فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - پیاپی 2 (تابستان 1393)
 • پیاپی 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم رمضانی نژاد، محمد علی صاحبکاران*، ایرج آقایی خلیق، محمد اردمه، مرتضی اکبر صفحات 11-24

  هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران (83 نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، همه پاسخ دهندگان در پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان در یک مصاحبه نیمه هدایت شده و در مقیاس پنج ارزشی لیکرتی استفاده شد. ضمنا 18 نفر از اساتید صاحب نظر، مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تایید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد (0/94=α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یک شاخص حذف شد و 41شاخص باقیمانده در هفت عامل مهارت های فنی، مهارت های تاکتیکی، روابط حرفه ای، مدیریت تیم، مهارت های روان شناختی، مهارت های اجتماعی-ارتباطی، عامل سابقه و تجربه با ارزش ویژه بزرگ تر از 1 طبقه بندی گردیدند. همچنین شاخص حفظ، انسجام و یکپارچگی در اولویت اول و شاخص سابقه عضویت در تیم های ملی و باشگاهی در آخرین اولویت قرار داشتند. با توجه به اولویت بالای عامل مهارت های فنی و تاکتیکی، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به شایستگی های فنی و تاکتیکی مربیان زن برای رشد و توسعه سریع ورزش والیبال بانوان تمرکز کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مربی والیبال، لیگ برتر، مهارت های فنی، مهارت های تاکتیکی
 • مریم رهبر، ژاله معماری، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 25-32
  هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی با درنظرگرفتن عامل فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه ها شامل سیصدوپنجاه و چهار تن از مشتریان مجموعه های ورزشی انقلاب تهران در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با پنجاه و پنج سوال بود. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ بیشتر از 0/95 به دست آمد (p<0/01). در تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی عامل ها از تحلیل عاملی با دوران مایل و با استفاده از نرم افزارهای LISREL برای تعیین معادلات ساختاری و spss برای آزمون های ANOVA و همبستگی، در سطح معنی داری 05/0 استفاده شده است. در مدل پیشنهادی، عدالت نتیجه ای و ریسک ادراک شده به عنوان عوامل مستقل مدل ظاهر شده اند که عدالت نتیجه ای به طور مستقیم، وفاداری را تحت تاثیر می گذارد. همچنین عدالت رویه ای و فاکتور موقعیتی نیز به عنوان عوامل میانجی مدل توانسته اند به طور مستقیم وفاداری را تحت تاثیر قرار دهند. لیکن عدالت تعاملی و ریسک ادراک شده، رابطه معناداری را با وفاداری نشان ندادند. نتایج نشان دادند عدالت نتیجه ای و عدالت رویه ای نقش پررنگی در شکل گیری وفاداری و بهرمندی سازمان از نتایج آن دارد؛ لیکن توجه کافی بر عدالت تعاملی به عنوان یک عامل میانجی و ریسک ادراک شده از موارد پیشنهادی مدل بود.
  کلیدواژگان: عدالت نتیجه ای، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، وفاداری
 • محبوبه روزبهانی، کتایون کامکاری، علی اکبر میرزاپور صفحات 33-42
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت های ورزشی تفریحی استان البرز می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان بالای 50 سال استان البرز تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو از تعداد کل آزمودنی های استان البرز و با توجه به توزیع جغرافیایی سه منطقه مرکز، شمال و جنوب تقسیم و تعداد 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از نوع مصاحبه مفهومی[1] بهره گرفته شد. در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفر از اساتید و متخصصین تایید شد و پایایی آن از در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 0/83 تعیین شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک گروهی و آزمون فریدمن) با کمک نرم افزار SPSS18 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی، سلامتی، امکانات و تسهیلات، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی و زمان به عنوان موانع مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت های ورزشی تفریحی می باشد و عوامل علاقه و ناآگاهی از عوامل موثر بر عدم مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت های ورزشی تفریحی نمی باشد.
  [1]. Conceptual Interview
  کلیدواژگان: زنان سالمند، مشارکت ورزشی، فعالیت های ورزشی تفریحی
 • لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، عباس احمدی صفحات 43-54
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی بر میزان اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه بود. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان 18 دبیرستان شهر ایلام بود (3753 = N) که از بین آن ها دانش آموزان 8 دبیرستان به صورت تصادفی - خوشه ایبرای نمونه تحقیق انتخاب و سپس به طور تصادفی دبیرستان ها به طور تصادفی به 4 گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. برای ورود دانش آموزان به دوره پژوهشی همه آن ها بر مبنای سن، قد، وزن و نمره تربیت بدنی نیمسال تحصیلی قبل از ورود به دوره همسان سازی شدند. آزمودنی های گروه های تجربی در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 رشته های ورزشی والیبال، بسکتبال، دوومیدانی و بدمینتون را به مدت یک نیمسال تحصیلی و هر هفته 2 جلسه به فعالیت پرداختند. آزمودنی های گروه های شاهد فقط در درس تربیت بدنی شرکت کردند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. برای دستیابی به پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/93 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل مسیر، آزمون تی مستقل، تی تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین فعالیت ورزشی رشته های گروهی و انفرادی و میزان اضطراب دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میزان اضطراب و فعالیت ورزشی رشته های گروهی و انفرادی عامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشند.
  کلیدواژگان: اضطراب، فعالیت ورزشی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • سعید لطفی یامچی، میرحسن سیدعامری، خدیجه لطفی یامچی صفحات 53-62
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی سیستم فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه جامعه ی آماری تحقیق کارکنان و مدیران اداره ی کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می باشند. نمونه گیری با توجه به اینکه حجم جامعه ی موردنظر محدود (68 نفر) می باشد لذا کل افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه (مربوط به فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی) بوده که روایی آن توسط اساتید تایید شد و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ (a=0/85) به دست آمد. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) و به وسیله ی نرم افزار SPSS16 در سطح معنی داری 0/05≥P تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین افزایش سرعت انجام کارها، افزایش دقت انجام کارها، بازیابی به موقع اطلاعات، ذخیره سازی بیشتر اطلاعات افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و در کل استفاده از سیستم فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، اثربخشی سازمانی، سازمان ورزشی
 • ابراهیم علی دوست قهفرخی، حامد شایگان صفحات 65-75
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران ادارات تربیت بدنی و سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بر اساس مدل دو عاملی قدرت بود. جامعه آماری پژوهش 420 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود که 155 نفر از آن ها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، دو پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده ازنظرات متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. همچنین، پایایی پرسشنامه منابع قدرت مدیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/94 و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی 0/86 بود. تجزیه وتحلیل آماری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
  نتایج پژوهش نشان داد، بین قدرت مقام با عامل های یگانگی نهادی، ساخت دهی و پشتیبانی منابع از سلامت سازمانی تاثیر معنی داری داشت (05/0P≤)؛ قدرت شخصی مدیران ادارات نیز بر مولفه های یگانگی نهادی، نفوذ مدیر و ملاحظه گری منابع از سلامت سازمانی تاثیر معنی داری داشت (05/0P≤).
  کلیدواژگان: قدرت مقام، قدرت شخصی، سلامت سازمانی، اداره تربیت بدنی، اصفهان
 • اکرم مهدی زاده، مصطفی رضایی، حبیب الله قربانی صفحات 75-84
  امروزه گردشگری به عنوان یک سیستم جهانی، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق 94 نفر از مدیران و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و نمونه آماری با جامعه آماری یکسان در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از مدارک و اسناد موجود و طرح مفهومی پیشنهادی به همراه پرسشنامه و نیز همراه پرسشنامه دیگری که شامل 32 سوال در خصوص جریان اطلاعات در سیستم موجود بود، جمع آوری گردید. پرسشنامه موجود سه فاکتور سرعت، دقت و مرتبط بودن اطلاعات را در وضعیت موجود و مطلوب مورد مقایسه قرار داده و بعد از بررسی و شناخت سیستم موجود، تجزیه و تحلیل سیستم موجود گردشگری، در نهایت از آزمون t زوجی جهت تعیین تفاوت وضع موجود و مطلوب استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین سیستم اطلاعات موجود گردشگری با طرح مفهومی مطلوب تفاوت معنی داری از نظر سرعت، مرتبط بودن و دقت و صحت اطلاعات وجود دارد. هم چنین تفاوت معنی داری در فاکتور مرتبط بودن اطلاعات بین اداره ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری مشاهده شد. با توجه به نتایج کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و گردشگری نسبت به افزایش سرعت، مرتبط بودن و حذف اطلاعات زائد نظر مساعدی دارند؛ بنابراین لزوم بررسی مفهومی گردشگری در سازمان های گردشگری خصوصا ورزشی با ارائه طرح توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات، گردشگری ورزشی، بررسی مفهومی
 • زهرا مرادی، کمال هوشیار، مریم صدری، سلدا حامد صفحات 85-92
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه شخصیت تیم های حرفه ای و هویت تیمی هواداران؛ مطالعه موردی در لیگ برتر فوتبال ایران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی و از منظر روش توصیفی تحلیلی پس رویدادی می باشد. بر اساس تحقیق اطلاعات لازم را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش هویت تیمی و پرسشنامه استاندارد شخصیت تیم ورزشی تسوتسو (2012) مقیاس سنجی شده است؛ و ارائه آن در جامعه آماری 500 نفری از هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال کشور و با محاسبه حجم نمونه آن از طریق روش تمام شمار و سنجش داده های پرسشنامه ها با استفاده از آزمون های رابطه ای – همبستگی پیرسون انجام گرفته و به این نتایج دست پیدا کردیم: که هویت تیمی در تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز سطح بالایی در بین هواداران وجود داشته و اکثر هواداران شخصیت تیمی تیم های مورد نظر خود را بالا ارزیابی نموده اند؛ و هویت تیمی هواداران رابطه معناداری با شخصیت تیم ورزشی دارد.
  کلیدواژگان: هویت، هویت تیمی، هواداران، شخصیت، شخصیت نام تجاری، لیگ برتر فوتبال ایران
 • میثم نظری قنبری، رضا صابونچی صفحات 93-97
  هدف تحقیق حاضر تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت پذیری اقتصادی ورزش در استان های غرب کشور است. با استفاده از جدول حجم نمونه ی کوهن و با روش نمونه گیری تصادفی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 373 نفر از دست اندرکاران ورزش استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری بخشی از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شوآب (مجمع جهانی اقتصاد) است. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کروسکال - والیس و تعقیبی U من ویتنی انجام شد. بر اساس یافته های تحقیق در بین استان های غرب کشور استان کرمانشاه بهترین وضعیت و به دنبال آن استان های لرستان، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: آموزش و سرمایه انسانی، رقابت پذیری اقتصادی، تربیت بدنی و ورزش، استان های غرب کشور
 • حبیب هنری، سهیلا شجاعی برجویی، اکبر فرید فتحی * صفحات 99-105

  امروزه، ارائه خدمات در ورزش بیشتر بر مشتریان متمرکزشده است. این امر نه تنها کیفیت را در مراحل موجود دربرمی گیرد، بلکه آگاهی مشتریان از محصول را نیز شامل می شود. این تحقیق به منظور بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریاناستخرهای شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1060 نفر از مشتریاناستخرهای شهر تهران بود که 321 نفر از مشتریان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس سروکوال برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد همدلی بیشترین رابطه را با رضایتمندی مشتریان دارد، منظور از همدلی، نگریستن به محیط از نگاه مشتری استاستخر و سایر اماکن ورزشی با آموزش کارکنان خود می توانند ارتباطات اجتماعی دوستانه تری بیناستخرها و مشتریان برقرار کنند و درک عمیق تری از نیازهای واقعی مشتریان داشته و جو صمیمی تری برای مشتریان ایجاد کنند. در کل میان مولفه های کیفیت خدمات (اطمینان، عوامل محسوس، اعتماد، پاسخگویی، همدلی) دراستخر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایتمندی، استخر
|
 • Rahim Ramezani Nezhad, Mohammad Ali Sahebkaran, Iraj Aghaei Khaligh, Mohammad Ardmeh, Morteza Akbar Pages 11-24
 • Maryam Rahbar, Zhaleh Memari, Mohammad Asghari Jafarabadi Pages 25-32
 • Mahboubeh Ruzbahani, Katayoon Kamkari, Ali Akbar Mirzapoor Pages 33-42
  The purpose of this study was to investigate effective factors of barriers to participate of elder women in recreational sport activities in Alborz Province. Statistical population of research comprised all women over 50 years of Alborz province.The sample was selected by random cluster method among the hole of subjects in Alborz Province also it was according to the geographical distribution of three regions in the center, north and south divide of the province, and 384 objectives were chosen randomly. In order to achieve the research some qualitative and quantitative research methods were used. In the qualitative research approach semi-structured interviews and a Conceptual interview were used. In parts of quantitative research the enventory questionnaire was used and validity calculated was confirmed by 15 professors and experts and the reliability in a pilot study with by the Chroenbach α formula which were calculated about(α~o.83). Moreover the data analysis, descriptive and inferential statistics (t-test, Friedman test) were used by SPSS18 software. The findings showed that social factors, health facilities, economic factors, personal factors and time are main barriers for elder women's participation in recreational sport activities in Alborz Province and the lack of interest and information are not important barriers to participate for elder women in recreational sport activities in Alborz province.
  Keywords: Barriers, older women, Sports participation, recreational sports activities
 • Loghman Keshavarz, Abolfazl Farahani, Abbas Ahmadi Pages 43-54
  The purpose of this study was to investigate the effect of sport activities on anxiety and its relationship between boys high school non-athletes educational progress. Statistical population of this study included 18 high school students of Ilam (3753 = N). All of the 8 school students were cluster- randomly selected of research samples. Then they were randomly divided two experimental and control groups (4 schools for experimental group and 4 schools for control group). Then all students were standardization based on age, height, weight, and physical education score at the previous term before participation at the research period. Experimental subjects in each group were taught volleyball, basketball, running and badminton in the second semester 91-92. The educational period was 2 sessions per week. The control group subjects participated in physical education lessons. They had not taught the mention sports. To achieve the research goals was used 28-SCL questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts and its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.93 respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov- Smirnov, Single sample T-student test, and path analysis, ANOVA, Shefee test, linear regression and multiple regression by application of SPSS.V.16 software was used were used. Research findings showed that there is a significant relationship between student's anxiety levels and their sport activities. The anxiety and sport activities predictor of student achievement are.
  Keywords: Anxiety, physical activity, educational progress, Students
 • Saeed Lotfi Yamchi, Seyed Hasan Seyed Ameri, Khadijeh Lotfi Yamchi Pages 53-62
  The purpose of this study was to determine the relationship between information technology and organizational effectiveness in the physical education department of West Azerbaijan province. This study is a kind of correlation. The statistical population of the research included 68 staff and managers of physical education organization in the province of west Azerbaijan. Because the statistical population is limit, so the total population was considered as the sample Questionnaire measuring instrument was two parts about information technology and organizational effectiveness which its validity was confirmed by the faculty master and its reliability gained by using cronbakh coefficient (α=0.85). Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics method (Kolmogorov -Smirnov test, Pearson correlation and regression) and a significant level software SPSS16 p≥0/05. The results also show that there is significant and positive relationship between increasing the speed of doing things increasing the accuracy of doing things, retrieval information, storage information, increasing the speed of accessing information and using information technology system and effectiveness.
  Keywords: information technology, organizational effectiveness, sporting organizations
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Hamed Shayegan Pages 65-75
  The purpose of this study was to examine the relation between managers’ source of power and organizational health in physical education offices of Isfahan. Statistical population of research was 420 employees of physical education offices in Isfahan that was 155 employees selected randomly as statistical sample. Two researcher made questionnaires of managers’ source of power and organizational health were used to data collection. Data analysis was done by Pearson Correlation coefficient and multiple regressions. Results showed that there were significant relations between position power and institutional integration, initiate structure and resources support of dimensions of organizational health (P≤0.05); also there were significant relations between personal power and institutional integration, initiate structure, influence and consideration of dimensions of organizational health (P≤0.05).
  Keywords: Position power, Personal power, Organizational Health, Physical Education offices
 • Akram Mehdizadeh, Mostafa Rezaei, Habibollah Ghorbani Pages 75-84
  Introduction
  Today tourism industrial is one of the industrial biggest in the world and Tourism Information System is one of the instruments of tourism development.
  Method
  this research is analysis-descriptive. The population and samples (94) includes experts, managers of sport and youth General office and Cultural Heritage and Tourism office in west Azerbaijan. For data collection used from interviews have been supplemented by documents and reports released by the ICTO, literature review and physical education office and questioner with 32 item and three important principles: Speed, accuracy and cost as a strategy in order to acquire competitive advantages. Data in stage three earned. The design is compared with the current situation based on the criteria of speed, accuracy and cost. For data analysis used paired T test.
  Results
  The findings show that significant difference between design ideal situations with the current situation based on the criteria of speed, accuracy and cost. Also was significant difference between accuracy information in sport and youth General office and Cultural Heritage and Tourism office Conclusion and
  Discussion
  findings show that expert in tourism and sport and youth General are eager to information development, increase information speed, related and deleted of false information. This idea can be help organization managers to development system information and earns customers satisfaction that likes poor medi and esfahani findings. Then suggest supply Conceptual Design of Tourism Information System in organization tourism and sport tourism is essential.
  Keywords: Information System, Sport Tourism, Investigation Conceptual
 • Zahra Moradi, Kamal Houshyar, Maryam Sadri, Selda Hamed Pages 85-92
  Character of the present study was to investigate the relationship between professional teams and fans of team identity; case study deals with Premiership football. The purpose of this research is applied and the data collection and field of view is descriptive, analytical and post- event. On research required information using a questionnaire designed by the researchers to measure identity and team standard questionnaire character sports team Tostoy (2012) measure and is providing its population of 500 people, the fans of the League of cholera calculated sample size by using Total number of questionnaires measuring data using the relationship test - Pearson correlation was conducted and the results we found in the team 's identity, independence, high Tractor Persepolis and the fans, there available and most of the team 's fans, 's character all of its top evaluated and identity pro team sports team has a significant relationship with the character.
  Keywords: identity, team, fans, character, characters, brand League Iran
 • Meysam Nazari Ghanbari, Reza Sabounchi Pages 93-97
  The purpose of this research is analysis of role of education and human capital in economic competitiveness of sport in West provinces of Country The necessary data for this research is collected by using of Cohen sample content chart and random sampling method from 373 sport staff from provinces of Ilam, Kurdistan, Kermanshah, Hamadan and Lorestan. The tool of measuring is a part of economic competitiveness questionnaire`s Klaus Schwab (World Economic Forum). The questionnaire reliability and the coefficient validity were confirmed by nominally form and with (α= 0.87), respectively. Analysis of Data was done by using of Kruskal - Wallis and following Mann-Whitney U test. Based on findings of research, provinces of Kermanshah stand`s in the best situation and there in after provinces of Lorestan, Hamadan, Kurdistan and Ilam, stand ordinal.
  Keywords: Education, human capital, economic competitiveness, physical education, sports, West provinces of Country (IRAN)
 • Habib Honari, Soheila Shojaei Borjuei, Akbar Faridfathi Pages 99-105

  Nowadays, services have focused on clients in more exercise. This includes not only the quality of the steps, but customers are aware of the product includes. The study sample of 1060 clients 321 pools in Tehran, where customers randomly selected at random statistical sample. SERVQUAL scale was used to evaluate variables. All the components of the quality of service (reliability, tangible factors, reliability, responsiveness, empathy) were observed between the pool and customer satisfaction. Empathy had highest correlation with customer satisfaction. Harmonious order, by looking at the customer's environment. Swimming pool and other sports facilities can train your staff and customers to establish social relationships more friendly between pools and deeper understanding of the real needs of our clients and for clients to create Smymytry atmosphere.

  Keywords: quality of service, satisfaction, pool