فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 28 (زمستان 1394)
 • پیاپی 28 (زمستان 1394)
 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا نیکبخت*، مسعود طاهری، محمدصادق غزنوی، محمد غواصی کناری صفحه 4
  اهمیت سود، به عنوان عدد نهایی صورت سود، دارای پیشینه طولانی و دلایل موجهی است. سود مبنای بسیاری از قراردادهای شرکت است و توجه بسیاری از ذینفعان را به خود جلب نموده است. مدیر نیز در این گروه ذینفعان قرار می گیرد و بر مبنای تئوری اثباتی حسابداری، عدد سود برای وی دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو انتظار می رود مدیر شرکت، بواسطه مدیریت سود، این عدد ارزشمند را به سمت خواسته های خود میل دهد. یکی از این خواسته ها، از میان خواسته های متعدد مدیر، افزایش قیمت سهام شرکت به هنگام عرضه اولیه می باشد. ولی باید در نظر داشت که انگیزه های دیگر مدیریت سود نیز در سایر مدیران شرکت های فعال در اقتصاد نیز وجود دارد. در این پژوهش به مقایسه میزان مدیریت سود در شرکت های عرضه کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت های فعال در بورس تهران دست زدیم. در این راستا از مدل مدیریت سود کوتاری بهره گرفتیم. نتایج حاصله مبین این امر است که بین شرکت های عرضه کننده اولیه و سایر شرکت ها تفاوت معناداری در مدیریت سود وجود ندارد؛ به این معنی که انگیزه حداکثرسازی قیمت در عرضه اولیه دارای وزن بیشتری در مقایسه با سایر انگیزه های مدیریت سود در بازار نیست.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، شرکت های عرضه کننده اولیه، تئوری اثباتی حسابداری، مدل مدیریت سود کوتاری
 • نرگس سرلک، آمنه محمدی صفحه 18
  در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 153 شرکت که دارای رتبه بندی افشا در بورس اوراق بهادار تهران بودند در بین سال های 1386 الی1391 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. متغیرهایی چون تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظه کاری مدیریت، صداقت مدیریت، کارایی مدیریت، فرصت های رشد، رقابت در بازار محصول، نقدینگی، سن شرکت، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت به عنوان ویژگی های مالی و غیرمالی انتخاب و رابطه آن ها با کیفیت افشای اجباری و اختیاری توسط نرم افزار7Eviews مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق به وسیله رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین کارایی مدیریت، نقدینگی شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اجباری رابطه مثبت و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشای اجباری رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ساختار هیئت مدیره، نقدینگی شرکت، اندازه، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اختیاری رابطه مثبت و بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد و در باقی موارد هیچ گونه رابطه ای مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: افشای اجباری، افشای اختیاری، ویژگی های مالی، ویژگی های غیر مالی
 • رسول برادران حسن زاده*، رضا بهشتی نهند صفحه 36
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.
  کلیدواژگان: نوع قراردادهای بدهی، هزینه های نمایندگی، محافظه کاری شرطی و ساختار سرمایه
 • عبدالرضا اسعدی*، احمد زنده دل، نگار آرش نیا صفحه 54
  تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: بودجه بندی سرمایه ای، بودجه سرمایه ای، تصمیم گیری، عملکرد مالی
 • مرجان آخوند، مهدی بصیرت صفحه 72
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت هایی با رشد پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت هایی با رشد کمتر، قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی، قیمت گذاری ناصحیح، آزمون میشکین، رشد شرکت
 • محمدمهدی نادری نورعینی، الهام اشعری صفحه 88
  در یک بازار کارا قیمت ها نسبت به اطلاعات جدید، سریع و کامل تعدیل می شوند. مع الوصف حجم قابل ملاحظه ای از پژوهش ها، فقدان اطلاعات کامل و عدم کارایی بازار را نشان داده اند، فقدان اطلاعات کامل، بصورت بالقوه، تعدیل به موقع قیمت ها را به تاخیر می اندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام در ارتباط است. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری، احتمالا با عدم اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطلاعات کامل است. در نتیجه کیفیت پایین اطلاعات حسابداری منجر به تاخیر در تعدیل قیمت سهام می گردد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری و تاخیر در تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 61 شرکت معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1391 می باشد. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد، کیفیت حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه منفی و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابداری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام
 • سهیلا مهدوی، زهره تقوی صفحه 100
  یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است. حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالا درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبود می بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه، بازده دارایی ها.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، ساختار مالکیت
|
 • Page 4
  The importance of bottom line of income statement has a long and supported history. Earnings is the base of so many contracts and therefore takes attention of lots of stakeholders. The management is among these stakeholders and based on positive accounting theory this number means a lot for him. Accordingly, it’s expected that this participant directs earnings towards his/her interests. One of management interests is to overprice the company’s IPO. However, it should be considered that managements of other companies also have some incentives to manage their earnings. In the following study we examined earnings management in IPO firms in contrast to the other firms. In this way, we used Kothari performance-match model. The results shows that there is no significant difference between these two groups. In other words, overpricing incentive in contrast to other earnings management incentives has no more weight.
  Keywords: Earnings management, Initial Public Offerings, Positive Accounting Theory, Kothari Performance, Match model
 • Page 18
  This study examines the relationship between company financial and nonfinancial characteristics and mandatory and voluntary disclosure for companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we choose 153 companies that have been ranked in the list of disclosure ranking in Tehran Stock Exchange from 1386 to 1391 as samples. Variables such as concentration of ownership, board structure, ownership, board members, management conservation, management integrity, management efficiency, growth opportunities, product market competition, liquidity, firm age, firm size, profitability, financial leverage and asset levels have been selected as financial and nonfinancial characteristics. Multiple regressions using panel data were applied to hypothesis testing. The results indicate positive relationship between mandatory disclosure and the efficiency of the management, the company's liquidity, profitability, financial leverage and asset quality levels. Product market competition and the quality of mandatory disclosure were in negative relationship. Also there were positive relationship between board structure, liquidity, company size, profitability, financial leverage, level of asset and the quality of voluntary disclosure. Negative relationship between board members and the quality of voluntary disclosure has been observed. There were no relationships in the remaining cases.
  Keywords: mandatory disclosure, voluntary disclosure, financial characteristics, non, financial characteristics
 • Page 36
  The purpose of this study was to determine the effect of conditional conservatism in debt contracts and agency costs on the Tehran Stock Exchange. Debt contracts are meant to measure the five criteria, the debt-to-equity ratio, the ratio of short-term debt to assets ratio, long term debt to assets ratio, debt to asset ratio of non-interest-bearing liabilities Interest assets and to measure the agency costs of free cash flow and the interaction between growth opportunities and to measure the conservative wing models Shiva Kumar (2005) is used. This study applied research and its methods of causal - after the event. Statisticalsociety research Companies including accepted in Tehran stock exchange and research sample with the use of systematic sampling is omissive and conditions research variables the number of 75 companies from 18 industry in the years 1385 to 1390 has been selected.For analysis data and theory test the Statistical technique of diagnosing a picture has been used and the results of that research indicates that compared to the rights of the owners of the debt stock increased the conservatism and lack of effect on Agency costs analysis debts in the form of short and long term will lead to the increase in conservatism and Agency costs are also debts interest resulted in decrease in a conservatism and the Agency costs And debts without interest cost will decrease the Agency costs and the lack of effect on conservatism..
  Keywords: type of debt contracts, agency costs, capital structure, unconditional conservatism
 • Page 54
  This study investigates performance measures based on capital budgeting methods. To test the first, second and third hypotheses, one sample t-test and for forth one chi square method are used in the study. A multiple regression model is also used to test fifth hypothesis. Required data collected from a sample of 80 companies comprising some listed firms of Tehran stock exchange along with some other private companies. The results indicate that public companies are more likely to use discounted methods to analyze their investment projects compared to private firms. It is also concluded that companies employing the discounted methods would have better financial performance in comparison with other companies. The study indicated a significant relationship between capital budgeting methods and firm’ financial performance.
  Keywords: Capital budgeting, Decision making methods, Discounted measures, Market value added
 • Page 72
  This study of the relationship between Firm growth and the abnormality is accruals and operating cash flow.future profits are expected or not. The variables investigated included operating cash flow, accruals, and they Firm growth. In this study data from companies listed in Tehran Stock Exchange from 1381 to the end of 1390 is used. For data analysis, research, data, combined with the regression method and system of simultaneous equations with Mishkin test (1 94) is used. The results showed that firms with higher Firm growth than firms with lower Firm growth, pricing of accruals and cash flow is tilted.
  Keywords: Accruals, distorted pricing, Mishkin test, Firm growth
 • Page 88
  In frictionless capital market with complete information, stock prices adjust to new information instantaneously and completely. However, a substantial body of research studies information imperfections. Information imperfections potentially hinder timely price discovery and are associated with delayed stock price adjustment to information. Poor accounting quality is likely associated with uncertainty about stock valuation parameters and incomplete information which leads to delayed stock price adjustment. Existing research analyzes the effect of accounting quality on stock price delay in Tehran Stock Exchange. The study uses 61 listed companies in Tehran Stock Exchange data during the years 1387 to 1391 solar. The results suggest poor accounting quality is associated with less timely price adjustment.
  Keywords: Accounting Quality, Stock Price Delay
 • Page 100
  One of the main aims of corporate governance is reduction in the interest differences between shareholders and managements of the company. Corporate governance is more important when the management differ from the shareholders interests. A sample of shareholder's interest difference is through profit's management by the accruals. Corporate governance most probably reduces the interest management and probably improves the financers understanding of the company's activities which are evaluated by the interest of management's conditions. The main aim of this project is to analyze relationship between corporate governance and ownership structure with the interest management and the controlling variables in this research are: size, finance yield.
  Keywords: corporate governance, profite management, sakhtarmakyt