فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال ششم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1394)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اشرف سادات حکیم، حسین کمیلی ثانی، مریم سهرابی خواه، فرانک جعفری جعفری، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 277
  آموزش بالینی را می توان فعالیت تسهیل کننده ی یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن مربی بالینی و دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند و هدف از آن، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در دانشجو برای انجام مراقبت های بالینی است. این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، بر روی کلیه ی دانشجویان پرستاری (64 نفر) سال چهارم، با استفاده از پرسش نامه ای پایا و روا با هدف بررسی و تحلیل چالش های آموزش پرستاری در عرصه ی بالین در حیطه های اهداف و برنامه های آموزشی، مربی، محیط آموزشی، برخورد با دانشجو، نظارت و ارزشیابی انجام شده است. داده ها با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، اکثر واحدهای مورد پژوهش 6/53 درصد مونث، 8/76 درصد مجرد، سن دانشجویان در این پژوهش، 22-24 سال، 8/51 درصد ترم 8، 2/48 درصد ترم 7 و 4/77 درصد دارای معدل بین 14 تا 17 بودند. حیطه ی مربی بیشترین درصد مطلوب (1/48 درصد) و حیطه ی محیط آموزشی و حیطه ی نظارت و ارزشیابی بیشترین درصد نامطلوب (9/51 درصد) را به خود اختصاص دادند. به طور کلی، 9/33 درصد وضعیت آموزش بالینی مطلوب، 5/62 درصد متوسط و 6/3 درصد نامطلوب ارزیابی گردید. در مطالعه ی حاضر، اکثریت دانشجویان وضعیت آموزش بالینی را متوسط عنوان نمودند. بنابراین با توجه به نتایج حاصله، بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرآیندهای ارزشیابی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: چالش، آموزش پرستاری، عرصه ی بالین
 • نرگس ملیح، کامبیز عباچی زاده * صفحه 286

  ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در برنامه ای آموزش پزشکی رخ دهد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر در سال 1392 است. این مطالعه ی توصیفی_مقطعی روی 130 نفر از دانشجویان ترم چهارم پزشکی انجام گرفت. ابزار سنجش به صورت پرسشنامه خود ایفا حاوی 13 سوال نگرشی و 5 سوال دموگرافیک بود. به منظور ارزیابی اعتبار ساختاری روش تحلیل عامل اکتشافی به کار رفت. برای مقایسه ی بین گروه ها از آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0P< در نظر گرفته شد. از 120 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه (نرخ پاسخگویی 3/92 %)، 6/57% مونث بودند و محدوده ی سنی از 20 تا 23 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره ی کلی نگرش، نمره ی حیطه ی مراقبت سلامت کل گرا و نمره ی حیطه ی اهمیت و ضرورت به ترتیب برابر: 86/3 (75/0)، 97/3 (80/0) و 69/3 (86/0) بود که هر سه نمره در مقایسه با وضعیت متوسط بالاتر بودند (001/0P<). نمره ی کلی نگرش و نمرات به دست آمده در دو حیطه در دختران بالاتر از پسران بود (001/0P<)، اما در گروه های سنی تفاوت معنادار مشاهده نشد (05/0P>). مطالعه ی حاضر نشان دهنده ی نگرش مثبت دانشجویان به برنامه ی آموزش مبتنی بر جامعه در دو حوزه ی ضرورت و اهمیت آموزش مبتنی بر جامعه و نگرش کل گرا به مراقبت سلامت می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، جامعه نگر، دانشجو، پزشکی، نگرش
 • ویدا سپاهی، احمد خشا، رضا پورمیرزاکلهر*، پروین رستمی صفحه 294

  روش های مختلفی برای ارزشیابی اساتید مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از این روش ها، استفاده از نظر دانشجویان است. علی رغم توسعه ی ارزشیابی آموزشی توسط دانشجویان، اجماع نهایی بر روی اعتبار این فرایند وجود ندارد و عوامل زیادی به عنوان تورش نتایج ارزشیابی دانشجویی مطرح شده است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی بود. در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی که در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. 554 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته مشتمل بر 37 سوال بود که با مقیاس لیکرت از «خیلی زیاد تا خیلی کم» از یک تا پنج امتیازبندی شده بود. سوالات شامل پنج حیطه ی مهارت های تدریس استاد (7 سوال)، خصوصیات فردی استاد (16 سوال)، خصوصیات فردی و نگرش دانشجو (6 سوال)، خصوصیات فیزیکی و زمان ارائه ی درس (4 سوال) و ویژگی فرایند ارزشیابی در دانشگاه (4 سوال) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان مرکز توسعه ی آموزش دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 73/0 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار آماری SPSS در سطح معنادار 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارتباط معناداری بین عوامل موثر مهارت های تدریس و خصوصیات فردی دانشجویان بر ارزشیابی آن ها از اساتید با وضعیت تحصیلی دیده نشد، اما نتایج نشان داد که خصوصیات فردی و نگرشی دانشجو، و زمان ارائه درس از دیدگاه دانشجویان از عواملی هستند که با وضعیت تحصیلی دانشجویان در ارزشیابی آن ها از اساتید، ارتباط معناداری دارد (037/0P=، 040/0P=). با توجه به معنادار نبودن حیطه های مهارت های تدریس و خصوصیات فردی استاد با وضعیت تحصیلی دانشجویان، به نظر می رسد که سطح علمی دانشجویان در ارزشیابی اساتید در این دو حیطه ی اصلی تاثیر چندانی نداشته باشد. لذا می توان با تغییراتی در فرم های ارزشیابی و برنامه ریزی های آموزشی، عوامل سوگیری در ارزشیابی اساتید را کاهش داد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، آموزش، وضعیت تحصیلی
 • زهره بادیه پیمای جهرمی، وحید سعادتمند، رسول اسلامی اکبر صفحه 304
  در سال های اخیر مهارت انجام معاینه ی فیزیکی به طور فزاینده ای در حرفه های مراقبت بهداشتی اهمیت یافته است و یادگیری موثر و پایدار این مهارت ها از جمله اهداف اصلی برنامه ی آموزش پزشکی بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رضایتمندی و یادگیری از آموزش تلفیقی درس معاینه ی فیزیکی انجام شده است. این مطالعه ی اقدام پژوهی بر روی 15 نفر از دانشجویان ترم دوم فوریت پزشکی در نیمسال اول تحصیلی 93-1392 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت. کلیه ی دانشجویان در درس معاینه ی فیزیکی به روش آموزش تلفیقی شرکت کردند. رضایتمندی دانشجویان از این روش آموزش تلفیقی توسط پرسشنامه ی روا و پایا ارزیابی شد (9/0=) و جهت ارزیابی یادگیری دانشجویان، نمرات دانشجویان با نمرات دانشجویان سال قبل که تدریس با روش آموزش متداول ارائه شده بود، مقایسه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کلیه ی دانشجویان از اجرای آموزش تلفیقی راضی بودند و با مواردی نظیر اینکه استفاده از فیلم آموزشی باعث ملموس تر شدن مطالب نظری و نحوه ی انجام مهارت ها شده و آموزش همتایان انگیزه ی آنان را برای یادگیری نحوه ی انجام معاینات افزایش داده است، موافق و کاملا موافق بودند. تفاوت معناداری در نمرات دانشجویان با دو روش آموزش تلفیقی و آموزش متداول دیده شد (005/0=p، 96/2=t، 40=df) و دانشجویان با روش آموزش متداول نسبت به روش آموزش تلفیقی نمرات بیشتری داشتند. تلفیق روش های مختلف آموزشی ضمن افزایش رضایت دانشجویان، انگیزه ی آن ها را برای یادگیری آموزش ارائه شده افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، یادگیری، دانشجویان، آموزش تلفیقی، فرایند نوین تدریس
 • رحمت الله مرزوقی، الهام حیدری، فهیمه کشاورز، معصومه حیدری صفحه 313
  هدف کلی پژوهش حاضر ارائه ی الگوی علی اعتماد و سکوت سازمانی دانشجویان نسبت به مدیران در پیش بینی تعهد آنان به دانشگاه می باشد. نمونه ی تحقیق شامل 215 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود، که با روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، مقیاس اعتماد دانشجویان به مدیران و مقیاس سکوت سازمانی و مقیاس تعهد دانشجویان به دانشگاه (کویین، 2000) بود که پس از محاسبه ی روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و کنی تحلیل شدند. اعتماد دانشجویان به مدیران پیش بینی کننده ی منفی و معنادار برخی ابعاد سکوت دانشجویان بود. به علاوه اعتماد به مدیران به نحو مثبت و معناداری میزان تعهد به دانشگاه را نیز پیش بینی کرد، همچنین مولفه های سکوت سازمانی مانند سکوت مداراورزانه و سکوت تخریب گرایانه به نحو منفی و معناداری میزان تعهد به دانشگاه را پیش بینی کرد. بنابراین هر قدر اعتماد به مدیران بیشتر باشد، دانشجویان کمتر سکوت می کنند و آزادانه و در محیطی سالم و سازنده عقاید و نظرات سازنده ی خود را ابراز می کنند. نتیجه ی چنین وضعیتی ارتقای سطح تعهد دانشجویان به دانشگاه خواهد بود.
  کلیدواژگان: اعتماد، سکوت سازمانی، تعهد، دانشگاه، مدیر
 • سعید خدابخش زاده، سمیرا امیرزاده مرادآبادی، صادق خدابخش زاده، محمد بنی اسد صفحه 323
  منابع انسانی مهمترین منابعی هستند که مدیران با استفاده از آن ها می توانند در جهت دستیابی به اهداف سازمان کوشش کنند. لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل موثر بر عملکرد این منابع می باشد. در این مطالعه برخی از عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی و راهکارهای مدیریتی آن در نیمه اول سال 1393 در حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم بررسی شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه، توسط یک نمونه ی 99 نفری از کل جامعه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: در میان پنج مولفه ی موثر بر بهره وری منابع انسانی، عوامل مربوط به شیوه ی و سبک رهبری با کسب میانگین امتیاز 383/4 از 5 بیشترین اهمیت را و عوامل مربوط به محیط و فضای فیزیکی با کسب میانگین امتیاز 959/2 از 5 کمترین اهمیت را در ارتقای بهره وری مدیران و کارکنان داشت. در این رده بندی، توانمندسازی کارمندان، عوامل فردی، سیستم های پاداش و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی در رده های دوم تا چهارم قرار داشتند. بر اساس یافته های این بررسی فقدان نگرش مناسب افراد به موضوع بهره وری و عدم ارایه ی آموزش های کاربردی و مناسب جهت ارتقای بهره وری مهمترین موانع بهره وری منابع انسانی شناخته شد. همچنین در میان راهکارهای موثر بر بهبود بهره وری، برنامه ریزی جهت تغییر و ایجاد نگرش مثبت در مقوله ی بهره وری منابع انسانی و ارتقای آن، مهمترین راه حل به دست آمد.
  کلیدواژگان: بهره وری، منابع انسانی، حوزه ی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بم
 • مهدی سیاح برگرد، آیه کیانی، سیدعابدین حسینی آهنگری، احمد حیدری صفحه 332
  امروزه برخلاف چندین دهه ی قبل که آدمی را موجودی سه بعدی متشکل از زیست، روان و اجتماع می دانستند، بعد چهارمی هم بدان افزوده اند و آن بعد، بعد معنوی است. دین و مذهب در زندگی تمامی افراد جامعه به خصوص دانشجویان تاثیرگذار است. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از معیارهای کارایی نظام آموزشی است، کشف متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در نظام آموزشی می انجامد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که شادکامی و دین باوری باعث بهبود عملکرد تحصیلی می شوند. مطالعه ی حاضر به روش اپیدمیولوژیک تحلیلی در سال1392 در بین 200 دانشجوی پزشکی ورودی سال های 1386 تا مهرماه 1391 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه از 2 پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی و شادکامی آکسفورد و میانگین معدل دو نیم سال گذشته ی دانشجویان استفاده شد و اطلاعات حاصل از آن ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد و برای ارتباط سنجی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها نشان داد که روی آوردن به مذهب و موفقیت تحصیلی در دخترها بیشتر از پسرها است. بین شادکامی و باورهای مذهبی در مردان و زنان و بین موفقیت تحصیلی و باورهای مذهبی در زنان ارتباط مثبت معناداری دیده شد. با توجه به یافته های فوق می توان با تقویت باورهای مذهبی دانشجویان پزشکی به ویژه خانم ها به پیشرفت تحصیلی آن ها کمک کرد و با روی آوردن بیشتر دانشجویان به مذهب از آنان افرادی شادتر ساخت.
  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، شادکامی، موفقیت تحصیلی
 • لادن مرادنژاد، فرشید خسروپور، فروزان رفیعی صفحه 339
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه ی آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی روانشناسی دانشگاه آزاد واحد زرند در نیمسال دوم 1391 انجام شد. به این منظور از تعداد1500 نفر دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد، یک ورودی، به روش تصادفی انتخاب گردیده و بر اساس شماره های دانشجویی زوج و فرد به دو گروه تقسیم شدند. 15 نفر از دانشجویان در گروه آموزش سنتی و 16 نفر دیگر در گروه آموزش به کمک رایانه قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه ی خلاقیت تورنس (1986) از دو گروه گرفته شد و پس از 16 جلسه معادل یک ترم آموزش سنتی و آموزش به کمک رایانه پس آزمون به عمل آمد، نمرات آزمون مربوط به درس انگیزش و هیجان به عنوان آزمون عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از SPSS ویرایش 19 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهشی به دست آمده با استفاده از روشt مستقل برای سنجش عملکرد تحصیلی بین دو گروه و روش تحلیل کوواریانس برای موثر بودن مولفه ی خلاقیت نشان داد که آموزش به کمک رایانه در خلاقیت دانشجویان تاثیر به سزایی دارد، ولی در عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری دیده نشد.
  کلیدواژگان: آموزش به کمک رایانه، آموزش سنتی، خلاقیت، عملکرد تحصیلی
 • ملیحه سعید فیروزآبادی، حامد تابش، سیدمحسن هاشمی، آزاده ساکی صفحه 347
  بسیاری از متخصصان آمار در انتقال مفاهیم به دانشجویان دچار مشکل می شوند. در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی نگرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی سنجیده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و معتبر یکی از مقالات در نظر گرفته شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین گروهی استفاده گردید. پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات کدگذاری شده و با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی (022/0P value=) و کل مقیاس نگرش نسبت به آمار (041/0P value=) در مقاطع تحصیلی مذکور و همچنین بین خرده مقیاس ارزش نگرش مثبت و منفی به سودمندی آمار در زندگی شخصی و حرفه ای دانشجویان در دو مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد (007/0P value=) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (280/0r=، 038/0P=) و خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (621/0r=، 001/0P=) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس تاثیر احساس مثبت و منفی نسبت به آمار با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی، دیده شد. بین میانگین نمره ی ارزش نگرش در دانشجویان مقاطع تحصیلی مورد بررسی تفاوت معنادار آماری وجود دارد. بدین جهت توصیه می شود که برنامه ریزان درسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی راهکارهایی همچون دخیل کردن مدرسان آمار در برنامه ریزی و چیدمان دروس دانشگاهی را به کار گیرند تا بدین وسیله از تجارب ایشان در برنامه ریزی صحیح سرفصل دروس آماری و کاربردی کردن بیشتر این درس برای دانشجویان استفاده شود.
  کلیدواژگان: آمار زیستی، یادگیری، نگرش، تکنولوژی، دانشجویان
 • وحید پاک پور، ندا مهرداد، صدیقه سلیمی، معصومه مقدم صفحه 356
  محیط آموزش بالینی دارای نقش مهمی در یادگیری دانشجویان پرستاری است. ارتقای کیفیت این محیط مستلزم بررسی میزان رضایت دانشجویان از آن می باشد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است که در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 انجام گرفت و هدف آن بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی بوده است. در این مطالعه، 127 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده ی پرستاری و مامایی ایران شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از نسخه ی وضعیت موجود «سیاهه ی محیط آموزشی بالینی» استفاده شد که حاوی 42 سوال در 6 حیطه می باشد. پژوهشگر در آخرین روز کارآموزی، در محیط بالینی دانشجویان حاضر شده و پس از ارائه ی اطلاعات لازم پیرامون اهداف پژوهش، پرسشنامه را در اختیار دانشجویان قرار داد و پس از تکمیل جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین «رضایتمندی دانشجویان از محیط آموزش بالینی» با سایر حیطه های مورد بررسی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (001/0p<). بیشترین ارتباط رضایتمندی دانشجویان از آموزش بالینی با حیطه ی «استفاده از ابداعات آموزشی در آموزش بالینی دانشجویان» و کمترین ارتباط با حیطه ی «توجه به تفاوت های فردی دانشجویان پرستاری» وجود داشت. این ارتباط بیانگر لزوم توجه بیشتر مربیان و برنامه ریزان آموزشی به روش های نوین آموزشی در محیط آموزش بالینی می باشد.
  کلیدواژگان: دانشجو، رضایت، آموزش، پرستاری، محیط بالینی
 • محمدعلی زمانی، غلامرضا حیدری، محمدحسن عظیمی صفحه 364
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه ی زمانی 1390 – 1389 بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در سال های 90 - 89، 350 نفر در 9 رشته اعلام گردید. تعداد 200 پرسشنامه توزیع و تعداد 175 مورد (5/87 درصد) دریافت گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز از نظر تشخیص درست نیاز اطلاعاتی خود و چگونگی تعیین و بیان آن با میانگین نمره ی 01/42، استفاده از روش های مناسب در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود با میانگین نمره ی 34/43، ارزیابی نتیجه ی فرایند جستجو در رابطه با رفع نیاز اطلاعاتی خود با میانگین نمره ی 43/16، استفاده از اطلاعات به دست آمده برای تولید اثری جدید با میانگین نمره ی 97/20، و آشنایی با مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از اطلاعات و پیروی از آن ها با میانگین نمره ی 86/23 می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی این دانشجویان در پنج استاندارد سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. در حد متوسط می باشد و در کل مهارت های سواد اطلاعاتی، نتیجه نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی جامعه ی مورد پژوهش در حد متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان سال آخر کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
 • محبوبه ممتازان، ناهید محمودی، مینا باغبان، سید عابدین حسین آهنگری صفحه 372
  افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد که به طور گسترده ای بر فعالیت های فرد تاثیر می گذارد، بهداشت روان فرد و به تبع آن روابط اجتماعی وی را به خطر می اندازد. این مطالعه به بررسی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی 92-91 و 93-92 پرداخته است. این مطالعه به شیوه ی توصیفی انجام شده است. جامعه ی پژوهش کلیه ی دانشجویان جدیدالورود رشته های دانشکده ی علوم پزشکی آبادان شامل رشته های پرستاری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و پزشکی با تعداد کل 325 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی GHQ با 28 سوال و پرسشنامه ی افسردگی بک با 21 سوال است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که رده ی سنی بین 17 تا 38 سال می باشد. تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر بیشتر بوده است. میزان افسردگی در میان دانشجویان رشته ی پزشکی بیشترین (51/0) و در رشته ی اتاق عمل کمترین (35/0) میزان است. بیشترین میزان افسردگی در گروه سنی بالای 31 سال (53/0) است. افسردگی در دانشجویان متاهل (47/0) بیش از دانشجویان مجرد است و در دانشجویان پسر (49/0) بیش از دانشجویان دختر است. بیشترین میزان سلامت روان مربوط به گروه سنی 30-26 سال (37/2) است. این مطالعه نشان می دهد که بین میزان افسردگی و سلامت روان دانشجویان جدیدالورود یک رابطه ی قوی و معکوس وجود دارد؛ لذا با انجام تمهیدات مناسب از سوی مدیریت امور دانشجویی باید به حفظ سلامت روان در سطح بالا تلاش نمود تا از بروز افسردگی جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: افسردگی، سلامت روان، دانشجو
 • صفحه 378
  بیماری های کبد بعنوان یکی از شایعترین بیماری های گوارشی بخش زیادی از مراجعان به مراکز درمانی را تشکیل می دهد و بدلیل آناتومی پیچیده و پرعروق آن درمان جراحی آن بسیار مشکل بوده و نیاز به تکنیک و تبحر خاصی دارد. اکثر اعمال جراحی هپاتوبیلیاری بسیار وقت گیر و پرخطر می باشد که راس آن ها عمل پیوندکبد است. متاسفانه در سال های گذشته اکثر اعمال هپاتوبیلیاری در مراکز درمانی استان انجام نمی گرفت و اکثر این بیماران بخصوص نیازمندان پیوند کبد مجبور به مراجعه به استان های همجوار برای ادامه درمان بوده اند.
 • صفحه 380
  ورود به دانشگاه موقعیت حساسی برای جوانان است که اغلب با تغییرات مهمی توام می باشد و موجب به وجود آمدن مشکلات جدیدی در روابط و سازگاری با محیط می گردد. دانشجویان در دانشگاه ها در دوران تحصیل با مشکلات فراوانی مواجه می شوند که می-تواند آسیب های جدی و آثار مخرب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. فشارهای روانی ناشی از تغییر شرایط زندگی، دوری از خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی و به تبع آن ها مشکلات آموزشی از جمله افت تحصیلی، انتقال و تغییر رشته غیر ضروری، کاهش و عدم کفایت علمی و تحصیلی، ترک تحصیل، کاهش کارایی، عدم دستیابی به اهداف آموزشی و طولانی شدن مدت تحصیل نمایانگر مسوولیت خطیر متولیان دانشگاه در جهت شناسایی و کنترل و پیشگیری از آسیب های آموزشی است.
|
 • Ashrafalsadat Hakim, Hussein Komeili Sani, Maryam Sohraby Khah, Frank Jafary, Moham Hoseein Haghighi Zadeh Page 277
  Clinical education can be considered as a learning Facilitator activity in clinical environment where the instructor and students participate equally, and its aim is to make assessable educational changing in the clinical arena. This cross-sectional study was done with the aim of assessment and analysis of Nursing Education Challenges in the clinical arena in domains of goals and educational programs, educator, educational environment, encountering with students, controlling and evaluating on all nursing students (n = 64) studied during the fourth educational year; the most participants were 53.6% female students; 76.8% single; at age of 22-24 years; 51.8% in 8th semester; 48.2% in 7th semester; and 77.4 of their scores average was 14 to 17. Afterwards, data were analyzed by SPSS19.Furthermore, the result showed that the domain of instructor was the most desirable (48.1%), while educational environment and controlling and evaluating section were the most unfavorable (51.9%); in general, participants indicated that clinical education status was 33.9% desirable, 62.5% moderate and 3.6% undesirable. In other words, the majority of students expressed moderate status of clinical education. According to the results, facilities improvement, clinical environment equipment, tools revising and evaluation process are recommended.
  Keywords: Challenges, Nursing Education, Clinical Arena
 • Narges Malih, Kambiz Abachizadeh Page 286

  There is an urgent need to change medical education program based on community needs that caused to reform medical educational program. The aim of this study was to determine student's attitude to community oriented education at Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. This descriptive cross sectional study performed on 130 fourth term medical students. The instrument was a self-rated questionnaire including 13 attitude and 5 demographic questions. For evaluation of construct validity, factor analysis was performed; and comparison of groups was done by ANOVA and t tests; level of significance also was considered P<0.05. 120 members of students participated in the study (response rate 92.3%), 57.6% were female and their age ranged from 20 to 23 years. The mean (Standard Deviation) of overall attitude score, score of holistic health care scope, and score of the importance and need of community oriented education was 3.86 (0.74), 3.97 (0.80) and 3.69 (0.86), respectively, that all of them were higher in compare with mid score(mean score between one to fine) (p<0.001); moreover, the overall attitude score and scores of the two scopes were higher in females (p<0.001), but the difference between age groups was not significant (p>0.05). This study suggests the positive attitude of student in holistic health care, and the importance and need of community oriented education.

  Keywords: Education, Community Oriented, Student, Medical, Attitude
 • Vida Sepahi, Ahmad Khoshay, Reza Pourmiza Kalhori, Parvin Rostami Page 294

  Different methods are used for teacher's evaluation; one of these methods is using students comment. Despite development of educational evaluation by students, it doesnt exist a positive attitude for this process because of different factors affection. This study was conducted to investigate factors affecting teacher's evaluation from student's viewpoint and its relation with educational achievement. In this descriptive analytical study, 554 participants studying at Kermanshah University of Medical Sciences in 2013 were selected using simple random sampling. Self-administered questionnaire was used to collect data which consisted of 37 questions with Likert scale ranging from very high to very low rating of 1 to 5, respectively. Questions included five areas of teaching skills (7 items), teacher's personality characteristics (16 items), students’ personality characteristics and attitudes (6 items), physical characteristics and time course (4 items), and evaluation process at university (4 items). Content validity of the questionnaire determined by respective experts, and its reliability was calculated 0.73 through chronbach's alpha test. Affecting factors on teaching skills and student's personality fields with teachers evaluation and educational achievement were not significantly related. Although, result showed that student's personal characteristics and attitude besides time of course presentation were factors that had significant relationship with students educational achievement in their teachers evaluation (p=0.04, p=0.37). Regarding no significant relationship of teaching skills and teacher's personal characteristics with students educational achievement, it seems that student's scientific level in teachers evaluation is ineffective factor, therefore, factors affecting teachers evaluation can be reduced by altering forms and educational curriculum.

  Keywords: Evaluation, Education, Achievement
 • Zohreh Badiyepeymaye Jahromi, Vahid Saadatmand, Rasool Eslami Akbar Page 304
  In recent years, physical examination skills are increasingly important in the health care professions, and effective and sustainable learning of these skills has been one of the main goals of medical education. This study aimed to determine student's satisfaction and learning by blended education of physical examination course. This action research study was accomplished on 15 second semester of medical emergencies students studied at the first semester of academic year in 2013-2014 at Jahrom University of Medical Sciences; all students participated in course of physical exam that educated through blended education. Afterwards, student's satisfaction about blended education was assessed with valid and reliable questionnaire (=0.9); and for evaluating student learning, the participant's scores were compared with the scores of students taught in the previous year, whom was educated with conventional training methods. Therefore, the result of the study showed that all students were satisfied with the implementation of blended education, and agreed and completely agreed with items such as using educational videos makes theoretical content and how to do skills more tangible, and with peer education increases their motivation to learn how to exam. Significant difference in student's scores with blended education and conventional teaching were commonly observable (df =40, t=-2.96, p=0.005); moreover, conventional education illustrated higher scores than that obtained by students in blended education. Combining various methods of education in addition to considering the facilitation role of peers in increasing student satisfaction will promote their motivation to learn provided training.
  Keywords: Satisfaction, Learning, Students, Blended Education, New Process of Teaching
 • Dr. Rahmatollah Marzoghi, Elham Heidari, Fahimeh Keshavarzi, Masomeh Heidari Page 313
  The main purpose of this study was to make a causal model of trust and organizational silence to manager's commitment to university. This study was a descriptive-correlation research and statistical population consisted of all students (n=215) selected through random sampling method at Shiraz University of Medical Sciences during an academic year in 1392-93. Research tools included trust-in-managers questionnaire by Forsite and Adams (2004), organizational silence questionnaire by Brinsfield (2009) and Queen (2000) that were distributed between the sample after calculating their validity and reliability; moreover, data was analyzed through Path Analysis method based on Baron & Keni (1986). Afterwards, results of the research showed that student's trust in managers was a significant negative predictor of some aspects of student's silence, while it considered as a significant positive predictor of commitment to university; in addition, silence variables such as acquiescent Silence and deviant Silence significantly anticipated the rate of commitment to university negatively; how much the confidence to directors is higher, therefore, students are less silent and freely express their ideas and constructive comments in a healthy environment; the more trust in the organization, then the less silence of students. Consequently, Educational administrators are responsible for promoting confidence among students that would be certainly a commitment to maintain the goals and mission of higher education.
  Keywords: Trust, Organizational Silence, Commitment, Administrators
 • Khodabakhshzadeh Saeed, ÓÃی, ÑÇ Amirzadeh Moradabadi, Sadegh Khodabakhshzadeh, Mohammad Baniasadi Page 323
  Human resources are the most important resources that managers can use to achieve the goals they strive. The necessityof proper human resource management is to identify the factors affecting the performance of these resources. In this study, some of the factors affecting the operation productivity of human resource and its management solutions were investigated in 1st half of1393 at Education department of Bam University. To test the research hypotheses, the required information by the questionnaire was obtained from a total 99 samples by random sampling method. The results showed among the factors affecting the efficiency of human resources, those related to leadership style by achieving an average score of 4.383 from the 5 consided as the most important one, while those related to the environment and the physical environment by achieving an average score of 2.959 from the 5 were the least important in improving the productivity of managers and employees. By this classification, employee empowerment, personal factors, factors related to organizational culture and reward systems were ranked at second to fourth. According to Meyer's findings, the absence of review of the appropriate attitude and failure to provide practical training in order to improve to productivity and efficiency of human resources management was known as the most important obstacles. Among the strategies affecting the efficiency improvement, planning to change and creating a positive attitude in terms of productivity and improvement of human resources was achieved the most important remedy.
  Keywords: Productivity, Human Resources, Education Deputy, University of Medical Sciences Bam
 • Mehdi Sayyah Bargard, Ayeh Kiani, Alireza Olapour, Seyed Abedin Hoseini Ahangari, Ahmad Heidari Page 332
  Nowadays in contrast to previous decades that man was distinguished as a 3-dimensional being consist of biology, psych and society, then a 4th dimension added and that is moral aspect of human. In addition, Religion plays an impressive role in life of every member of society especially students. As success and failing in education is one of the scales that shows the effectiveness of educational system; so finding the effective variables on educational performance leads to better cognition and prediction of variables in educational system. Furthermore, many investigations showed that happiness and religious beliefs lead to educational progress. Hence, present study was held in 1392 among 200 medical students accepted between 1386 to 1st academic semester in 1391 in analytic epidemiologic way at Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences.. Research material consisted of 2 questionnaires includingReligious Tendency and Oxford Happiness Questionnaire, and mean of 2 previous semesters averages were used. Afterwards, this data was analysed by SPSS and used Pearson correlation coefficient in order to evaluate relationship between variables. Consequently, findings showed that religious beliefs and educational success among girls were more than boys. Between happiness and religious beliefs in two genders, men and women, and between educational success and religious beliefs just among women were realized a positive significant relationship. Findings, therefore, indicated that we can help educational success in medical students specially women by enhancing religious beliefs although, besides by participating in religious activity make them happier
  Keywords: Religious Beliefs, Happiness, Educational Success
 • Ladan Moradnejad, Farshid Khosropour, Forouzan Rafie Page 339
  The present study was aimed to investigate the effect of computer assisted instruction (CAI) on creativity, metacognition and academic performance on psychology students of Zarand Azad University in second term of 1391. For this reason of 1500 students, 32 psychology students were randomly selected and divided into two groups upon even and odd of student's numbers. 15 members were placed in traditional education group and the others students were set in Computer-Assisted Instruction (CAI) group. At first, two groups were asked to take a pretest by using the Torrance creativity questionnaire (1986); after 16 sessions of traditional education and Computer-Assisted training, a post test was taken, too. The final scores of motivation and emotion were used for academic performance examination. The data was then analyzed by using SPSS19. Research findings collected by independent t test to measure academic performance between two groups, and covariance analysis for effectiveness of the creativity components showed that computer assisted instruction had a considerable impact on creativity; although, significant difference wasnt observed in the academic performance of two groups. Moreover, the results showed that both traditional instruction and computer assisted instruction were effective on student's academic performance; while in the traditional teaching method, students had less impact on creativity. Accordingly, the computer assisted instruction method probably was more practical, and student engagement with the subject and allocating sufficient time for learning computer-assisted instruction were more objective. In addition, further studies with larger sample size and examining other related variables were suggested
  Keywords: Creativity, Computer, Assisted Instruction, Academic Performance
 • Maliheh Firoozabadi, Hamed Tabesh, Seyed Mohsen Hashemi, Azadeh Saki Page 347
  Many statisticians encounter with a problem in conveying concepts to students. Hence, this cross-sectional descriptive study reviewed student's attitudes toward biostatistics and using technology at Bushehr University of Medical Sciences. Information was obtained through standard and reliable questionnaire of a paper whose content validity and reliability was determined through factor analysis and intra-group correlation coefficient. After collecting and completing, questionnaires were coded and analyzed with SPSS statistical software version 20. Tests analysis was accomplished by statistical analysis consisted of descriptive parameters, Pearson correlation and t-test. The results showed that there were significant differences between the positive and negative attitudes subscale about student's knowledge and skills in application of cognitive statistics (p=0.022) and total scale of attitudes toward statistics in mentioned education sectors (p=0.041), and also between the subscales of positive and negative attitudes toward usefulness of statistics in personal and professional life among professional doctorate and master's degree students (p=0.007). Furthermore, there was a significant relation between the positive and negative attitudes subscales about student's knowledge and skills toward use of cognitive technology with Subscales of attitudes toward learning statistics and use of technology (p= 0.001, r=0.621). The highest correlation was observed between positive and negative emotional impact subscale toward statistics with attitude subscale toward learning statistics by using technology while the lowest assosiation was between positive and negative attitudes subscale related to student's knowledge and skills toward use of cognitive technology with attitude subscale toward learning statistics by technology. There was a statistically significant difference between the mean score of attitude value of students at various educationl levels. Therefore, it is recommended that Curriculum planners at universities and higher education centers apply strategies such as enlisting the statistics teachers in planning and arrangement of university courses, thereby, their experiences will be usefullin proper planning courses in statistics and applying these lessons for students.
  Keywords: Biostatistics, Learning, Attitude, Technology, Graduated Students
 • Vahid Pakpour, Neda Mehrdad, Sedigeh Salimi, Masoumeh Moqaddam Page 356
  Clinical learning environments have an important role in the learning of nursing students, hence promotion its quality needs to assess students satisfaction of clinical learning environment. The present study aimed to evaluate nursing students’ satisfaction from clinical learning environment; it was a cross-sectional study and conducted in the first semester of academic year in 2009-2010. 127 B.Sc. nursing student at Iran nursing & midwifery faculty participated in this study. Data were collected through actual form of the “Clinical Learning Environment Inventory” which included 42 items in 6 domains; at last day of clinical traing, the researcher was present at the student’s clinical learning placement, and after explained and clirified necessary information about purpose of study, questionnaire gave to students, then all questionnaires were collected after completion. In addition, data was analyzed by SPSS version 16 using descriptive and inferential statistic. The results showed that there was statistical significant assosciation between students’ perceptions of all domains and their satisfaction of clinical placement (p≤0/001). In other words, the most satisfaction relationship was with "innovation" domain while the minimal association observed with "individualization" domain. According to esearch findings, the association emphasizes on more attention from educators and educational planners at all domains of the clinical learning environment, especially innovative instructional methods there.
  Keywords: Student, Satisfaction, Education, Nursing, Clinical Learning
 • Mohammadali Zamani, Gholamreza Heidari, Mohammad Hoseein Azimi Page 364
  The purpose of present study was to evaluate information literacy of final year undergraduate students at Islamic Azad University of Ramhormoz during 2010 -2011 based on ACRL information literacy standards. It was a descriptive and analytical research; and the population consisted of all final year undergraduate university students who studied at various courses of electronics, psychology, family studies, civil ngineering, Arabic literature, Persian literature, accounting, law and computer; data-gathering tool was researcher-made questionnaire including 36 items of the Leikert scale type. After data collected, data analysis has been done at two descriptive and analytical levels by using spss software. Research findings then indicated that population mean for both awareness of their correct understanding of their information needs and how to determine and express was 42/01; familiarity of student with correct methods to achieve information was 43/34; familiarity of student with evaluation of search process results was 16/43; awareness of how to use information was 20/97; and also familiarity with legal issues, economic and social use of information and follow them was 23/86. In otgher word, the result ofstudy indicated the moderate information literacy of undergraduate students based on ACRL standards indices. In conclution, it presented to improve status of information literacy among students by holding seminars and lectures at universities to raise student's awareness of innovation and technology as well as preparing brochures to use at the library, and holding introductory workshops with online information databases to help students increase their understanding of the sources of information.
  Keywords: Information Literacy, Final Year Undergraduate Students, Islamic Azad University Ramhormoz City
 • Mahboobeh Momtazan, Nahid Mahmoodi, Mina Baghban, Seyed Abedin Hoseini Ahangari Page 372
  Depression is the most common mental disorders that doesn also differ widely on individual activities, mental health and therefore his social relations My¬Andazd risk. This study examined the rates of depression and mental health among new students in Abadan School of Medical Sciences in two consecutive academic years 92-91 and 93-92's. This descriptive study has been done. The study population included all new students Abadan medical school of nursing, operating room, laboratory and medical sciences with a total of 325 people. Data collection, GHQ depression with 28 questions and 21 questions. To analyze the data, SPSS 18 software was used. Results showed that the age group between 17 and 38 years. The number of female students is higher than male. The depression in the medical field most (51/0) and in the operating room the lowest (35/0) rate. Most of depression at the age of 31 years (53/0) is. Depression married (47/0) over single students and male students (49/0) over female students. Most of the mental health in the age group 30-26 years (37.2) is. This study showed a strong relationship between depression and mental health of new students and the reverse is not so appropriate arrangements with the Student Administration should maintain a high level of mental health in the effort to prevent depression Bh¬Ml prevent it.
  Keywords: Depression, Mental Health, Students
 • Amin Bahreini Page 378
 • Mehdi Tavala, Abdol Hoseein Shakur Niya, Maryam Aslami Page 380