فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمد حسن احرامپوش، احمد زارع مهرجردی، محمد تقی قانعیان، احسان ابویی مهریزی، محمدحسین ساقی صفحات 475-484
  زمینه و هدف
  استفاده از شاخص های کیفی در مدیریت منابع آب به عنوان یک ابزار مدیریتی قوی برای تصمیم گیری های مربوطه توصیه گردیده است. با توجه به اهمیت دریاچه سد مخزنی شیرین دره که بخش مهمی از آب آشامیدنی شهرستان بجنورد را تامین می نماید، این مطالعه با هدف ارزیابی کیفی آب این دریاچه و تعیین روند تغذیه گرایی دریاچه در سال 92 صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی مقطعی- تحلیلی می باشد، که با نمونه برداری در طول 12 ماه سال 1392 از 7 ایستگاه انجام گرفت و پارامترهای کیفی اندازه گیری شده شامل: pH DO،BOD،TS،، نیترات، فسفات، دما، کدورت و کلیفرمهای مدفوعی بوده است. داده ها با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  براساس شاخص NSFWQI در بین ایستگاه های مورد مطالعه در طی یک سال بهترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره 4 با امتیاز 69 می باشد و بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره 1 با امتیاز 65 می باشد. بر اساس ماه بهترین کیفیت مربوط به ماه بهمن و دی با امتیاز 70 می باشد و بدترین کیفیت مربوط به تیر ماه با امتیاز 60 می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج شاخصNSFWQI نشان داد که آب موجود در سد مخزنی شیرین دره در ماه های سرد سال کیفیت مناسبتری نسبت به ماه های گرم سال جهت تامین آب شرب برای شهر دارا می باشد.
  کلیدواژگان: سد مخزنی بجنورد، کیفیت آب، شاخص کیفی
 • سید حمید حسینی، اصغر تنومند، رضوان رجب زاده، محمد احمدپور صفحات 485-494
  زمینه و هدف
  بروسلوزیس یک عفونت باکتریایی است که از گاوها، گوسفندان و بزهای آلوده به انسان انتقال می یابد و در اغلب نقاط دنیا بخصوص در کشورهای در حال توسعه از لحاظ بهداشت عمومی و تاثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی جامعه دارای اهمیت زیادی است و به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای مشترک انسان و دام در ایران مطرح می باشد. با توجه به خصوصیات جغرافیایی و شغلی در شهرستان بانه، این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در این شهرستان انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی-تحلیلی بود که بر روی پرونده های افراد مبتلا به بروسلوزیس ازابتدای سال 1390 تا 1391 انجام شد. داده ها از طریق اطلاعات موجود در مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه های خصوصی و مطب ها جمع آوری گردید و پس از وارد کردن داده ها در کامپیوتر توسط نرم افزارSPSS19 و شاخصهای آماری توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار P-value کمتر از 05/0 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران محتمل و قطعی بروسلوزیس گزارش شده در طی سالهای91-1390 برابر 135 نفر بوده است که بطور متوسط میزان شیوع در هرسال 2/48در صدهزار بود. 52 درصد موارد مرد بودند. محل زندگی 9/85 درصد مبتلایان در روستا بود. شغل 4/50 درصد از مبتلایان دامداری بود. بیشترین موارد مشاهده شده در فصل بهار و ماه خرداد بود. بین محل سکونت افراد مبتلا و میزان ابتلا رابطه ی معنی دار آماری وجود داشت اما بین جنس افراد مبتلا و بیماری آنها رابطه معنی دار آماری وجود نداشت (05/0>P)
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سالانه این بیماری در شهرستان بانه نسبتا بالا می باشد لذا توجه بیشتر مسئولین را می طلبد که در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری برنامه ریزی دقیق انجام دهند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بروسلوزیس، بروز
 • لیدا افتخاری وش، صفر فرج نیا، شهین نجار پیرایه، اصغر تنومند صفحات 495-507
  زمینه و هدف
  اگزوتوکسین A فاکتور مهم در بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا بوده و خنثی سازی آن در مبارزه با عفونتهای ناشی از آن کمک کننده خواهد بود. بنابراین در این مطالعه بهینه سازی تولید و تخلیص اگزوتوکسین A (دومین I،II) و ارزیابی اولیه آن بعنوان کاندید واکسن مورد بررسی قرار گرفنه است.
  مواد و روش کار
  بعد از استخراج DNA از سودوموناس آئروژینوزای سویه PAO1 و تکثیر با PCR، قطعه ژنی مورد نظر با اتصال به ناقل Pet22b به Escherichia coli BL21 (E.coli) منتقل و بیان آن با روش SDS-Page بررسی گردید و پروتئین نوترکیب با روش افینیتی کروماتوگرافی تخلیص شد. واکنش آنتی ژنیک آن با آنتی بادی ضد اگزوتوکسین A و سرم بیماران مبتلا به عفونت سودوموناس آئروژینوزا با روش وسترن بلاتینگ بررسی گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه قطعه ژنی اگزوتوکسین A (دومین I،II) سودوموناس آئروژینوزا با اندازه bp 1212 در ژل الکتروفورزمحصول PCR مشاهده گردید که مقایسه توالی ژن کلون شده با توالی ژن اگزوتوکسین سودوموناس آئروژینوزای سویه PAO1، صحت توالی را تایید کرد. بیان در E. coli BL21 باعث تولید پروتئین مورد نظر با اندازه تقریبی KD45 گردید. بیان در شرایط مختلف نشان داد القای 4 ساعت با نیم میلی مولارIPTG در دمایC ̊ 28 بهترین شرایط تولید پروتئین با غلظت بالا بود. نتایج نشان داد این پروتئین در وسترن بلاتینگ با آنتی بادی ضد اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزای و سرم بیماران مبتلا به عفونت سودوموناس بخوبی واکنش نشان داد.
  نتیجه گیری
  سیستم استفاده شده سیستم مناسبی برای تولید اگزوتوکسین A (دومین I،II) نوترکیب است و می تواند برای تولید این پروتئین در مقیاس بالا مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، کاندید واکسن، اگزوتوکسین A، واکسن نوترکیب
 • حسن پاهنگ، مهدی جلالی، محمد رضا نیک روش صفحات 509-517
  زمینه و هدف
  مطالعات اپیدمیولوژی نشان می دهد استعمال سیگار در دروه بارداری و شیردهی با عوارضی از قبیل کاهش رشد نوزادان، نقایص تکاملی ارگان ها همراه است. نیکوتین مهمترین ماده سیگار است که از سد جفتی می گذرد و از طریق شیر نیز به بدن نوزاد راه می یابد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نیکوتین مادری بر هیستولوژی کلیه و بیان زنجیره لامینین آلفا 5 ماتریکس خارج سلولی کلیه در نوزادان آنها می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه از 18 سر موش ماده باردار استفاده شد که از روز ششم بارداری به سه گروه مساوی تقسیم شدند و به موشهای گروه آزمون نیکوتینی بارداری mg/kg/day3 نیکوتین از روز ششم بارداری تا زایمان و به موشهای گروه نیکوتینی شیردهی همین دوز نیکوتین از روز اول زایمان تا پایان دوره شیردهی به صورت داخل صفاقی تزریق شد و گروه کنترل با روش مشابه دوز مساوی نرمال سالین دریافت کردند. در اولین روز زایمان و روز بیستم پس از آن شدت و میزان بیان ژن لامینین آلفا 5 به ترتیب با مطالعات ایمونوهیستوشیمی ((IHC و واکنش زنجیره ای پلیمراز ((RT-PCRروی بافت کلیه آنها انجام شد. نتایج با آزمون ANOVA وکروسکال والیس وآنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند.
  یافته ها
  طبق نتایج آزمون ایمونوهیستوشیمی نیکوتین مادری در زمان بارداری علاوه بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی شدت لامینین آلفا 5 را به طور معنی داری در ماتریکس گلومرول کاهش می دهد (05/0p<) و نتایج RT-PCRنیز کاهش بیان آن را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف نیکوتین در دوران بارداری بر پروتئین های ماتریکس خارج سلولی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: نیکوتین، لامینین، کلیه، ماتریکس خارج سلولی
 • بهرام پورسیدی، محمد رضا بذرافشانی، سمیه راستین نیا، فاطمه السادات حسینی صفحات 519-526
  زمینه و هدف
  وجود تکثیر ژن HER2 جهت پیش بینی وضعیت و انتخاب درمان، در بیماران مبتلا به سرطان پستان، تعیین کننده است. آنالیز تکثیر ژن Her-2 با استفاده از روش MLPA که روش جدید در بررسی های بالینی می باشد، انجام گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی، تعداد 60 بیمار مبتلا به سرطان سینه را که در بیمارستان افضلی پور کرمان، جراحی شدند، از نظر مضاعف شدگی HER2 به روش MLPA مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS21 و آزمون کای دو آنالیز شد. در این مطالعه، 05/0P value < معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  از 60 نمونه مورد مطالعه، در (7/36%) 22 نمونه مضاعف شدگی HER2 مشاهده شد. در این مطالعه ارتباط معنا داری بین مثبت شدن مضاعف شدگی HER2 و درگیری غدد لنفاوی دیده شد (001/0>P value). اندازه تومور با مضاعف شدگی HER2 ارتباط معنادارنشان داد (036/0P value=). همچنین تمامی بیماران دارای مضاعف شدگی ژن HER2 در مرحله 3 بیماری قرار داشتند (001/0>P value).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، می توان به این نتیجه رسید که استفاده از روش MLPA برای تعیین مضاعف شدگی ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به سرطان پستان می تواند به تشخیص سریع و به موقع بیماران، در نتیجه شروع درمان مناسب کمک کند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مضاعف شدگی ژن HER2، neu، MLPA
 • مهدی حارث آبادی، سید حسن سید شریفی، محسن یعقوبی صفحات 527-536
  زمینه و هدف
  نظریه ی هوش هیجانی دیدگاهی تازه در مورد پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و در پی آن پیشگیری از ایجاد اختلالات جسمانی و روانی است. با توجه به اینکه هوش هیجانی توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای محیطی به ویژه فرسودگی شغلی افزایش می دهد، از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های آموزشی بجنورد در سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که به صورت مقطعی و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، بر روی 110 نفر از پرستاران انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن استفاده شد. داده های جمع آوری شده، در نرم افزار SPSS 20، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین هوش هیجانی و خستگی هیجانی (001/0p=) و مسخ شخصیت (001/0 p=) ارتباطی معنی دار در جهت معکوس وجود داشت (11/0r= -). بین هوش هیجانی و کفایت شخصی ارتباط معنادار آماری یافت نشد (12/0r=- و 31/0 p=). علاوه بر این هوش هیجانی بین مردان و زنان (024/0p=) و میزان آن در گروه های سنی مختلف (009/0p=) اختلاف معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه ی معنی دار آماری بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی و بر اساس مدل پیش بینی کننده ی هوش هیجانی در پیشگیری از فرسودگی شغلی، می توان به برگزاری آموزش های ضمن خدمت هوش هیجانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی مبادرت ورزید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، پرستاران
 • سید کاوه حجت، سید اسماعیل حاتمی، مینا نوروزی خلیلی، سرور کاظمی، مهسا دانش، آرزو صمدی بیله سوار، جواهر نقدی پور، مریم کامکار خبوشان، همتا انصاری صفحات 537-550
  زمینه و هدف
  خودکشی یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان است و به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی برای بسیاری از کشورها در نظر گرفته شده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های دموگرافیک اقدام کنندگان به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان می باشد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. نمونه مورد بررسی کلیه مراجعین به مرکز اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد در سال 1393 را شامل می شود که به تشخیص روانپزشک اقدام به خودکشی کرده بودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 281 نفر مورد بررسی قرارگرفتند. 2/35% این افراد مرد و 8/64% زن بودند. میانگین سنی افراد مورد بررسی 07/9±24 سال بود بین متغیرهای جنسیت، تاهل و گروه های سنی با علت اقدام به خودکشی از نظر آماری رابطه معنی دار مشاهده شد بیشترین روش مورد استفاده برای اقدام به خودکشی خوردن قرص بود و شایع ترین داروهای مورد استفاده بنزودیازپین ها می باشد مشاجره با همسر یا خانواده به عنوان شایع ترین دلیل ذکر شده توسط بیماران برای اقدام به خودکشی بود.
  نتیجه گیری
  لازم است در سیاست گذاری های کشور به موضوع دسترسی بالای افراد جامعه به داروهای مختلف توجه بیشتری شود، همچنین از طریق رسانه ها و رابطین بهداشت در مورد مدیریت و کنترل میزان داروها در هر منزل اطلاع رسانی و آموزش داده شود تا دسترسی افراد پرخطر به داروهای خطرناک وکشنده کمتر اتفاق بیافتد.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، داروها، روش اقدام به خودکشی
 • ابوالفضل حسن بیکی، عباس رضایی، حسین معصوم بیگی، هوشیار حسینی صفحات 551-560
  زمینه و هدف
  حضور میکروارگانیسم های مختلف بویژه پاتوژن های انسانی در آب آشامیدنی مشکلات بهداشتی فراوانی را برای انسان ایجاد می نماید. به همین علت گندزدایی آب همواره یکی از اصلی ترین مراحل تصفیه آب آشامیدنی می باشد. باکتری اشرشیاکلی به عنوان شاخصی مناسب در تعیین کیفیت میکروبی آب و انجام گندزدایی مناسب شناخته شده است. فرآیندهای الکتروشیمیایی از جمله روش های توانمند در حذف آلاینده ها می باشند که توجه زیادی بویژه در حذف آلاینده های میکروبی به خود جلب کرده اند که این امر به دلیل اثرات زیست محیطی اندک، سهولت استفاده و هزینه نسبی پایین آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد سلول الکتروشیمیایی با پیکربندی دو قطبی در حذف باکتری اشرشیاکلی از آب و نیز بررسی اثر پارامترهای مختلف بر کارآیی آن می باشد.
  مواد و روش کار
  پس از ساخت راکتور کشت خالص باکتری اشرشیاکلی، کارایی فرآیند در حذف باکتری اشرشیاکلی تحت تاثیر پارامترهای دانسیته جریان، حمایت کننده الکترولیتی و جمعیت اولیه باکتری مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بهترین کارآیی سیستم در دانسیته جریان mA/cm26، غلظت 25/0 گرم بر لیتر NaCl و Na2SO4به عنوان حمایت کننده الکترولیتی و جمعیت باکتریایی cfu/ml 100 حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  با افزایش دانسیته جریان تا میزان mA/cm26، راندمان حذف باکتری به مقدار چشمگیری افزایش می یافت. در مرحله بررسی اثر نوع و غلظت حمایت کننده الکترولیتی، با افزایش غلظت NaCl تا حدی مشخص، کارآیی حذف اشرشیاکلی افزایش قابل توجهی نشان داد، اما چنین پدیده ای در مورد Na2SO4 مشاهده نگردید. با افزایش جمعیت اولیه باکتری اشرشیاکلی، به مدت زمان بیشتری برای رسیدن به حذف کامل این باکتری نیاز است.
  کلیدواژگان: الکتروشیمی، اشرشیاکلی، دو قطبی، آب آلوده
 • سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده، حسین جاجرمی، کوروش ارزمانی، داوود رباط سرپوشی، محمد احمد پور، زهرا مرزی، هاشم حشمتی صفحات 561-572
  زمینه و هدف
  بیماری سالک در 88 کشور جهان آندمیک است و 350 میلیون نفر در جهان در معرض خطر این بیماری قرار دارند با توجه به اهمیت آموزش جمعیت های بزرگ، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در خانواده های تحت پوشش رابطین سلامت شهر جاجرم انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی 60 رابط بهداشتی و 120 سرپرست خانوار ساکن در شهر جاجرم در سال 1392 به روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. مداخله آموزشی با استفاده از مدل طراحی شده بزنف بر روی رابطین صورت گرفت و تاثیر مداخله بر روی سرپرست خانوارها از طریق جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS16 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل، تی زوج، من ویتنی، کای اسکوئر و ویلکاکسون) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات مربوط به آگاهی، نگرش، قصد رفتار، عوامل قادر کننده و رفتار سرپرست خانوارهای تحت پوشش رابطین بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش داشت. همچنین بعد از مداخله آموزشی تاثیر همسر، روحانی محل، رابطین بهداشتی و کارکنان بهداشتی بر سرپرست خانوارها بین گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  مدل آموزشی بزنف منجر به تغییر رفتار آموزشی و انجام اقدامات پیشگیرانه در خانواده های تحت پوشش رابطین شده است. لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزی و مداخلات از این مدل جهت آموزش خانواده درزمینه پیشگیری از بیماری سالک استفاده شود.
  کلیدواژگان: مدل بزنف، سالک، رابطین سلامت، مداخله آموزشی
 • زهره حسینی، مریم بهروز، آناهیتا هوشیارراد، سهیلا عسکری اطاقوری، حمیده اسعدی، محسن نعمتی صفحات 573-584
  زمینه و هدف
  آسیب اکسیداتیو در بیماری مالتیپل اسکلروزیس در سطح وسیعی اتفاق می افتد و ماده ی سفید مغز در مقابل این آسیب ها بسیار حساس می باشد. به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزی ها و مطالعات محدود موجود در این زمینه این مطالعه در شهر تهران برای بررسی ارتباط میوه و سبزی با خطر بیماری صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  اطلاعات 68 بیمار مالتیپل اسکلروزیس و 140 نفر شاهد از طریق مصاحبه بدست آمد. دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه ی بسامد خوراک نیمه کمی معتبر ارزیابی شد. آزمون رگرسیون برای محاسبه نسبت شانس (OR) و 95% فاصله ی اطمینان (CI) مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  ارتباط معکوس بین مصرف گروه میوه و خطر مالتیپل اسکلروزیس مشاهده شد (4/0= OR و 75/0-22/0 = 95%CI، 004 /0P value=) که در مدل چند متغیر معنی دار نشد. بعد از تعدیل عوامل مخدوش گر و میزان انرژی دریافتی، مصرف گروه سبزی با کاهش خطر مالتیپل اسکلروزیس ارتباط معنی داری داشت (34/0=OR و 65/0-15/0= 95%CI، 002/0P =) در میوه ها ارتباط معکوس معنی داری بین مصرف هندوانه و کشمش و گیلاس با مالتیپل اسکلروزیس مشاهده شد (001/0P<) و در سبزی ها ارتباط معکوس معنی داری بین دریافت گوجه فرنگی، کاهو و پیاز دیده شد و این ارتباط در مدل چند متغیری تنها برای گوجه فرنگی معنی دار ماند (03/0p=).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که مصرف بیشتر میوه و سبزی ممکن است با کاهش خطر بیماری مالتیپل اسکلروزیس ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه ی مورد شاهدی، میوه و سبزی، مالتیپل اسکلروزیس
 • الهام خوش رفتار رودی، اسحق ایلدرآبادی، حمیدرضا بهنام وشانی، زهرا امامی مقدم صفحات 585-595
  زمینه و هدف
  با افزایش جمعیت سالمندان، اهمیت کیفیت زندگی در این گروه از افراد جامعه روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش توسط همتا بر بعد روانی کیفیت زندگی سالمندان در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. افراد نمونه 40 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. پس از آماده کردن گروه همتا، 4 جلسه آموزشی توسط همتا برای گروه مداخله در طی 4 هفته برگزار شد. جهت سنجش کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگیSF-36 قبل و 1 ماه بعد از مداخله در هر دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری18 SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره بعد روانی کیفیت زندگی بین دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماری معنی داری نشان نداد. لیکن بعد از مداخله این تفاوت در میانگین نمره بعد روانی بین دو گروه معنادار شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  آموزش همتا باعث ارتقاء بعد روانی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون گردید. لذا استفاده از این رویکرد آموزشی جهت بهبود و ارتقاءابعاد روانی کیفیت زندگی در سالمندان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: همتا، کیفیت زندگی، سالمند، آموزش
 • عارف ریاحی، نجلا حریری، فاطمه نوشین فرد صفحات 597-610
  زمینه و هدف
  از آنجایی که دسترسی به اطلاعات بهداشتی جز اساسی ترین و ابتدایی ترین نیاز اطلاعاتی هر فردی در هر جامعه ای محسوب می شود، مهاجران خارجی برای دسترسی به اطلاعات سلامت با مشکلات فراوانی مواجه هستند. هدف از انجام پژوهش، بررسی نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و موانع دسترسی در میان مهاجران خارجی در ایران است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، پیمایشی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را 384 نفر از مهاجران مجاز افغانی و عراقی تشکیل می دادند که به صورت نمونه گیری خوشه ای از 8 استان کشورمان انتخاب شداند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که به دو زبان فارسی و عربی تنظیم شد، توزیع و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین نیازهای اطلاعاتی بهداشتی مهاجران بر اساس عوامل فردی (بجز میزان تحصیلات و سابقه بیماری خاص) اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین، «اطلاعات عمومی بهداشتی و سلامت» با میانگین 20/4 به عنوان مهم ترین نیاز اطلاعاتی بهداشتی و «خانواده، دوستان، اطرافیان و سایر مهاجران» با میانگین 83/3 به عنوان مهم ترین مجاری دسترسی به اطلاعات شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که آگاهی و اطلاعات بهداشتی و سلامتی مهاجران خارجی در کشورمان در سطح پایینی قرار دارد. شناخت و تامین نیازهای اطلاعاتی بهداشتی، از میان برداشتن موانع پیش روی آنها و ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سواد سلامت توسط مسئولان و سیاستگذاران سلامت می تواند راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: نیازهای اطلاعاتی بهداشتی، دسترسی به اطلاعات، مهاجران خارجی، افغانستان، عراق
 • فاطمه سربندی، شمس الدین نیکنامی، علیرضا حیدرنیا، ابراهیم حاجی زاده، علی منتظری صفحات 611-621
  زمینه و هدف
  اجرای راهبردهای موفق برای ترک سیگار می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری مهم در برنامه های کنترل دخانیات محسوب شود. یکی از الگوهایی که در خصوص ترک سیگار به کار گرفته می شود، الگوی فرانظریه ای (Transtheoreticlal Model) است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه TTM است.
  مواد و روش کار
  مطالعه از نوع مقطعی اعتبارسنجی بود. در ابتدا کارخانه ها در تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و از مردان شاغل سیگاری که علاقه مند برای شرکت در طرح بودند، ثبت نام به عمل آمد. سپس افرادی که واجد شرایط بودند وارد مطالعه شدند. در این مطالعه فرم کوتاه پرسشنامه الگوی فرانظریه ای از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی از تحلیل عامل استفاده گردید. همسانی درونی و ثبات پرسشنامه از طریق شاخص های آلفا کرونباخ و همبستگی درون رده ای بررسی گردید.
  یافته ها
  مردان سیگاری با میانگین سنی (94/7 ±51/36) در مطالعه حاضر شرکت داشتند. 9 فاکتور از تحلیل عاملی اکتشافی (بر روی 150 نفر) با واریانس تجمعی 3/75 درصد استخراج شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی ابزار (بر روی 150 نفر) دال بر برازش مدل بود (93/0=CFI، 91/0=GFI، 06/0=RMSEA، 001/0 p<، 61/1 =df/&chi2). محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (76/0) موید همسانی درونی و نیز همبستگی (75/0) نشان دهنده پایای مطلوب ابزار در روش آزمون مجدد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد ابزار نسخه فارسی از روایی و پایایی برای تعیین رفتار سیگار در میان مردان سیگاری برخوردار است و می تواند در مطالعات تغییر رفتار و طراحی برنامه های مداخلاتی ترک سیگار به کار رود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه الگوی فرانظریه، ترک سیگار، روایی، پایایی
 • الهه عابدینی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، جعفر طالبیان شریف، شیوا کریمی ترشیزی صفحات 623-636
  زمینه و هدف
  ام.اس از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی در بزرگسالان جوان است و مانند هر بیماری مزمن دیگر، جنبه های مختلف زندگی فرد مبتلا و کیفیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس انجام شد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه ی شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 24 بیمار به عنوان نمونه از بین زنان مبتلا به ام.اس عضو انجمن حمایت از بیماران ام.اس شهر زاهدان، انتخاب شده و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله تحت گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران ام.اس (MSIS-29) بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید سبب تفاوت معنی داری (001/0P<) بین گروه مداخله و کنترل در شاخص کلی کیفیت زندگی شد. همچنین به طور معنی داری (001/0P<) موجب بهبود بعد روانی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ام.اس در مقایسه با گروه کنترل شده است، اما در بهبود بعد جسمانی کیفیت زندگی اثربخشی معنی داری نداشته است.
  نتیجه گیری
  گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید در بهبود بعد روانی کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس موثر است. بنابراین می توان آن را به عنوان یک روش مداخله ای مفید برای بهبود بعد روانی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به ام.اس به کار برد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی، کیفیت زندگی، ام.اس
 • آزاده غلامی، وحیده معتمدالصنایع، علی بیژنی صفحات 637-644
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای بیان ایمونوهیستوشیمیایی bcl2 و CD105 در کیست رادیکولار، کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما می باشد.
  مواد و روش کار
  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی است. تعداد 50 نمونه وارد مطالعه شدند. درصد سلول های رنگ گرفته با آنتی بادی bcl2 در درشتنمایی 40 در 15 کیست رادیکولار، 15 کیست دنتی ژروس، 15 ادنتوژنیک کراتوسیست و 5 آملوبلاستوما ارزیابی شدند و برای بررسی آنژیوژنز متوسط رگ های مثبت شده با CD105 در درشتنمایی 40 شمارش شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون، Paired t-test Repeated Measures ANOVA برای مقایسه متغیر های کمی در گروه های مختلف و ضریب همبستگی پیرسون جهت رابطه های دو به دو بین متغیر های کمی به کار برده شد و 05/0 p< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بیان bcl2 در آملوبلاستوما (78) وOKC (13/71) بیشتر از RC (48) و DC (45) بود ولی تفاوت معنی داری بین OKC و آملوبلاستوما دیده نشد (0.05
  نتیجه گیری
  رفتار تهاجمی تر OKC و آملوبلاستوما می تواند با بیان بالاتر bcl2 در این ضایعات توجیه شود اگر چه به نظر می رسد که آنژیوژنزدر این خصوصیت نقشی نداشته باشد.
  کلیدواژگان: کیست رادیکولار، کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست، آملوبلاستوما، bcl2 و CD105، ایمنوهیستوشیمی
 • پیمان فیضی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پرستو ضرغامی مقدم، آمنه محمدی صفحات 645-655
  زمینه و هدف
  گیاه Scutellaria pinnatifidaاز خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی بومی ایران بوده که در طب سنتی به عنوان ضد درد و ضدالتهاب مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و انجام مطالعات فیتوشیمیایی اولیه بر روی این گیاه که بومی خراسان است، می باشد.
  مواد و روش کار
  در ابتدا عصاره متانولی اندام هوایی گیاه تهیه گردید، سپس حضور فلاونوئیدها، تاننها، ساپونینها، آنتوسیانینها و کاروتنوئیدها و میزان آنها سنجش شد و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی به دو شیوه مهارکنندگی رادیکال آزاد و قدرت کاهندگی آهن بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج، حضور فلاونوئیدها و آنتوسیانیها و عدم حضور تاننها و ساپونینها را نشان داد که محتوای آنتوسیانین 13/0±65/7 و محتوای فلاونوئید 0115/0±86/10 میلی گرم بر گرم بافت خشک گیاه بود. درصد مهار رادیکال آزاد با افزایش غلظت افزایش یافته و بالاترین درصد مهار در غلظت mg/ml 32 با قدرت 4/85%، در مقایسه با BHT با قدرت 33/95 % و ویتامین C با قدرت 58/91% بود که اختلاف چشمگیری نداشت. در بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی به روش کاهندگی آهن (FRAP)، عصاره متانولی با 052/0±816/0 میلی مول یون فروس نسبت بهBHT از خاصیت آنتی اکسیدانی بالاتر و نسبت به ویتامین C از خاصیت آنتی اکسیدانی پایین تری برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  عصاره متانولی سرشاخهScutellaria pinnatifida دارای اثر آنتی اکسیدانی قابل توجهی می باشد. لذا توصیه می شود تحقیقات بیشتری در زمینه شناسایی ترکیبات اجزاء و ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف و خاصیت ضد سرطان گیاه انجام شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، فلاونوئید، آنتوسیانین، Scutellaria pinnatifida
 • مهناز قلجه، نرگس خانجانی، منور سجادی، مرضیه لطیفی، مریم دستورپور صفحات 657-668
  زمینه و هدف
  آگاهی بیماران از حقوق خود علاوه بر افزایش کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و کاهش هزینه ها سبب مسئولیت پذیری پرسنل نسبت به صیانت از حقوق بیماران می شود. لذا این پژوهش با هدف تعیین آگاهی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری انجام گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 384 بیمار بستری مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1390، طی نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: چک لیست اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه مربوط به آگاهی بیماران و رعایت منشور حقوق بیمار بود. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی دو نمونه ای مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و از طریق نرم افزار SPSS16 انجام شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که میانگین نمره آگاهی بیماران از منشور حقوق خود 48/6± 3/1 (در سطح ضعیف) و میانگین میزان رعایت منشور حقوق از دید گاه بیمار 28/6± 02/1 (در سطح نامطلوب) بود. همچنین تحلیل حیطه های هفتگانه مربوط به آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار نشان داد که کمترین و بیشترین نمره میانگین به ترتیب مربوط به حیطه حق اعتراض و شکایت (05 /0 ± 25/0و 85 /0 ± 15/0) و حق آگاهی و کسب اطلاعات (68/0 ± 8/2 و 55/0 ± 1/2) بود. همچنین بین آگاهی بیماران از حقوقشان و رعایت منشور حقوق بیمار ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده، لازم است مدیران بیمارستانها تدابیری اتخاذ نمایند تا بستری مناسب جهت آگاهی بیماران از حقوقشان و اجرای قوانین مربوط به رعایت حقوق بیمار فراهم گردد.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، آگاهی از حقوق بیمار، رعایت منشور حقوق بیمار
 • احمدرضا یزدانبخش، علی پاسبان، رضا قربانپور صفحات 669-682
  زمینه و هدف
  آنتی بیوتیک ها بعد از تاثیر روی بدن میزبان همراه با مواد دفعی بدن وارد فرایندهای تصفیه خانه فاضلاب می شوند. آنتی بیوتیک ها از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب جلوگیری می کنند. آموکسی سیلین از پرمصرف ترین آنتی بیوتیک ها در ایران می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر آموکسی سیلین روی کارایی فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب در راکتور ناپیوسته متوالی می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت تجربی در مقیاس آزمایشگاهی در یک پایلوت انجام گرفت. آزمایش ها در یک راکتور بیولوژیکی بسته (با حجم موثر دو لیتر) با یک هواده دیفیوزری انجام شد. راکتور با نمونه های فاضلاب مصنوعی دارای غلظت های مختلف آموکسی سیلین (0، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی گرم در لیتر) پر شد. کارایی سیستم در حذف COD و BOD5، تحت شرایط مختلف، غلظت اولیه آموکسی سیلین تعیین شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون ANOVA آنالیز گردید.
  •بر اساس یافته های این تحقیق، آموکسی سیلین در غلظت 300 میلی گرم در لیتر حداقل راندمان حذف COD را داشت و این غلظت آموکسی سیلین در فاضلاب، حداکثر راندمان حذف COD را تا 5 درصد و راندمان حذف BOD5 را تا 4/44 درصد کاهش داد. همچنین با افزایش غلظت آموکسی سیلین میانگین مقدار SOUR کاهش یافت.
  •نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت آموکسی سیلین به دلیل اثر روی میکروارگانیزم ها کارایی حذف COD و BOD5 فاضلاب کاهش می یابد و غلظت های بالای آنتی بیوتیک در پساب صنایع آنتی بیوتیک سازی و بیمارستان ها می تواند باعث تداخل در فعالیت های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شود.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، تصفیه بیولوژیکی، فاضلاب، راکتور ناپیوسته متوالی، آنتی بیوتیک
 • عزت خداشناس، علی خاکشور، الهه مومنی، معصومه سینایی، مهدیه میر صفحات 683-689
  زمینه و هدف
  زردی یک مشکل شایع و خوش خیم دوران نوزادی است که در بیشتر نوزادان نارس و رسیده دیده می شود. از جمله درمان های زردی فتوتراپی و تعویض خون و استفاده از بعضی مواد خوراکی از جمله داروهای گیاهی و غیره است. در بعضی از کشورها برای کاهش زردی از طب سنتی استفاده می شود. در طب سنتی در ایران از موادی مثل ترنجبین، شیر خشت و غیره برای کاهش زردی استفاده می شود. هدف از این مقاله مروری، بحث و بررسی اثرات داروهای گیاهی بر میزان زردی می باشد.
  مواد و روش کار
  این مقاله با مراجعه به کتب نوزادان و سایت های علمی معتبر و بررسی مقالات انجام شده در مورد اثر داروی گیاهی بر میزان زردی صورت گرفته است.
  یافته ها
  در این مرور تلفیقی بعد از بررسی کامل موضوع، جستجو با ترکیبی از عبارات شاخص و عبارات متنی در پایگاه داده های Google scholar، Pubmed و Medline انجام شد. تعداد 23 مقاله انتخاب و مطالعه گردید سپس داده ها تحلیل و دسته بندی و ویرایش شد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از بررسی مطالعات نشان د اد که داروهای گیاهی به تنهایی نمی تواند بیماری زردی نوزاد را درمان کنند ولی در صورت استفاده بعضی از آنها در کنار فتوتراپی این داروها می تواند مفید باشند.
  کلیدواژگان: زردی، هیپربیلی روبینمی، داروهای گیاهی، ترنجبین، شیرخشت
 • حسین عظیمیان، محمد تقی بحرینی طوسی، رضا فردید، سارا خادمی، الهه سالاری صفحات 691-703
  زمینه و هدف
  مهمترین هدف دزیمتری، کنترل منظم میزان پرتوگیری افراد است. در این راستا به منظور تخمین دز روش های مختلفی طراحی شده اند که دزیمتری زیستی یکی از آنهاست. روش های دزیمتری زیستی را می توان در سه گروه کلینیکی، بیولوژیکی (ژنتیکی و سیتوژنتیکی) و فیزیکی دسته بندی نمود. از مشخصه های یک روش دزیمتری زیستی ایده آل می توان به حساسیت بالا، پوشش کامل به محدوده وسیعی از دزها، توانایی تمیز تابش مزمن از حاد و عدم وابستگی به سن و جنس اشاره کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه روش های مختلف دزیمتری زیستی است، که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مروری مقالات مختلف در زمینه دزیمتری زیستی بررسی شد. سپس با انتخاب کلید واژه های مناسب، جدیدترین و مهمترین اطلاعات گرد آوری و استفاده گردید.
  یافته ها
  روش های ژنی علیرغم حساسیت بالا، اختصاصیت کمی دارند. سنجش دی سنتریک در لنفوسیتهای خون محیطی کماکان به عنوان روش ایده آل در بین روش های دزیمتری زیستی مطرح است با این حال دو تکنیک بیودزیمتری FISH و EPR به دلیل ثبات زمانی پاسخ، اخیرا مورد استفاده گسترده ای قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  روش های بیودزیمتری پرتوهای یونیزان از تنوع بالایی برخوردار هستند. اما معرفی یک روش ایده آل، که برای تمامی جنبه ها و کاربردها مناسب باشد امکان پذیر نیست. با این حال در صورت استفاده از چند روش به طور مکمل می توان به نتایج مفیدی دست یافت.
  کلیدواژگان: دزیمتری زیستی، پرتو یونیزان، تخمین دز
|
 • Mh Ehrampush, Az Mehrjerdi, Mt Ghaneian, Ea Mehrizi, Mh Saghi Pages 475-484
  Background and Objectives
  The use of quality indicators to decide on water resources management has been suggested as a strong management tool for decision making. Considering the importance of Shirin Dareh reservoir dam, which supplies a great part of drinking water for Bojnurd this study was conducted to evaluate the water quality and to determine the process of the lake feeding in 2014.
  Material and Methods
  This study is a descriptive cross sectional one the sampling occurred in 12 months of 2014 in seven different stations. Quality parameters that were measured include: pH, TS, BOD, DO, nitrate, phosphate, temperature, turbidity and fecal coliforms. Data were analyzed by NSFWQI.
  Results
  According to NSFWQI index, in the studied stations during the year, the highest quality was observed in station No. 4 with the score of 69 and the lowest quality in station No.1 with the score of 65. The highest quality was observed in February and January with the score of 70 and the lowest quality in July with the score of 60.
  Conclusions
  Results of NSFWQI index showed that the available water in ShirinDareh reservoir has higher quality in cold months of the year compared to warm months for supplying the drinking water of the city.
  Keywords: Bojnourd reservoir, water quality, quality index
 • Sh Hosseini, A. Tanomand, R. Rajabzadeh, M. Ahmadpour Pages 485-494
  Background and Objectives
  Brucellosis is a Zoonotic infection, occurs in different parts of the world especially in developing countries and is important both public health and economically aspects. The aim of this study was to determine epidemiological aspects of disease in Bane County, Kurdistan province, west of Iran.
  Material and Methods
  In this cross-sectional and analytic study several data sources were used such as all documents in Bane County and districts health center and also documents in private laboratories in the county. Demographical and laboratory information of all cases that diagnosed during 2011–2012 were checked. We used SPSS16 software to do statistical analysis of the cases and presented with descriptive analysis, chi-square) P > 0.05).
  Results
  We retrospectively evaluated 135 patients with brucellosis in Bane County, Kurdistan province, west of Iran during the study. The prevalence rate of the disease was 48.9 per 100,000 annually. 52% of patients were male The majority of the patients were from rural (85.9%).The job of 50.4% of patients was ranchering. The monthly variation of disease shows that most of cases diagnosed in springs and June. There was a significant correlation between gender and place of residence.
  Conclusion
  The results obtained from this research indicate that the prevalence rate of brucellosis in Bane County, Kurdistan province is higher than average rate of Iran country. With respect to the results of this study, more attention from officials about prevention and controlling of the disease is demanded.
  Keywords: Insidence, brucellosis, Epidemiological aspects
 • L. Eftekharivash, S. Farajnia, Sh Najar Peerayeh, A. Tanomand Pages 495-507
  Background and Objectives
  P. aeruginosa exotoxin A plays an important role in virulence of the bacterium and its neutralization can abolish the P. aeruginosa pathogenicity. Therefore, we showed optimization of recombinant production and in vitro antigenic characteristics evaluation of exotoxin A (domains I and II) as a vaccine candidate.
  Material and Methods
  In this study, after DNA extraction and amplification with PCR, gene fragment was ligated to Pet22b vector and transferred to E.coli BL21. The protein expression was evaluated by SDS-PAGE method. The Ni-NTA affinity chromatography was used for recombinant protein purification. Then, the reactivity of recombinant exotoxin A with anti-exotoxin A antibody (Sigma) and sera from P. aeruginosa infected patients was evaluated by western blotting method.
  Results
  Sequencing of cloned gene showed that the sequence of exoA I-II gene was in accordance with exoA I-II from P. aeruginosa PAO1. SDS-PAGE analysis indicated that expression of recombinant protein with a molecular weight of 45kD. The results showed, 4 hours induction with IPTG = 0.5mM/m in 28˚C is optimum condition for expression protein. Western blot analysis of the purified protein demonstrated that ExoA I-II could be recognized by antibody against native exotoxin A and the serum of patients with P. aeruginosa infection.
  Conclusion
  These results suggest that recombinant exoA I-II protein can be produced in the laboratory and this system can be used for large scale production of this protein for subsequent immunological studies.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, vaccine candidate, exotoxin A, recombinant vaccine
 • H. Pahang, M. Jalali, Mr Nikravesh Pages 509-517
  Background and Objectives
  Epidemiologic studies showed that smoking during pregnancy and lactation periods is associated with neonatal complications such as growth retardation, congenital defects. Nicotine is the most important substance in cigarettes that can pass through the placental barrier and even reaches the neonate through the milk. The purpose of this study was to evaluate the effects of maternal nicotine exposures on the offspring kidney histology and expression of laminin alpha- 5 chain in kidney extracellular matrix.
  Material And Method
  In this study eighteen pregnant female mice were used that divided into three groups as follow: Nicotine (3mg / kg / day) administrated intraperitoneally to pregnant mice in first group from the sixth day of gestation until delivery and similar dose injected to mice in second group from the first day of delivery until the end of lactation period. The pregnant mice in control group received same dose of normal saline. The laminin alpha-5 reaction and gene expression was assayed in the first and twenty days after delivery in offspring kidney tissue. The results were analyzed by Kruskal-Wallis and one-way ANOVA tests.
  Results
  Immunohistochemical (IHC) test results showed maternal nicotine receiving during gestation period reduced the intensity of laminin alpha 5 reactions significantly in glomerular matrix compared to lactation period.
  Conclusion
  We conclude that inhibition of Laminin&alpha5expression in the embryonic kidney extracellular matrix that induced by maternal nicotine may be suppressed the nephrogenesis process during renal organogenesis.
  Keywords: nicotine, Laminin, alpha5, kidney, extracellular matrix
 • B. Pourseidi, Mr Bazrafshani, S. Rastinnia, Fs Hosseini Pages 519-526
  Background and Objectives
  Her2/neu is a biomarker which is overexpressed in a subset of breast cancer patients who are eligible to receive treatment. Her-2 gene amplification analyzed by MLPA that is a new method to detect Her-2 status in clinical practice.
  Material And Methods
  60 patients, who were operated in Afzalipour Hospital of Kerman, were enrolled in this cross-sectional study. The pathologic specimens were evaluated by MLPA method for detecting HER2 overexpression. The data were analyzed by SPSS21 software and CHI SQUARE test.
  Results
  Correlation between HER2 overexpression and lymph node involvement was remarkable (P value=0.0). HER2 over overexpression and size of tumor had obvious relation (P value=0.036). All the patients with HER2 overexpression were stage3 of malignancy (P value=0.0).
  Conclusion
  According to the results of this study it can be concluded MLPA method is a suitable method for detecting overexpression of HER2 in patients with breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, HER2, neu Overexpression, MLPA
 • M. Haresabadi, Sh Seyed Sharifi, M. Yaghubi M Pages 527-536
  Background And Objectives
  Emotional Intelligence theory predicts a new vision about the factors that influence success in the prevention of mental and physical disorders. Given that Emotional Intelligence enhances individual's ability to successfully encounter environmental pressures especially occupational burnout therefore the present study was conducted to determine the relationship between Emotional Intelligence and occupational burnout among nurses in Bojnurd teaching hospitals 2013.
  Material and Methods
  The present research is a type of correlation studies, which was performed cross-sectionally and with stratified random sampling method on 110 nurses. For data collection, Maslach's Burnout and Bar-on emotional intelligence questionnaires were used. Data were collected through Likert scale method, was analyzed by SPSS 20.
  Results
  There was a significant and inverse relationship between emotional intelligence and emotional exhaustion (p=0.001 and r=&minus0.11) and also depersonalization (p=0.001 and r=&minus0.11). No meaningful relationship was observed between emotional intelligence and personal accomplishment (p=0.31 and r=&minus0.12). Furthermore, in terms of emotional intelligence between males and females (p=0.024), and in different age groups (p=0.009), shown a significant difference.
  Conclusion
  According to remarkable difference between Emotional Intelligence and occupational burnout and also based on Emotional Intelligence’s predictive model in occupational burnout prevention, can be attempt holding concurrent duty training courses about Emotional Intelligence in nurse’s teaching hospitals.
  Keywords: Emotional Intelligence, Occupational Burnout, Nurses
 • Sk Hojjat, Se Hatami, M. Norozi Khalili, S. Kazemi, M. Danesh, A. Samadi Bilehsavar, J. Naghdi Pour, M. Kamkar Khabushan, H. Ansari Pages 537-550
  Background and Objectives
  suicide is one of the main reasons of mortality in the world and many countries involve with this major health issue. Pattern of suicide attempt is different in countries. Aim of this study was to assess the pattern of suicide attempt for suicide in patients who admitted in hospital.
  Material and Methods
  this research was a descriptive analytical study. Participants include all patients who admitted along one year (2013-2014) in Imam Reza hospital in Bojnurd city with suicide attempt (based on psychiatric interview). Require data such as pattern of suicide and kind of drug used collected by researcher designed checklist. Data were analyzed by SPSS. Chi-square test was used to analyze the data.
  Result
  281 patients with suicide attempt included in this study. 35.2% of samples were women and 64.8% was men. Mean age of samples was 24±9.07 year. We found a significant relation between variables such as age, gender and marital status and reason of suicide attempt. Drug poisoning was the most pattern of suicide attempt. Benzodiazepines were the most prevalence drugs used by patients for suicide. Argument with family or spouse was the most reason for suicide attempt based on patients self report.
  Conclusions
  The policy of the country is necessary to pay more attention to the issue of access of individuals to various drugs, as well as through the media and volunteers to manage and control the amount of medication in each house to inform and educate access to the people at high risk of unsafe drugs, less fatal to happen.
  Keywords: suicide attempt, drugs, pattern of suicide attempt
 • A. Hasanbiki, A. Rezaee, H. Masoumbigi, H. Hossini Pages 551-560
  Background and Objectives
  Presence of various microorganism, particularly human pathogens, in drinking water causes many health problems. Therefore, the water disinfection has been one of the main drinking water treatment processes. E. coli bacteria is known as an appropriate microbial water quality indicator. Electrochemical processes are very powerful for the removal of pollutants, particularly microbial contaminants, due to low environmental effects, ease of use and relative costs down for it. The aim of this study was to investigate the performance of electrochemical process in E. coli bacteria removal from water as well as the effect of various parameters on the performance of it.
  Material and Methods
  The electrochemical reactor was constructed and E. coli bacteria removal performance of under the influence of current density, initial bacteria population and supporting electrolyte type and concentration have evaluated.
  Results
  The best performance of the electrochemical system was obtained in the current density of 6 mA/cm2, concentrations of 0.25 g/l for each NaCl and Na2SO4 as supporting electrolyte and CFU/100 ml initial bacterial population.
  Conclusion
  With the increasing current density up to 6 mA/cm2, efficiency of bacteria removal was significantly increased. In investigation on effect of supporting electrolyte type and concentration were shown that by increasing the concentration of NaCl, the performance showed a significant increase E. coli removal. This performance has not been obtained in the case of Na2SO4 as supporting electrolyte. With increasing of the initial bacteria number, higher time were needs to the complete elimination E.coli, when the initial bacterial number were increased.
  Keywords: Electrochemical techniques, Escherichia coli, Polluted water
 • Sh Hosseini, R. Rajabzadeh, H. Jajarmi, K. Arzamani, D. Sarposhi, M. Ahmadpour, Z. Marzi, H. Heshmati Pages 561-572
  Background and Objectives
  Leishmaniasis is endemic in 88 countries and 350 million people in world are at risk. According to importance of education in large population, this study was designed and done with the aim evaluating the effect of educational program based on BASNEF model on Volunteer Health Workers (VHWs) on Preventive behaviors among families under supported of VHWs.
  Material and Methods
  In this Quasi-Exprimental study, 60 VHWs and 120 households that were resident in endemic area of CL in Jajarm city in 2013 were selected through multi stage sampling method. Intervention was done based on BASNEF model. Data were collected before educational intervention and 3 months after educational intervention using reliable and valid questionnaire. Data were analyzed using SPSS16 software and chi-square, t paired-Test, independent t-test, Mann-whitney and Wilcoxon.
  Results
  The mean score of knowledge, attitude, behavioral intention, enabling factors, behaviors and influence of subjective norms after educational intervention in households in experimental were significantly increased (P<0.05) while the changes in control group were not significant.
  Conclusions
  This educational program led to educational behaviors in VHWs and change in preventive behaviors among families. So we recommended BASNEF model was used in planning educational programs in related to educating families about cutaneous leishmaniasis.
  Keywords: BASNEF Model, Volunteer Health Workers, Educational Intervention, Cutaneous Leishmaniasis
 • Z. Hoseini, M. Behrooz, A. Houshyar, Rad, S. Askari Otaghvari, H. Asadi, M. Nematy Pages 573-584
  Background and Objectives
  Oxidative damage in Multiple Sclerosis occurs in a wide range. White matter is highly sensitive to damage from exposure to reactive oxygen species. Fruits and vegetables have antioxidant properties. There has been no research conducted to explore the relationship between fruit and vegetable intake and MS. This Case-Control study was conducted in Tehran city to investigate the relationship between fruit and vegetable consumption and Multiple Sclerosis.
  Materials And Methods
  68 cases and 140 controls underwent private interviews. Information regarding the usual dietary intake of each individual in the past year was collected by using the valid Food Frequency Questionnaire (FFQ). Multivariate logistic regression was used to estimate odds ratios and 95% confidence intervals
  Results
  An inverse association between total fruits consumption and risk of Multiple Sclerosis was observed (OR=0.40, 95% CI: 0.22-0.75) but the result was not significant in multivariate model. After adjusting for the potential confounders and energy intake, total vegetables consumption tended to decrease the risk of Multiple Sclerosis (OR=0.34, 95% CI: 0.15-0.65). Within the group of fruits, a significant inverse association was observed for watermelon, raisin and cherry (P-value: <0.001). Within the group of vegetables, a significant inverse association was observed for tomato intake (p-value= 0.03). An inverse association between consumption of lettuce, onion and risk of Multiple Sclerosis was observed but the result was not significant in multivariate model.
  Conclusion
  Our results suggested that high consumption of fruits and vegetables might be associated with reduced risk of MS.
  Keywords: Case, control study, Fruit, vegetable, Multiple Sclerosis (MS)
 • E. Khoshraftar Roudi, E. Ildarabadi, Hr Behnam Voshani, Z. Emami Moghaddam Pages 585-595
  Background and Objectives
  With the increasing elderly population, the importance of quality of life in this group of people is becoming more important. This study analyzes the impact of peer education on the mental aspect of quality of life in 1393 was carried out.
  Material and Methods
  This is quasi-experimental study. 40 subjects were randomly assigned to two groups. After the preparation of the peer group, 4 sessions held by the peer intervention group during 4 weeks. To assess the quality of life questionnaire SF-36 quality of life before and 1 month after intervention in both groups were completed. The analysis was performed using SPSS v18.
  Results
  Mean scores of psychological quality of life between the two groups before the intervention showed no significant difference. However, following the intervention of the difference in mean scores between the two groups were significant psychological dimension
  Conclusion
  Peer education, improve the quality of life of elderly patients with hypertension were mental. The use of this educational approach to improving the mental aspects of quality of life in the elderly is recommended.
  Keywords: peer, quality of life, aging, education
 • A. Riahi, N. Hariri, F. Nooshinfard Pages 597-610
  Background And Objective
  Since health information is one of the most important needs of human in each society, foreign immigrants face oftenwith problems for safe, reliable and fast information. The aim of this study is to investigate of health information needs and barriers to access among foreign immigrants in Iran.
  Materials And Methods
  The survey-analytical study was carried among 384 Iraqi and Afghan legal immigrants who are living in 8 provinces of Iran. We used questionnaires (which designed in Persian and Arabic languages) and SPSS software to collect and analysis data.
  Result
  Findings showed that there are no significant difference between health information needs of level of education and History of illness. Also "General Health Information" (4.20) mentioned as the most important health information needs for immigrants and "Family, Friends and other immigrants" (3.83) were the most important source of access to information for them.
  Conclusion
  Health knowledge and information of foreign immigrants in Iran were in low status. Recognition and supply of their health information, removing the barriers and improve their health literacy should be considered by Health policy makers.
  Keywords: Health Information Needs, Access to Information, Immigrants, Iraq, Afghanistan
 • F. Sarbandi, Sh Niknami, A. Hidarnia, E. Hajizadeh, A. Montazeri Pages 611-621
  Background And Objectives
  Successful strategies implementing smoking cessation are account for cardinal investments in tobacco control programs. One of the models that has been utilized in smoking cessation is the transtheoreticlal model (TTM). This study aimed to assess the psychometric properties of the version of transtheoretical model (TTM) questionnaire for Iranian smokers.
  Material and Methods
  This was a methodological study among male smokers who worked in factories in Tehran. In this study, the short form of TTM questionnaire was evaluated in term of validity and reliability. The factor analysis was conducted to test validity. The internal consistency and stability of the questionnaire was tested using Cranach’s alpha coefficient and Infraclass Correlation Coefficient (ICC).
  Results
  Male smokers participated with mean age 36.51 ± 7.94 years. The result from exploratory analysis (N=150) showed 9 factors with 75.3% of cumulative variance. The results obtained from confirmatory factor analysis (N=150) revealed that the data were fit to the model (&chi2/df =1.61, p< 0.001, RMSEA =0.06, GFI = 0.91, CFI =0.93). Assessment Cronbach’s alpha indicated acceptable internal consistency (0.76) and also correlation implied a satisfactory stability (0.75).
  Conclusion
  The findings of this study indicated the Iranian version of the instrument had satisfactory psychometric properties and could be applied in studying behavior change and designing smoking cessation interventions.
  Keywords: transtheoretical model questionnaire, smoking cessation, validity, reliability
 • E. Abedini, Ba Ghanbari Hashem Abadi, J. Talebian Sharif, S. Karimi Torshizi Pages 623-636
  Background And Objective
  Since health information is one of the most important needs of human in each society, foreign immigrants face oftenwith problems for safe, reliable and fast information. The aim of this study is to investigate of health information needs and barriers to access among foreign immigrants in Iran.
  Materials And Methods
  The survey-analytical study was carried among 384 Iraqi and Afghan legal immigrants who are living in 8 provinces of Iran. We used questionnaires (which designed in Persian and Arabic languages) and SPSS software to collect and analysis data.
  Result
  Findings showed that there are no significant difference between health information needs of level of education and History of illness. Also "General Health Information" (4.20) mentioned as the most important health information needs for immigrants and "Family, Friends and other immigrants" (3.83) were the most important source of access to information for them.
  Conclusion
  Health knowledge and information of foreign immigrants in Iran were in low status. Recognition and supply of their health information, removing the barriers and improve their health literacy should be considered by Health policy makers.
  Keywords: Group therapy, Quality of life, Multiple Sclerosis (M.S)
 • A. Gholami, V. Motamedosanaye, A. Bijani Pages 637-644
  Background and Objectives
  The purpose of this study is to evaluate the immunohistochemical expression of CD105 and Bcl2 in radicular cyst, dentigerous cyst, OKC and ameloblastoma.
  Material And Methods
  In this analytical retrospective study, 15 samples of radicular cyst, 15 dentigerous cyst, 15 OKC and 5 samples of ameloblastoma were selected. The samples were deparafinized and antigens were retrieved. Immunohistochemistry technique was applied for evaluation of CD105 and bcl2. Findings were analyzed by SPSS17 software. Comparative analysis of data was performed by using the Mann-Whitney T-test for two independent samples. A p value of less than 0.05 was considered to be statistically significant.
  Results
  The mean value of bcl2 expression in radicular, dentigerous, OKC and ameloblastma were 78,71.13, 48 and 45 respectively. There is no significant difference between OKC and ameloblastoma(p >0.05). The percentage of CD105 positive vessels was higher in radicular cyst and decreased in dentigerous cyst, OKC and ameloblastoma.
  Conclusion
  The higher expression of bcl2 in OKC and ameloblastoma can explain the more aggressive clinical behavior of these lesions, although, angiogenesis has no impression on it.
  Keywords: radicular cyst, dentigerus cyst, OKC, ameloblastoma, CD105, bcl2, Immunohistochemistry
 • P. Feyzi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Zarghami Moghaddam, A. Mohammadi Pages 645-655
  Background and Objectives
  Scutellaria pinnatifida from Labiatae family is one of the endemic medicinal plants in Iran and is used as anti analgesic and anti-inflammatory remedy. The aim of this study was evaluation of antioxidant activity and phytochemical assessment of Scutellaria pinnatifida A.Hamilt subsp alpina (Bornm) Rech.f that is endemic in Khorasan.
  Material And Method
  the methanol extract from aerial parts of plant was provided with maceration method at first. The presence and amount of Flavonoids, Tannins, Saponins, Antocyanins and Carotenoids was studied. Antioxidant activity of extract was evaluated with Free radical scavenging and Ferric reducing antioxidant power methods.
  Results
  the result of this study showed the presence of antocyanin and flavonoids and absence of saponin and tannins. The amounts of antocyanin and flavonoid were 7.65 ±0.13 and 10.86 ± 0.0115 mg/per g dry plant respectively.Free radical scavenging was increased with high concentration of extracts and highest scavenging was in 32 mg/ml with 85.4% scavenging, BHT and Vit C were 91.58% and 95.33% in this concentration and there wasn’t more different between them. In evaluation of antioxidant activity in FRAP method, methanol extract with 0.816±0.052 mmol ferrous was stronger than BHT and it is weaker than Vit C.
  Conclusion
  the methanol extract from aerial parts of Scutellaria pinnatifida had good antioxidant activity and more studies are needed for recognize of it's chemical compositions and evaluation of anticancer activity from this plant.
  Keywords: antioxidant, Flavonoid, Antocyanin, Scutellaria pinnatifida
 • M. Ghaljeh, N. Khanjani, M. Sajadi, M. Latifi, M. Dastoorpoor Pages 657-668
  Background And Objectives
  Patient’s awareness about their rights in addition to increase the service quality and health care and reduce medical expenses (cost), can cause the medical staff also take responsibility of protection of patients’ rights. Therefore, this investigation was conducted in order to determine awareness from patient right patent and its consideration (observance) from hospitalized patients’ viewpoint.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was conducted through available sampling on 384 hospitalized patients referred to Zahedan Medical University hospitals in 1390. Information collecting tolls were including: demographic information check list and two questionnaires regard patients awareness and observance about patient right patent. Data were analyzed by Pearson’s test of correlation, two-sample t-test and one-way ANOVA, and Through SPSS software version 16.0.
  Results
  Results showed that average score of patients awareness about their rights patent was 6.48 (SD=1.3) (in weak level) and average of observance of right patent from patients viewpoint was 6.28 (SD=1.02) (in adverse level). Also analysis of the seventh realms related to awareness and patient’s right patent observance showed that minimum and maximum average score were related to objection and complaint right (0.15±0.85 and 0.25±0.05) and awareness right and get information (2.1±0.55 and 2.8±0.68), respectively. There was a significant relationship between awareness of patients about their rights and patient’s right patent observance (P<0.05).
  Conclusion
  According to the obtained results, it is necessary that hospitals managers must adopt some measures to make qualifications in order to awareness of patients about their rights and execution of the laws related to observance of patient’s rights.
  Keywords: patient right, awareness of patient's rights, observance of patient right patient
 • Ar Yazdanbakhsh, A. Paseban, R. Ghorbanpoor Pages 669-682
  Background and Objectives
  The antibiotics are excreted after their effect on the host body and together with other waste disposal are entered the treatment plant processes. Antibiotics prevent the biological wastewater treatment in the plant. Amoxicillin is one of the most common types of antibiotics. The purpose of this study was to determine the effect of Amoxicillin on the efficiency of biological wastewater treatment processes in the sequencing batch reactor.
  Materials and Methods
  This study was conducted a laboratory -scale experimental, which done in pilot study. Experiments were performed in a batch reactor (with an effective volume 2 L), equipped with a diffuser aerator. The reactor was filled with synthetic wastewater samples containing amoxicillin concentration of 0, 50, 100, 150, 200, 250 and 300 mg/L. The efficiency of the system in removal of COD and BOD5 under various conditions, initial concentration of amoxicillin (0, 50, 100, 150, 200, 250 and 300) was determined and Data were analyzed with SPSS software (version 16) using ANOVA test.
  Result
  Based on the findings, amoxicillin in 300 mg/L concentration had the least COD removal efficiency. In this concentration of amoxicillin, maximum of the removal efficiency the COD and the BOD5 were 44.4% and 5% respectively. Increasing concentrations of amoxicillin decreased the average amount SOUR.
  Conclusion
  The results of this study indicated that by increasing the amoxicillin concentration, the COD and BOD5 removal efficiency is decreased. High concentrations of antibiotics in pharmaceuticals and hospitals wastewater interfere with the activities of biological wastewater treatment.
  Keywords: Amoxicillin, biological treatment, wastewater, sequencing batch reactor, antibiotic
 • E. Khodashenas, A. Khakshour, E. Momeni, M. Sinaii, M. Mir Pages 683-689
  Background and Objectives
  Benign neonatal icterus is a common problem in preterm and term neonates. At present current treatments are phototherapy, exchange transfusion and use of certain food products including herbal medicines. In some countries, traditional medicine is being used to relieve icterus. Manna and Milk are among the herbals used to reduce icterus in Persian traditional medicine. The purpose of this review is to discuss and investigate into the effect of herbal medicines on the neonatal icterus.
  Materials And Methods
  This work was done by referring to the related text books, scientific sites and review of the literature concerning the effects of herbal medicines and icter.
  Results
  This review was conducted by searching in Google scholar, Pub med and med line. Finally 23 articles were included and studied. Data was analyzed and edited.
  Conclusion
  According to the results of the previous studies herbal medicines fail to cure icterur alone, but it could be useful along with routine treatments such as phototherapy
  Keywords: Icterus, hyperbilirubinemia, herbal medicine, manna, cotoneaster
 • H. Azimian, Mt Bahreyni Toossi, R. Fardid, S. Khademi, E. Salari Pages 691-703
  Background and Objectives
  Systematic monitoring of exposure levels for radiation workers and other employees who might recive radiation is the main objective of dosimetry. Biodosimetry is the choice method to assess radiation dose of those exposed unplanned. Biodosimetry may be performed by three techniques: clinical methods, biological methods by genetic and cytogenetic analysis (including dicenteric assay, micronuclei assay, translocation analysis (FISH) and PCC analysis) and biodosimetry based on physical factors (including EPR and OSL). The ideal biodosimetry method is the technique which that offers accurate estimation of accidental or unplanned doses immediately following to exposure, in emergency cases. Other characteristics of an ideal biodosimetry method are high sensitivity, coverage to a wide range of doses, ability to distinguish between acute and chronic exposure. The aim of this study was to comparison of various biodosimetry methods used currently.
  Material and Methods
  In this study, relevant articles on biological dosimetry have been reviewed. Then, specific keywords were selected based on the aim of study and the most recent publication in this field, were collected.
  Results
  Gene expression methods have high sensitivity and low specificity. Dicentric chromosomes in human lymphocytes is still as ideal method of biodosimetry methods. However FISH and EPR techniques Because of the time stability of response, has recently been used widely.
  Conclusion
  Evaluation of various biodosimetry techniques is evident biodosimetry is a practical method, but no single technique may be appropriate to apply for all applications. However, combined methods (especially physical and biological methods) can be helpful.
  Keywords: Biodosimetry, Ionizing Radiation, Dose Assessment