فهرست مطالب

افق دانش - سال بیست و یکم شماره 4 (پاییز 1394)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پاییز 1394)
 • وی ژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علی محمدپور، عبدالجواد خواجوی، مهدی مشکی، محمد زارعی، هایده هاشمی زاده *، سمیه فرزام فر، فاطمه نام نیک صفحات 1-6
  اهداف

  سوءتغذیه و نارسایی رشد از مشکلات عمده بهداشتی کشورهای در حال توسعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی شاخص های رشد (قد و وزن) و میزان شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1 تا 18ماهه بود.
  ابزار و

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در جمعیت کودکان 18-1ماهه کلیه مراکز بهداشتی شهر قوچان در دو مرحله در بازه زمانی نیمسال اول 1391 انجام شد و 1002 نوزاد در سه گروه سنی به روش در دسترس انتخاب شدند. قد و وزن کودکان ثبت شد. منحنی های قد و وزن برای سن رسم گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 14 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  قد و وزن زیر صدک 5 در مقطع سنی 6-1ماه، در دختران به ترتیب 9/7 و 5/3% و در پسران 6/8 و 4/2%، در مقطع سنی 12-7ماه، در دختران به ترتیب 3/5 و 3/9% و در پسران 1/8 و 0/7% و در مقطع سنی 18-13ماه، در دختران به ترتیب 6/11 و 6/8% و در پسران 7/9 و 5/6% ثبت شد. بیشترین مقطع سنی مبتلاء به نارسایی رشد در پسران (7/9%) گروه 18-13ماهه و در دختران (3/9%) گروه 12-7ماهه بودند. بیشترین فراوانی صدک زیر 5 برای قد در هر دو جنس در گروه سنی 18-13ماهه گزارش شد.

  نتیجه گیری

  وضعیت تغذیه ای نوزادان 1 تا 18ماهه در قوچان طبق استانداردهای جدید سازمان بهداشت جهانی از وضعیت مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: نارسایی رشد، سوءتغذیه، کودکان، کم وزنی
 • جلال مردانه، علیرضا محمدزاده *، زهره معصومیان صفحات 7-11
  اهداف
  به طور کلی استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت بسیار مشکل و پرهزینه است. هدف از این مطالعه استفاده از پلی اتیلن گلیکول 200 به منظور استخراج DNA از باکتری گرم مثبت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و انجام PCR روی آنها به منظور جست وجو به ترتیب برای ژن های Lacto و ExoA بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سویه استاندارد باکتری گرم مثبت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب بر روی محیط کشت MRS آگار و مولرهینتون آگار کشت داده شدند. سپس کلونی باکتری در بافر TE حل شد و با استفاده از PEG 200 استخراج DNA انجام شد. واکنش PCR بر روی ژن های Lacto (اختصاصی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) و ExoA (سودوموناس آئروژینوزا) اختصاصی هر ارگانیسم انجام شد.
  یافته ها
  PCR روی ژن های انتخاب شده برای هر ارگانیسم انجام و وجود ژن های Lacto با اندازه 231bp برای سویه استاندارد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از لبنیات و ExoA با اندازه 396bp برای سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا و سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا روی ژل آگارز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت به دلیل داشتن دیواره بسیار محکم مشکل است، استفاده از PEG 200 می تواند روش بسیار مناسب، مقرون به صرفه و بسیار سریع و در دسترس برای استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت باشد. علاوه بر این، با استفاده از این روش می توان به آسانی DNA باکتری های گرم منفی و قارچ ها را نیز استخراج نمود.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلیکول 200، استخراج DNA، باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی
 • ایرج ضاربان، عبدالرحیم تبرسی، محمود کریمی *، رضا احمدی، محمد طاهر، احمدرضا عابدی صفحات 13-18
  اهداف
  پیشگیری و کاهش رفتارهای خطر مرتبط با انتقال اچ آی وی در میان بیماران اچ آی وی مثبت یکی از اولویت های سلامت همگانی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار های پیشگیری کننده از انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 92 بیمار HIV مثبت و مبتلا به ایدز بالای 18 سال شهرستان های سراوان و سرباز که در 1392 در مرکز مشاوره بیماری های عفونی و رفتاری سراوان یا سرباز دارای پرونده بودند به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل بخش دموگرافیک (10 سئوال)، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (17 سئوال) و ارزیابی عملکرد بیماران (11 سئوال) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و با آزمون های آماری T مستقل و زوجی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده، خودکارآمدی درک شده و رفتار بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله آموزشی به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (001/0p<).
  نتیجه گیری
  استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در بیماران مبتلا به ایدز موثر است و از طریق افزایش آگاهی، نگرش، حساسیت، شدت، منافع و خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده، موجب ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از ایدز می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، اچ آی وی، مدل اعتقاد بهداشتی، رفتار خطر
 • مجتبی افشارنیا، مجتبی کیان مهر، حامد بیگلری، مریم رمضانی، سیده سمیرا رسولی * صفحات 19-24
  اهداف
  شیرابه پسماند، نوعی فاضلاب با غلظت بالا محتوی آلاینده های شیمیایی و میکروبی است. تخلیه شیرابه در آب و خاک های پذیرنده موجب انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی خطرناک می شوند. این مطالعه با هدف کاهش باکتری های کلی فرم در شیرابه تازه پسماند شهری توسط الکترولیز مجهز به الکترودهای ترکیبی آهن و مس انجام شد.
  مواد و روش ها
  به منظور انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 36 نمونه شیرابه تازه از مخزن ماشین های جمع آوری پسماند شهری گناباد به روش ترکیبی مطابق با شرایط استاندارد از تیر تا آبان ماه سال 1394 تهیه شد. نمونه های شیرابه در راکتور بسته حاوی سه جفت الکترود ترکیبی آهن و مس ریخته شدند. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در قالب نرم افزار SPSS 18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  با افزایش ولتاژ و افزایش زمان واکنش، درصد حذف کلی فرم ها افزایش یافت. هر سه ولتاژ مورد استفاده در زمان 60دقیقه، 100% آلودگی میکروبی را حذف کردند. بین میزان کلی فرم های حذف شده با استفاده از ولتاژهای مختلف در زمان های 15، 30 و 45 دقیقه، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<). میزان کلی فرم حذف شده در زمان های واکنش مختلف، در ولتاژها 10 (001/0=p) و 20ولت (002/0=p) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از الکترودهای ترکیبی آهن و مس و ولتاژ مناسب می توان از روش الکتروشیمیایی، به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست و پاک، برای حذف باکتری های کلی فرم از شیرابه تازه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گندزدایی، شیرابه تازه، الکترولیز، کلی فرم، الکترود مس
 • علی مزارعی، جلال مردانه* صفحات 25-31
  اهداف
  اسینتوباکتر بومانی یکی از ارگانیسم های مقاوم به داروی مهم در بیمارستان ها در تمام جهان است. این مطالعه با هدف بررسی گسترش جمعیت اسینتوباکتر بومانی- کالکواستیکوس مقاوم به دارو، شناسایی سویه های با مقاومت گسترده و سویه های مقاوم به همه داروها، بررسی توانایی تولید کارباپنمازها و تعیین MIC ایمی پنم در ایزوله های آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که در طی 10 ماه از مرداد 1393 تا اردیبهشت سال 1394 انجام شد، 48 نمونه از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های شیراز جمع آوری و روی محیط های کشت میکروب شناسی بالینی کشت انجام شد. برای تایید نهایی ایزوله ها از سیستم API 20NE اختصاصی باکتری های غیرتخمیرکننده و تست های بیوشیمیایی استفاده شد. بر اساس پروتکل CLSI 2014 از روش دیسک دیفیوژن برای بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی و از آزمون اصلاح شده هاج جهت شناسایی سویه های تولیدکننده آنزیم های کارباپنماز استفاده شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) ایمی پنم با استفاده از روش E-test تعیین شد.
  یافته ها
  همه ایزوله ها به آنتی بیوتیک کلستین حساس بودند. هیچ یک از ایزوله ها به کارباپنم ها (ارتاپنم، ایمی پنم و مروپنم) پاسخ ندادند. همه ایزوله ها علاوه بر داشتن مقاومت چنددارویی، دارای مقاومت دارویی گسترده نیز بودند، اما هیچ یک از ایزوله ها به همه داروها مقاوم نبودند. میزان حساسیت به مینوسایکلین و آمپی سیلین- سولباکتام به ترتیب 3/14 و 7/10% بود. آزمون فنوتیپی اصلاح شده هاج در همه ایزوله ها مثبت بود. در تمام ایزوله ها MIC ایمی پنم بالاتر از واحد 32 بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از رژیم های دارویی ترکیبی در درمان سویه های XDR، MDR اسینتوباکتر موثر است.
  کلیدواژگان: کمپلکس اسینتوباکتر بومانی، کالکواستیکوس، سویه های با مقاومت چنددارویی، سویه های با مقاومت دارویی گسترده، MIC ایمی پنم
 • حامد بیگلری، سیدعلی سجادی، نسیبه جوان، مجید میرزابیگی، مجتبی افشارنیا * صفحات 33-41
  اهداف
  فنل و مشتقات محلول آن در آب از مهم ترین و متداول ترین آلاینده های سمی و خطرناک متاثر بر سلامت عموم افراد در جامعه هستند. این مطالعه با هدف بررسی فرآیند نانوفتوکاتالیکی نانواکسید روی/تابش فرابنفش بر تجزیه فنل محلول در آب انجام شد.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ابتدا نمونه های فاضلاب مصنوعی محتوی فنل با غلظت های اولیه 50، 100 و 200میلی گرم بر لیتر درون یک راکتور ازپیش ساخته با حجم مفید یک لیتر و در مقیاس آزمایشگاهی به روش ناپیوسته ریخته شدند. اثر پارامترهای تابش پرتو فرابنفش در سه شدت 50، 75 و 125وات، اکسید روی با غلظت های 1/0 و 2/0گرم بر لیتر، pH 5، 7 و 9 در زمان های اکسیداسیون 5 الی 30 دقیقه به صورت مجزا و همزمان بر حذف فنل بررسی شدند. غلظت نهایی فنل به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 500نانومتر تعیین شد.
  یافته ها
  با افزایش pH از 5 به 9 راندمان فرآیند پس از 30دقیقه از حدود 93 به 73% کاهش یافت. کارآیی تجزیه فنل با افزایش دوز نانوذرات اکسید روی از 1/0 به 2/0گرم بر لیتر موجب کاهش راندمان حذف فنل از 2/93 به 4/88% شد. با افزایش غلظت 50 به 200میلی گرم بر لیتر فنل، راندمان از 93 به حدود 71% کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  با کاهش pH، کاهش دوز نانوذرات اکسید روی، کاهش غلظت اولیه فنل، افزایش زمان اکسیداسیون و افزایش شدت تابش فرابنفش، راندمان حذف فنل در طول فرآیند افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: فنل، تابش فرابنفش، اکسید روی، فوتوکاتالیست
 • حسین محمدزاده مقدم، محمد کمالی نژاد *، سید محمد نظری، رضا احمدی، عبدالجواد خواجوی، علی اکبری صفحات 43-50
  مقدمه
  مکتب طب سنتی ایران با قدمتی ده هزار ساله در 150 سال اخیر به حاشیه رانده شد لیکن پزشکانی همچون دکتر احمدیه آن را زنده نگاه داشته و در درمان بیماری های متعددی از جمله مالیخولیا از آن الهام گرفتند. مالیخولیا که به جای افسردگی به کار می رفته حالتی از بیماری روانی است که در آن فرد دچار افسردگی، انزوا طلبی، توهم و هذیان می شود. هدف اصلی از این مرور جامع، بررسی دیدگاه و تجارب دکتر احمدیه در مورد بیماری مالیخولیا و تطبیق آن با متون طب سنتی ایران بود.
  مواد و روش ها
  با انتخاب استراتژی جستجوی جامع، ابتدا کتب دکتر احمدیه و متون مرتبط طب سنتی ایرانی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. سپس جستجو در هشت دیتابیس انگلیسی و فارسی شامل Ovid MEDLINE، SciVerse Scopus، Google Scholar، ISC ، MEDLIB، Magiran، Gang و SID با کاربرد ترکیبی از واژه های مش و آزاد و بدون اعمال محدودیت انجام شد. مطالعات مرتبط شناسایی و پس از غربالگری بازیابی شد و مداقه رفرنس ها انجام شد. نهایتا پس از استخراج داده ها، ترکیب روایتی تمامی نتایج در راستای اهداف مرور صورت گرفت.
  یافته ها
  مالیخولیا یکی از قدیمی ترین اصطلاحات تاریخ روانپزشکی است که به جای افسردگی به کار رفته است. دکتر احمدیه، همسو با مبانی طب سنتی ایرانی، علت آنرا زیادی سودا در بدن و یا سودای غیر طبیعی می داند. این بیماری در سه گروه قابل انطباق با معیارهای DSM-5 طبقه بندی شده است. درمان کلی مالیخولیا بر تدابیر ششگانه سلامتی (بویژه تحریک و ریزش ترشحات بینی، و رفع یبوست) استوار است و درمانهای اختصاصی آن بر حسب گروه و سبب آن متفاوت می باشد.
  نتیجه گیری
  تجارب دکتر احمدیه در درمان بیماری ها این ظرفیت را دارد که بعنوان درمانهای مکمل یا جایگزین درمانهای استاندارد طب رایج مورد توجه پژوهشگران، متخصصین بالینی و سیاستگذاران نظام سلامت قرار گیرد. گرچه ضروری است که اثربخشی این درمانها با کارآزمایی های قابل اتکا بررسی و کاربرد آن مبتنی بر شواهد گردد.
  کلیدواژگان: مالیخولیا، افسردگی، احمدیه، طب سنتی ایرانی، مرور
 • سیدعلی سجادی، مریم یعقوبی، سمیرا رسولی، حامد بیگلری* صفحات 51-55
  اهداف
  بازیافت از عناصر اصلی مدیریت جامع پسماند است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار گناباد نسبت به بازیافت پسماند خانگی انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 انجام شد و از میان پرونده خانه وارهای موجود در مراکز بهداشتی- درمانی شهر گناباد تعداد 253 زن خانه دار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته شامل 4 بخش اطلاعات دموگرافیک (5 سئوال)، آگاهی (6 سئوال)، نگرش (10 سئوال) و سنجش عملکرد (8 سئوال) بود. شرکت کنندگان در صورت کسب 3/33% امتیاز دارای رتبه ضعیف، 6/66-3/33 دارای رتبه متوسط و 100 -7/66 دارای رتبه خوب طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.
  یافته ها
  سطح آگاهی 6/13% از زنان خانه دار ضعیف، 4/27% متوسط و 0/59% خوب بود. 6% زنان خانه دار دارای نگرش ضعیف، 1/50% دارای نگرش متوسط و 9/43% دارای نگرش خوب به امر بازیافت بودند. 1/31% زنان خانه دار شهر گناباد دارای عملکرد ضعیف، 1/49% دارای عملکرد متوسط و 8/19% دارای عملکرد خوب بودند. بین سطح تحصیلات زنان خانه دار با‍ میزان آگاهی و نگرش آنها ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (025/0=p). عملکرد خانواده هایی که سرپرست آنان در بخش خصوصی مشغول به کار بودند به طور معنی داری بهتر از دیگر گروه ها بود (026/0=p).
  نتیجه گیری
  59% زنان خانه دار ساکن در شهر گناباد از آگاهی خوب، 50% از نگرش خوب و 8/19% از عملکرد خوب نسبت به بازیافت پسماند شهری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: آگاهی، پسماند شهری، بازیافت، زنان خانه دار، گناباد
 • علی محمد صفانیا *، رضا نیک بخش، محمود رضا متقی صفحات 63-70
  اهداف
  کنترل، نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و برنامه اجرایی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای اولویت بندی معیارهای عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی با روش تحلیل سلسله مراتبی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در کلیه مدیران، کارشناسان و اساتید ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی ایران (حدود 128 نفر) انجام شد. با توجه به ماهیت روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ضرورت انتخاب افراد خبره، 30 نفر بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به شکل هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر در دو مرحله اساسی انجام شد. در گام بعدی استفاده از مدل AHP، به منظور تعیین وزن و اولویت هر شاخص، از صاحب نظران خواسته شد با انجام مقایسه های زوجی دوبه دو بین شاخص ها میزان اهمیت آنها را نسبت به یکدیگر مشخص کنند. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 20 و Expert choice و نیز آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین بار عاملی شاخص ها تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  پس از معیار مالی که بالاترین اولویت را در این تحلیل دارا بود (422/0=M)، مشتری (3575/0=M)، فرآیندهای داخلی (121/0=M) و رشد و یادگیری (0947/0=M) اولویت های بعدی را داشتند.
  نتیجه گیری
  براساس تحلیل سلسله مراتبی، بالاترین اولویت در عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تربیت بدنی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • عباسعلی عباس نژاد * صفحات 71-81
  مقدمه

  دانه سیاهدانه در طب سنتی بسیاری از کشورها جهت پیشگیری و درمان بسیاری از اختلالات و بیماری ها از جمله دیابت، آسم، سرفه، احتقان بینی، سردرد، دندان درد، کرم های روده ای، اختلالات قاعدگی، بیماری های گوارشی و ناتوانی جنسی مصرف می شود. هدف این مقاله، مرور گزارش های علمی منتشرشده مربوط به اثرات فیزیولوژیک دانه سیاهدانه بر سیستم های مختلف بدن بود. در این مطالعه مروری با استفاده از پایگاه اطلاعاتی اینترنتی Medline و SID مقالاتی که در مورد اثرات دانه سیاهدانه بر عملکرد سیستم های مختلف بدن در محدوده سال های 1980 الی 2015 میلادی منتشر شده بود، بررسی و جمع آوری شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که دانه سیاهدانه دارای اثرات محافظت کبدی، کلیوی، گوارشی، سیستم عصبی و قلب و عروق و همچنین اثرات ضدالتهابی، ضدسرطانی، ضدمیکروبی و انگلی است. سیاهدانه باعث کاهش فشار خون، قند خون و چربی خون بالا می شود. ولی مطالعات بالینی انسانی در مورد این گیاه گسترده نیست. با توجه به نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و مستندات مصرف آن در طب سنتی، بی تردید استفاده از آن در موارد افزایش خفیف فشار خون و همچنین افزایش قند و چربی خون سودمند است که نیاز به بررسی بیشتر در مطالعات انسانی دارد.

  کلیدواژگان: دانه سیاه دانه، اثرات فیزیولوژیک، سیستم های بدن
 • مجتبی کیان مهر، مجتبی افشارنیا، حامد بیگلری، علیرضا محمدزاده، مریم یعقوبی * صفحات 83-88
  اهداف
  فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ای است و کاربردهای زیادی در کاهش آلاینده های محیطی دارد و طیف وسیعی از آلاینده های آلی و عوامل میکروبی بیماریزا را با کارآیی مطلوبی به طور کامل تجزیه می نماید. این پژوهش با هدف تعیین کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف آلودگی میکروبی پساب خروجی تصفیه خانه کارخانه لبنیات بهشیران شهر گناباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و در فصل بهار و تابستان سال 1394 انجام و نمونه ها از پساب خروجی تصفیه خانه کارخانه لبنیات بهشیران شهر گناباد تهیه شد. فرآیندها به صورت فتولیز با استفاده از نور متمرکزشده خورشید (P1)، فتوکاتالیستی در مواجهه با نور متمرکزشده خورشید (P2)، فتوکاتالیستی در مواجهه با نور معمولی خورشید (P3) و فتولیز با نور معمولی خورشید (P4) انجام شد. داده های حاصل از این مطالعه در نرم افزار SPSS 20 وارد شدند و برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  هر چه از فصل بهار به سمت فصل تابستان نزدیک شدیم، شدت تابش خورشید، UV و IR بیشتر شد؛ در مورد اشعه UV این تغییر بیشتر دیده شد. با استفاده از نور خورشید متمرکزشده، راندمان حذف میکروبی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت، به طوری که در فرآیندهای P2 و P3 بین شدت تابش و راندمان حذف میکروبی ارتباط معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از نور خورشید متمرکزشده در مقایسه با نور خورشید معمولی به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش بار میکروبی شده و از طرفی در فرآیند فتوکاتالیستی وجود نانوذرات TiO2 باعث افزایش سرعت گندزدایی می شود.
  کلیدواژگان: فتولیز، فرآیند فتوکاتالیستی، باکتری بیماریزا، گندزدایی
 • محمدحسین بهشتی *، فاطمه محمدزاده، افسانه صادقی، رضا آقابابایی صفحات 89-96
  اهداف
  کارگران حرفه نانوایی به دلیلی ماهیت شغل خود در معرض اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از عوامل ارگونومی قرار دارند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در حرفه نانوایی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در کلیه نانوایی های شهر گناباد در سال 1394 انجام شد و 28 نانوایی به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. از 3 روش جمع آوری اطلاعات مشاهده ای (برای آنالیز شغل ها و وظایف دارای حرکات تکراری)، مصاحبه ای (برای پرسش درباره نوع انجام و پیچیدگی کار) و ارزیابی ارگونومیک اندام فوقانی (شامل تکنیک های OCRA و JSI به منظور تعیین سطوح ریسک واقعی وظایف تکراری و ارزیابی آنها) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی غیرپارامتری همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شاخص OCRA برای کارکنان شاغل به عنوان چانه گیر و شاطر در نانوایی های لواش، سنگک و تافتون بیشتر از 4 (ناحیه قرمز) بود. به غیر از وظیفه چانه گیر در نانوایی سنگک، نمره شاخص استرین دست راست برای تمام وظایف موجود در نانوایی های لواش، تافتون و سنگک بیشتر از 7 (ناحیه قرمز) بود. بین نتایج شاخص OCRA و روش JSI در تعیین وضعیت ارگونومیک شاغلان حرفه نانوایی در هر 3 نوع لواش (001/0p<؛ 545/0=r)، سنگک (001/0p<؛ 51/0=r) و تافتون (001/0p<؛ 461/0=r) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج شاخص های OCRA و JSI، کارگران نانوایی ها از نظر ریسک ابتلا به صدمات اسکلتی- عضلانی در رده های بالایی قرار دارند.
  کلیدواژگان: اختلالات، اسکلتی، عضلانی، ارگونومی، نانوایی، JSI، OCRA
 • مریم عشقی زاده *، علی دلشاد نوقابی، سعیده عرب صاحبی، فرهاد رحمانی صفحات 97-102
  اهداف
  یکی از منابع بالقوه استرس زا در زندگی، تولد نوزادی است که باید تحت مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا در مادرانی که دارای نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان بودند انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی کلیه مادران (110 نفر) نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1390 با استفاده از روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات خانوادگی و پرسش نامه استرس والدین مایلز و فونک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و با توجه به غیرنرمال بودن داده ها، با استفاده از آزمون های تحلیلی همبستگی اسپیرمن و کروسکال- والیس انجام شد.
  یافته ها
  بین عواملی مانند سطح تحصیلات، نوع زایمان، شغل مادر، محل سکونت با استرسورهای مادران ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). استرسور محیطی با وزن نوزاد هنگام تولد (213/0-=r؛ 025/0=p)، سن مادر (203/0-=r؛ 034/0=p) و درآمد (292/0-=r؛ 002/0=p) همبستگی معکوس معنی دار داشت. استرسور ظاهری تنها با وزن نوزاد هنگام تولد همبستگی معنی دار داشت (256/0-=r؛ 007/0=p). استرسور ارتباطی با هیچکدام از شاخص های دموگرافیک همبستگی معنی داری نداشت. بین وضعیت منزل مسکونی با استرسورهای محیطی (031/0=p)، ظاهری (008/0=p) و ارتباطی (0001/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  مادران تجربه خود از بخش مراقبت ویژه نوزادان را استرس زا توصیف می کنند و استرس زاهای محیطی بیشترین تاثیر را بر این تجربه دارند.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه نوزادان، مادران، تنش زا
 • حسین گودرزی، مهدی آزاد، معصومه نویدی نیا، مهدی گودرزی* صفحات 103-108
  اهداف
  عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه منجر به افزایش مرگ و میر و همچنین افزایش طول مدت بستری در بیمارستان می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی سیاه دانه بر باکتری های جداشده از بیماران بستری در بیمارستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در 100 نمونه بالینی که از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستانی در تهران طی سال 1394 جمع آوری شده بود، انجام شد. نمونه های ارسالی به آزمایشگاه شامل 28 نمونه ترشحات دستگاه تنفسی (28%)، 25 نمونه خون (25%)، 20 نمونه زخم (20%)، 18 نمونه ادرار (18%) و 9 نمونه مایع مغزی- نخاعی (9%) بودند. هر نمونه روی 2 محیط آگار خون دار کشت و سپس در دو شرایط هوازی و بی هوازی انکوبه شد. برای تعیین کمترین غلظت از عصاره سیاه دانه با اثر بازدارندگی از روش میکروبراث دایلوشن استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میکروارگانیزم جداشده از بیماران استافیلوکوکوس اورئوس (35 نمونه) و کمترین میکروارگانیزم اشریشیا کلی (17 نمونه) بود. رشد تمامی میکروارگانیزم ها در غلظت های متفاوتی از عصاره مهار شد. صرف نظر از نوع باکتری جداسازی شده، رشد 24 ایزوله در غلظت 200میلی گرم در میلی لیتر، 46 ایزوله در غلظت 100میلی گرم در میلی لیتر، 29 ایزوله در غلظت 50میلی گرم در میلی لیتر و تنها یک ایزوله در غلظت 25میلی گرم در میلی لیتر مهار شد
  نتیجه گیری
  از عصاره سیاه دانه در غلظت های مختلف می توان به عنوان عامل ضدباکتریایی موثر به منظور جلوگیری از عفونت بیمارستانی ایجادشده توسط باکتری های مختلف استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سیاه دانه، بخش مراقبت های ویژه، عفونت بیمارستانی
 • محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، جهانشیر توکلی زاده، موسی سجادی، یاسر ریوندی * صفحات 109-115
  اهداف
  احساس تنهایی، تجربه ای ناخوشایند و آزاردهنده و شایع در نوجوانان است. وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی نوجوان می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش سبک فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی در 50 نوجوان دارای احساس تنهایی در حد متوسط در محدوده سنی 14 تا 17 سال و والدین شان در شهر گناباد از تیر تا دی ماه 1394 انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. پس از تقسیم نمونه ها به دو گروه آزمون و کنترل، آموزش در گروه آزمون به والدین در 11جلسه و هر جلسه 2-5/1 ساعت در 6 هفته ارایه شد اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس تجدیدنظرشده احساس تنهایی UCLA گردآوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، مجذور کای، T زوجی و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سبک غالب فرزندپروری در مادران گروه کنترل (80/3±22/32) و آزمون (89/3±78/33) مقتدرانه (183/0=p) و در پدران گروه کنترل (66/4±81/30) و آزمون (30/6±65/31) نیز مقتدرانه (131/0=p) بود. میانگین احساس تنهایی در گروه کنترل از 40/4±00/41 قبل از مداخله به 64/4±27/41 بعد از مداخله افزایش یافت که این افزایش معنی دار نبود (642/0=p). در گروه آزمون نیز احساس تنهایی از 08/4±78/39 قبل از مداخله به 84/6±35/39 بعد از مداخله کاهش یافت که این کاهش معنی دار نبود (776/0=p).
  نتیجه گیری
  آموزش سبک فرزندپروری به والدین تاثیری بر احساس تنهایی نوجوانان ندارد.
  کلیدواژگان: نوجوان، احساس تنهایی، سبک فرزند پروری
 • الهه مقنی باشی *، نگار اصغری پور صفحات 117-122
  اهداف
  با توجه به اهمیت روان شناسی مثبت نگر و مهارت های کارآمد مقابله ای بر سلامت روان افراد به خصوص نوجوانان، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افسردگی و بهزیستی- روانشناختی دانش آموزان نوجوان دختر بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی 94-1393 شهرستان (320 نفر) انجام شد و 65 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه افسردگی بک و مقیاس بهزیستی- روانشناختی ریف (فرم بلند) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمون تحت برنامه آموزش مهارت های مقابله ای قرار گرفتند. داده های به دست آمده با آماره های توصیفی و آزمون T مستقل در نرم افزار SPSS 18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  متغیر «پذیرش خود» در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آموزش دارای بالاترین مقدار بود (جدول 1). مقایسه میانگین نمرات بهزیستی- روانشناختی قبل از مداخله بین گروه کنترل (41/31±02/63) و آزمون (23/33±02/63) اختلاف معنی داری نداشت (078/0=p) ولی این اختلاف بعد از مداخله بین دو گروه کنترل (14/25±76/64) و آزمون (59/25±54/59) معنی دار بود (001/0=p). آموزش مهارت های مقابله ای موجب اختلاف معنی دار بین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمون در ارتباط مثبت با دیگران (07/2=t؛ 041/0=p)، خودمختاری (51/2=t؛ 013/0=p)، رشد شخصی (61/2=t؛ 01/0=p)، پذیرش خود (05/2=t؛ 042/0=p)) و نمره کل افسردگی (31/24=t؛ 001/0=p) شد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های مقابله ای می تواند تاثیر مثبتی بر نمره افسردگی و نمرات بهزیستی- روانشناختی در دانش آموزان دختر نوجوان داشته باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، بهزیستی روان شناختی، مهارت های مقابله ای، نوجوانان
 • سید علی سجادی، حامد بیگلری، سید بهنام مظلوم شهری، هما شاکری * صفحات 123-128
  اهداف
  از جمله پیامدهای غیرقابل اجتناب ترافیک افزایش استرس، بروز رفتارهای پرخاشگرانه از سوی افراد به ویژه رانندگان و افزایش آلودگی هواست. هدف اصلی این مطالعه تعیین و تحلیل اهداف سفرهای درون شهری با سواری شخصی و تعیین میزان سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تحلیلی- مقطعی در جامعه خودروهای شخصی در حال تردد در سطح شهر گناباد در سال 1394 انجام شد. 5 نقطه شهر به عنوان محل های نمونه برداری انتخاب شدند. 400 نفر به روش تصادفی در دسترس وارد مطالعه شدند. از چک لیست محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت شناختی و چند سئوال کوتاه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین متغیر هدف سفر با متغیرهای بازه زمانی (0001/0=p) و جنسیت راننده (038/0=p) رابطه آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<). متغیر تعداد سرنشین خودروهای شخصی با جنسیت راننده (039/0=p) و هدف سفر (0001/0=p) ارتباط آماری معنی داری داشت. ارتباط معنی داری بین متغیر تعداد سرنشین خودور با متغیرهای بازه زمانی (416/0=p)، رده سنی (319/0=p)، شغل (27/0=p)، سطح تحصیلات (537/0=p)، وضع تاهل راننده (831/0=p) و درآمد خانوار (882/0=p) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  زنان بیش از مردان برای انجام اهداف غیرکاری از خودروی شخصی و به صورت تک سرنشین استفاده می کنند و اغلب سفرهای کاری با خودروی شخصی تک سرنشین و غالب سفرهای غیرکاری با خودروی شخصی با بیش از یک سرنشین انجام می شود.
  کلیدواژگان: ترافیک، خودرو، سلامت عمومی، مدیریت شهری
 • جهانشیر توکلی زاده، زهره جمالی، سمیه صفرزاده * صفحات 129-135
  اهداف
  سالمندی مانند سایر دوره های زندگی با تغییرات بدنی، روانی و اجتماعی خاص مشخص می شود. سالمندان ممکن است در سازگاری با این تغییرات با مشکلاتی مانند حس درماندگی و آشفتگی های هیجانی روبرو شده و کیفیت زندگی آنان تحت تاثیر قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش اضطراب و افسردگی و عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی سالمند بازنشسته شهرستان گناباد بود.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در تمامی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهرستان گناباد انجام شد و 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از 4 پرسش نامه جمعیت شناختی، افسردگی بک، اضطراب بک و کیفیت زندگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS 19 و آزمون های تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام و کدگذاری اثر استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین میزان اضطراب نمونه های پژوهش 49/7±47/12 و افسردگی 07/11±58/15 بود. کیفیت زندگی (58/14±11/78) در برگیرنده سه بعد سلامت روان (24/6±60/29)، روابط اجتماعی و محیط زندگی (66/5±25/24) و سلامت جسمانی (71/4±26/24) بود. همبستگی میانگین کلی کیفیت زندگی با افسردگی و اضطراب معنی دار بود ولی همبستگی معنی داری با متغیرهای جمعیت شناختی نداشت. 8/35% واریانس کیفیت زندگی از طریق افسردگی و 1/40% واریانس کیفیت زندگی توسط مجموع افسردگی و اضطراب پیش بینی شدند. بین دو متغیر افسردگی و اضطراب با متغیر کیفیت زندگی رابطه خطی وجود داشت. 9/17% واریانس کیفیت زندگی توسط سن، 2/30% توسط مدرک دیپلم، 3/21% توسط مدرک فوق دیپلم، 9/39% توسط درآمد و 1/16% توسط تاهل پیش بینی شد.
  نتیجه گیری
  اضطراب، افسردگی و برخی از عوامل جمعیت شناختی پیش بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان هستند.
  کلیدواژگان: سالمندی، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی
|
 • A. Mohammadpour, A. Khajavi, M. Moshki, M. Zarei, H. Hashemizadeh *, S. Farzamfar, F. Namnik Pages 1-6

  Aims: Two major health problems in the developing countries are malnutrition and growth failure. The aim of this study was to investigate the growth indices (height and weight) and rate of growth failure in 1- to 18-mounth infants.
  Instrument &

  Methods

  In the analytic-descriptive cross-sectional study, 1- to 18-mounth infants referred to the health centers of Quchan were studied in two steps in 2012. 1002 infants were selected via available method classified in three age groups. Heights and weights of the infants were recorded. Height and weight diagrams were described. Data was analyzed by SPSS 14 software.
  Findings: Less than 5 percentile height and weight in 1- to 6-mounth infants, in 7- to 12-mounth infants, and in 13- to 18-mounth infants were 7.9 and 3.5% (in females) and 8.6 and 2.4% (in males), 5.3 and 9.3% (in females) and 8.1 and 7.0% (in males), 11.6 and 8.6% (in females) and 9.7 and 6.5% (in males), respectively. In growth failure, the most prevalent ages in males (9.7%) and in females (9.3%) were 13- to 18-mounth and 7- to 12-mounth, respectively. Maximum frequency of less than 5 percentile height was in 13- to 18-mounth infants (both genders).

  Conclusion

  Based on WHO criteria, nutritional status is favorable in 1- to 18-mounth infants in Quchan.

  Keywords: Malnutrition, Failure to Thrive, Child, Body Weight
 • J. Mardaneh, Ar Mohammadzadeh *, Z. Masomian Pages 7-11
  Aims: In general, DNA extraction from the gram-positive bacteria is too hard and expensive. The aim of this study was to utilize Polyethylene Glycol 200 in order to extract DNA from Lactobacillus acidophilus gram-positive bacteria and Pseudomonas aeruginosa gram-negative bacteria, as well as PCR conducting on them to search Lacto and ExoA genes, respectively.
  Materials and Methods
  Standard strains of Lactobacillus acidophilus gram-positive bacteria and Pseudomonas aeruginosa gram-negative bacteria were cultured on MRS and Mueller-Hinton agar, respectively. Then, the bacteria colony was dissolved in TE buffer and DNA was extracted using PEG 200. PCR reactions were done on the specific Lacto and ExoA genes of each organism.
  Findings: PCR was done on the selected genes for each organism; and bp231 Lacto genes were detected for the standard strain of Lactobacillus acidophilus and the strain of Lactobacillus acidophilus separated from the dairy. In addition, bp396 ExoA genes were detected for the standard strain of Pseudomonas aeruginosa and the clinical strains of Pseudomonas aeruginosa on agarose gel.
  Conclusion
  Since DNA extraction from gram-positive bacteria is too hard due their very strong walls, PEG 200 might be a very proper, affordable, quick, and available method to extract DNA from the gram-positive bacteria. In addition, DNA of gram-negative bacteria and fungi can simply be extracted through the method.
  Keywords: Polyethylene Glycol 200, DNA Extraction, Gram, Positive Bacteria, Gram, Negative Bacteria
 • I. Zareban, M. Karimy *, R. Ahmadi, A. Tabasi Darmiyan, M. Taher Pages 13-18
  Aims: Prevention and reduction of HIV risk behaviors in the patients with positive HIV are of the priorities of public health. The aim of this study was to assess the effectiveness of educational program based on health belief model (HBM) on the behaviors preventing disease transmission in the positive HIV patients.
  Materials and Methods
  In the semi-experimental study, 92 positive HIV patients with AIDS, aged more than 18 years and recorded by the counseling centers for infectious and behavioral diseases in either Saravan or Sarbaz, were studied in 2013. The subjects were selected via census method. Data was collected using a researcher-made questionnaire consisted of a demographic part (10 questions), the health belief model constructs (17 questions), and patients’ functioning assessment part (11 questions). Data was analyzed by SPSS 18 software using independent T, paired-T, and Chi-square tests.
  Findings: There was no significant difference between the groups in the demographic characteristics and they were equal. There were considerable significant increases in the mean scores of the perceived sensitiveness and intensity, the perceived benefits and obstructions, the perceived self-efficacy, and behavior after the training intervention than before the intervention (p
  Conclusion
  Health belief model is effective on the enhancement of AIDS preventing behaviors in patients with AIDS. In addition, through increased levels of awareness, attitude, sensitiveness, intensity, benefits, and self-efficacy, as well as a reduction in the perceived obstructions, it increases AIDS preventing behaviors.
  Keywords: Education, HIV, Health Belief Model, Risk Behavior
 • M. Afsharnia, M. Kianmehr, H. Biglari, M. Ramezani, S. Rasouli * Pages 19-24
  Aims: Leachate is a type of highly concentrated wastewater containing chemical and microbial contaminants. Leachate discharged in receiving earth and water leads to the diffusion of different types of dangerous environmental pollutions. The aim of this study was to reduce the coliform bacteria in fresh urban leachate through electrolysis equipped by copper-iron combined electrodes.
  Materials and Methods
  In the laboratory-experimental study, 36 fresh leachate samples were prepared from urban solid-waste collecting trucks in Gonabad using standard combined method from July to November 2015. The leachate samples were poured into a closed reactor containing three copper-iron combined electrode pairs. Data was analyzed by SPSS 18 software using one-way ANOVA.
  Findings: The higher the voltage and reaction time were, the higher the coliform removal was. In 60 minutes, all three voltages removed 100% of microbial pollution. There was a significant difference between the rate of the removed coliforms through different voltages in 15, 30, and 45 minutes (p
  Conclusion
  Through the utilization of copper-iron combined electrodes and applied proper voltages, the electro-chemical method can be used as a clean and eco-friendly method to remove the coliform bacteria from fresh leachate.
  Keywords: Disinfection, Fresh Leachate, Electrolysis, Coliform, Copper Electrode
 • A. Mazarei, J. Mardaneh* Pages 25-31
  Aims: One of the drug resistant organisms in the worldwide hospitals is Acinetobacter baumannii. The aim of this study was to investigate the expansion of drug-resistant Acinetobacter baumannii-calcoaceticus population, extensively drug-resistant (XDR) and pan-drug resistant (PDR) strains, and the ability of carbapenemases production, as well as to determine imipenem MIC in its isolates.
  Materials and Methods
  In the cross-sectional study, 48 samples of the patients hospitalized in different wards of the hospitals in Shiraz were collected and cultured on clinical microbiological media during 10 months from July 2014 to April 2015. Specific non-fermentative bacteria API 20NE system and biochemical tests were used to confirm the isolates finally. Based on CLSI 2014 protocol, disc diffusion method was used to investigate the antibiotic sensibility. Modified hodge test was used to determine the strains producing carbapenemases enzymes. E-test method was used to determine imipenem MIC.
  Findings: All the isolates were sensitive to coloistin antibiotic. None of the isolate answered carbapenemases (ertapenem, imipenem, and meropenem). Beside multi-drug resistant characteristics, all the isolates were with expanded drug resistant characteristics. However, there was no pan-drug resistant isolate. Levels of sensitivity to minocycline and ampicillin-sulbactam were 14.3 and 10.7%, respectively. Phenotypic modified Hodge test was positive in all the isolates. Imipenem MIC was higher than 32 units in all the isolates.
  Conclusion
  Combined drug regimens are effective on the treatments of XDR and MDR Acinetobacter strains.
  Keywords: Acinetobacter Baumannii, Calcoaceticus Complex, Multidrug, Resistant (MDR) Strains, Extensively Drug, Resistant (XDR) Strains, Imipenem MIC
 • H. Biglari, A. Sajjadi, N. Javan, M. Mirzabeigi, M. Afsharnia* Pages 33-41
  Aims: As toxic pollutants, phenol and its solutions in water affect human’s health. Noticing the risk, crucial standards have been provided by different organizations to control concentrations of the solutions in water. The aim of this study was to investigate nano-photocatalytic process of nano ZnO/UV radiation in the analysis of phenol solution in water.
  Materials and Methods
  In the laboratory-experimental study, samples of artificial wastewater containing 50, 100, and 200mg/l phenol were poured into a 1l laboratory readymade reactor via discontinuous method. The effects of the parameters of 50, 75, and 125W UV radiation, 0.1 and 0.2 g/l ZnO concentrations, and pH 5, 7, and 9 at 5-30min oxidation times on phenol removal were separately and simultaneously investigated. Final phenol concentration was determined by 500nm wavelength spectrophotometry method.
  Findings: After 30min, pH 5 having reached pH 9, the process efficiency decreased from about 93% to 73%. Dose of ZnO nanoparticles having been increased from 0.1g/l to 0.2g/l, the efficiency of phenol analysis led to a decrease in phenol removal from 93.2% to 88.4%. Phenol concentration having been increased from 50mg/l to 200mg/l, efficiency was decreased from 93% to about 71%.
  Conclusion
  Dose of ZnO nanoparticles, pH, and primary phenol concentration being reduced and oxidation time and UV radiation intensity being increased, phenol removal efficiency increases during the process
  Keywords: Phenol, Ultraviolet Rays, Zinc Oxide, Photocatalyst
 • Hossein Mohammadzadeh, Moghadam, Mohammad Kamalinejad *, Seid Mohammad Nazari, Abdoljavad Khajavi, Akbari, Ali Mohammadpour Pages 43-50
  Introduction
  Iranian traditional medicine dating back to 10,000 years ago was marginalized in the last 150 years, but physicians such as Dr. Ahmadieh has maintained and used it as a source of inspiration for the treatment of many diseases including melancholy. Melancholy, a then-type of depression, is a mental illness in which the person suffers from depression, isolation, hallucination, and delirium. This systematic review aimed to examine Dr. Ahmadieh’s views and experiences on melancholy treatment and compare them with Iranian traditional medicine literature.
  Materials And Methods
  First, through a comprehensive search strategy, Dr. Ahmadieh’s books and the relevant Iranian traditional medicine literature were investigated and compared. Then, eight English and Persian databases, of Ovid MEDLINE, SciVerse Scopus, Google Scholar, ISC, MEDLIB, Magiran, Gang, and SID were searched by combining MeSH and non-MeSH term searches. Relevant studies were identified and retrieved after screening and the reference lists were carefully scanned. Finally, after extracting the data, the narrative synthesis of all results was performed in line with the objectives of the review.
  Results
  Melancholy is one of the oldest terms in history of psychiatry that has been replaced with depression. In line with foundations of Iranian traditional medicine, Dr. Ahmadieh believes that increased or abnormal melancholy (black bile) is the cause of the melancholy. This disease has been classified into three groups, in accordance with DSM-5 criteria. Treatment of melancholy is based on six principles of health (including the nasal discharge stimulation and drainage, and relieving constipation) and its specific treatments are different depending on its class and cause.
  Conclusion
  Dr. Ahmadieh’s experiences in treating diseases have the potential to be used as a complementary treatment or an alternative to standard treatments of conventional medicine, and worth being considered by researchers, clinicians, and health system policymakers. However, it is essential that the effectiveness of these traditional treatments be examined through reliable trials and be applied if they are evidence-based.
  Keywords: Melancholia, Depressive Disorder, Ahmadieh, Medicine, Traditional, Review
 • A. Sajjadi, M. Yaghoubi, S. Rasouli, H. Biglari * Pages 51-55
  Aims: One of the major components of waste comprehensive management is the recycling. The aim of this study was to investigate the levels of awareness, attitude, and performance of the housewives in Gonabad towards home wastes recycling.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive-analytical study, 253 housewives were studied in 2015. The subjects were randomly selected based on the family files recorded by the health centers of Gonabad. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire consisted of 4 parts including demographic information (5 questions), awareness (6 questions), attitude (10 questions), and performance assessment (8 questions). 33.3%, 33.3-66.6%, and 66.7-100% of the scores were classified as weak, moderate, and good, respectively. Data was analyzed using multivariate ANOVA.
  Findings: The awareness levels of 13.6%, 27.4%, and 59.0% of the housewives were weak, moderate, and good, respectively. 6, 50.1, and 43.9% of the housewives were with weak, moderate, and good attitudes towards the recycling, respectively. 31.1%, 49.1%, and 19.8% of the housewives were with weak, moderate, and good performances, respectively. There was a significant correlation between the educational level of the housewives and the levels of their awareness and attitudes (p=0.025). The performance of the families with their heads working at the non-governmental sectors was significantly better than other groups (p=0.026).
  Conclusion
  59%, 50%, and 19.8% of the housewives in Gonabad are with good awareness, attitude, and performance towards the urban waste recycling, respectively.
  Keywords: wareness, Urban Wastes, Recycling, Housewives, Gonabad
 • F.Dadmand* Pages 57-62
  Aims

  One of the goals of the hospitals is patients’ maximum satisfaction. The aim of this study was to investigate the quality of the services provided by the state hospital of Gonabad, as well as the gap between the current and the desired situations in providing the services. Instrument &

  Methods

  In the survey analytic study, patients, hospitalized in 22 Bahman Hospital of Gonabad during 20 days in June and July 2014, were studied. 154 patients were selected via available sampling. Data was collected using a bisection questionnaire including personal characteristics and the aspects of the quality of the services provided by the hospital and satisfaction. Data was analyzed by SPSS 20 software using Pearson correlation coefficient, T, and multiple regression tests.

  Findings

  The highest and the lowest correlations were between satisfaction and loyalty and physical equipment and responsibility, respectively. The deepest gap between the current and the desired situations was in trust (p=0.001; t=-31.52); and in succession, the gap was in sympathy (p=0.001; t=- 30.17), physical equipment (p=0.001; t=-27.87), loyalty (p=0.001; t=-27.87), responsibility (p=0.009; t=-27.87), good will (p=0.001; t=-27.94), and reliability (p=0.001; t=-17.31). Good will, physical equipment, trust, and loyalty explained 18.5%, 18.6%, 14.6%, and 47.0% of the patients’ satisfaction variable, respectively.

  Conclusion

  There is a gap between the current and the patients’ desired situations in all the aspects in 22 Bahman Hospital of Gonabad.

  Keywords: atient’s Satisfaction, Quality of Health Care, Hospital
 • M. Mottaghi Shahri, A. Safania *, R. Nikbakhsh Pages 63-70
  Aims: Control, monitoring, and evaluation are on the core of any action plan. The aim of this study was to design a model to prioritize the action criteria in the physical education organizations of medical universities through analytic hierarchy process (AHP).
  Materials and Methods
  In the descriptive analytic study, all managers, experts, and teachers of the physical education organizations of the Iranian medical universities were studied (n=128 persons).Noticing the nature of AHP and the requirements for selection of the experts, 30 persons were purposefully selected based on their experiences and educational levels. The study was done in two stages. To determine weight and priority of every index at the latter stage of utilization of AHP, the experts were asked to determine the importance of each index compared to another one via paired comparisons. Data was analyzed by SPSS 20 and Expert choice. In addition, confirmatory and discovery factor analyses were used to determine the load factor of the indices.
  Findings: The highest, in succession, priorities sfter financial criterion which was the highest priority (M=0.422), were the customer (M=0.3575), internal processes (M=0.121), and development and learning (M=0.0947).
  Conclusion
  Based on AHP, the highest priorities in the performance of physical education organizations of the Iranian medical universities are financial, the customer, internal processes, and development and learning, in succession.
  Keywords: Performance Evaluation, Physical Education, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Aa Abbasnezhad* Pages 71-81
  Introduction

  As a traditional treatment in many countries, the seeds of Nigella sativa are used to prevent and heal many diseases like diabetes, asthma, cough, nasal congestion, headache, toothache, intestinal worms, menstrual disorders, gastrointestinal diseases, and sexual dysfunction. The aim of this study was to review the published scientific reports about the physiologic effects of the seeds of Nigella sativa on different organs of body. In the review, scientific papers on the effects of the seeds of Nigella sativa on the functions of different organs of body, published between 1980 and 2015, were investigated and collected using Medline and SID databases.

  Conclusion

  Based on the laboratory studies, the seeds of Nigella sativa are with liver, kidney, gastrointestinal, nervous system, and cardiovascular protective effects, as well as anti-inflammatory, anti-cancer, anti-bacterial, and anti-parasite effects. Nigella sativa reduces blood pressure, blood sugar, and hyperlipidemia. Nevertheless, there are no expanded studies on the herb. No doubt, based on the results of laboratory studies and documents about its consumption administrated in the traditional medicine, it is useful to consume the herb in cases including a mild high blood pressure, as well as blood sugar increase and hyperlipidemia. However, it requires more human studies.

  Keywords: Nigella sativa Seed, Physiologic Effects, Body Organs
 • M. Kianmehr, M. Afsharnia, H. Bighlari, Ar Mmohammadzadeh, M. Yyaghoobi * Pages 83-88
  Aims: As a highly developed oxidation process, the solar photo-catalytic process is highly used to reduce the environmental pollutants. In addition, it most sufficiently analyzes many organic pollutants and pathogenic microbial agents, completely. The aim of this study was to determine the efficiency of the photo-catalytic process in the removal of microbial pollutant of the refinery wastewater of Gonabad Behshiran Dairy Factory.
  Materials and Methods
  In the cross-sectional study, samples of the refinery wastewater of Gonabad Behshiran Dairy Factory were prepared in spring and summer 2015. The processes were photolysis through concentrated sun light (P1), photo-catalytic at the presence of concentrated sun light (P2), photo-catalytic at the presence of normal sun light (P3), and photolysis with normal sun light (P4). Data was analyzed by SPSS 20 software using ANOVA.
  Findings: Passing from spring to summer, there were increases in the intensity of solar radiation, UV, and IR, while there was more change in UV. Using concentrated sun light, microbial removal efficiency hugely increased in such a way that there was a significant correlation between radiation intensity and microbial removal efficiency in P2 and P3 processes.
  Conclusion
  Compared to normal sun light, the concentrated sun light considerably reduces microbial load. In addition, TiO2 Nano-particles in photo-catalytic process lead to a higher disinfection rate.
  Keywords: Photolysis, Photo, catalytic Process, Pathogenic Bacteria, Disinfection
 • Mohammad Hosein Beheshti *, Fatemeh Mohammadzadeh, Afsaneh Sadeghi, Reza Aghababaee Pages 89-96
  Aims: Due to their work type, the bakery workers undergo musculoskeletal disorders caused by the ergonomics factors. The aim of this study was to study the risk factors of musculoskeletal disorders in the bakery.
  Instrument &
  Methods
  In the cross-sectional descriptive-analytical study, 28 bakeries of Gonabad were studied in 2015. The bakeries were selected by census method. Data was collected by 3 methods including observation information (to analyze works and tasks with repetitive movements), interviews (to ask about work type and its complexity), and the ergonomics assessment of the upper limb (OCRA and JSI technics to determine and assess the actual risk levels of repetitive tasks). Data was analyzed using descriptive statistics and Spearman correlational non-parametric analysis.
  Findings: OCRA index in kneaders and bakers was more than 3 (the red criteria) in Lavash, Sangak, and Taftoon bakeries. Alongside the kneader task in Sangak bakery, the scores of the right hand strain index of all tasks in Lavash, Taftoon, and Sangak bakeries were more than 7 (the red criteria). There were significant correlations between the results of OCRA index and JSI method in the determination of ergonomics statuses of the bakery workers in three bakery types including Lavash (p
  Conclusion
  Based on the results of OCRA and JSI, there is a high risk level of musculoskeletal damages in the bakery workers.
  Keywords: Disorders, Musculoskeletal, Ergonomics, Bakery, JSI, OCRA
 • Maryam Eshghizadeh *, Ali Delshad Noghabi, Saeede Arabsalehi, Farhad Rahmani Pages 97-102
  Aims: The birth of an infant requiring cares in the neonatal intensive care unit (NICU) is one of the stressful sources in life. The aim of this study was to determine the stressful sources in mothers of infants in NICU.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive study¡ all mothers of infants hospitalized in NICU of Hajar Hospital in Shahr-e-Kord were studied in 2011. The subjects (n=110) were selected by census method. Data was collected by family information form and Miles and Funk’s parent stress questionnaire. Data was analyzed by SPSS 18 software using Spearman and Kruskal-Wallis correlation analyses noticing data abnormality.
  Findings: There were no significant correlation between educational level¡ type of child birth¡ mother’s job¡ and residence place and mothers’ stressors (p>0.05). There were significant and reverse correlations between environmental stressor and birth weight of infant (p=0.025; r=-0.213)¡ mother’s age (p=0.034; r=-0.203)¡ and income (p=0.002; r=-0.292). There was no significant correlation between relation stressor and any demographic characteristics. There were significant correlations between the status of home resident and environmental (p=0.031)¡ face (p=0.008)¡ and relation (p=0.0001) stressors.
  Conclusion
  The mothers describe their own experiences of NICU as stressful. In addition¡ the environmental stressors affect such experiences in the highest level.
  Keywords: Neonatal Intensive Care Units (NICU), Mothers, Stressor
 • Hossein Goudarzi, Mehdi Azad, Masoumeh Navidinia, Mehdi Goudarzi * Pages 103-108
  Aims: The nosocomial infection in the intensive care units (ICU) results in an increase in the death level, as well as hospitalization length. The aim of this study was to investigate the antibacterial effects of alcoholic extract of Nigella sativa on the bacteria removed from the patients hospitalized in the hospital.
  Materials and Methods
  In the experimental study, 100 clinical samples collected from the hospitalized patients in ICUs in Tehran hospitals during 2015 were studied. The samples presented to the laboratory included 28 samples of respiratory system secretions (28%), 25 blood samples (25%), 20 wound samples (20%), 18 urine samples (18%), and 9 cerebrospinal fluid samples (9%). Each sample, having been cultured on 2 blood agar environment, was incubated at both aerobic and anaerobic conditions. The micro-broth dilution method was used to determine the lowest concentration of Nigella sativa extract with inhibitory effect.
  Findings: The most and the least micro-organism numbers removed from the patients were Staphylococcus aureus (35 samples) and Escherichia coli (17 samples), respectively. In different concentrations of the extract, the growth of all the micro-organisms was inhibited. Excluding type of the removed bacteria, the growth rates of 24 isolates at 200mg/ml, 46 isolates at 100mg/ml, 29 isolates at 50mg/ml, and 1 isolate at 25mg/ml were inhibited.
  Conclusion
  As effective antibacterial factors, different concentrations of Nigella sativa extract can be used to prevent the nosocomial infection due to different bacteria.
  Keywords: Nigella Sativa, Intensive Care Units (ICU), Nosocomial Infection
 • Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosravan, Jahanshir Tavakolizadeh, Moosa Sajjadi, Yasser Rivandi * Pages 109-115
  Aims: Loneliness is an unpleasant¡ disturbaing¡ and prevalent experience in the adolescents. The repetition of the experience badly affects the adolescents’ physical¡ mental¡ and emotional health. The aim of this study was to determine the effects of parenting style training on the adolescents’ loneliness feeling.
  Materials and Methods
  In the semi-experimental study¡ 50 adolescents with loneliness feeling¡ aged between 14 and 17 years¡ and their parents were studied in Gonabad from July to December 2015. The subjects were selected via stepwise sampling method. The subjects having been divided into experimental and control groups¡ parents of experimental group received eleven 1.5- to 2-hour training sessions for 6 weeks. Control group received no training. Data was collected by the UCLA revised loneliness feeling scale. Data was analyzed by SPSS 20 software using one-way ANOVA¡ Chi-square¡ paired T¡ and independent T tests.
  Findings: The prevailing parenting style in the mothers of control (32.22±3.80) and experiment (33.78±3.89) groups was ex catherda. The prevailing parenting style in the fathers of control (30.81±4.66) and experiment (31.65±6.30) groups was ex catherda. There was an insignificant increase in the mean loneliness feeling in control group from 41.00±4.40 (befor the intervention) to 41.27±4.64 (after the ntervention; p=0.642). There was an insignificant reduction in the loneliness feeling in experimental group from 39.78±4.08 (before the intervention) to 39.35±6.84 (after the intervention; p=0.776).
  Conclusion
  Teaching the parenting style to the parents does not affect the adolescences’ loneliness feeling.
  Keywords: Adolescent, Loneliness, Parenting Style
 • Elahe Moghanibashi *, Negar Asgharipour Pages 117-122
  Aims: Noticing the importance of positive psychology and efficient coping skills in the mental health of a person¡ and especially the adolescence¡ the aim of this study was to determine the effectiveness of teaching the coping styles on depression and psychological well-being of girl adolescent students.
  Materials and Methods
  In the pretest-posttest semi-experimental study with control group¡ the first-class girl students of the high school (n=320) were studied in the educational year 2014-15. 65 students were selected via simple random sampling method. Data was collected using Beck depression questionnaire and Ryff psychological well-being scale (the long form). The coping skills training program was conducted in experimental group. Data was analyzed by SPSS 18 software using the descriptive statistics and independent T test.
  Findings: At the pretest and posttest stages¡ “self-acceptance” was in the highest level in both control and experiment groups. There was no significant difference in the mean psychological well-being score before the intervention between control (63.02±31.41) and experimental (63.02±33.23) groups (p=0.078). Nevertheless¡ there was a significant difference in the score between control (64.76±25.14) and experiment (59.54±25.59) groups after the intervention (p=0.001). Teaching the coping styles led to significant differences between the scores of posttest stage in control and experiment groups in a positive relation with others (p=0.041; t=2.07)¡ self-dependence (p=0.013; t=2.51)¡ personal development (p=0.01; t=2.61)¡ self-acceptance (p=0.042; t=2.05)¡ and total score of depression (p=0.001; t=24.31).
  Conclusion
  Teaching the coping skills can positively affect the depression score and the psychological well-being scores in the adolescent girl students.
  Keywords: Depression, Psychological Well, being, Coping Skills, Adolescents
 • Seyed Ali Sajadi, Hamed Biglari, Seyyed Behnam Mazloum Shahri, Homa Shakeri * Pages 123-128
  Aims: Some of the unavoidable results of traffic are stress increase¡ violence by the persons and especially by the drivers¡ and more air pollution. The aim of this study was to determine and analyze the destinations of urban travels with personal cars¡ as well as to determine the rate of the unnecessary travels with personal cars.
  Instrument &
  Methods
  In the analytic cross-sectional study¡ the population of personal cars travelling on Gonabad was studied in 2015. Five points on the city were selected as the sampling points. 400 persons¡ randomly selected¡ were studied. Data was collected using a researcher-made checklist including the demographic characteristics and some short questions. Data was analyzed by SPSS 19 software using Chi-square test.
  Findings: There were significant correlations (p
  Conclusion
  The rate of the utilization of personal cars and as one-passenger cars for non-work destinations is higher in the females than the males. Most of the work travels are done by one-passenger personal cars. Most of the non-work travels with personal cars are done by more than one passenger.
  Keywords: Traffic, Personal Cars, Public Health, Urban Management
 • Jahanshir Tavakolizadeh, Zohre Jamali, Somayeh Safarzade* Pages 129-135
  Aims: As other life periods¡ aging is characterized by physical¡ mental¡ and social changes. In the adaptation with such changes¡ the elderly might face with problems such as sense of helplessness and emotional disturbances¡ while their quality of life is affected. The aim of this study was to determine the roles of anxiety and depression¡ as well as the demographic factors¡ in the prediction of the quality of life of the retired elderly in Gonabad Township.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive correlational study¡ the elderly¡ who were members of Gonabad Township Retired Center¡ were studied. 200 persons were randomly selected. Data was collected by four questionnaires including a demographic¡ Beck depression¡ Beck anxiety¡ and quality of life. Data was analyzed by SPSS 19 software using stepwise multiple regression analysis and the effect coding tests.
  Findings: Mean anxiety level of the samples was 12.47±7.49. Mean depression level was 15.58±11.07. The quality of life (78.11±14.58) included mental health (29.60±6.24)¡ social relationships and life environment (24.25±5.66)¡ and physical health (24.26±4.71). There was a significant correlation between total mean of quality of life and depression and anxiety¡ but without any significant correlation with the demographic characteristics. Depression and the sum of depression and anxiety predicted 35.8% and 40.1% of the variance of quality of life¡ respectively. There was a lineal correlation between depression and anxiety and the quality of life. 17.9%¡ 30.2%¡ 21.3%¡ 39.9%¡ and 16.1% of the variance of quality of life were predicted by age¡ diploma certification¡ post-diploma certification¡ income¡ and marital status¡ respectively.
  Conclusion
  Anxiety¡ depression¡ and some demographic characteristics are the predictors of the quality of life of the elderly.
  Keywords: Aging, Quality of life, Anxiety, Depression