فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 29 (پاییز 1394)
 • پیاپی 29 (پاییز 1394)
 • 172 صفحه، بهای روی جلد: 64,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی رازی زاده، سید رضی موسوی گیلانی، بهروز مینایی صفحه 7
  بازی های رایانه ای به دلیل بهره مندی از قابلیت های تعاملی و ظرفیت هایی در جهت امکان مشارکت کاربر در سیر تکامل بازی، به رسانه ای تاثیرگذار برای فرهنگ سازی و ارتقای نگرش کاربران بازی های رایانه ای تبدیل شده اند. این ظرفیت، امکان آن را برای کاربر در محیط مجازی بازی رایانه ای فراهم می کند تا بدون توجه به عواقب تصمیم گیری های خود، آزادانه و از میان گزینه های اخلاقی و غیراخلاقی، گزینه مناسب با آموزه های دینی و فرهنگ جامعه کاربر را برگزیند. این مقاله تلاش می کند تا چگونگی فراهم کردن زمینه لازم را برای انتخاب گزینه اخلاقی در بازی رایانه ای بررسی کند؛ ازاین رو این مقاله ضمن گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و تبیین داده ها به صورت توصیفی تحلیلی، این فرض را مطرح می کند که بازی های رایانه ای، با بهره گیری از ظرفیت های تعاملی خود، شرایطی را برای کاربران فراهم می کنند تا آنها بتوانند بدون توجه به عواقب انتخاب هایشان، داوطلبانه و از روی اختیار، در شرایط و موقعیت های متفاوت تصمیم گیری کنند.
  کلیدواژگان: انتخاب، بازی های رایانه ای، فرهنگ سازی، گزینه اخلاقی، فضای مجازی
 • زینب صالحی صفحه 21
  بخشایش در نیمه دوم قرن بیستم به بعد، یکی از فضیلت های اصلی شمرده می شود که با سرشت جائزالخطا و لغزش پذیر بودن بشر ارتباطی تنگاتنگ دارد. هرچند تا حدودی اجماع وجود دارد که بخشایش، دائرمدار خطای اخلاقی است، به دلیل گستردگی ابعاد و انواع آن، دیدگاه های مختلفی در خصوص چیستی بخشایش ارائه شده است. اشتراک این دیدگاه ها در آن است که بخشایش را بر محور خطای اخلاقی می دانند و می کوشند تا مرز میان بخشایش را با پدیدارهای مشابه تعین یافته و تعین نایافته در علم اخلاق مشخص کنند. هرچند این دیدگاه ها در وجه سلبی تعریف بخشایش، اشتراک زیادی با یکدیگر دارند، در وجه ایجابی اغلب از هم فاصله می گیرند و گونه های مختلفی را در تعریف بخشایش و تبیین ماهیت آن عرضه می کنند. در این مقاله می کوشیم تا بخشایش را براساس دو وجه سلبی و ایجابی تعریف کنیم.
  کلیدواژگان: بخشایش، گذشت، عفو، خطای اخلاقی، اغماض، تبرئه، توجیه، معذور داشتن، فراموش کردن
 • علی اکبر کلانتری صفحه 43
  در میان آموزه های اخلاقی قرآن و احادیث در گستره بخشش و انفاق، برخی بیان گر پسندیده بودن ایثار و تمجید از ایثارگران است و در مقابل، مفاد ظاهری برخی دیگر، ناپسند بودن این کار، بلکه نهی از آن می باشد. البته دلالت پاره ای از این دلایل، محل اشکال و قابل درنگ است؛ ولی از آنجا که در میان هر دو دسته، به دلایلی متقن و قابل اتکا برمی خوریم. باید برای رفع تنافی میان آنها کوشید و به گونه ای میان آنها جمع نمود. با درنگ در عبارت ها و مضامین این آموزه ها روشن می شود که هر دسته از آنها، ناظر به موردی خاص می باشند و بنابراین تنافی میان آنها منتفی است و می توان به هر دسته، در مورد خاص خود عمل کرد.
  کلیدواژگان: ایثار، ایثارگری مالی، انفاق، بخشش
 • محمد هدایتی، سید محمدحسن میرمحمدیان صفحه 63
  در قرآن کریم و روایات اهل بیت^ درباره تنظیم وقت و چگونگی استفاده از زمان توصیه شده است. بر این اساس چندین روایت درباره تقسیم اوقات روزانه وجود دارد که برخی به تقسیم سه گانه و برخی دیگر به تقسیم چهارگانه آن اشاره دارد. مطابق این تحقیق، که به طریق نقلی و شیوه کتابخانه ای تحلیلی و با هدف تبیین هر یک از فرازهای تقسیم چهارگانه و ارتباط سازور بین آنها صورت گرفته، می توان گفت: در مدل پیشنهادی اسلام، بخشی از اوقات روزانه به عبادت و رابطه با خدا، بخشی به تامین معاش و سامان دادن زندگی، قسمتی به معاشرت با دیگران (اعم از ارتباط با خوبان و حضور در محضر عالمان با بصیرت) و قسمتی هم به تفریحات سالم اختصاص یافته است و براساس آن، همه نیازهای بشر در دو بخش مادی و معنوی و دو نشئه کلی حیات (دنیا و آخرت) امکان پاسخ گویی مناسب پیدا می کند. این مقاله عهده دار بررسی اخلاقی ساحت های مذکور براساس روایات نقل شده است.
  کلیدواژگان: اوقات روزانه، عبادت، معیشت، معاشرت، لذت حلال
 • حمیدرضا حاجی بابایی صفحه 83
  قرآن تربیت را به معنای تهذیب و فزونی مقام معنوی به کار برده که پیگیری تربیت و نقش صراط مستقیم در آن، میدان وسیع تحقیقی نخواهد داشت؛ ولی کاربردهای این اصطلاح از ریشه «ر ب ب»، که در معنای مصدری آن، معادل پرورش گرفته شده و مالکیت و تدبیر در آن نهفته است، با مفهوم «ربیت» و «ربانیت» و تبیین ربوبی شدن و ربوبی نمودن انسان از طریق صراط مستقیم، به زیبایی به تصویر کشیده شده است. صراط مستقیم، راه دارای وحدت و منطبق با حقیقت است و هدایت به آن، هدایت به مراتب یا تثبیت در مراتب آن خواهد بود. قرآن با نشان دادن صراط مستقیم به منزله دین کامل، تربیت را شناخت خدای جهان و رب یگانه دانستن او و نیز پذیرش اوامر و نواهی وی و عمل به آنها معرفی می نماید. از این منظر، به هر میزان که انسان ربوبی شود، در مسیرتربیت قرار می گیرد. بر همین اساس، اعمال عبادی، علمی، اجتماعی، جسمی و عاطفی متربی، براساس نقش تربیتی صراط مستقیم که منطبق با ربوبیت توحیدی است. سوال اصلی ما در این پژوهش این است که نقش اصلی صراط مستقیم در تربیت انسان چیست؟از یافته های این پژوهش این است که نقش صراط مستقیم، ربوبی شدن و ربوبی ساختن انسان است که هدف خلقت به شمار می رود.
  کلیدواژگان: صراط مستقیم، هدایت، قرآن، تربیت، وحدت انبساطی
 • مرتضی زارع گنجارودی، بهروز محمدی منفرد صفحه 99
  یکی از محوری ترین مباحثی که علامه جعفری در عمده آثار خود، تلویحا و تصریحا، به آن اشاره نموده، وجدان اخلاقی است. از منظر وی، مدلول مفهوم وجدان اخلاقی، شامل ندای درونی، قطب نمای وجود انسانی، رهنمون سازی به سوی ایدئال ها می باشد. ایشان در دفاع از وجود وجدان اخلاقی، به شمول این قوه بین تمامی انسان ها صحه گذاشته است و فعالیت این قوه را مکمل فعالیت روش عقلانی می شمارد. در نظر علامه، کارکردهای وجدان اخلاقی می تواند شامل بروز عواملی چون، رشد شخصیت بشری، راهنمای مطمئن انسانی و مواردی از قبیل سرزنش و شکنجه شدن انسان باشد. تحقیقات ایشان در باب وجدان اخلاقی، کوششی بی بدیل است؛ اما با این همه، نظریه ایشان با انتقادهایی نیز مواجه است که از آن جمله می توان به تاثیر قوانین اخلاقی اجتماعی بر وجدان اخلاقی، مستقل دانستن قوه وجدان اخلاقی از سایر قوا، و وجود ایدئال های مختلف در بین افراد و جوامع یاد کرد. علاوه بر این، علامه جعفری عمده اهتمام خویش را بر مفهوم وجدان اخلاقی معطوف کرده و از مصادیق وجدان اخلاقی کمتر سخن گفته است.
  کلیدواژگان: وجدان، اخلاق، وجدان اخلاقی، ایدئال، عقل
 • پیمان محمدی، مهدی فاتح راد، فاطمه کریمی صفحه 119
  شرکت ها به طور عادی، نه در یک فضای بسته، که به واسطه همکاری و وابستگی متقابل با دیگر سازمان ها (اعم از بنگاهی یا غیر بنگاهی) دارای نوآوری هستند. رویکردی که با نگاهی نظام مند و شبکه ای، به تحلیل ساختاری و انواع تعاملات رسمی و غیررسمی اجزای مختلفی همچون دانشگاه ها، شرکت های صنعتی، مراکز توسعه کارآفرینی، مراکز تحقیقات دولتی، مراکز انتقال فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، آزمایشگاه های دولتی و خصوصی، و نهادهای متنوعی چون نظام مالکیت فکری، صندوق های توسعه ملی و صندوق های سرمایه گذاری، در قالب یک نظام یکپارچه پرداخته اند که این آخرین مدل سیاست گذاری علم و فناوری شناخته می شود. با وجود آنکه در نظام نوآوری به طور مستقیم بر اخلاق تاکید نشده است، از اشارات نویسندگان و نظریه پردازان این حوزه می توان دریافت که مفهوم اخلاق در بخش «نهاد» نظام نوآوری، دارای کارکردهایی است. این تحقیق تلاش دارد ضمن واکاوی «اخلاق» در مبانی و مفروضات رویکرد نظام نوآوری، به بررسی و ارزیابی واقع گرایی یا غیرواقع گرایی اخلاقی، ذاتی یا غیری بودن ارزش های اخلاقی و تاثیر هم تکاملی نظام علم، فناوری و نوآوری با نظام اخلاقی همت گمارد.
  کلیدواژگان: نظام نوآوری، اخلاق، قراردادگرایی، تطورگرایی، سیاست گذاری علم و فناوری
 • محمدباقر کجباف صفحه 139
  این تحقیق با تحلیل محتوایی و با استفاده از متون روان شناسی و تفاسیر قرآن و احادیث به بررسی این موضوع می پردازد. وفاداری همسران در پرتو عشق با سه مولفه تعهد، صمیمیت و اشتیاق شکل می گیرد و با تقویت شرایط اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خانواده و افزایش توافق پذیری میان همسران می توان وفاداری را توسعه داد. با گسترش وفاداری، اعتماد همسران به یکدیگر افزایش می یابد و موجب استحکام نهاد خانواده می شود. یکی از راهبردهای تعمیق و تحکیم وفاداری همسران، توجه به ارضای نیازهای زیستی، عاطفی، شناختی، اجتماعی، جنسی و زیبایی یکدیگر است. پرورش فضایل اخلاقی و انسانی در همسران به خصوص تقوا و پاکدامنی، صداقت و راست گویی و درستکاری، و از سوی دیگر، شناخت شخصیت و افق فکری همسران، راهبرد دیگری در توسعه اعتمادآفرینی بین آنهاست. تحلیل روابط صمیمی و تداوم آن، رعایت حقوق یکدیگر، احترام متقابل، مشارکت در مسئولیت های خانوادگی، تفاهم، جذابیت جسمانی و جنسی، رعایت حجاب و عفت در همسران، غیرتمندی مردان در برابر همسران خود و داشتن نگرش مثبت درباره یکدیگر، از عوامل دیگر توسعه اعتمادآفرینی و تحکیم نظام خانواده به شمار می رود.
  کلیدواژگان: وفاداری، اعتمادآفرینی، همسران، نهاد خانواده، راهبردهای توسعه
|
 • Ali Razizadeh, Seyyed Razi Mosavi Gilani, Behrooz Minaie Page 7
  Enjoying interactional capabilities and capacities regarding possibility of the user’s contribution in development of game procedure, computer games have turned to an effective medium for culturalization and promotion of the users’ attitude by playing computer games. This capacity provides this possibility for the user in virtual environment of the computer games so that without paying attention to the consequences of his decisions, he can freely select moral or immoral options appropriate with religious teachings and the culture of the user’s society. The paper aims at investigating the way of preparing the required background for selecting the ethical option in a computer game; accordingly, by collecting data with library method and analyzing the data by an analytico-descriptive approach, the paper proposes this hypothesis that by having interactional capacities, computer games provide conditions so that without paying attention to consequences of their choices they can voluntarily make decisions in different conditions and situations.
  Keywords: Choice, Computer Games, Culturalization, Ethical Choice, Virtual Space.
 • Zeinab Salehi Page 21
  Forgiveness has been deemed to be one of the main virtues since the second half of the twentieth century onwards which has a close relation with the mistakable and fallible nature of human. Although there is consensus to some extent that forgiveness is meant with regard to ethical mistakes, due to extension of its dimensions and types, various viewpoints about whatness of forgiveness have been proposed. The common ground of these viewpoints is that forgiveness is known as the central point of ethical mistakes and there is an attempt to determine the boundary between forgiveness and the determined and undetermined similar concept of human action in ethics. Although these viewpoints have much in common regarding the negative aspect of definition of forgiveness, they try to be separate from each other in regard to the positive aspect and various types are proposed to define forgiveness and determine its nature. This paper attempts to provide a definition of forgiveness based on two negative and positive aspects.
  Keywords: Forgiveness, Ethical Mistake, Ignorance, Exoneration, Justification, Excuse, Forgive
 • Mohammad Hedayati, Seyyed Mohammadhasan Mirmohammadian Page 63
  In the Holy Quran and Ahl ul-Bayt’s narrations there are recommendations about timing and the manner of spending time. On this basis, there are several narrations about daily scheduling and some of them point out that this schedule is divided into three parts while some others believe that it is divided into four. According to this research being conducted by a narrative form and analytico-library method and aiming at explaining each four parts and the established relation between them, one can say that in the model proposed by Islam, a part of daily schedule is allocated to worship God, a part to earn livelihood and organizing the family, a part to have communication with others (such as having relationship with the blessed people and being present before the scholars with insights) and finally, a part is allocated to healthy recreations. Accordingly, all human needs could be answered properly within two material and spiritual parts and two general modes of life (this world and the hereafter). This paper deals with the ethical analysis of the above-mentioned topics based on the reported narrations.
  Keywords: Daily Schedule, Worship, to Earn Livelihood, Legitimate Pleasure
 • Hamidreza Hajibabaie Page 83
  The Quran has used education with the meaning of refinement and increase of spiritual status in which following-up of education and the role of right path will not encompass an extensive field of research; however, applications of this term are taken from the root “rabb” with the infinitive meaning of education and therein lie possession and prudence with the concept of “divine” and “divinity” and explication on human getting divine nature and making him divine nature through the direct path being portrayed beautifully. The right path is the path of unity being in compliance with reality and guidance to this path is guidance to its grades or establishment in its grades. By showing the right path as the perfect religion, the Quran introduces education as recognition of the world’s God and lordship, confessing on His unity, accepting His commands and prohibitions, and finally practicing the same. In this view, to the extent that human becomes divine, he will be led to the path of education. Accordingly, worshiping, scientific, social, physical, and the actions of those under education are based on the educational role of the right path which is in conformity with monotheistic divinity. Here, the main question is that what is the main role of the right path in human education? Among the findings of this study is that the role of the right path is making human divine and human becomes divine being considered the purpose of creation.
  Keywords: The Right Path, Guidance, Quran, Education, Extended Unity
 • Morteza Zare Ganjaroodi, Behrooz Mohammadi Monfared Page 99
  One of the most pivotal topics discussed implicitly and explicitly by Allame Ja’fari in the majority of his works is ethical conscience. From his viewpoint, the reference of the concept of ethical conscience include the inner voice, compass of human existence, and guidance toward the ideals. In defense of the existence of ethical conscience, he believes that this power is existed among all people and to his viewpoint, the operation of this power is the complement of the rational method. According to Allameh, the functions of ethical conscience can include some factors such as human personality growth, humanistic safe guidance, and cases such as blaming and torturing human. His research in ethical conscience is a unique attempt; nevertheless, his viewpoint is addressed by some criticisms among which we can refer to the effect of social-ethical regulations on ethical conscience, considering independency of the power of ethical conscience from other powers, and existence of different ideals among the people and societies. In addition, Allameh’s major attempts were more on the concept of ethical conscience and less on examples of ethical conscience.
  Keywords: Conscience, Ethics, Ethical Conscience, Ideal, Reason
 • Peyman Mohammadi, Mehdi Fatehrad, Fatemeh Karimi Page 119
  Normally, the companies have innovations, not within a restrictive environment, but by contribution and mutual dependency with other organizations (whether institutional or non-institutional) i.e. an approach with a systemic and networking outlook deals with structural analysis and different formal and informal interactions of different components such as universities, industrial companies, entrepreneurship development centers, governmental research centers, technology transfer centers, growth centers and science and technology parks, governmental and private laboratories, and different institutions such as intellectual ownership system, national development funds and investment funds in the form of an integrated system being known as the last science and technology policy-making. Although it has not been emphasized directly on ethics in innovation system, from writers and theorists of this field it could be realized that the concept of ethics within the section of “institution” of innovation system includes some functions. In addition to investigation of “ethics” within the principles and assumptions of the approach of innovation system, this study intends to analyze and evaluate ethical realism or unrealism, intrinsic or extrinsic nature of ethical values, and the effect of co-evolution of the science, technology and innovation systems with ethical system.
  Keywords: Innovation System, Ethics, Conventionalism, Evolutionism, Policy, making of Science, Technology
 • Mohammadbagher Kajbaf Page 139
  Applying a content analysis and using psychological texts, Quran and Narrations’ commentaries, the paper deals with this topic. Spouses’ loyalty in the light of love is created with three factors of commitment, intimacy and passion. Loyalty can be progressed by strengthening ideological, economic, social and cultural conditions within families as well as increasing agreeableness among the spouses. By developing loyalty, the spouses’ trust to each other will be increased and family institution will be strengthened. One of the strategies of deepening and consolidating the spouses’ loyalty is satisfaction of biological, emotional, cognitive, social, sexual, and beauty needs of each other. Improving ethical and humanistic virtues between the spouses especially virtue, chastity, honesty, truthfulness and righteousness as well as recognizing the personality and intellectual horizons of spouses is another strategy to create trust among them. Analyzing intimate relationships, observing each other’s rights, mutual respect, participating in family responsibilities, agreement, physical and sexual attraction, and having positive attitude about each other are other factors of developing trust and strengthening the family organization.
  Keywords: Loyalty, Trust Creation, Spouses, Family Organization, Development Strategies