فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - پیاپی 15 (پاییز 1394)

فصلنامه روانشناسی سلامت
پیاپی 15 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آرزو حسینی، فرهاد خرمایی، فرهاد عصارزادگان، امید حسامی، محمدرضا تقوی، نورالله محمدی صفحات 1-20
  سردرد هدف بزرگی برای مداخلات بهداشت عمومی به شمار می رود. از آنجا که استرس و آشفتگی های هیجانی به عنوان عوامل راه انداز مهم در انواع سردرد مطرح هستند، بنابراین موضوع تنظیم هیجان می تواند به عنوان عاملی در سازگاری و کنترل موثر این اختلال مطرح باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار بود. طی یک طرح علی- مقایسه ای دو گروه 30 نفری از کلیه بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و سردرد تنشی، مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان امام حسین (ع) تهران با تشخیص نورولوژیست در چهارچوب ملاک های تشخیصی انجمن بین المللی سردرد به صورت در دسترس انتخاب و با گروه بهنجار همتاسازی شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که افراد مبتلا به سردرد میگرنی نسبت به گروه بهنجار از راهبردهای مثبت کمتری استفاده می کنند. همچنین زنان در هر دو گروه مبتلا به سردرد میگرنی و بهنجار از مردان مبتلا به میگرن و بهنجار در استفاده از راهبردهای مثبت نمرات بالاتری کسب کردند. بدین صورت آموزش تنظیم هیجان با آگاه نمودن مبتلایان به سردرد از هیجان های مثبت و منفی خود و کمک به پذیرش و ابراز به موقع آنها، می تواند سلامت روان آنان را ارتقاء بخشد، لذا آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به این گروه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، میگرن، سردرد تنشی
 • مهرداد اکبری، احمد علیپور، حسین زارع صفحات 20-30
  زمینه
  بیماری سرطان مشکلات فراوانی در ابعاد جسمانی، روان شناختی و اجتماعی از جمله تحمل درد و کاهش کیفیت زندگی ایجاد می کند.
  هدف
  این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر میزان درد، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان ساکن در شهرستان دزفول انجام شد.
  روش
  این تحقیق یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری است. برای این منظور طی دعوت نامه ای غیر رسمی از 34 بیمار که دارای شرایط مطالعه بودند ثبت نام به عمل آمد. این بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش برنامه 8 هفته ای 5/1 ساعته مهارتهای مقابله با استرس (لازاروس و فولکمن، 1984) قرار گرفت و گروه کنترل تا پایان برنامه برنامه درمانی عادی خود را دریافت نمودند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای برنامه، پرسشنامه مختصر شدت درد و پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج توصیفی نشاندهنده وضعیت بهتر گروه آزمایش در متغیرهای کیفیت زندگی و ابعاد آن و درد و ابعاد آن، نسبت به گروه کنترل بود. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نیز با کنترل اثر پیش-آزمون، نشان داد که آموزش مهارتهای مقابله با استرس باعث بهبود در کیفیت زندگی و ابعاد عملکردی و علائم آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه شده است. همچنین این برنامه در کاهش شدت درد و کاهش تداخل درد در عملکرد روزمره این بیماران شده است.
  کلیدواژگان: مهارتهای مقابله ای، درد، کیفیت زندگی، سرطان پستان
 • نازیلا خطیب زنجانی، مژگان آگاه هریس صفحات 30-40
  زمینه و هدف
  اعتیاد به اینترنت در دانشجویان یکی از اعتیادهای جدید در جوامع مدرن محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در گرمسار بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی گرمسار در سال 2013 تشکیل داد که 286 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ و فرم کوتاه نئو بود.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که بین رتبه نمرات شرکت-کنندگان گروه بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در عامل های برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی تفاوت معنادار وجود داشت (05/0p<). به گونه ای که شرکت کنندگان گروه در معرض اعتیاد به اینترنت در هر یک از عوامل مذکور رتبه کمتری در مقایسه با گروه بدون اعتیاد به اینترنت را گزارش کردند.
  نتیجه گیری و بحث: سه مولفه شخصیتی برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی در افراد در معرض اعتیاد به اینترنت کمتر از افراد بدون اعتیاد به اینترنت است. از این رو، به نظر می رسد افراد در معرض اعتیاد به اینترنت به واسطه سردبرخورد بودن کمتر با دیگران توافق می کنند و ظیفه-شناسی کمتری را گزارش می کنند، از این رو برای گذران وقت خود به اینترنت پناه می برند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، دانشجو، برون گرایی، توافق گرایی، وظیفه، شناسی
 • حدیث محمودصالحی، عبدالعزیز افلاک سیر، نورالله محمدی * صفحات 40-50
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دینداری با واسطه گری نظم بخشی هیجانات در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان بود.

  روش

  جامعه ی آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان دبیرستان های نواحی پنج گانه اصفهان بود که از بین دانش آموزان دبیرستان ها در سال 1391 تعداد 383 نفر(176پسر و 207 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه دینداری، پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانات و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی گردآوری و از طریق روش های آماری تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دشواری در نظم بخشی هیجانی در رابطه میان دینداری و رفتار پرخطر تا اندازه ای واسطه شده است. همچنین، رابطه مستقل معناداری بین دینداری و رفتارهای پرخطر وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نوجوانانی که اعتقادات مذهبی قوی تر ی دارند و هیجاناتشان را به گونه ای موثر تنظیم می کنند به احتمال کمتر در رفتارهای پرخطر شرکت می کنند.

  کلیدواژگان: دینداری، نظم بخشی هیجانی، رفتارهای پرخطر
 • عذرا زبردست، محمدعلی بشارت، رضا پورحسین، هادی بهرامی، حمید پورشریفی صفحات 50-60
  هدف
  مشکلات بین شخصی و مهارت های تنظیم هیجانی در پژوهش های مختلف به عنوان تفاوتهای روانشناختی گروه چاق و اضافه وزن مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن انجام گرفت.
  روش
  این پژوهش یک پژوهش بنیادی از نوع طرح های شبه آزمایشی است. تعداد 80 زن با BMI بالای 9/24 در این پژوهش شرکت کردند. از این افراد خواسته شد پرسشنامه مشکلات بین شخصی (IPP-127؛ هروویتز و همکاران، 1988) و پرسشنامه تنظیم هیجانی (ITEC-27؛ برکینگ و زنوج، 2008) را تکمیل کنند. دو گروه چاق و اضافه وزن طول مدت 6 ماه دو روش درمانی روابط بین شخصی و مدیریت هیجانی گرفتند و در پایان روش درمانی کاهش وزن بر حسب شاخص توده بدنی (BMI) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که IPT و ITEC بر کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن متفاوت است. زنان چاق با درمان روابط بین شخصی در مقایسه با زنان چاقی که درمان تنظیم هیجانی دریافت کردند، کاهش وزن بیشتری داشتند؛ درحالیکه زنان دارای اضافه وزن که درمان مدیریت هیجانی دریافت کردند در مقایسه با زنان اضافه وزنی که درمان روابط بین شخصی دریافت کردند، کاهش وزن معناداری نداشتند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت درمان روابط بین شخصی و تنظیم هیجانی، درمانی موثر برای کاهش وزن افراد چاق و دارای اضافه وزن است.
  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، مهارت های تنظیم هیجانی، درمان روابط بین شخصی
 • مریم رهنمای، سیدموسی کافی ماسوله، مجید برادران، فرزانه رنجبر نوشری، بابک بخشایش صفحات 80-89
|
 • Arezoo Hosseini Pages 1-20
  The Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies Among Patient With Migrain Headache, Tention Headache and Normal Individuals The goal of this study was to compare facets of cognitive emotion regulation strategies in patient with migraine headache, tension headache and normal individuals. The design of this study was causal- comparative and statistical study population included all patients with migraine and tension headache referred to neurology clinic of Tehran Imam Hossein Hospital at May-December 2012. The sample of study included 30 patients with migraine headache, 30 patients with tension headache and 30 normal individuals.The methode of sampling was available sampling.The instrument was Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The data was analyzed by MANOVA and HOC Tukey test. The results show that there are significant differences in facets of cognitive emotion regulation strategies among migraine headache, tension headache and normal individuals.
  Keywords: Cognitive regulation, Emotion regulation, Cognitive Emotion regulation, Migraine headache, Tension headache
 • Mehrdad Akbari Pages 20-30
  Breast cancer can cause of many problems in physical, mental and social performance, including pain and can cause reduced quality of life. The aim of this study is the effect of coping skills training program on pain and quality of life in breast cancer patients residing in the city of Dezful. Method of this study is a quasi-experimental research design with pretest - posttest control group. During an informal invitation 34 patients were enrolled in the study were eligible. The patients were randomly divided into experiment and control groups (each group include 17 subjects). Experiment group were received 8 sessions 1.5 h weekly of coping skills program (Lazaruss, Folkman, 1984). Participants completed brief pain questionnaire (BPI) and quality of life questionnaire (European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)) before and after starting the program.
  Findings
  The results of the descriptive analysis showed that experimental group have better in global quality of life and its dimensions, also experiment group reduced in both severity pain and interference in daily functioning than the control group. MANCOVA analysis demonstrates that coping training caused enhancement of quality of life and diminish the pain in experiment group.
  Keywords: Coping skills, Pain, Quality of life, breast cancer
 • Nazila Khatib Zanjani Pages 30-40
  Background
  The Internet addiction among students in university is one of the modern addictions in modern societies. The purpose of this research was to compare of five-factor NEO personality traits among non-addiction and exposed to addiction students in Garmsar.
  Methods
  This research was a comparative- causality study. The statistical population included all male and female bachelor`s degree students in Garmsar university during 2013 that 286 subjects were randomly selected by multistage clustering. Data was collected by two questionnaires including Yung`s Internet addiction test and the short form of five-factor Revised NEO Personality Inventory.
  Findings
  Data analysis revealed a significant difference in non-addiction and exposed to addiction students between the personality traits of extroversion, agreeableness and conscientiousness (p
  Conclusions
  Three personality traits of extroversion, agreeableness and conscientiousness are less in exposed addiction students than non-addiction groups. So, exposed to addiction students because of introversion have less agreeableness with others and reported less conscientiousness, so they spent much time on internet.
  Keywords: Internet addiction, Students, extroversion, agreeableness, conscientiousness
 • Hadis Mahmoodsalehi, Abdolaziz Aflaksair, Norallah Mohammadi Pages 40-50
  Aim

  This research aimed at surveying the role of predicting religiosity on tendency toward high risk behaviors in adolescent mediated by emotion regulation.

  Method

  The statistical population of this study comprised all the students of Esfahan five areas high schools. Among them in 1391, a total of 338 people (176 male,207 female) who were selected using random multistage cluster sampling method. The subjects completed the following questionnaires: Religiosity scale, Difficulty in Emotional Regulation scale, Iranian Adolescent Risk-Taking scale. The data were analyzed with SPSS 16 and AMOS Graphics 21 (statistical software) through path way analyses and multiple regression method.

  Results

  Result showed that difficulty in emotion regulation mediated to some extent between religiosity and high risk behaviors. There was independent and significant association between religiosity and high risk behaviors.

  Conclusion

  Adolescent who have stronger religious beliefs and regulate their emotions effectively less likely to engage in risky behaviors.

  Keywords: Religiosity, Emotion Regulation, High Risk Behaviors
 • Azra Zebardast Pages 50-60
  Background
  Interpersonal problems and and emotional regulation skills in studies as psychological differences of obese and overweight women has been reviewed and approved.The present study comparede the efficacy between interpersonal therapy and emotional management of weight loss in obese and overweight women.
  Method
  80 women with a BMI over 24/9 participated in this study. Asked subjects to complete Interpersonal Problems (IPP-127, Horovitz, et al, 1988) and emotional regulation Questioneres (ERSQ-27, Berking & znoj, 2007). Overweight and obese groups were trated during 6 months with two method, IPT and ITEC. At the end of treatment,were investigated weight loss as BMI.
  Result
  result showed that IPT and ITEC are different on weight loss in obese and overweight women. Obese women with IPT compared obese with ITEC loss weight greater. While weight loss in overweight women with ITEC compared overweight with IPT was not significant. Based in the findings, we conclude that IPT and ITEC are an effective treatment for weight loss in obese and overweight women.
  Keywords: obesity, overweight, body mass index (BMI), emotional regulation, interpersonal therapy