فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال یکم شماره 3 (بهار 1386)
 • سال یکم شماره 3 (بهار 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فیروزه فیاض، محمدرضا نادری درباغشاهی، امیرحسین شیرانی راد صفحه 177
  تاثیر تنش کم آبی بر شش رقم کلزای پاییزه در یک آزمایش مزرعه ای بر اساس طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوتر آباد اصفهان انجام گرفت. تیمار های مورد مطالعه شامل قطع آبیاری در سه سطح، آبیاری پس از80 میلی متر تبخیر از تشتک کلاسA تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی به عنوان تیمار شاهد، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد روی شش رقم کلزای پاییزه در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که قطع آبیاری در مرحله گلدهی به بعد کاهش معنی داری در اجزای عملکرد، عملکرد دانه را تحت تاثیر نامطلوب خود قرار داد به طوری که تعداد خورجین در بوته از 2/79 به 1/50، تعداد دانه در خورجین از 8/50 به 8/40، وزن هزاردانه از 5/4 به 9/3 گرم و عملکرد دانه از3131 به 2584 کیلوگرم در هکتار کاهش نشان دادند. درصد روغن دانه نیز تحت تاثیر این تیمار کاهش معنی دار از 5/48 به 6/46 درصد نشان داد.در بین ارقام نیز از لحاظ صفات مذکور اختلاف معنی دار وجود داشت. رقم زرفام در رژیم های مختلف آبیاری بالاترین عملکرد دانه و روغن دانه را به خود اختصاص داد و رقمSLMO46 در رتبه بعدی قرار گرفت. با توجه به پتانسیل بالای ارقام مذکور در تولید روغن در شرایط تنش، قابلیت آنها برای بهره گیری در مطالعات آینده و تولید در شرایط تنش خشکی مشخص می شود.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش خشکی، عملکرد و اجزای عملکرد، روغن دانه
 • امیدرضا سالی، حمید مدنی، امیرحسین شیرانی راد صفحه 191
  به منظور بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج انجام شد. این آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تاریخ کاشت در دو سطح (7 مهر ماه و 1 آبان ماه) در کرت های اصلی و ارقام در 13 سطح در کرت های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد برررسی شامل Elite، Olpro، Sinatra، Sahara، Modena، Geronimo، ARG-91004، Dexter، SLMO46، Okapi، Frederic، ORW20-3002و RG4504 بودند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت ارتفاع بوته، قطر ساقهو تعداد دانه در خورجین کاهش داشتند ولی این کاهش معنی دار نبود و در مورد صفت تعداد خورجین در بوته تاخیر در کاشت باعث افزایش این صفت شد. رقم Olpro با میانگین 126 سانتی متر بیشترین ارتفاع را در بین ارقام تولید کرد ولی بین ارقام از نظر قطر ساقه اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بیشترین تعداد خورجین در بوته مربوط به رقم Sinatra با میانگین 47/78 عدد بود. همچنین بیشترین تعداد دانه در خورجین به رقم SLM046 اختصاص داشت. بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم RG4504 بود. از لحاظ عملکرد دانه نیز بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت اول و مربوط به رقم Elite به میزان 5271 کیلوگرم در هکتار می باشد.
  کلیدواژگان: کلزا، کشت تاخیری، تاریخ کاشت، رقم، عملکرد دانه
 • جواد وروانی، شهرام خلیقی سیگارودی صفحه 201
  برآوردرسوب دهی وقایع سیلابی و توزیع زمانی آن از چالش های مهم و اساسی در زمینه مدیریت رودخانه ها درحوزه های آبخیزمی باشد از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه درک رفتار رسوب دهی سیلابی و کاربرد منحنی های سنجه رسوب در جهت برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی انجام شده است. به منظور بررسی میزان خطای حاصله از کاربرد منحنی های سنجه رسوب در برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی، مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با رسوب مشاهداتی در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف چند واقعه سیلابی در ایستگاه هیدرومتری پل دوآب روی رودخانه قره چای استان مرکزی در طول 49 درجه و 21 دقیقه وعرض 34 درجه و 3 دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شاخص های مختلف صحت و دقت آن ها مشخص گردید. در تمامی موارد منحنی های سنجه رسوب باعث برآورد کمتر از میزان واقعی از حداقل 40 درصد تا حداکثر 80 درصد می شوند. در این بین روش سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری داشته و برآورد به نسبت نزدیک تری به مقدار واقعی به دست می دهد. به رغم کارایی موثر روش های حد وسط دسته ها و MVUE در برآورد بار رسوبی سالیانه این روش ها در برآورد بار رسوبی هیدروگراف سیل، غیر کار آمدی خود را نشان دادند.
  کلیدواژگان: رسوب دهی، منحنی سنجه رسوب، هیدروگراف سیل، MVUE، قره چای
 • لیدا دهقان دهنوی، محمد امین سمیع، علی اصغر طالبی، شیلا گلدسته صفحه 215
  کفشدوزک دونقطه ای، Adalia bipunctata، یکی از عوامل کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات گیاهی می باشد. در این تحقیق واکنش تابعی لارو سن چهارم و کفشدوزک ماده بالغ bipunctata. A در شرایط کنترل شده دمای ثابت2±27 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی10± 45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با تغذیه از شته بالغ بی بال انار مورد ارزیابی قرار گرفت. واکنش تابعی تجزیه داده های واکنش تابعی به روش جولیانو و به کمک نرم افزار SASانجام شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک واکنش تعیین گردید.کفشدوزک bipunctata A. به تراکم های مختلف شته بی بال بالغ انار از نوع دوم تشخیص داده شد. این تشخیص به صورت قطعی از منفی بودن شیب قسمت خطی منحنی درجه سه رگرسیون لجستیکNa /Nt حاصل شد. مقادیر قدرت جستجو(a)، زمان دستیابی (Th)، ضریب تبیین) (R2و حداکثر نرخ حمله (T/Th) توسط مدل راجرز برای لارو سن چهار bipunctata A.به ترتیب 037/0± 220/0، 021/0± 073/0، 951/0 و 192/82 و برای کفشدوزک ماده بالغ bipunctata A.به ترتیب 031/0± 144/0، 037/0± 084/0، 890/0 و 428/71 به دست آمد. قدرت جستجوی بالاتر و زمان دستیابی کوتاه تر لارو سن چهار کفشدوزکbipunctata A. بیانگر کارآیی بالاتر آن نسبت به کفشدوزک های بالغ در کنترل شته های بالغ انار می باشد.
  کلیدواژگان: کفشدوزک دو نقطه ای، شته انار، واکنش تابعی
 • محمد حسین اکبری اصل، علی اصغر طالبی، هاشم کمالی صفحه 225
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول ماه های تیر تا آذر 1385 در مشهد انجام شد. در طی این بررسی ها روی 15 نوع از محصولات کشاورزی انباری شامل برنج، ذرت، عدس، ماش، گندم، لپه، نخود، لوبیا، آرد گندم، آرد برنج، کشمش، بلغور گندم، انجیر خشک، بادام زمینی و مغز گردو که به سه روش انبارداری مواد غذیی (جعبه، کیسه و فله) نگهداری می شدند نمونه برداری صورت گرفت. در نتیجه این تحقیق 10 گونه از حشرات آفت انباری و پنج گونه زنبور پارازیتویید زیر جمع آوری و شناسایی شدند که شامل Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) Cephalonomia tarsalis (Ashmead) (Hym.: Bethylidae) Theocolax elegans (Westwood) (Hym.: Pteromalidae) Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae) Venturia canescens (Gravenhorst) (Hym.: Ichneumonidae) وجود این دشمنان طبیعی به خصوص گونه های C. tarsalis و A. calandrae نشان دهنده وجود پتانسیل کنترل بیولوژیک در انبارهای مواد غذایی منطقه است.
  کلیدواژگان: آفات انباری، زنبور پارازیتویید، محصولات کشاورزی انباری، دشمنان طبیعی
 • محمد گهری، عباس همت صفحه 233
  در این تحقیق یک نفوذ سنج مخروطی اتوماتیک قابل اتصال به تراکتور طراحی و ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان شاخص مخروطی خاک را در سطح مقطع خاک اندازه گیری نماید. هدف از تحقیق استفاده از این وسیله جهت تهیه نقشه سه بعدی خاک به واسطه تغیرات مقاومت خاک بود. دستگاه شامل شاسی، مجموعه سخت افزاری، کامپیوتر و نرم افزار مربوطه بود. یک جک دو طرفه هیدرولیک با کورس 80 سانتی متر جهت فرو بردن مخروط در خاک به شاسی وسیله متصل گردید. یک موتور جریان مستقیم نیز به وسیله یک پیچ قدرت برای تحریک شیر کنترل مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه جمع آوری اطلاعات و یک دستگاه موقعیت یاب متحرک نیز برای ثبت زمان واقعی داده برداری، نمایش و ثبت داده های مربوط به موقعیت تراکتور و وضعیت نفوذ سنج و داده های اندازه گیری شده به کار گرفته شد. داده ها در نقشه مقاومت خاک در پنج لایه با فواصل 10 سانتی مترو مشخصات متوسط رطوبت خاک در لایه های مورد نظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در عمق 10 سانتی متر فشردگی خاک وابسته به رطوبت خاک بوده ولی در چهار لایه بعدی همبستگی بین این دو عامل وجود ندارد. در نهایت با ترکیب نقشه های مقاومت مکانی خاک در لایه های مختلف نقشه مناسب و کارآمد سطح مقطع خاک جهت خاکورزی با عمق متغیر به دست آمد.
  کلیدواژگان: فروسنج مخروطی، لودسل، GPS، نقشه های خاصه مکانی
 • حسین منصوری یاراحمدی صفحه 241
  به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت علوفه ای از 21 روز به 14 روز و بهبود کیفیت آن، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار مختلف و با سه تکرار انجام شد. تیمار ها با افزودن مقادیر متفاوت باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (LP) و مخمر ساکارومیسس سرویسیه (SC) به علوفه ذرت درنظر گرفته شد. تیمارها شامل پنج سطح تیمار بدون هیچ گونه افزودنی به عنوان شاهد (LP0-SC0)، 5/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP1-SC0)، 75/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP2-SC0)، 5/0 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت (LP0-SC1)، 5/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم و 5/0 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت (LP1-SC1) بودند. شبیه سازی ساختمان سیلو توسط بشکه های پلاستیکی صورت گرفت. در پایان روزهای 7، 14، 21 نمونه برداری انجام و pH، ماده خشک، اسید لاکتیک، اسید استیک و خصوصیات ظاهری مواد سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر بار نمونه برداری و در پایان روزهای 14 و 21 گروه سوم (LP2-SC0) دارای کمترین pH و بیشترین مقدار اسید لاکتیک بود. مقدار pH و اسید لاکتیک در روز 21 با تیمار سوم تفاوت معنی داری با سایر گروه ها داشت (05/0p<). بنابراین به نظر می رسد با استفاده مناسب از افزودنی های باکتریایی می توان ضمن حفظ کیفیت مواد سیلویی و جلوگیری از فساد آن، مدت آماده سازی را نیز یک هفته کاهش داد. اما مصرف علوفه سیلو شده در کمتر از 21 روز توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: مواد سیلو شده، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، زمان ساخت، بهبود کیفیت
 • حامد چهار سوق امین، سید مهدی میردامادی صفحه 251
  این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بوده که به روش علی، ارتباطی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد زیادی از بانوان کشاورز برنجکار بالای 25 سال در چهار روستای مورد مطالعه آبکنار، سنگاچین از دهستان چهارفریضه و لیجارکی حسن رود و طالب آباد از دهستان لیجارکی حسن رود بودند. نمونه گیری به شیوه نظام مند از 275 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت نمودند انجام پذیرفت. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود و آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت. ضریب کرنباخ آلفا (α) برای پرسشنامه 80/0 محاسبه شد. یافته های توصیفی نشان داد که بیشترین مشارکت بانوان مورد مطالعه مربوط به وجین کاری بوده و آنان معیارهای پایداری در کشاورزی را در مجموع رعایت می کنند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که بین میانگین رعایت معیارهای کشاورزی پایدار بانوان کشاورز برنجکار از جهت روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات، نوع مالکیت بر شالیزار و نوع بذر مصرفی در سطح 1% تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین سن، سابقه برنجکاری، میزان تولید برنج، میزان زمین زراعی، میزان مشارکت اجتماعی و درآمد سالیانه فروش برنج و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با احتمال 99% همبستگی مثبت و معنی داری و بین مشارکت در امور زراعی برنج وجود دارد. بین تعداد اعضای خانوار و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار نیز با همین احتمال همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. متغیرهای مستقل میزان تولید برنج و درآمد سالیانه فروش برنج بیشترین نقش و سهم را در تبیین متغیر وابسته تحقیق یعنی رعایت معیارهای کشاورزی پایدار داشتند.
  کلیدواژگان: پایداری، کشاورزی پایدار، بانوان کشاورز، مشارکت، برنجکار
|
 • F. Fayaz, M. R. Naderi Darbaghshahi, A. H. Shirani Rad Page 177
  A field trial as a split plot design based on randomized complete block design with three replications was conducted on six winter Rapeseed (Brassicanapus L.) varieties in 2005 season in research farm of Kabootar Abad, Esfahan. Treatments selected based on using three different moisture regimes including 1) Application of water when 80% evaporation occurred from class A evaporation pan to physiological maturity as control treatment 2) Stopping water application since flowering stage and 3) Stopping water application since grain fill stage. The results indicated that stopping water application since flowering stage caused yield components to reduce significantly and thus had undesirable effect on yield where reductions in number of pod per plant (from 79.2 to 50.1), number of grains per pod (from 50.8 to 40.8) and weight of 1000 grains (from 3131 to 2584 gr/ha) were observed. Seed oil content was also found to be reduced in that treatment (from 48.5% to 46.6%). The studied varieties revealed significant differences in all measured traits. The variety of Zarfam had the highest grain yield and seed oil content in various irrigation regimes and the SLMO46 ranked next. Considering the high potential of these two varieties in producing oil in stress condition, their capability to be cultivated in stress- prone regions is realized.
  Keywords: Rapeseed, Drought stress, yield, yield components, oil grain
 • O. R. Sali, H. Madani, A. H. Shirani Rad Page 191
  In order to study the effects of late planting on vegetative traits, yield and yield components of rapeseed varieties, an experiment was conducted at research field of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in Karaj. The experiment laied out in split plot factorial arranged in a RCBD with 4 replications. Two planting dates (Sep. 28th and Oct. 22 Th) were selected as main plots and 13 varieties (Elite, Olpro, Sinatra, Sahara, Modena, Geronimo, ARG-91004, Dexter, SLMO46, Okapi, Frederic, ORW20-3002, and RG4504) as subplots in a factorial arrangement were evaluated. Traits were considered as plant height, stem diameter, number of pods per plant, number of seed per pod, thousand grains weight and the grain yield. Results showed that delay in planting date, the height of the plant, stem diameter and number of seed per pod were reduced, but it was not significant, and regarding the number of pods in the plant, the delay increased the afore–mentioned characters. Among rapeseed varieties, the Olpro variety has the highest height plant by 126 cm. But, regarding stem diameter no significant decrease was observed. The greater number of pods per plant was observed in Sinatra variety with an average of 78.47 and also the greater number of seed per pod belonged to SLM046. The highest thousands grain weight was observed in RG4504 variety and about the grain yield, the lightest yield belonged to the first planting time and in Elite variety with a rate of 5271 kg/ha.
  Keywords: Late planting, Planting date, Rapeseed, Variety, yield
 • J. Varvani, Sh. Khalighi Page 201
  Estimating flood events sediment yield and its temporal variation are of the main and basic issues in watershed management strategies. On the other and there are little investigations about sediment yield behavior of the flood events and applicability of the sediment rating curves to estimate sediment load of flood events. In this study in order to investigate bias and errors of the sediment rating curves in estimating sediment load of the flood events, the estimated values of 10 types of rating curves compared by the observed values of some hourly monitored flood events in the Gharachay River of Markazi provinces. By considering accuracy and precision indexes the results shows that in all of treated sediment rating curves underestimated (40-80%) flood hydrograph sediment yield in this case the FAO’s method has relatively closer estimates to the observed data and despite of suitable applicability of the MVUE method in estimating annual sediment yield it could not prove to be applicable in the flood events cases.
  Keywords: Sediment yield, sediment rating curve, flood hydrograph, Gharachay
 • L. Dehghan Dehnavi, M. A. Samei, A. A. Talebi, Sh. Goldasteh Page 215
  Two spotted ladybird, Adalia bipunctata is one of the biological control agents of some pests. In this research functional response of fourth instar larvae and adults of A. bipunctata reared on Aphis punicae was studied in controlled condition at temperature on fixed 27±2°C, %45±10 relative humidity and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours. The results were analyzed according to Juliano method using SAS software. Logistic regression was used for determining type of functional response. In this case functional response of fourth instars larves and adults of A. bipunctata was determined as type II. It emphasised bynegative slope Logistic regressionNa/Nt­ line. The non-linear regression and the Rogers model were used for estimating searching efficiency (a), handling time (Th) coefficient of determination (R2) and maximum attack rate (T/Th) that the estimated values were 0.220±0.037, 0.073±0.021, 0.951 and 82.192 for4th instar larvae and 0.144±0.031, 0.084±0.037, 0.8905 and 71.428 for adults of Adalia bipunctata, respectively. So 4th instar larvae beause of higher searching efficiency and lower handling time is more effective than adults for controlling of A. punicae.
  Keywords: Two spotted ladybird, Adalia bipunctata, Aphis punicae, Functional Response
 • M. H. Akbari Asl, A. A. Talebi, H. Kamali Page 225
  A survey was conducted to identification, host ranges and abundance of parasitoids of stored product pests in Mashhad, Iran. Stored product pests and their parasitoid were collected during the period from Jul. to Nov. 2006 from different storages in Mashhad. The survey revealed on fifteen types crop commodities (Rice, Corn, Lentil, Vetch, Wheat, Split Pea, Pea bean, Wheat flour, Rice flour, Rainsin, Mealed wheat, Dryed fig, Peanut and Walnut meat) stored in ways (Basket, Bag and Flat stores). ِAs a result of this study, 10 species of stored product pests and five species of their parasitoid were identified. The parasitoids were: Habrobracon hebetor (Say) (Hym. Braconidae), Cephalonomia tarsalis (Ashmead) (Hym. Bethylidae), Theocolax elegans (Westwood) (Hym.: Pteromalidae), Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae) and Venturia canescens (Gravenhorst) (Hym.: Ichneumonidae). The existence of these natural enemies particularly C. tarsalis and A. calandrae may encourage using them as potential biological control in food stored products at this area.
  Keywords: Stord product pest, parasitoid, food stored product, natural enemies
 • M. Gohari, A. Hemmat Page 233
  A tractor-mounted, automated soil cone penetrometer was designed, constructed and tested for the purpose of measuring cone index throughout the entire soil profile. We propose the use of cone penetrometer profile to assist in mapping 3-dimensional spatial variability of soil strength. The apparatus consisted of a mechanical frame, an assemblage of control hardware and a laptop computer with the controlling software. A double-acting hydraulic jack with 80 cm stroke was mounted on the frame to push the cone into soil. A load cell and a digital caliper were used for measuring pushing force and depth, respectively. A DC motor was mounted on a power screw to activate a directional control valve and. The data acquisition module and an external global positioning system (GPS) were used to assist in real-time measuring, displaying, and recording the tractor position and soil penetration resistance. Soil strength maps of five layers with 10 cm increment and mean soil moisture content were plotted. Results showed that in the first 10 cm layer, soil compaction was related to the soil moisture content but it was not occurred about other layers. Finally combining maps of soil strength made an effective soil profile in order to tillage with different depth.
  Keywords: Soil compaction, penetrometer, soil strength, cone index
 • H. Mansoori Yarahmadi Page 241
  This experiment was done for quality improvement and decrease ensiling period from 21 to 14 day. Experimental design was completely randomized design with 5 treatments by adding Lactobacillus plantarum (LP) and Saccharomyses cervicea (Sc). Treatments were, 1) Without any additive such as control (LP0-SC0), 2) 0.5 gr Lactobacillus Plantarum in 100 kg corn forage (LP1-SC0), 3) 0.75 gr L. plantarum in 100 kg corn forage (LP2-SC0), 4) 0.5 gr Saccharomyses Cervicea in 100 kg corn forage (LP0-SC1) and 5) 0.5 gr L. plantarum and 0.5 gr S. cervicea in 100 kg corn forage (LP1-SC1). Silo construction was simulated by dark barrel bung. Sampling and evaluating was done for pH, DM, lactic acid, acetic acid and apparent specifications at the end of 7, 14, 21th days. In each sampling at the end of 14 and 21th days LP2-SC0 had lowest pH and highest lactic acid.. pH and lactic acid at 21 day in LP2-SC0 was significant with other treatment (P<0.05). Therefore by using of suitable microbial additives, can decrease ensiling period from 21 to 14 day and prevent from harmful facts. But corn silage consumption is not recommended less than 21 day.
  Keywords: Silaged material, Lactobacillus plantarum, ensiling period, quality improvement
 • H. Chaharsough Amin, S. M. Mirdamadi Page 251
  The research was descriptive-analytic and was performed with a relative - causal method. The population of this study were rice-field women, over 25 years old, who are living in Sangachin and Abkenar villages - located in Chaharfarizeh County - and Lijareky Hasanroud and Talebabad villages - located in Lijareky Hasanroud county. In this research, 275 people were randomly selected with systematic sampling method. Questionnaire reliability was estimated by calculating Cronbach's alpha coefficient by SPSS and it calculated as 0.80. The descriptive findings of study showed that the highest of field-rice women participation was in weeding and generally, they are observing sustainability criteria in agriculture. The analytical finding showed that there was significant difference (P<%1) between the mean of observing sustainability criteria in agriculture, regarding the research's villages, level of education, kind of ownership to rice-field and kind of used seed. Also, there was positive correlation (p=%99) between age, years of experience in rice-field, the amount of rice production, rice-field size, the amount of social participation and rice-field annual income with observing sustainability criteria in agriculture. But there exists negative correlation (p=%99) between the amount of rice-field participation and number of household members with observing sustainability criteria in agriculture. The amount of rice production and rice-field annual income as independent variables had the main role in explaining dependent variable.
  Keywords: Sustainablility, Sustainable agriculture, Women Farmers, participation, rice, field farmer