فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا امینی نسب، کیومرث فرحبخش صفحات 4-26
  پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی زوج درمانی دلبستگی محور بر بهبود انطباق پذیری خانوادگی و کاهش تعارضات زناشویی بود. در این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون، 20 زوج از مراجعه کنندگان به مراکز خانه سلامت شهرداری منطقه 2 شهر تهران دارای ملاک های ورود به مطالعه، به صورت تصادفی به دو گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم شدند.ابتدا پرسشنامه های انطباق پذیری مثبت و تعارضات زناشویی (MCQ) به عنوان پیش آزمون در مورد دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمون تحت زوج درمانی بر اساس نظریه ی دلبستگی در 8 جلسه قرار گرفتند و یک ماه بعد از اتمام جلسات از دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیری (انکوا) و چند متغیری (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی دلبستگی محور ضمن آنکه انطباق پذیری خانوادگی را بهبود بخشیدبر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن موثر بوده است (001>P). با توجه به نتایج، زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی با افزایش انطباق پذیری و کاهش تعارضات زناشویی، موجب اصلاح و بهبود زندگی زناشویی می شود.
  کلیدواژگان: زوج درمانی دلبستگی محور، تعارضات زناشویی، انطباق پذیری، خانواده
 • اکرم السادات رضایی، عبدالله شفیع آبادی، محمدرضا فلسفی نژاد صفحات 26-52
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی (SMPVC) با نظریه سازه گرایی ساویکاس (SCCT) بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی بیکار شدگان تحت پوشش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیکار شدگان جویای کار بالای دیپلم مراجعه کننده به اداره های کار شهر تهران بود که از بین آن ها 45 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایشی با رویکرد آموزشیSMPVC وSCCT و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس خود کارآمدی در تصمیم گیری شغلی (بتز و همکاران، 1996) استفاده شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون و آزمون پیگیری همراه با گروه کنترل بود. گروه های آزمایشی در 6 جلسه90 دقیقه ای تحت آموزشهای مطابق با رویکردها مورد بررسی قرار گرفتند. خودکارآمدی شرکت کنندگان قبل از اجرای مداخله و پس از آن و همچنین بعد از گذشت یک ماه مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل کوورایانس چندمتغیری و اندازه گیری مکرر نشان داد که برنامه های آموزشی بر خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی تاثیر داشت. این تاثیر حتی پس از گذشت یک ماه از ثبات و مانایی کافی برخوردار بود. روش آموزشی SCCT بر زیر مولفه های خودارزیابی و اطلاعات شغلی تاثیر بیشتری داشت و SMPVC بر مولفه های انتخاب هدف، برنامه ریزی و حل مساله موثر بود. در حالیکه درتمامی مولفه های خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی شرکت کنندگان در هر دو شیوه مداخله بطور معناداری نسبت به گروه کنترل از عملکرد بالاتری برخوردار بودند. در مجموع دو رویکرد مداخله ای (SMPVC) و (SCCT) تاثیر ات مطلوبی بر روی ارتقاء خودکار آمدی در تصمیم گیری شغلی داشتند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی، الگوی چند محوری شفیع آبادی، سازه گرایی ساویکاس
 • علی سلیمانی، سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، پرویز دباغی، پرویز آزادفلاح، ارسیا تقوا صفحات 52-79
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شیوه درمانگری فعال سازی طرحواره های معنوی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علائم وابسته به سوءمصرف مواد و کنترل تکانه در بیماران مرد معتاد به مت آمفتامین در پاییز و زمستان 1393 انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معتادینی بودکه دریکی از اقامتگاه های دارای مجوز بهزیستی شهر تهران و حومه اقامت داشتند. به منظور بررسی فرضیه پژوهش، تعداد 30 نفر از معتادین به شیشه که در یکی از کمپ های بزرگ اقامتی در شهر تهران اقامت داشتند به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جهت سنجش وضعیت فرد از نظر سوءمصرف از مصاحبه SCID-CV و برای سنجش متغیرهای وابسته پژوهش، از پرسشنامه های نیمرخ اعتیاد مودزلی(مارسدن و همکاران،1998)و تکانشگری بارت (ویرایش یازدهم،2004) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکووا) وآزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای وابسته یعنی میزان علایم روانی - فیزیولوژیک و کنترل تکانه درهر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین اثرات مداخله پس از 3 ماه پایداری معنی داری را نشان می داد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان فعال سازی طرحواره های معنوی مبتنی بر ذهن آگاهی توانسته است در حد معناداری علائم مربوط به هر دو متغیر وابسته تحقیق را کاهش دهد..
  کلیدواژگان: طرحواره های معنوی، ذهن آگاهی، علایم وابسته به مواد، کنترل تکانه، مت آمفتامین(شیشه)
 • حسین سلیمی بجستانی صفحات 79-96
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی مولفه های ساختار روابط خانوادگی بر احساس تنهایی نوجوانان انجام گرفت. فرض اساسی آن است که الگوهای ارتباطی خانواده شاخصی برای تبیین احساس تنهایی نوجوان است. روش پژوهش حاضر همبستگی می باشد. بدین منظور 225 دانش آموز دختر دبیرستانی به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به دو مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظرشده و ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباط خانواده RECP (ریچی و فیتزپاتریک،1990)، پاسخ دادند. روش تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون چندگانه همزمان بود. نتایج نشان دادند که الگوهای ارتباطی خانواده با احساس تنهایی نوجوان ارتباط مثبت معنی دار دارند. سبک گفت وشنود و سبک هم نوایی هر دو با احساس تنهایی همبسته بودند. گفت وشنود و هم نوایی بیشتر بین اعضای خانواده با احساس تنهایی کمتر در نوجوان همراه است. نتایج ضرورت تغییر الگوهای ارتباطی منفی در خانواده ها یادآوری می کند..
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده، نوجوان
 • مریم قاسمی یزدآبادی صفحات 96-111
  ارتباط والد- فرزندی، نقش مهمی در شکل گیری آرامش در محیط خانواده دارد. این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزش محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. به این منظور به روش نمونه گیری خوشه ای، از بین نواحی شهری شهرستان اصفهان یک ناحیه و سپس به صورت تصادفی از بین مدارس آن ناحیه، یک مدرسه (دبیرستان دوره اول دخترانه)، انتخاب و سپس فراخوان داده شده است و دختران دارای تعارض با مادران خود انتخاب گشته اند. پس از انجام مصاحبه و مشخص شدن تعارض والد- فرزند، 32 نفر از بین افراد انتخاب شدند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه مادران، گروه دختران) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از «مقیاس تاکتیک های تعارض موری ای. اشتراس» استفاده شد و در دونوبت، قبل و بعد از آموزش محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم، پیش آزمون و پس آزمون بعمل آمد. در نهایت، داده های جمع آوری شده، به کمک تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش محنوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان شرکت کنندگان در گروه های آزمایش تاثیر معنی داری داشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که ارائه محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم، شیوه مناسبی برای کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان است. از یافته های پژوهش، مدلی استنباطی از لحاظ محتوایی و براساس روابط کلامی میتنی بر قرآن کریم استخراج شد. (مجذور خی= 07/29؛ 00/0= P). (مجذور خی= 59/29؛ 00/0= P)..
  کلیدواژگان: روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم، نوجوان، تعارض مادر، دختر
 • تاثیر کتاب درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس کودکان آسیب دیده ی کار
  نصرت ریاحی نیا، مهساالسادات مکارم، اعظم فرجی پور، نسرین حاصلی صفحات 111-126
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کتاب درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس کودکان آسیب دیده ی کار بود. مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشیاز نوع پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه ی آماری شامل تمامی کودکان پسرمشغول به تحصیل در دو مرکز از مراکز انجمن حمایت از کودکان کاردر تهران بودند که از بین آن ها 30 کودک، که عزت نفس پایین داشتند، به صورت هدفمند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.در گروه آزمایش طی 5 جلسه ی 45 دقیقه ای کتاب درمانی گروهی برگزار شد و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکردند. قبل و بعد از اجرای کتاب درمانی در گروه آزمایش، از هر دو گروه آزمون عزت نفس کوپراسمیت به عمل آمد.در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کتابدرمانی گروهی بر افزایش نمرات کودکان در خرده مقیاس های عزت نفس کلی و عزتنفس اجتماعی تاثیر گذار بوده، ولی بر عزت نفس (از دیدگاه خود)، عزت نفس خانواگی و تحصیلی (آموزشی) تاثیر ی نداشته است. براساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای افزایش عزت نفس کودکان آسیب دیده کار، خصوصا در بعد عزت نفس اجتماعی، می توان از کتاب درمانی به شیوه گروهی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کتاب درمانی گروهی، کودکان آسیب دیده ی کار، عزت نفس
 • یحیی یاراحمدی، ناصر یوسفی صفحات 126-151
  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر درمان نظام عاطفی بوون ومعنا درمانی درکاهش میل به خودکشی در میان مراجعان به مراکز مشاوره دانشگاه های آزاد اسلامی واقع در منطقه 11 صورت گرفت. طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق مراجعان به مراکز مشاوره دانشگاه های آزاد اسلامی واقع در منطقه 11 بوده است. از این جامعه 60 آزمودنی به شیوه تصادفی ساده هدفمند انتخاب شدند، با ابزار اندیشه پردازی خودکشی بک(1979) و مصاحبه تشخیصی میزان متغیرهای وابسته در آزمودنیها اندازه گیری شد (پیش آزمون) و سپس به شیوه جایگزینی تصادفی، افراد در سه گروه 20 نفری(گروه بونی، معنا درمانی و گواه)گماشته شدند، بنابراین سه گروه نظام عاطفی و معنادرمانی و گواه شکل گرفت. پس از اجرای مداخله پس آزمون در آزمودنی های هر سه گروه اجرا شد و در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کووراریانس چندراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو رویکرد تاثیر درمان نظام عاطفی بوون ومعنا درمانی درکاهش میل به خودکشی آزمودنیها موثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو رویکرد در کاهش میل به خودکشی تفاوت معناداری و جود ندارد. بر اساس یافته های تحقیق دو رویکرد درمان نظام عاطفی بوون ومعنا درمانی درکاهش میل به خودکشی اثر یکسانی دارند.
  کلیدواژگان: درمان بونی، معنا درمانی، خودکشی، دانشجویان
|
 • Z. Aminnasab, K. Farahbakhsh Pages 4-26
  Developing a stable professional identity, especially in counseling is a time-taking process. The goal of this study was to analyze the experiences of graduates in helping professions on the way of becoming professionals, so that the obtained data be used to clarify, in teaching, and for career supervision. The research method was qualitative in nature (phenomenological) with purposeful sampling. The sample population consisted of 23 counseling graduates with average of 4 years of working experience. The interviews were semi-structured in which the participants shared their experience of becoming professionals. Following data collection, coding and sentences related to their most important experiences (feelings of professional identity, expectations involved, counseling metaphors, and perspectives about rewards in counseling jobs) were drawn and analyzed. Responses showed indicated that participants seemed to be aware of profession's requirements and posses a sense of worth and effectiveness in the profession. Results of this study show the strengths, risks, and areas in need of growth in process of training counselors, which can be useful for academic programs in counseling.
  Keywords: Attachment, based couples therapy, marital conflicts, adaptability, family
 • A. Rezaei, A. Shafiabadi, M. Falsafinejad Pages 26-52
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of training using Shafiabadi’s multi-axial pattern of vocational choice and Savickas career construction on career decision making self-efficacy in the unemployed jobseekers who are covered by unemployment insurance. Sample population for this research included the unemployed jobseekers referred to job centers in Tehran. 45 people were selected by random sampling method, and were randomly divided into 3 groups - 15 persons in each group with SMPVC and SCCT educational approach, and the third group of 15 persons in the control group. For data collection, career decision-making self-efficacy scale was used. Six 90-minute training sessions were conducted for the two experimental groups. Career decision-making self-efficacy was measured before the intervention (pre-test) and after (post-test), and also after one month (follow-up). Statistical analysis showed that training programs seems to have an effect on career decision-making self-efficacy. This effect is still seen after a month, showing relatively stable and reliable measures. The SCCT training approach appeared to be more effective on self-appraisal and occupational information, while the SMPVC method seemed to be more effective in subscales (components) of goals selection, making plans, and problem-solving. In conclusion, it was notable that both training approaches yielded significantly higher career decision-making self-efficacy measures, compared with the control group.
  Keywords: Career decision, making self, efficacy, Shafiabadi, Savickas career construction
 • A. Soleimani, S.K. Rasoolzadeh Tabatabaee, P. Dabbaghi, P. Azadfallah, A. Taghva Pages 52-79
  Over the two recent decades, the incidence and prevalence of methamphetamine or crystal abuse has become a real problem in Iran. Methamphetamine, like many other addictive drugs has a destructive, chronic, and relapsing path. This study aimed to assess the efficacy of mindfulness-based spiritual schema activation therapy method in reducing the related symptoms of drug abuse and impulse control in men patients addicted to methamphetamine. In order to evaluate the hypothesis of the study, a total of 30 men addicted to crystal methamphetamine in one of the largest residential camps in Tehran were randomly recruited and divided into two experimental and control groups. SCID-CV interviews are used to assess the person’s conditions in terms of abuse, and to measure the dependent variables of the study. MAP questionnaires and Barratt Impulsiveness (11th edition) were used in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. The results indicates that there seems to be a significant difference at the level of 0.01 between the experimental and control groups in terms of the dependent variables, in the rate of psychological and physiological symptoms, and also impulse control in the post-test and follow-up stages. This difference was found at the 3-month follow-up stage. This study showed that spiritual schema activation treatment based on mindfulness can significantly reduce the symptoms related to both dependent variables.
  Keywords: mindfulness, based spiritual schema activation treatment, drug abuse symptoms, impulse control
 • H. Salimi Pages 79-96
  The purpose of the present article was to study the predicting role of Iranian family components in the adolescents’ feeling of loneliness. The main hypothesis asserts that family communication patterns are good determining factor for feeling of loneliness in adolescents. In this correlational study, 225 female high school students were chosen by random cluster sampling. For data collection, Revised University of California at Los Angles Loneliness Scale (UCLA) and Revised Family Communication Pattern (RECP) questionnaire were used. For data analysis, simultaneous multivariate regression, using SPSS 20 software was used. The findings indicates a meaningful relation between family communication patterns and adolescents’ feeling of loneliness. Additionally, the two components of empathizing and conversational styles by family members appeared to correlate with lower feelings of loneliness. In other words, the more empathizing and conversation among family members occurred, the lower adolescents’ feelings of loneliness. The results confirms the importance of working to modify negative communication patterns among family members.
  Keywords: Loneliness, family communication pattern, adolescent
 • M. Asemi Yazdabadi Pages 96-111
  Parent-child relationship plays an important role in bringing peace in family environment. This was a semi-quasi experimental research with pre and post-tests, with control group. The purpose of this study was to consider the possible effectiveness of the content teaching of verbal communication based on Holy Quranic verses on reduction of conflicts between mothers and their young daughters. For data collection, cluster sampling was used to draw participants from different parts of Isfahan (Iran). Female junior high school students were recruited from random high schools in the area. Participants had responded to flyers seeking volunteers. Participants were selected when they were evaluated (through interview) to have conflicts with their mothers. As such, 32 girls were chosen and randomly assigned to the experimental (mothers’ group and daughters’ group) and the control groups. Straus’s Conflict Tactics Scale (CTS) was used before and after conducting the mentioned intervention. Data analysis, which included use of covariance analytical method, yielded results that indicates teaching of verbal communication based on Quranic verses does indeed seem to meaningfully reduce conflicts between the mother and her teenage daughter.
  Keywords: Verbal communications, Quranic verses, mother, daughter conflict
 • The Impact of Group Bibliotherapy on the Self-Esteem of Children Abused by Work Labor
  N.Riyahinia. M. Makarem, A. Farajipoor, N. Haseli Pages 111-126
  The primary aim of this study was to explore the effects or impact of group bibliotherapy on the self-esteem of children damaged by labor. A semi-experimental method along with pre-test and post-tests and control group were adopted. The statistical population consisted of all boys who were studying at Association of Supporting Labor Children. Of sixty four children examined, 30 with low self-esteem scores were selected as samples. For data collection, standard Coppersmith Self-esteem Questionnaire was used and administered to both control and experimental groups (pre-test). Then, the experimental group received five 45-minute sessions of group bibliotherapy. Following the sessions, a post-test was administered to both groups. The findings indicates that the group bibliotherapy seems to have significant impact on subscales of self-esteem and the social self-esteem scores. However, it showed no apparent impact on the general, family, and educational self-esteems..
  Keywords: Group bibliotherapy, children damaged by labor, self, esteem
 • Y., Yarahmadi, N. Yoosefi Pages 126-151
  This research was aimed to study the effectiveness of family therapy based on Bowen’s emotional system therapy and logo therapy in improvement of suicide tendency among counseling-seeking clients of Islamic Azad University, in Iranian city of Sanandaj. This was an experimental study, with pretest and post-test, with control group. Sixty students out of all referring clients were selected through random sampling method. Applying Beck Scale for Suicide Ideation Scale (1979) & diagnostic interview based on DSM- IV- R, suicide tendency of students was assessed. These 60 subjects were randomly assigned in equal numbers into three groups (20 subjects in each group – Bowen, logotherapy, control). The results showed relatively equal amount of effect by Bowen’s emotional system therapy and logo therapy, in improvement of suicide tendency of participating students. Due to the mentioned findings, it can be recommended that counselors and psychotherapists use either approach in helping young people who may be suffering from suicidal ideations or tendencies.
  Keywords: Bowen's emotional system therapy, logo therapy, suicide tendency, students