فهرست مطالب

مهندسی عمران مدرس - سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ابراهیم جباری، سیدعلی چاوشیان، امیر برومند*، فریبرز معصومی صفحات 1-8
  مدیریت کمی و کیفی منابع آب به منظور تامین نیازهای آبی برای کاربری های مختلف از رویکردهای مهم سیاست گذاری در هر کشور است. در این راستا پایش کیفیت آب مخازن سدها به عنوان یک گام اساسی در مدیریت این منابع با ارزش اهمیت ویژه ای دارد. کاهش هزینه های عملیات پایش و طراحی شبکه پایش که حداکثر اطلاعات از آن حاصل شود، از اهداف مشترک همه برنامه های پایش است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل کیفی CE-QUAL-W2 نقاطی از مخزن سد کرخه که مقادیر شاخص های کیفی در طول زمان در آن ها تغییرات زیادی را نشان می دهد شناسایی شود. برای این منظور، کنترل تغذیه گرایی در مخزن سد به عنوان هدف عملیات پایش در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه چهار پارامتر اورتوفسفات، نیترات، کلروفیلa و اکسیژن محلول تاثیر زیادی در ایجاد بستر مناسب برای رشد ماکروفیت ها، جلبک ها و انواع علف های هرز آبی دارند، این چهار شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده شاخص های مورد مطالعه در یک دوره چهارده ماهه از اردیبهشت ماه 1384 تا تیرماه 1385 مدل پیش بینی کیفیت دوبعدی CE-QUAL-W2 کالیبره و واسنجی شد و با استفاده از سری زمانی شاخص های کیفی در سلولهای مدل، مقادیر واریانس زمانی محاسبه شده و نقاطی که دارای واریانس زمانی حداکثر می باشند به عنوان نقاط بحرانی از نظر پایش کیفیت معرفی شدند. نتایج بدست آمده بیانگر کارایی متدولوژی پیشنهادی در تعیین نقاط بحرانی به منظور پایش کیفی مخازن سدها می باشد.
  کلیدواژگان: پایش کیفیت آب، مدل کیفی CE، QUAL، W2، تغذیه گرایی، واریانس زمانی
 • یاسر جعفریان*، عبدالحسین حداد، حامد جاودانیان صفحات 9-19
  مدول برشی یکی از مهمترین خصوصیات نهشته های خاکی می باشد که جهت انجام تحلیل های دینامیکی بایستی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. از سویی دیگر مناطق وسیعی از کره زمین، از جمله بخش های وسیعی از مناطق جنوبی ایران، پوشیده از خاک های کربناتی است. این خاک ها بسیاری از میدان های عظیم نفتی و گازی جهان را در خود جای داده و همواره مورد ساخت و سازهای گسترده ای نیز قرار دارند. از اینرو بررسی کامل رفتار این خاک ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق، مدول برشی ماسه ی کربناتی بوشهر با استفاده از آزمون های آزمایشگاهی ستون تشدید و سه محوری سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر فشار محدود کننده و دانسیته ی نسبی بر تغییرات مدول برشی این ماسه مطالعه شده است. مطالعات آزمایشگاهی این تحقیق در دو حالت همسان و غیرهمسان انجام گرفته تا چگونگی اثر شرایط تنش حاکم اولیه بر المان خاک در رفتار آن مشخص شود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که افزایش فشار محدود کننده ی میانگین و همچنین دانسیته ی نسبی، افزایش مدول برشی خاک را به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی تنش تحکیم اولیه در مقایسه با سایر پارامترها اثر کمتری بر رفتار خاک دارد. نتایج با بازه ها و مدل های پیشنهادی محققین مقایسه شده و در نهایت مدلی جهت ارزیابی منحنی تغییرات نسبت مدول برشی خاک کربناتی بوشهر در برابر کرنش برشی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ماسه کربناتی، مدول برشی، ناهمسانی تنش، ستون تشدید، سه محوری سیکلی
 • محمود حسنلوراد*، محمد ضا رسولی صفحات 31-40
  با توجه به رفتار برشی متفاوت ماسه های کربناته از سیلیکاته در برابر بارهای وارده و تنوع زیاد آنها در اقصی نقاط دنیا و خلیج فارس و دریای عمان، در این مقاله رفتار برشی چهار نمونه از ماسه های کربناته اسکلتی حاصل از سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان بررسی شده است و پارامتر هایی مانند دانه بندی، ویژگی های فیزیکی، تصاویر میکروسکوپی، فشردگی پذیری، رفتار برشی سه محوری زهکشی شده، مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. ملاحظه گردید که ماسه های کربناته با وجود داشتن یک سری ویژگی رفتاری مشابه با هم و با دیگر نمونه های تحقیق شده در جهان، به لحاظ رفتار حجمی و تنش کرنشی وابسته به شکل دانه ها، دانه بندی اولیه، مقدار خردشگی دانه ها، میزان نسبت منافذ درون دانه ای و بین دانه ای، دانسیته نسبی، تنش-های محصور کننده، درصد کربنات کلسیم و شرایط خاص محیط رسوب هستند. زاویه دار بودن دانه های اسکلتی موجب افزایش قفل شدگی اسکلت خاک و در نتیجه افزایش زاویه اصطکاک داخلی ماسه ها نسبت به ماسه های کوارتزی می گردد. برعکس ماسه های کوارتزی با افزایش تنش محصور کنندگی مدول الاستیسیته پیوسته افزایش نمی یابد، بلکه ابتدا این مقدار افزایش یافته و سپس به خاطر خاصیت خرد شدگی دانه ها در این ماسه ها دچار افت شده و یا ثابت می گردد.
  کلیدواژگان: : ماسه های کربناته، آزمایش سه محوری، رفتار برشی، خلیج فارس، دریای عمان
 • * seyyed saeed samaee، مرتضی نقی پور، محسن بزرگ نسب صفحات 41-53
  مهاربند دروازه ای از جمله بادبندهای ابتکاری رایج می باشد که در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد. این بادبند در مقایسه با مهاربندهای هم محور ضربدری به دلیل فضای بازتر معماری مورد توجه بیشتر قرارگرفته است، ولی این نوع مهاربندها از سختی کمتری برخوردار هستند و تمایل بیشتری به کمانش خارج از صفحه دارند. این مقاله یک سیستم جدید اصلاحی مناسب به خصوص برای بهسازی لرزه ای سازه های فولادی دارای مهاربند دروازه ای پیشنهاد نموده است. اساس کارکرد این المان پیشنهادی، عملکرد آن به عنوان یک المان فیوز و ایجاد رفتار بهتر در المانهای مهاربندی است. در این پژوهش المان جاذب انرژی در دو قسمت مختلف در مهاربند جایگذاری شده است. رفتار المان قبل از قرارگیری در قاب با استفاده از برنامه ANSYS مورد ارزیابی قرار گرفته و ابعاد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه، سه قاب دو بعدی 4،6 و8 طبقه در نرم افزار SAP2000 مدل شده و با استفاده از مهاربندهای معمولی و مهاربندهای دارای المان پیشنهادی، مهار جانبی شده و تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی با کمک رکوردهای حوزه نزدیک و دور از گسل قرار گرفته اند. نتایج بررسی ها از مدلسازی میزان شکل پذیری قابل قبول المان پیشنهادی و بهبود عملکرد المانهای مهاربندی در هر دو مدل نسبت به قاب مهاربندی شده معمولی را نشان می دهد. از دیگر مزایای استفاده از المان پیشنهادی، کاهش برش پایه، کاهش تغییر مکان ماندگار در طبقات بعد از اتمام زلزله و افزایش شکل پذیری در سازه می باشد. در مجموع المان پیشنهادی این مقاله باعث بهبود عملکرد لرزه ای قاب شده است
  کلیدواژگان: مهاربند Y، شکل، استهلاک انرژی، کنترل لرزه ای، مقاوم سازی، شکل پذیری
 • فرهاد دانشجو*، سیدعلی طبایی طبایی صفحات 55-62
  روش های COMAC و نشانه آسیب (DI) که بر پایه تغییر در شکل های مودی می باشند، در شناسایی مقطع طولی آسیب دیده در وسط دهانه عرشه پل ها قادر به تشخیص مقطع طولی آسیب دیده نمی باشند و در برخی موارد مقطع عرضی آسیب دیده را نیز بدرستی تشخیص نمی دهند. در این تحقیق ابتدا ضعف روش های ذکر شده، نشان داده می شود و سپس روشی جدید برای تشخیص آسیب در عرشه پل از طریق توسعه روش های مذکور ارائه می شود. برای این منظور مدل عددی یک پل دو دهانه هفتاد و سه متری و مدل یک پل پنج دهانه بیست و پنج متری مورد استفاده قرار گرفته است. آسیب ایجاد شده روی عرشه پل، از طریق کاهش مدول الاستیسیته یک المان در کنار تکیه گاه پل ها تعریف می گردد. نشان داده شده است که با در نظرگرفتن تنها شکل مودهای یک مقطع طولی،این روش ها قادر به شناسایی مکان آسیب دیده نمی باشند و بایستی از شکل های مودی چندین مقطع طولی استفاده شود.
  روش های COMAC و نشانه آسیب (DI) که بر پایه تغییر در شکل های مودی می باشند، در شناسایی مقطع طولی آسیب دیده در وسط دهانه عرشه پل ها قادر به تشخیص مقطع طولی آسیب دیده نمی باشند و در برخی موارد مقطع عرضی آسیب دیده را نیز بدرستی تشخیص نمی دهند. در این تحقیق ابتدا ضعف روش های ذکر شده، نشان داده می شود و سپس روشی جدید برای تشخیص آسیب در عرشه پل از طریق توسعه روش های مذکور ارائه می شود. برای این منظور مدل عددی یک پل دو دهانه هفتاد و سه متری و
  کلیدواژگان: روش های شناسایی آسیب، عرشه پل، شکل های مودی، فرکانس های طبیعی، مقطع طولی و عرضی آسیب دیده
 • امین میرزا بروجردیان*، سعید عباسی، ارسطو کریمی، محمود صفارزاده صفحات 63-72
  اولین گام در بهبود ایمنی ترافیک، شناسایی نواحی خطر است. تشخیص نواحی خطر با استفاده از داده های تصادفات ترافیکی در شبکه راه ها امکان پذیر است. با این حال در مناطق کوچک مانند تقاطعات، به دلایلی چون رخداد کم تصادفات در یک منطقه خاص و عدم ثبت محل دقیق تصادف، تشخیص نواحی خطر بر اساس داده های تصادفات امکان پذیر نیست. لذا در این تحقیق، از شاخص تداخل ترافیکی که دارای رخداد به مراتب بیشتر از تصادفات است و امکان شناسایی محل تداخل با روش تحلیل ویدیویی امکان پذیر است، استفاده گردید. در این مطالعه شاخص چگالی تداخلات بحرانی مبتنی بر شاخص زمان تا تصادف و حجم حرکت های تداخلی ارائه گردید؛ و سپس با استفاده از نرم افزار ARCGIS نواحی خطر به صورت فضایی در محدوده فیزیکی تقاطع مشخص شدند. به عنوان مطالعه موردی چهارراه بدون چراغ تقاطع وصال شیرازی- بزرگمهردر تهران انتخاب شد. داده های تداخلی با استفاده از تحلیل ویدیویی جمع آوری شد و با بکارگیری روش پیشنهادی در این مقاله نواحی خطر تعیین گردید. نتایج ارزیابی ها، ناحیه ورود مسیر فرعی به مسیر اصلی را پرخطرترین ناحیه، به دلیل تداخل حرکت راستگرد از مسیر فرعی با حرکت مستقیم از مسیر اصلی و حرکت چپگرد از مسیر فرعی با حرکت مستقیم از مسیر اصلی نشان می دهد. مقدار ریسک خطر تداخل حرکت راستگرد از مسیر فرعی با حرکت مستقیم از مسیر اصلی 1/245 است که حدود 8 برابر میانگین ریسک خطر کلیه حرکات می باشد و مقدار ریسک خطر تداخل مشابه سمت دیگر تقاطع 89 است.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، تداخل ترافیکی، شاخص زمان تا تصادف، ریسک خطر، نواحی حادثه خیز
 • علی اکبر گلشنی*، روشن بیوک آقازاده، علی عسگری صفحات 73-84
  در جریان زلزله های گذشته روانگرایی و تغییرشکل های ناشی از آن آسیب های گسترده ای را به پی های شمعی وارد آورده است. بررسی مسئله روانگرایی جهت گسترش بنادر شمالی و جنوبی و اجرای سازه های ساحلی و فراساحلی در کشور ایران به دلیل قرارگرفتن در ناحیه ای با خطر لرزه خیزی بالا و وجود خاک قابل روانگرا در مناطق ساحلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگرچه در سال های اخیر مطالعات زیادی به منظور شناخت جنبه های مختلف این پدیده صورت گفته است؛ اما هنوز عدم قطعیت های زیادی درباره تغییرشکل های جانبی خاک و اثرات آن بر پی های عمیق وجود دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از تحلیل سه بعدی همبسته دینامیکی در حوزه زمان رفتار گروه شمع های مختلف مورد بررسی قرارگیرد بدین منظور با استفاده از نرم افزار Opensees SP رفتار گروه شمع(1×2، 1×3، 2×2، 3×3) در پروفیل خاک دو لایه تحت نیروهای زلزله و فشارهای جانبی ناشی از گسترش جانبی مورد ارزیابی قرارگرفته و توزیع جابجایی، تغییرات فشار آب حفره ای و فشار اندرکنشی میان شمع و خاک مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بیشتر عوامل تاثیرگذار بر رفتار شمع و خاک در آیین نامه های طراحی موجود(همانند(2002) JRA) لحاظ نشده است و این موارد لزوم بازنگری روش های تحلیل و طراحی کنونی را آشکار می سازد. همچنین مقایسه نتایج مدل عددی این تحقیق با مشاهدات آزمایشگاهی مختلف نشان میدهد که روش عددی در صورت استفاده از مدل رفتاری مناسب و همچنین در نظرگرفتن پارامترهای مناسب برای خاک و شمع میتواند روش مطمئنی برای پیشبینی رفتار خاک و شمع از لحاظ کیفی و کمی باشد.
  کلیدواژگان: روانگرایی، گروه شمع، تحلیل عددی همبسته، مدل رفتاری چند صفحهای
 • سید میثم مشعشعی، مهدی اسدی آقبلاغی * صفحات 85-96
  هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور در جلو ی پایه مربعی با دماغه سهمی شکل بر عمق گودال آبشستگی است. آزمایش ها در شرایط آب زلال و در دو حالت با و بدون تجمع اجسام شناور در جلوی پایه با دبی های 20، 30 و 40 لیتر بر ثانیه و برای ابعاد مختلف اجسام شناور انجام گرفت. نتایج نشان داد که وقتی اجسام شناور بالای سطح آب، هم سطح آب و زیر سطح آب باشند عمق آبشستگی، به ترتیب، حداکثر تا 2/2، 36/2 و 44/1 برابر نسبت به نمونه شاهد افزایش می یابد. علاوه بر این، زمانی که درصد انسداد (نسبت مساحت اشغال شده جریان توسط اجسام شناور به سطح مقطع جریان) برابر با %30 و اجسام شناور در هم سطح آب قرار گرفته باشند، بیشینه عمق آبشستگی (36/2 برابر نمونه شاهد) رخ می دهد. همچنین در حالتی که اجسام شناور وجود ندارند، میزان آبشستگی پایه مربعی با دماغه سهمی شکل نسبت به حالت پایه مربعی با دماغه تیز، 5/1 برابر کمتر است. بعلاوه وجود اجسام شناور در جلوی پایه مربعی با دماغه سهمی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش عمق، عرض و طول گودال آبشستگی نسبت به پایه مربعی با دماغه تیز دارد (3/2 برابر). همچنین با استفاده از آنالیز ابعادی معادله ی جدیدی برای پیش بینی حداکثر عمق آبشستگی با وجود تجمع اجسام شناور چوبی در جلو پایه مربعی با دماغه سهمی شکل ارائه گردید.
  کلیدواژگان: آبشستگی موضعی، آنالیز ابعادی، پایه پل، انسداد جریان، مطالعه آزمایشگاهی
 • مجتبی هادوی قر*، نادر بهرامی فر، حبیب الله یونسی، فائزه مهداد صفحات 97-104
  جیوه یکی از عناصر سمی و غیر ضروری برای انسان است که مقادیر اندک آن باعث بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می شود. در این مطالعه نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs) در چهار مرحله جهت ایجاد گروه عاملی تیول (MWCNTs-SH) عامل دار شد و کارآیی جاذب های سنتز شده در هر مرحله، در حذف جیوه با یکدیگر مقایسه گردید. بر اساس نتایج، جاذب تیول دار شده کارآیی بالاتری نسبت به دیگر جاذب های سنتز شده داشت. با افزایش مقدار دز جاذب درصد حذف جیوه افزایش یافت. عامل pH تاثیر زیادی بر درصد حذف جیوه توسط نانو لوله های کربنی چند دیواره تیول دار شده داشت، بطوری که درصد حذف در2=pH و 8=pH به ترتیب 8/9 و 92 درصد بدست آمد. در برازش داده ها با مدل های هم دمای لانگمایر و فرندلیچ مشخص شد که مدل لانگمایر برازش بهتری (966/0=R2) نسبت به مدل فرندلیچ (935/0=R2) بدست می دهد. حداکثر ظرفیت جذب (qm) بدست آمده با مدل لانگمایر mg/g 64/206 بود در حالی که مقدار تجربی آن mg/g 90/160 بوده و در مقایسه با مقادیر qm گزارش شده در مطالعات دیگران از مقدار بالاتری برخوردار بود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت که جاذب سنتز شده توانایی بالایی در حذف جیوه از محلول های آبی دارد.
  کلیدواژگان: نانو لوله های کربنی، جیوه، گروه عاملی تیول، مدل های هم دما
 • نوید یگانه، علی اخترپور، جعفر بلوری بزاز * صفحات 105-116
  مهاری ها در سازه های ژئوتکنیکی مانند گودبرداری ها نقش ویژه ای دارند. بطور کلی مقطع مهاری در خاک به پنج ناحیه عنصر مسلح کننده، دوغاب، مخلوط دوغاب و خاک اطراف، ناحیه برشی و محیط خاکی تقسیم بندی می شود. هدف اصلی این پژوهش تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک-مهاری جهت مدلسازی عددی گودبرداری به روش مهارسازی با نرم افزار FLAC2D می باشد. اصولا تعیین قطر ناحیه تزریق چالش اساسی جهت تعیین نیروی مهاری است. قطر ناحیه تزریق شده طبق روش پیشنهادی این پژوهش براساس فشار تزریق، حجم دوغاب، پوکی و ضخامت ناحیه برشی تعیین می گردد. قطر ناحیه تزریق شده حدود 40 درصد نسبت به قطر حاصل از حفاری افزایش نشان می دهد. این در حالی است که در محیط سنگی قطر ناحیه تزریق برابر قطر حفاری است. سایر پارامترها با معادل سازی روابط محیط سنگی برای محیط خاکی تعیین می گردند. جهت اطمینان از صحت روابط و روش ارائه شده در این پژوهش اقدام به شبیه سازی آزمون کشش در نرم افزار FLAC2D نموده و با استفاده از نتایج کشش مهار در یک پروژه گودبرداری راست آزمایی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظرفیت باربری نهایی مهاری محاسبه شده از مدل عددی اختلاف قابل قبولی با رابطه پیشنهادی محققین دارد. همچنین اختلاف تغییرمکان حاصل از شبیه سازی عددی و نتایج کشش مهار در اجرا نیز ناچیز بوده و از این شیوه در مدلسازی های عددی گودبرداری با سیستم مهاری در محیط های خاکی با دقت بالا می توان بهره جست.
  کلیدواژگان: گودبرداری، مدلسازی عددی، اندرکنش خاک، مهاری، روش تفاضلات محدود، نرم افزار FLAC2D
 • مریم یوسفی *، غلامرضا اسدالله فردی، سیامک الیاسی صفحات 117-126
  انتشار بو از مهمترین مشکلات تولید کمپوست، و مراکز دفن زباله می باشد. لذا مطالعه فاصله انتشار بو با توجه به شرایط جغرافیایی وآب وهوایی منطقه تولید کمپوست و یا مرکز تولید بو تا مناطق مسکونی است. در این تحقیق، بسط و توسعه مدل ریاضی انتشار بو از مراکز دفن و تولید کمپوست بر اساس تئوری انتشار آلاینده گاوسی انجام شده است. مدل ریاضی استفاده شده برای حل معادلات انتشار بو به روش پاسکوئیل جی فورد (Pasquill Gifford) و گاوس (Gauss) انجام شده است. برای یافتن جهت باد غالب از نرم افزار WRPLOT view و برای یافتن سرعت انتشار آمونیاک از معادله تجزیه درجه اول استفاده شده است. سپس مدل انتشار آمونیاک با استفاده از معادله انتشار گاوسی محاسبه گردید. برای تشخیص کلاس پایداری در روز و محل مشخص از محاسبه طول مونین ابوخوف و مقدار تابش خالص خورشید استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد سرعت آمونیاک انتشار یافته از این مرکز دفن و تولید کمپوست، برابر 163 گرم بر ثانیه می باشد. با حل معادله انتشار گاوسی حداکثر غلظت لحظه ای آمونیاک برابر 180 میلی گرم بر متر مکعب در فاصله 80متری از منبع و در ارتفاع موثر 1.5 متری بدست آمد. آمونیاک انتشار یافته از این مرکز، توانایی انتقال تا فاصله 2 کیلومتری از این مرکز دفن را دارد. با توجه به اینکه نزدیکترین مرکز مسکونی در فاصله 1/8 از این مرکز دفن قرار دارد، بنابراین خطری از لحاظ انتشار آمونیاک مردم این منطقه را تهدید نمی کند.
  کلیدواژگان: مدل سازی انتشار آمونیاک، مرکز دفن و تولید کمپوست کهریزک، معادله پراکندگی گاوسی، مدل مجموعه منابع صنعتی
 • امیر پیروزنیا*، مجید پاسبانی خیاوی صفحات 127-136
  در این پژوهش به بهسازی لرزه ای سد بتنی وزنی در مقابل اثرات اندرکنش با استفاده از انواع مدل های لایه ی ایزولاسیون پرداخته می شود. برای انجام آنالیز از نرم افزار Ansys استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون در مدل ها لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه ی سد بتنی وزنی، مدل سازی به صورت دو بعدی انجام گرفته و برای تحلیل دینامیکی از روش Newmark و برای شرط مرزی انتهای دوردست مخزن هم از شرط مرزی Sommerfeld استفاده شده است. به عنوان یک مطالعه ی موردی، آنالیز لرزه ای سد کوینا (Koyna) در کشور هند مورد توجه قرار گرفته و مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه تفت (Taft) به مدل اعمال شده است. مدل سازی ها تحت حالاتی که در آن، سد بدون لایه و دارای لایه ی ایزولاسیون در امتداد ارتفاع سد بتنی وزنی و متصل به سطح بدنه ی بالادست سد به صورت یکپارچه، منقطع و پلکانی و همچنین سد با ماهیچه ی بتنی در پنجه ی سد (Fillet)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل مدل ها، تاثیر قابل توجه لایه ی ایزولاسیون را در کاهش پاسخ های مربوط به تغییر مکان ها و تنش ها نشان می دهد. دلیل این امر استهلاک امواج فشار هیدرودینامیکی ناشی از اندرکنش سد و مخزن هنگام وقوع زمین لرزه به وسیله ی لایه ی ایزولاسیون می باشد.
  کلیدواژگان: اندرکنش، تحلیل تاریخچه ی زمانی، سد بتنی وزنی، لایه ی ایزولاسیون
 • زهرا شریف نژادعزیزی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری * صفحات 137-146
  یکی از کارآمدترین انواع مستهلک کننده های انرژی در کانال های باز، سراشیب های بلوکی هستند که آنها را می توان نوع خاصی از شیب شکن های همراه با بلوک اغتشاشی، ولی با ساختار طبیعی و غیر سیمانی، در نظر گرفت. در آزمایشگاه ها برای بررسی رفتار جریان روی این سازه ها، مدل های فیزیکی مختلفی ساخته شده اند، که صرف نظر از هزینه و زمان بر بودن آزمایش ها، مشکلات ناشی از تغییرات مقیاس را نیز به همراه دارند. امروزه با استفاده از کدهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، رفتار هیدرولیکی سیال بررسی می شود. این مقاله در ابتدا به مروری بر طبقه بندی این سازه ها از نظر ساختار و زبری پرداخته و سپس شکل گیری انواع وضعیت جریان بر روی آنها را بررسی می نماید. در ادامه نیز به شبیه سازی جریان بر روی یکی از انواع سراشیب های بلوکی پرداخته شده و مکانیزم استهلاک انرژی بر روی آن بررسی می شود. برای این منظور در این مطالعه از نرم افزار FLOW-3D با فرض تراکم ناپذیر بودن سیال، مدل سطح آزاد VOF برای استخراج سطح آزاد جریان و مدل آشفتگی شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES) استفاده شده است. نتایج حاکی از استهلاک انرژی بیشتر برای آشفتگی بیشتر جریان و افزایش آشفتگی با تشکیل جریان برگشتی است. در نتیجه استهلاک انرژی به ترتیب در جریان غیر مستغرق و سپس در حالت-های تداخل دنباله ها و زبری منفرد از جریان مستغرق بیشتر است. برای افزایش بیشتر استهلاک باید یا تا حد امکان از مساحت مقطع عرضی موثر کاست و یا با ثابت نگه داشتن مقطع عرضی موثر و حجم دبی عبوری، استغراق عوامل زبری را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سراشیب بلوکی، استهلاک انرژی، شبیه سازی عددی، نرم افزار FLOW، 3D، ابعاد بولدرها
 • حسین راد، محمود یحیایی صفحات 147-154
  با توجه به اهمیت آتش سوزی و تاثیر آن بر پایداری سازه های های فولادی، بررسی تاثیر آتش سوزی بر سازه های فولادی در سال-های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به حساسیت فولاد نسبت به حرارت و هزینه ی بالای مقاوم سازی قاب های فولادی به کمک پوشش های حرارتی، لزوم بررسی رفتار دقیق قاب های فلزی در حرارت های بالا به منظور کاهش اثرات نامطلوب افزایش درجه حرارت به خوبی احساس می شود. حال به منظور نیل به این هدف و با توجه به هزینه ی بالای تست های آزمایشگاهی و محدودیت آنها در بررسی پارامترهای متعدد در هر آزمایش استفاده ازروش اجزاء محدود به عنوان ابزاری توانمند در مدل کردن قاب های فولادی تحت شرایط حرارت ارزش و اهمیت خود را نشان داده است با عنایت به موارد فوق در تحقیق حاضر به بررسی اثر آتش بر تیر های فولادی با در نظر گرفتن نرم شدگی رفتار اتصال و افت مقاومت مصالح پرداخته خواهد شد سپس با استفاده از نرم افزار ANSYS به بررسی زمان دوام سازه درآتش سوزی پرداخته خواهد شد و این قاب مورد آزمایش، یک قاب سه بعدی تک دهانه خواهد بود و در نهایت به مقایسه شرایط مختلف شامل تاثیر نوع اتصال، بررسی تاثیر انبساط طولی، تاثیر نوع بارگذاری حرارتی و نوع آتش پرداخته خواهد شد. بعد از بدست آوردن نتایج کامپیوتری این نتایج با نتایج بدست آمده از کار سایر محققین مقایسه خواهد شد.
  کلیدواژگان: دمای بحرانی، زمان بقا، آتش
|
 • Ebrahim Jabbari, Seyyed Ali Chavoshian, Amir Boroumand*, Fariborz Masoumi Pages 1-8
  Preservation and optimal usage of water resources are that main aspects of sustainable development in each country. Knowing qualitative and quantitative problems in water resources monitoring systems is one of the most important steps in water resources system management and pollution reduction plan. Recent studies in the field of water quality monitoring network has showen the needs for more researches, despite the abilities and investments in this field. One of the most important problems is the difference between required data and provided data in monitoring networks. So, monitoring systems should be revised and modified in several cases. High monitoring expenses necessitates optimizing monitoring systems to prevent cost loss. Being aware of network properties is an essential step in evaluating existing quality monitoring network. Locations of sampling stations, time frequencies, qualitative variables specifications and sampling duration should be considered in these evaluations.Reduce the cost of monitoring networks and maximize the obtained information, is the common objectives of the monitoring networks planning. From a monitoring perspective, identification of the reservoir eutrophication situation is of particular importance. Eutrophication phenomenon affects water quality strongly and causes serious limitations on the water utilization ability. Autotrophic organisms and algae overgrowth increased turbidity, toxic substances, increased sedimentation rate, oxygen concentration in the middle of the day and reduced severely by decreasing sunlight from sunset until next day morning, which causes anaerobic regions creation in deeper areas of the reservoir as the result.In this study, locations of Karkheh dam reservoir that there was maximum variations in quality indices values using CE-QUAL-W2 model, was identified. PO_4, NO_3, chlorophyll A and dissolved oxygen was studied to eutrophication control in reservoir. Because of limited available data from the time frequencies and sampling location point of view, dam reservoir was modeled by CE-QUAL-W2, 2D qualitative model for a period of one year. Using time series developed in previous step in model cells, time variance of studied parameters in the entire model cells was calculated and was used as a measure of its value change during time. Critical path from monitoring point of view was obtained after fitting best curve to cells with maximum time variance for studied qualitative indices. Placement of monitoring stations on this route will get the maximum information about the quality of the monitoring operation. The results showed that the proposed methodology is efficient in determination of critical paths for quality indices from monitoring perspective, in the dam reservoirs. ...Being aware of network properties is an essential step in evaluating existing quality monitoring network. Locations of sampling stations, time frequencies, qualitative variables specifications and sampling duration should be considered in these evaluations.Reduce the cost of monitoring networks and maximize the obtained information, is the common objectives of the monitoring networks planning. From a monitoring perspective, identification of the reservoir eutrophication situation is of particular importance. Eutrophication phenomenon affects water
  Keywords: Water Quality Monitoring, CE, QUAL, W2 model, Eutrophication, Time Variance
 • Calcareous Sand, Shear Modulus, Stress Anisotropy, Resonant Column, Cyclic Triaxial Pages 9-19
  Shear modulus is one of the most important properties of soil deposit that should be evaluated as a preliminary step for site response analysis. Although numerous studies have been conducted to evaluate this parameter for silicate soils, there are considerably less studies on calcareous soils. However, extensive regions of the earth is covered with calcareous soils. This type of soil is typically observed near offshore hydrocarbon industries, such as the Persian Gulf. Calcareous sand is the accumulation of pieces of carbonate materials, originated from reworked shell fragments and skeletal debris of marine organism. These soils typically include huge oil and gas reservoirs which are continuously under an extending construction. Therefore, assessment of dynamic behavior of calcareous soils is a vital step for engineering projects. In this study, shear modulus of calcareous sand are investigated in the range of small and large strains using resonant column and cyclic triaxial tests, respectively. Bulk samples of Boushehr sand were collected from the North bank of the Persian Gulf near the Boushehr port. Preliminary mineralogy tests were conducted in order to estimate carbonate content of the samples. The sand contains considerable level of carbonate content and skeletal structure of the soil can be observed easily. Remolded samples of this sand were prepared via dry deposition method for either triaxial or resonant column tests. The results are presented in terms of shear modulus versus shear strain. The effects of confining pressure and relative density on the shear modulus of the calcareous soil are investigated. Moreover, for evaluating the effect of stress anisotropy on the shear modulus of calcareous soil, dynamic and cyclic tests were conducted under both isotropic and anisotropic conditions. The experimental results confirm that confining pressure has an important influence on the shear modulus of the tested samples. Increase of the mean confining pressure and relative density increases the shear modulus of the sand, as previously reported for the other sands. The results indicate that the effect of stress anisotropy on dynamic properties of calcareous sand is less important than those of mean confining pressure and relative density. With increasing mean confining pressure, the effect of relative density and initial stress anisotropy on the shear modulus increases. The normalized shear modulus are compared with the G-reduction ranges proposed for silicate sand by the previous researchers. This comparison show the need for some modification of the previous proposed ranges for normalized shear modulus curves. Finally, a modified hyperbolic model is presented for estimating the normalized shear modulus of Boushehr calcareous sand. It is demonstrated that the proposed model has more capability for prediction of the experimental G-reduction curves, compared with the models recommended for silicate soils. One advantage of the proposed model is the simple correlation developed for the reference shear strain in terms of initial effective confining pressure. The modified hyperbolic model presented in this study can be employed for site response analysis of the calcareous deposits of the Boushehr city.
 • Pages 31-40
  General attention to carbonate sandshas been begun since the early 1960 in Iran. When the first bore drilled the Persian Gulf’s bed, it drew out layers of this soil type along with sand and shell. However, the large amount of carbonates in this soil was not first diagnosed. The first knowledge of the unique behavior of this type of soil was obtained during pile driving in the construction of an oil platform in Lavan Island, Persian Gulf, in 1968. In this operation, after a number of 30 inch pipe sank into the cemented soil for about 25 feet, they suddenly had a free fall with no resistance up to depth of 50 feet. Carbonate materials and aggregates can be found in nature in different shapes. The majority of them are made of calcium carbonate or other types of carbonate with soft and loose grains that can break easily. These soils are of remarkable importance in offshore engineering.Since early 70s, a great amount of studies have globally been conducted for identifying the unique engineering characteristics of carbonate sands. Different behavioral parameters including strain-stress behavior, shear strength, internal friction angle, volumetric behavior, elastic and shear modulus, Poisson’s ratio, carbonate content, shape of carbonate grains andetc have been studied. No certain laboratory methods or field study plan have yet been provided to obtain appropriate parameters for designing foundations in carbonate soils. Despite this, performing a number of laboratory and field experiments can be helpful. Executing at least amount of experiments to determine the following matters are essential:• Material composition, especially calcium carbonate content• The origin of the materials to distinguish between skeletal and non-skeletal deposits• The properties of the gains such as angularity, porosity, and initial void ratio• Compressibility of materials (using consolidation test)• Strength parameters of the materials, especially internal friction angle• Cementation, at least quantitativelyIn this paper, shear behavior of four skeletal carbonate sand samples obtained from the northern coasts of Persian Gulf and Oman Sea are investigated. Regarding some parameters of samples such as particle size distribution, physical properties, microscopic images of grains, compressibility, drained triaxial shear behavior, elastic modulus and internal friction angle it was attempted to promote geotechnical knowledge and improve civil engineers understandings of carbonate soils in this part of the world. On the basis of experimental tests like one-dimensional consolidation and triaxial tests, it was determined that despite a number of similarities between the shear behavior of carbonate sands, behaviorally they depend on the grains shape and size, initial particle size distribution and void ratio, calcium carbonate content, confining stresses and applied strains. Although all specimens were selected from the southern coasts of Iran, but a large number of difference was observed between them in terms of shear behavior and strength
  Keywords: General attention to carbonate sandshas been begun since the early 1960 in Iran. When the first bore drilled the Persian Gulf's bed, it drew out layers of this soil type along with sand, shell. However, the large amount of carbonates in this soil was not first diagnosed.
 • Pages 41-53
  One of the common bracing systems in our country is Y-shaped bracing system. Because of architectural advantages, it attracts more attention in comparison to x shape concentric braced frame (CBF). But, its stiffness is less and it has more potential for out of plane buckling. One of the extensively used methods for improving the seismic behavior of the structural systems is using the passive control systems. By reducing seismic demand and increasing ductility, this control way can reduce the rate of seismic damage. Yielding dampers are one of the elements to achieve this kind of control in the structures. Because of good ability of yielding dampers in earthquake energy dissipation, the use of these dampers is increased through recent decade in passive control of structures. Due to development of passive control methods for earthquake energy dissipation and for preventing the structures from earthquake losses, this paper proposes a new improved dissipating element for Y shape bracing systems which could be used for structural rehabilitation of steel structures. The basis of the proposed element operation is its operation as a fuse element to improve the bracing elements behavior. The operation of the proposed element is in such a way that before formation of a hinge in bracing element, the presented element is yielded and by absorbing appropriate energy, prevents the bracing elements from inappropriate performance. Before inserting the proposed element in the bracing frames, using the ANSYS software, the element performance is studied for different dimensions and appropriate dimensions are determined. The energy absorbing element is inserted into two different positions in the bracing systems of interest. 2D steel frames with three different number of stories (4, 6 and 8 story frames) are modeled in SAP 2000 software, using conventional braced frames and their behavior is compared to braced frames with the proposed energy absorbing element. The frames are analyzed through nonlinear time history analysis, using appropriate time history records from near source and far source locations. The results show the appropriate ductility of the proposed element, the improvement of bracing elements behavior and also, the higher energy dissipation of the new bracing system, which can be shown through comparison of the hysteresis loops of the bracing frames, solely and those with proposed elements. It could be shown that the ductility of the system is affected by the position of the proposed element. Reducing the base shear due to earthquake records and also decreasing the permanent displacement of the structural stories after earthquake occurrence are some of other advantageous of the presented element. Inserting the new proposed elements in bracing system can also reduce the input energy of the system, during the earthquake. In general view, it can be concluded that by appropriate design of the proposed element, the other structural elements behave elastically and the inelastic behavior is happened in the presented elements, which is resulted in improving the seismic structural performance of the new system.The results of this study can be used in seismic design of earthquake resistant structures
  Keywords: Y, shape bracing frame, Energy dissipation, Seismic control, Rehabilitation, Ductility
 • Pages 55-62
  Bridges are exposed to damage during their service life which can severely affect their safety. Thus, it is important to monitor bridges for existence of damage. A damage in a structure alters its dynamic characteristics. Changes in properties such as the flexibility or stiffness matrices derived from measured modal properties and changes in mode shape curvature have shown promise for locating structural damage. Since damage alters the dynamic characteristics of a structure, namely its eigenproperties (natural frequencies and modes of vibration), several techniques based on experimental modal analysis have been developed in recent years. Therefore vibration characteristics of a structure can be used as the basis for vibration based damage detection (VBDD) techniques. These techniques have been recently subjected to a considerable amount of attention for damage detection due to their relative simplicity and the moderate cost of dynamic measurements. Damage detection methods based on the dynamic measurements of structures are one of the most important techniques for damage evaluation in bridges. VBDD methods use damage-induced changes to the dynamic properties of a structure to detect, locate, and sometimes quantify the extent of damage.VBDD methods are able to detect damage with information from the dynamic response of the bridge only. The performance of these methods for damage detection in bridges has not been fully proven so far and more research needs to be done in this direction. In this article a new method base on developing the Co-Ordinated Modal Assurance Criteria and Damage Inedx (DI) is present. For applying these methods, mode shapes and natural frequencies that came from health bridges model and damage bridges model are used. The bridges that used are a two-span bridge and a five-span bridge that modeled and verified. To verifying the models, five natural frequencies of the models that created with software, copmared to natural frequencies of the original models. In this article just one element defined as damage location. The damage created by redusing stiffness in one element near the abutments. The four level damage that considered are 15%, 30%, 70% and 90% reduce in module of elasticity. At first the unability of COMAC and DI methods to detecting the damage near the abutment is shown. Then the new method base on these method is presented. This new method is use of mode shapes that obtained from several longitudinal section instead of one longitudinal section. Results confirmed that if mode shapes are just extract from one longitudinal section like before, methods can not always detecting the damaged cross section or damaged longitudinal section. But if mode shapes obtain from several longitudinal sections, these methods will be able to assessment the damaged cross section plus damaged longitudinal section. Although in the most of the times these methods detecting the elements at the abutment as damage location wrongly. So it is necessarily to eliminate the result of the element at the abutment and then decided for the damage location. Besides it is concluded that for detecting the damage near the abutment, COMAC method has better
  Keywords: Damage detection, Bridge, Mode Shape, Natural Frequency
 • Amin Mirza Boroujerdian Pages 63-72
  The safety attracts attention increasing of traffic engineering to itself. The development of cities caused increasing of vehicles and accidents. The accident statistics show that the intersection points are one of the most eventful that occur 50 percent of all accident and 25 percent of human casualties. The first step in improving traffic safety is identification of hazardous situations. To improve traffic safety and design safety measures, It is important to recognize hazardous situations and causes of them. In addition, evaluating the effectiveness of measures implemented is also important. Based on traffic accident data, hazardous situations can be identified in roads and network. However, in small areas such as intersections, especially in resolution of maneuvers, identification of hazardous situations is impossible by using accident data for reasons such as the low occurrence of accidents in a particular area and record the exact location of the accident event. Due to shortcomings of traffic accident data, using surrogate measures such as traffic safety indicators have been taken into consideration. Therefore, in this study was used the traffic conflict. According to different problems of traditional traffic safety evaluation, the using of necessary methods is needed. In recent years, using of traffic conflict indexes has increased. Time-to-Collision (TTC) is one of the first and most widely used time-based indicators and many of the indicators are based on it. For using of these indexes the users’ speed, moving direction is needed. For high attention in safety evaluations and considering the type of the vehicle, two dimensional modeling of vehicle is presented. The critical interactions density index was based on the accident time index and traffic volume. The risk areas were identified three-dimensional by using ARC GIS software in the physical area of the intersection. By using this method, there is possible to identify high-risk areas based on critical traffic conflict. By using information obtained, determined how to improve intersection safety. As a case study the intersection of Vesal Shirazi to Bozorgmehr without traffic light in Tehran were selected. By video analyzing, data was recorded and risk areas were determined by using the method proposed in this paper. The evaluation results show that entry minor path to major path is riskiest because of conflict of the right movement minor path with the direct movement of the major path and the left movement minor path with the direct movement major path. The risk of right movement of minor path conflict to direct movement of the major path is 245.1 that about 8 times the average risk of all movements and, the risk of similar conflict on the other side of the intersection is 89.These conflict are the main reason for the increasing of the intersection risk.
  Keywords: Traffic Safety, Traffic conflict, Accident Time Index, risk, Hazardous Situations
 • Aliakbar Golshani*, Roshan Biukaghazadeh, Ali Asgari Pages 73-84
  The lateral spreading of mildly sloping ground and the liquefaction induced by earthquakes can cause major destruction to foundations and buildings, mainly as a result of excess pore water pressure generation and softening of the subsoil. During many large earthquakes, soil liquefaction results in ground failures in the form of sand boils, differential settlements, flow slides, lateral spreading and loss of bearing capacity beneath buildings. Such ground failures have inflicted much damage to the built environment and caused significant loss of life. The risk of liquefaction and associated ground deformation can be reduced by various ground improvement methods, including densification, solidification (e.g., cementation), vibro-compaction, drainage, explosive compaction, deep soil mixing, deep dynamic compaction, permeation grouting, jet grouting, piles group and gravel drains or SCs. Nowadays, using pile foundation is one of the popular solution for soils vulnerable to liquefaction. the pile with enough length more than liquefiable soil depth can reduce the large deformation and unacceptble settlements. Liquefaction and lateral deformation of the soil has caused extensive damage to pile foundations during past earthquakes. Several example of significant damages in pile foundation have been reported in the literature from the 1964 Niigata,1983Nihonkai-Chubu,1989 Manjil and 1995 kobe earthquakes. These damage have been observed mainly in coastal areas or sloping ground. evaluation of liquefaction in order to develop the northern and southern ports and implement coastal and offshore structures in Iran is of particular importance due to locating in a high seismic hazard zone and Liquefactable soil in coastal areas. Although, in recent years many studies have been conducted to understand the various aspects of this phenomenon, yet a lot of uncertainties have remained about the lateral deformations of the soil and its effects on deep foundations. In this study, behavior of pile groups (2 × 1, 1 × 3, 2 × 2 and 3 × 3) were evaluated using fully coupled three-dimensional dynamic analysis. Therefore, the influence of effective parameters such as number of piles, ground slope angle on soil and pile behavior has been studied using the finite element software Opensees SP v2.4. results indicate that most of the factors affecting the behavior of the pile, soil are not considered in the current design codes (such as JRA 2002) and these issues indicate the need to revise the current design and analysis methods.Lateral Pressures compared to that of JRA regulations show that these regulations cannot exactly predict pressures on pile and pile groups. Altogether comparing the results of numerical model of this research to various laboratory observations indicate that the use of numerical method can be reliable to predict the behavior of the soil and pile qualitatively and quantitatively using appropriate constitutive model and parameters for soil and pile.
  Keywords: Liquefaction soil, pile group, fully coupled numerical analysis, multi, surface, plasticity constitutive model
 • Pages 85-96
  Woody debris accumulates in front of bridge piers, reduces the flow area, deviates the flow and increases the velocity around the bridge piers. Debris accumulation in front of bridge piers increases the downward flow, and shear stress around the bridge pier, therefore, the scour hole depth increases and bed degradation accelerates. Most of previous researchers focused on the scour depth around the bridge piers, and less researchers have investigated the effect of debris accumulation on the scour depth. To the best of our knowledge, the effect of debris accumulation on the scour depth has not been reported in previously published literature, as explored in this work. The purpose of this study is to experimentally investigate the effect of accumulation of woody debris in front of a square pier with a parabolic nose on the scour depth. The experiments were performed in clear water condition, with and without debris accumulation and with 20, 30 and 40 l/s discharges and for different debris dimensions. The experiments were performed in a sixty centimeter width channel at the hydraulic laboratory of Shahrekord University. Previous field studies showed that most debris accumulates in front of bridge piers in rectangular shapes, therefore three different rectangular shapes debris are designed and are placed in front of bridge piers during the experiments. Since, performed experiments at twelve hours showed the maximum equilibrium scour depth occurs at the first seven hours, therefore, all experiments are done in 420 minutes. The results showed that when woody debris is placed over, at, and below the water surface respectively, the ratio of scour depth to the scour depth of control sample is 2.2, 2.36 and 1.44, respectively. Moreover, when the percentage of blockage (ratio of the occupied flow area by debris to the flow cross section) is 30% and when debris is located below the water surface, the maximum scour depth will occur (2.36 with respect to the control sample). Also, the comparison between a square pier with parabolic nose and a sharp nose piers at the same hydraulic condition, show when there are no debris, the scour depth around the square pier with a parabolic nose is less than the scour around a sharp nose square pier (1.5 times). For the case in which debris are placed in front of bridge pier, the scour depth, width, and length around a square pier with a parabolic nose are significantly decreased with respect to a sharp nose square pier (2.3 times). Also, using dimensional analysis an equation is presented for predicting the maximum scour depth around a square pier with a parabolic nose in presence of woody debris accumulation. The results show that there is good agreement between predicted and observed scour depth.
  Keywords: Local Scour, Dimensional analysis, Bridge pier, Flow blockage, Experimental study
 • Mojtaba Hadavifar*, Nader Bahramifar, Habibollah Younesi Pages 97-104
  Mercury is a highly toxic and accumulative metal and its compounds, especially methyl mercury, are neurotoxins which cause blockage of the enzyme sites and interfere in protein synthesis. The fate of inorganic, mercury ions in nature is its turning into methyl mercury due to the aerobic action of microorganisms. Mercury is a toxic metal that causes the serious environmental problems. The main sources of mercury ions in aquatic ecosystems are divergent, chloralkali wastewater, oil refineries, power generation plants, paper and pulp manufacturing, rubber processing and fertilizers industries. Various methods have been used for removing heavy metals from aqueous environment such as reverse osmosis, chemical precipitation, ion exchange, coagulation and adsorption. Many carbon-based nanoparticles (CNTs) have been developed to remove heavy metals from aqueous media. They are promising material for numerous applications due to their unique electrical, mechanical, thermal, optical and chemical properties. In addition, CNTs are proven to be superior adsorbents for several divalent metal ions in water, because of their capability to establish (π–π) electrostatic interactions as well as for their large surface areas. Therefore, they have received considerable attention for usage in analytical chemistry and environmental remediation. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were the first observed CNTs involving of up to several tens of graphite shells. The sorption capability of MWCNTs is related mainly to the functional groups attached on its surface. Generations of functional groups on the surface carbon nanotubes improves the reactivity and provides active sites for further chemical modifications. Many researchers have developed amino and thiol functionalization on carbon-based adsorbents and CNTs in order to increase the adsorption capacity, selectivity and removal efficiency of heavy metals and organic compounds. Among these functional groups, the thiols have an excellent binding ability to some metals such as silver, mercury, copper, nickel and zinc. In present study, multi-walled carbon nanotubes were functionalized in four stages to create thiolated multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs-SH). The synthesized amino and thiolated MWCNTs were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and elemental analysis (CHNS) to ensur successfully entailing the functional groups on MWCNTs surface. The efficiency of all synthesized MWCNTs in mercury removal was investigated. MWCNTs-SH was more efficient rather than other synthetized adsorbents in mercury removal from aqueous solutions. Increasing in adsorbent dosage concluded an enhanced mercury removal. Solution pH has a more effect on mercury removal. When the pH increased from 2 to 8 the removal percentage ranged from 9.8 to 92%. The data fitted by Langmuir isotherm model (R2=0.966) better than Freundlich model (R2=0.935). The obtained maximum adsorption capacity (qm) by Langmuir model was 206.64 mg/g while its experimental value was 160.90 mg/g and was higher than that reported in other literatures. Thus the prepared synthetized adsorbent has high efficiency for mercury removal from aqueous solutions.
  Keywords: MWCNTs, Mercury, Functionalizing, thiol functional group, Isotherm models
 • Navid Yeganeh, Ali Akhtarpour, Jafar Bolouri Bazaz * Pages 105-116
  Anchors play a special role in geotechnical structures such as excavations. The anchor section in soil is generally divided into five zones including reinforcement element, grout, grout and surrounding soil mixture, shear zone and soil media. The main objective of the present research is to determine the soil-anchor interaction parameters for numerical modeling of anchored wall using FLAC2D software. Basically, the injection area determining is the main challenge in the anchor force nomination. According to the proposed method, the diameter of the injected area is determined based on the injection pressure, grout volume, porosity and shear zone thickness. It is shown that the diameter of the injected area is approximately increased by 40% relatively to the drilling diameter. The diameter of the injected area in rock media, however, is equal to the drilling diameter. The other parameters are determined using equalization of rock media formulas for soil media. In order to ensure the validity of the proposed method, the pull-out test is numerically simulated in FLAC2D software. The numerical results have been then verified with anchor tension results in an excavation project. The results indicate that ultimate load of anchor calculated from the numerical model is comparable with equations proposed by many researches. Also, there is a negligible difference between the displacement obtained in numerical simulation and pull-out test results. This method is therefore can be used in numerical modeling of anchored wall in soil media with high precision.
  Keywords: Excavation, Numerical modeling, Soil, anchor interaction, Finite difference method, FLAC2D
 • Maryam Yousefi, * Gholamreza Assadollah Fardi, Siamak Elyasi Pages 117-126
  Odour emission has been an obstacle for the development of composting facilities. Composting is an environment friendly process which produces secondary pollutants. Ammonia is the most existing compound in these facilities; therefore Odour dispersion studies depended on geographic and metrological conditions of these kinds of places toward residential cities are required. Ammonia is a Tang, toxic, reactive and corrosive compound. Determination the place of landfills and composting facilities must concord with environmental laws; otherwise the blowing wind could transmit pollutants toward residential cities. Industrial source complex is the most common method for modeling of odour emission from volume and area sources. Kahrizak landfill is located in the south of Tehran with latitude and longitude of 51°20'39" E and 35°28'05" N. The amount of waste discharged to this landfill is about 7000 ton per day. A mathematical model for odour and ammonia emissions from Kahrizak landfill based on Gaussian fluctuating plume theory has been developed in this paper. Using the two-dimensional theory of dispersion, the odour emission from that landfill has been calculated. Since the Gaussian dispersion equation is used for point sources, this equation should be changed to determine the ammonia concentration emitted from volume sources. Virtual point method is used to consider this problem. The mathematical dispersion model is based on Pasquill Gifford and Gauss theory. By using meteorological data cumulated from Emam airport meteorological station, In Pasquill Gifford equations, dispersion parameters and emission equation were calculated. WRPLOT software was used to determine the wind direction and Land gem software was used to calculate the ammonia emission rate. The data needed for this software cumulated from Kahrizak waste management Organization of Tehran. Monin obokhov length and net radiation used for stability class specification. Radiation angle and topographic parameters effects were considered in these calculations The wind velocity and temperature were respectively about 3.6 m/s and 8.4°C.. Bowen ratio, albedo ratio and surface roughness of the site were respectively 1.5, 0.35 and 1. The stability class in the mentioned condition was calculated C. Results show that ammonia emission rate from this landfill and composting facility are respectively about 60 g/s and 103g/s. According to EPA reports these values are reasonable. Finally ammonia dispersion equation was solved by Matlab computing program. Maximum ammonia concentration is about 180mg/m3 when x, the distance, is 80 meters and He, effective height, is1.5 m. Emitted ammonia from Kahrizak landfill could transport toward 2kms from this landfill. Since the nearest residential city is about 8.1 km far away from this landfill, therefore there is not a serious problem threatening people who live there. In order to protect environment and people, It’s recommended not to build any residential, commercial or industrial organization about 2 km from here.
  Keywords: ammonia emission modeling, Kahrizak landfill, Gaussian dispersion equation, Industrial source complex model
 • Amir Pirooznia*, Majid Pasbani Khiavi Pages 127-136
  One of the important aspects which may affect the seismic response of gravity dams is dam-reservoir-foundation interaction. The dam-reservoir interaction must be taken into account, since the dam undergoes deformation which influences the motion of water in the reservoir. Due to the complexity of a dam­reservoir-foundation system, the finite element method is an efficient tool for studying the dynamic response of such a system not only due to the complicated geometry of the dam-reservoir-foundation system but also due to the mechanism of incident earthquake waves and different boundary conditions which can be simulated more appropriately. In order to seismic analysis of gravity dams, a computational procedure for two-dimensional finite-element analysis of dam­reservoir­foundation systems subjected to seismic excitations is developed using Ansys software in this research. Water is assumed as a compressible, inviscid fluid with small amplitude displacements and the dam is modeled as an elastic solid. The analysis is carried out in time domain considering dynamic excitations. Newmark time integration scheme is developed to solve the time­discretized equations which are an unconditionally stable implicit method. An application of the procedure to a study of the seismic optimization of concrete gravity dams using hydrodynamic isolation layer under horizontal and vertical ground motions is presented and discussed. In this study, the hydrodynamic isolation layer is used for the geometry and seismic optimization of concrete gravity dams. For this purpose, the volume of dam body is considered as the objective function and constraints of various geometrical and structural behaviors in order to optimize the concrete gravity dam under seismic loading. To demonstrate the effectiveness of the developed numerical model, the response of Koyna dam in India due to Taft ground motion is presented as a case study to show the hydrodynamic isolation effects on seismic optimization of concrete gravity dams. The model was analyzed and compared for the cases in which the isolation layer attached along the upstream face of dam for different conditions. Consider to obtained results, it is revealed that the isolation layer can have the reducing effect on responses of dam model because of damping the induced hydrodynamic pressure due to earthquake.The layer reduces the dam response due to the hydrodynamics effect of the reservoir in essentially two different ways: (a) the layer serves as a boundary for the reservoir with a low reflection coefficient which results in reduction in the developed hydrodynamic pressure in the reservoir compared with the case of a completely reflective boundary. This effect was addressed in the previous part of the theoretical solution excluding the layer's isolation effects. (b) the isolation of the dam from the hydrodynamic pressure is the result of the layer thickness as well as its material properties which alter the amplitude of the transmitted pressure wave across the layer.
  Keywords: Concrete gravity dam, Interaction, Isolation layer, Time history analysis
 • Zahra Sharifnejadazizi, Seyed Aliakbar Salehi Neishabouri* Pages 137-146
  One of the most efficient energy dissipatoion structures in open channels are block ramps; which has been considered and used most often recently because of the the simple performance. This kind of energy dissipatores can be assumed as a particular type of baffle block chutes, but with natural base materials and without cement structure. In laboratories, several physical models have been built and examined about their efficiencies. Regardless of the cost and time of tests and examinations, they have had the scale change problems. Today by using efficient computational fluid dynamics codes (CFD) fluid hydraulic behavior is more widely examined. This paper at first, reviews the classification of this structures from the point of fabrication and roughness from various point of views. Then deals with the formation of some types of flow regimes (volume flow rate) on them. In continue to the study, numerical simulation on one kind of this block ramps have performed and energy dissipation mechanism on various flow regimes on them have surveyed. For this reason, in this study Flow-3D software is utilized. In this research, incompressible fluid assumption, VOF method to calculate the free surface and LES turbulence model is used. The results showed the more energy dissipation with more turbulence and more turbulence with forming the recirculating flow and extending the distance of the reattachment point from the boulders. Consequently, energy dissipation is maximom for lower volume flow rate and higher slope of the ramp. Because in these two conditions, the flow involves with roughness of the ramp more and more; hence it gets easier for turbulent flow to happen. In other words, energy dissipation is also maximom for the non-submerged boulders. Flows in which boulders are submerged have different mechanism of energy dissipation. In these type of flows, energy dissipation is maximom for the wake-interface flow condition and isolated roughness flow condition respevtively. Therefore, in order to enhance the energy dissipation in flow over block ramps it is advised to reduce the effective cross section or reduce the submergence of scale roughness with holding the same effective cross section and the volume of fluid flowing over the structure. Because in these two conditions, the flow involves with roughness of the ramp more and more; hence it gets easier for turbulent flow to happen. In other words, energy dissipation is also maximom for the non-submerged boulders. Flows in which boulders are submerged have different mechanism of energy dissipation. In these type of flows, energy dissipation is maximom for the wake-interface flow condition and isolated roughness flow condition respevtively. Therefore, in order to enhance the energy dissipation in flow over block ramps it is advised to reduce the effective cross section or reduce the submergence of scale roughness with holding the same effective cross section and the volume of fluid flowing over the structure.
  Keywords: Block ramp, Energy disssipation, Numerical Simulation, Flow, 3D software, Size of Boulders
 • Pages 147-154
  The effect of fire on the structural steel frames has been frequently studied in the recent years due to its special importance. Because steel is sensitive to the temperature and reinforcing of steel frames against fire is highly expensive it is needed that behavior of steel frames in high temperature for reduction of undesired effect of temperature increase to be studied exactly. Now, for achieving to this goal and with regard to the expensive costs laboratory test and their limitations in analyzing at various parameters in each test, employing of finite element method as a strong tool for modeling of steel frames has depicted its value under temperature conditions. With respect to the above mentioned remarks, this paper aimed is to study the effect of fire on steel structures considering the softening behavior of connections and decreasing of strength. Then by using ANSYS software the duration of structure against ignition analyzed and the tested frame is a single span with three dimension and finally different conditions on frame has been compared, which this condition include the effect of connection type, studying the effect of longitudinal expansion, the effect of temperature loading type and beam length as well as fire type. After providing computer data, this result has been compared with results of other researchers.
  Keywords: critical temperature, durability time, fire