فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سارا کمانگر، مریم اصغری، محمد ویسیان* صفحه 1

  امنیت از پیش نیازهای یک جامعه سالم است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه محسوب می شود. احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی و سعادت یک اجتماع سالم در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس آن است. با توجه به گسترش شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، بویژه شهرهای مرزی مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت احساس امنیت در شهرها ضرورت یافته است. پژوهش حاضر با هدف شناسای عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در شهر مرزی سرخس پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان 15تا54 ساله شهر سرخس که در سال 1393 می باشد. از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه 247 نفرمی باشد. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایای آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر مرزی سرخس(بر اساس میانگین ها) در طیف نسبتا مطلوبی قرارد دارد. همچنین بین احساس امنیت اجتماعی و جنسیت، فضای فیزیکی-اجتماعی شهر و عملکرد نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد در این بین بین احساس امنیت اجتماعی و متغیر سن و بومی و غیر بومی بودن رابطه آماری مشاهد نشد. در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی در شهر مرزی سرخس ارایه شده است.

  کلیدواژگان: امنیت، احساس امنیت اجتماعی، عملکرد پلیس، شهر مرزی سرخس
 • یحیی میرشکاران، علی صادقی صفحه 2

  انسان ها برای برطرف کردن مناسب نیازهای مختلف خود همواره به برقراری ارتباطات متقابل همت گمارده اند. این ارتباطات در بعد داخلی در گستره فضای سرزمینی و در بعد خارجی با کشورهای همسایه و از طریق مناطق و مبادی مرزی انجام می شود. مرزهای سیاسی، پدیده های فضایی هستند که منعکس کننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و در مقابل حرکت آزادانه انسان، انتقال کالا یا نشر افکار مانع ایجاد می کند. مهم ترین کارکرد مرزها، ایجاد مانع در برابر حرکت آزادانه انسان، کالا و تفکرات است که از آن به عنوان امنیت مرزی یاد می شود. وجه تمایز امنیت در مناطق مرزی از سایر مناطق کشور (داخلی) وابستگی و تعامل امنیتی این مناطق و تاثیرپذیری سریع تر آنها از متغیرهای امنیتی خارجی و حتی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. برای دستیابی به اهداف ملی، وجود امنیت در یک کشور ضروری است؛ از آنجایی که مناطق مرزی از ویژگی ها، محدودیت ها و آسیب پذیری های خاصی برخوردارند؛ شناخت این ویژگی ها و رفع آنها در جهت تامین امنیت ملی ضرورت دارد.یکی از مهمترین آسیب ها در جهت تضعیف و خدشه دار نمودن امنیت کشور ما- ایران- وجود پدیده قاچاق در مناطق مرزی است. قاچاق، پیامدهای امنیتی مختلفی چون: اثرگذاری بر امنیت مرزها، اختلال در فعالیت های اقتصادی کشور، اختلال در فعالیت های فرهنگی، ورود اسلحه و ایجاد ناامنی در سطح ملی و زمینه فعالیت های جاسوسی و ضد امنیتی را به وجود می آورد.
  یافته های تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای، اینترنتی و نظرات اندیشمندان مرتبط با حوزه مرز و امنیت به دست آمده است نشان می دهند که عوامل متعددی چون: توسعه نیافتگی و محرومیت، شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های اقتصادی، تاثیر پذیری از مناطق مرزی همجوار به سبب سنخیت نژادی، قومی، زبانی و مذهبی که در مناطق مرزی ایران و به واسطه عوامل و شرایط متعدد در طی سالیان متمادی به وجود آمده است؛ می توانند ضمن اثرگذاری بر مرزنشینان، بر امنیت ملی نیز اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: قاچاق، مرز، امنیت، امنیت ملی، ایران
 • عبداله روزبه گل افشانی صفحه 3

  مرزهای بین المللی به عنوان نقطه تماس میان کشورهای همسایه در شکل دهی به مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجسته ای دارند. مرزها به طور مکرر باعث تنش میان دولتها بوده و کنش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. مرزهای غربی ایران و به خصوص مرز ایران و ترکیه، به دلیل پراکندگی قومی و پیوستگی نژادی در دو سوی مرز، در طول تاریخ همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به استراتژیک بودن مرز ایران و ترکیه، تحولات، تهدیدات و فرصتهایی که در مرز این دو کشور وجود دارد، اهمیت و ضرورت مطالعه بر روی این موضوع را دو چندان می نماید. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مرز ایران و ترکیه فرصت ها و تهدیدهایی را برای دو کشور در بر داشته و دارد. به عبارتی دیگر در کنار فرصت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده، باید به تهدیدات و تنش هایی چون منازعات هیدروپلیتیک، مساله کردها، ملاحظات ناشی از پیوند استراتژیک ترکیه و ایالات متحده، مسایل ایدیولوژیکی طرفین و تعدد دیدگاه های ژیوپلیتیکی ترکیه توجه شود.

  کلیدواژگان: ژیوپلیتیک، مرز، ایران، ترکیه
 • علیرضا پیرعلی صفحه 4
  زمینه و هدف

  مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور می باشند که به دلیل برخی از ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی، بویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، دچار برخی تفاوت ها و عدم تعادل های منطقه ای و فضایی با مناطق مرکزی گردیده و در نتیجه آن با پدیده هایی چون بیکاری، مهاجرت فزاینده، قاچاق کالا و... مواجه شده اند. یکی از تمهیدات ارزنده دولت جهت ساماندهی به اقتصاد و معیشت این مرزنشینان و در نتیجه برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ابن مناطق، تاسیس بازارچه های مرزی در نزدیکی مرز های مشترک با کشورهای همسایه است که به نظر می رسد علی رغم همه فراز و نشیب ها، تاثیرات مثبتی بر مناطق پیرامون خود داشته اند. لذا در مقاله حاضر با توجه به نقش گسترده این بازارچه ها در صورت موفقیت در چیدمان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آمایشی مناطق اطراف خود، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی(پرویز خان) با استفاده رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد.
  روش تحقیق: جامعه آماری این پیمایش عبارتست از 41 نفر از کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل گمرک استان کرمانشاه و بازارچه مرزی پرویزخان و بطور میانگین روزانه 1700 نفر از مراجعه کنندگان این بازارچه اعم از بازرگانان، پیله وران و خریداران که با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 347 نفر تعیین گردید. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که سه منظر مشتری، مالی و فرآیند داخلی به ترتیب از بیشترین میزان توازن برخوردارند، این در حالیست که منظر رشد و یادگیری در پایین ترین سطح توازن قرار دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بازارچه مرزی، پرویزخان
 • محمد اخباری، محمدتقی فتاح*، علی سیفی صفحه 5

  پاسگاه مرزی، به عنوان مهم ترین نماد استقرار امنیت درمناطق مرزی قلمداد می شود . این تحقیق از نظر هدف،کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده که عملکرد پاسگاه های مرزی (در امنیت) منطقه مرزی گرمی را مورد مطالعه قرار می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل: توزیع پرسشنامه ، مشاهده وضعیت موجود پدیده ها و بررسی اسناد و مطالعه متون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 87 نفر و به صورت تمام شمار می باشدکه فرماند هان مرزی استان اردبیل ، کارکنان هنگ مرزی گرمی، فرماند هان و جانشینان گرو هان ها، پاسگاه ها ، برجک های مرزی و مسیولان سیاسی - امنیتی شهر های مرزی منطقه مورد مطالعه را دربرمی گیرد؛ در ضمن برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ، استفاده گردید. SPSS از نرم افزار نتایج تحقیق نشان می دهدکه به ترتیب، اجرای آموزش همگانی در بین مرزنشینان، تعامل با مرزبان های کشور مقابل و اعزام کمین شبانه وگشت مرزی توسط پاسگاه های مرزی، بیشترین نقش را در ایجاد امنیت دارند.

  کلیدواژگان: مرز، عملکرد، پاسگاه مرزی، مرزبان، امنیت مرز، گرمی
 • بهرام امیراحمدیان، ابراهیم صنایعی، سیدشاهین اسمعیلی* صفحه 6

  مرزهای هر کشور صرف نظر از اینکه حافظ موجودیت آن کشور می باشد ، بزرگترین تاثیر را در امنیت و استقلال آن کشور دارد و واپایش مطلوب مرزها، یکی از دغدغه های اصلی هر کشوری می باشد. بدون تردید یکی از عوامل موثر بر واپایش مطلوب مرزها ، ویژگ ی ها و عوامل ژیوپلیتیکی مرز مشترک می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی ، تحلیلی ، پیمایشی و با استفاده از ابزارهای بررسی اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه در بین جامعه آماری 85 نفری تمام شماری شده متشکل از فرماندهان واحدهای مرزی و مسیولان سیاسی و امنیتی، اعم از فرمانداران و بخشداران شهرستا نهای مرزی استان اردبیل، اجرا شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از مطالعه متون، اخذ نظر خبرگان، اساتید راهنما و مشاور و انجام تست پیش آزمون احراز و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، 81 درصد محاسبه شده است. جهت تحلیل توصیفی از شاخص های پراکندگی مرکزی از قبیل میانه، میانگین، انحراف معیار ، فراوانی تجمعی و درصدگیری و برای تحلیل استنباطی از آزمون تی تست استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ژیوپلیتیک، مرز، مرزبان، تردد غیر مجاز، واحدهای مرزی، جمهوری آذربایجان، واپایش مطلوب مرز، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدحسن جعفریان*، جلال ستاره، عباس جلیل زاده صفحه 7

  عنوان مورد تحقیق در این پژوهش، نقش قاچاق خاویار در امنیت مرز آبی استان گلستان [مطالعه موردی شهرستان گمیشان(1389-1388)] است. این پژوهش با هدف ریشه یابی علل پیدایش و تاثیرگذاری قاچاق خاویار، در امنیت مرز آبی گلستان می باشد. هدف اصلی این پژوهش مبارزه با قاچاق منابع آبزیان با گارد شیلات (حفاظت از منابع آبزیان) است ولی به علت گذر صیادان از مرز، دریابانی که مسیولیت اصلی حفظ و حراست از نوار مرز دریایی را به عهده دارد، به آن ورود پیدا می کند. این مقاله از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش، نظری- توصیفی و در بخش عملی پیمایشی (از مقالات، اسناد، گزارش ها، موسسات، سازمان های زیربط) می باشد. همچنین در جمع آوری داده ها، با توجه به حجم بالای جامعه آماری(از تعداد ده هزار نفر) اعم از فرماند هان مرزبانی استان گلستان، دریابانی و پاسگاه های مرز ساحلی، مسیولان شیلات، حراست ماهیان خاویاری، مسیولان شهری، صیادان و افراد دست اندر کار در امر صید، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی- طبقه ای در بین 370 نفر به عنوان نمونه تحقیق، پرسش نامه توزیع گردید و به منظور سنجش سوال ها، از روش پایایی(کرونباخ) و از آزمون (خی دو با سطح معناداری 95. /. اطمینان و پذیرش 5. /. خطا (5. /.

  کلیدواژگان: قاچاق خاویار، امنیت مرزی، مرز آبی، تاثیرگذاری، گمیشان
 • عدالت زیبنده*، سمیه یوسفی فرد، محسن شرفی صفحه 8

  توسعه مفهومی چند بعدی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای است و در این راستا ضرورت تدوین برنامه هایی که مستلزم حرکت کشور به سمت توسعه، به خصوص توسعه شهرهای مرزی باشد، .همواره احساس شده است که آخرین مو رد آن سند چشم انداز توسعه سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران است. این تحقیق با هدف بررسی چگونگی توسعه شهرهای مرزی در افق چشم انداز 1404 صورت گرفته است. تحقیق حاضر ماهیت کاربردی داشته و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است که شیوه جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری آن، با استفاده از روش کتابخانهای تهیه شده است. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا توسعه فرهنگی شهرهای مرزی استان گیلان را، در راستای رسیدن کشور به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در بخش مرزی، به جهت تدوین الگوی مناسب شهری ترسیم نماییم. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای رسیدن به توسعه شهرهای مرزی - ساحلی، بیش از آنکه به رویکرد اقتصادی و اجتماعی توجه شود، باید به موازات آن نسبت به توسعه فرهنگی که همانا ارتقای تفکر دانش بنیان و رشد فرهنگی است، توجه شود و در این بین نقش آموزش و نهادهایی چون صدا و سیما، جراید و روزنام ه ها و همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه های شهرستان های مرزی - ساحلی الزامی است که با استفاده از یافته های تحقیق، پیشنهادهایی برای تقویت نظام موجود ارایه گردیده است؛ امید است کاربردی شدن آنها؛ موجب تقویت افزایش توسعه فرهنگی شهرهای مرزی در استان گردد.

  کلیدواژگان: چشم انداز، توسعه، توسعه فرهنگی، شهرهای مرزی، گیلان
 • مسعود سلطانی، صدیقه سادات هاشمی* صفحه 9

  مرزها قدمتی به اندازه عمر بشر دارند و وجود آنها هیچ وقت در طول تاریخ مورد تردید واقع نشده است و جهانی شدن نیز به اعتقاد صاحب نظران نمی تواند آن را بی اهمیت سازد. از سوی دیگر، تکوین و ایجاد مرزهای سرزمینی، عمدتا ریشه در تاریخ شکل گیری آن سرزمین ها و سکونت اقوام گوناگون در آنها داشته و بررسی تاریخ تحولات مرزها، حقایق بسیاری را در این زمینه آشکار می‏کند؛ چراکه تاریخ، منبعی عبرت انگیز و مفید برای پیش بینی رفتار جوامع است و با شناسایی عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده رشد آنها، زمینه حرکت اثربخش تر به سوی توسعه را فراهم می آورد. به همین دلیل است که مطالعه تاریخ دارای اهمیت است و پرداختن به مسیله مرز و جستجوی سیر تحولات گذشته آن، به عنوان بخشی از این مطالعات، می تواند مفید واقع شود. سرزمین های جنوب شرقی ایران، از دیرباز دارای فرهنگی مشترک با فرهنگ ساکنان اصلی فلات ایران و به خصوص نواحی خراسان و کرمان بوده است؛ اما در ادوار گوناگون تاریخی، جغرافیای پهناور ایران و مراکز قدرت متعددی که در پاره‏ای از زمان‏ها در ایران وجود داشته، زمینه انفکاک سیاسی سرزمین های ایرانی را فراهم آورده است. این مقاله با هدف بررسی و مطالعه چگونگی تفکیک بخش هایی از امپراطوری بزرگ ایران، باوجود داشتن پیشینه فرهنگی و تمدنی مشترک در دوره تاریخی ذکر شده، در لابلای صفحات تاریخ، به بررسی تحولات مرزهای شرقی ایران از آغاز تا پیش از نفوذ استعمار در این سرزمین ها می‎پردازد. این تحقیق به روش مروری انجام و با مطالعه و بررسی کتب و اسناد تاریخی موجود- در این زمینه- اطلاعات مربوط به آن تهیه و تدوین شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که در هر دوره تاریخی، جدایی بخش هایی از سرزمین ایران، علل متفاوتی داشته است؛ حملات خارجی، غفلت حکومت مرکزی، تفرقه افکنی مذهبی و نارضایتی مردمی، برخی از این عوامل هستند.

  کلیدواژگان: تحولات تاریخی، استعمار، مرزهای شرقی، قومیت
 • ابراهیم قربانی صفحه 10

  منطقه آزاد ماکو به برکت برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی های بالای صادراتی و با فراهم سازی زیرساخت های توسعه فعالیت های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا توانسته است تا حدی در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. وجود امنیت در این منطقه بسیار پر اهمیت تر از شرایط بوده، چرا که اگر این امنیت در تمام زمینه ها به وجود نیاید چندان در رونق آن به موفقیت نخواهیم رسید، از جمله جلوگیری از پدیده قاچاق بالاخص قاچاق مواد مخدر. چرا که ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است و منطقه ی آزاد ماکو به عنوان شاهراه اصلی ورود به قاره ی پهناور اروپا تاثیر بسیزایی در کنترل مواد مخدر ترانزیتی از سوی مافیای مواد مخدر به فرنگ را دارد. با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته، باز هم ضعف هایی در منطقه از جمله وجود محرومیت در مرزها، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه هایی از ابعاد جغرافیایی است که به گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر رنگ تازه ای بخشیده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ژیوپولوتیک ، امنیت سیاسی، فیزیوگرافی و تهدیدات و فرصت های بوجود آمده در منطقه، راهکارهایی موثر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاه در جهت رونق بخشی به تجارت و اقتصاد منطقه ارایه شود.

  کلیدواژگان: ماکو، منطقه آزاد، مواد مخدر، قاچاق، زیوپولوتیک
 • بهزاد پورنقدی* صفحه 11

  رسانه های بیگانه در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاوتی کشور می باشد. فقدان امنیت و یا عدم احساس امنیت در مناطق مرزی باعث عدم تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق می شود. بنابراین چارچوب این بخش قایل به ضرورت داشتن دیدگاهی جامع نگر در مورد امنیت و دفاع غیرعامل این مناطق به ویژه ارتباط امنیت مناطق مرزی استان کردستان با امنیت ملی است. با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانه ای و همچنین به روش مطالعات کتابخانه ای، در حوزه پدافند غیرعامل، نظم و امنیت در حوزه رسانه و قاچاق کالا در کردستان بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار، به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود. به عبارت دیگر با این مبلغ می توان سالانه 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه ای است که به پیشرفت علاقه مند است. یکی از عواملی که بیشترین تاثیر بر سطح رفاه عمومی جامعه می گذارند کار و ساختار تولیدی جامعه است. همچنین با فرهنگ سازی و جلب مشارکن مردمی در مناطق مرزی با نهادهای امنیتی و انتظامی می توان به مبارزه با پدیده قاچاق کالا و و تهدیدهای نظم و امنیت استان کردستان جهت تحقق توسعه پایدار پرداخت. مهمترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، توسعه پایدار سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و طرح های اقتصادی و مشارت مردمی مرزنشینان در حوزه نظم و امنیت با نهادهای امنیتی و انتظامی است. همچنین با طراحی و ارایه مدل تشکیل کمیته دیده بان آنلاین قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی دقیق شگردهای قاچاق کالا در فضای مجازی می توان به مقابله با پیامدهای رسانه در خصوص این پدیده پرداخت.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، نظم و امنیت کردستان، قاچاق کالا، رسانه
 • تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ی مرزی آستارا با استفاده از مدل SWOT
  عدالت زیبنده، سعید هادی زاده صفحه 12

  توسعه شهرهای مرزی در ابعاد مختلف که از آن به عنوان یک راهبرد اساسی در جهت حرکت کشور به سوی امنیت پایدار یاد می شود ، برنامه ریزان و سیاستگذاران را بر آن داشته تا با توجه به اهمیت آن دیدگاه ها و نظریات مختلفی را ارایه نمایند و در این بین شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهای شهرستان مرزی آستارا یکی از این راهبردها محسوب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منطقه ی مرزی آستارا از یک طرف و ارایه راهبردهای توسعه بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و براساس روش و ماهیت، توصیفی - تحلیلی همراه با بررسی های میدانی می باشد. بدینصورت که پس از یافته های کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی عوامل درونی(قوت و ضعف)و بیرونی(فرصت و تهدید) لیست شدند و به هرکدام از آنها امتیاز وزنی داده شد، سپس عواملی که امتیاز وزنی بیشتری را به خود اختصاص دادند نقش اثرگذارتری در توسعه این منطقه به خود گرفتند. در انتها با وزنی که به هر عامل داده شد مشخص شد که مجموع امتیاز راهبرد تهاجمی(SO) بیشتر از سایر راهبردها می باشد . تحلیل های حاصل از این مدل نشان از آن دارد که راهبرد مناسب برای توسعه پایدار شهرستان آستارا یک راهبرد تهاجمی است که در آن باید نقاط قوت را حفظ و ارتقاء بخشیده و جهت نیل به تو سعه ی پایدار از فرصتهای موجود استفاده بهینه کرد و همچنین باید از نگاه کارشناس محور و نخبه گرای صرف پرهیز کرد و مشارکت از پایین به بالا را ضمیمه آن کرد تا توسعه به معنای واقعی آن برای این منطقه حاصل شود.

  کلیدواژگان: راهبرد، برنامه ریزی استراتژیک، مدل SWOT، آستارا
 • تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان(با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی)
  ابراهیم میرزایی* صفحه 13
  مقدمه

  امنیت اجتماعی پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد آن را به صورت های گوناگون تجربه می کنند. امنیت اجتماعی، از نیازهای مهم هر فرد در زندگی اجتماعی است.

  روش تحقیق

  روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، حجم نمونه 500 نفر و جامعه آماری کلیه افراد 16 سال به بالای مناطق مرزنشین استان خوزستان(شهرستان های آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان و ماهشهر) بوده است.

  نتایج

  در ارتباط با تحقیق حاضر و علل موثر بر احساس امنیت مشاهده شد که فرضیات گرایش به مشارکت در تامین امنیت، اعتماد مردم به پلیس، رضایت از زندگی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی / اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر احساس امنیت دارند.

  کلیدواژگان: مفاهیم کلیدی: امنیت، احساس امنیت، مناطق مرزی، پلیس مرزبانی، استان خوزستان
 • سیدعلی عبادی نژاد*، مسلم قربان زاده صفحه 14

  مولفه های جغرافیایی جزء اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر تامین امنیت پایدار مرزهای سیاسی کشور محسوب می شوند. به همین دلیل کشورهایی مانند ایران باموقعیت جغرافیایی ناامن و کمربندهای شکننده، جهت مقابله با معضلات متعدد مرزی، از قبیل: قاچاق کالا، سوخت، اسلحه و مواد مخدر مجبورند، نسبت به شناسایی قابلیت ها ومحدودیت های جغرافیایی مرز، برای تامین امنیت آن برنامه ریزی نمایند. استان خراسان شمالی، به عنوان یکی از شانزده استان مرزی کشور، دارای 301 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان است. این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، به علت واقع شدن بین کانون اصلی تولید مواد مخدر منطقه (افغانستان) و یکی از مهم ترین بازارهای مصرف و ترانزیت این مواد(آسیای مرکزی)، به عنوان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، محسوب می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه آمار ترکیبی(توصیفی واستنباطی)انجام شده است. جهت گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش هایی، مانند: مصاحبه، پرسشنامه، نقشه ها وتصاویرماهواره ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه ها، از نرم افزارهای spss و ArcGis استفاده شده است. با تحلیل یافته های پژوهش و اطلاعات به دست آمده و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته ، مشخص گردید که گستردگی طول مرز، شکل هندسی مرز به لحاظ توپوگرافی، مکان گزینی نامناسب پاسگاه ها و پراکنش نامناسب مراکز جمعیتی، زمینه برای ناامنی های مرزی را فراهم ساخته است.

  کلیدواژگان: جغرافیا، مرز، امنیت، حصارچه، خراسان شمالی
|
 • Sara Kamangar, Maryam Asghari, Mohammad Waysian * Page 1

  Security is the first requisite of a healthy society and a prerequisite for progress and achieve sustainable developed society. The sense of security paves the way to a healthy-developed social life. Having a productive society is depended on the preservation of security. Because of the spreading of cities and simultaneously social insecurities in the cities, particularly in the frontier cities, the study of security issues and related effective factors for improving security is inevitable. This study aimed to identify factors that affect the security of citizens in the frontier town of Sarakhs. Descriptive-analytical method is applied to this study. The study sample are all residents of Sarakhs in 1393. In the study, multistage cluster sampling method is used and sample size in this study is 247 people. The instrument used was a questionnaire that its validity through the content validity and reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient. For Data, analysis spss software has been used. The results indicate that the level of social security among the border town citizens of Sarakhs (on average) is favorable. There is a significant relationship between social security and gender, physical and social environment of the city and the police performance. Between social security and age variable and localness or non-localness of people, no correlation was observed. Finally, appropriate ways presented to promote social security in the border town of Sarakhs.

  Keywords: Security, social security, the Police, the border city Sarakhs
 • Yahya Mirshekaran, Ali Sadeghi Page 2
 • A.Rozbeh Page 3

  International borders as a point of contact between the neighbors in shaping political and economic relations have a prominent role.International borders as a point of contact between the neighbors in shaping political and economic relations have a prominent role.Iran's western border and the border between Iran and Turkey, due to the dispersion of ethnic and racial cohesion across the border, has always been of great importance.Given the strategic nature of the border between Iran and Turkey, developments, threats and opportunities that exist at the border of the two countries, the importance and necessity of research on this issue is twofold.This study is descriptive - analytical study was performed Library and Archives.The research result shows that the border between Iran and Turkey, opportunities and threats for the two countries depend on.In other words, along with opportunities for social, cultural and economic, should Hydrvplytyk threats and tensions, such as conflicts, the Kurds, Turkey and the United States strategic considerations arising from bond issues on both sides of the ideological and geopolitical Turkey consider multiple perspectives.

  Keywords: Geopolitical boundaries, Iran, Turkey
 • Alireza Pirali Page 4
  Field and purpose

  border regions are sensitive and strategic of country in which due to some natural and economical potential lacks, especially in agricultural and industrial districts and has some difference and space or regional imbalances with border regions and then is faced with situations such as unemployment, increasing migration, goods contraband and etc. one of government valuable preparations in respect to organization of economic and life style of these people and then establishment of economical and social and political security in these region, establishment of border market close to common borders with neighbor countries that seems to despite difficulties has positive effects on surrounded country. So in this article with respect to broad role of these markets due to economical, social, cultural and also logistic of the region the purpose of this study is performance assessment of border markets with balanced score carts comprehensive way (BSC).
  Research

  method

  statistical population in this study is including 41 people of employments, managements and experts of head office of custom house in Keramnshah province and border market of Parviz Khan and in average 1700 people customers of these markets such as traders, buyers and sellers which were determined with respect to frequency of customers, volume sample by simple sampling method of 347 people. Also in order to data collection the expert questionnaire was used and for data analyzing the t-test was used.

  Findings

  the finding shows that in three views of customer, financial and inside process had most amount of balance and in the view of growth and learning had lowest amount of balance.

  Keywords: Performance assessment, border Market, Parviz Khan
 • Mohammad Akhbari, Mohammadtaghi Fattah *, Ali Seifi Page 5

  The border stations are considered as the most important factor in establishing security in border regions. This study is implicational and conducted in survey method and it investigates the functions of border stations in the security of Germi border region. In this study the instruments for information collecting were questionnaire, observing the present phenomena, investigating the documents, and literature review. The statistical population of this study is the total 87 members including border commanders of Ardabil Province, the personnel of Germi Border Regiment, the commanders and groups’ surrogates, stations, the border turrets, and the political and security authorities of border cities of the region. The SPSS was used for data analysis in this study. The results indicate that public training among frontiers, interaction with frontier guardians of neighboring countries and dispatching night ambush and border patrol by border stations have the most effect in establishing security, respectively.

  Keywords: Border, Function, Border station, Border guard, border security, Germi
 • Bahram Amirahmadian, Ebrahim Sanayeie, Seyyed Shahin Esmaeili * Page 6

  In spite of the support of the existence of every country, borders have the greatest effect on the security and independency of that country and a appropriate control of borders is one of the major concerns of every country. Undoubtedly, one of the effective factors in the appropriate control of borders is the characteristics and the geopolitical factors of the common border. The present study is of an implicational kind and it has been conducted by descriptive, analytic, survey method using document investigation tools, interview, and questionnaire among 85 members of the sample population including the border commanders units, the political and security authorities including governors and prefectures of border cities of Ardabil Province. The validity of the questionnaire was obtained by literature review, consulting with scholars and supervisor and co-supervisor views and conducting a pretest. The reliability of the questionnaire was obtained .81 using Cranach alpha. The results of the study show that the geographical locations of border stations have more effects on appropriate border control. The economic, social conditions of frontiers, topography and relations with Azerbaijan Republic are the next ranks of importance.

  Keywords: Geopolitics, Border, Frontiers, Azerbaijan Republic, Control, Islamic Republic of Iran
 • Mohammadhassan Jafarian *, Jalal Setareh, Abbas Jalilzadeh Page 7

  This study has been conducted for stemming the reasons of genesis and investigating the effective caviar smuggling in water border security in Golestan. This study is implicational in terms of its purpose and in terms of the method it is descriptive-survey (articles, documents, reports, institutions, and other appropriate organizations). The statistical population of this study includes Golestan commanders and vice admiral, fisheries authorities, city authorities, and hunters of whom 370 members were randomly selected and the questionnaire was distributed among them. For inferential analyses of the first and third hypotheses an independent-sample t-test and for the second hypothesis Pearson Correlation Coefficient have been used. The results of this study indicate that the life and unemployment conditions of frontiers have the most effect on caviar smuggling. Lack of coordination, sporadic and incoherent actions of relevant institutions in caviar anti-smuggling case and also the existence of considerable caviar fish are the other ranks of importance in smuggling this lucrative stuff.

  Keywords: Caviar smuggling, border security, Water border, Gomishan
 • Edalat Zibandeh *, Somayyeh Yousefifard, Mohsen Sharafi Page 8

  Development is a multidimensional concept that has vast economical, social, and cultural dimensions; in this regard the necessity of providing some plans which are required to move the country towards development, especially the border cities’ development, has always been felt. The latest plan is the perspective document of political, economical, social, and cultural development of Iran. This study aims at investigating the process of border cities’ development in the horizon of 2025 perspective. This study is applied in nature and it has been conducted in analytic-descriptive method and the data collection and theoretical bases were done through library method. The results of this study indicate that in order to achieve the border-coastal development there is a need to take the cultural development, i.e., the knowledge based thought promotion, into consideration rather than social and economic approach. And in this regard, the role of education, broadcasting, newspapers, and cooperation of Islamic Culture and Guidance bureaus and the universities of border-coastal cities are necessary.

  Keywords: perspective, development, Gilan, Cultural development, Border cities
 • Masoud Soltani, Seddighehsadat Hashemi * Page 9

  Borders have a history as long as man’s life and their existence have not been doubted during the history and scholars believe that even globalization would not belittle them. On the other hand, creating the borderlines has mostly rooted in the formation of those lands and the various ethnic group inhabitations. The study of border transformations disperses the fogs over many realities in this regard. The history is a teachable and useful resource for anticipation of the communities’ behavior and identifying its facilitative and intervening factors pave the way for the better movement towards development. That is why the study of history is important and addressing the border issue and investigating its past transformations cycle, as a part of this study, can be beneficial. Since long, the southeastern lands of Iran have had a common culture with the original inhabitants of Iran plateau, especially with Khorasan and Kerman regions, but at different historical periods the vast geography of Iran and the various central powers, which had existed at some periods, have provided the potentials for political disintegration of Iran’s lands. This study aims at investigating the reasons behind the disintegration of some parts of the great Iran Empire, in spite of having the common cultural background at the mentioned historical period, and addressing the transformations of Iran eastern borders from the beginning until colonialism in those lands. This study has been conducted in the reviewing method and the relevant information has been compiled by studying the historical books and documents in this domain. The results of the investigations indicated that in each historical period the disintegration of some parts of Iran had different reasons; foreign raids, ignorance of central government, religious causes for division among people and people dissatisfaction are some of these reasons.

  Keywords: Historical transformations, Eastern borders, Colonialism, ethnicity
 • Ebrahim Ghorbani Page 10

  The Maku Free trade zone to bless a privileged geographical location and access to international capital markets and rely on the outstanding features of transit and re-export, Ability of export and providing infrastructure of the development of commercial activities with the Customs and Loading and unloading centers, Has succeeded to some extent in order to promote the integration of national economies into the global economy, Bedder a constructive interaction with the world. In this region Security is much more important than the other conditions. Such as the prevention of drug trafficking. Because the Iran is shortest and cheapest route transit of drugs known And the greed of international mafia is still the way forward. The free trade zone of Maku to the main highway in the vast continent of Europe has a large impact on the control of drug transit to Europe's drug lords. Despite all the measures taken, there are still weaknesses in the region. Such as: Deprivation across borders, infected quarters, and the phenomenon of marginalization and gray areas Are examples of geographical dimension to the trend toward drug was given renewed. In this paper we try to check the security, political, physiographic and emerging threats and opportunities in the region, suggested effective solutions to prevent the smuggling of drugs and other commodities for trade and economic prosperity of the region.

  Keywords: Maku, the free trade zone, drug trafficking, political geography
 • Behzad Pournaghdi * Page 11
 • Analysis of the strategies for the development of cross-border Astara region using SWOT model
  Zibandeh, Said Hadizadeh Page 12

  The development of the border towns in different dimensions from which as a basic strategy in order to move the country towards sustainable security will be remembered, planners and policymakers on the importance of considering it as it will provide a variety of opinions and comments, and to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats-border Astara County is considered to be one of these strategies. The aim of this study was to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats-border Astara region on the one hand and the development strategies on the basis of the existing potential and capacity in the region. Materials and methods based on the purpose, type and nature of the procedures applied by the descriptive analytical study, and is associated with the field. On the for libraries as well as field observations of internal factors (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) were to list each of them was given a weighted score, then the factors that more weight to points out the role of the in the development of their groups. In the end with a weight that was given to each factor were determined that the total score of the aggressive strategy (SO) most of the other strategies. The analysis of the model indicate that the proper strategy for sustainable development is an invasive strategy Astara County in which we should preserve and promote strengths and achieving a film has nested in the optimum use of the existing opportunities for sustainable and also have a look at the elite from the expert-centered and gray spent avoided and participation from the bottom to the top to attach it to the development of its real meaning for this outcome area Be.

  Keywords: Strategy, Sterategic planning, SWOT Model, Astara
 • Explain the sociological factors that affect the sense of security in the border province of Khuzestan ( with emphasis on the role of the Border Police )
  Ebrahimmirzae* Page 13

  Social Security is a social psychological phenomenon that has various aspects to be . This feeling of direct and indirect experience of the circumstances surrounding environment And it has a variety of experience. Social security, the needs of everyone in public life is important .The method used in this research, surveys, data collection tools, questionnaires, sample size and population of 500 people, all people 16 years and older frontier regions in Khuzestan province (city of Abadan, Khorramshahr, Azadegan and Mahshahr) .In connection with the study of factors affecting the sense of security was observed that the assumptions tend to contribute to the security, trust in the police, life satisfaction,Feeling of anomie, the feeling of relative deprivation and social base / economic impact of changing direct sense of security.

  Keywords: Security, a sense of security, Border, border police, Khuzestan province
 • Seyyed Ali Ebadinezhad *, Moslem Ghorbanzadeh Page 14

  The geographical factors are among the major effective factors in establishing the stable security in political borders of the country. For this reason, countries like Iran having unsecure border conditions and fragile zones should be prepared to identify the geographical border potentials and limitations to design some plans for confronting with the various border challenges including good, patrol, gun, and drug smuggling to provide the security for the borders. The North Khorsan, as one of the 16 border cities of the country, has 301 kilometers common border with Turkmen. This province is considered as one of the main directions of narcotics smuggling and transition because of its geographical location between the main place of narcotic production (Afghanistan) and one of the main consumption market and transition direction of narcotics (Central Asia). This study is implication in terms of its purpose and it has been conducted by analytic-descriptive method based on compound statistics (inferential and descriptive). For data collection, some instruments including interview, questionnaire, satellite pictures and maps have been used. For data analysis and maps drawing, the SPSS and ArcGIS software have been used. Through the analysis of the findings and comparing the results of previous studies it has been indicated that the extensive length of border, the geometric shape of border in terms of topography, the appropriate localization of the stations, and inappropriate transmittance of population centers have provided the potentials for border insecurity.

  Keywords: Geography, Border, Security, Hesarche, North Khorasan