فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر علی بهزادی، دکتر مهوش شهیدی، دکتر نورعلی فرخی، فروغ جعفری صفحات 5-21
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان افزایش سطح سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه های سالمندان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع شبه آزمایشی دوگروهی با پیش آزمون- پس آزمون می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) است. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از میان 234 نفر سالمند مرد 60 سال و بالاتر ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران نمونه ای به حجم 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه (15نفری) آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه آموزش خنده درمانی کاتاریا دریافت نمودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کاربرد روش خنده درمانی کاتاریا موجب افزایش سطح سلامت عمومی، بهبود شکایات جسمانی، کاهش اضطراب و اختلال خواب، افزایش کارکرد اجتماعی و کاهش افسردگی مردان سالمند گردیده است.
  کلیدواژگان: خنده درمانی کاتاریا، سلامت عمومی، سالمندان مرد
 • نوشین پردلان، عدالت کریمیان، انور میری، الهام خاکسار، مریم عاقلی، دکتر سیمین حسینیان صفحات 21-47
  با توجه به اهمیت حوزه تاب آوری مسیر شغلی و گستردگی کاربرد های ناشی از آن پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون در میان کارمندان و دانشجویان چهار شهر کشور) تهران، شیراز، یزد، سقز) صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینه یابی از نوع آزمون سازی می باشد که جامعه آماری شامل کلیه کارمندان و دانشجویان کشور بودند که به صورت نمونه در دسترس 4 شهر (تهران، شیراز، یزد و سقز) انتخاب شدند. به این منظور تعداد 625 کارمند و 264 دانشجو از سازمان ها و دانشگاه های مختلف این شهرها به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه را تکمیل نمودند. روش های آماری شامل محاسبه نمرات t، رتبه درصدی، آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی از روش دو نیمه کردن استفاده شد و جدول هنجار درصدی و استاندارد هم برای دانشجویان و هم کارمندان تهیه شد. نتایج نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کارمندان.0.901 و برای دانشجویان،0.884 محاسبه شد. همچنین بررسی روایی تصنیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل یافته نشان داد که مقیاس فوق ابزاری مناسب و دارای شواهد روان سنجی مطلوب برای سنجش تاب آوری مسیر شغلی در جامعه ایرانی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، مقیاس تاب آوری مسیر شغلی، کارمندان، دانشجویان
 • الهام درستیان، دکتر کیومرث فرحبخش، یوسف گرجی صفحات 47-69
  هدف از پژوهش نیمه آزمایش حاضر، بررسی مقایسه تاثیر مشاوره گروهی مادران به شیوه تحلیل رفتار متقابل با مشاوره گروهی مادران به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان می باشد. به این منظور، بر اساس تکمیل پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)، جامعه آماری مادران کودکان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی و اختلال اضطراب فراگیر در 5 مهدکودک، مشخص شدند. سپس 60 نفر از این مادران، به صورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه 20 نفره (2 گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. بر روی هر گروه آزمایش یکی از دو روش مشاوره تحلیل رفتار متقابل و شناخت درمانی، به مدت 10 جلسه مشاوره صورت گرفت. در نهایت از کلیه آزمودنی های تحقیق، پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مشاوره گروهی مادران به روش تحلیل رفتار متقابل و شناختی– رفتاری، هر دو بر کاهش نشانه های اضطراب فراگیر و اضطراب جدایی کودکان موثر اند. اما در کاهش این نشانه ها، بین دو روش مذکور، تفاوت معنی داری بدست نیامد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، تحلیل رفتار متقابل، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب جدایی مقدمه
 • زینب رضایی، دکتر علیرضا بوستانی پور، فاطمه حبیبیان صفحات 69-82
  طلاق و جدایی مهمترین عامل از همگسیختگی ساختار بنیادیترین نهاد جامعه یعنی خانواده است از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش بینی بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل بود. روش پژوهش:این مطالعه به صورت توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مرد و زن آموزش و پرورش بود و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بود که 90 زن و90 مرد انتخاب شد. ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت،مقیاس صمیمیتالکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون،مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز،1986) و شاخص بی ثباتی ازدواج بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر ارتباط منفی و معنادار اعتماد و بی ثباتی ازدواج در مردان و زنان بود. این بدان معناست که با افزایش اعنماد، بی ثباتی در ازدواج کاهش یابد و برعکس، همچنین رابطه بین صمیمیت با بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان نیز رابطه ای منفی و معنادار بود. این بدان معناست که با افزایش صمیمیت، بی ثباتی در ازدواج کاهش یابد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که اعتماد و صمیمیت از عوامل موثر در ثبات و عدم ثبات یک ازدواج می باشد.
  کلیدواژگان: اعتماد، صمیمیت، بی ثباتی در ازدواج
 • پریسا غفوریان نوروزی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، حسین حسن آبادی صفحات 82-99
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد، عزت نفس و اضطراب زنان مطلقه انجام شده است. تعداد 45 نفر از زنان مطلقه ی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری (آریا و بهار) شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پس از غربالگری انتخاب و به روش گمارش تصادفی در سه گروه به عنوان گروه آزمایش اول (وجودی)، گروه آزمایشی دوم (معنوی) و گروه کنترل قرار گرفتند. قبل از آغاز گروه تمامی اعضاء به سه پرسشنامه 16 عاملی کتل، عزت نفس کوپراسمیت و اضطراب اشپیلبرگر جهت سنجش میزان اعتماد، عزت نفس و اضطراب پاسخ دادند و سپس اعضای گروه های آزمایشی هر یک در 12 جلسه ی 2 ساعته درمان (2بار در هفته) شرکت کردند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گروه درمانی وجودی نسبت به گروه درمانی معنوی در افزایش اعتماد (04/18 = F و 01/0 > P)، افزایش عزت نفس (25/17 = F و 01/0 > P) و کاهش اضطراب (61/19 = F و 01/0 > P) در زنان مطلقه به طور معنادار بیشتر اثربخش بود. (01/0 >P). گروه درمانی وجودی و معنوی بر افزایش اعتماد و عزت نفس و کاهش اضطراب در زنان مطلقه اثربخش می باشند، اما اثربخشی گروه درمانی وجودی نسبت به گروه درمانی معنوی به طور معنادار بیشتر است.
  کلیدواژگان: اثر بخشی، گروه درمانی وجودی - گروه درمانی معنوی - اعتماد - عزت نفس - اضطراب
 • دکتر محمود نجفی، سولماز دبیری، دکتر غلامرضا دهشیری، دکتر نصرت جعفری صفحات 99-114
  هدف پژوهش حاضربررسی نقش امید، احساس تنهایی و مولفه های آن در پیش بینی رضایت از زندگی سالمندان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظورنمونه ای به حجم 300 سالمند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه احساس تنهایی، رضایت از زندگی و امید روی آنها اجرا شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین امیدواری با رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین احساس تنهایی و مولفه های آن با رضایت از زندگی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که احساس تنهایی ناشی از خانواده و احساس تنهایی عاطفی به ترتیب نقش مهم و معناداری در رضایت از زندگی دارند و در مجموع 28 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کنند. همچنین، دو متغیر احساس تنهایی و امید به ترتیب نقش معناداری در پیش بینی رضایت از زندگی دارند. نتایج حاکی از آن است که کاهش احساس تنهایی و افزایش امید در سالمندان می تواند به بهداشت، سازگاری و رضایت از زندگی انها کمک کند توجه به این متغیرها در برنامه ریزی ها می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: تنهایی، رضایت از زندگی، امیدواری، سالمند
 • محمدهادی هادی زاده، دکتر فروغ جعفری صفحات 114-131
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های شناختی _ رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 بود. بدین منظور 16 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 که عضو انجمن دیابت ایران شعبه ی اسلامشهر بودند به طور تصادفی انتخاب شده و در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تکنیک های شناختی – رفتاری را آموزش دیدند و گروه کنترل این آموزش ها را دریافت نکردند.قبل و بعد از اجرای مداخله ی هر دو گروه از طریق آزمون کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تکنیک های شناختی _ رفتاری در دو بعد جسمانی و روان شناختی از کیفیت زندگی اثر معنادار داشته اند اما در دو بعد دیگر یعنی ابعاد اجتماعی و محیطی تاثیر معناداری مشاهده نشد. به نظر می رسد با توجه به ماهیت تکنیک های شناختی _ رفتاری اثر بخشی در دو بعد جسمانی و روان شناختی و عدم اثر گذاری معنادار بر دو بعد دیگر قابل توجیه باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، درمان شناختی، رفتاری، کیفیت زندگی، روان تنی
|
 • Pages 5-21
  This study examined the effectiveness of Kateria laughter therapy on increasing the level of General health in elderly man living in nursing homes. This is a semi-empirical study consisting of a pre-test and a post-test in which two Groups. The sample of this research includes 30 male elderly that lived in Hashemi-Nezhad nursing home. The Goldberg's General Health Questionnaire was used in this research. For analyzing the data, multi analysis of variance (MANOVA) and covariance were used. The results showed significant improvement in increasing the level of General health, social functioning and reduction in depression and somatization, anxiety and sleep disturbance.
  Keywords: Kateria laughter therapy, General health, elderly man
 • Pages 21-47
  According to the importance of career resiliency and its widespread use, the present study examined the validity, Morgan Lyons’ reliability and standardization of career resiliency scale among staff and students in four cities (Tehran, Shiraz, Yazd, turpentine). The statistical population consists of all staff and students of Iran that selected by using available sampling of four cities (Tehran, Shiraz, Yazd and saqez). 625 employees and 264 students from various universities, organizations and cities were selected by cluster sampling and they filled out the questionnaire. The research method included calculation of t scores, Cronbach’s Alpha and split-half method was used. The standard and norm table was provided for both employees and students. The results showed that the test reliability by Cronbach’s Alpha method was 0.901 for employees and 884 for students. The results imply that there is no significant difference between the two halves of the test. Generally, the findings indicated that this scale is a valid instrument with desirable psychometric evidence for assessing career resiliency in Iranian society.
  Keywords: standardization, career resiliency, employees, students
 • Pages 47-69
  The purpose of this study was to investigate the effect of mother's Therapy by Transactional Analysis in comparison with Cognitive Behavioral Therapy on reduction of children's anxiety. For this purpose, the population of this study comprised mothers who had children with Separation Anxiety Disorder or General Anxiety Disorder in 5 kindergartens. Then 60 mothers selected through the random sampling and randomly divided into 3groups) Two experimental groups and one control group) that each group comprised 20 mothers. Each experimental group was counseled for 10 sessions using either Transactional Analysis or Cognitive Behavioral Therapy. At the end a post-test was taken from all subjects. Results of the covariance method showed that using both Transactional Analysis and Cognitive Behavioral Therapy are effective on reducing the symptoms of children's Separation Anxiety Disorder and General Anxiety Disorder. However no significant difference was found between Cognitive Behavioral Therapy and Transactional Analysis on reducing these symptoms. r
  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Transactional Analysis, General Anxiety Disorder, Separation Anxiety Disorde
 • Pages 69-82
  Divorce and separation demolish family as a basic unit of a society. This research aim was the survey of Confidence and Intimacy in Predicting of Marital Instability. This is a descriptive-correlation research. 90 male and 90 female were randomly selected. The Instruments were Walker Intimacy Scale, Confidence Scale and Marital Instability Questionnaires. Pearson Correlation method and step by step multiple regressions were used for analyzing the data. The results showed negative significant correlations between confidence and marital instability. This means that as confidence increased, marital instability decreased and vice versa. Also, there was negative significant correlations between intimacy and marital instability. This means that as Intimacy improved, marital instability decreased and vice versa. Therefore, This article showed that Confidence and intimacy are important factors to predict stability and instability in a marriage..
  Keywords: Confidence, Intimacy, Marital Instability
 • Pages 82-99
  Background
  This study was carried out in order to compare the effectiveness of two group therapies: ‘existential and spiritual approach’ on trust, self- esteem and anxiety of divorced women in Mashhad city.
  Methods
  45 divorced women, who referred to counseling centers and social work clinics (Aria & Bahar) in Mashhad, were selected with in access sampling. They filled the three questionnaires used in the study (16PF, SEI and STAI - Y). They assigned to these three groups randomly. The members of these groups participated in 12 sessions of therapy intervention, 2 hours per session (2 times a week). The data were analyzed by covariate analyze (ANCOVA).
  Results
  Existential group therapy is significantly more effective than spiritual group therapy in increasing trust (P<0.01, F=18.04) and self - esteem (P<0.01, F=17.25) and decreasing anxiety (P<0.01, F=19.61).
  Discussion
  Existential and spiritual group therapies had effect on increasing trust and self - esteem and decreasing anxiety of divorced women, but existential group therapy was significantly more effective than spiritual group therapy.
  Keywords: Existential group therapy, Spiritual group therapy, Trust, Self, esteem – Anxiet
 • Pages 99-114
  The main aim of present research was to study the role of hope, loneliness feeling and their components in prediction of elder's life satisfaction. The method of this research was descriptive-correlational. For this purpose, 300 elders were selected by Available sampling method and loneliness feeling, hope and life satisfaction questionnaires were administered among selected sample. Data were analyzed by using Pearson correlation and stepwise regression analysis. The results showed that there is significant positive relation between hope, and life satisfaction. Also, there is a significant negative relation between loneliness feeling and it's components with life satisfaction. The results of regression analysis showed that the loneliness feeling has important and significant role in life satisfaction and explain overall 28% of the variance of life satisfaction. Also, loneliness feeling and hope have respectively a significant role in prediction of life satisfaction. The results indicate that reduction of loneliness feeling and enhancement of hope in elders can help to their health, compatibility and life satisfaction.
  Keywords: loneliness feeling, life satisfaction, hope, elders
 • Pages 114-131
  This study aims to investigate the effect of cognitive-behavioral trainings on the quality of life of the patients with type 1 diabetes. For this purpose, 16 patients with type 1 diabetes, who were members of the Iranian Diabetes Society in Islamshahr, were randomly selected and divided into control and experimental groups. The subjects of the experimental group were trained in cognitive-behavioral techniques for 10 sessions, but the members of the control group were not trained. Before and after the implementation of the intervention, both groups were assessed by the Quality of Life questionnaire. The results of the analysis of covariance showed that cognitive-behavioral techniques had a significant effect on the physical and psychological dimensions of the quality of life however, no significant effect was observed on social and environmental dimensions.
  Keywords: Diabetes, Cognitive, Behavioral Therapy, Quality of Life, Psychosomatics