فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال یکم شماره 4 (تابستان 1386)
 • سال یکم شماره 4 (تابستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلی صادقی، حمید مدنی، مسعود رفیعی صفحه 267
  به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای سینگل کراس 500، 647، 700 و 704 آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم آباد وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان انجام شد. رژیم های آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 75، 100 و120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و هیبریدهای ذرت به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رژیمهای مختلف شامل 75 و 120 میلی متر بترتیب بیشترین و کمترین مقدار عملکرد را بدنبال داشته اند. همچنین کاهش عملکرد دانه نتیجه کاهش تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بوده است. همچنین عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیکی حساسیت بیشتری به تنش خشکی نشان داد که صحت آن در کاهش شاخص برداشت منعکس گردید. مقایسه ارقام در این بررسی نشان داد که با دیررس شدن محصول، میزان رشد و عملکرد آن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ذرت، رژیم های آبیاری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد
 • شراره نصر اصفهانی، جهانفر دانشیان، ابراهیم پذیرا صفحه 279
  به منظور بررسی اثر طول روز ودما بر صفات فنولوژیک ارقام سویا، چهارآزمایش جداگانه در چهار زمان کاشت متفاوت در اول خرداد، 16خرداد، 31 خرداد و 15 تیر سال 1387 در منطقه کرج اجرا شد. در هر آزمایش، 15رقم به نام های Williams Zane، M4، M12، S.R.F، A3935، A3237، L17، Union، Grangelb، Tns95، Clark، Elf، Miandoab، و Callandدرقالب طرح بلوک های کامل تصادفی باسه تکرارمورد بررسی قرار گرفتند. رقم Williams در زمان کاشت اول خرداد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و تیمارهای طول روز و دما از طریق زمان های کشت فوق اعمال شدند. صفات فنولوژیک نظیر روز تا شروع گلدهی، روز تا تشکیل غلاف، روز تا تشکیل دانه، روز تا پایان گلدهی، روز تا رسیدگی کامل، طول دوره گلدهی، طول دوره نمو زایشی، طول دوره پر شدن دانه و طول دوره رشد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کلیه صفات فنولوژیک تحت تاثیر زمان کاشت، طول روز و دما، رقم و اثر متقابل زمان کاشت و رقم واقع شدند. تاخیر در کاشت سبب تسریع در زمان گلدهی، تشکیل غلاف، تشکیل دانه، پایان گلدهی، رسیدگی کامل، طول دوره گلدهی و طول دوره زایشی گردید. اثر فتوپریود در کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی موثر تشخیص داده شد. افزایش دوره فتوپریود، سبب تاخیر در زمان رسیدن کلیه ارقام و لاین ها گردید.
  کلیدواژگان: زمان کاشت، طول روز، دما، سویا، مراحل فنولوژیک
 • محمد رضا حاج سید هادی، قربان نور محمدی، مهدی نصیری محلاتی، حمید رحیمیان، اسکندر زند صفحه 293
  به منظور بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر سیب زمینی، آزمایشی در بهار سال های 1383 و 1384 بصورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه فیروزکوه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت های اصلی)، سه تراکم علف هرز شامل دو، چهار و هشت بوته در هر متر از ردیف کاشت (در کرت های فرعی) و سه زمان نسبی رشد علف هرز شامل چهار و هشت روز قبل از کاشت سیب زمینی و همزمان با سبزشدن سیب زمینی در سال 1383 و همزمان با سیب زمینی، دو و چهار هفته پس از سیب زمینی (در کرت های فرعی فرعی) بودند. نتایج نشان داد افزایش تراکم علف های هرز موجب کاهش سطح برگ سیب زمینی شد، اما نسبت توزیع سطح برگ سیب زمینی در لایه 20 تا 40 سانتی متر تحت تاثیر تراکم علف هرز قرار نگرفت و بیشترین تجمع سطح برگ (LAD) نیز در ارتفاع 40 سانتی متری سیب زمینی مشاهده گردید. اما علف های هرز از نظر توزیع و موقعیت قرارگیری سطح برگ از نظر زمانی و مکانی روند متفاوتی داشتند. در سال اول آزمایش بعد از بسته شدن کانوپی در تراکم های دو، چهار و هشت بوته در هر متر ردیف به ترتیب 29، 1/42 و 6/44 درصد سطح برگ تاج خروس در فراز کانوپی سیب زمینی قرار داشت. سلمه تره نیز در تراکم های مختلف به ترتیب 6/30، 38 و 43 درصد برگ های خود را در بالای کانوپی سیب زمینی قرار داد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، تاج خروس، سلمه تره، ساختار کانوپی، رقابت
 • امید علیزاده، اسلام مجیدی، حبیب الله نادیان، قربان نورمحمدی، محمد رضا عامریان صفحه 309
  به منظور بررسی اثرات تلقیح قارچ میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر بعضی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1384 انجام شد. آزمایشها در ایستگاه پژوهشی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثرات ساده نیتروژن، میکوریزا، سطوح آبیاری و اثرات متقابل میکوریزا و سطوح آبیاری و نیتروژن بر ارتفاع گیاه، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، سطح برگ و طول ریشه معنی دار بودند. افزایش مصرف کود نیتروژن منجر به افزایش ماده خشک اندام هوایی و طول ریشه در گیاه ذرت شد. این در حالی بود که ماده خشک ریشه با مصرف بیشتر نیتروژن کاهش یافت. نسبت ریشه به اندام هوایی، طول ریشه و درصد ریشه کلنی ذرت تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری قرار گرفت، طوری که با افزایش شدت تنش خشکی طول ریشه و درصد ریشه کلنی شده کاهش یافت و در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی افزایش یافت. به طور کلی نتیجه پاسخ رشد میکوریزایی به افزایش شدت تنش خشکی مثبت بوده و نسبت ریشه به اندام هوایی در تیمار میکوریزا نسبت به شاهد تحتتنش خشکی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، ذرت، میکوریزا، نیتروژن
 • بهرام میرشکاری صفحه 321
  شناخت دقیق رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی، دستیابی به بهترین روش های مدیریت آن ها را امکان پذیر می سازد. به منظور مطالعه عکس العمل صفات مرتبط با عملکرد لوبیاسبز به زمان های مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس ریشه قرمز آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریزانجام گرفت. آزمایشها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل زمان های تداخل تاج خروس در شش سطح دو، چهار، شش، هشت و 10 هفته پس از سبز شدن لوبیا و تداخل تمام فصل آن و شاهد بدون علف هرز بودند. در تمامی تیمارها بذرهای تاج خروس همزمان با لوبیا کشت و در زمان های مربوط به سطوح تیمار از مزرعه وجین شدند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف بر روی کلیه صفات معنی دار بود. حضور تاج خروس در طول 28 روز اول دوره رشد بر روی درصد پوشش سبز لوبیا در مرحله گلدهی تاثیر نداشت. وزن ماده خشک اندام های هوایی لوبیا در شاهد بدون علف هرز (6/673 کیلوگرم در هکتار) مشابه با تیمارهای تداخل دو و چهار هفته ای تاج خروس در مراحل اولیه رشد بود. عملکرد نیام تیمار تداخل دو هفته ای تاج خروس در مراحل اولیه دوره رشد لوبیا کاهش معنی داری در عملکرد نیام ایجاد نکرد. میزان کاهش عملکرد تیمار تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به شاهد بدون علف هرز برابر 67% درصد بود. با در نظر گرفتن حداکثر کاهش عملکرد مجاز 10% و نتایج این آزمایش بایستی کنترل تاج خروس را در صورت ادامه حضور آن در مزرعه تا بیش از چهار هفته اول رشد، ضروری دانست.
  کلیدواژگان: تاج خروس ریشه قرمز، تداخل، لوبیاسبز، عملکرد
 • ندا صدیقی، علی اصغر طالبی، رضا وفایی شوشتری، جان فرانکو سما صفحه 333
  در این تحقیق نسبت به جمع آوری سوسک های شاخک بلند (Col.: Cerambycidae) در شیراز و حومه از مرداد 1384 تا شهریور 1385 در فصول بهار و تابستان اقدام گردید. نمونه ها با به کارگیری روش های متفاوت شامل جمع آوری مستقیم، تله نوری، تله پرده ای، جمع آوری بخش های آلوده به آفت از گیاه، پرورش آزمایشگاهی، تله شکری و تورجارویی انجام گرفت. محل های نمونه برداری در مناطقی که آثار خسارت حشرات متعلق به این خانواده روی درختان، گیاهان علفی، باغات میوه، مراتع، مناطق جنگلی خارج شهر وجود داشت، انتخاب گردید. در مجموع 210 عدد نمونه سوسک شاخک بلند جمع آوری شد که به 12 گونه تعلق داشتند. نمونه ها توسط آقای Gianfranco Sama از کشور ایتالیا مورد شناسایی و تایید قرار گرفتند. گونه های شناسایی شده به 4 زیرخانواده تعلق دارند:Cerambycinae: Cerambyx cerdo (L.، 1758)، Xenopachys matthiesseni (Reitter، 1908)، Ospheranteria coerulescens (Redtenbacher، 1850)، Plagionotus bobelayei (Brulle، 1832)، Hesperophanes sericeus (Fabricius، 1787)، Jebusaea hammerschmidti (Reiche، 1877)، Certallum ebulinum (L.، 1767) Lamiinae: Pedestredorcadion brunneicolle (Kraatz، 1873) Prioninae: Prinobius myardi (Mulsant، 1842)،Mesoprionus persicus (Redtenbacher، 1850)، Pogonarthron minutum (Pic.، 1905) Lepturinae: Stictoleptura rufa (Brullè، 1832) خصوصیات مورفولوژیک به وسیله استریومیکروسکوپ ترسیم شد. کلید شناسایی سوسک های شاخک بلند مربوط به شیراز و حومه ارایه گردید. گونه های جمع آوری شده در بخش حشره شناسی موزه تاریخ طبیعی شیراز نگه داری می شوند.
  کلیدواژگان: سوسک های شاخک بلند، cerambycidae، coleoptera، شناسایی، شیراز
 • رضا جعفری، کریم کمالی صفحه 349
  جهت بررسی فون کفشدوزک های استان لرستان نمونه برداری های منظمی از کلیه نقاط استان طی سال های 1385-1383 انجام شد. برای جمع آوری نمونه ها از تور حشره گیری و آسپیراتور استفاده شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، آنها را در شیشه های حاوی سیانور و برخی را نیز در الکل قرار داده و با استفاده ازمشخصات مرفولوژیک وتشریح ژنیتالیای حشره نر، شناسایی آنها انجام شد. در این مطالعه در مجموع 28 گونه کفشدوزک متعلق به چهار زیرخانواده، هفت قبیله و14جنس مورد شناسایی قطعی قرار گرفت. در این تحقیق دو گونه برای فون ایران و24 گونه برای استان لرستان نخستین بار گزارش می گردد که به ترتیب با علامتهای * و ** مشخص شده اند. تعدادی از نمونه ها به تشخیص و تایید آقای دکتر هلومت فورش از کشور آلمان رسیده است.
  1- Coccinella septempunctata Linnaeus 1758 2- Hippodamia variegata (Goeze) 1777 3- Oenopia conglobata (Linnaeus) 1758 * 4- O. oncina (Olivier) 1808 5- Adalia bipunctata (Linnaeus) 1758 * 6- A. decimpunctata (Linnaeus) 1758 * 7- Aphidecta obliterata (Linnaeus) 1758 ** 8- Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) 1758 * 9- Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus) 1758 * 10- Chilocorus bipustulatus Linnaeus 1758 11- Exochomus melanocephalus Zoubkoff 1833 * 12- E. nigromaculatus (Goeze) 1777 * 13- E. quadripustulatus Linnaeus 1758 * 14- E. pubescens Kuster 1848 * 15- E. gebleri Weise 1878 * 16- E. undulates Weise 1878 * 17- Platynaspis luteorubra (Goeze) 1777 * 18- Scymnus apetzi Mulsant 1847 * 19- S. pallipes Mulsant 1850 * 20- S. pallipediformis Gunther 1958 * 21- S. frontalis (Fabricius) 1787 * 22- S. apetzoides Capra & Fursh 1967* 23- S. subvillosus (Goeze) 1777 * 24- S. syriacus (Marseul) 1868 25- S. mediterraneus Khnzorian 1977 ** 26- S. araraticus Khnzorian 1977 * 27- Stethorus gilvifrons Mulsant 1851* 28- Pharoscymnus ovoideus Sicard 1759*
  کلیدواژگان: فون کفشدوک ها، استان لرستان
 • عزت الله صداقت فر، عباس محمددیمی صفحه 361
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاه گل داوودی از گلخانه ها و زمینهای زیر کشت در منطقه محلات در استان مرکزی، طی سالهای 1386 و 1387 تعداد 67 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید. عملیات استخراج نماتدها، ثابت کردن و انتقال آنها به گلیسرین انجام شد. پس از بررسی های میکروسکوپی، اندازه گیری و ترسیم تصاویر نماتدها، شناسایی آنها با توجه به خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک انجام شد. یکی از مهمترین نماتدهای شناسایی شده، نماتد مولد زخم ریشه گونه Pratylenchus pseudocoffeae بود. بافتهای ریشه توسط نماتدها مورد حمله قرار گرفته بودند به طوریکه سبب ایجاد لکه های نکروز مشخص و پوسیدگی های بزرگ در بافت پارانشیم پوست ریشه شده بود. همه مراحل رشدی نماتد در داخل بافت ریشه مشاهده گردید. این نماتد دارای خصوصیات مرفومتریکی به شرح ذیل است: ناحیه سر دارای سه حلقه، شکاف تناسلی در 79 تا 82 درصدی از طول بدن قرار گرفته است، کیسه عقبی رحم کشیده و متمای، دم در نماتد ماده نیمه کروی یا در انتها پهن و گرد، انتهای دم صاف و فاقد شیار و دارای نماتد نر با کیسه ذخیره اسپرم بیضوی شکل بود، این گونه به واسطه موقعیت قرارگیری شکاف تناسلی در بدن؛ شکل و نوع دم و شکل سر از گونه های مشابه coffeae. P، P. penetrans و گونه P. gutierrezi متمایز می شود. این اولین گزارش آلودگی به این نماتد در ایران و سومین گزارش این نماتد بعد از شرح اصلی در دنیا می باشد.
  کلیدواژگان: نماتد زخم ریشه، Pratylenchus pseudocoffeae، ریخت شناسی، گل داوودی، ایران
|
 • L. Sadeghi, H. Madani, M. Rafiee Page 267
  The effects of different irrigation regimes and verities on yield and yield components of four corn verities were studied (2004-2005). In this case an experiment was carried out in research farm of Sarab-e-Changaee related to agricultural research center of Lorestan. A split plot based on RBCD with 4 replications was used. Treatments were 3 indexes of irrigation and assigned as main plots (irrigation after 75, 100 and 120mm from class A pan) and four hybrid varieties 500, 647, 700, 704 were assigned as sub plot. Results showed that among irrigation regimes treatments of irrigation after 75 and 120 mm had highest and lowest grain yield respectively. In this way yield reduction had caused by reducing in number of row per ear and seed per row. Also the sensibility of seed yield against drought stress was more than biological yield. This fact was confirmed by harvest index. Comparison of results shows that in late mature variety the growth and yield were increased.
  Keywords: Corn, Irrigation regimes, yield, yield components, Maize
 • Sh. Nasre., Esfahani, J. Daneshian, E. Pazira Page 279
  Climatic parameters effects as day length and air temperature were studied on phenologic characteristics of soybean. Four separated experiments were done at May 21st till Jul. 5th of 2008 by 15 days increment as four planting dates were used for evaluating of 15 soybean cultivars and lines. Selected varieties were Williams, Zane, M4, M12, S.R.F., A3935, A3237, L17, Union, Grangelb, Clark, Tns95, Elf, Miandoab and Calland. The experiments laid out in RCBD with 3 replications. Williams variety was set as control and the effect of day length and temperature were considered by planting dates treatment. The characteristics such as day to flowering, day to pod and seed formation, day to end of flowering and maturity, reproductivity and maturity development stage growth period were selected as main phonologic aspects. The results indicated that all phenologic characteristics were affected by planting date, cultivars factors and their interaction. Delaying in planting date caused to facilated in flowering, pod and seed formation, end flowering, full maturity times, flowering and reproductive development stages. Photoperiod was effective on all cultivars and lines. Increasing of photoperiod made delaying on maturity time in all cultivars and lines.
  Keywords: Planting date, day length, Temperature, Soybean, phenologic occurrence
 • M. R. Haj Seyed Hadi, Gh. Noormohamadi, M. Nasiri Mahalati, H. Rahimi, E. Zand Page 293
  To study the competitive effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and lambsquarter (Chenopodium album) on potato, an additive experiment was conducted in the spring of 2004 and 2005 in split-split plot based on randomized complete block design with 4 replications at the Seed Potato Production Station of RAN in Firouzkooh. Treatments were included 2 weed species in main plots (Amaranthus retroflexus and Chenopodium album), weed density in sub plots (2, 4 and 8 plants per meter of row) and relative time of weed emergence in sub-sub plots (8 and 4 days prior to potato and the same time with potato emergence in 2004 and the same time with potato, 2 and 4 weeks after potato in 2005). Results showed increasing weed density resulted in reduction in potato LAI, but leaf area distribution in canopy layers was not affected and maximum LAD was recorded in second layer (20-40 cm) in all treatments. In 2004, redroot pigweed in 2, 4 and 8 plants per meter of row put 29, 42.1 and 44.6 percent of LAI above the potato canopy, respectively. These amounts for lambsquarter were 30.6, 38 and 43 percent.
  Keywords: potato, redroot pigweed, lambsquarter, leaf area, Canopy, Competition
 • O. Alizade, E. Majidi, H. Nadian, Gh. Noormohamadi, M. R. Amerian Page 309
  In order to investigation the effects of mycorrhiza inoculation in different levels of irrigation and nitrogen on morphological and physiological traits of corn variety ksc 704 an experiment was carried out on factorial based on RCBD whit 3 replications. Experiments were done in research and education station of Islamic Azad University of Firouzabad branch in 2004. Results showed that simple effects of nitrogen, mycorrhiza, irrigation levels and interaction effect of mycorrhiza and irrigation levels and nitrogen on patterns such as plant height, shoot dry matter, root dry matter, leaf area and root length were significant. When mycorrhiza rose it caused increase of shoot and root dry matter and root/shoot ratio nitrogen fertilizer addition, increased shoot dry matter and root length of corn but also root dry matter was reduced by adding nitrogen. Root/shoot ratio and root length and percent of root colonization effected due to different levels of irrigation, in this case with increase of drought stress intensity, root length and percent of root colonization was decreased but ratio of root/shoot increased. Generally, the mycorrhiza growth response with drought stress intensity and root/shoot in mycorrhiza treatment toward check in drought stress were increased.
  Keywords: Drought stress, Corn, Mycorrhiza, nitrogen
 • B. Mirshekari Page 321
  The effects of red root pigweed (Amaranthus retroflexus L.) interference on green bean (Phaseolus vulgaris L.) yield Article 5, Volume 1, No. 4 (Summer 2007), Summer 2007, Page 321-331 XML PDF (235 K) Document Type: Research Paper Authors B. Mirshekari Islamic Azad University, Tabriz, Iran Abstract Study of weed competition with crops is necessary for better weeds management. In order to determine the interaction of some related traits with green bean yield on different times on interference on red root pigweed (RP), a two years experiment was conducted at Islamic Azad University of Tabriz, Iran. Experiment was based on randomized complete blocks design. The treatments were RP interference times (2, 4, 6, 8, 10 weeks after green bean emergence, full season interference and weed free plot as control). In all treatments RP was seeded immediately after green bean planting and removed after treatment levels. Results indicated that effect of treatments on all traits was significant. Interference of RP in four weeks of early growth stage of green bean has not significant effect on green cover at flowering stage of green bean. Green bean biomass in weed free plot (673.6 kg ha-1) was similar to treatments of two and four weekly RP interference in early growth stage of green bean. Also, pod yield in treatment of two weekly RP interference in early growth stage of green bean was similar to weed free plots. Yield loss of full season RP interference was 67% compared with control. In term of considering maximum permissible yield loss (10%) and results of this research, RP must be controlled, if its interference time was longer than 4 weeks in early growth stage of green bean.
  Keywords: Red root pigweed, interference, Green bean, yields
 • N. Seddighi, A. A. Talebi, R. Vafaei Shoushtari, G. F. Sama Page 333
  A survey was conducted to identifying long-horned beetles (Col.: Cerambycidae) in Shiraz and its vicinities during July 2005-Sept. 2006. The specimens were collected using different methods such as hand collecting, light trap, screen light trap, barking, rearing, and sugar trap and sweeping net. To collecting those beetles, different areas like forests, fruit trees, plateau and mountains had been searched. A total of 210 specimens related to 12 species were collected. These species have been identified and verified by Mr. Gianfranco Sama from Italy. Species were belonging to 4 subfamilies: Cerambycinae: Cerambyx cerdo (L., 1758), Xenopachys matthiesseni (Reitter, 1908), Ospheranteria coerulescens (Redtenbacher, 1850), Plagionotus bobelayei (Brulle, 1832), Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787), Jebusaea hammerschmidti (Reiche, 1877), Certallum ebulinum (L., 1767) Lamiinae: Pedestredorcadion brunneicolle (Kraatz, 1873) Prioninae: Prinobius myardi (Mulsant, 1842), Mesoprionus persicus (Redtenbacher, 1850), Pogonarthron minutum (Pic., 1905) Lepturinae: Stictoleptura rufa (Brullè, 1832) The external morphology of the species was illustrated using a stereomicroscope equipped with drawing tube. A key for identification of the long horned beetles, which occurred in Shiraz and surrounding is presented. The collected specimens were keeping in the collection of entomology of the Shiraz history of nature museum.
  Keywords: Long, horned beetles, cerambycidae, coleoptera, identification, Shiraz
 • R. Jafari, K. Kamali Page 349
  In this study species diversity of Coccinellids (Col. Coccinellidae) was studied in Lorestan province during 2001-2005. Altogether 28 species from 14 genera, 7 tribe and 4 subfamilies were collected and identified. External characters plus characteristics of the male and female genitalia were used in order to diagnose species. Among Coccinellid species collected, two species were new records in Iran. The scientific names of the species according to their subfamilies and tribes are as follows. Species marked with * and ** are considered as new records in Lorestan province and Iran respectively. Some species were identified or confirmed by Dr. Helmut Fursch in Germany. 1- Coccinella septempunctata Linnaeus 1758 15- E. gebleri Weise 1878 * 2- Hippodamia variegata (Goeze) 1777 16- E. undulates Weise 1878 * 3- Oenopia conglobata (Linnaeus) 1758 * 17- Platynaspis luteorubra (Goeze) 1777 * 4- O. oncina (Olivier) 1808 18- Scymnus apetzi Mulsant 1847 * 5- Adalia bipunctata (Linnaeus) 1758 * 19- S. pallipes Mulsant 1850 * 6- A. decimpunctata (Linnaeus) 1758 * 20- S. pallipediformis Gunther 1958 * 7- Aphidecta obliterata (Linnaeus) 1758 ** 21- S. frontalis (Fabricius) 1787 * 8- Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) 1758 * 22- S. apetzoides Capra & Fursh 1967* 9- Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus) 1758 * 23- S. subvillosus (Goeze) 1777 * 10- Chilocorus bipustulatus Linnaeus 1758 24- S. syriacus (Marseul) 1868 11- Exochomus melanocephalus Zoubkoff 1833 * 25- S. mediterraneus Khnzorian 1977 ** 12- E. nigromaculatus (Goeze) 1777 * 26- S. araraticus Khnzorian 1977 * 13- E. quadripustulatus Linnaeus 1758 * 27- Stethorus gilvifrons Mulsant 1851* 14- E. pubescens Kuster 1848 * 28- Pharoscymnus ovoideus
  Keywords: Faun, Coccinellidae, Lorestan province
 • E. Sedaghatfar, A. Mohammad Deimi Page 361
  In order to identify the plant parasitic nematodes of Chrysanthemum in greenhouses and open fields in Mahallat region located in Markazi province in Iran, about 67 soil and root samples were collected during 2007 and 2008. The nematodes were extracted by centrifugal technique, killed, fixed and transferred to glycerine. Morphological and morphometrical characters were studied by light microscope. In our study, one of the most important nematodes was root-lesion nematode Pratylenchus pseudocoffeae. Root tissues were invaded by the nematode, which caused distinct necrosis and large cavities within cortical parenchyma. All developmental stages were observed in the root tissues. Morphometrics of P. pseudocoffeae is characterised by a labial region with three annuli, vulva located at 79-82% of body, long differentiated post-vulval uterine sac, tail sub hemispherical or bluntly pointed with smooth terminus, presence of males, spermatheca oblong. The species resembles P. coffeae, P. gutierrezi and P. penetrans from which it differs by a number of morphometric features (position of the vulva, the shape of the tail tip and head shape). This is a new occurrence and first record of the species in Iran and becomes the third world record after his original description.
  Keywords: Root lesion nematode, Pratylenchus pseudocoffeae, Morphology, Chrysanthemum, Iran