فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 32 (تابستان 1394)
 • پیاپی 32 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میثم عظیمی *، محمد نادری صفحات 13-42

  این پژوهش در راستای تب یین و واکاوی علتهای رخداد پدیده خودزنی در میان کارکنان وظیفه ناجا بر اساس نظریه های جرم شناختی صورت گرفت؛ از این رو سعی شده است با بهره گیری از نظریه علت شناسی جنایی و نظریه پویایی جنایی به تب یین علتهای موثر در وقوع این پدیده پرداخته شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و نخبگان ناجا در موضوع تحقیق است که حجم نمونه مورد نیاز بر اساس فرمول کوکران 214 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم(بود که در سه محور درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر خودکشی و محور سوم در خصوص عوامل موثر بر خود زنی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات جرم شناختی، عواملی همچون ارتباطات میان فردی، ویژگیهای فردی عرضی و ویژگیهای فردی ذاتی در بروز پدیده خودزنی نقش دارد. برخی از این عوامل ناظر به درون سازمانی و برخی مربوط به شرایط برون سازمانی است. بر اساس نتایج پژوهش هر چند ویژگیهای فردی ذاتی به عنوان عامل برون سازمانی در زمینه سازی رخداد خودزنی موثر، عامل ارتباطات میان فردی و ویژگیهای فردی عرضی به عنوان عوامل درون سازمانی آسان کننده و تحریک کننده تاثیرگذاری بیشتری بر بروز خودزنی نشان می دهد. بر همین اساس اولویت بخشی به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی به عنوان تدابیر موثر در کنترل علتهای آسان کننده اثر مستقیم و زودبازدهی در کنترل و کاهش پدیده خودزنی در میان سربازان وظیفه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: خودزنی، علت شناسی جنایی خودزنی، نظریه پویایی جنایی، پیشگیری اجتماعی خودزنی، پیشگیری وضعی خودزنی
 • سیدمهدی احمدی بالادهی* صفحات 43-66

  ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است. از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند. از آن جا که کارآمدی مدیر به داشتن مهارت های ارتباطی مناسب با کارکنان بستگی دارد، لذا تحقیق حاضر به بررسی نقش مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران در ارتقای سلامت اداری کارکنان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 164 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مهارت های ارتباطی مدیران با استفاده از پرسشنامه استاندارد بارتون(1990) و اطلاعات سلامت اداری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، هر دو پرسشنامه با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت درجه بندی شده بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران 949%. و برای پرسشنامه سلامت اداری729% بدست آمده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد بین مهارت ارتباطی مدیران و سلامت اداری رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهارتهای ارتباطی در مدیریت، فرماندهان و مدیران، سلامت اداری پلیس، پلیس، عوامل آسان کننده سلامت اداری
 • شهرام رستمی * صفحات 67-90

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد دفتر نظارت همگانی با جلب سرمایه اجتماعی شهروندان در شهر کرمانشاه اجرا شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به صورت، توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری متشکل از 1805 نفر از شهروندان تماس گیرنده با دفتر نظارت همگانی بازرسی انتظامی استان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه 317 نفر)برابر جدول کاتمن(انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که بین عملکرد دفترهای نظارت همگانی با جلب اعتماد اجتماعی شهروندان، مشارکت اجتماعی نسبت به پلیس و ارتقای روابط اجتماعی مردم و پلیس و در نهایت جلب سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و دفتر نظارت همگانی) 197 (صرفا به عنوان یک واحد نظارتی با ساختار نظارت و ارزیابی و کنترل و بازرسی نیست، بلکه با ایجاد و تحکیم حلقه اتصال بین مردم و پلیس، ضمن توجه به خواسته های مردم و شناسایی نیازهای شهروندان و انتقال پیشنهاد، انتقاد و پیگیری رسیدگی به شکایت مردم، متعهد م یگردد که با ارزیابی همه جانبه خواسته های مردم، اطمینان آنها را نسبت به عملکرد پلیس افزایش و به طور غیر محسوس، بر عملکرد پلیس نظارت نماید، هم چنین نتایج پژوهش حاکی است که دفتر نظارت همگانی، تشکیلاتی است که می تواند با کاهش تنشهای بین مردم و پلیس به طور منطقی و اصولی به انتظارات منطقی شهروندان پاسخ داده و رویکرد جامع محوری پلیس را استمرار بخشد.

  کلیدواژگان: دفتر نظارت همگانی، نظارت، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی، فرماندهی انتظامی کرمانشاه
 • حمید حسن زارده کرد احمد صفحات 91-116

  این پژوهش از نظر هدف”کاربردی” و از نظرشیوه گردآوری اطلاعات «توصیفی » و از نظر زمانی به این دلیل که در مقطع زمانی خاص و معینی انجام می شود، مقطعی و با توجه به هدف پژوهش از نوع «همبستگی » است. جامعه آماری شامل مدیران و فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین در مجموع به تعداد 450 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 207 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش پرسشهای جمعیت شناسی و بخش اصلی که شامل 45 سوال) 30 سوال سازمان یادگیرنده و 15 سوال توانمندسازی(است که بر اساس الگوی سنگه و ه مچنین توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است که روایی آنها مورد تایید استادان و خبرگان مدیریت قرار گرفت و پایایی آنها نیز با آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 89 صدم تایید شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین شایستگی های فردی، الگوهای ذهنی، یادگیری تیمی، آرمانهای مشترک و تفکر سیستمی با توانمندسازی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، سازمان یادگیرنده، یادگیری گروهی، شایستگ یهای فردی، تفکر سیستمی
 • محمدعلی هرمزی زاده صفحات 117-140

  هدف کلی این پژوهش، سنجش میزان تجربه شخصی و غیر شخصی رویارویی مردم با سلامت در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران)ورامین(بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام افراد بیش از 18 سال در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران بود که شامل دو گروه مراجعان به پلیسهای تخصصی و عموم مردم بوده است. برای مراجعان به واحدها از روش نمونه گیری هدفمند و برای نمونه های عموم مردم از روش نمونه گیری در دسترس سامانمند به صورت تصادفی استفاده شد. حجم نمونه های تحقیق 403 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در تحلیل داده ها علاوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی به محاسبه شاخصهای استنباطی اقدام شده است. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS از آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام شاخصهای تجربه شخصی در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران)ورامین(بالاتر از شاخصهای تجربه غیر شخصی قرار دارد.

  کلیدواژگان: فساد اداری، سلامت اداری، انواع فساد اداری، تجربه شخصی و غیر شخصی، پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران
 • جواد معدنی، غلام جباری * صفحات 141-168

  این پژوهش با هد ف بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا انجام شد ه است. روش آن ، توصیفی پیمایشی است که فرضیه های آن به بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان و عوامل آن د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا و هم چنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی)جنس، سن و تحصیلات(با هوش هیجانی و عوامل این هوش می پرد ازد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاد ه شد ه است. پرسشنامه این پژوهش 40 سوال د ارد که 16 سوال اول آن به متغیر مستقل هوش هیجانی و 24 سوال پایانی آن به متغیر وابسته سلامت اد اری مربوط است که روایی محتوایی آن توسط تعد اد ی از صاحبنظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. هم چنین پایایی آن با استفاد ه از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه)هوش هیجانی= 874 / 0 و سلامت اد اری= 919 / 0(مورد تایید قرار گرفت. د ر مجموع هوش هیجانی و تمام عوامل این هوش تاثیر مستقیم و معناد ار بر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا د اشت، که از میان این عوامل کنترل هیجانی بیشترین تاثیر را بر ارتقای سلامت اد اری د اشت. د ر پایان نیز پیشنهاد هایی د ر این باره مطرح شد.

  کلیدواژگان: هوش و مدیریت، هوش هیجانی، الگوهای هوش هیجانی، سلامت اداری، ناجا
|
 • Meysam Azimi *, Mohammad Naderi Pages 13-42

  the research tries to explain the causes of the phenomena of self-immolation among conscripts in NAJA with regard to criminological theories; therefore the study uses the theory of criminal etiology of and criminal dynamics theory to explain the causes of the occurrence of this phenomenon. The study is an applied research and uses descriptive methods to collect data. The population of the study consisted of NAJA’s experts and elites in research field. The sample size of 214 was calculated by Cochran Formula. Questionnaire was used as the main data collection instrument which was constructed by the researcher on the basis of Likert Scale. The questionnaire had three dimensions including inter-organizational and intra-organizational factors affecting suicide and also factors affecting self-immolation. The results indicated that according to criminological theories, the factors such as inter-personal communications and intrinsic and extrinsic individual characteristics play an important role in self-immolation. Some of these factors are related to Inter-organizational and some to Intra-organizational aspects. According to the results, while intrinsic characteristics as the intra-organizational factors are effective in committing self-immolation, the inter-personal communication factors and the extrinsic individual characteristics as facilitative and incentive inter-organizational factors are more effective in committing self-immolation. Hence, the priority of some has an effect on taking preventive measures and early output in controlling and reduction of self-immolation phenomenon among conscripts.

  Keywords: self-immolation, criminal etiology of self-immolation, criminal dynamics theory, social prevention of self-immolation, conditional prevention of self-immolation
 • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi * Pages 43-66

  a very important communication skills and knowledge base management is necessary for efficient management . through communication that managers of relations between the people for their daily tasks to establish and maintain is necessary to make . Since the efficiency of the director of communications skills are appropriate depends on the staff , the present study examines the role of communication skills commanders and leaders in upgrading administrative health workers . Research methodology in this research, a description of the kind of solidarity . including all statistical community managers and employees of specialized police command of law enforcement agencies are mazandaran province , according to Table kerjesi and Morgan, 164 people are simple random sampling , for example, were selected. information communication skills managers using standard questionnaires Barton ( 1990 )and administrative health information using MFQ) were collected , both the questionnaire 5 rating scale - point Likert scale . Cronbach's coefficient for the questionnaire communication skills managers 949 %. and health for the questionnaire administrative 729 % is obtained. The results of the research and analysis using Pearson and tests showed regression coefficient between communication skills managers and administrative health significance of the relationship .

  Keywords: Relationship skills, commanders, managers, health, Administrative, Police, Mazandaran
 • Shahram Rostami Pages 67-90

  this study aimed to investigate the relationship between performance of the general supervision office and attracting social capital of citizens in the city of Kermanshah implemented in 2014. The study employs a descriptive method, and the population of the study consisted of 1805 residents who contacted or referred to general supervision office in first six month of 2014 in Kermanshah province. A sample of 317 people (according to Colman table) was selected. The results showed a significant relation between the performance of general supervision offices with attracting citizens’ trust, social participation, improving social relations of people and the police, and finally attract social capital of citizens. The results indicated that the general supervision office (197) is not only a supervision unit with a supervisory, evaluative, controlling and inspective structure, but also it is committed to assessing public demands and monitoring public trust regarding this office by creating and strengthening the link between the people and the police while respecting the public demands and identifying Citizens’ needs, and investigating criticisms and complaints. The general supervision office is an organization that can reduce tensions between people and the police, logically and systematically fulfill the citizens’ expectations, and maintain community-oriented policing approach.

  Keywords: the general supervision office, supervision, social capital, social trust, social cooperation, Social Relations, Kermanshah police headquarter
 • Hamid Hasanzadeh Kord Ahmad Pages 91-116

  the study is an applied research, uses descriptive methods, and is cross-sectional because it is done in a particular time. The population consisted of managers and commanders in Amin University of Policing. A total of 450 people were chosen. 207 samples were selected through stratified sampling method by using the Cochran’s formula. A questionnaire was used as a data collection instrument which included two parts, demographic questions and the main part which contains 45 questions (30 items for learning organization and 15 questions for empowerment). The questionnaire is based on Singh pattern and also Spreitzer’s psychological empowerment on a five points Likert scale. Their validity was confirmed by experts and management experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test with a 0.89 value. The results of this study showed a significant relationship between individual competencies, mental models, team learning, system thinking and common aspirations with employees’ empowerment.

  Keywords: Empowerment, Learning organization, team learning, individual competencies, System Thinking
 • Mohammad Ali Hormozi Zadeh Pages 117-140

  the aim of this study is to evaluate the extent of personal and impersonalExperience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter (Varamin). This Study is an applied research and uses descriptive method to collect data. The population includes all people over 18 years in the jurisdiction of East Tehran police headquarter, including two groups of people visiting specialized police and the public. Purposive sampling was used for the visitors to Police and systematic random sampling method was used for the public. The research sample size was 403 people. A questionnaire was used as a data collection instrument. In addition to calculating the descriptive indicators, inferential indicators were also calculated in data analysis. After collecting data, T-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis were done using SPSS and Lisrelsoftwares. The results showed that all indicators of personal experience in East Tehran traffic police (Varamin) were higher than impersonal experience indicators.

  Keywords: Organizational Corruption, types of organizational corruption, personal, impersonal experiences, East Tehran Traffic police
 • Javad Madani, Qolam Jabbari * Pages 141-168

  Healthy organization, an organization of the diligent and committed to favorable emotions. Those people with positive and negative influence in the organization, they make affect administrative health. The present study aimed to evaluate the role of emotional intelligence in the administrative Health Promotion Police Organization (Police University). The research method is descriptive The hypothesis that the role of emotional intelligence and its components in the administrative Health Promotion police organization and also the relationship between demographic variables (gender, age and education) with the components of emotional intelligence and the intelligence deals. To collect data, a questionnaire, with the whole 5-point Likert scale is used. Our questionnaire contains 40 questions that the first 16 questions related to the independent variable on the dependent variable EQ and a 24-question final administrative health that content validity was confirmed by a number of experts and relevant specialists; As well as its reliability using Cronbach's alpha for the questionnaire (EQ= 874/0 and administrative health= 919/0) was approved. For confirmatory factor analysis and structural equation modeling AMOS software was used. In general, all the components of emotional intelligence and the intelligence and significant direct impact on health promotion office were police organization, Among these emotional control has the highest impact on the health promotion office. Finally, the proposals in this regard.

  Keywords: Intelligence, Emotional Intelligence, Administrative health, Police University