فهرست مطالب

پدافند الکترونیکی و سایبری - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1394)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقالات علمی - پژوهشی
 • سید مرتضی پورنقی، مصطفی برمشوری، محمود گردشی صفحه 1
  شبکه های اقتضایی بین خودرویی (VANET) می توانند در ارتباط میان وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک بهبود مناسبی ایجاد کنند. احراز اصالت پیام های منتشر شده توسط خودرو ها، از مهم ترین مسائل پیش رو در شبکه های VANET می باشد، زیرا ارسال پیام های اشتباه می تواند باعث بروز تصادفات و تغییر الگوی ترافیکی شبکه گردد. طرح های بسیار زیادی برای احراز اصالت در شبکه های VANET ارائه شده اند که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند، اما معرفی یک طرح احراز اصالت امن و کارآمد در شبکه های VANET از مسائل باز تحقیقاتی بوده و مهم ترین چالش در این شبکه ها به شمار می آید.
  در این مقاله ابتدا به معرفی انواع روش های احراز اصالت در شبکه های VANET می پردازیم و سپس طرح ارائه شده توسط لی و لای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و سه سناریوی حمله به این طرح را معرفی می کنیم که امکان جعل امضای کاربر را به مهاجم می دهد. در ادامه یک طرح بهبودیافته از طرح لی و لای را پیشنهاد می دهیم که دارای ملزومات امنیتی و کارآیی مناسبی می باشد سپس آن را شبیه سازی کرده و در پایان نتایج شبیه سازی طرح پیشنهادی خود را ارائه خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: شبکه های اقتضایی بین خودرویی (VANET)، احراز اصالت گمنام و مشروط، زوج سازی دو خطی، شناسه مستعار
 • فرید صمصامی خداداد، کوروش داداش تبار احمدی، علی جبار رشیدی صفحه 13
  تحلیلگر امنیتی در یک سامانه آگاهی وضعیتی سایبری براساس میزان باورپذییری هذه او وضذعیی آینذسب هیذ مذی هنذس مذی توانذس مناس ترین تصمیمهای دفاعی را اتخاذ هنس. در این سامانه میزان باورپییری یک وضعیی او تخمین وضعیتی و ادغام اطلاعات سطح بالا به دسی میآیس. در حال حاضر چالشیترین موضوع در ادغام اطلاعات سطح بالا برای دسییابی به آگاهی او وضذعیی آینذسب و ارویذابی تذا یر حملات سایبری مسلساوی تجیم حملات با چهار مولفه تجیم یعنی رفتار، فرصی، قابلیی و نیی اسی. عمسب طرحها و الگوریتمهای قبلی در مسلساوی تجیم، برای سادبساوی در اجرای مسل چهار مولفه فوق را میتقل فرض هردب و عملا او تا یر مولفه ها بذر یدذسیگر و قذسرت ترهی آنها در تجیم حملات سایبری چنسمرحلهای صرفنظر هردبانس؛ اما در این مقاله طرح جسیسی براساس ترهیذ فذاوی مولفذه هذای تجیم و مسل انتقال باور ارائه شسب اسی. با این طرح میتوان اهساف بعسی یک حمله سایبری چنسمرحلهای را بهطور مو ر تجیذم نمذود و تخمین مناسبی او باورپییری آن ارائه داد. این طرح پیشنهادی در نهایی با استفادب او دادگان معتبر، براساس حملات با نویز بالا، حمذلا ت مخفی و حملات با تا یر بالا و پایین مورد ارویابی قرار گرفته اسی. نتایج شبیهساوی هم با توجه به سناریوهای تعریفشسب نشان او افذزی میزان دقی با میانگین هفسب درصسی در تجیم حملات سایبری چنس مرحلهای دارد.
  کلیدواژگان: آگاهی وضعیتی، دفاع سایبری، انتقال باور، تجسم حملات سایبری
 • حسن فرسی، علی ناصری، پوریا اعتضادی فر صفحه 29
  با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر، ارسال و دریافت ویدیو از طریق کانال های مخابراتی بی سیم با استقبال گسترده ای روبرو شده است. بدین منظور روش های بسیاری جهت بالا بردن کیفیت ویدیویی ارسالی ارائه گردیده اند. در این مقاله هدف بالا بردن PSNR به منظور بالا بردن کیفیت فریم های ویدیویی دریافتی در گیرنده با استفاده ازبالا بردن نرخ کدکننده کانال در یک نرخ ارسال ثابت می باشد. اساس کار بدین صورت است که با استفاده از شبکه عصبی هوشمند و کدهافمن در استاندارد MPEG، اطلاعات ارسالی را به مقدار قابل توجهی فشرده می کنیم. سپس با توجه به مقدار فشرده سازی توسط روش پیشنهادی، اطلاعات فشرده شده را مجددا با کدکننده کانال ثانویه که نرخ کدینگ آن وابسته مقدار فشرده سازی می باشد کد می کنیم. به این ترتیب روش پیشنهادی قادر است بدون افزایش حجم اطلاعات ارسالی برای هر فریم، نرخ کدینگ کانال ودر نتیجه محافظت از اطلاعات را بالا برده و توانسته است فریم های ویدیویی را نسبت به خطاهای کانال مقاوم تر سازد. در نهایت نتایج بدست آمده را با چندین نرخ ارسال برای منبع و چندین SNR برای کانال با نتایج بدست آمده از روش های متداول مقایسه کرده ایم.
  کلیدواژگان: کدینگ فریم های ویدیویی، نرخ بیت متغیر، کدینگ کانال، تطبیق کدینگ کانال و منبع
 • علی گلستانی، کمال محامدپور، علی حبیبی بسطامی صفحه 49
  یکی از چالش های معمول در شبکه های مخابرات بی سیم، شنود شدن سیگنال های پخش شده از ایستگاه های رادیویی توسط استراق سمع کننده ها می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که در یک شبکه مخابرات سلولی با وجود تخصیص فرکانس یکسان به تک تک کاربران، تکنیک همراستاسازی تداخل (IA)، ضمن اینکه می تواند تداخل های درون و بین سلولی را به طور کامل حذف کند؛ همچنین قادر است حداکثر درجات آزادی (DoF) امن را برای شبکه فراهم کند و ارتباطات را در برابر شنود مقاوم سازد. تکنیک IA می تواند نرخ محرمانگی شبکه را در SNRهای بالا به ناحیه نرخ کانال پخش تداخلی (IFBC) نزدیک نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که به ازای محدوده ای معین برای تعداد آنتن های دریافت هر شنودگر، نرخ محرمانگی شبکه در SNRهای بالا به خوبی به ظرفیت مجموع شبکه نزدیک می گردد.
  کلیدواژگان: شبکه مخابرات سلولی، امنیت، همراستاسازی تداخل، درجات آزادی امن، نرخ محرمانگی، کانال تداخل MIMO
 • محمد هادی، محمدرضا پاکروان صفحه 59
  قابلیت کدهای کانولوشنال در تصحیح خطا با افزایش طول حافظه افزایش می یابد. اما افزایش طول حافظه، باعث افزایش پیچیدگی الگوریتم کدگشایی بهینه ویتربی می شود، چرا که تعداد محاسبات در الگوریتم ویتربی به صورت نمایی به طول حافظه وابسته است. افزایش پیچیدگی الگوریتم ویتربی با طول حافظه، می تواند پیاده سازی این الگوریتم را هنگام کدگشایی کدهای کانولوشنال با طول حافظه بلند ناممکن کند. به همین جهت الگوریتم های زیربهینه ای همانند Fano و Stack ارائه شده اند تا امکان کدگشایی ترتیبی و سریع کدهای کانولوشنال با طول حافظه بلند را فراهم کنند. در این نوشتار به معرفی شیوه های گوناگون پیاده سازی الگوریتم های Fano و Stack پرداخته و با ارائه نوآوری هایی، سرعت اجرا و حافظه مورد نیاز این الگوریتم ها را بهبود می دهیم. برای ارزیابی مزایای پیاده سازی های مختلف ارائه شده، آن ها را مبنای قدرت تصحیح خطا، زمان کدگشایی و میزان حافظه مورد نیاز مقایسه می کنیم. همچنین ما از نتایج شبیه سازی استفاده می کنیم تا نشان دهیم که اگر وضعیت کانال مخابره زیاد خراب نباشد، الگوریتم های Fano و Stack می توانند توانایی تصحیح خطای الگوریتم بهینه ویتربی را در زمان کدگشایی بسیار کمتر، برای کدگشایی کدهای کانولوشنال با طول حافظه بلند فراهم آورند.
  کلیدواژگان: کدهای کانولوشنال، الگوریتم های کدگشایی ترتیبی کدهای کانولوشنال، الگوریتم ویتربی، الگوریتم Fano، الگوریتم Stack، طول حافظه کد کانولوشنال
 • محمد حسن مجیدی صفحه 73
  در این مقاله، تخمین کانال و آشکارسازی داده ها تحت کانال غیر خطی متغیر با زمان مورد بررسی قرار می گیرد. مدل غیرخطی کانال متغیر با زمان که مورد توجه است به مدل سوئیچینگ فضا و حالت (SSSM) معروف می باشد. این مدل ترکیبی از مدل مخفی مارکف (HMM) و مدل خطی فضا و حالت (LSSM) می باشد. در این مقاله بر اساس روش میانگین گیری و بیشینه سازی (EM) یک روش تکرار شونده جدید به منظور آشکار سازی همزمان داده و کانال ارائه شده است. شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که کارایی طرح پیشنهاد شده نزدیک به آشکارسازی توسط الگوریتم ویتربی با داشتن اطلاعات کامل از حالت کانال می باشد
  کلیدواژگان: مدل سوئیچینگ فضا وحالت، روش EM، آشکارسازی همزمان داده و کانال، الگوریتم ویتربی، تکنیک PSP