فهرست مطالب

 • پیاپی 138 (آذر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سحر رضایان *، سیدعلی جوزی، صدف عطایی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی ریسک محیط زیستی سد پاوه رود زنجان در مرحله ی ساختمانی است.
  روش کار
  پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقه مورد مطالعه و شرایط فنی ساخت سد، فهرستی از عوامل احتمالی مولد ریسک های محیط زیستی به صورت پرسشنامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار یک گروه متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرار گرفت. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. بدین صورت که ابتدا، به منظور تحلیل پرسشنامه های به دست آمده و ریسک های موجود در منطقه در قالب طیف لیکرت، از گروه کارشناسی در تحقیق خواسته شد تا امتیازدهی کنند. پس از تجزیه و تحلیل امتیازات داده شده با استفاده از یافته های حاصل از روش PHA (Preliminary Hazard Analysis)، از روش TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) به منظور اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ی سد پاوه رود استفاده شد.
  یافته ها
  پس از بررسی 36 عامل مولد ریسک، عامل فرسایش در اولویت اول ریسک های محیط زیستی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل ریسک، با استفاده از روش RAM-D (Risk Assessment Methodology - Dams)، ارزیابی ریسک صورت گرفته که تاثیر بر منطقه حفاظت شده سرخ آباد با امتیاز 9، فرسایش با امتیاز 6 و کار در ارتفاع با امتیاز 3، مهم ترین ریسک های سد پاوه رود شناخته شدند. به منظور تقلیل اثرات ریسک، ارائه برنامه مدیریت محیط زیستی ضروری بوده و بدین منظور گزینه های کاهش ریسک پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک محیط زیستی، سد، روش TOPSIS، روشRAM، D، ارزیابی مقدماتی ریسک
 • سیدعلی امامی هاشمی *، ندا رضوان خواه گلسفیدی، الهام شیرزاد، سید حسین میرکریم پور صفحات 12-22
  زمینه و هدف
  زنان و مردان به میزان قابل توجهی در میزان آسیب دیدگی رباط متقاطع قدامی تفاوت دارند. بر اساس پیشینه عامل جنسیت خصوصا در ساز وکار غیر برخوردی آسیب رباط متقاطع قدامی به طور معناداری مشارکت دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوهای حرکتی پرخطر آسیب رباط متقاطع قدامی حین مانور برش بین زنان و مردان بود.
  روش کار
  13 زن و 13 مرد از بازیکنان ملی پوش اسکواش به ترتیب با میانگین سنی 6/6±04/23 و 1/4±7/24 به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. نشانگرهای بازتابی بر روی نقاط منتخب تنه و پایین تنه نصب و مانور برش آنها با 2 دوربین پرسرعت از نمای قدامی و طرفی ثبت شد. سپس تحلیل ویدئویی مانور توسط نرم افزار WinAnalyze انجام و داده های نهایی در نرم افزار SPSS نسخه 21 با آزمون آماری تی مستقل و در سطح معناداری 05/0 مورد محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها
  در لحظه تماس اولیه، تفاوت معناداری در زوایای ولگوس (013/0p=) و خم شدن زانو (001/0p=) و نیز خم شدن تنه (001/0p=) بین مردان و زنان وجود دارد. همچنین در مرحله میانی سکون، تنها در زاویه خم شدن تنه (009/0p=) تفاوت معنادار بود (05/0&le p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج زنان در حین انجام مانور برش به طور واضحی، ولگوس زانو افزایش یافته و باز شدگی زانو بیشتری در مقایسه با گروه مردان داشتند و همچنین تنه خود را کمتر خم کردند این عوامل می تواند توجیهی برای پتانسیل بیشتر خطر آسیب رباط صلیبی در بین زنان باشد.
  کلیدواژگان: آسیب رباط متقاطع قدامی، مانور برش، جنسیت، الگوهای حرکتی پرخطر
 • امین گندمکار *، مهدی صفری بک، الهام گندمکار، علی آقاجانی صفحات 23-31
  زمینه و هدف
  امروزه تیپ های متفاوتی جهت پیش گیری و درمان پیچ خوردگی مچ پا استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو نوع تیپ (ورزشی و کنزیو) بر حداکثر نیروی برشی قدامی زانو طی فرود پس از پرش در والیبالیست هایی با بی ثباتی مزمن مچ پا بود.
  روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی، دوازده والیبالیست نخبه مرد با بی ثباتی مزمن مچ پا، با میانگین سنی10/3±04/22 سال، جرم 56/4±74/79 کیلوگرم و قد 85/5±75/188سانتی متر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آزمودنی ها آزمون پرش- فرود طی شرایط با پای برهنه، با تیپ ورزشی و تیپ کنزیو به عمل آمد. از دستگاه صفحه نیروسنج جهت ثبت نیروهای عکس العمل زمین استفاده شد. مولفه خلفی نیروی عکس العمل در صفحه ساجیتال به عنوان نیروی برشی قدامی زانو در نظر گرفته شده و به وزن بدن هنجار گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با داده های تکراری در نرم افزار SPSS، نسخه20 در سطح معنا داری 95% استفاده شد.
  یافته ها
  بین سه شرایط تیپ ورزشی، تیپ کنزیو و پای برهنه در حداکثر نیروی برشی قدامی زانو حین فرود پس از پرش تفاوت معنا داری وجود نداشت (05/0 P> برای تمامی شرایط).
  نتیجه گیری
  استفاده از دو نوع تیپ مورد بررسی نمی تواند منجر به کاهش خطر بروز آسیب به لیگامان صلیبی قدامی زانو در حرکت فرود تک پایی شود. بنابراین نمی توان دو نوع تیپ مذکور را عاملی ایمن و پیشگیرانه در آسیب ACL حین فرود دانست.
  کلیدواژگان: نیروی برشی قدامی، تیپ غیر ارتجاعی، تیپ ارتجاعی، پرش، فرود، اسپرین مزمن خارجی مچ پا
 • نسرین صراف *، خدیجه یوسفی، فرشته مجلسی، کرامت الله نوری صفحات 32-44
  زمینه و هدف
  کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی اغلب مشکلات زیادی در زمینه تحصیلی دارند. داروهای محرک اثر محدودی در افزایش توانایی شناختی و پیشرفت تحصیلی این کودکان داشته است. بنابراین کودکان نیاز ضروری به مداخلات آموزشی در این زمینه دارند. ضعف برنامه ریزی آموزشی و مشکلات رفتاری این کودکان فشار روانی زیادی به والدین انها وارد می کند. این مطالعه به منظور شناسایی تاثیرترکیب درمانی متیل فنیدات و برنامه مدیریت روانی چندوجهی والدین بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به بیش فعالی کم توجهی انجام شد.
  روش کار
  جامعه مورد مطالعه شامل 62 نفراز والدین کودکان 12-6 ساله مبتلا به ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) بود که به صورت کاملا تصادفی در دو گروه مداخله (31 نفر از والدین که در 6 جلسه 2 ساعته آموزش گروهی شرکت کردند) و گروه کنترل (31 نفر از والدین) قرار گرفتند. کودکان هر دو گروه پس از تشخیص به مدت سه ماه تحت درمان با داروی متیل فنیدات قرار گرفتند. آزمودنی های گروه مداخله و کنترل در 4 مرحله، پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری یک ماهه و سه ماهه با استفاده از «فرم کوتاه و تجدید نظر شده مقیاس درجه بندی کانرز والدین» و سواالات عملکرد تحصیلی اضافه شده به آن ارزیابی شدند. همچنین در مورد تاثیر بر عملکرد تحصیلی نمرات کلی این کودکان بر اساس کارنامه های یک ماهه و سه ماهه این دانش اموزان که توسط معلمین آنها تکمیل شده بود مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. پس آزمون پس از جلسه 6 در گروه مداخله و 1 ماه و سه ماه بعد در هر دو گروه انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و با روش آماری تحلیل کوواریانس با طرح اندازه گیری های مکرر، میانگین نمرات پرسشنامه در هر دو گروه تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقایسه نتایج تفاوت معناداری در پیش آزمون قبل از مداخله در دو گروه مشاهده نشد. بعد از مداخله میانگین نمره پرسشنامه کانرز والدین و سوالات عملکرد تحصیلی در هر دو گروه تفاوت معنی داری داشت که در مورد عملکرد تحصیلی کلی (05/0 &le p)، مخالفت جویی (05/0 &le p)، پر تحرکی (p-0..004) و تکانشگری (001/ 0p&le) در دو گروه یک ماهه و و سه ماهه پس ازمداخله را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش عللائم رفتاری (مقابله جویی، پرتحرکی، تکانشگری و بی توجهی) درمان ترکیبی دارویی و مدیریت روانی چندوحهی والدین به این قبیل والدین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، کم توجهی، مدیریت روانی چند وجهی والدین، مقیاس اندازه گیری کانرز والدین
 • مریم سادات دهقانی، محمودرضا گوهری *، سهیلا خداکریم صفحات 45-51
  زمینه و هدف
  یافتن ژن های مرتبط با بقا بر مبنای داده های بیان ژن، یک کاربرد مهم داده های ریزآرایه می باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ژن های مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان متعارف سلول های کلیوی با استفاده از داده های بیان ژن حاصل از ریزآرایه است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع تحلیل بقای داده های ابعاد بالا است. 177 نمونه بیمار مبتلا به سرطان متعارف سلول های کلیوی (conventional Renal Cell Carcinoma: cRCC) و برای هر فرد 14814 ژن مورد بررسی قرارگرفته است. برای تشخیص ژن های مرتبط با بقا از روش مولفه های اصلی لاسو (Lassoed Principal Components: LPC) استفاده شده است که از اطلاعات بیان همه ژن ها برای محاسبه امتیاز یک ژن استفاده می نماید. در نهایت برای تعیین تعداد ژن های معنادار از معیار نرخ تشخیص کاذب (False Discovery Rate: FDR) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار R انجام شده است.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه استفاده از نقطه برش 001/0 برای معیار FDR و بررسی 1041 ژن مرتبط با وضعیت بقای بیماران cRCC که به ترتیب اهمیت قدر مطلق امتیازهای LPC بالاتری دارند، امکان بروز کمترین خطا را فراهم آورده است.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش پس از رتبه بندی ژن ها توسط امتیاز LPC برحسب میزان تغییرات بیان مرتبط با وضعیت بقای بیماران cRCC، 11 ژن از مهم ترین ژن های مرتبط با بقا شناسایی شدند. امتیازهای LPC این 11 ژن منفی هستند بنابراین با افزایش بیان این ژن ها بقای بیماران cRCC افزایش یافته است و به عبارت دیگر افزایش بیان این ژن ها فاکتورهای محافظتی این بیماران به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: داده ابعاد بالا، ریزآرایه، بیان ژن، تحلیل بقا
 • نوشین بنایی *، حسنعلی ندایی، علیرضا شیرازی، علیرضا زیرک، سوده سادات سجادی صفحات 52-58
  پیشرفت های اخیر در روش های پرتو درمانی باعث استفاده از تکنیک هایی شده است که در آن ها گرادیان دز بسیار بالا است. پروتکل های بهینه سازی برای چنین درمان های پیچیده ای بسیار با اهمیت می باشد. این درمان ها به روش تحویل دز و خطاهای موجود در آن بسیار حساس هستند. برای کاهش چنین خطاهایی، دزیمترهای سه بعدی به عنوان یک روش نسبی برای بررسی و مونیتورینگ دقیق تحویل دز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. دزیمتر های شیمیایی مختلف همواره یکی از کاندیداهای مناسب برای اندازه گیری دز به صورت سه بعدی بوده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مرور نقاط ضعف و قوت انواع مختلف دزیمترهای سه بعدی از جمله دزیمتر فریک، ژل های پلیمری هایپوکسیک، ژل های پلیمری نورموکسیک و پلیمر جامد رادیوکرومیکPRESAGE است. مطالعات انجام شده بر روی این دزیمترها نشان می دهد که بهینه ترین روش دزیمتری سه بعدی برای پرتودرمانی، استفاده از دزیمترPRESAGE است.
  کلیدواژگان: دزیمتری، دزیمترهای شیمیایی، دزیمتری سه بعدی
 • زینت سالم *، محمود شیخ فتح الهی، امیر رهنما، فاطمه امین، فرشته ایرانمنش صفحات 59-67
  زمینه و هدف
  کمبود ویتامین D سرم ممکن است در بروز سندرم متابولیک نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای سندرم متابولیک شامل اختلال در قند ناشتا، چاقی مرکزی و پرفشاری خون در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391 بود.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1391 انجام گردید و کلیه زنان شاغل در بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و واحدهای مربوطه با روش سرشماری به تعداد 161 نفر وارد مطالعه شدند. پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه و رضایت نامه کتبی پرسش نامه فردی برای هر نفر تکمیل و سپس فشارخون و نماگر تن سنجی شامل دورکمر با وسایل استاندارد اندازه گیری شد. روز بعد با شرایط ناشتا و همراه داشتن معرفی نامه، به آزمایشگاه خصوصی پاتوبیولوژی مراجعه تا نمونه خون آن ها برای اندازه گیری قند و ویتامین D سرم دریافت شود. برای تعیین پرفشاری خون، چاقی شکمی و اختلال در قند ناشتا و دیابت از معیارهای (International Diabetes Federation) IDF استفاده گردید؛ مقدار ویتامین D بیشتر یا مساوی با 31 نانوگرم بر دسی لیتر به عنوان مقدار کافی و کمتر از این مقدار به عنوان مقدار ناکافی یا کمبود تعیین گردید. داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این بررسی، 6% از شرکت کنندگان ویتامین D سرم آن ها در حد کافی و 94% آن ها دارای کمبود یا مقدار ناکافی این ویتامین بودند. میانگین این ویتامین در افراد در معرض خطر (دارای چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون) نسبت به افراد سالم کمتر بود و همراهی این ویتامین با قند ناشتا مشاهده گردید. شیوع پرفشاری خون، چاقی مرکزی و اختلال در قند ناشتای شرکت کنندگان به ترتیب 6/16%، 5/84% و 6/26% بود.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد کمبود ویتامین D در نمونه ها شایع و همراهی ویتامین D با قند ناشتا می تواند احتمال خطر بروز دیابت را افزایش دهد. بالا بودن سه متغیر چاقی مرکزی، پرفشاری خون و اختلال در قند ناشتا به عنوان زنگ خطری برای وقوع بیشتر بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 در آینده خواهد بود.
  کلیدواژگان: چاقی مرکزی، پرفشاری خون، اختلال در قند ناشتا، ویتامین D
 • مریم کی، زهره حجتی *، مریم حیدری صفحات 68-77
  زمینه و هدف
  اینترفرون بتا یکی از مهمترین اعضای گروه I اینترفرون ها بوده و به عنوان داروی اصلی در بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری مالتیپل اسکلروزیس استفاده می شود. پروتئین اینترفرون بتا واجد نیمه ی عمر کمی بوده و لذا بیماران به دریافت مکرر دارو نیازمند می باشند. با توجه به اهمیت دارویی پروتئین اینترفرون بتا، امروزه تلاش های گسترده ای در جهت بهبود سطح ترجمه و افزایش تولید آن صورت پذیرفته است. چندین عامل مهم می تواند بر روی میزان بیان پروتئین در سلول تاثیر گذار باشند که توالی مناسب احاطه کننده کدون آغاز (توالی کزاک) از جمله ی آن موارد می باشد.
  روش کار
  پرایمرهای اختصاصی جهت ایجاد جهش هدفمند در توالی کزاک با استفاده از روش SOEing PCR (Splicing by overlap extension / Splicing by overhang extension (SOE) PCR) طراحی و PCR انجام شد. به منظور ایجاد جهش مورد نظر در ژن اینترفرون بتا سه واکنش PCR انجام پذیرفت. محصول نهایی جهش یافته و پلاسمید pSVM، برش داده شده و متعاقبا اتصال بین محصولات برش داده شده توسط لیگاز انجام گرفت. پس از ترانسفورماسیون با استفاده از مخلوط لایگیشن، استخراج پلاسمید صورت گرفت. پس از تولید کانسترکت و تایید با استفاده از روش های هضم آنزیمی و PCR کانسترکت نوترکیب به رده ی سلولی CHO با استفاده از کیت لیپوفکتامین ترانسفکت گردید.
  یافته ها
  در تحقیق حاضر با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک کانسترکت نوترکیب اینترفرون بتا تولید گردید. در این کانسترکت با استفاده از روش SOEing PCR و ایجاد جهش های هدفمند در ناحیه ی توالی کزاک، توالی مذکور به حالت ثابت نزدیک گردید. کلنی های سفید رنگ بر روی محیط کشت پس از ترانسفورماسیون مشاهده گردید. استخراج پلاسمید از کلنی ها انجام گرفته و صحت کانسترکت نوترکیب با استفاده از هضم آنزیم و همچنین PCR تایید گردید. طول قطعه ی ایجاد شده پس از هضم آنزیمی صحت کلون نمودن ژن نوترکیب اینترفرون بتا را تایید نمود. پس از تایید فرایند کلونینگ، سلول های CHO کشت داده شده و ترانسفکشن پلاسمید نوترکیب به رده ی سلولی CHO صورت گرفت.
  نتیجه گیری
  جهش هدفمند در توالی کزاک ژن اینترفرون بتا صورت گرفت. جهش مورد نظر بر روی توالی کزاک می تواند سبب بهبود و افزایش میزان ترجمه پروتئین اینترفرون بتا گردد. در مراحل بعدی میزان تاثیر جهش در روند تولید پروتئین با استفاده از روش ELISAبررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: توالی کزاک، اینترفرون بتا، SOEing PCR، رده ی سلولی CHO
 • بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک بر سمیت کلیوی ایجاد شده توسط متوترکسات در رت نر نژاد ویستار
  هما محسنی کوچصفهانی *، سعیده خوشنود، محمد نبیونی صفحات 78-87
  زمینه و هدف
  متوترکسات یک داروی شیمی درمانی ضد متابولیت است که بطور متداول در انواع سرطان ها و بیماری های خود ایمن استفاده می شود. علیرغم اثرات درمانی قابل ملاحظه این دارو مصرف آن سمیت کلیوی را به دنبال خواهد داشت. میوه تمشک قادر است سیستم های بیولوژیک را از مضرات رادیکال های آزاد حفظ کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک بر سمیت کلیوی ناشی از مصرف متوترکسات است.
  روش کار
  54 رت نر نژاد ویستار به 9 گروه تقسیم شدند: گروه اول کنترل، گروه دوم شم (نرمال سالین ml/day3/0)، گروه سوم تک دوز متوترکسات (mg/kg BW20) را در روز سوم، گروه4-6 عصاره تمشک (به ترتیبmg/kg BW 100، 200 و 400) را به مدت ده روز پیاپی و گروه 7-9 تک دوز متوترکسات (mg/kg BW20) را در روز سوم و یکساعت پس از تزریق عصاره ها (به ترتیبmg/kg BW 100، 200 و 400) دریافت نمودند. تمامی تزریقات بصورت درون صفاقی انجام گرفت. در روز 11 رتها کشته شدند و سرم خون وبافت کلیه به منظور بررسی تغییرات هیستولوژیک وسرولوژیک جمع آوری شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در سطوح اوره، کراتینین و اسیداوریک سرم خون به همراه آسیب بافت کلیه در گروه دریافت کننده متوترکسات مشاهده شد. در حالیکه تیمار رت های دریافت کننده داروی متوترکسات با عصاره میوه تمشک سبب بهبود علائم مذکورگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، عصاره هیدروالکلی تمشک خصوصا در دوز mg/kg BW 200 دارای اثرات محافظتی در برابر سمیت کلیوی ناشی از مصرف متوترکسات می باشد.
  کلیدواژگان: تمشک، سمیت کلیوی، متوترکسات
 • سمیه صفرزاده *، پرویز صباحی، زینب محمودی خورندی صفحات 88-98
  زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر از مهم ترین دغدغه های فکری و یکی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی قرن حاضر است که عوارض و پیامدهای ناگواری برای فرد به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی عملکرد توجه در سوء مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است که روی دو گروه افراد سوءمصرف کننده هروئین و افراد بهنجار انجام شده است. بدین منظور 30 نفر از افراد مصرف کننده ی هروئین و 30 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. گروه مصرف کننده ی مواد از بین افراد مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان گناباد انتخاب شدند. گروه مقایسه شامل 30 نفر از افراد عادی بود که از لحاظ سن، جنس، تحصیلات با گروه اول همتاسازی شدند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون استروپ، نشانه دهی فضایی و کشف تغییر استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین عملکرد توجه گروه سوء مصرف کننده ی هروئین با افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>p)
  نتیجه گیری
  سوءمصرف هروئین اثرات نامطلوبی بر عملکرد توجه سوءمصرف کنندگان هروئین برجای می گذارد. نقص در عملکرد توجه آسیب های زیادی به زندگی روزمره ی فرد و فعالیت ها او وارد می سازد. لذا، توصیه می شود اقدامات و تدابیر درمانی مطلوبی برای افراد سوء مصرف کننده هروئین در جهت رفع و کاهش نقایص عملکرد توجه طراحی گردد.
  کلیدواژگان: هروئین، توجه، استروپ، کشف تغییر، نشانه دهی فضایی
 • ساسان جلیلیان، عبدالرضا پازوکی *، سلیمان احمدی، حمیدالله بهادر، محدثه پیشگاه رودسری، مریم اکبری لاکه صفحات 99-108
  زمینه و هدف
  در دهه های اخیر ارزیابی محیط آموزشی را عامل مهم در ارتقاء کیفی محیط و به طبع آن کیفیت یادگیری فراگیران می دانند. در این طرح که یک مطالعه توصیفی مقطعی بود، هدف اصلی پژوهش، سنجش محیط آموزش دوره های کوتاه مدت لاپاروسکوپی در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی بوده است.
  روش کار
  با اخذ موافقت از مسئولین ذیربط، نسخه فارسی پرسشنامه PHEEM (Postgraduate Hospital Educational Environment Measure) در بین جامعه پژوهشی طرح که شامل متخصصین شرکت کننده در دوره های کوتاه مدت لاپاروسکوپی از رشته های جراحی عمومی، زنان، اورولوژی و کولورکتال توزیع و جمع آوری گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نسخه 16نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف مشخصات فردی شرکت کنندگان از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای مقایسه میانگین نمره ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. مقایسه نمرات غیر نرمال با استفاده از آزمون من ویتنی انجام شد. در آزمون های انجام شده سطح معنی داری (05/0P<) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  امتیاز همه گویه ها به جز گویه «کتابچه راهنمای فراگیران کامل است» بیشتر از 2 می باشد. میانگین کل نمره اختصاص یافته به محیط آموزشی مورد مطالعه 43/17±08/116می باشد که در حیطه های «ادراک از تدریس»، ادراک از استقلال نقش و ادراک از حمایت اجتماعی، میانگین گویه ها به ترتیب 05/7±81/45، 92/6±45/38 و 39/5±54/32 می باشد. در این مطالعه، ادراک شرکت کنندگان در مورد محیط آموزشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به عنوان یک واحد، ارزیابی شد که 45 نفر (2/66%) به محیط نگرش مثبت داشته اند تا منفی و بقیه آنها یعنی 23 نفرشان (8/33%) آن را عالی و در حد یک محیط ایده ال ارزیابی کردند. در مقایسه ادراک شرکت کنندگان از محیط های آموزشی، بین دو رشته تخصصی زنان و زایمان و جراحی عمومی از نظر میانگین امتیاز اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (*786/0=P-value). همچنین از نظر جنسیت، اختلاف آماری معنی داری میان زن و مرد در میانگین کل امتیازات مشاهده نشد (328/0=P-Value).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر با هدف کلی ارزیابی محیط آموزشی از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی کوتاه مدت لاپاروسکوپی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به صورت «بیشتر مثبت درک می شود تا منفی و جا برای ارتقاء دارد» ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: محیط آموزش، آموزش پزشکی، لاپاروسکوپی، PHEEM
|
 • Pages 1-11
  Background
  The aim of this study was to investigate through the environmental risks in which Paverood Dam causes in its constructions stage.
  Methods
  After collecting the information related to the environmental conditions of the under study area and the technical conditions of the dam during its construction stage, a list of the possible risk factors were prepared and combined into a questionnaire and presented to a group of professionals including elites and professors with relevant field of study in dam civil engineering. The number of samples was determined on the basis of Cochran’s formula. First, the samples were asked to score the risks present in the area as in Likert type scale form. The given scores were analyzed through PHA and TOPSIS methods to prioritize the identified risks of Paverood.
  Results
  RAM-D method was used to assess the risks accordingly, the effect on Sorkhabad conservatory with score 9, erosion with score of 6 and working in heights and danger of earthquake with score of 3 were identified as the most crucial risks of Paverood Dam.
  Conclusion
  Environmental management plans are essential to decrease environmental risk factors of the dam in its construction phase therefore, the risk decreasing procedures are suggested at the end for the purposes of dealing with the identified risks.
  Keywords: Environmental risk assessment, Dam, TOPSIS method, RAM, D method, PHA method
 • Pages 12-22
  Background
  Women and men significantly differ in the extent of anterior cruciate ligament injury. Based on the evidence, gender especially contributes in non-contact mechanism of anterior cruciate ligament (ACL) injury. The purpose of this study was to compare the movement patterns of the ACL injury risk between men and women during cutting maneuver.
  Methods
  13 men and 13 women of national squash team (mean (SD) age: 23.04±6.6 and 24.7±4.1, respectively) selected as subjects of this study. Reflective markers set on their body and cutting maneuver recorded in sagittal and frontal plane by two high speed cameras. “Winanalyze Software” analyzed the recorded video and the collected data were analyzed using independent t test through SPSS 21 and p value less than 0.05 was considered significant.
  Results
  The results showed that at initial contact there was significant difference in knee flexion (p=0.001), knee valgus (p=0.013) and trunk flexion angles p=0.001) while at mid stance phase trunk flexion angle showed significant difference between men and women (P&le0.05).
  Conclusion
  Women significantly have increased knee valgus, knee extension and trunk extension during cutting maneuver. These factors clearly explain high potential of ACL injury risk.
  Keywords: ACL Injury, Cutting maneuver, Gender, High risk movement patterns
 • Pages 23-31
  Background
  Today, different types of tapes used for prevention and treatment of chronic inversion ankle sprain. The purpose of current study was to investigate the effect of two different tapes (white and Kinesio tape) on peak knee anterior shear force during landing after the jump among elite volleyball players with chronic inversion ankle sprain.
  Methods
  In this semi- experimental study, 12 elite male volleyball players with history of chronic inversion ankle sprain with age (SD) of 22.04±3.10 years, mass (SD) of 79.74±4.56 kg and height (SD) of 188.75±5.85 cm were selected. Jump-landing task was performed in three conditions: barefoot, ankle white taping and ankle Kinesio taping. A force plate system was used to record the ground reaction forces. Posterior component of reaction forces in sagittal plane considered as knee anterior shear force and normalized to body weight. For analysis the data, ANOVA repeated measures method was used in SPSS v. 20 (p<0.05).
  Results
  There was no significant difference between three conditions of white tape, Kinesio tape and barefoot landing in knee anterior shear force (p>0.05, for all conditions).
  Conclusion
  Intervention of two types of tape could not lead to reduction in risk of anterior cruciate ligament injury in single limb landing. Thus, two studding tape could not recommended as safe intervention in ACL injury prevention during landing.
  Keywords: Anterior shear force, Non, elastic tape, Elastic tape, Jump, landing task, Inversion ankle sprain
 • Pages 32-44
  Background
  Children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) often experience academic difficulties. Stimulants have limited effect on cognitive abilities important to academic progress and that academic interventions are indicated in children with ADHD. Poor academic programs and other aspects of ADHD may cause conflict with parents and there is little information on the efficacy of multimodal parental management training that includes academic assistance and (Parental management training) PMT combined with methylphenidate. The current study evaluates the adjunctive efficacy multimodal parental management training in children with ADHD treated with methylphenidate.
  Methods
  Participants were 62 parents of children with a principal diagnosis of ADHD, being treated by child and adolescent psychiatrist. The children were aged between 6 to 12 years. Parents were randomly divided into 2 groups: the intervention group (who participated in 6 sessions for 2 hours multimodal PMT (N=31) and a control group (N=31). Individuals were included only if their children were taking Ritalin for at least 3 months and they should not be absent more than 1 session in a program. Participants in two groups filled demographic data questionnaires and were given a pretest that was Conner's Parent Rating Scale-Revised (CPRS-R) plus academic questions. Posttest was given after 6 educational sessions in sample group and after 1 and 3 months in both groups. Finally, the mean pretest and posttest scores were analyzed with SPSS v.16 software.
  Results
  There were no significant differences in pre intervention measures between the two groups. After intervention, the mean scores of CPRS-R between the two groups was significantly different in the two groups for academic achievement (p&le0.001), hyperactivity (p&le0.004), inattention (p&le0.008), impulsivity (p&le0.001) and oppositional behaviors (p&le0.001).
  Conclusion
  Multimodal PMT combined with methylphenidate can be recommended for parents of children with ADHD to enhance the academic achievement and reduce problem behaviors of school aged children (hyperactivity, inattention, impulsivity, oppositional).
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Multimodal Parental Management Training (MPMT), Conners\ Parent Rating Scale, Revised (CPRS, R)
 • Maryam Dehghani, Mahmood Reza Gohari *, Soheila Khodakarim Pages 45-51
  Background
  Identification of correlated genes with survival by gene expression data is an important application of microarray data. The purpose of this study is to identify correlated genes with survival of conventional renal cell carcinoma (cRCC) patients based on gene expression profiles.
  Methods
  This study is a survival analysis with high dimensional covariates and containing 14814 gene expression measurements from 177 patients with cRCC. Lassoed principal components (LPC) method is used for identification associated genes with survival. LPC score uses information of all of gene expressions for computation a gene score. Finally False Discovery Rate (FDR) method is used to identify significant genes. Statistical analysis is done with using the R software.
  Results
  The lowest error is satisfied with using the cutoff 0.001 for FDR criteria and with studying 1041 related genes with survival of cRCC patients.
  Conclusion
  11 genes are identified as most significant genes with survival of cRCC patients, after ranking the genes with their LPC scores with regard to their differentially expressions. The LPC scores of these 11 genes are negative, so increase of these gene expressions are related to increase of the survival of cRCC patients and in the other words the increase of these gene expressions are protective factors in cRCC patients.
  Keywords: High dimensional data, Microarray, Gene expression, Survival analysis
 • Pages 52-58
  Modern radiotherapy techniques try to deliver the radiation dose by steep gradient. Protocols for these complex treatment delivery techniques are important and extremely sensitive to errors in treatment delivery. To minimize such errors, 3D dosimeters were developed as a relative method for improving dose monitoring and delivery. The aim of this study is to analyze the capability and drawbacks of different types of 3D dosimeters such as Fricke gel dosimeters, Hypoxic gel polymers, Normoxic gel polymers and 3D radiochromic solid polymer known as PRESAGE. The results of studies show that the optimum method of dosimetry in radiation therapy is using PRESAGE dosimeter.
  Keywords: Dosimetry, Chemical dosimeters, 3D dosimeters
 • Pages 59-67
  Background
  Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of the most dangerous risk factors for cardiovascular disease and type 2 diabetes. Vitamin D deficiency may have a role in MetS. The purpose of this study was to determine some of the factors of MetS including abdominal obesity, hypertension (HTN), and impaired fasting blood glucose (IFG) according to the new IDF (International Diabetes Federation) definition among the employed women in the administrative section of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2012.
  Methods
  This cross sectional study was conducted in 2012. Women were selected by census method (N=161). The formal consent was received individual questionnaire was completed for each part icipant. Blood pressure and anthropometric indices including height, weight and waist circumference were measured using standard equipment. Participants were asked for taking fast blood sample in a special private laboratory. HTN, abdominal obesity, and impaired fasting glucose or diabetes mellitus were detected by IDF criteria. Vitamin D was detected equal or more than 31 ng/dl as adequate and less was considered as deficiency or insufficient.
  Results
  Results showed that 6% of participants have sufficient vitamin D and 94% of them had vitamin D deficiency. Accompaniment of vitamin D concentration and fasting blood glucose was observed. The mean level of vitamin D in individuals at risk of raised blood pressure, IFG and central obesity was lower compared to the normal individuals. The prevalence of HTN, central obesity and IFG were 16.6%, 84.5% and 26.6%, respectively.
  Conclusion
  Accompaniment of vitamin D concentration and fasting blood glucose may be a predicator of diabetes mellitus. High prevalence of HTN, central obesity and IFG are alarming, because they will increase the risk for cardiovascular disease and type II diabetes in future.
  Keywords: Abdominal obesity, Hypertension, Impaired fasting sugar, Vitamin D, Rafsanjan University of Medical Sciences
 • Pages 68-77
  Background
  Interferon beta is one of the most important members of group I interferons and is the main drug for multiple sclerosis treatment. Interferon beta has short half life and this compels patients to make frequent use of medicine. According to its clinical usage there is broad effort to improve translation level and protein production. There are several important factors which effect protein production that Kozak sequence is one of the most important one.
  Method
  Specific primers were designed due to induce site directed mutations by SOEing PCR (Splicing by overlap extension / Splicing by overhang extension (SOE) PCR) method. Three PCR reactions needed to amplify recombinant interferon beta gene. The final recombinant gene and pSVM plasmid were digested by EcoRI and then ligated by DNA ligase enzyme. After transformation plasmid extraction was done and the structure of the recombinant plasmid confirmed by digestion and PCR. Finally, approved recombinant plasmid was transfected to CHO cell line by using Lipofectamine kit.
  Result
  Genetic engineering methods were used to produce recombinant interferon beta gene. Production of recombinant construct including specific mutations in Kozak sequence was done by using SOEing PCR method. The white colonies were detected after transformation. Plasmid extraction was done and the structure of recombinant plasmid was confirmed by digestion and PCR. Expected length of fragment was observed after digestion. The CHO cells were cultured and recombinant plasmids were transfected to CHO cell line.
  Conclusion
  These mutations will enhance and improve interferon beta protein production. The influence of these mutations in protein production will survey by using ELISA method in next phase of research.
  Keywords: Kozak sequence, Interferon beta, SOEing PCR, CHO cell line
 • Evaluation of protective effect of hydro-alcoholic extract of raspberry fruit on the methotrexate-induced nephrotoxicity in male Wistar rats
  Pages 78-87
  Backgrounds
  Methotrexate (MTX) is an antimetabolite chemotherapeutic agent commonly prescribed for various cancers and autoimmune diseases. Despite its considerable therapeutic effects, nephrotoxicity is an important side-effect of treatment with MTX. Raspberry fruit is able to protect biological systems from the harmful effects of free radicals. The purpose of this study was to study the effect of hydro-alcoholic extract of raspberry fruit on the methotrexate-induced nephrotoxicity.
  Methods
  54 male Wistar rats were divided into 9 groups: group 1 (control), group 2 sham (normal saline 0.3ml/day), group 3 received a single dose of methotrexate (20 mg/kg BW) at the 3rd day, groups 4–6 received raspberry extract (100, 200, 400 mg/kg BW, respectively) for 10 consecutive days. Groups 7-9 received raspberry extract (100,200,400 mg/kg BW, respectively) for 10 consecutive days and at the 3rd day 1-h after injection of raspberry extract, a single dose of methotrexate (20 mg/kg BW) was applied. All injections were performed intraperitoneally. At day 11, rats were killed and blood serum and kidney of all groups were collected in order to investigate the histological and serologic changes.
  Results
  A significant increase in the levels of serum urea, creatinine and uric acid along with renal tissue damage in the group receiving methotrexate was observed. While treating with raspberry fruit extract ameliorated the symptoms in methotrexate treated rats.
  Conclusion
  According to the results of this study raspberry extract has protective effects against nephrotoxicity induced by methotrexate.
  Keywords: Raspberry, Nephrotoxicity, Methotrexate
 • Pages 88-98
  Background
  Drug addiction is one of the main concerns of mental and social damages in current century with unpleasant consequences for affected person. The present study aims to compare the attention functions in heroin abusers compared with normal controls.
  Methods
  The method of current research was causative-comparative with two groups of heroin abusers and normal individuals. Therefore, 30 men consumers of heroin and 30 normal individuals were selected using convenience sampling. The substance users were selected from addiction treatment center in Gonabab city. The normal group included 30 normal individuals matched in terms of age, sex and education with the first group. The data were collected using Stroop test, Spatial Cueing and Change Detection. Data were analyzed using multivariate analysis through SPSS v.19 software.
  Results
  The outcomes of multivariate analysis showed significant difference between attention functions for group of heroin abusers with normal individuals (p<0/0001).
  Conclusions
  Heroin abuse has undesired adverse effects on attention function in heroin abusers. Attention dysfunction affects the everyday life of the individual and his activities. It is recommended that desirable treatment strategy is designed for heroin abusers in order to remove and reduce the deficit of attention.
  Keywords: Heroin, Attention, Stroop, Change Detection, Spatial Cueing