فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1394)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان زارعی، سیما مرزبان، رویا رجایی، مرضیه نجفی * صفحه 1
  زمینه و هدف
  فرار بیمار از بیمارستان، یک مسئله بهداشتی درمانی مهم با هزینه های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان عمومی در شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی و گذشته نگر در بخش اورژانس یک بیمارستان بزرگ عمومی و آموزشی شهر تهران انجام شد. با استفاده از پرونده های بیماران فراری در محدوده زمانی یکم مهر 1392 تا 31 شهریور 1393، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی انجام شد. موازین اخلاقی از جمله محرمانه بودن نام بیماران و بیمارستان مورد پژوهش رعایت گردید.
  یافته ها
  براساس یافته ها، 774 نفر از بیماران بدون تسویه حساب و اطلاع به کارکنان، بیمارستان را ترک کرده بودند و نرخ فرار از اورژانس در این مطالعه 4/2 درصد بود. میزان فرار در بین بیماران جوان، مرد، متاهل و بدون بیمه بیشتر بود. میانگین صورتحساب پرونده هر بیمار فراری 1،449،738 ریال و بیمارستان مذکور در مجموع مبلغ 1،122،097،212 ریال متحمل خسارت مالی ناشی از فرار بیماران شده بود.
  نتیجه گیری
  شناسایی افراد پرریسک برای مراقبت های بیشتر، کنترل منظم بخش های اورژانس، تجهیز این بخش به نیروی انسانی جهت رسیدگی سریع تر به وضعیت بیماران، ارتباط مناسب و تعامل با بیمار و همراهان او، آشنا کردن بیمار به سیاست ترخیص به میل شخصی و ثبت دقیق اطلاعات بیمار برای کاهش ریسک فرار یا دسترسی داشتن به او پس از فرار از استراتژی های پیشگیری و کاهش این رفتار است.
  کلیدواژگان: فرار بیمار، بخش اورژانس، مطالعه گذشته نگر
 • احمدرضا یزدانبخش، محمدرضا مسعودی نژاد، ستار محمدی* صفحه 7
  زمینه و هدف
  درمیان مواد هیومیکی موجود در آب، اسید هیومیک بعنوان مهمترین ترکیب پیش ساز تشکیل محصولات جانبی ناشی از کلرزنی مطرح است. حذف اسید هیومیک، کاهش تولید ترکیبات جانبی ناشی از کلرزنی آب را بدنبال دارد. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی UV، O3 و UV/O3 در راکتور با جریان قالبی جهت حذف اسید هیومیک از آب انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در سه مرحله برروی نمونه های سنتتیک آب حاوی غلظت های مشخص از اسید هیومیک در یک سیستم تلفیقی UV و ازن زنی با جریان قالبی در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید. در مرحله اول مطالعه، تاثیر ازن و UV با هم و در مراحل دوم و سوم، تاثیر ازن و UV به طور جداگانه در حذف اسید هیومیک مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با غلظت اولیه اسید هیومیک 15 میلی گرم در لیتر، pH برابر 8، غلظت ازن تزریقی 5/3 گرم در ساعت، زمان واکنش 25 دقیقه و با حضور UV و ازن، درصد حذف اسید هیومیک 7/74% بدست آمد. این در حالی است که در شرایط مشابه و با کاربرد ازن و UV به تنهایی، به ترتیب 69 و 21 درصد حذف اسید هیومیک حاصل شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که کاربرد ترکیبی UV/O3، کاراتر از بکارگیری ازن و UV به تنهایی می باشد. ازن راندمان بیشتری نسبت به UV در حذف اسید هیومک دارد که می تواند بخاطر قدرت اکسید کنندگی بالای ازن و رادیکال های OH باشد.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، UV، O3، اسید هیومیک
 • راحیل کیانپور برجویی، محسن پورنیا، محمد اسدپور* صفحه 16
  زمینه و هدف
  انگل های گوارشی شیوع جهانی دارند، بیماری های انگلی یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی آلودگی های انگلی و فاکتورهای خطر وابسته در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهرستان مسجدسلیمان در نیمه اول سال 1392 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی بود که طی 6 ماه تعداد 6062 نمونه مدفوع از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ها، به روش مستقیم و چسب اسکاچ به ترتیب از نظر آلودگی تک یاخته ای و کرمی مورد بررسی قرار گرفت. تمام مراحل این طرح با رعایت موازین اخلاقی و پژوهشی انجام شد.
  یافته ها
  درکل شیوع انگل های روده ای 92/13 درصد بود. 3039 نمونه از بیماران مرد و 3023 نمونه از بیماران زن گرفته شد. 84/14 درصد مردان و 13 درصد زنان آلوده تشخیص داده شدند و ژیاردیا لامبلیا با 98/54 درصد و آنتاموبا کلی با 14/20 درصد بیشترین فراوانی را در میان انگل های مورد پژوهش داشتند. همچنین آلودگی به آنتاموبا هیستولیتیکا 33/14 درصد، بلاستوسیستیس 55/3 درصد و تریکوموناس 59/0 درصد بود. درحالی که آلودگی کرمی اندک و شامل هیمنولیپس نانا 47/0درصد و انتروبیوس ورمیکولاریس36/2 درصد بود. بالاترین میزان آلودگی در تابستان و تیر ماه دیده شد. بین میزان آلودگی و جنس رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته مهم در این مطالعه فراوانی قابل توجه ژیاردیا لامبلیا و آنتاموبا کولی در بین موارد آلوده بود که احتمال دارد به دلیل بهداشت فردی ضعیف، دفع غیر بهداشتی فاضلاب و استفاده از منابع آبی و غذایی آلوده بوده است.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، شیوع، آزمایشگاه، مسجدسلیمان
 • علی نقی زاده*، حسین ایوزی صفحه 21
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز، کمبود آب و آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین است. این مطالعه با هدف بررسی میزان حذف یون های سرب و کبالت توسط نانو لوله های کربنی تک دیواره عامل دار و بدون عامل از محلول آبی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی به منظور بررسی حذف سرب و کبالت از محلول آبی توسط نانو لوله های کربنی تک دیواره عامل دار و بدون عامل در سیستم جریان ناپیوسته صورت گرفت. در این مطالعه، متغیرهای آزمایش شامل pH، جرم جاذب، غلظت اولیه سرب و کبالت، زمان واکنش و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت. غلظت یون های سرب و کبالت با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با عامل دار کردن نانو لوله های تک دیواره، افزایش دما، pH و افزایش غلظت اولیه سرب و کبالت و کاهش جرم جاذب ظرفیت جذب افزایش یافت. راندمان بهینه حذف یون های سرب و کبالت در جرم جاذب 25میلی گرم، غلظت 2 میلی گرم در لیتر سرب و کبالت، دمای 25 درجه سانتیگراد و همچنین زمان 15 دقیقه برای کبالت و 10 دقیقه برای سرب بدست آمد. نتایج بدست آمده با ایزوترم لانگمویر مطابقت بیشتری نشان داد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که نانو لوله های عامل دار نسبت به نانو لوله های بدون عامل ظرفیت جذب و درصد حذف بالاتری را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: کبالت، سرب، نانولوله های کربنی تک دیواره، جذب سطحی، عامل دار کردن
 • اکبر بابایی حیدر آبادی، حسن محمد پور، علیرضا فلاح مدواری، محسن موسی فرخانی، روح الله فلاح*، اسدالله افشین صفحه 29
  زمینه و هدف
  استرس شغلی یکی از مهمترین مشکلات حرفه ای است که هزینه چشمگیری را به سازمان ها اعمال می کند به طوری که در کارکنان باعث کاهش بازده کاری، احساس خستگی و متعاقبا نارضایتی کارکنان صنعت می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استرس شغلی کارکنان در یک شرکت ریسندگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بصورت مقطعی روی دویست و سی نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت ریسندگی انجام شد. جهت تعیین استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی HSE انگلستان استفاده گردید. از تمام کارکنان رضایت آگاهانه گرفته شد و پاسخ های آنان محرمانه باقی ماند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه نوزده با محاسبه آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، T-Test، Kruskal-Wallis، ANOVA و Mann-Whitney انجام شد.
  یافته ها
  از نظر آماری ارتباط معناداری بین استرس شغلی با متغیرهای سن، تحصیلات و واحدهای کاری مشاهده گردید (05/0>p)، بین متغیر استرس شغلی با متغیرهای جنس، تاهل و سابقه شغلی ارتباط آماری معناداری دیده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات زیان آور استرس شغلی در کارکنان صنایع ریسندگی، با مدیریت و کنترل استرس شغلی از طریق شناسایی منابع و کنترل آنها، می توان به میزان قابل توجهی از میزان استرس در محیط های شغلی کاهش داد و بهره وری و تولید در محیط کار را افزایش داد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرسشنامه HSE، سلامت روان، کارکنان صنایع ریسندگی
 • محمد ززولی، جمشید یزدانی، محمد آهنجان، محمود همایون نسب لنگرودی، معصومه اسلامی فر صفحه 36
  زمینه و هدف
  خطر مرگ و میر ناشی از عفونت بیمارستانی در مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان یک معضل، همواره وجود داشته است. این عفونت ها می توانند از طریق تماس با محیط و یا تجهیزات به بیماران منتقل شوند. لذا هدف از این تحقیق، تعیین میزان آلودگی میکروبی سطوح بخش های مختلف در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال1393 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، قبل از نمونه برداری هماهنگی های لازم با مدیران بیمارستان ها بعمل آمده که مجموعا 120 نمونه از سطوح، وسایل و تجهیزات بخش های نوزادان، مراقبت های ویژه، گوش، حلق و بینی، اتاق عمل، سوختگی و ترمیمی، دو بیمارستان مورد تحقیق برداشت شد. نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد کشت میکروبی کشت داده شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata12 و آزمون آماری مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سطح معنی داری اختلاف ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 40% نمونه های کشت، مثبت بودند. بیشترین میزان آلودگی میکروبی در بیمارستان شماره (1) با سهم 80% مربوط به بخش ENT و در بیمارستان شماره (2) با سهم 53% مربوط به بخش سوختگی مردان بوده است. شایع ترین باکتری های جدا شده شامل: اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس، پسودوموناس آئروژنوزا، کلبسیلا، انتروباکتر آئروژنز، آسنیتوباکتر و انتروکوکوس فکالیس بوده اند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی باکتریایی بخش ها و سطوح مختلف بیمارستان های مورد مطالعه به میزان قابل توجهی می باشد. لذا توصیه اکید می شود که با برنامه ریزی مدون و بکارگیری روش های مناسب و پیشگیرانه، میزان آلودگی به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، سطوح محیطی، عفونت بیمارستانی
|
 • Ehsan Zarei, Sima Marzban, Roya Rajaee, Marziye Najafi * Page 1
  Background And Aims
  Patient absconding is a major health issue with economic, social, and health costs and consequences. The present study aimed to investigate the absconding rate from a emergency department and its financial burden in a public hospital in Tehran, IRAN.
  Materials And Methods
  This retrospective and descriptive study was carried out in the emergency department of a large public and teaching hospital in Tehran. Data were collected using the absconded patient records from 23 September 2013 to 22 September 2014. Data were analyzed using descriptive statistics.Concerns about medical ethics, including patient’s confidentiality and hospital name were observed at all stages of study.
  Results
  The results of this study indicate that 774 patients had left the hospital without permission or a notice to staff, so the absconding rate in this study was about 2.4 percent. Young, male, married and uninsured patients were more absconded. Average billing per absconded patient was 1,449,738 Iranian Rials (IRR). The hospital was consequently incurred financial losses amounted to 1,122,097,212 IRR as a result of patient absconding.
  Conclusion
  In order to preventing and reducing the abscond rate, the following strategies are recommended: the identification of high-risk patients for further care, regular monitoring of emergency departments, good communication and interaction with the patient and his family, introducing the discharge against medical advice (DAMA) policy to patients, accurate recording of patient information to reduce the risk of abscond or access to him/her after the absconding.
  Keywords: Patient Absconding, Emergency Department, Retrospective Study
 • Ahmadreza Yazdanbakhsh, Mohammadreza Massoudinejad, Sattar Mohammadi* Page 7
  Background And Aims
  Humic Acid (HA) is the most important combination of water humic materials. Removal of this compound leads to decreased production of chlorination by-products. This study set out with the aim of assessing the efficiency of O3، UV and UV/O3 in a plug-flow reactor in order to remove HA from water.
  Materials And Methods
  The removal efficiency was assessed at three distinct steps through raw synthetic water samples containing specific concentrations of HA and treated water measurements of humic acid. Experiments were carried out in a laboratory scale plug-flow combined UV and ozonation system. The first question in this study sought to determine the compounded impact of ozone and UV on HA removal. The subsequent second and third questions in this research were to determine the separate effects of ozone and UV on the removal of target compound.
  Results
  HA removal was slightly augmented in simultaneous presence of UV and ozone reaching 74. 7% at initial HA concentration of 15 mg/L، pH 8، and reaction time of 25 min. However، on the question of separate effects of ozone and UV، this study found that the removal rate of HA، at similar situations، were 69% and 21%، respectively.
  Conclusion
  Integrated application of UV and ozone outperformed conventional separate use of them in terms of HA removal. Higher removal efficiencies which achieved during ozone treatment، as compared with UV، might be due to higher oxidation power of ozone and OH radicals.
  Keywords: Advanced Oxidation, UV, Ozonation, Humic Acid
 • Rahill Kiyanpour Barjoee, Mohsen Pournia, Mohammad Asadpour* Page 16
  Background And Aims
  Gastrointestinal parasites are worldwide in distribution; the developing countries are more prone to parasitic diseases causing important public health concerns. The aim of this study was to determine the prevalence of intestinal parasites among patients referred to the laboratories of Masjed Soleiman city, Khuzestan Province in the first half of 2013.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study during 6 months, a total of 6062 stool samples from patients referred to the laboratories were tested. Stool examinations were performed by direct method and Scotch tape test for detection of protozoa and helminthes infection, respectively. All stages of this study, was in conformity by the ethical principles.
  Results
  Overall, the prevalence of intestinal parasites was 13.92% (844 cases). Among 6062 samples 14.84% of men and 13% female were infected. Majority of patients were infected by Giardia lamblia (54.98%), Entamoeba coli (20.14%), followed by Entamoeba histolytica (14.33%) Blastocystis hominis (3.55%) and Trichomonas (0.59%). While Hymenolepis nana (0.47%) and Enterobius vermicular (2.36%) are exhibited the minimum prevalence. The highest prevalence was seen in summer and July. Statistically there was a significant correlation between sex and infection rate (P<0.05).
  Conclusion
  The notable finding of this study is the high prevalence of G. lamblia and E. coli, which may be derived from poor personal hygiene, unsanitary wastewater disposal, and use of contaminated water and food.
  Keywords: Intestinal Parasites, Prevalence, Laboratory, Masjed Soleiman
 • Ali Naghizadeh*, Hossein Eivazi Page 21
  Background And Aims
  One of the most important issues of today’s world is water scarcity and pollution of the environment with heavy metals. This study aimed to investigate the removal of lead and cobalt ions by functionalized and non-functionalized single-walled carbon nanotubes from aqueous solution.
  Materials And Methods
  The present research was an experimental and laboratory -scale study to evaluate the removal of lead and cobalt from aqueous solution with functionalized and non- functionalized single-walled carbon nanotubes in a batch system. Samples were prepared in lab and in synthetic scale. Factors such as pH, adsorbent dosage, lead and cobalt concentrations, reaction time and reaction temperature were investigated. The concentration of metal ions was measured using atomic absorption spectrometry.
  Results
  According to the results, functionalization of single-walled nanotubes, increasing the adsorbent dosage, temperature, pH and initial concentrations of lead and cobalt resulted in increased removal of lead and cobalt. Most of the removal of studied metal ions was in 75 mg of adsorbent dosage, 3 mg/L of lead and cobalt, as well as 15 and 10 minutes of contact time at 35 ° C for cobalt and lead, respectively. Furthermore, the results showed better agreement with Langmuir isotherm.
  Conclusion
  It was found that, compared with non- functionalized nanotubes, functionalized nanotubes revealed higher adsorption capacity.
  Keywords: Cobalt, Lead, Single Wall Carbon Nanotubes, Adsorption, Aqueous Solution
 • Akbar Babaei Heydarabadi, Hasan Mohammadpuor, Ali Reza Fallah Madvari, Mohsen Mosa Qarkhani, Rooh Allah Fallah Madvari*, Asad Allah Afshin Page 29
  Background And Aims
  Job stress is one of the most important professional issues that poses high costs on organizations. It may result in reducing efficiency, feeling fatigue, which subsequently leads to employee dissatisfaction in him/her workplace. This study was designed to assess the employees’ job stress in a Spinning industry.
  Materials And Methods
  The present cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 230 workers at a spinning industry. The standard job stress questionnaire of England HSE Institute was used to determine job stress. The employees were requested permission and their answers were treated as strictly confidential. The obtained data were analyzed by SPSS (version19), using descriptive statistics and Spearman & Pearson correlation coefficient, independent t-test, Kruskal-Wallis, ANOVA and Mann-Whitney Tests.
  Results
  Statistically meaningful relationship (p >0.05) was observed between job stress and education level, the more education the less job stress. Age factors and working units indeed showed a similar relationship. There was only limited and not statistically significant (p>0.05) evidence for an increased job stress and sex, marital status, as well as job experience. The current study further found that the different job opportunities have high stress for 29.2 % employees, average stress for 69.5% employees and low stress for 1.3%.
  Conclusion
  Considering the harmful physical and emotional responses of job stress, managing and controlling¬ of work-related stressors is recommended. This may worked out through identifying resources to significantly reduce the stress level and increase productivity in the workplace.
  Keywords: Job Stress, Questionnaire, HSE, Mental Health, Spinning Industry Employees
 • Mohammad, Ali Zazouli, Jamshid Yazdani, Charati, Mohammad Ahanjan, Mahmoud Homayonnasab Langroodi*, Masoumeh Eslamifar Page 36
  Background And Aims
  Mortality risk and therefore the likelihood of in-hospital death for a patient owing to nosocomial infection in health care centers has always existed. The majority of nosocomial infections are transmitted through direct contact, primarily with environmental surfaces or equipments. This study was aimed to determine the microbial contamination of environmental surfaces in two teaching hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study and by kind permission of hospital managers, a total of 120 samples were collected from PICU, ICU, ENT units, Operating room, Burn ward and Recovery section in both studied hospitals. Identification of microbial agents was carried out using standard biochemical and microbiological methods. Data obtained were analyzed using Stata12 software & Chi- Square test. A p-value less than 0.05 was considered to be statistically significant.
  Results
  The results showed bacterial contamination in 48 cases (40%). ENT unit with 80% and Burn ward with 40% revealed the highest contamination rate in hospital (1) and hospital (2), respectively. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter, and Enterococcus faecalis were the most common isolated bacteria
  Conclusion
  A high percentage of bacterial contamination was found in both studied hospitals. Implementing prevention guidelines and collection of periodic culture are necessary to reduce the rate of bacterial contamination in these hospitals.
  Keywords: Nosocomial Infections, Environmental Surface, Microbial Contamination