فهرست مطالب

فناوری آموزش و یادگیری - پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 1-6
 • منیره موحدی، محمدصادق اسماعیلی فر، نادیا غلامی پور صفحات 7-22
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودکارآمدی درس ریاضی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان قائم شهر انجام گرفت. جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان قائم شهر در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 6263 نفر که در 42 مدرسه مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از میان مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مدرسه و در آن دو کلاس پایه دوم به روش تصادفی ساده به عنوان گروه های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه خودکارآمدی ماتیاس جروسلم و رالف شوارز و نظامی بود که جهت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. ابتدا از دانش آموزان پیش آزمون گرفته شد و سپس، محتوای درسی در طول نیمه اول سال تحصیلی و طی 8 هفته در کنار استفاده از شبکه اجتماعی و همچنین به روش سنتی به ترتیب برای کلاس های گروه آزمایش و کنترل ارائه گردید. پس از آموزش، هر دو گروه ازنظر میزان خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون پیگیری دو ماه از آموزش به عمل آمد. تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق با استفاده از اندازه گیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در خودکارآمدی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد (P≥./001). گروه آزمایش بعد از دو ماه پس از آموزش برتری خود را حفظ کردند. نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر مثبت استفاده از یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودکارآمدی بود.
  کلیدواژگان: یادگیری تلفیقی، شبکه های اجتماعی، خودکارآمدی، آموزش ریاضی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اسماعیل زارعی زوارکی، حمیدرضا قربانی صفحات 23-36
  این پژوهش باهدف تعیین میزان تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان صورت پذیرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسی در رده سنی 14 تا 18 سال آموزشگاه های زبان انگلیسی شهرستان ساری بوده است. حجم نمونه برای این پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش، 30 نفر درنظرگرفته شده است. 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر نیز در گروه آزمایش حضور داشتند. انتخاب این حجم نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند بوده است. به دانش آموزان گروه آزمایش از طریق روش های آموزش معمولی و شبکه اجتماعی مجازی اسکایپ و به دانش آموزان گروه کنترل به صورت روش های آموزشی معمولی و بدون استفاده از شبکه اجتماعی مجازی آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات از سوالات استاندارد کتاب مربوطه استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش های استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیری، آزمون لوین، تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که آموزش از طریق شبکه اجتماعی مجازی اسکایپ بر میزان یادگیری سه مهارت شنیداری، گفتاری و درک مطلب دانش آموزان تاثیر مثبت داشته است و درواقع نتایج حاصله وجود تفاوت معنی داری را در استفاده از شبکه اجتماعی مجازی نسبت به آموزش از طریق روش های سنتی و معمول در یادگیری این سه مهارت زبانی تایید کرد؛ اما در خصوص تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر مهارت نوشتاری دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. درمجموع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر میزان یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تاثیر معنی داری داشته است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، اسکایپ، یادگیری غنی شده مبتنی بر وب، یادگیری زبان انگلیسی، مهارت های اصلی زبان انگلیسی
 • آزاد الله کرمی، حجت الله الماسی صفحات 37-55
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه قابلیت های وایبر و واتس آپ در آموزش و یادگیری از دیدگاه دانشجویان کاربر بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری کلیه دانشجویان کاربر وایبر و واتس آپ دانشگاه پیام نور شهریار در سال 94-1393 بودند. از این جامعه آماری در بخش کیفی 13 نفر و در بخش کمی 143 نفر از دانشجویان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات و جهت بررسی سوالات از مصاحبه نیمه ساختار یافته و آزمون محقق ساخته استفاده شد، براساس مبانی نظری، پیشینه تجربی و مصاحبه با متخصصان مولفه های تشکیل و مدیرت گروه، چند رسانه ای بودن، جذابیت آموزشی، امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 29 سوال تهیه شد. یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان قابلیت تشکیل و مدیریت گروه برنامه وایبر را متوسط، و قابلیت های چند رسانه ای بودن و سهولت نصب و اجرا را مطلوب ارزیابی می کنند، آن ها همچنین وضعیت جذابیت آموزشی و امنیت و اعتبار وایبر را ضعیف می دانند. همچنین دانشجویان وضعیت متغیر جذابیت آموزشی واتس آپ را ضعیف، ولی وضعیت دیگر متغیرها را مطلوب ارزیابی می کنند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد دو برنامه در متغیرهای چند رسانه ای بودن و جذابیت آموزشی با هم تفاوت آماری معناداری ندارند، ولی تفاوت آن ها در متغیرهای تشکیل و مدیریت گروه، امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا معنادار می باشد. پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت برنامه های پیام رسان موبایل در محیط های یادگیری نرم افزارهای مناسب با در نظر گرفتن استانداردها و اصول طراحی آموزشی تهیه و به صورت هدفمند در محیط های یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، برنامه های پیام رسان، وایبر و واتس آپ
 • صدیقه کاظمی، نجمه صولتی، مریم طالب دوست صفحات 57-68
  هدف اصلی این پژوهش آشنایی با وضعیت موجود و میزان و نحوه استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مشهد از شبکه های اجتماعی مجازی بود. جامعه آماری، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد بوده و نمونه 230 دانشجوی دوره کارشناسی در گروه های مختلف آموزشی در پردیس شهید هاشمی نژاد است که از طریق جدول حجم نمونه مورگان و متناسب با حجم جامعه انتخاب شده اند. این تحقیق از نوع توصیفی است با هدف دستیابی به میزان و نحوه استفاده افراد از شبکه های اجتماعی مجازی که به روش پیمایشی اجرا گردیده و از نظر جمع آوری اطلاعات روش کمی-کیفی مدنظر بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی پرسشنامه از طریق تحلیل محتوا و اعتبار آن از طریق باز آزمایی به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان داد 4/67% پاسخ دهندگان بیان کرده اند که رایگان بودن شبکه های مجازی باعث ماندگاری آن ها در این شبکه ها می شود. 30% از دانشجویان صرفا در یک شبکه اجتماعی، 20% در دو و 16% در سه شبکه عضویت دارند. هدف عمده استفاده از شبکه های اجتماعی نیز به ترتیب اولویت در نمونه موردبررسی 51% پر کردن اوقات فراغت، 13% تبادل اطلاعات، 9% برقراری ارتباط با دیگران و 2% به پیشنهاد عضویت دوستان بوده است. بر اساس این یافته ها توجه به شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای یادگیری و کسب شایستگی های لازم معلمی باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی رسمی، برنامه درسی غیررسمی
 • مرجان کیان، نیما یعقوبی ملال، نصرت ریاحی نیا صفحات 69-88
  هدف این پژوهش بررسی نحوه شناخت، درک و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی عمومی در بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی 93-92 است که به شیوه نمونه گیری تصادفی، تعداد 120 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که 6 مقوله مربوط به شبکه های اجتماعی مجازی را بررسی کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون های من-ویتنی یو و خی دو از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که فیس بوک محبوب ترین شبکه اجتماعی مجازی در بین 86% دانشجویان است. میزان حساب های کنترل شده و کنترل نشده به طورکلی تقریبا برابر است اما آزمون خی دو نشان داد که حساب های کنترل شده دانشجویان دختر به طور معناداری بیشتر از حساب های کنترل شده دانشجویان پسر است. هدف اصلی اکثر دانشجویان در پیوستن به این شبکه ها، تفریح و سرگرمی است. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.دانشجویان از امکانات و ویژگی های منحصربه فردی که این شبکه ها دارند بی اطلاع هستند یا تمایلی به استفاده از آن ها ندارند. منفی ترین اثر ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی صرف زمان زیاد در این شبکه ها است که می تواند به روند تحصیلی آن ها آسیب برساند. اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن می تواند علاوه بر جلوگیری از رکود تحصیلی در بهره گیری بهتر از این شبکه ها کمک کند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، گوگل پلاس، توییتر
 • فریده حمیدی، مجید مهدیه نجف آبادی، ثمانه نمازیان نجف آبادی صفحات 89-106
  اهمال کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می تواند ایجاد اهمال کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه شهر نجف آباد در سال تحصیلی 94-1393 بود؛ که به روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای یک دبیرستان انتخاب گردید حجم نمونه برابر 124 دانش آموز بود. ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنت یانگ و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سواری است. داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت 52/0= r برقرار است (P≤0.01) و اعتیاد به اینترنت 9/26 درصد واریانس اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می نماید. در دانش آموزان غیر معتاد به اینترنت این ضریب همبستگی به 46/0= r کاهش می یابد (P≤0.01). پس به طور گروهی می توان گفت که وابستگی به اینترنت پیش بینی کننده خوبی برای اهمال کاری تحصیلی می تواند باشد و در دانش آموزان غیر معتاد به اینترنت این پیش بینی ضعیف تر است بدین معنی وابستگی کمتر به اینترنت خطر اهمال کاری را بیشتر کاهش می دهد. از نتایج حاصل می توان به لزوم انجام راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با وابستگی به اینترنت پی برد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، اعتیاد به اینترنت، دانش آموزان متوسطه
 • صفحات 107-108
|
 • Monireh Movahedi, Mohammad Sadegh Esmaeilifar, Nadiya Gholamipour Pages 7-22
  The present study was conducted to investigate the effect of Blended learning-Based Social Networks on female second-year high school students’ self-efficacy in math in Gha’emshahr. The population of study consisted of 6263 female second-year high school students in Gha’emshahr. They were studying in 42 schools in 93-94 school year. Out of schools with ICT facilities, one school was randomly selected, then two second grade classes were selected as experimental and control groups. Matius et al’s Self-efficacy questionnaire was used to gather required information on self-efficacy. It was used as a pre-test, survey and post-test instrument in both control and experimental group. First pre-test was administered. Then, during 8 weeks of first term of school year, educational contents were taught using social networks and traditional methods for experimental and control groups, respectively. After training, both groups were assessed in terms of their self-efficacy. Survey test was administered two months after training. Using frequent assessments, the results revealed that there was a significance difference in the self-efficacy of experimental and control groups (P≥./001). Experimental group continued their superiority in self-efficacy two months after training. Research results demonstrated the positive effect of Blended learning-Based Social Networks on self-efficacy.
  Keywords: Blended Learning, Social Networks, self, efficacy, Mathematics Education, ICT
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki, Hamidreza Ghorbani Pages 23-36
  This research occurred to determine the effect of virtual social networks usage on the student's English language learning. The method of research is Quasi-experimental and the pre-test and post-test with the control group was used. The research community includes all English language students between 14-18 years old of Sari English language institutes. The sample size of this research is 30 students. We divided them in two groups. There were 15 students in control group and 15 students in experimental group. The selection of this sample size was done by purposive sampling. We taught to experimental group by using Skype as a virtual social network and taught to control group commonly and without virtual social network. We used the standard questions of Interchange book for collecting the information. The experts have confirmed the validity and its reliability has been proved by the applying of test-retest method. To evaluate the research hypothesis the multivariate analysis of covariance has been used. This research finding showed that teaching by virtual social networks has a considerable positive effect on three language skills: listening, speaking and reading. As the tests have been conducted, the experimental group students achieved better scores. However, there was not any significant difference about the effect of virtual social networks on writing skill. Generally, using of virtual social network has a significant effect on student's English language learning.
  Keywords: Virtual Social Networks, Skype, Web Based Enrichment Learning, English Language Learning, English Language Skills
 • Azad Allah Karami, Hojattollah Almasi Pages 37-55
  The purpose of present study was to investigate and compare Viber and WhatsApp capabilities in teaching and learning from university students’ point of view. Combined research method was used and the population of study consisted of all university students users of Viber and WhatsApp at Shahreyar Payamenoor University in 1393-94. Out of this population, 13 and 143 university students were selected randomly for qualitative and quantitative sections, respectively. Semi-structured interview and researcher made test were used to gather required information and to investigate the research questions. Based on theoretical principles, empirical literature, and interview with specialists in forming and managing group components, using multimedia, educational attractiveness, security and creditability, feasibility of installing and administration, researcher made questionnaire consisted of 29 items. Research findings revealed that from students’ point of view group, formation and management capability of Viber was average and its multimedia, installing and administration feasibility was desirable. They also stated that educational attractiveness, security and creditability of Viber were weak. University students also asserted that educational attractiveness of WhatsApp was weak but its other variables were desirable. In addition, the results of multi variable variance analysis indicated no statistically significant difference between two programs in terms of being multimedia program and educational attractiveness. However, there was significant difference in-group formation and management, security and creditability, installation and administration feasibility variables of two programs. With regard to the importance of mobile messenger programs in learning settings, appropriate software should be designed based on the principles and standards of educational planning and should be incorporated into learning milieus.
  Keywords: higher education, Messenger Programs, Viber, WhatsApp
 • Sedigheh Kazemi, Najmeh Soulati, Maryam Talebdoost Pages 57-68
  The main purpose of the present study was to identify the existing status on the amount and method of using virtual social networks among Farhangian instructors and university students. The population of this study consisted of university students at Shahid Hasheminezhad Pardis Farhangian University of different fields. For the sample of this study, 230 freshman undergraduate students were selected using Morgan sample size table according to the comprehensive population size. This study is descriptive research in order to determine the amount and method of using virtual social networks through survey. Qualitative-quantitative method was used collect data. Researcher made questionnaire was used to obtain required information. Its validity was confirmed using content analysis and its reliability was computed using test retest. Research finding revealed that 67/4 percent of respondents stated that free use of virtual social networks has made them to continue using these networks. Out of subjects 30%, 20 % and 16% of them were members of one, two and three social networks, respectively. The main purpose of using social networks in the studied sample was spending free time (51%), information exchange (13%), communication (9%), and friends’ recommendation (2%). Based on these findings, social networks as body for learning and acquiring essential merits should be taken into consideration by curriculum planners and designers.
  Keywords: Virtual Social Networks, Students, Teachers of Farhangian University, Formal Curriculum, the Informal Curriculum
 • Marjan Kian, Nima Yaghoubi Malal, Nosrat Riyaheeniya Pages 69-88
  The purpose of the present study is to investigate how graduate students recognize, perceive and use public virtual social networks. The method of this research is descriptive using survey. The population consisted of all graduate students at Tehran Kharazmi University in 1392-93 school year. For the purpose of this study, 120 students were selected using random sampling. Research instrument is a researcher made questionnaire. It investigates six issues concerning virtual social networks. Gathered data were analyzed using Mann- Whitney U and Chi-square tests, with SPSS software (version 20). Findings indicated that Facebook was the most popular virtual social network (86%). The controlled and uncontrolled general accounts were approximately equal but Chi-square test showed that females’ controlled accounts were significantly more than male students’ controlled accounts. The main goal of most students joining these networks was recreation and entertainment. There was no significant difference between male and female students on use of virtual social networks. Students were unaware of features and unique characteristics of these networks or they were unwilling to use these properties. The most negative effect of virtual social networks is spending so much time in these networks that could harm their educational process. Providing information on the use of virtual social networks and their various works can prevent decrease in academic success and promote better use of these networks as well.
  Keywords: Virtual Social Networks, Facebook, Google+, Twitter
 • Farideh Hamidi, Majid Mahdiyeh Nejafabadi, Samaneh Namaziyan Nejafabadi Pages 89-106
  Academic procrastination is one of the barriers to academic success and educational objectives. On the one hand, computers and internet as essential tools facilitate people’s life; on the other hand, they bring about new dangers and problems. One of these dangers can be ignoring academic success. The aim of the present study is to probe the relationship between internet addiction and academic procrastination among secondary school students. This research is a descriptive correlative study. The population of the study consisted of all secondary students of Najafabad city in 1393-94 school year. Using one-step cluster sampling one secondary school was selected. The sample included 124 students. Yang’s Internet Addiction Questionnaire and Savari’s Academic Procrastination Questionnaire were used as research instruments. Data were analyzed using Pearson correlation and Linear Regression. Results indicated that there is a positive relationship between internet addiction and academic procrastination (r=. /52, p≤. /01). Internet addiction predicts 26/9 percent of variance in academic procrastination. Among students non-addicted to internet the correlation reduced to r=./46 (P≤./01). In general, it can be concluded that internet dependence can be a strong predictor of academic procrastination. This prediction is weaker among non-addicted students. On the other hand, less internet dependence decreases procrastination. Based on obtained results, the need for implementing strategies to prevent and cope with internet dependence is inferred.
  Keywords: Academic Procrastination, Internet Addiction, Secondary Students