فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال دوم شماره 3 (بهار 1387)
 • سال دوم شماره 3 (بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی افشاری، مجید ولدآبادی، جهانفر دانشیان، احمد اکبری نیا صفحه 213
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد بذر، اجزای عملکرد و اسانس بذور محلی زیره سبز ایرانی، آزمایشی در سال زراعی84- 85 در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی قزوین اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده، کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تیمارهای مقادیر نیتروژن 30، 60، 90 و120 کیلوگرم در هکتار معادل 65، 130، 195 و260 کیلوگرم اوره در هکتار در کرت های اصلی و بذر توده ای محلی زیره سبز تهیه شده از اسفراین، بجنورد و سبزوار درکرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که با کاربرد 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین عملکرد دانه به میزان 801 کیلوگرم در هکتار، عملکرد اسانس به میزان 99/16 کیلوگرم در هکتار، ارتفاع بوته 59/19 سانتی متر و تعداد دانه در متر مربع 19400 عدد به دست آمد. بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته با متوسط 79/2 شاخه مربوط به تیمار90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. در حالی که بالاترین شاخص برداشت به میزان 08/45 درصد به تیمار مصرف 30 کیلوگرم نیتروژن درهکتار تعلق داشت. بذر محلی اسفراین با عملکرد دانه 6/765 کیلوگرم در هکتار، شاخص برداشت 25/45 درصد و 52/2 درصد اسانس بیشترین شاخص ها را در بین سایر بذور محلی دارا بود. بالاترین ارتفاع بوته 36/19 سانتی متر مربوط به بذر محلی سبزوار و بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به بذر محلی بجنورد بود. بذر محلی اسفراین با کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با تولید 828 و3/20 کیلوگرم در هکتار به ترتیب عملکرد میوه و اسانس مناسب ترین تیمار آزمایشی بود.
  کلیدواژگان: زیره سبز، نیتروژن، شاخص برداشت، عملکرد دانه، اسانس
 • روح الله حسن زاده، سعید چاوشی، حمید مدنی، عبدالحسین عسگری صفحه 225
  به منظور بررسی اثر کود دامی برکارایی مصرف آب در ذرت دانه ای سینگل کراس 704 آزمایشی در سال 1384 به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد هرمزگان به اجرا در آمد. کرت های اصلی شامل چهار روش آبیاری (آبیاری از یک طرف پشته تا پایان فصل رشد، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ساقه دهی و از این مرحله به بعد آبیاری از دو طرف پشته، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله گلدهی و از این مرحله به بعد آبیاری از دو طرف پشته و آبیاری از ابتدا تا پایان فصل رشد از دو طرف پشته) و کرت های فرعی شامل چهار سطح کود حیوانی (0، 10، 20، 30 تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که روش آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، بیوماس، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و قطر ساقه در سطح یک درصد معنی دار بود و همچنین اثر کود دامی نیز بر کلیه فاکتورهای ذکر شده در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 10070 کیلو گرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری از دو طرف پشته و مصرف 30 تن کود دامی بود. همچنین بیشترین ماده خشک مربوط به تیمار آبیاری از دو طرف پشته ها تا انتها و مصرف 30 تن کود دامی در هکتار بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، ذرت، کارایی مصرف آب، کود دامی
 • محمد زاهدی، رضا مامقانی، موسی مسگرباشی، علی کاشانی، علیرضا منتصری صفحه 239
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت وآبیاری بر مهمترین خصوصیات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد دانه دو رقم گلرنگ آزمایشی در بهار و تابستان 1381 در قالب طرح کرت های دوبار خردشده با پایه بلوک های کامل تصادفی درچهارتکرار درمنطقه شازند استان مرکزی اجرا گردید. سه تاریخ کاشت اول، یازدهم و بیست و یکم خرداد ماه به عنوان فاکتور اصلی، دو تیمار آبیاری به عنوان فاکتور فرعی و دو رقم اراک-2811 و محلی اصفهان به عنوان فاکتورهای فرعی- فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با تاخیردر کاشت وکاهش آبیاری شاخص های فیزیولوژیک همچون شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و نسبت سطح برگ کاهش یافته و باعث کاهش عملکرد شدند. شاخص های فیزیولوژیک همچون سرعت جذب خالص ونسبت وزن برگ تحت تاثیر هیچ کدام از تیمارها قرار نگرفتند. دو رقم مورد مطالعه در هیچ کدام از موارد اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند. این امر را می توان به یکسان بودن دوره رشد آنها نسبت داد. حداکثر شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت اول و آبیاری بیشتر به میزان 75/4 و حداکثر LAIدر تاریخ کاشت سوم و آبیاری کمتر به میزان 89/3 به دست آمد. این مقادیردر حدود1340 درجه روز رشد پس از کاشت و در مرحله 50 درصد گلدهی به دست آمدند. بالاترین سرعت رشد محصول در محدوده1500-1400 درجه روز رشد و به هنگام کاهش LAI به دست آمد. سرعت رشد نسبی ارقام با گذشت زمان سیر نزولی داشت. سرعت جذب خالص، نسبت سطح برگ ونسبت وزن برگ نیز با گذشت زمان روند نزولی نشان دادند.
  کلیدواژگان: گلرنگ، شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد، تاریخ کاشت، آبیاری
 • سید افشین سجادی، هدی عاصمی صفحه 253
  با توجه به قابلیت بالای قارچ تریکودرما در کنترل بیولوژیک بسیاری از عوامل بیماریزا، جداسازی و شناسایی گونه های تریکودرمای خزانه های توتون استان مازندران انجام شد. جداسازی قارچ ها با استفاده از محیط کشت انتخابی داوه و محیط های عمومی CMA، PDA، WA به روش کشت سوسپانسیون خاک انجام شد. بعد از خالص سازی نمونه های جدا شده، با استفاده از ویژگی های ماکرومورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی اندام هایی از قبیل کنیدیوفورها، فیالیدها و فیالوسپورها براساس کلیدهای شناسایی معتبر اقدام به شناسایی گونه ها گردید. از میان 72 نمونه خاک، 60 جدایه به عنوان جنس تریکودرما شناسایی شد. قارچ های آنتاگونیست در کشت متقابل (Dual culture) روی محیط کشت PDA باعث کاهش و جلوگیری از رشد قارچ بیماریزا (Sclerotinia sclerotiorum)شدند. میزان بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ بیماریزا با گونه های مختلف تریکودرما یکسان نبود و حداقل 25/51 و حداکثر 94 درصد ثبت گردید.گونه های مختلف تریکودرما که شناسایی شده شامل: T. harzianum، T. citrinoviride، T. longibrachiatum T. koningii، T. virens، T. atroviride و T. ghanense بودند. بررسی تاثیر قارچ تریکودرما در جلوگیری از بیماری پوسیدگی یقه توتون در گلخانه نشان داد که جدایه های Tr6a، Tr9b،Tr102 و Tr29-1 به ترتیب 5/87، 5/81، 25/56 و75/68 درصد بیماری را کنترل کردند. همچنین این جدایه ها موجب افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک اندام های هوایی بوته در حضور قارچ عامل بیماری شدند.
  کلیدواژگان: توتون، کنترل بیولوژیکی، گونه های تریکودرما، Sclerotinia sclerotiorum
 • نورعلی ساجدی، حمید مدنی صفحه 272
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت در گیاه ذرت میکوریزایی تحت تنش خشکی، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی سه سطح آبیاری شامل: آبیاری معادل نیاز آبی گیاه (شاهد)، آبیاری معادل 75 درصد نیاز آبی گیاه و آبیاری معادل50 درصد نیاز آبی گیاه، تلقیح با میکوریز(Glomus intraradices) در دو سطح شامل تلقیح و عدم تلقیح و روی در سه سطح شامل شاهد(صفر)، 25 و 45 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات روی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار شاخص برداشت، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گردید. تاثیر میکوریزا بر صفات تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن بلال و عملکرد دانه معنی دار بود. مصرف میکوریزا هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش، عملکرد و اجزای آن را نسبت به تیمار های مشابه و بدون مصرف میکوریزا افزایش داد. کاربرد میکوریزا و روی هر کدام در شرایط آبیاری مطلوب صفات مورد بررسی را افزایش دادند. نتایج نشان داد که با آبیاری معادل 75% نیاز آبی گیاه، مصرف میکوریزا و کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار سولفات روی می توان به عملکرد مطلوب دست یافت.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، ذرت، سولفات روی، عملکرد دانه، میکوریزا
 • حمید مدنی، غلامرضا نادری بروجردی، حسن آقاجانی، مهدی چنگیزی، علیرضا پازکی صفحه 286
  میزان ریزش دانه کلزا در اثر برداشت تاخیری به شدت افزایش پیدا می کند و برداشت زودهنگام نیز باعث کاهش شاخص برداشت و عملکرد دانه می گردد. در این تحقیق که به صورت مزرعه ای در سال زراعی86-1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک انجام شد اهمیت زمان برداشت کلزا مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ برداشت 20 خرداد ماه، 5 و 20 تیر ماه در کرت های عمودی و چهار زمان برداشت در ساعات مختلف 6 صبح، 12 ظهر، 6 بعد از ظهر و 11 شب در کرت های افقی بود. در این بررسی از رقم پائیزه Okapi که از ارقام توصیه شده برای شرایط آب و هوایی اراک است استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد رطوبت دانه، میزان و درصد ریزش دانه قبل و پس از برداشت بود. نتایج نشان داد مناسبترین زمان برداشت کلزای پائیزه در اراک 5 تیرماه بود. میانگین عملکرد دانه در ساعت برداشت 6 عصر و 11 شب بدون مشاهده اختلاف معنی دار حدود 3600 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. همچنین در مناسبترین تاریخ برداشت یا پنجم تیرماه میزان ضایعات ناشی از ریزش دانه کمترین مقدار یعنی 8/14% را نشان داد که در مقایسه با تاریخ برداشت20 تیرماه 5/1% کمتر بود. ریزش قبل برداشت در 20 تیرماه 3/6% و در تاریخ 5 تیرماه 5/3% را می توان به علت 15 روز تاخیر نسبت به تاریخ بهینه برداشت محصول دانست.
  کلیدواژگان: کلزا، ریزش دانه، تاریخ برداشت، ساعت برداشت
 • بهرام میرشکاری صفحه 299
  به منظور بررسی واکنش آفتابگردان از نظر صفات فیزیولوژیک به تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس آزمایشی در تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در طی سال های 1385-1384 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکم تاج خروس (3/8، 25 و 7/41 بوته در مترمربع) و زمان سبز شدن تاج خروس (همزمان، 15 و 30 روز بعد از آفتابگردان) بودند. نتایج حاکی است که در سه رقم مورد مطالعه با افزایش تراکم و زودتر سبز شدن تاج خروس، شاخص سطح برگ آفتابگردان به طور معنی دار کاهش می یابد. در رقم آذرگل، مقدار کاهش سطح برگ هر بوته آفتابگردان در مقایسه با شاهد در تیمار سبز شدن همزمان و تراکم 7/41 بوته علف هرز 12 درصد بود. اثر تراکم علف هرز روی دوام سطح برگ رقم آلستار مهم تر از زمان سبز شدن آن بود؛ در حالی که در دو رقم دیگر تاثیر زمان سبز شدن علف هرز مهم تر بود. رقم آذرگل حضور 7/41 و 3/8 بوته علف هرز در هر متر مربع را به ترتیب از سطوح سوم و دوم زمان سبز شدن به بعد بدون کاهش معنی دار در عملکرد دانه تحمل کرد. در حالی که شدت رقابت بین گونه ای تاج خروس با رقم پاکوتاه آلستار بیشتر از دو رقم دیگر بود.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تاج خروس، تداخل، رقابت بین گونه ای، صفات فیزیولوژیک
 • سارا همراهی، داوود حبیبی، حمید مدنی، مسعود مشهدی اکبر بوجار صفحه 316
  تاثیر هورمون گیاهی سایکوسل و ریزمغذی های آهن، روی، مس، بر و منگنز بر برخی شاخص های تحمل به تنش خشکی در کلزا رقم اکاپی، در یک آزمایش اسپیلت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال زراعی 87-1386 انجام پذیرفت. آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شاهد (آبیاری) و تنش (قطع آبیاری بعد از گلدهی) در کرت های اصلی و کود ریزمغذی Combi2 حاوی عناصر آهن، روی، مس، بر و منگنز در سه سطح شاهد (بدون مصرف ریز مغذی)، 1 و 5/1 لیتر در هکتار و هورمون گیاهی سایکوسل در دو سطح شاهد و 5/1 لیتر در هکتار به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرارگرفتند. ده وی‍ژگی شامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، وزن خشک کل، شاخص برداشت، محتوی آب نسبی، پایداری غشاء، آنزیم های آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی ارزیابی گردید. نتایج حاصل نشان داد میزان آنزیم های آنتی آکسیدانت در شرایط تنش خشکی افزایش معنی داری داشته است. کود ریزمغذی سبب اختلاف معنی دار میزان آنزیم ها در شرایط تنش و شاهد گردید که افزایش تحمل به خشکی در گیاه را به همراه خواهد داشت. همچنین هورمون گیاهی سایکوسل سبب کاهش معنی دار ارتفاع بوته و افزایش معنی دار قطر ساقه و نیز مقاومت به خشکی از طریق کاهش فشار تنش بر روی گیاه گردید.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش خشکی، سایکوسل، ریزمغذی، آنزیم
|
 • M. A. Afshari, M. Valadabadi, J. Daneshian, A. Akbarinia Page 213
  In order to study the effect of nitrogen levels on yield, Physiological characteristicsand essential oil content of cumin seeds, an experiment was conducted in research farm of Qazvin agriculture instruction center in 2006. The experiment was laid out by adopting split plot design with four replications. Main plots were nitrogen (30, 60, 90 and 120 kg/ha) and subplots were local seed populations gathered from Sabsevar, Bojnord and Esfarayen. Results showed in using 120 kg Nitrogen/ha the highest seed yield (801kg/ha) essential oil yield (16.99 kg/ha), (19.59cm) and seed number /m2 (19400) were obtained. The highest harvest index as 45.08% belongs to 30 kg Nitrogen/ha. Esfarayen with 765.6 kg/ha, harvest index 45.25 and 2.52% essential oil content was the best treatment. Sabsevar had the highest plant high and Bojnord had the highest biologic. Seed yield and essential oil yield of Esfraen with using of 90 kg Nitrogen/ha was 828 and 20.3 kg/ha respectively.
  Keywords: Cumin, nitrogen, Harvest Index, Seed yield, Essential oils
 • R. Hassanzadeh, S. Chavoshi, H. Madani, A. Asgari Page 225
  In order to investigate of manure consumption on used efficiency in corn (SC704) an experiment was conducted in agricultural researches center of Hajiabad in Hormozgan. The experimental design was CRBD with four replications. Main plots were considered as four irrigation methods (irrigation of one side of hills to full growth, one side of hills Till steming and then from Two sides, one side of hills Till flowering then from Two sides irrigation) and four amounts of manure (0, 10, 20 and 30 ton/ha) were considered as subplots. Results showded that irrigation method and using manure have significant effects on water used efficiency, yield, 1000 cernel weight, biomass, number of grain per row and stem diameter (p<0.01). Maximum grain yield was related to Two side irrigation by 10070 kg/ha when 30 ton/ha manure. Also Maximum dry matter was related to notice trait.
  Keywords: Irrigation, Corn, Water use efficiency, Manure
 • M. Zahedi, R. Mamghani, M. Mesgarbashi, A. Kashani, A. R. Montaseri Page 239
  In order to investigation of planting dates and irrigation regimes on physiological traits of two spring sufflower cultivars a field experiment was conducted in 2002.The experimental design was a split-split plot with four replications. Treatments were planting dates as main plots, irrigation regimes as sub-plots and safflower cultivars (Arak-2811, Esfahan Local) as sub-sub plots. The result showed that late planting and low irrigation decrease the physiological traits such as LAI, CGR, and LAR. NAR and LWR were not shown any significant differences between two considered cultivars, because those had similar growth period. Maximum LAI in first planting date and better irrigation was 4.75 and maximum LAI in third planting date and low irrigation was 3.89, which needed 1340 GDD. Highest CGR obtained between 1400-1500 GDD when LAI started to decline.Relative growth rate (RGR) showed net assimilation rate (NAR) also declining trend. NAR also decreased with time. LAR and LWR also showed a declining trend.
  Keywords: Sufflower, physiological traits, yield, Planting date, Irrigation
 • S. A. Sajadi, H. Asemi Page 253
  Trichoderma species have been used as biological control agent against soil-borne plant pathogenic fungi. Soil samples were collected from tobacco seedbeds of Mazandaran province. Common media including PDA, WA, CMA and Davet, s selective medium were used to isolate fungi from soil samples. Fungal obtaining isolated after prepare pure culture were identified at genus level by using Bissett key. Among 72 soil samples, 60 isolates were belonging to genus Trichoderma species. Because of the importance of genus Trichoderma as biocontrol agent, its species were recognized. Species were identified according to their macro morphological and micro morphological characters including feature and size of conidiophores, phialid and phialospere by using keys written to identification species of this genus. Dual culture of antagonistic fungi and pathogen on PDA plate revealed that the antagonists reduced and inhibited the mycelial growth of Sclerotinia sclerotiorum. Mycelial growth inhibition rate of Trichoderma species against. S. sclerotiorum were different and it ranges between 51/25%-94%. Identified Trichoderma spp. was including: T. harzianum, T. citrinoviride, T. longibrachiatum, T. koningii, T. virens, T. atroviride, T. ghanense. In greenhouse study, isolates Tr6a, Tr9b, Tr29-1 and Tr102 were effective in disease reduction percentage by 87.5, 81.25, 56.25 and 68.75 respectively. Also, these isolates caused in height, shoot and dry weight increase.
  Keywords: Tobacco, Biocontrol, Trichoderma species, Sclerotinia sclerotiorum
 • N. Sajedi, H. Madani Page 272
  In order to study of different levels of zinc on yield, yield components and harvest index in maize plant mycorrhiza under drought stress, an experiment was carried out in research farm of Arak Islamic Azad University in 2006. The experiment was laied out in factorial based on RCBD with three replications. The treatments were consisted as three levels of irrigations(irrigation equal of crop water requirementcv as control, irrigation equal of 75% crop water requirement and irrigation equal of 50% crop water requirement), inoculation with mycorrhiza fungi (Glumus intraradices) at two levels (inoculation with and without mycorrhiza) and zinc sulphate at three levels (0, 25 and 45 kg/ha). The result showed that, drought stress reduced harvest index, yield and yield components significantly. Effects of mycorrhiza fungi on traits of number of grain per row, number of grain per ear, ear weight and grain yield was significant. Inoculation with mycorrhiza improved measured traits as compared to treatment of without mycorrhiza not only in condition of optimum irrigation but also drought stress. Using of mycorrhiza and zinc sulfate alone in condition irrigation control increased traits of measured. It was showded that with irrigation equal 75% water requirement, inoculation with mycorrhiza and 45 kg/hazinc sulfate obtain optimum yield.
  Keywords: Drought stress, Maize, Zinc sulfate, yield, Mycorrhiza
 • H. Madani, G. Naderi Broujerdi, H. Aghajani, M. Changizi, A. Pazoki Page 286
  Grain shattering of rapeseed in very sensitive by harvesting time. It increase dramatically by late harvest and early harvest couses to decreas index and yield performance. The goals of the present study were to identify the effect of harvesting date and time in day and night on rapeseed (cv. Okapi) yield, harvest index, some plant character, grain shattering rate and its percentage. The field experiment was conducted as split block design in complete randomized block with three replications in 2006-2007 at the Research Farms of Islamic Azad University, Arak, Iran. The harvesting date treatments consisted of three dates (10th and 26th of June, and 11th of July) and harvesting was taken four times per day and night (6.00am and 12.00pm, 6.00pm and 11.00pm). The results indicate that the grain harvested on 26th June was the most accurate date for rapeseed harvest time in Arak farm’s condition. Harvesting on 26th of June and at 6.00pm was the best term for beginning of harvesting. In this term the grain yield was the highest level up to 3600 kg/ha and the grain shattering percentage was the lowest one, by 14.0%. Any delay in harvesting from 26th June could result in the decrease of the yield and increase of the total grain loss. Harvesting at 11th of July was the critical date for the grain yield loss for two different reasons, first for increase of the shattering from 3.5% to 6.3% before harvesting and the second for grain shattering during the harvesting process in range from 14.8% to 16.3%.
  Keywords: Rapeseed, yield, grain shattering, harvesting date, harvesting time
 • B. Mirshekari Page 299
  In order to evaluation of the effect of redroot pigweed density and interference time on some physiological traits of sunflower two factorial experiments were performed with sunflower cultivars (Azarghol, Hysun and Allstar), redroot pigweed densities (8.3, 25 and 41.7 plants/m2) and relative times of weed emergence (emerged with sunflower, 15 and 30 days after sunflower emergence) during 2005-2006. Results revealed that in three sunflower cultivars, at high densities and early interference times of redroot pigweed leaf area index decreased, significantly. In Azarghol, reduction amount of leaf area per plant in emerging of 41.7 weeds/m2 was 12%, compared with control. In Allstar, weed density was more effective than interference time, while, in Azarghol and Hysun interference time was more effective than weed density with a view to effect on leaf area duration. Azarghol could tolerate 41.7 and 8.3 weeds/m2 from 30 and 15 days after sunflower emergence later, respectively, without reduction on yield. While intensity of inter-specific competition between redroot pigweed and sunflower in Allstar was higher than Azarghol and Hysun.
  Keywords: Sunflower, redroot pigweed, interference, inter, specific competition, physiological traits
 • S. Hamrahi, D. Habibi, H. Madani, M. Mashhadi Akbar Boojar Page 316
  Effect of micronutrients and cycocel in drought tolerance of rapeseed was determined by using split factorial design on RCBD with 12 treatments and 4 replications. Experiment was done in research farm of Arak Islamic Azad University during 2007-2008. The treatments considened by irrigation as main factor in 2 levels (normal and drought), 3 levels of micronutrients (0, 1, 1.5 lit/ha) and 2 levels cycocel (0, 1.5lit/ha) as sub factors. 22 variables were determined which were included plant height, full and empty pod number per plant, pod weight per plant, pod number per stem and sub-branch, seed number per pod, stem diameter, seed weight per plant, 1000 seed weight, seed yield, total dry weight, harvest index, relative water content, ionic leakage, SOD, CAT, GPX, MDA, di-Tyro, 8-oh-dg. Result indicated high significant increase in antioxidant enzymes rate in drought condition which means the defensive mechanism of plant in drought condition. Micronutrients caused high significant difference in antioxidant enzymes rate between drought and normal condition so that caused drought tolerance in plant by decreasing the pressure of tension. In addition cycocel consuming resulted in high significant plant height decrease and stem diameter increase due to drought tolerance.
  Keywords: Rapeseed, Drought stress, Enzyme, Cycocel, micronutrients