فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 139 (دی 1394)
 • پیاپی 139 (دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • عبدالرضا کاظمی، مسعود رحمتی *، مجید فاریابی، سیدجلال طاهرآبادی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  شیوع چاقی در بین کودکان و نوجوانان به صورت نگران کننده ای در حال افزایش است. اضافه وزن و چاقی در اواخر نوجوانی با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در بزرگسالی همراه می باشد. چاقی با التهاب سیستمیک و سطوح بالای سایتوکاین های پیش التهابی و مقاومت به انسولینی همراه بوده که این شرایط با بسیاری از بیماری های متابولیکی از جمله دیابت ملیتوس و پرفشارخونی رابطه دارد. گزارش های متعدد نشان می دهند که تمرینات گوناگون ورزشی تاثیرات سودمندی بر چاقی و عوارض ناشی از آن دارند، با این حال کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به بررسی تاثیرات تمرینات تناوبی سرعتی(Sprint Interval Training- SIT) بر چاقی کودکان و سطوح سرمی سایتوکاین های التهابی و انسولین پرداخته باشند.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی 32 کودک چاق (27BMI=) به طور تصادفی به دو گروه تمرینات تناوبی (SIT) (16N=) و گروه کنترل (C) (16N=) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل دوهای با تمام توان 30 و 90 ثانیه بود که سه جلسه در هفته برای 8 هفته انجام شد. متغیرهای هورمونی و التهابی به وسیله روش الایزا تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون داده ها تجزیه و تحلیل گردید. مقادیر احتمال کمتر از 05/0 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  پس از 8 هفته SIT، سطوح سرمی TNF-α و انسولین به طور معنی داری کاهش یافت (001/0 P<). همچنین BMI (010/0 P<)، کلسترول تام (001/0 P<) و وزن بدن (=020/0= P) در پاسخ به SIT کاهش معنی داری یافت اما تغییر معنی داری در سطوح سرمی HDL (=500/0= P)، LDL (170/0= P) و تری گلیسرید (600/0= P) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که SIT دارای اثرات ضدالتهابی و محافظتی در برابر چاقی کودکان دارد و احتمالا می توان از این ورزش به عنوان یه روش غیر داروئی در درمان یا پیشگیری چاقی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کودکان چاق، مقاومت انسولین، تمرینات تناوبی سرعتی
 • جواد کریمی *، بهروز احمدنیا صفحات 8-18
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آمیختگی فکر-عمل، اجتناب تجربی و مسئولیت پذیری با علائم وسواسی-اجباری در جمعیت غیر بالینی انجام شده است.
  روش کار
  شرکت کنندگان پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه ملایر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آمیختگی فکر، پرسشنامه پذیرش و عمل 2، پرسشنامه نگرش مسئولیت پذیری و پرسشنامه وسواسی اجباری – بازنگری شده گردآوری و از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در الگوی به دست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام، هر سه متغیر آمیختگی فکر-عمل، اجتناب تجربی و مسئولیت پذیری به عنوان پیش بینی کننده وارد الگو شدند. این سه متغیر به ترتیب 29، 26 و 19 درصد از تغییرات علائم وسواسی-اجباری را پیش بینی کرد. فرمول پیش بینی برای علائم وسواسی-اجباری در دانشجویان گزارش شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش استفاده از درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان وسواس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: علائم وسواسی، اجباری، آمیختگی فکر، عمل، اجتناب تجربی، مسئولیت پذیری
 • مرضیه متولی، حسین قناعتی، کاوه شکری *، سید مهدی مرعشی صفحات 19-26
  زمینه و هدف
  تومورهای قلبی عمدتا بیماری هایی بی علامت هستند. با توجه به موقعیت آناتومیک قلب لازم است پیش از هرگونه اقدام تهاجمی ماهیت آن ها به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارزش تشخیصی MRI در مقایسه با اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در تعیین خصوصیات توده های قلبی انجام شده است.
  روش کار
  در یک مطالعه مقطعی طی سال های 1389 تا 1392 بیست و هشت بیمار مشکوک به تومور قلبی، با انجام اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک و MRI قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های آماری توسط نرم افزار MCSS 2007 و PASS 2008 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ سطح معنی داری 05/0 p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بررسی حاضر نشان داد درکل ضایعات غیرنئوپلاستیک حدود 9/37 درصد، تومورهای خوش خیم حدود 7/20 درصد و موارد بد خیم نیز در حدود 7/20 درصد موارد و 3 مورد به عنوان ضایعات خارج قلبی در بررسی MRI به درستی گزارش گردید. در مقابل تنها 8 بیمار بر اساس نتایج اکوکاردیوگرافی ماهیت توده های قلبی خوش خیم به درستی شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد MRI نسبت به اکوکاردیوگرافی در بررسی توده های داخل قلب موفق تر است و می تواند در مواردی که شک به وجود توده قلبی بر اساس نتایج تصویربرداری های مقدماتی در بیمار وجود دارد به عنوان یک آزمون مناسب مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توده های قلبی، نئوپلاسم قلبی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی
 • سعید نوری، محمدرضا شریف *، بردیا جمالی، یونس پناهی صفحات 27-34
  زمینه و هدف
  کنترل خونریزی پارانشیمی خصوصا بافت کبد علی رغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالش های روبروی جراحان برای حفظ جان بیماران می باشد. یک رقابت پژوهشی بر سر معرفی روش موثرتر بین پژوهشگران این زمینه وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هموستاتیک فریک سولفات و کلسیم سولفات در کنترل خونریزی بافت پارانشیمی کبدی انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه مدل حیوانی 60 موش نر ویستار مورد استفاده قرار گرفت. بر روی کبد هر موش برشی به طول 2 سانتی متر و عمق 5/0 سانتی متر داده شد و زمان برقراری هموستاز با استفاده از غلظت های مختلف کلسیم سولفات و همچنین فریک سولفات (15%، 25%، 50%) اندازه گیری شد. در نهایت داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با Kruskal- wallis test و Mann - Whitney و همچنین Wilcoxon signed ranks test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تمامی گروه ها هموستاز کامل داشتیم. زمان برقراری هموستاز ناشی از گروه های غلظتی کلسیم سولفات از گروه فریک سولفات به صورت معنادار کمتر بود (01/0p<).
  نتیجه گیری
  کلسیم سولفات و فریک سولفات هر دو قادر به کنترل خونریزی کبدی می باشند و مواد هموستاتیک موثری در کنترل خونریزی ناشی از کبد در مدل حیوانی می باشند.
  کلیدواژگان: هموستاز، کلسیم سولفات، فریک سولفات، کبد
 • مجید محمود علیلو، مسیب یارمحمدی واصل، احمد بیات *، سید اسسماعیل حسینی صفحات 35-45
  زمینه و هدف
  امروزه بهزیستی روان شناختی به عنوان یکی از موضوعات مهم در مطالعات بیماری های مزمن مطرح است. بیماری های قلبی- عروقی مستقیما ناشی از برخی رفتارهای نادرست افراد، ویژگی های روان شناختی آنان و استرس و اضطراب هستند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی و توصیف مولفه های بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان بود.
  روش کار
  روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی می باشد. 82 نفر از بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها «مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف» را تکمیل کردند. داده ها به وسیله ی نسخه ی شانزدهم نرم افزار SPSS و به کمک روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین بهزیستی روان شناختی در بین بیماران قلبی 5/275 می باشد و نیز میانگین رشد فردی، زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود، خودمختاری و روابط با دیگران به ترتیب 085/45، 866/44، 537/44، 33/45، 733/47 و 5/50 است. همچنین از نظر آماری بین مولفه های بهزیستی روان شناختی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 >p)؛ در حالی که بین دامنه ی سنی و سطوح مختلف تحصیلات تفاوت آماری معناداری در ارتباط با مولفه های بهزیستی روان شناختی دیده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی شهر همدان نسبتا متوسط و حتی پایین می باشد. می توان گفت که در مقایسه با افراد سالم، بهزیستی روان شناختی این بیماران به طور قابل توجهی پایین است. بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی مرد و زن با هم تفاوت داشت، اما با در نظر گرفتن دامنه ی سنی و سطح تحصیلات، تفاوتی در میزان بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی دیده نشد. پس نمی توان بهزیستی روان شناختی را بر مبنای دامنه ی سنی و میزان تحصیلات پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: مولفه های بهزیستی روان شناختی، بیماران قلبی
 • سعیده دریازاده* صفحات 46-55
  زمینه و هدف
  بیماری های عفونی یکی از مهم ترین عوامل کاهش کیفیت زندگی و مرگ در بیماران HIV/AIDS هستند. هدف این مطالعه مقایسه شیوع بیماری های عفونی سل و هپاتیت ویروسی B و C در مرحله ایدز و نهفتگی بیماران در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان طی ده سال (1378 تا 1388) بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، شیوع عفونت های هم زمان سل و هپاتیت ویروسی B و C بیماران HIV مثبت در مراحل نهفتگی و ایدز و علل فوت آن ها در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان به روش سرشماری بررسی گردید. اطلاعات بیماران وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد و داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع 116 نفر (1/48%) از 241 بیمار، یک یا دو بیماری هپاتیت C و B و سل داشتند که 18 بیمار (5/15%) در مرحله ایدز بودند. در مرحله نهفتگی هپاتیت C و در مرحله ایدز بیماری سل بیشترین شیوع را داشتند. 72 بیمار (30%) فوت شدند که 18 نفر (25%) از آن ها در مرحله ایدز بودند. بیشترین علت فوت شامل 1/18% در مرحله نهفتگی و 14% در مرحله ایدز به علت ایدز بوده است (001/0 p≤).
  نتیجه گیری
  شایع ترین بیماری عفونی هم زمان در بیماران HIV مثبت در مرحله نهفتگی هپاتیت ویروسی C و در مرحله ایدز بیماری سل بود. به طور واضحی هپاتیت C و سل هم زمان در بیماران مرحله ایدز شیوع بیشتری داشت. شایع ترین علت مرگ ومیر بیماران در مرحله نهفتگی مسمومیت با مواد مخدر و در مرحله ایدز بیماری ایدز بود، ولی فوت ناشی از بیماری ایدز در هر دو مرحله بالاترین شیوع را داشت.
  کلیدواژگان: HIV، ایدز، هپاتیت، سل
 • عباس فلاح، رضا قراخانلو *، مسعود سلیمانی، شیما مجتهدی صفحات 56-63
  زمینه و هدف
  microRNAs گروهی از RNAs کوچک کدگذاری نشده هستند که در تنظیم منفی پس رونویسی بیان ژن و عضله زائی نقش دارند. هدف این مطالعه بررسی تغییرات بیان miR-206 در پاسخ به یک وهله فعالیت مقاومتی در عضلات تند و کند انقباض رت های نر ویستار تمرینی و بی تمرین بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع تجربی و با مدل حیوانی انجام شد.30 رت نر ویستار به سه گروه کنترل (6 سر)، تمرین کرده (12سر) و بی تمرین (12سر) تقسیم شدند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین گروه تمرین کرده(تمرین شامل بالابردن وزنه روی نردبان به مدت 8 هفته بود)، هر دو گروه تمرین کرده و بی تمرین، یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده ساز انجام دادند و در یک باز ه ی زمانی 4 ساعته پس از فعالیت قربانی شدند. بیان miR-206 با تکنیک Real time – PCR اندازه گیری و تفاوت بین متغیر ها با روش آماری تحلیل واریانس یک سویه بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که در بیان miR-206 بین گروه های تمرین کرده و بی تمرین در مقایسه با گروه کنترل به لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح 05/0p≤ در عضلات FHL و نعلی وجود دارد. هم چنین این پاسخ در هر دو گروه در عضله ی FHL افزایش و در عضله ی نعلی کاهش داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان می دهد که پاسخ miR-206به یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده ساز با و بدون ایجاد سازگاری در پی تمرین مقاومتی در عضلات کند و تند انقباض رت ها متفاوت است.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، یک وهله فعالیت مقاومتی، Real time - PCR، نعلی، FHL
 • مجید احمدی، کیانوش زهراکار، رضا داورنیا *، محسن رضایی صفحات 64-75
  زمینه و هدف
  اغلب مداخله ها و رویکردهای زوج درمانی درصدد کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان زوجین می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر ساوه انجام گرفت.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر ساوه (آرامش، مهرگان و یارا) در نیمه اول سال 1392 تشکیل می دهند که به جهت مشکلات و تعارضات زناشویی به فراخوان محقق جهت شرکت در جلسات زوج درمانی پاسخ مثبت داده بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 16 زوج که بالاترین نمرات را در پرسشنامه فرسودگی زناشویی کسب کرده بودند و واجد شرایط شرکت در جلسات بودند، انتخاب و با جایگرینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 8 زوج) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از ابزار فرسودگی زناشویی پاینز 1996(CBM) استفاده گردید که به عنوان پیش آزمون توسط دو گروه تکمیل گردید. سپس زوجین گروه آزمایش به مدت 8 جلسه یک ساعته با توالی هر هفته یک جلسه به شیوه ی زوجی در معرض مداخله ی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی قرار گرفتند اما برای زوجین گروه کنترل مداخله ای ارائه نگردید و در لیست انتظار قرار گرفتند. پس از خاتمه درمان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و پس از یک ماه از آخرین جلسه درمان از هر دو گروه آزمون پیگیری گرفته شد. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS18 و روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس آمیخته مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر این بود که زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی فرسودگی زناشویی را در زوجین به طور معناداری کاهش داده و نتایج در دوره پیگیری نیز از ثبات لازم برخوردار بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوج درمانی خودتنظیمی می تواند به عنوان یک گزینه مداخله ای در کاهش مشکلات زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی، فرسودگی زناشویی، زوجین
 • زهرا اکبری چهره برق، آذر طل، داود شجاعی زاده *، کمال اعظم، فاطمه کیا صفحات 76-87
  زمینه و هدف
  باوجود اثبات ارتباط مثبت بین فعالیت فیزیکی و سلامت مادران، اما بنا به دلایلی سطح فعالیت فیزیکی در طول بارداری کاهش می یابد. برخی مطالعات پیشنهاد داده اند که خودکارآمدی درک شده با انجام فعالیت فیزیکی در ارتباط تنگاتنگ می باشد. هدف از این مطالعه تعیین سطح فعالیت فیزیکی، میزان خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی حین فعالیت فیزیکی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منطقه 22 تهران بود.
  روش کار
  مطالعه از نوع بررسی مقطعی بود که بر روی 205 زن باردار و با روش سرشماری انجام شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه خود گزارشی جهت سنجش خودکارآمدی و میزان آگاهی از فواید و نکات ایمنی فعالیت فیزیکی، پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و نسخه کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی (International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA One Way) و مجذور کای (Chi-square) استفاده گردید. سطح معنی داری مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد خودکارآمدی ارتباط معناداری با تحصیلات (04/0=p) و سطح فعالیت فیزیکی (008/0=p) مادران داشت. افراد با تحصیلات دانشگاهی و دارای فعالیت فیزیکی متوسط و شدید در مجموع از خودکارآمدی بالاتری برخوردار بودند. بین سطح فعالیت فیزیکی با تحصیلات (01/0=p) و شغل مادران (01/0=p) نیز ارتباط معناداری مشاهده گردید. بین خودکارآمدی با سن افراد (36/0=p) و موقعیت بارداری (95/0=p) ارتباط معنی داری یافت نشد. تنها 1/33% (68 نفر) می دانستند فعالیت فیزیکی سطح انرژی مادر را افزایش می دهد و 2/52% (107 نفر) اطلاع داشتند فعالیت فیزیکی می تواند به پیشگیری و درمان دیابت کمک نماید. تنها 9/25% (53 نفر) ذکر کردند مادری که اضافه وزن دارد به احتمال زیاد فرزند چاق یا دارای اضافه وزن به دنیا خواهد آورد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ضرورت ارتقاء سطح آگاهی زنان درباره منافع سلامتی و نکات ایمنی حین فعالیت فیزیکی در دوران بارداری را تایید نمود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، فعالیت فیزیکی، بارداری، منافع درک شده، نکات ایمنی
 • سهیلا امینی مقدم *، روژین پهلوانی، سمیرا سعادت جو صفحات 88-92
  زمینه و هدف
  اندومتریوز یکی از بیماری های خوش خیم زنان بوده و شیوع آن در سنین باروری بین 5-10 درصد می باشد، در اغلب موارد لگن را درگیر می کند و موارد خارج لگنی آن نا شایع می باشد، اندومتریوز واژن یک یافته نا شایع بوده که شیوع آن کاملا مشخص نیست، در این گزارش یک مورد اندومتریوز واژن همراه با درمان صورت گرفته، ارائه می گردد.
  معرفی بیمار: خانم 35 ساله که با علائم دردهای سیکلیک اطراف ناف و ناحیه سوپراپوبیک و دیسمنوره از 10 سال پیش مراجعه نموده و سابقه 6 سال نازایی را می دهد، طی این سال ها تحت درمان قرار نگرفته و نهایتا با تشخیص توده نکروتیک واژن در فورنیکس خلفی واژن و احتمال میوم سرویکس تحت لاپاراسکوپی و سپس لاپاراتومی قرار گرفته و توده خارج شده، در پاتولوژی اندومتریوزیس گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  درمان انتخابی اندومتریوز واژن در فردی با سابقه نازایی جراحی بوده و در صورت تشخیص درست و به موقع اندومتریوز در محل های غیر شایع، می توان درمان را به صورت کامل انجام داد و از عوارض آن جلوگیری نمود، لذا دقت در معاینه و شرح حال گیری و انتخاب اقدامات تشخیصی صحیح، الزامی است.
  کلیدواژگان: اندومتریوز واژن، لاپاراتومی، میوم سرویکس
 • رحیم احمدی *، مریم فروتن، مینا علی نواز صفحات 93-102
  زمینه و هدف
  دیابت از شایع ترین اختلالات متابولیک در ایران می باشد. هدف این پژوهش، بررسی مشخصات فردی، علائم بالینی و سابقه رژیم غذایی در مبتلایان به دیابت نوع یک یا دو در اسلامشهر تهران بوده است.
  روش کار
  این مطالعه گذشته نگر مقطعی، به بررسی مبتلایان به دیابت نوع یک یا دو در اسلامشهر که طی سال های 1388 تا 1390 به مراکز درمانی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده بودند، پرداخت. پرسشنامه فردی، پرسشنامه تکرر غذایی و مصاحبه جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی آماری، آزمون های «مربع کای» و «تی تست» و «آنالیز واریانس» استفاده شدند.
  یافته ها
  فراوانی دیابت نوع دو بیشتر از نوع یک بوده (01/0p<)، فراوانی مبتلایان مونث بیشتر از مبتلایان مذکر بود (01/0p<). سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت به ترتیب در 64% و 82% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 وجود داشت. سابقه تنش های روانی به ترتیب در 7/48% و 9/42% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 و سابقه رخداد آزاردهنده به ترتیب در 5/27% و 1/27% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2، گزارش گردید. میانگین مصرف روزانه غلات در مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 نسبت به حداقل میزان نیاز روزانه، کمتر بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  بروز دیابت در زنان شایع تر از مردان و بروز دیابت نوع دو شایع تر از نوع یک بوده و زمینه های ژنتیکی، تاریخچه خانوادگی، نوع رژیم غذایی و سابقه تنش های روانی از مهم ترین عوامل مرتبط با بروز دیابت بوده اند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، دیابت نوع دو، مشخصات فردی، علائم بالینی، رژیم غذایی، اسلامشهر
 • سویل حریری، محمد نوری *، محمدرضا نهایی، همایون دولتخواه صفحات 103-112
  زمینه و هدف
  عفونت هلیکوباکتر پیلوری یکی از عوامل مهم زخم پپتیک و سایر اختلالات دستگاه گوارشی می باشد. گاستریت ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری شیوع نسبتا بالایی داشته و حدود 10 درصد مردم در طول عمر خود از بیماری گاستریت رنج می برند. برخی از مطالعات نشان داده که ممکن است ارتباط بین هلیکوباکتر پیلوری و آترواسکلروز وجود داشته باشد. در این مطالعات نشان دادند که حضور هلیکوباکتر پیلوری در زخم های دستگاه گوارشی منجر به تغییر در پروفایل لیپیدی سرم شامل کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین های HDL-c و LDL-c می شود؛ بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی میزان پروفایل لیپیدی سرم در افراد آلوده و غیر آلوده به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان تبریز می باشد و اندازه گیری میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید، HDL کلسترول و LDL-کلسترول در بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری به عنوان استاندارد طلایی برای ارزیابی میزان پیشرفت عارضه آترواسکلروز و بیماری های قلبی-عروقی بسیار مفید خواهد بود.
  روش کار
  از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی آندوسکوپی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز توسط پزشک فوق تخصصی گوارش، آندوسکوپی معده انجام شد. از بیماران انتخاب شده یک نمونه خون و دو نمونه بیوپسی از ناحیه آنتروم معده 3 سانتی متر مانده به پیلور اخذ گردید. بیماران به دو گروه آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری طبقه بندی شدند؛ و از بین آن ها 58 نفر به عنوان گروه مورد یا افراد آلوده به هلیکوباکتر پیلوری و 58 نفر که از نظر آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری سالم بودند، به عنوان گروه غیر آلوده انتخاب شدند. کلسترول تام، تری آسیل گلیسرول، HDL- کلسترول و LDL-کلسترول را به وسیله روش کالری متری اندازه گیری کردیم.
  یافته ها
  در گروه مورد یا افراد آلوده به هلیکوباکتر پیلوری با زخم پپتیک فعال میزان پروفایل لیپیدی سرم خون شامل کلسترول، تری آسیل گلیسرول، LDL و HDL در مقایسه با گروه کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند. (در همه موارد 0001/0=p).
  نتیجه گیری
  به دلیل بار سنگینی که بیماری های قلبی-عروقی از لحاظ اقتصادی و سلامت بر جامعه وارد می سازند، در طول دهه های اخیر مطالعات وسیعی انجام گرفته و عوامل خطری را که سبب افزایش احتمال ابتلا فرد به بیماری های قلبی- عروقی می شوند را مشخص نموده اند. عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماری های خارج گوارشی، به ویژه اختلالات عروقی (به عنوان مثال بیماری ایسمیک قلب، پدیده راینورد اولیه، سکته ایسمیک) ارتباط دارد. بسیاری از مطالعات موردی-شاهدی گزارش دادند که ارتباط قابل توجهی بین هلیکوباکتر پیلوری مثبت و بیماری های قلبی-عروقی و تغییرات الکتروکاردیوگرافی ایسمیک وجود دارد که مستقل از عوامل خطرساز و عوامل اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و سایر مطالعات به طورقطع می توان گفت که افراد آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان تبریز، دارای مقادیر بسیار افزایش یافته ای از پروفایل لیپیدی هستند که این افزایش باعث ایجاد یک خطر بسیار بالا و بالقوه ای در ایجاد بیماری های قلبی-عروقی می باشند.
  کلیدواژگان: عفونت هلیکوباکتر پیلوری، بیماری های قلبی، عروقی، پروفایل لیپیدی، آترواسکلروز
 • بررسی شیوع و فراوانی عوامل خطر سندرم مرگ ناگهانی شیر خوار (SIDS)
  مریم تشوقی، مجتبی میلادی نیا، محمدرضا طلاییان، مهدی غلام زاده باییس* صفحات 113-120
  زمینه و هدف
  سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (Sudden infant death syndrome or SIDS)، یک سندرم ایدیوپاتیک است که منجر به مرگ ناگهانی و غیرمنتظره در نوزادان با سن کمتر از یک سال (12 ماه) می شود. ریسک فاکتور های مختلفی برای این سندرم (مربوط به والدین، نوزاد، شرایط محیط خواب نوزاد) شناسایی شده است. با توجه به این که آمار و اطلاعات دقیقی در رابطه با SIDS و عوامل خطر آن در کشور ایران موجود نمی باشد این مطالعه با هدف شناسایی و بررسی فراوانی و تحلیل عوامل خطر SIDS در شیر خواران شهر قم انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی 1021 شیرخوار 12-1 ماهه از مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در سال 1393 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایوارد مطالعه شدند.. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل خطر SIDS در سه بخش ویژگی های مربوط به والدین (8 آیتم)، شیرخوار (9 آیتم) و محیط خواب شیرخوار (6 آیتم) بود. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تعیین شد. پس از تعیین فراوانی عوامل خطر، نتایج حاصل از طریق مقایسه با سایر مطالعات مورد تحلیل قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  46 نفر (%5/4) از مادران دارای سن کمتر از 21 سال بودند. 491 نفر (%1/48) از نوزادان پسر بودند. از بین پدران، تعداد 92 نفر (9%) از آنها در طی دوران بارداری نوزاد خود سیگار می کشیدند. تعداد 130 نفر (%7/12) از نوزادان در هنگان تولد وزنی کمتر از 5/2 کیلوگرم داشته اند. 942 نفر (%3/92) از نوزادان دارای اتاق خواب مشترک و 346 نفر (%7/35) دارای رختخواب مشترک به هنگام خواب بودند. وضعیت خواب شیرخوار به دمر و پهلو که از عوامل خطر شایع محسوب می شوند به ترتیب 154 نفر (%1/15) از نوزادان به صورت دمر و همچنین 402 نفر (%4/39) به صورت خوابیده به پهلو می خوابیدند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بیشترین عامل خطر (3/92درصد) اتاق خواب مشترک بوده است. افزایش سطح آگاهی والدین با آموزش به خانواده و پزشکان مربوطه در مورد عوامل خطر و پیشگیری از آن لازم است. با توجه به تفاوت آماری برخی از عوامل خطر با سایر مطالاعات و نبود اطلاعات کاملا دقیق درباره این سندرم، مطالعات بیشتر برای شناسایی بهتر عوامل خطر و بروز SIDS در ایران و سایر مناطق دنیا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار، SIDS، عوامل خطر، شیرمادر، رختخواب مشترک
 • آمنا یوسفی گل افشانی *، فروغ سبزقبایی، کامران سلطانی عربشاهی، سید مرتضی طباطبایی صفحات 121-127
  زمینه و هدف
  رضایت بیمار یکی از نشانگرهای مرتبط با کیفیت مراقبت است. هرچند اندازه گیری آن بسیار مهم و حیاتی است اما انتقاد اصلی آن است که بسیاری از ابزارهایی که جهت سنجش رضایت بیمار مورد استفاده قرار می گیرند روا و پایا (استاندارد) نیستند، درحالی که ابزار باید قدرت کافی جهت تعیین نتایج را دارا باشد. هدف تعیین روایی و پایایی پرسش نامه سنجش رضایت بیمار (Patient Satisfaction Questionnaire –PSQ) می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. پرسش نامه ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده در اختیار تعدادی از متخصصین متبحر در آموزش پزشکی داده شد. نظرات ایشان اخذ و اصلاحات لازم اعمال و به متخصص آن در خارج از کشور جهت برگردان به انگلیسی ارسال شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظرات ده متخصص در زمینه آموزش پزشکی در گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد تایید واقع شد. پایایی پرسش نامه هم با سنجش آلفای کرونباخ و آزمون باز آزمایی مجدد، از Intraclass Correlation Coefficient از مدل one-way random effect استفاده شد و توسط نرم افزار SPSS 16 ارزیابی و ضریب پایایی 98/. به دست آمد و در نهایت نسخه نهایی پرسش نامه تدوین گردید.
  یافته ها
  طی بررسی های انجام شده شاخص CVR 90/0 و شاخص CVI 92/0 تعیین و روایی ابزار تایید شد. آلفای کرونباخ کل ابزار که نشانگر انسجام درونی آن است 98/0 اندازه گیری شد. میزان همبستگی (CI: 0.97-0.99) 98/0 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه پرسش نامه سنجش رضایت بیمار (PSQ) می تواند ابزاری روا و پایا جهت سنجش میزان رضایت بیماران از کارآموزان باشد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرسش نامه رضایت بیمار، کارآموز
 • ناهید رحیم زاده *، سیما اصلانی، حسن اتوکش، رزیتا حسینی، سیدآرش جوادموسوی صفحات 128-133
  زمینه و هدف
  عفونت های دستگاه ادراری یکی از بیماری های بسیار شایع در کودکان است و اشریشیا کلی به عنوان مهم ترین عامل عفونت های ادراری مطرح می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان شیوع گونه های میکروبی و مقاومت های آنتی بیوتیکی در عفونت های ادراری کودکان بین سال های 1391-1370 با توجه به افزایش روزافزون مصرف و مقاومت نسبت به عوامل آنتی باکتریال رایج انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه همه بیماران مبتلا به عفونت ادراری که همگی در رده سنی 15 سال و کمتر قرار داشتند و به بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان علی اصغر (ع) طی سال های 1391-1370 مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  محدوده سنی بیماران بین 2 ماه تا 15 سال با میانگین 92.3-57.3 سال بود. بیشترین شیوع به ترتیب مربوط به اشریشیا کولای 253 بیمار (4/73%)، کلبسیلا در 57 بیمار (8/24%)، پسودوموناس در 9 بیمار (6/2%)، پروتئوس در 7 بیمار (3%)، آسینتوباکتر و انتروباکتر هرکدام در 1 بیمار (3/0%) دیده شد.
  مقاومت میکروارگانیسم های جدا شده نسبت به آمپی سیلین 5/64% و به کوتریموکسازول 5/61% (بیشترین مقاومت) درحالی که حساسیت نسبت به نیتروفورانتوئین 90%، به آمیکاسین و سیپروفلوکساسین 5/84% و 72% بود (بیشترین حساسیت). مقاومت به آمپی سیلین، سفوتاکسیم و نالیدیکسیک اسید طی سال های انجام شده در حال افزایش بوده که این افزایش نیز به طور آماری معنی دار بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه جهت درمان عفونت های ادراری، انجام آزمون آنتی بیوگرام ضروری به نظر می رسد و در صورت عدم انجام آزمون، در حال حاضر با توجه به مقاومت کمتر به آمیکاسین و نیتروفورانتوئین از این داروها می توان جهت درمان تجربی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، عفونت ادراری
 • منیر نوبهار، محمدرضا رضوی *، فرهاد ملک، راهب قربانی صفحات 134-145
  زمینه و هدف
  پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی علت اصلی مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی است. تابه حال بروز پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی و ارتباط آن با عوامل خطر در بخش مراقبت ویژه بررسی نشده است لذا هدف این مطالعه تعیین بروز پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه و ارتباط آن با عوامل خطر می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1392 در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهر سمنان انجام شد. 35 بیمار به روش در دسترس انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه شامل سن بالای 18 سال، بیمارانی که بیش تر از 48 ساعت تحت تهویه مکانیکی بودند، عدم ابتلا به پنومونی، نداشتن بیش از یک بار تلاش جهت لوله گذاری، نداشتن موارد منع دهان شویه، عدم ترومای صورت و دهان و عدم وجود موارد منع بالا بردن سر تخت به میزان 30 درجه بود. دهان شویه با نرمال سالین دو بار در روز انجام شد همچنین از معیار بالینی عفونت تنفسی اصلاح شده جهت تشخیص پنومونی و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بیماران استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 13 نفر (1/37%) از بیماران، به پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی مبتلا شدند. به جز مصرف آنتی بیوتیک ها و بیماری های زمینه ای ارتباط معناداری بین عوامل خطر و بروز پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، میزان پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی شیوع بالایی داشت. استفاده از یک محلول ضدعفونی کننده در دهان شویه جهت کاهش پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی ضروری است. هم چنین تجویز منطقی و عدم مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها در بخش مراقبت ویژه و کنترل بیماری های زمینه ای می تواند یک اقدام موثر در کاهش پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی باشد.
  کلیدواژگان: عفونت های بیمارستانی، پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی، عوامل خطر، بخش مراقبت ویژه
 • کامران آقاخانی *، آزاده معماریان، فروزان فارس، رزیتا حسینی، سپهرداد خلعتبری، عذرا سلطان محمدی، فرانک حیاتی، علیرضا بهزادی صفحات 146-150
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات در پاتولوژی قانونی تعیین هویت در باقیمانده های اسکلتی است.در تشخیص هویت اولین قدم تعیین جنسیت است.زیرا بدینوسیله نیمی از جمعیت حذف میشود.لگن یکی از بهترین استخوانها است.این طرح با هدف تشخیص جنسیت با استفاده از کلیشه های رادیو گرافی لگن و اندازه گیری زایه ساب پوبیک انجام شده است.
  روش کار
  زاویه ساب پوبیک در رادیو گرافی دیجیتال قدامی خلفی استخوان لگن 200 فرد بالغ ایرانی شامل 100 مرد و 100 زن اندازه گیری شد و اطلاعات به دست امده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه22 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین زاویه ساب پوبیک در کل جمعیت 4/9118 درجه با انحراف معیار 22.09، در مردان 101.51درجه با انحراف معیار13.40 و در زنان 135.47درجه با انحراف معیار 13.40 بود. در این مطالعه زاویه بطور معنا داری در زنان بزرگتر و پهن تر از مردان بود (001/0p<). درکل جمعیت مورد مطالعه با در نظر گرفتن نقطه تمایز 115.92 درجه با حساسیت 91% و اختصاصیت 92% و دقت 91.5% می توان بین جنس زن و مرد افتراق داد.
  نتیجه گیری
  نتیجه میانگین زاویه در نژاد ایرانی با مطالعات دیگر متفاوت بود ولی مانند انها تفاوت معناداری بین مقدار زاویه در دو جنس زن و مرد بود و این معیار با دقت بالایی داشته و می تواند در تمایز جنس در تعیین هویت بقایای اسکلتی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: زاویه ساب پوبیک، تعیین هویت، جنس، گرافی لگن
|
 • Masud Rahmati Pages 1-7
  Background
  Prevalence of obesity among children and adolescent is increasing surprisingly. Overweight and obesity in early teens is associated with mortality from cardiovascular disease in adulthood. Obesity is related to systemic inflammation, high levels of pro-inflammatory cytokines and insulin tolerance which are directly related to metabolic diseases such diabetes mellitus and high blood pressure. Several reports demonstrated that various exercise trainings have beneficial effects on obesity and its complication. However fewer studies could be found that investigated the effect of Sprint Interval Training (SIT) on childhood obesity and serum levels of insulin and inflammatory cytokines.
  Methods
  In this Quasi-experimental study, thirty-two obese boys (BMI= 27) were randomly assigned to SIT (N=16) and control groups (C) (N=16). Training protocol consisted of 30s and 90s of all-out running that was performed 3 sessions per week for 8 weeks. Hormonal and inflammatory variables were measured by ELISA analysis. Data were analyzed using Independent sample t-test and Pearson correlation.
  Results
  After 8 weeks SIT, serum levels of TNF-α and insulin decreased significantly (P<0.001). Also BMI (P=0.010), total cholesterol (P<0.001) and body weight (P=0.020) respond to SIT decreased significantly but significant change in serum levels of HDL (P=0.500), LDL (P=0.170) and TG(P=0.600) wasn’t observed.
  Conclusion
  These results indicate that SIT has anti-inflammatory and protective effects on childhood obesity and probably we could use this exercise as a non-pharmacological method in treatment or prevention of obesity.
  Keywords: Obese Children, Insulin Resistance, Sprint Interval Training
 • Javad Karimi*, Behruz Ahmadiyan Pages 8-18
  Objectives
  The aim of the current study is to investigate the relationship of thought Action Fusion, experiential avoidance and responsibility with obsessive–compulsive Symptoms in nonclinical population.
  Method
  A sample of 200 students of Malayer University was selected through convenience sampling method and completed the following questionnaires: Thought Fusion Instrument (TFI), Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II), Responsibility Attitude Scale Obsessive-Compulsive Inventory-Revised. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis.
  Results
  Results from stepwise regression showed that thought Action Fusion, experiential avoidance and responsibility entered in the model as predictors. Predictors had different weights in predicting symptoms. Predictive equation is reported for obsessive-compulsive symptoms in students.
  Conclusion
  Based on the research results use of metacognitive therapy and acceptance and commitment therapy in the treatment of OCD is suggested.
  Keywords: obsessive, compulsive disorder, thought Action Fusion, experiential avoidance, responsibility
 • Kave Shokri* Pages 19-26
  Background
  Cardiac tumors are usually asymptomatic diseases. Considering the anatomic position of the heart, it is necessary to identify their nature before every aggressive intervention. The aim of this study was to compare the diagnostic performance of MRI and transthoracic echocardiography (TTE) assessment of cardiac masses.
  Methods
  In a cross-sectional survey from April 2010 to March 2013, twenty eight patients with suspected cardiac tumors, were evaluated with TTE and MRI. Collected data analyzed using MCSS 2007 and PASS 2008 software p<0.05 used for significance.
  Results
  The present study indicated that accurate diagnosis was made by MRI as 37.9% non-neoplastic lesions, 20.7% as benign tumors, 20.7% as malignant tumors and 3 cases of extra-cardiac lesions. In contrast, only in 8 patients with benign tumors the accurate diagnosis was made by TTE.
  Conclusion
  The present study indicated that MRI scanning in comparison to TTE is more efficacious for the evaluation of cardiac masses and can be considered as an appropriate test when they are suspected according to preliminary results of imaging studies.
  Keywords: Cardiac masses, Cardiac neoplasm, MRI, Echocardiography
 • Dr Saeed Nouri, Dr Mohammad Reza Sharif *, Dr Bardia Jamali, Dr Yunes Panahi Pages 27-34
  Background
  The control of parenchymal hemorrhage especially in liver parenchyma, despite surgical science progresses, is still one of the challenges surgeons face saving the patients’ lives and there is a research challenge between the researchers in this field to introduce a more effective method. This study aimed to compare the hemostatic effect of calcium sulfate and ferric sulfate on controlling the bleeding from liver parenchymal tissue.
  Methods
  In this animal model study 60 male wistar rats were used. A length of two cm and a depth of half a cm incision was made on each mouse’s liver and the hemostasis time was measured using calcium sulfate and ferric sulfate different concentrations (15%, 25%, and 50%). Finally, the obtained data were entered into SPSS software and analyzed using Kruskal-wallis test, Mann – Whitney, Kolmogorov – Smirnov and also Wilcoxon signed ranks test.
  Results
  In all groups we had complete hemostasis. The hemostasis time of calcium sulfate concentration groups was significantly less than that of the ferric sulfate group (p<0.01).
  Conclusion
  Calcium sulfate and ferric sulfate can control liver bleeding and both are effective hemostatic agents in controlling liver parenchymal tissue hemorrhage in an animal model.
  Keywords: Hemostasis, Calcium Sulfate, Ferric Sulfate, Liver
 • Majid Mahmoud Alilou, Mosayeb Yarmohammadi Vasel, Ahmad Bayat *, Seyed Esmaeel Hosseini Pages 35-45
  Background
  Nowadays psychological well-being is one of the important subjects in the studies of chronic diseases. Cardiovascular diseases are directly due to some wrong behaviors of people, their psychological traits, stress and anxiety. The aim of this study was to study and describe the psychological well-being components of heart patients referred to Ekbatan hospital of Hamedan.
  Methods
  Method of research is survey and its type is descriptive. 82 heart patients of Ekbatan hospital of Hamedan were selected with available sampling method. Subjects completed Ryff Psychological Well-Being Scale. The data was analyzed using SPSS-16, descriptive statistical methods and Manova method.
  Results
  Findings indicated that mean of psychological well-being in heart patients is 257.5 and mean of personal growth, purpose in life, environmental mastery, self-acceptance, autonomy and positive relations with others are 45.085, 44.866, 44.537, 45.33, 47.733 and 50.5, in order. Also, there was statistically significant difference between psychological well-being components in men and women (p< 0.05); while, there was no statistically significant difference between age and education in association with psychological well-being components (p> 0.05).
  Conclusion
  Psychological well-being of heart patients of Hamedan is relatively average or low. We can say that psychological well-being of these patients, in comparison with healthy people, is remarkably low. Psychological well-being of men and women patients was different, but considering age and education there was no difference in psychological well-being of heart patients. Thus, we cannot predict psychological well-being based on the basis of age and education.
  Keywords: Psychological Well, Being Components, Heart Patients
 • Saeideh Daryazadeh* Pages 46-55
  Background
  Infective diseases are one of the most important causes of life quality decrease and death in HIV/AIDS‏ ‏patients. The aim of this study was comparison of viral hepatitis B and C and tuberculosis simultaneous infections Prevalence of positive-HIV patients in incubation and AIDS phases and causes of death in Isfahan Behavioral Consultation Center during ten years (1999 to 2009).
  Methods
  In this cross-sectional study, Tuberculosis and viral hepatitis B and C simultaneous infections of positive-HIV patients in incubation and AIDS phases and causes of death in Isfahan Behavioral Consultation Center were investigated; they were selected by census method. Patient information was entered to SPSS version 19 software and data were analyzed via descriptive analytic statistical methods.
  Results
  Totally 116 (48.1%) of 241 patients had one or two disease hepatitis C and B and Tuberculosis (TB) that 18 patients (15.5%) were in AIDS phase. In incubation phase hepatitis C and in AIDS phase TB had the most frequency. 72 patients died that 18 patients (25%) were in AIDS phase. The most causes of death in patients, including 18.1% in incubation phase and 14% in AIDS phase, was AIDS (p≤ 0.001).
  Conclusion
  The most prevalent of simultaneous infective disease in incubation phase was hepatitis C and in AIDS phase was TB. Clearly simultaneous Hepatitis C and TB in AIDS phase had more prevalent. The most prevalent cause of death in incubation phase was drug intoxication and in AIDS phase was AIDS, but death due to AIDS had the most prevalent in both phases.
  Keywords: HIV, AIDS, Hepatitis, Tuberculosis
 • Abbas Fallah, Reza Gharakhanlou *, Masoud Soleimani, Shima Mojtahedi Pages 56-63
  Background
  MicroRNAs are non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional down regulation of genes and myogenesis. The purpose of this study was to investigate the effects of an acute bout of exhaustive resistance exercise on miR-206 expression in slow and fast twitch skeletal muscles in trained and untrained male wistar rats.
  Methods
  This experimental study was conducted with the animal model. 30 male wistar rats, were assigned in three groups: control (n=6), traind (n=12) and untrained (n=12). 48 h after the last training session in trained group(Resistance training included weight lifting up on a vertical ladder for 8 weeks), trained and untrained groups performed an acute exhaustive bout of resistance exercise and were sacrificed in a 4 time zone. Expression of miR-206 was measured by Real time – PCR technique. The differences between variables were determined by one way ANOVA method.
  Results
  statistical analysis by one-way ANOVA showed that between trained and untrained groups in FHL and Sol muscles there was a significant difference (p=0.05) statistically. Also in both groups expression of miR-206 in FHL muscle elevated and in Sol muscle decreased.
  Conclusion
  The findings showed that response of miR-206 to one bout resistance exercise with and without adaptation to training in fast and slow muscles is different.
  Keywords: miR_206_resistance training_resistance exercise_SOL_FHL_Real time – PCR
 • Majid Ahmadi, Kianoush Zahrakar, Reza Davarniya *, Mohsen Rezaiee Pages 64-75
  Background
  Most of the couple therapy interventions approaches are to decrease marital conflict and increase mental health among couples. The present research was conducted by the aim of investigating the effectiveness of Brief self-regulation couple therapy on couple burnout in couples of Saveh city.
  Methods
  The method was Quasi-Experimental and the design was pre-test Post-test and follow-up with control group. The sample of this research includes all the couples who visited counseling centers under supervision of the state welfare organization of Saveh (Aramesh, Mehregan &Yara) in the first half of 2013, and who agreed to the researcher's request for attending couple therapy sessions because of marital conflicts and problems. Using available sampling, 16 couples who attained the highest scores in Couple Burnout Questionnaire and were qualified to attend the sessions were chosen and were placed in two groups of experiment and control (each having 8 couples) by random replacement. For the purpose of gathering the data, Pains Couple Burnout Measure 1996 (CBM) was used that was filled as the pretest by both groups. Then, couples of the experiment group underwent a brief self-regulation couple therapy intervention for the duration of 8 sessions of one-hour by the sequence of one session per week, but the control group received no intervention and they were put in the waiting list. After finishing the treatment a post-test was taken by both groups and one month after the last therapy session, a follow-up test was taken by both groups. Data were analyzed by using SPSS18 and methods of descriptive statistics and mixed variance analysis.
  Results
  Results indicated that brief self-regulation couple therapy, significantly decreased couple burnout in couples, and the results have had enough consistency in the follow-up period, as well.
  Conclusion
  The present research's results showed that self-regulation couple therapy can be used as an intervention option in decreasing marital problems.
  Keywords: Brief Self, Regulation Couple Therapy, Couple Burnout, Couples
 • Chehreh Bargh Zahra Akbari, Azar Tol, Davoud Shojaeizadeh *, Kamal Aazam, Fatemeh Kia Pages 76-87
  Background
  Though, positive correlation and relationship between physical activity and maternal health, is proved, but, for a few reasons, physical activity declines during pregnancy. Some study suggests that self-efficacy is correlated with sustaining engagement in physical activity. The purpose of this study was to obtain physical activity level; self-efficacy and knowledge about benefits and safety during pregnancy among 205 pregnant women refer to health center of 22- region in capital Tehran.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted using a convenience sample of 205 pregnant women refer to health center.Tools of current study were self-reported questionnaire for assessing self-efficacy and knowledge about benefits and safety during pregnancy, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and demographics questionnaire. To assess statistical differences between groups, one-way analysis of variance & Chi-Square was conducted. Alpha level for statistical significance was set at 0.05 and data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences software Version 16.0 (SPSS).
  Results
  physical activity self-efficacy was significantly related to maternal education (p=0.047) and physical activity level (p=0.008). There is significant relationship between maternal physical activity level and their education (p=0.011) and job (p=0.015). There is not significant relationship between self-efficacy and age (p=0.363) and gestational status (p=0.954). Only 33.1% (n=68) of participants knew that activity would increase maternal energy level, 52.2% (n=107) perceived that exercise can prevent the risk of gestational diabetes, and just 25.9% (n=53) reported that a mother who is overweight is more likely to have an overweight child.
  Conclusion
  Results verified that education was important role in women’s information about health benefits and safety knowledge related to physical activity during pregnancy.
  Keywords: Self, efficacy, Physical activity, Pregnancy, Perceived benefits, Safety precautions
 • Dr Soheila Aminimoghaddam *, Rozhin Pahlevani, Dr Samira Saadat Joo Pages 88-92
  Background
  Endometriosis is one of a benign disease of female genital system, prevalence is 5-10 percent in reproductive age and the pelvis is the most common site for it, extra pelvic Endometriosis is much rare. Vaginal endometriosis is an uncommon and rare finding Between Extra pelvic one that its Prevalence is not clear. In this report we present a rare case of vaginal endometriosis and it`s treatment.Case Report: This report describes a 35 year-old woman with preumbilical, supra pubic pain and dysmenorrhea up to 10 years and also 6-years history of infertility, who did not receive any treatment during these years.Finally, by detection of necrotic mass in the posterior fornix of the vagina and probability of cervical myoma, laparoscopy and then laparotomy was performed and the mass was removed. Endometriosis has been reported by the pathologist.
  Conclusion
  Surgery is a choice of treatment in a person with history of infertility and Endometriosis. Awareness of this rare finding could provide preoperative detection and proper treatment. Thus taking a thorough history of the patient, performing an accurate examination and doing the essential Diagnostic procedures are mandatory.
  Keywords: Vaginal endometriosis, Laparotomy, Cervical myoma
 • Rahim Ahmadi *, Maryam Foroutan, Mina Alinavaz Pages 93-102
  Background
  Diabetes is among the common metabolic disorders in Iran. The aim of this study was to determine the individual characteristics, common clinical features and diet history in patients with type 1 or 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran.
  Methods
  This cross sectional retrospective study was conducted to investigate patients with type 1 or 2 diabetes referred to care centers during 2010-2012 in Eslamshahr and documentarily profiled. Individual questionnaire, food frequency questionnaire and face to face interview were used to collect the data. The data was analyzed using t- or Chi-square tests and ANOVA.
  Results
  The frequency of type 2 diabetes was significantly more than type 1 (p<0.01). The frequency of type 1 or 2 diabetes was higher in females than males (p<0.01). A family history of diabetes was observed in 64% and 82% of patients with type 1 or 2 diabetes, respectively. 47.8% of patients with type 1diabetes and 42.9% of patients with type 2diabetes reported a history of psychological problems and 27.5% of patients with type 1diabetes and 27.1% of patients with type 2 diabetes reported a history of negative life events. There was lower consumption of cereal food groups in diabetic patients than standard recommended orders (p<0.001).
  Conclusion
  Occurrence of diabetes was more common in females than males and of type 2 diabetes was more common than type 1 diabetes. Genetic background, familial history, diet and history of psychological problems were among the important causes associated with diabetes occurrence.
  Keywords: Type 1 diabetes_Type 2 diabetes_Individual characteristics_Clinical features_Diet_Eslamshahr
 • Sevil Hariri, Mohammad Nouri *, Mohammad, Reza Nahaei, Homayun Dolatkhah Pages 103-112
  Background
  Helicobacter pylori infection is one of the most important factors of peptic ulcer and other gastrointestinal disorders. Gastritis caused by H. pylori infection has a high prevalence and about 10 percent of people in their lifetime will suffer from gastritis patients. Some studies have shown an association between Helicobacter pylori and atherosclerosis that may exist. The studies showed that the presence of H. pylori in peptic ulcer gut leads to changes in lipid profile including cholesterol, triglycerides and lipoproteins are HDL-c and LDL-c. The purpose of this study was to evaluate the lipid profile in individuals infected and non-infected with H. pylori in the city of Tabriz is the measurement of total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol and LDL- cholesterol in patients with Helicobacter pylori infection as a standard golden disease progression of atherosclerosis and heart disease rate would be very useful vessel.
  Methods
  Patients admitted to the Clinic of Imam Reza Hospital Tabriz doctor gastrointestinal endoscopy, gastroscopy was performed. The patients were selected from a blood sample and two biopsies were taken from the pyloric antrum 3 cm remained. H. pylori infected and non -infected patients in both groups were classified. And among them, 58 people as groups or individuals infected with H. pylori infection and 58 healthy individuals who were infected as control group were randomly selected. Total cholesterol, triacylglycerol, HDL- cholesterol and LDL- cholesterol were measured by colorimetric method.
  Results
  In the group of H. pylori -infected individuals with active peptic ulcer rate, lipid profiles, including total cholesterol, triacylglycerol, LDL and HDL compared with the control group are statistically significant. (In all cases, p=0.0001).
  Conclusion
  Due to the heavy burden of cardiovascular disease health of the economy and the society make extensive studies conducted during the last decade and the risk factors that increase a person’s risk of heart coronary disease they have identified. H. pylori infection and gastrointestinal diseases abroad, especially vascular disorders (e.g. ischemia heart disease, the phenomenon of early Raynvrd, stroke ischemia) is connected. Many case studies - a witness reported a significant association between H. pylori positive and heart disease - cardiovascular and electrocardiographic changes ischemia that is independent of risk factors and socioeconomic factors cardiac vascular requirements.
  Keywords: Helicobacter pylori infection, coronary heart diseases, lipid profile, atherosclerosis
 • The prevalence and frequency of risk factors for sudden infant death syndrome (SIDS)
  Dr Maryam Tashvighi, Dr Mehdi Gholamzadeh Baees *, Mojtaba Miladi Nia, Dr Mohammad Reza Talaiyan Pages 113-120
  Background
  Sudden infant death syndrome or SIDS is an idiopathic syndrome that leads to sudden and unexpected death in infants aged less than one year (12 months). It is prevalence rate is 7.0 per 1,000 live births. This type of death is very bitter experience enormous sorrow for the family. Various risk factors have been identified for this idiopathic Syndrome (the parents, baby and infant sleep environment) have been identified. According to the statistics and detailed information regarding SIDS risk factors does not exist in Iran. This study aimed to identify risk factors for SIDS in infants and frequency and analysis was conducted in Qom.
  Methods
  In this cross-sectional study of 1021 infants health centers in Qom 1-12 months in 2014 to cluster random sampling were included. Data were collected by questionnaire in three parts SIDS risk factors related to parental characteristics (8 items), infants (9 items) and infant sleep environment (6 items).To determine reliability of this questionnaire, and we used Cronbach’s alpha method. The questionnaire’s reliability was determined as 0.83 through Cronbach’s alpha coefficient. After determining the frequency of risk factors, the results were analyzed by comparing with other studies. The obtained data were analyzed by descriptive and inferential statistics in SPSS 18 at significance level of less than 0.05.
  Results
  46 (4.5%) of mothers were younger than 21 years. 491 (48.1%) of infants were boys. Among the fathers, 92(9%) were smoking during pregnancy. The birth weight of 130 infants (12.7%) was less than 2.5 kg. 942 infants (92.3%) had shared bedroom (Co-Sleeping) and 346(35.7%) had shared bed (Bed-Sharing). Infant sleeping in prone (Prone position) and lateral positions (Side lying position) which are considered common risk factors were seen in 154 (15.1%) and 402(39/4%) infants, respectively.
  Conclusion
  SIDS risk factors were common. The results showed that the highest risk factor (92.3 %) has been shared bedroom. Increase awareness of parents to educate their families and physicians about risk factors and prevention is necessary. Due to differences some of the risk factors with other studies and the lack of accurate information about this syndrome, studies to identify risk factors and the incidence of SIDS in Iran and other parts of the world is recommended.
  Keywords: Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, Risk factors, Breastfeeding, Bed sharing
 • Amana Yousefi *, Forogh Sabzghabaii, Seyad Kamran Soltaniarabshahi, Seyed Morteza Tabatabaee Pages 121-127
  Background
  Patient satisfaction is an important parameter related to medical care quality. Although the evaluation is important, there is not any reliable and valid questionnaire for this measurement.
  Methods
  Study type was descriptive-analytic. The Patient |Satisfaction Questionnaire (PSQ) was translated. Some experts in medical education reviewed the translated copy and the required revision was made. The revised version was converted to English again. Content and face validity was accepted.
  Results
  Repeatability was 0.98 (CI: 0.97 – 0.99) with interclass correlation coefficient in one way random effect. Kronbach alpha coefficient was 0.98.
  Conclusion
  The PSQ is a valid and reliable method for evaluation of patients’ satisfaction from medical students.
  Keywords: Validity, Reliability, PSQ, Medical student
 • Nahid Rahimzadeh *, Sima Asllani, Rozita Hoseini, Ghazal Javadmoosavi, Seyed Arash Javadmoosavi Pages 128-133
  Background
  Urinary tract infections are very common diseases in children and E. coli is considered as the main cause of urinary tract infections. This study aimed to determine the prevalence of antibiotic-resistant microbial species in urinary tract infection of children between 1370-1391 due to increasing consumption and resistance antimicrobial agents that used commonly.
  Methods
  In this study, from 1992 to 2013, all patients with urinary tract infection between 2 month and under 15 years of age were enrolled.
  Results
  The age ranged from 2 months to 15 years with an average of 3.57 3.92 years. Escherichia coli (E. coli) was the most common uropathogen in 253 patients (73.4%), Klebsiella in 57 patients (24.8%) Pseudomonas in 9 patients (2.6%), Proteus in 7 patients (3%), Acinetobacter and Enterobacter each in 1 patient (0.3%) respectively. Most of the isolates were resistant to ampicillin (64.5%), and trimethoprim/sulfamethoxazole 61.5%). Most of the strains were susceptible to amikacin, nitrofurantoin and Ciprofloxacin (respective susceptibility rates, 90%, 84.5, and 72%). During this period, a significant decrease in sensitivity was observed for ampicillin, cefotaxime and nalidixic acid (p<0.001).
  Conclusion
  These data suggest that trimethoprim/sulfamethoxazole may no longer be used as empirical treatment for community-acquired UTI. In order to preserve the activity of fluoroquinolones for future years, alternatives such as nitrofurantoin should be considered
  Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infection, Antimicrobial resistance
 • Monir Nobahar, Mohammad Reza Razavi *, Farhad Malek, Raheb Ghorbani Pages 134-145
  Background
  Ventilator-Associated Pneumonia is the most important cause of mortality of nosocomial infections. Still incidence of ventilator-associated pneumonia and its related risk factors in routine nursing care in the intensive care unit has not been studied. The aim of this study was to determine the incidence of Ventilator-Associated in intensive care units and its relationship with risk factors.
  Methods
  This Descriptive-Analytical study conducted in the intensive care unit in Semnan educational hospitals. 35 patients were selected by convenience sampling. Inclusion criteria included of age over 18 years, connecting to mechanical ventilation for more than 48 hours, lack of pneumonia, no contraindications for oral rinse, without oral trauma, and having no contraindications to raise head of bed at least 30 degrees. Oral rinse was done with normal saline twice a day also for diagnosis of pneumonia, Modified Clinical Pneumonia Infection Score and for collecting patient’s data, questionnaire was used.
  Results
  Results showed that 13 (37/1%) patients developed ventilator-associated pneumonia. except of the use of antibiotics and underlying disease between risk factors and the incidence of ventilator-associated pneumonia was not significant relation.
  Conclusion
  In this study, a high incidence of Ventilator-Associated Pneumonia is observed. Use a disinfectant solution in oral rinse for reducing ventilator-associated pneumonia is necessary. Also rational administration and non-use of antibiotics for a long time in the intensive care unit and control of the underlying disease can be an effective action in reducing ventilator-associated pneumonia.
  Keywords: Hospital Infections, Ventilator, Associated Pneumonia, Risk Factors, Intensive Care Unit
 • Kamran Aghakhani, Azadeh Memarian, Foroozan Fares *, Rosita Hosseini, Sepehrdad Khalatbari Pages 146-150
  Backgrounds
  One of problem in forensic pathology is identification of skeletonized remainders. The first step in determination of sex as it immediately excludes approximately half of population. To this regard pelvic is one of the best bones. This study aims to distinguish between man and women by use of anteroposterior pelvic x-ray and measurement of subpubic angles.
  Methods
  Subpubic angle was measured in the anteroposterior pelvic radiographs of 200 Iranian adults (100 men and 100 woman). Data were analyzed through SPSS v. 22.
  Results
  The overall mean (SD) of subpubic angle was 118. 49±22. 09. The mean (SD) sub pubic angle in men was101. 51±13. 40 and in women 135. 47±13. 40. In this study there was significant relation between means of subpubic angle in men and women، which is significant wider and larger in women (p<0. 001). In this study demarking point was 115. 92 degrees with accuracy of 91. 5%, sensitivity 91% and specificity 92%.
  Conclusion
  Mean of subpubic angle is different from other population but there is a significant difference in the subpubic angle between men and women, and due to its high accuracy، and subpubic angle it could be used in gender identification of skeletal remainders.
  Keywords: Subpubic angle, Identification, Gender, Pelvic radiography