فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - پیاپی 16 (زمستان 1394)
 • پیاپی 16 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی در بیماران مزمن اسکلتی- عضلانی
  مریم نامغ، مهرآور مومنی جاوید *، سیمین حسینیان صفحه 4
  خانواده به عنوان یک عامل مهم اجتماعی موثر بر درد مزمن امروزه مورد توجه پژوهشگران حوزه درد قرار گرفته است زیرا این نهاد یکی از محیط های موثر بر سلامت جسمی و روانی افراد است که شرایط لازم برای رشد و رسیدن به تعادل جسمی، روانی، اجتماعی را فراهم می آورد.خانواده این شرایط را از طریق انجام یکسری اعمال مشترک انجام می دهد که به این اعمال کارکرد خانواده گفته می شود.بر این اساس پژوهشی به منظور بررسی سهم ابعاد کارکرد خانواده در میزان حرکت هراسی با تعداد 100 نفر بیمار مبتلا به دردهای اسکلتی عضلانی با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انجام شد. در این تحقیق برای بررسی ابعاد کارکرد خانواده و حرکت هراسی ناشی از درد مزمن به ترتیب از پرسشنامه های(FAD) و(TSK) استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین کارکرد کلی خانواده و متغیر حرکت هراسی با مقدار (219/0) در سطح 05/.=α معنا داراست و این رابطه به صورت مستقیم می باشدو از میان ابعاد کارکرد خانواده حل مساله، آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی و ارتباطات بیشترین میزان ارتباط را با این متغیر نشان دادندو ابعاد کارکرد خانواده میزان حرکت هراسی ناشی از درد مزمن اسکلتی عضلانی را تبیین می کند همچنین حل مساله در خانواده با حدود 9.1 درصد، بیشترین تبیین را در پیش بینی متغیر میزان حرکت هراسی دارا است.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، حرکت هراسی، درد مزمن اسکلتی عضلانی
 • مهناز علی اکبری دهکردی صفحه 5
  هدف این مطالعه مقایسه اختلالات رفتاری برونی سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی می باشد.
  روش بررسی
  جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، منطقه شش انتخاب و در بین مدارس موجود در این منطفه دو مدرسه پسرانه و به طور کلی 220 دانش آموز به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. از چک لیست رفتاری کودکان (CBCL) به عنوان ابزار در این مطالعه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که به طور کلی اختلالات رفتاری برونی سازی شده بین پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی در سطح 05/ 0> P تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت در اختلال سلوک و اختلال بی اعتنایی مقابله ای دیده شد در حالی که بین این دو گروه در اختلال بیش فعالی- کمبودتوجه تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0 P...
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری برونی سازی شده، اضافه وزن، پسران
 • عباس بیات اصغری، بنفشه غرایی، حسن حیدری، سحر موسی نژاد، جواد جواهری، احمد آرامون صفحه 10
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های ابعاد شخصیت برون گرایی در برابر درون گرایی، صفات روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.
  روش
  در یک طرح پژوهشی مقطعی تعداد 100 بیمار دیابتی نوع 2 با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. این بیماران پرسشنامه های تجدید نظر شده شخصیت آیزنگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه تبعیت از درمان را تکمیل کردند. در این مطالعه از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.
  یافته ها
  به جزء متغیر درون گرایی و برون گرایی بقیه متغیرها با تبعیت از درمان ارتباط معناداری داشتند. بدین صورت که بین صفات شخصیتی روان رنجوری با تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس تحلیل رگرسیونی خطی با افزایش روان رنجوری، تبعیت از درمان کاهش می یافت. بین صفات شخصیتی ثبات هیجانی با تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود داشت که بر اساس تحلیل رگرسیونی خطی با افزایش باثبات بودن، تبعیت از درمان افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش بر تاثیر صفات شخصیتی ثبات هیجانی و روان رنجوری بر پیروی و تبعیت از درمان در بیماران دیابتی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: کلید واژه: دیابت، صفات شخصیتی، سبک های مقابله، تبعیت از درمان
 • حجت دمیری، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، عبدالزهرا نعامی صفحه 20
  چکیده
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر علایم افسردگی و علایم عمومی اختلالات روان تنی کارکنان انجام شد.
  مواد و
  روش
  طرح پژوهش، تجربی میدانی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بودند. نمونه تحقیق نیز شامل 30 نفر از کارکنان بودند که بعد از غربال گری اولیه به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامه افسردگی بک(1988)فرم بلند و پرسشنامه علایم عمومی اختلالات روان تنی موهر(2000) استفاده شد. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس مداخله آزمایشی بر روی گروه آزمایش به صورت 11 جلسه 60 دقیقه ای مدیریت جامع استرس اجرا شد. و در پایان پس آزمون اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد(0001/0 > p). بنابراین آموزش مدیریت جامع استرس باعث کاهش علایم افسردگی و علایم عمومی اختلالات روان تنی در کارکنان شده است.
  نتیجه گیری
  می توان از آموزش مدیریت جامع استرس به عنوان یک مداخله موثر به منظور کاهش علایم افسردگی و علایم عمومی اختلالات روان تنی در کارکنان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت جامع استرس، علایم افسردگی، علایم عمومی اختلالات روان تنی
 • محمد اورکی، مریم امیرآبادی، شیما حیدری صفحه 31
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان بیماران استومی تهران انجام گرفت.
  روش
  در این مطالعه همبستگی، 169بیمار استومی عضو انجمن استومی ایران که کمتر از 6 ماه از جراحیشان گذشته بود داوطلبانه شرکت کردند، و با پرسشنامه های کیفیت زندگی بیماران استومی، حالت-صفت بیان خشم اسپیلبرگر و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد،ابعاد جسمی و اجتماعی با تمامی مولفه های سلامت روان رابطه معنی دار دارند.بعد روانی نیز با اضطراب و بی خوابی، و افسردگی رابطه معنی دار دارد.بعد معنوی با اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی، و افسردگی و کیفیت کلی زندگی نیز با نشانه بدنی و افسردگی رابطه دارد. بین خشم درون ریز با نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، و افسردگی، خشم برون ریز با نشانه های بدنی و اضطراب و بی خوابی و خشم کلی با نشانه های بدنی، رابطه معنی دار وجود دارد.با توجه به نتایج، دو متغیر شاخص خشم و کیفیت زندگی، با هم 58/0 درصد واریانس سلامت عمومی را پیش بینی کرده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه خشم و کیفیت زندگی با سلامت عمومی بیماران استومی، می توان با آموزش مهارت های زندگی و کنترل خشم به ارتقای کیفیت زندگی این بیماران پرداخته و سلامت جسم و روانشان را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: استومی، سلامت عمومی، شاخص های خشم، کیفیت زندگی
 • عیسی جعفری، نادر حاجلو صفحه 40
  هدف
  از جمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روانشناختی و اجتماعی است که در بررسی های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد براساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود.
  روش
  برای این مطالعه همبستگی، نمونه ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به مواد مخدر و 30 فرد سالم) از جامعه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد اردبیل و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های حمایت اجتماعی فلمینگ، استرس ادراک شده کوهن و هیجان خواهی زاکرمن استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل ممیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان هیجان خواهی و استرس ادراک شده منفی در افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از افراد غیر معتاد است اما میزان استرس ادراک شده مثبت و حمایت اجتماعی در افراد غیر معتاد بیشتر از افراد معتاد است. در این تحقیق با آگاهی از میزان هیجان خواهی، حمایت اجتماعی، استرس ادراک شده منفی و مثبت، به خوبی امکان طبقه بندی افراد مورد مطالعه در دو گروه معتاد و غیر معتاد فراهم شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق ارتباط متغیرهای روان شناختی و اجتماعی با اعتیاد را مورد تاکید قرار داد، به این ترتیب در پیشگیری و درمان اعتیاد، متغیرهای روانشناختی و اجتماعی توجه جدی را می طلبند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، هیجان خواهی، حمایت اجتماعی، استرس
|
 • The study of contribution of dimensions of family function in fear of movement at patients suffered by musculoskeletal chronic pain
  Mehravar Momeni Javid Page 4
  Nowadays family as an important social factor that affects chronic pain is being considered by researchers. Family is an effective environment in physical andmental health of peoples that provides the necessary conditions for development and achieves physical, mental and social balance. Family providesthese conditions through a series of common actions which named family function. The aim of present study was to exam the contribution of dimensions of family function in fear of movement at patients with musculoskeletal chronic pain selected randomly. Family Assessment Device (FAD) and TAMPA questionnaire for assessing fear of movement is completed by participants. It was found that there was a relation with family function dimensions and fear of movement variables and this relation was direct and among family function dimensions, problem solving, affective involvement, affective responsiveness and communication were the most related dimensions with fear of movement and problem solving is the most related one (9.1).
  Keywords: fear of movement, dimensions of family function, musculoskeletal chronic pain
 • Mahnaz Ali Akbari Dehkordi Page 5
  Objective
  investigations imply that many of children and adolescents have kinds of behavioral problems and disorders. In this case, externalized problems have been distinguished as central problems. On the one hand overweighting prevalence has strongly increased in this age range. Therefore, the aim of this study is the comparison of externalized behavioral problems in overweighting and normal children.
  Method
  Statistical population consist of all Tehran city elementary students that were selected by cluster sampling; in the way that among education and training sections, section 6 was selected and among schools in this section two male school and 220 students were selected as research sample. Children Behavioral Check List (CBCL) was research tool.
  Results
  Results of multivariate Variance (MANOVA) showed that behavioral problems have significant difference in overweighting and normal children (p0/05).
  Conclusion
  According to the results of this research awareness and parents attitude changing is needed in prevention of overweighting and obesity and finally behavioral problems. As deviation of normal weight is related to risky and inappropriate behaviors, on-time interventions and appropriate planning are necessary and effective at childhood sensitive period.
  Keywords: externalized behavioral problems, overweighting, Children
 • Abbas Bayat Asghari, Banafsheh Gharaee, Hassan Haidari, Sahar Mousanegad, Javad Javaheri, Ahmad Aramon Page 10
  Objective
  The aim of this study was to investigate the characteristics and personality dimensions extraversion vs. introversion, neuroticism versus emotional stability characteristics with adherence in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 type II diabete's patients were recruitment by convenient sampling method. Patients checked-out revised questionnaire of Eysenck Personality (short form) and questionnaire to treatment adherence.The data were analyzed by Spearman correlation test and a linear regression model and for spss software was used for data analysis.
  Results
  there was a significant inverse correlation between the personality neuroticism traits and adherence and a significant positive correlation between personality traits - emotional stability and consistency of treatment of modes. There was not correlation between introversion and extroversion.
  Conclusion
  The results of this study emphasize the influence of personality traits, emotional stability, neuroticism on the adherence and treatments follow-up among diabetic patients.
  Keywords: Diabetes, personality dimensions, Coping strategy, adherence
 • Hojat Damiri Page 20
  Introduction
  The purpose of this study was to effectiveness of comprehensive stress management training on depression symptoms and psychosomatic symptoms in employees.
  Material and Methods
  The design of the study was quasi experimental, and of pretest-posttest-with-control group kind. The population of the study included all employees of Iranian National Drilling Company and the sample included 30 employees that selected via randomly sampling method that were involved in two groups: experimental (15 employees) and control (15 employees). The instruments that used in this study were Beck ҆s depression index (BDI-II) and Moher psychosomatic symptoms in nonclinical context. The experimental groups were taught comprehensive stress management training (individual an organizational interventions) for eleven 60-minute sessions.
  Findings
  Multi-variable covariance (Mancova) analyze showed that there was a significant difference among two groups in the case of depression symptoms and psychosomatic symptoms (p< 0/001).Discussion &
  Conclusion
  Results of this study showed that comprehensive stress management training decreased depression symptoms and psychosomatic symptoms of employees. Thus this training method can be used for target groups and general population as an interventional program.
  Keywords: comprehensive stress management training, depression symptoms, psychosomatic symptoms
 • Mohammad Oraki, Maryam Amir Abadi, Shima Heidari Page 31
  Objective
  The present research was fulfilled aiming on study of relation between life quality and anger indices with the mental health in Tehran ostomy patients.
  Method
  In this research which was of correlation type, 169 ostomy patients member of Ostomy Association were selected that less than 6 months of their surgery has been passed, they participated voluntarily and with (COH-QOL), trait- state Spilberger Anger Expression (STAXI-2) and general health (GHQ) Golberg and Hillier, the required information were collected and Spearman correlation and regression tests were used.
  Results
  The results show, corporal and social dimensions have a significant correlation with all the mental health indices. mental dimension with anxiety and insomnia, and depression, intellectual dimension with anxiety and insomnia, social insufficient interaction, and depression, life quality with physical signs and depression, introvert anger with physical signs, anxiety, insomnia and depression, extrovert anger with physical signs and anxiety and insomnia, general anger with physical signs have significant correlation. In prediction discussion the amount of fixed adjustment coefficient was calculated 58%. This means that two variables, anger index and life quality have predicted 58% variance of general health variable.
  Conclusion
  With consideration to relation of anger and life quality with the general health of Ostomy Patients, it is better to improve the health of their body and mind by education of life skills and anger control to promote the life quality of these patients.
  Keywords: Ostomy, public health, anger indices, life quality
 • Eesa Jafari Page 40
  Introduction
  factors those associated with addiction, are psychological and social. these factors that related to drug investigations appropriate a wide range of data. The purpose of this study is distinguish addict from non-addict persons by considering some variables such as social support, perceived stress and sensation seeking in Ardabil city.
  Methods
  In this correlational study, a sample of 60 subjects (30 addicts and 30 normal) from community centers drug addiction and Ardabil University students are randomly selected. The data collected by these questionnaires: Fleming social support, Cohen perceived stress and Zuckerman sensation seeking. The obtained data were analyzed by using the technique of discriminate analysis.The results showed that levels of sensation seeking, social support and negative perceived stress in addicts are more than in non-addicts but the level of positive perceived stress and social support are more in non-addicts, in this study by knowing of sensation seeking level, social support and positive and negative perceived stress we could classified both addict and non-addict persons.
  Conclusion
  The results of this study emphasized on relationship between psychological and social variables with addiction, thus psychological and social variables are very important factors in preventing and treating addiction.
  Keywords: addiction, sensation seeking, social support, Stress