فهرست مطالب

پژوهش سیستم های بس ذره ای - پیاپی 10 (زمستان 1394)
 • پیاپی 10 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن بابامرادی، محمد منفرد، محمدعلی وساقی صفحات 1-7
  در این مقاله به کمک مدل هابارد تعمیم یافته تنش محوری در راستای [001] در شبکه تهی جای الماس مورد مطالعه قرار گرفته است. این تنش منجر به تغییر مکان اتم های کربن اطراف تهی جا شده و تقارن را به D2d کاهش می دهد. نتایج به دست آمده از این مدل و به کمک خوشه C70H70 در نرم افزار گاوسین نشان می دهد که ترازهای انرژی T (با تبهگنی فضایی سه-گانه) به ترازهای انرژی E (با تبهگنی فضایی دو گانه) و A (بدون تبهگنی فضایی) تبدیل می شوند. همچنین مشاهده شده است که خط جذبی GR1 در تهی جای خنثی (V0) در اثر جابجایی اتم های اطراف تهی جا در شبکه الماس تغییر قابل توجهی می کند و در خط جذبی ND1 در تهی جای منفی (V-) تغییر اندکی مشاهده می شود که با داده های تجربی در توافق است. با توجه به کارهای گسترده ای که در این زمینه انجام می شود نتایج به دست آمده می تواند در تفسیر داده های تجربی راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: تهی جای الماس، هامیلتونی هابارد تعمیم یافته، تغییر شکل تک محوری
 • رقیه پرویزی، سعید آزاد، آذردخت مظاهری، محمدحسن یوسفی، ابراهیم صادقی صفحات 9-17
  در این تحقیق حسگر نوری رطوبت به صورت ارزان و با حساسیت بالا توسط رشد میکرو/ نانومیله های ZnO به روش هیدروترمال روی تار نوری ساخته شد. حسگرهای تارنوری که بر مبنای پرتوهای محو شونده طراحی شده اند، اگر توسط نانو ساختارها پوشیده شوند حساسیت حسگر را بسیار بهبود می بخشند. میکرو/ نانو میله های ZnO بطور یکنواخت و بسیار متراکم با روی تار نوری رشد داده شد. با اعمال رطوبت ضریب شکست اطرف تار نوری تغییر کرده و منجر به تغییر شدت نور خروجی می شود. تغییرات شدت نور که متناسب با میزان رطوبت می باشد توسط آشکارساز نوری ثبت گردید. زمان پاسخ و بازگشت پذیری حسگر اندازه گیری شده و مشاهده گردید که توانایی حس کردن رطوبت در سطح قابل قبولی وجود دارد (%10-%100). همچنین اثرات استفاده از منبع نور لیزر و منبع نور گسترده سفید در حساسیت حسگر مطالعه شده است. ساختار و ریخت نانو میله های ZnO توسط آنالیزهای پراش اشعه ی ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه گردید.
  کلیدواژگان: حسگر تار نوری، نانو میله ZnO، حسگر رطوبت، تار نوری سونش داده شده، هیدروترمال
 • اعظم میرعلی، شاکر حاجتی، ابوالقاسم عوض پور صفحات 19-26
  روشی بهینه برای تحلیل شکل قله ایکس پی اس برای شناسایی دقیق نانوساختارهای فلزی درآمیخته با یک ماتریس پلیمری ارائه می شود. در این جا، توزیع عمقی نانوسیم های استوانه ای طلای در آمیخته با پلیمر با جزییات به دست می آید، که در آن تنها از تحلیل یک طیف در گستره وسیعی از انرژی (حداقل تا 50 الکترون ولت پایین تر از انرژی قله) و کاهش زمینه ایجاد شده در اثر برخوردهای ناکشسان الکترون ها با لحاظ ترابرد الکترون مربوط به هر دو مولفه فلزی و پلیمری استفاده شده است. این بدان معنی است که روشی بسیار ساده و غیر مخرب برای تصویربرداری سه بعدی غیر مستقیم ایکس پی اس برای شناسایی درخط نانوساختارهای سطحی دو مولفه ای شامل فلز و پلیمر ایجاد شده است که این می تواند روشی بسیار مناسب برای استفاده در خطوط کنترل کیفیت تولید چنین نانوساختارهای سطحی باشد.
  کلیدواژگان: نانوساختار فلزی درآمیخته با پلیمر، نانوسیم استوانه ای طلا، تحلیل شکل قله ایکس پی اس، تصویربرداری سه بعدی ایکس پی اس
 • علیرضا رازقی زاده صفحات 27-36
  در این مقاله گذار فاز مایع–جامد بصورت عددی و با استفاده از تقریب (MWDA)، مدل پتانسیل کره سخت (HS) و بستار پرکس یویک (PY)، با محاسبه ی انرژی آزاد کل فلزات مایع مانند سدیم، منیزیم و آلومینیم مورد مطالعه قرار گرفته شده است. سپس با رسم نمودارهای انرژی آزاد برحسب چگالی، برای مایع کره سخت و جامدهای fcc، bcc وhcp مقادیر چگالی جامد و مایع همزیست را محاسبه نمودیم که این نتایج با نتایج شبیه سازی مونت کارلو و سایر کارهای پیش از این در توافق خوبی بود. در آخر پایداری شبکه های fcc، bcc وhcp با توجه به انرژی های آنها مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تقریب چگالی وزنی اصلاح شده (MWDA)، انرژی آزاد هلمهولتز، مدل پتانسیل کره سخت، انجماد
 • رضا رسولی، سیده فرناز موسوی صفحات 37-42
  الکتروریسی روش سریع، ساده و کارآمد در تولید الیاف به شمار می رود. در این مقاله، نتایج حاصل از الکتروریسی فیبرهایی از پلیمر نارسانای پلی وینیل پیرولیدون حلال اتانول در حضور میدان مغناطیسی متغیر ارائه می گردد. بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها می شود در حالی که در غیاب میدان الیاف با ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل می گیرند. بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر موجب یک شکل شدن و پایداری فیبرهای ریسیده شده می گردد. همچنین نتایج نشان داد که قطر این فیبرها و نیز پیچش فیبرها تابعی از شدت و فرکانس میدان مغناطیسی هستند.
  کلیدواژگان: الکتروریسی، میدان مغناطیسی، الیاف
 • محمد صباییان، نرگس عجم گرد، مهدی حیدری صفحات 43-52
  در این مقاله، نانو آنتن های پلاسمونیکی پاپیونی (به صورت دو منشور مقابل هم) برای ارتقاء میدان الکتریکی و عامل پارسل گسیلنده های نقطه کوآنتومی InGaN/GaN در منطقه سبز طراحی شدند. برای این کار، ابتدا فلزات طلا، نقره، مس و آلومینیوم بررسی شدند. نتایج اولیه نشان دادند که نانو پاپیون های آلومینیومی برای برانگیختگی های با طول موج نزدیک باند سبز مناسب تر هستند. سپس، اثر اندازه، گاف و زیرلایه نانوپاپیون های آلومینیومی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که نانوآنتن های پاپیونی آلومینیومی با طول منشورهای 6/63 نانومتر، ضخامت 30 نانومتر، زاویه راس 30 درجه و گاف 20 نانومتر، وقتی روی زیرلایه گالیوم نیتراید شیشه رشد داده شوند، عامل پارسلی برابر با 81 در طول موج 535 نانومتر دارند. اگر به جای گالیوم نیتراید شیشه از زیرلایه آلومینیوم نیتراید شیشه استفاده شود، عامل پارسل به 3/86 و طول موج تشدید به 495 نانومتر می رسد
  کلیدواژگان: پلاسمونیک، نانوآنتن، کاواک نوری، اثر پارسل
|
 • Mohsen Babamoradi Pages 1-7
  Generalized Hubbard model was used to study the effect of uniaxial deformation of the vacancy defect in diamond. The [001] strain on the vacancy’s neighboring carbon atoms was assumed and in consequence the symmetry of crystal lowered to D2d. The results of Hubbard calculation with C70H70 cluster in the Gaussian 2003 package show that the T states (triplet spatial degenerate state) spilt to E (double spatial degenerate state) and A state (single spatial degenerate state). Also we found that the GR1 line in V0 will be changed by deformation percent of the vacancy’s neighboring carbon atoms and a little change in the ND1 line in the NV- which is in agreement with experimental results. Our results can predict the experimental results in this field.
  Keywords: Diamond vacancy, Hubbard model, uniaxial deformation
 • Pages 9-17
  In this paper not expensive and sensitive humidity optical sensor was fabricated based on the growth of nano and micro rods of ZnO on the optical fiber through hydrothermal method. If fiber optic sensors that work based on evanescent waves covered with nanostructures would significantly enhance the sensitivity of sensros. Nano and micro rods of ZnO was formed densly and uniformly on the optical fiber. With exserting the humidity the refractive index around the fiber will change which leads to the variation of the external light intensity. Variations of light intensity which corresponds to the humidity concentration were recorded by spectrophotometer. Response time and recover time of sensor were measured and demonstrated that the ability of sensing humidity in acceptable level (10%-100%). Also the effect of two differet light source (laser He-Ne and white LED) on the sensitivity of sensors were investigated. The structure and morphology of ZnO nano rods were studied through XRD and SEM analysis.
  Keywords: Fiber optic sensor, ZnO nano rods, Humidity sensor, Tapered optical fiber, Hydrothermal
 • Azam Mirali, Shaaker Hajati Pages 19-26
  We have improved XPS peak shape analysis for accurate characterization of metal nanostructures intermixed with a polymer matrix. We have determined the detailed in depth distribution of cylindrical Au nanowire in polymer matrix by the analysis of a single spectrum by taking into account the electron transport phenomena corresponding to both metal and polymer components. This means that we have made a very simple and nondestructive indirect 3D XPS imaging technique for accurate inline characterization of binary component surface nanostructures including metal and polymer. This is a very promising technique which is suitable for inline quality control of such surface nanostructures.
  Keywords: metal nanostructures intermixed with polymer, cylindrical gold nanowire, XPS peak shape analysis, 3D XPS imaging
 • Alireza Razeghizadeh Pages 27-36
  In this paper fusion liquid-solid phase by numerical method using weighted density functional theory (MWDA), hard-sphere potential model (HS) and function (PY) by calculating total free energy of liquid metals such as sodium, magnesium and aluminum has been studid. Then we calculated the amount of density of the solid and liquid coexist using free energy graph according to density of hard-sphere fluid and solids fcc, bcc and hcp wich these results good agreement with Mont Carllo simulation results and other Previous works. Finally we study stability lattices fcc, bcc and hcp, according to their energy. Finally we study stability lattices fcc, bcc and hcp, according to their energy.
  Keywords: Modified weighted density approximation, Helmholtz free energy, hard sphere potential model, freezing
 • Reza Rasuli, Seyede Farnaz Mousavi Pages 37-42
  Electrospinning is a fast, simple and powerful method to synthesis fibers. In this paper, we report the results of nonconductive PVP – ethanol solution electrospinning in presence of a time-variable magnetic field. Optical microscopy results show that helical fibers would form because of Faraday Effect whereas in the absence of magnetic field fibers are spun in a random non-helical manner. Scanning electron microscopy investigations show that applying a variable magnetic field cause to the stability and uniformity of the spun fibers. In addition, results show that the fibers’ diameters are dependent on the magnetic field and frequency as well as curvature of fibers.
  Keywords: electrospinning, magnetic field, fiber
 • Mohammad Sabaeian, Mehdi Heydari Pages 43-52
  In this work, plasmonic bowtie nano-antennas (as two opposite nano-prisms) for enhancing the electric field and Purcell’s factor of InGaN/GaN quantum dot emitters have been designed. To this end, at first, gold, silver, copper, and aluminum bowties have been investigated. The primary results showed aluminum bowties are more suitable for low wavelength excitations near the green band. Then, the size, gap, and substrate of aluminum bowties have been examined. The results showed aluminum nano-antennas with the length of 63.6 nm, the thickness of 30 nm, top angle of 300, and gap of 20 nm, when are grown on GaN/glass as substrate, results in a Purcell;s factor of 81 with a resonance wavelength of 535 nm. Replacing the AlN/glass with GaN/glass substrate, results in a Purcell’s factor of 86.3 and resonance wavelength of 495 nm.
  Keywords: plasmonics, nano, antenna, optical cavity, Purcell's effect