathematical models. T test was used to mean comparison of tractor’s cost and Z, F and R2 as statistical test and indexes were done to finding appropriate mathematical models. The average annual repair and maintenance costs of New Holland TM155 and Valtra 8400 were calculated 3304 and 3635 Ri/hr respectively. Results showed that the average repair and maintenance costs of Valtra 8400 were significantly higher than New Holland TM155 tractors at 5% confidence level. In this research appropriate mathematical models were offer to estimate repair and maintenance costs of each models.
  Keywords: Mathematical model, repair, maintenance costs, tractor, New Holland TM155, Valtra 8400
 • S.D. Hajimirrahimi, Y. Yazdian Page 200
  Most farmers use fertilizers and herbicides on the basis of their interests and local experience rather than the expert’s recommendations. They use just two kinds of fertilizers, Urea and Ammonium Phosphate. Nowadays, most of them had not enough information about the plant’s common elements such as Potassium and Sulfur and the microelement such as Iron, Zinc and Magnesium have been ignored. In order to behave appropriate against using fertilizers, innovation of "soil test" became important during a last decade. But the present condition shows that there is very difference from it and the expectations. This research was carried out for analyzing technical communicational variables effective in the receptionist of "soil test" by Qom’s cereal planters. It was a survey research and the statistical universe of 2455 farmers was covered guiding and supporting services of the soil test’s innovation that was identified by classification sampling in four areas covered by 184 people when using Kukran’s formula as the samples. Data collection approach was a questionnaire that its validity is confirmed by calculating Cornbach’s alpha coefficient. Results showed that 67.4% of farmer didn’t accept “soil test” as effective factor. The variables related to knowledge level of cereal planter’s in respect with "soil test", the degree of the relationship between the farmer and the information supplier, the common participation level, the individual’s social position, their motion level for farming and job satisfaction, their being able to reach the institutes and their being able to use agricultural and governmental credits have a positive and meaningful relation to acceptance of that subject. The development of a collaboration related to the education unit of jihad Agriculture ministry with the institute relation to educating the cereal planters to be able to write for increasing their studies, using different ways of extension them, such as: holding the exhibition and broadcasting programs related to the importance and necessity of "soil test", their focusing more on companies and agricultural associations and long term and comprehensive planning for the extension workers and experts and continuous relations to the farms for continuous control in this fact that how "soil test" is implemented.
  Keywords: Innovation adoption, soil test, cereal Planters, Qom province