فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال ششم شماره 23 (پیاپی 34، پاییز 1394)
 • سال ششم شماره 23 (پیاپی 34، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پریسا نجات خواه معنوی *، مژگان محمدی کیادهی صفحات 1-7
  در مقاله حاضر، غلظت سم کشاورزی ارگانوکلره لیندان در بافت عضله سه ماهی سفید، کپور معمولی و کفال در 8 ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن، خزرآباد ساری، فریدونکنار، چالوس، کیاشهر، بندر انزلی، هشتپر و آستارا) اندازه گیری گردید. نمونه های ماهی به صورت کاملا تصادفی توسط تور صیادی پره از هر منطقه صید شدند و پس از استخراج، سم لیندان به دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز رباینده الکترون (-GC (ECD تزریق گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، متوسط میزان سم لیندان در ماهیان سفید، کپور معمولی و کفال به ترتیب (SE ± میانگین) 1/65 ± 1/88، 1/41 ± 1/83 و 1/60 ± 1/48 نانوگرم بر گرم وزن تر به دست آمد. از نظر آلودگی، آلوده ترین ایستگاه به سم لیندان ایستگاه چالوس با متوسط 1/43 ± 3/16 نانوگرم بر گرم بر پایه وزن تر بود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان سم لیندان در ماهیان مورد بررسی در این تحقیق طی سال های اخیر (1387 تاکنون) روندی کاهشی را طی نموده است.
  کلیدواژگان: سم ارگانوکلره، ماهی کپور معمولی، ماهی سفید، ماهی کفال، دریای خزر
 • مرضیه سپهر*، شهربانو عریان، طاهره ناجی، پریچهر یغمایی صفحات 9-17
  این مقاله به بررسی تاثیر جنیستئین بر ساختار بافتی تخمدان ماهی گورامی سه خال (Trichogaster tricopterus) پرداخته است. شش گروه از ماهی های نابالغ به صورت تزریق داخل عضلانی در معرض جنیستئین با دوزهای mg/kg 0/15، mg/kg 1/5، mg/kg 15 و β 17- استرادیول قرار گرفتند. در این راستا گروه شم اتانول دریافت نموده و تیماری روی گروه کنترل صورت نگرفت. سپس برش تخمدان تهیه و از لحاظ بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون مقایسه دو به دو بر اساس آزمون Tukey، بین میانگین قطر اووسیت در تیمار مربوط به جنیستئین با دوز mg/kg 0/15 و E2 با دوز mg/kg 0/15 با گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان داد. (P<0/001). بر اساس آزمون Mann-Whitney شمارش اووسیتها درمراحل رشد و نمو در تیمار با جنیستئین mg/kg 0/15 و mg/kg 15 در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0/001) جنیستئین در دوز 0/15 دارای اثر استروژنی بود و باعث افزایش رشد و نمو اووسیتها در تخمدان شد. در حالیکه جنیستئین با دوز mg/kg 15 خواص آنتی استروژنی از خود نشان داد. β -17 استرادیول در دوز 15 mg/kg باعث کاهش و در دوز 0/15 باعث افزایش رشد و نمو در اووسیت ها شد. بر اساس نتایج به دست آمده، جنیستئین دارای اثر دوگانه استروژنی و آنتی استروژنی است. همچنین استروژن E2 در دوزهای بالا رشد و نمو اووسیت را به تاخیر می اندازد.
  کلیدواژگان: گورامی سه خال، جنیستئین، فیتواستروژن، تخمدان، بافت شناسی
 • بیتا ارچنگی*، حسن مطوریان، محمد علی سالاری علی آبادی، محمد تقی رونق صفحات 19-25
  مقاله حاضر به منظور ارزیابی ذخایر ژنتیکی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) انجام شد. نواحی مورد نظر از سواحل ایرانی خلیج فارس (استان های خوزستان و بوشهر) و ایستگاه ساحل غربی مالزی به عنوان برون گروه انتخاب گردیدند. ابتدا آنالیز ژنوم میتوکندری از ناحیه D-loop برای تعداد 86 نمونه از گونه مذکور انجام گرفت. سپس قطعات تکثیر شده توالی یابی گردیده و آنالیز ژنتیکی با استفاده از نرم افزارهای BioEdit، MEGA 6 و Arlequin انجام شد. نتایج نشان داد که چندین زیر جمعیت از ماهی صبور در منطقه خوزستان حضور دارند. کمترین میزان Fstدر بین ایستگاه های سواحل خوزستان (Fst= 0) و بیشترین میزان Fst بین ایستگاه بوشهر با ساحل غربی مالزی به دست آمد (64/0 = Fst). درخت فیلوژنی UPGMA نشان داد که جمعیت انتخاب شده از ساحل غربی مالزی تمایز ژنتیکی بالایی نسبت به جمعیت بزرگ سواحل ایرانی دارند و دو گروه نمونه های ایران و مالزی نهایتا در یک شاخه فیلوژنی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: ماهی صبور (Tenualosa ilisha)، ژنوم میتوکندری، مالزی، خلیج فارس
 • محمدنوید مقیم* صفحات 27-37
  بررسی فشار وارد بر سازه موج شکنهای توده سنگی با توجه به تاثیر آن در طراحی این نوع سازه ها و همچنین اثر آن بر پایداری هیدرولیکی لایه آرمور، واکنشهای هیدرولیکی و تغییرات تراز سطح آب داخل سازه اهمیت پیدا میکند. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی جریان برخوردی به محیط متخلخل توده سنگی لایه آرمور در اثر شکست موج، محاسبه فشار وارد بر قطعات سنگی به لحاظ تحلیلی غیرممکن می شود. در مقاله حاضر از یک مفهوم فیزیکی مناسب یعنی شار تکانه موج برخوردی به سازه با انتگرال گیری شار در عمق جریان پای سازه موج شکن استفاده شد. و چگونگی تاثیر آن بر دامنه تغییرات فشار مرجع ایجاد شده روی بدنه موج شکن توده سنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از قابلیت مناسب مفهوم فیزیکی شار تکانه موج در تخمین دامنه تغییرات فشار ایجاد شده روی بدنه موج شکن توده سنگی برای امواج منظم و نامنظم بوده، به طوری که برای امواج منظم نتایج حاصل از تئوری موج خطی و موج فوریه و برای امواج نامنظم نتایج حاصل از تئوری موج فوریه مناسب تر از سایر تئوریهای موج شد. نتایج نشان دادند که ترم مربوط به فشار دینامیکی سهم بزرگی از مشارکت را در میزان حداکثر شار تکانه موج بی بعد شده دارا است.
  کلیدواژگان: موج شکن توده سنگی، فشار، شار تکانه موج، امواج منظم و نامنظم
 • صادق یاری* صفحات 39-47
  به منظور مطالعه تغییرات طولانی مدت (کلیماتولوژیک) انتقال حرارت بین دریای خزر و جو، شار گرمایی خالص و مولفه های تابش خورشیدی، تابش فرو سرخ، گرمای نهان، گرمای محسوس و همچنین تبخیر در حوضه دریای خزر برای یک دوره 25 ساله (1985-2009) محاسبه شدند. بدین منظور مقادیر مولفه های شار با استفاده از داده های بازتحلیل و روابط تجربی انتقال حرارت محاسبه گردیدند. مقدار متوسط برآورد شده برای دوره 25ساله Wm-2 69/. - محاسبه شد. اندازه مقدار برآورد شده بدون توجه به علامت آن می تواند معیار مناسبی برای اذعان تعادل حرارتی دریای خزر باشد. روند تغییرات 25 ساله شار خالص گرمایی نشان می دهد که در سالهای پس از 2002 روند از دست دادن گرما شدت یافته است. در مقیاس فصلی دریای خزر در فصل های بهار و تابستان انرژی جذب کرده و در فصل های پاییز و زمستان انرژی از دست می دهد. تبخیر در دریای خزر با متوسط mm yr- 1128 نیز در سال های پس از 2003 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شار گرمایی دریا، جو، تبخیر، بودجه گرمایی، روابط تجربی، دریای خزر
 • ابوالقاسم روحی*، رضا آذری، مریم شاپوری، مهدی نادری جلودار صفحات 49-54
  این مقاله به بررسی اثرات درجه حرارت و شوری آب در روند تراکم مراحل مختلف چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa در دو تیمار شوری psu 1±11 و 1 ± 12 (خطای استاندارد ±میانگین) و دو تیمار درجه حرارت 2oC ± 25 و 2± 23 پرداخته است. این بررسی نشان داد که در روزهای دهم تا دوازدهم کشت، حدود 24- 39 درصد نمونه ها مرحله کوپه پودیت را تکمیل کرده و وارد مرحله بلوغ جنسی خواهند شد. در روز 16 از کشت حدود 68درصد از نوزادان اولیه به بلوغ جنسی کامل رسیده و قادر به تخم ریزی شدند. در سری دوم از آزمایشها که کشت A. tonsa با دمای oC 1 ±21 و شوری 1±11 psu انجام شد، مدت زمان تکمیل از مرحله ناپلیوسی به مرحله بالغ حدود 15 روز بوده است. به طوریکه حدود 5/57 درصد از نوزادان (ناپلیوس) به مرحله Iو II کوپه پودیت و حدود 35-45 درصد طی 8-11روز به Acartia بالغ تبدیل شدند و در طی روز پانزدهم شروع به تخم ریزی در هر شبانه روز نمودند. بنابراین بهترین دما و شوری رشد A. tonsa در آب دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی در دمای 25oC و شوری 12psu است.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، کوپه پودا، Acartia tonsa، تولید مثل، دریای خزر
 • حمید احمدی*، محمدعلی لطف اللهی یقین، مجید نعمتی صفحات 55-66
  روش های محاسبه عمر باقیمانده اتصالات ترک خورده در سکوهای فراساحلی شابلونی، مبتنی بر رویکرد مکانیک شکست هستند، که دقت آن منوط به تخمین صحیح ضریب شدت تنش (SIF) است. در مقاله حاضر، اثر پارامترهای هندسی اتصال و ترک روی SIF در اتصالات لوله ای X بررسی گردید. در این مقاله، برای مدل سازی عددی از نرم افزار ABAQUS و برای محاسبه SIF از روش انتگرال J استفاده شد. نتایج تحلیل عددی، از طریق مقایسه با داده های آزمایشگاهی، مورد صحت سنجی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش انتگرال J برای به دست آوردن SIF در ترک سطحی مناسب است. افزایش پارامتر γ (γ = D / 2T) و/یا (β = d / D) β باعث کاهش SIF می شود. در حالی که افزایش پارامتر (τ = t / T) τ نسبت c/a و یا نسبت a/T منجر به افزایش SIF می گردد؛ که a، T، t، D، d و c به ترتیب نشان دهنده قطر عضو مهاری، قطر عضو اصلی، ضخامت عضو مهاری، ضخامت عضو اصلی، عمق ترک، و نصف طول ترک هستند.
  کلیدواژگان: اتصال لوله ای، Xخستگی، مکانیک شکست، ترک سطحی، ضریب شدت تنش، (SIF)، روش انتگرال J
 • بهنام حیدری چهارلنگ، علیرضا ریاحی بختیاری*، وحید یاوری، علی کاظمی صفحات 67-76
  در مقاله حاضر میزان فلزات سرب، کادمیوم و وانادیوم در پوسته صدف صخره ای خوراکی (Saccostrea cucullata) و رسوبات سطحی منطقه بین جزر و مدی بندرلنگه اندازه گیری گردید. بدین منظور در پاییز 1389 نمونه برداری از صدف خوراکی (48 نمونه) و رسوبات سطحی (15 نمونه) از3 ایستگاه ساحلی در منطقه بین جزر و مدی بندرلنگه صورت پذیرفت. هریک از نمونه ها پس از خشک شدن به روش direct aqua regia هضم گردیدند. سپس غلظت نمونه های رسوب و صدف به وسیله دستگاه جذب اتمی مدل AA-670 Shimadzu اندازه گیری گردیدند. نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین غلظت فلزات در رسوبات برای سرب، کادمیوم و وانادیوم به ترتیب: (SD± میانگین) 04/4± 02/163، 05/0 ± 26/1، 001/0 ± 0/028 و در پوسته صدف خوراکی 81/1± 38/124، 19/0± 09/5 و 001/0± 018/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. در مقایسه با استانداردهای جهانی مقادیر سرب در رسوبات سطحی از حد مجاز تجاوز نمود، در حالی که مقادیر کادمیوم و وانادیوم در محدوده قابل تحمل آبزیان مشاهده گردید. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که بافت پوسته صدف (S. cucullata) یک پایشگر زیستی مناسب برای پایش فلزات سرب و وانادیوم در منطقه است.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آلودگی، رسوبات سطحی، Saccostrea cucullata، بندرلنگه، خلیج فارس
 • فرشته کمیجانی*، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، سید مصطفی سیادت موسوی صفحات 77-85
  در این مقاله، شبیه سازی مشخصات امواج در دریای خزر جنوبی، با استفاده از خاصیت روش تودرتو در مدل SWAN و به کارگیری میدان باد ECMWF-ERAI انجام گردید. این شبیه سازی با مقایسه نتایج و مقادیر اندازه گیری در ایستگاه های نکا، نوشهر و انزلی با ضریب همبستگی %94 صحت سنجی شد. سپس مدل سازی ها با میدان باد مورد استفاده در ISWM II انجام گردید. هرچند میدان باد مورد استفاده درSWM II در دریای خزر اصلاح شد، اما بالاتر بودن دقت مکانی میدان بادECMWF-ERAI سبب بهبود دقت نتایج پریود موج تا 1ثانیه و ارتفاع موج تا 0/5-1/5 متر، در بخش شرقی و مرکزی خزر شد. البته در غرب محدوده، نتایج مدل با میدان باد ECMWF-Reanalysis INIO، روند مقادیر اندازه گیری را دقیق تر به دست آورد. به علاوه در زمان هایی که ارتفاع موج اندازه گیری کمتر از 1/5 متر بود، نتایج مدل با میدان باد مورد استفاده درISWM II به مقادیر اندازه گیری نزدیک تر بود.
  کلیدواژگان: مدل سازی امواج، ISWM II، ECMWF، SWAN، دریای خزر
 • لیدا امیری پور، رحیم عبدی *، عبدالعلی موحدی نیا، محمدرضا صحرائیان صفحات 87-92
  هدف از مقاله حاضر، بررسی تغییرات بافتی و ریختسنجی رشد و توسعه کبد و روده در مراحل اولیه رشد در ماهی هامور معمولی است. پس از تغذیه لاروها با جیره تعیین شده در زمانهای پنج روز یک بار، نمونه ها تشریح شدند و پس از خارج نمودن کبد و روده مراحل استاندارد و معمول پاساژ بافتی انجام گرفت. سپس مقاطع پنج تا شش میکرونی از آنها تهیه و در نهایت برش ها با روش H&E وPAS رنگ آمیزی و در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات میکروسکوپی و ریخت سنجی نشان دادند که مساحت هپاتوسیت ها، طول و قطر پرزها با رشد لارو افزایش داشته، اما بیشترین تغییر مساحت هپاتوسیت ها از هفته ششم تا پایان دوره لاروی مشاهده گردید. همچنین بیشترین تغییر در طول پرز از روز35 تا 60 روز پس از تخم گشایی و بیشترین تغییرات قطر پرز مربوط به سه هفته ابتدایی از زمان تخم گشایی بوده است. رشد و توسعه دستگاه گوارش در بافت های کبد و روده در لارو ماهی هامور معمولی الگویی مشابه با سایر ماهیان استخوانی دارد. اما تفاوت هایی در رابطه با زمان تمایز و عملکرد اندام ها در میان گونه های مختلف وجود دارد.
  کلیدواژگان: هیستومورفولوژی، کبد، روده، لارو ماهی هامور معمولی
|
 • Parisa Nejatkhah Manavi*, Mojgan Mohammadi Kiadehy Pages 1-7
  In this investigation, concentration of the organochloric agricultural poison Lindane was measured in the muscle of three fish species including Kutum, Common carp and Golden gray mullet in eight stations located in the southern shore of the Caspian Sea (Bandar Torkaman, Khazarabad Sari, Fereydunkenar, Chalous, Kiashahr, Bandar Anzali, Hashtpar and Astara). In each station, fishes were caught randomly. Lindane extracted and chemical analysis using gas chromatography supplied with electron capture detectors (GC-ECD), has been done. Results showed that average amounts of Lindane in Kutum, Common carp and Golden gray mullet were 1.88 ±1.65, 1.83 ±1.41 and 1.60 ±1.48 ng/g in fresh weight, respectively. Chalous (3.16 ±1.43 ng/g fresh weight) was the most contaminated station in terms of Lindane contamination. The reslts showed that the amount of Lindane had a declining trend in recent years.
  Keywords: Organochloric poisons, Common carp, Kutum, Golden gray mullet, Caspian Sea
 • Marziyeh Sepehr*, Shahrbanoo Oryan, Tahareh Naji, Parichehr Yaghmayee Pages 9-17
  The major aim of this study was to investigate the effect of Genistein on the histological structure of three spot Gourami''s (Trichogaster trichopterus). Six groups of immature fish were injected intramuscularly by 0. 15، 1. 5 and 15 mg/kg of Genistein and by the same doses of 17β-estradiol (E2). The sham group was received ethanol and control group was remained intact. After the end of treatment، the fish''s ovaries were investigated histologically via H&E staining method. The statistical test of pairwise Tukey was applied on the average diameter of oocyte among all groups. The results showed significant difference between groups that were treated by Genistein (0. 15 mg/kg)، E2 0. 15 mg/kg، and the control group (P<0. 001). Subsequently، the Mann Whitny test was also applied on the number of oocytes of each fish''s ovary. The results exhibited significant difference between groups whom they treated by Genistein (0. 15 and 15 mg/kg and control group (P<0. 001). Histological observations demonstrated that the Genistein in (0. 15 mg/kg) dose had estrogenic effect and increased the development rate of oocyts in ovary، whereas Genistein in dose (15 mg/kg) verified anti-estrogenic effect. On the other hand، 17β-estradiol in (15 mg/kg) dose caused delay in the development of oocytes and increased the number of atretic oocytes dramatically. On the contrary، treating by 17β-estradiol of (0. 15 mg/kg) dose was accelerated the oocytes development. These outcomes of our experiment proved that Genistein could have dual effects (estrogenic and anti-estrogenic) based on its dose. Besides، treating by E2 at higher dose may cause delay in the oocyte development.
  Keywords: Three spot Gourami, Genistein, Phytoestrogen, Ovary, Histology
 • Bita Archangi*, Hasan Maturian, Mohammad Ali Salari, Mohammad Taghi Ronagh Pages 19-25
  In this research، genetic stock assessment of Hilsa shad Tenualosa ilisha was undertaken from natural distribution of species including rivers and southern coasts of Khuzestan، Bushehr and one sampling area from western coast of Malaysia as an outgroup. For this purpose، analysis of MtDNA genome of D-loop region was carried out for 86 samples of Hilsa shad. Then amplified fragments were automated sequenced and genetic analysis was done using genetic softwares including BioEdit، MEGA and Arlequin. Results showed that there were several subpopulations of Tenualosa ilisha at least in Khuzestan waters including rivers، estuaries and marine areas. In addition، the minimum Fst (Fst= 0) was in Khuzestan selected sites while maximum Fst (Fst =0. 64) was observed in Bushehr and western coast of Malaysia. Phylogenetic analysis showed that Hilsa shad samples originated from western coasts of Malaysia represents higher levels of genetic differentiation compared to subpopulations of this species inhabited in Iranian waters. However، both Malaysian and Iranian Tenualosa ilisha occupy the same place on phylogenetic tree.
  Keywords: Hilsa shad, Tenualosa ilisha, MtDNA, Malaysia, Persian Gulf
 • Mohammad Navid Moghim* Pages 27-37
  Wave induced pressure variations on rubble mound breakwater are important to enable correct designing of this structure. Because of its effect on the hydraulic stability of armor layer، hydraulic interactions and water surface elevation inside the breakwater، the importance of investigating the effect of wave induced pressure on the structure will be cleared. Due to the complexity of wave breaking interaction with a porous rubble mound breakwater، calculating the pressure on the structure is not possible by using analytical methods. In this paper، a simple physical argument by using maximum depth-integrated momentum flux in a wave as it reaches the toe of the structure was used to derive a formula to calculate the pressure variation on rubble mound breakwater. The results showed a good estimation of wave pressure variation on the rubble-mound breakwaters by using wave momentum flux parameter for regular and irregular waves. Also، it can be concluded that the wave dynamic pressure has a dominate contribution in a total depth-integrated wave momentum flux.
  Keywords: Rubble, mound breakwaters, Pressure, Wave momentum flux, Regular, irregular wave
 • Sadegh Yari* Pages 39-47
  To study the air-sea heat flux climatology over the Caspian Sea, the net heat flux and its components including solar radiation, long wave radiation, latent heat and sensible heat fluxes were calculated for the period of 1985 to 2009. The bulk formulas were applied to re-analysis data set to calculate the heat fluxes. The annual net heat flux for this period was estimated as -0.69 Wm-2. The magnitude of this value regardless of its sign showed that the basin is in the equilibrium state. The variation trend for the 25 years revealed that from 2002 onward, the basin loses more energy. In the seasonal scale, the basin gain energy in spring-summer and loses energy in fall-winter. The 25 years average evaporation of the basin was estimated as 1128 mm yr-1 with increasing trend after 2003.
  Keywords: Air, Sea Heat flux, Evaporation, Heat budget, Bulk formulation, Caspian Sea
 • Aboulghasem Roohi*, Reza Azari, Maryam Shapoori, Mahdi Naderi Jelodar Pages 49-54
  The effects of salinity on density of A. tonsa at three salinity treatments include 9 ±1, 11 ±1 and 12 ±1 psu (Mean±SE) and two experimental water temperatures of 25 ±2 and 23 ±2oC were investigated in the present study. Treatments were examined with three replicates inside a 250 cc tanks over a two weeks period trials. Data showed animals grew to copepodites after two days. The first group of experiments with Acartia tonsa cultured at 23 ±2oC and 12 ± 1psu. The results of this study showed that about 24-39% of the animals grown and has completed in the tenth to twelfth days to copepodites and reached to sexual maturity. After 16 days, about 68% of the initial nauplii reached sexual maturity. The second group of experiments with Acartia tonsa cultured at 21 ±1oC and 11 ±1 psu. The results showed that after 15 days, nauplii grew to adult and also the adults have spawned within 15th days. The results of this research showed that the appropriate salinity and temperature for A. tonsa were 12 psu and 25oC, respectively.
  Keywords: Zooplankton, Copepods, Acartia tonsa, Reproduction, Caspian Sea
 • Hamid Ahmadi*, Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin, Majid Nemati Pages 55-66
  Methods of estimating the remaining life of cracked tubular joints in offshore jacket-type platforms are based on fracture mechanics (FM) approach. The accuracy of FM approach depends on the accurate estimation of the stress intensity factors (SIFs). In the present paper, effects of geometric parameters on the results of SIFs for tubular X-joints are investigated. In this study, FE models were generated using ABAQUS and to evaluate the SIFs, J-integral method was used. Numerical SIF results were validated against available experimental data. Results showed that the J-integral method is suitable for the calculation of SIFs. The increase of the γ (= D / 2T) and/or β (= d / D) leads to the decrease of the SIFs. Moreover, the increase of the τ (= t / T), c / a ratio and/or a / T ratio results in the increase of the SIFs; where D, d, T, t, a, and c are the chord diameter, brace diameter, chord thickness, brace thickness, crack depth, and half of crack length, respectively.
  Keywords: Tubular X, joints, Fatigue, Fracture mechanic, Surface crack, Stress intensity factor (SIF), J, Integral method
 • Behnam Haidari Chaharlang, Alireza Riyahi Bakhtiari*, Vahid Yavari, Ali Kazemi Pages 67-76
  In this study, the concentration of Pb, Cd and V in the shell of (Saccostrea cucullata) and surface sediments were measured in the intertidal zones of Lengeh Port. Therefore, sampling of Saccostrea cucullata (48 samples) and sediment (15 samples) from 3 coastal stations along Lengeh Port were conducted in 2010 fall. Samples were digested by direct aqua regia method after drying. After that, chemical analysis of the sediment and the oyster samples were done by using Atomic Absorption Spectrophotometer (Shimadzu AA-670). Result of the analysis stated that: the mean values of Pb, Cd and V in the sediment were in order 163.02 ±4.04, 1.26 ±0.05 and 0.028 ±0.001 (µg g-1dw), respectively and in the shell of oyster were in order 124.38 ±1.81, 5.09 ±0.19 and 0.018 ±0.001 (µg g-1dw). In comparison with global standards, Pb levels exceed from the permissible limit, however Cd and V levels were found suitable for the sea foods. In general, with respect to the results obtained, it was found that the shell of S. cucullata is a suitable biomonitor for monitoring Pb and V levels in the area.
  Keywords: Heavy metals, Pollution, Surface sediments, Saccostrea cucullata, Lengeh Port, Persian Gulf
 • Fereshteh Komijani*, Masoud Sadri Nasab, Vahid Chegini, Seyed Mostafa Siadat Mousavi Pages 77-85
  In this study, wave was simulated in the southern part of Caspian Sea using nested grids of SWAN model and utilizing ECMWF-ERAI wind data. Wave model was verified with the correlation of %94 comparing the modeled and measured data at Neka, Nushahr and Anzali stations. The simulations were repeated utilizing wind data used in ISWM II. Although, wind data used in ISWM II have been verified in the Caspian Sea, the higher spatial resolution of ECMWF-ERAI wind data resulted in a better prediction of the wave periods up to 1s and wave heights up to 0.5-1.5 m in the east and central parts of the southern Caspian Sea. However, the results of SWAN using ECMWF-Reanalysis INIO wind data were in a better agreement with the trend of measurements in west part of the Caspian Sea. Also, wind data used in ISWM II resulted in higher accuracy prediction of wave characteristic for measured wave heights less than 1.5 m.
  Keywords: Wave simulation, SWAN, ECMWF, ISWM II, Caspian Sea
 • Lida Amiripour, Rahim Abdi *, Abdolali Movahedinia, Mohammad Reza Sahraian Pages 87-92
  The goal of this study was histological and morphometrically changes of liver and intestine in spotted grouper, because they are two important tissues for developing. After feeding larva with designated rations every five days, liver and intestinal tissue were removed and performed by standard and routine tissue procedures. Sections were stained with H&E and PAS and were examined under light microscope. Microscopic. The morphometric studies showed that the area of the hepatocytes, long and diameter of villi increased as larval developing. But the greatest changes in area of the hepatocytes were observed from six weeks to the end of the larval period. The most changes on villi long were seen 35 to 60 days after hatching, and maximum diameter changes were seen three weeks from the time of hatching. Development of liver and intestinal tract in normal grouper fish larvae have a pattern similar to other teleosts, but there was some differences in terms of time differentiation and organ function among different species that depends on the life history and a number of genetic, environmental factors and nutrition.
  Keywords: Histomorphology, Liver, Intestine, Epinephelus coioides