فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال بیست و چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین لکزایی، فرخ اباذری، علی منصوری، علیرضا صبوری صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  سلامت روان نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، محسوب می گردد. از آن جا که دانشجویان در هر جامعه ای از مهم ترین نیروهای تاثیر گذار بر توسعه ی کشور محسوب می گردند. لذا در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت نقش عوامل اجتماعی در سلامت روان، سعی شده تا ارتباط بین میزان حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  جامعه آماری شامل 1509 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در سال 93-1392 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. در این تحقیق 500 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده از کل جامعه مورد نظر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی (GHQ-12) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS) مورد سنجش قرار گرفتند. ای و داده علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از روش ی آر ا شامل: ضریب همبستگی پیرسون، آزن و رن خطی بوسیله ی نرم افزار SPSS اده شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان همبستگی معنی داری وجود دارد (33/0=r، 0001/0>P). در بین زیر مقیاس های حمایت اجتماعی به ترتیب حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی افراد مهم زندگی و حمایت اجتماعی دوستان بیشترین ارتباط را با سلامت روان دارند (0001/0>P). همچنین مدل رگرسیون خطی نشان داد که حمایت اجتماعی 11 درصد از واریانس سلامت روان را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق نشان داد که سلامت روانی دانشجویان با افزایش ادراک آنان از میزان حمایت اجتماعی، وضعیت مطلوب تری پیدا می کند و با کاهش منابع حمایتی، سلامت روان آن ها به خطر می افتد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، حمایت اجتماعی، دانشجویان
 • دکتر مرضیه کهنوجی صفحات 19-28
  قرآن، نور هدایت همیشگی برای بشر و تجلی کلام خداوند می باشد و تمام دستورات و قوانین این کتاب مقدس بر پایه عقل و منطق استوار است. آموزه های قرانی برای همه انسانها، همه زمانها، همه مکانها و همه موقعیتها نازل شده اند و برای کلیه زمینه ها دستورالعمل مناسب دارند. در باب اهمیت و ضرورت چرایی انجام تحقیق لازم به ذکر است که؛ پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش روز افزون اطلاعات در عصر جدید از یک سو شرایط زندگی را تسهیل کرده است و از سوی دیگر تحولات سریع اجتماعی، تغییر سبک زندگی و پیچیدگی های زندگی امروزی سلامت، بهداشت و آرامش را تهدید می کند، به همین دلیل افراد اغلب از اضطراب، افسردگی، رنجش بی دلیل یا بی کفایتی در رویارویی با مشکلات زندگی رنج می برند. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای پیشگیرانه از ابتلا به اختلال افسردگی عمده با تاکید بر آموزه های قرانی می باشد وروش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد و نتیجه کلی به این صورت می باشدکه؛ افرادهر چه بیشتر به تقویت باورها و تقیدات درونی و به تبع آن رعایت آموزه های قرآنی درطول حیاتشان بپردازند؛ بیشتر و مطمئن تر می توانندخودشان را از گزند آسیب های روانی، بخصوص آسیب مورد بررسی رهایی بخشند وهمچنین در این پژوهش راهکارهایی عملی در حوزه های شناختی، رفتاری و عاطفی مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی عمده، پیشگیری شناختی، رفتاری و عاطفی
 • رضا محمدی صفحات 29-42
  مقدمه
  نوع رژیم غذایی اهمیت زیادی در بروز سرطان دارد. شواهد زیادی حاکی از آن است که فلورمیکروبی کولون دربروز سرطان نقش دارند. این شواهد باعث شده است تا به عواملی مانند پروبیوتیک ها که توانایی تعدیل متابولیسم میکروفلورهای روده را دارند، توجه بیشتری شود.
  روش بررسی
  مقالات استفاده شده، از طریق جستجو دراینترنت و به طور عمده ازسایت های www.isi web of knowledge.com و www.Scincedirect.com و www.scopus.com و مجلات جمع آوری گردید و از کلید واژه های سرطان، پروبیوتیک،لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم استفاده شد.
  یافته ها
  قوی ترین مدارک برای نشان دادن اثرات ضد سرطانی پروبیوتیک ها ناشی از مطالعات روی حیوانات می باشد و در حال حاضر شواهد ناشی از مطالعات انسانی(اپیدمیولوژی و تجربی) محدود هستند. چند مکانیسم محتمل وجود دارد که ممکن است چگونگی اثر محافظتی باکتری های پروبیوتیک را بر پیشرفت تومور کولون توضیح دهد. هرچند سوالاتی همانند این سوال که اصلی ترین مکانیسم دخیل یا مکانیسم های مختلف مرتبط کدام است هنوز به درستی پاسخ داده نشده است. همه ی این مکانیسم های متنوع در بررسی های آزمایشگاهی و حیوانی و حتی در برخی از بررسی های بالینی روی انسان ها درجاتی از ارتباط را نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  برای شناسایی گونه های خاص و خصوصیات گونه مسئول در اثرات ضدتوموری خاص و مکانیسم هایی که این اثر ر ابهبود می دهند، باید تلاش بیشتری شود و آزمایشات بالینی بیشتری برای فهم بهتر مکانیسم های اصلی و تقویت این فرضیات که پروبیوتیک ها می توانند نقش اصلی در پیش گیری از سرطان های کولون ایفا کنند نیاز است.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، سرطان، پیشگیری
 • دکتر لطف الله دژکام، دکتر محمد عباس زاده جهرمی، دکتر محمد حسن دوامی صفحات 43-52
  مقدمه
  متدولوژی اخلاق پزشکی، در کنار تبیین روش استخراج و استنباط احکام و مسائل مطرح در حوزه اخلاق پزشکی، به دو موضوع دیگر نیز می پردازد: 1- روش استفاده از چارچوب اخلاق پزشکی در پیاده سازی و انطباق آن بر موارد مبتلابه 2- ارائه وظیفه عملی به هنگام نبود قانون یا حکم مورد این دو بخش مهم از متدولوژی در مقاله حاضر مورد واکاوی و تحقیق قرار گرفته است. مواد و روش تحقیق: این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است. پس از تبیین اصل مساله، سعی شده که روش تصمیم سازی اخلاقی برای شاغلین در کلینیک تبیین و ارائه شود.
  یافته ها
  قانون و حکم فقهی مهمترین مرجع تصمیم گیری اخلاقی در نظام اخلاق پزشکی اسلام هستند. در صورت شک در قانون یا حکم موردی لازم است علت ایجاد شک بررسی و دقت شود تا حتی الامکان شک برطرف شود. در صورتی که نتوان قانون یا حکمی را مستمسک تصمیم خود قرار داد، سعی می شود به کمک قواعد اخلاق پزشکی مسیر تصمیم گیری را پیش برد.
  نتایج
  مراجع تصمیم گیری اخلاق پزشکی در اسلام، به ترتیب اولویت عبارتند از: • قانون • حکم فقیه دارای شرایط • قواعد فقهی ناظر بر اخلاق پزشکی.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، روش تطبیق، قاعده، اصل، متدولوژی
 • سید حمید رضا هدایتی، غلامرضا عبداللهی فرد صفحات 53-64
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت های شتابان علمی در جهان و کوشش اندیشمندان و خردورزان برای ترسیم مرزی روشن میان دو گستره بیماری و سلامتی، این موضوع همچنان از نقاط ضعف علوم پزشکی محسوب می شود. آمیختگی تعاریف این دو اقلیم، موجب عدم کامیابی پزشکان درشناخت منشا بسیاری از بیماری ها و به تبع آن ناتوانی در درمان آنها شده است، از این رو نه تنها پزشکان بلکه بسیاری از متفکران برآنند تا در عرصه کارزار تفکرات فلسفی خود، در زمینه فلسفه پزشکی و اصول و روش های آن نیز پرسشگری نمایند. از اینرو مطالعه حاضر، با هدف بررسی دیدگاه حضرت علی (ع) در شناسایی عاملیت بیماری و بهبودی طراحی و به انجام رسید.
  روش
  روش انجام مطاله به صورت تحلیل اسنادی و مفهومی بوده و در این راستا از منابع مختلفی چون قرآن کریم، کتب تفسیری و احادیث و همچنین مقالات موجود در بانک های اطلاعاتی چون PUB MED SID، IRANMEDEX، MAGIRAN، و ISI استفاده شده است.
  نتایج
  آنچه حضرت علی (ع) را در بین همه رهبران دینی و حتی بالاتر از فیلسوفان نام آور جهان، بر چکاد رفیع علم پزشکی قرار می دهد ورود به فلسفه علم پزشکی و تفکرات عقلی مرتبط با آن است. بر طبق نظریه متفکرانه، «دوائک فیک ولا تشعر و دائک منک ولا تبصر» انسان از نگاه حضرت علی (ع) به عنوان یک مجموعه بزرگ و کامل معرفی شده و از وی به عنوان عالم اکبر یاد می شود و درد و درمان را نیز نهادینه در وجود او می انگارد.
  استنتاج
  دانشمندان علوم پزشکی جهان پس از شکستهای متمادی در زمینه درمان بسیاری از بیماریها، به نظریه بی بدیل، حضرت علی (ع) که بی تردید ارتباطی تنگاتنگ با علم الهی دارد، نزدیک شده اند. در این راستا مباحث بین رشته ای سایکونوروایمونولوژی(Psychoneuroimmunology) به عنوان پیش قراول این مباحث، انسان را موجودی کامل و چند بعدی و متاثر از ابعاد زیستی- شیمیایی- روانی- اجتماعی در نظرگرفته و درمان بیماریها را با رویکردی مبتنی بر ابعاد وجودی انسان و البته با توجیهات فیزیوپاتولوژی پزشکی مدرن پیشنهاد می نماید اگرچه؛ بسط و دریافت لایه های عمقی این نظریه فاخر فلسفی در زمینه پزشکی نیازمند تلاشهای علمی بسیار زیاد و کارآزماییهای علمی جدی می باشد لکن در صورت نیل به این مقصود، زبان مشترکی در میان مکاتب مختلف درمانی بوجود آمده و با تلقی انسان به عنوان موجودی همه جانبه و کامل، مسیر یافتن درمانهای جدید و کامیابی بر بیماریهای امروزی هموار خواهد شد.
  کلیدواژگان: درد، درمان، حضرت علی(ع)، سایکونوروایمونولوژی، فلسفی
 • دکتر مریم بهمن، دکتر روشنک مکبری نژاد، دکتر پانته آشیرویه صفحات 65-70
  انسان برای تامین و جایگزینی انرژی نیاز به مصرف غذای روزانه دارد. تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامت روحی و جسمی انسان دارد. برای این منظور، لازم است که در مصرف غذا دستورات خاصی رعایت شود. در منابع طب سنتی ایران علاوه بر نوع ماده غذایی، در مورد چگونگی غذا خوردن، اوقات مصرف غذا و... نیز آداب و شرایط خاصی بیان شده است. هدف از این مطالعه بررسی زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران است.‬‬‬‬ مطالعه حاضر بررسی مروری با استفاده از تعدادی از منابع طب سنتی ایران در مورد زمان غذا خوردن می‫باشد. مطالب ابتدا از متون طب سنتی ایران استخراج و سپس تفکیک و طبقه بندی شد.‬ طبق منابع طب سنتی با ایجاد «اشتهای صادق» باید غذا خورده شود، چون غذا خوردن قبل از آن و نیز تاخیر غذا در زمان ایجاد اشتها موجب فساد هضم می‫شود. طول مدت غذا خوردن نیز باید معتدل باشد. زمان خوردن غذا بر حسب فصول مختلف، سن و عادت افراد متفاوت است.‬‬‬ با توجه به اهمیت تغذیه در سلامت انسان، برای تامین نیازهای روزانه، مواد غذایی باید با دستورات مشخصی مصرف شود. در منابع طب سنتی ایران توصیه‫های فراوانی در مورد زمان غذا خوردن وجود دارد. امید که با رعایت این دستورات گامی در جهت سلامت بیشتر جامعه برداشته شود.‬‬‬‬‬
  کلیدواژگان: زمان غذا خوردن، اشتها، طب سنتی ایران
 • محسن قربانیان، فرشته فشارکی صفحات 71-82
  مقدمه
  «خودمراقبتی» که از ارکان مهم سبک زندگی سلامت محور محسوب می شود، جایگاه مهمی در طب اسلامی دارد. دین مقدس اسلام، به عنوان جامع ترین دین الهی، دارای نظام مراقبتی یکپارچه و به هم پیوسته ای در حوزه سلامت است که برپایه خودمراقبتی شکل گرفته است. آموزه های اسلامی، با تاکید بر توانمند نمودن افراد در رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها، عمدتا در صدد القای باور خودمراقبتی در افراد هستند و بر این اساس، توصیه های فراوانی را برای تقویت رفتارهای خودمراقبتی، ارائه نموده اند؛ توصیه هایی که با بررسی و طبقه بندی آنها می توان به راهکارهای موثری در این زمینه دست یافت.
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، ترسیم و تبیین نظام خودمراقبتی در اسلام و استخراج و دسته بندی راهکارهای تقویت رفتارهای خودمراقبتی در حوزه سلامت، از آیات و روایات اسلامی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با مطالعه قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) انجام شده است. در مطالعه روایات ابتدا با مرور جامع «دانش نامه احادیث پزشکی» تالیف آیت الله محمدی ری شهری، روایات متناسب با هدف پژوهش انتخاب گردید و سپس با مراجعه به منابع اصلی، روایات مطالعه و استخراج شد.
  یافته ها
  ابتدا بر اساس آیات و روایات اسلامی، نظام خودمراقبتی در اسلام ترسیم و تبیین شد و در ادامه، راهکارهای چهارگانه ای برای تقویت رفتارهای خودمراقبتی از نظر قرآن و حدیث شامل: ترسیم سبک زندگی اسلامی، تقویت باورهای دینی در حوزه سلامت، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و توانمندسازی و مهارت افزایی استخراج و ارائه شد.
  نتیجه گیری
  دین اسلام علاوه بر دارا بودن نظام یکپارچه خودمراقبتی در حوزه سلامت، جهت تقویت رفتار خودمراقبتی در افراد، راهکارهای مختلفی را ارائه می دهد. شناخت این راهکارها، مسئولان و سیاست گزاران عرصه سلامت را یاری می دهد تا با تقویت باورهای دینی افراد و عملی ساختن راهکارهای مذکور، در راستای فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ خودمراقبتی در جامعه گام های موثرتری بردارند.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، تقویت رفتار، آموزه های اسلام
 • الهام علیپور، دکتر محمد جواد حسین زاده عطار، دکتر میترا مهدوی مزده، دکتر مهدی شادنوش، دکتر مهدی یاسری صفحات 83-96
  زمینه و هدف
  اختلالات اشتها و دریافت غذایی از عوامل خطر سوءتغذیه در نارسایی پیشرفته کلیوی می باشند. از طرف دیگر، اثرات چاقی در دیالیز، در تضاد با جمعیت نرمال و مثبت است. این مطالعه با هدف مقایسه اشتها و دریافت غذایی بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد – شاهدی 48 بیمار چاق (kg/m2 30 &le BMI) و 52 بیمار نرمال (kg/m2 25> BMI >18.5) تحت همودیالیز با استفاده از یاد آمد 24 ساعته غذایی (دو روز دیالیز، دو روز غیر دیالیز)، و پرسشنامه ADAT) The Appetite and Diet Assessment Tool) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت آنالیز داده ها از برنامه Nutritionist 4 و SPSS 22.0 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج گروه چاق دارای وضعیت اشتهای بهتر بود (P=0.03). در کل، دریافت انرژی 12.8± kcal/kg 32.5 و پروتئین0.51±gr/kg 1.33 بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. کفایت دریافت انرژی و پروتئین در مقایسه با توصیه ها، بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. اگرچه دریافت انرژی در %59 گروه نرمال و %53.5 گروه چاق، و دریافت پروتئین در %43.6 گروه نرمال و %48.8 گروه چاق کمتر از مقدار توصیه شده بود. دریافت ریز مغذی ها بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای نشان نداد. مصرف پتاسیم در 24.4% و مصرف فسفر در 32.9% بیماران بیش از حداکثر مقادیر توصیه شده بود.
  نتیجه گیری
  علیرغم وضعیت اشتهای بهتر در بیماران چاق، میانگین دریافت انرژی و پروتئین بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. البته در هر گروه، درصد قابل توجهی از بیماران دریافت انرژی و پروتئین کمتر از توصیه ها داشتند. بنابراین BMI بالا شاخص قابل اعتمادی از دریافت تغذیه ای مناسب در بیماران تحت همودیالیز نمی باشد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، چاقی، دریافت غذایی
|
 • Hossein Lakzaei, Farukh Abazari, Ali Mansuri, Alireza Saboori Pages 9-18
  Background And Objective
  Mental health, the playing an important role in ensuring consistent and efficient in any society and is one of the areas of the different communities, health evaluation is considered. Since the students in each community of the most important forces affecting developing countries are considered. Therefore, this study done to aimed determine the relationship between social support and mental health.
  Methods
  The statistical population consists of 1509 member of the undergraduate students, is studying in the Kerman University of Medical Sciences in 2014. In this study, 500 students were selected of the entire population by method Random sampling and by using of General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) and and Multidimensional Scale of Perceved Social Support (MSPSS) were measured. For the analyze data addition to descriptive statistics,of the inferential statistical methods including: Pearson correlation coefficient, t-test and linear regression analysis by SPSS software.
  Results
  The findings this study showed which significant correlation between social support and mental health of students (P<0.0001, r=0.33). Among the subscales of social support, social support to the family, the social support, life-critical and social support from friends are most relevant to mental health (P<0.0001). also The linear regression model showed that social supporting predicts the 11 percent of the variance in mental health.
  Conclusion
  The findings showed which mental health the student's whit increasing their perception of social support,that find more favorable and by reducing the sources of the supporting, their mental health is endangered.
  Keywords: Mental health, Social support, Student
 • Dr Marzieh Kahnooji Pages 19-28
  Quran is a permanent light for human beings and manifestation of God’s word. All its instructions and rules are based on reasoning and logic. Quran teachings have been descended for all people, spaces, times and situations and they are suitable for all things. Regarding the importance and necessity of conducting such research, it is noteworthy that in modern age, development of technology and information have facilitated life condition in one hand and rapid social changes, life style change and life difficulties threaten health and tranquility on the other hand. This is why people suffer from anxiety, depression, unreasonable bother and inefficiency while facing life difficulties. The main objective of this research is to study preventive strategies from major depression disorder with focus on Quran teachings. The research methodology is descriptive-analytic. The result is that if people reinforce their beliefs and consider Quran teachings during their lives, they will protect themselves more reliably from mental impairments specially the studied impairment. Also, feasible strategies have been outlined in cognitive, affective and behavioral areas in present research.
  Keywords: major depression disorder, cognitive, behavioral, affective preventions
 • Reza Mohamadi Pages 29-42
  Backgrounds &
  Aims
  Diet makes an important contribution to cancer. Evidence from a wide range of sources supports the view that the colonic microflora is involved in the etiology of cancer. This has led to intense interest in factors such as probiotics that can modulate gut microflora and its metabolism.
  Methods
  Article used in this study, were collected by searching in informative bank such as web of knowledge, Science direct, willy and Scopus, The keywords probiotics, Cancer, Lactobacillus and Bifidobacreium were used for searching. Published date of articles was between 1995 to 2012.
  Findings
  The strongest evidence for anticancer effects of probiotics comes from animal studies, and evidence from human studies (epidemiology and experimental) is still limited. There are several possible mechanisms that might explain how probiotic bacteria might protect against tumor development in the colon. However, questions such as what is the major contributing mechanism for a particular bacterial strain or how are the different mechanisms linked are questions to which we currently do not have the answers. It is possible that different strains target different mechanisms. All of the mechanisms have various degrees of support, mainly originating from in vitro and animal experiments, and some of them even have some support from human clinical studies.
  Conclusion
  More work needs to be done to identify the specific strains and strain characteristics responsible for specific antitumor effects and the mechanisms by which these effects are mediated. More clinical trials are needed to better understand the exact underlying mechanisms, and to strengthen the suggestions that probiotics could play a major role in preventing colonic cancers.
  Keywords: probiotic, Cancer
 • Lotfollah Dezhkam, Mohammad Abbaszadeh Jahromi, Mohammad Hassan Davami Pages 43-52
  ABSTRACT
  Introduction
  Medical ethics methodology, beside the explanation of extraction and verdict inference methods and considered problems in medical ethics, proceeds two other subjects: 1- Using method from medical ethics framework to establish and to conform it to the affected cases. 2- Presentation practical duty at the time of law or verdict case absence. These two important parts of methodology will be studied and analyzed in the present article.
  Materials And Methods
  This is a library, descriptive and analytical study. The efforts have been conducted to explain and provide moral decision making method for the personnel in clinics.
  Findings
  Law and religious precepts are the most important references for moral decision making in medical ethics. Doubting in the law or verdict of any case evaluation and exactness seem necessary to remove doubt as much as possible. If one could not pretense any law or verdict for his (her) decision, the efforts should be conducted to improve the way of decision making by the help of medical ethics rules.
  Results
  The priority references of medical ethics decision making in Islam are as follows: • Law • Qualified jurisprudent verdict • Religious jurisprudence rules supervising on the medical ethics.
  Keywords: Medical ethics, Comparative method, Rule, Principle, Methodology
 • Seyed Hamid Reza Hedayati Pages 53-64
  Background and
  Purpose
  Despite today's high-speed scientific progress and the efforts of the scientists in the world to determine a clear boundary between the two domains of illness and health, this issue still has remained a major weakness of medical science. The vague definitions of these domains, lack of identifying the source of many diseases and treatments failure by physicians, has caused not only Physicians but also many scholars are encouraged to pay attention to principles of the medical philosophy. In this context, the arrival of Ali (AS), to medical philosophy and related intellectual debates is what compared to all religious leaders and philosophers of science has distinguished him.
  Method
  In this review is used conceptual analysis. Data collection was done by search in scientific and religious resources Included Quran and Hadiths interpretation books and databases such as pub med, MAGIRAN، SID, IRANMEDEX and ISI.
  Results
  From the viewpoints of Imam Ali (AS) human is a great and perfect creature and as the largest world (Alame Akbar) is considered as well as Disease and treatment are hidden within him. It is amazing that medical scientists throughout the world after many failures in the treatment of many diseases, without the knowledge of the scientific theory of Imam Ali (AS) are close To this unique theory. This regard interdisciplinary discussion of (Psychoneuroimmunology) as the vanguard of these discussions considers human as a Perfect of multidimensional existing and influenced by Chemical - psychological - social and environmental aspect and provides treatment of diseases based on multi-dimensional human approach Using modern concepts of physiopathology.
  Conclusion
  Although the, understanding the basic concepts of excellent philosophy theory requires of the immense scientific endeavors and serious scientific trials But undoubtedly, with a deep understanding of this theory would be developed a common language among different treatments doctrine and New treatments would be developed for overcoming diseases.
  Keywords: Illness, treatment, Philosophical explanation, Psychoneuroimmunology, Imam Ali (AS)
 • Dr Maryam Bahman, Dr Roshanak Mokaberinejad, Dr Pantea Shirooye Pages 65-70
  Man needs to take food to provide energy and replacement it per day. Proper nutrition plays an important role in human mental and physical health. For this purpose, it is necessary to apply certain directives on food intake. In Iranian Traditional Medicine (ITM) in addition to the type of food, defined rules and conditions on how to eat, time to eat and etc. The aim of the study is time to eat in ITM. This study is a review using a number of sources of ITM about time to eat. The content of the texts was extracted and then classified. According to sources of ITM, food should be eaten with "true appetites”, because eating before it such as delayed of time, leads to corrupt of digestion. During the meal should be moderate. Time to eat is different according to the seasons, age and habits of people. Considering the importance of nutrition in human health, to provide daily needs, food should be used with certain commands. In ITM there are many recommendations about time to eat. We hope that by following these commands taken a step toward a healthier society.
  Keywords: Time to eat, Appetite, Iranian Traditional Medicine
 • Mohsen Ghorbanian, Fereshte Fesharaki Pages 71-82
  Centered health care that are important parts of your lifestyle is an important place in Islam. The study sought to portray Islam as a system of self-care and self-care behaviors were extracted, and classification solutions that enhance the health of the verses and hadith. To improve self-care behaviors of Muslims by portraying Islam Islamic lifestyle and religious beliefs in the area of ​​health and strengthening awareness.
  Keywords: Self, care, Strengthening of behavior, Teachings of Islam.
 • Miss Elham Alipoor, Dr Mohammad Javad Hosseinzadeh, Attar, Dr Mitra Mahdavi, Mazdeh, Dr Mahdi Shadnoush, Dr Mehdi Yaseri Pages 83-96
  Background And Objective
  Impaired appetite and food intake are among the risk factors of malnutrition in advanced kidney failure. On the other hand, the effect of obesity is affirmative in dialysis in contrast to normal population. This study aimed to compare the appetite and food intake in obese and normal weight patients undergoing hemodialysis.
  Methods
  In this case-control study 48 obese patients (BMI&ge30kg/m2) and 52 normal weight patients (18.52) under hemodialysis were studied using 24-hour dietary recall (two dialysis and two non-dialysis days) and ADAT questionnaire (The Appetite and Diet Assessment Tool). The statistical analysis were performed by Nutritionist 4 and SPSS 22.0.
  Results
  Appetite status was significantly better in obese group (P=0.03). Energy intake was 32.5±12.8 kcal/kg and protein intake was 1.33±0.51 gr/kg in whole the study population, which was not significantly different between groups. No significant difference was observed between groups in terms of energy and protein efficacy compared to the recommendations. However, energy intake in 59% of normal weight and 53.5 % of obese group, and protein intake in 43.6 % of normal weight and 48.8 % of obese group was less than the recommended values. Micronutrients intake showed no significant differences between groups. Potassium and phosphorus intake was higher than the recommendations in 24.4% and 32.9% of patients respectively.
  Conclusion
  Despite the better appetite status in obese patients, the mean intake of energy and protein was not statistically different between groups. Although a considerable percentage of patients had less intake compared to the recommended energy and protein values in both groups. Thus, it seems that higher BMI is not a reliable indicator of appropriate nutritional intake in hemodialysis.
  Keywords: Hemodilysis, Obesity, Dietary intake