فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر خدابخش احمدی، جواد خدادادی سنگده، علی ملازمانی، مصطفی خانزاده، سجاد امینی منش صفحات 4-22
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در رفتارهای پرخطر نوجوانان صورت گرفته است.طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگو یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران بود، که 1241 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آماری همبستگی،T مستقل و مدلسازی معادلات ساختاری، به کمک نرم افزارهای 18SPSS و 50/8 LISREL، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پسران و دختران را از نظر رفتارهای پرخطر، نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف تفاوت معنی داری وجود دارد.نظارت والدین از طریق همنشینی با همسالان دارای تاثیر معنی دار بر رفتر پرخطر دارا می باشد و مدل واسطه ای ارائه شده قادر است 55 درصد از واریانس این رفتارها را تبیین می کند.توجه جدی به نقش نظارت والدینی در کاهش هنمشینی با همسالان منحرف و به دنبال آن کاهش احتمال گرایش به رفتارهای پرخطر از سوی نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است..
  کلیدواژگان: نوجوان، نظارت والدینی، همنشینی با همسالان، رفتار پرخطر
 • دکتر علیرضا بوستانی پور، دکتر باقر ثنائی، دکتر علی محمد نظری صفحات 22-57
  سازگاری زناشویی از جمله مفاهیمی است که نبود آن می تواند مقدمه بروز مشکلات زوجی و زناشویی شود. به همین منظور پژوهش حاضر بر آن است تا با مقایسه دو رویکردی که مدعی داشتن دیدگاه کل نگرانه و جزءنگرانه هستند، روش های مناسب را در حل مشکلات مربوط به ناسازگاری را مورد آزمایش قرار دهد.به این منظور، از بین 72 زوج داوطلب، و 54 زوج واجد ملاک های مورد نظر در پژوهش، 24 زوج (48 نفر)، به صورت تصادفی ساده و با روش قرعه کشی انتخاب شدند، و در سه گروه 8 زوجی (16 نفره، هر گروه متشکل از 8 زن و 8 مرد)، که به صورت داوطلبانه برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کرده بودند، در قالب سه گروه، سازمان دهی شدند. به صورت تصادفی، یک گروه برای اجرای متغیر آزمایشی درمان روانی-آموزشی، یک گروه برای متغیر آزمایشی درمان سیستم محور، و یک گروه هم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پس از اجرای 10 جلسه درمان روانی – آموزشی و 12 جلسه درمان سیستم محور، بر اثر افت گروه ها، 2 زوج از گروه روانی – آموزشی و 1 زوج از گروه سیستم محور، از هر گروه 6 زوج (6 زن و 6 مرد، در مجموع 12 نفر) به عنوان نمونه نهایی، از لحاظ میزان سازگاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل نشان دهنده آن است که رویکردهای روانی – آموزشی و سیستم محور در مورد سازگاری زناشویی تفاوت را در مقایسه با گروه کنترل نشان نداند. در مورد مولفه های سازگاری نیز، به جز در مورد همسانی زوجی و ابراز محبت، همین نتیجه به دست آمد..
  کلیدواژگان: رویکرد روانی، آموزشی، درمان سیستم، محور، سازگاری زناشویی
 • بتول حامدی، عبدالله شفیع آبادی، شکوه نوابی نژاد، علی دلاور صفحات 57-76
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد درمان نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود- کار آمدی زوج های دانشجو بود.جامعه آماری، دانشجویان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های شهر تهران بودند.نمونه مورد پژوهش 14 زوج بودند که به روش تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. زوجین گروه آزمایش در 8جلسه درمان شرکت نمودند. داده ها به وسیله مقیاس خود-کارآمدی مقابله با مشکلات چسنی و پرسشنامه جمعیت شناختی، جمع آوری گردیدند.داده ها در ابتدا مطابق با روش تحلیل کوواریانس (تک متغییری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و سپس به منظور تعیین میزان اثربخشی درمان بر هر یک از ابعاد خود-کارآمدی (متغیرهای وابسته)، از روش تحلیل کوواریانس (چند متغییری) استفاده گردید. نتایج نشان داد که زوج درمانی بر اساس رویکرد نظام های زبان مشارکتی بر خودکارآمدی زوج ها اثر دارد و این اثربخشی در سطح 0.001>p معنادار است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که این زوج درمانی بر کلیه خرده مقیاس های خود-کارآمدی زوج هانیز اثر دارد و این اثربخشی در تمام خرده مقیاس ها در سطح 0.001>p معنادار است.نتیجه گرفته می شود که در درمان زبان مشارکتی، درمانگر با ایجاد فرایند و فضایی برای روابط مشارکتی و گفتگوی دو جانبه که در آن، خود-تعریفی ها تبدیل به خود- عاملی می شوند،موجبات افزایش خود-کارآمدی زوج ها را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی، خود، کار آمدی، زوج ها
 • آذر زاهد پور کرایی، دکتر نجمه حمید، اعظم محمدعلی نژاد، سیدامیر قدمی، پروین کاوه صفحات 76-91
  هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر معنادرمانی گروهی بر رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی نفر دانش -آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مسجد سلیمان در سال تحصیلی 91-1390 بود. جامعه پژوهش 800 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مسجد سلیمان بود. نمونه آماری شامل 40 نفر از جامعه مذکور که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری و گروه گواه می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رضایت از زندگی و معدل دانش آموزان بوده است. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که میان دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری از لحاظ رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی وجود دارد (p<). این نتایج کماکان در دوره پیگیری تداوم داشت.
  کلیدواژگان: معنادرمانی گروهی، رضایت از زندگی، عملکرد تحصیلی
 • امیر محمد شهسوارانی، هاجر شهرانی، کلثوم ستاری، مصطفی محمدی، مریم حکیمی کلخوران صفحات 91-122
  مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان ابزاری خودگزارش دهی است که به منظور تشخیص و ارزیابی میزان و شدت اختلال افسردگی عمده در کودکان و نوجوانان طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی و ساخت عاملی مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS) (جان بزرگی، 1378) و نیز وضعیت افسردگی در دختران نوجوان بوده است به همین منظور تعداد 417 نفر دانش آموز دختر (14-19 سال) در شهر تهران در مناطق مختلف آموزشی فرم 13 ماده ای این آزمون را تکمیل کردند. در بررسی پایایی CADS که به سه روش پایایی درونی (آلفای کرونباخ و تصنیف)، همبستگی درونی و بازآزمایی انجام شد مشخص شد این مقیاس از پایای بالا و کاملا مطلوبی برخوردار است. تحلیل عاملی اکتشافی به روش های مولفه اصلی، موازی و آزمون کمترین میانگین سهمی نشان دادند که این پرسشنامه تنها از یک عامل افسردگی تشکیل شده است. تحلیل عاملی تاییدی نیز نشانگر حضور تنها یک عامل در CADS است. بررسی وضعیت افسردگی در دختران نیز نشانگر سلامت کامل 9/32% آنها و حضور رگه های افسرده وار تا افسردگی شدید در1/67% از جامعه مورد بررسی است. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که CADS ابزاری مطلوب برای سنجش و غربالگری افسردگی هم به صورت بالینی و هم به صورت پژوهشی چه به شکل انفرادی و چه به شکل گروهی است. همچنین با توجه به میزان بالای شیوع افسردگی در جمعیت دختران نوجوان به نظر می رسد ارائه مداخلات شناختی-رفتاری لازم برای مقابله و کاهش این اختلال ناتوان کننده و مزمن از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی موازی، تحلیل عاملی آزمون کمترین میانگین سهمی، تحلیل عاملی تاییدی
 • سعیده فرج نیا، دکتر سیمین حسینیان، دکتر شهریار شهیدی، دکتر منصوره السادات صادقی صفحات 122-142
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی به روش توصیفی- همبستگی بود. بر این اساس گروه نمونه ای شامل 115 زوج (230 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس از طریق مراجعه به مراکز خرید، کیلینیک ها و مراکز آموزشی مناطق 5، 6 و 11 تهران، انتخاب شده و به وسیله پرسشنامه های کیفیت ارتباط زوج ها، تعهد زناشویی و عملکرد جنسی زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین هر سه متغییر پژوهش رابطه مثبت وجود دارد و بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام، بین نقش پیش بینی کنندگی کیفیت ارتباط و عملکرد جنسی بر تعهد زناشویی، توان پیش بینی کنندگی قوی تر برای کیفیت ارتباط در مقایسه با عملکرد جنسی بدست آمد به این صورت که کیفیت ارتباط به تنهایی12درصد واریانس تعهد را تبیین می کرده و عملکرد جنسی در حضور کیفیت ارتباط 8درصد از واریانس تعهد را تبیین میکند. همچنین از بین مولفه های عملکرد جنسی، تنها مولفه تحقق جنسی (25/0 R=) و از بین مولفه های کیفیت ارتباط، تنها مولفه سبکهای ارتباطی (43/0R=) دارای نقش پیش بینی کنندگی برای تعهد شخصی زناشویی بودند. از نتایج بدست آمده می توان به منظور تعیین اولویت های درمانی برای زوج های دارای رابطه آشفته و در شرف طلاق، و همچنینی تعیین برنامه های آموزشی و درمانی با هدف کمک به تحکیم پیوند زناشویی بهره برد.
  کلیدواژگان: عملکرد جنسی زناشویی، کیفیت ارتباط زناشویی، تعهد زناشویی
 • دکتر محمود گودرزی صفحات 142-158
  پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اثر بخشی زوج درمانی با رویکرد ستیر بربهبود عملکرد خانواده(زوجین) و کاهش دلزدگی زناشویی انجام گرفته است. روش انجام پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بوده است.جامعه پژوهش زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناختی شهرستان سنندج در سال 1390-1389 بود. نمونه این پژوهش 20 زوج یعنی زن وشوهر (10زوج در گروه ستیر، 10زوج و10 زوج در گروه کنترل) که در گروه آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی جایگزین شدند.سپس جلسات زوج درمانی ستیر در هشت جلسه اجرا گردید. هرکدام از گروه هادر پیش آزمون و پس آزمون از نظر متغییر های وابسته مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سنجش عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی بوده است.به متظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که زوج درمانی با رویکرد ارتباطی ستیر در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود عملکرد زوجین گردیده است.همچنین زوج درمانی با رویکرد ارتباطی ستیر باعث کاهش میزان دلزدگی زناشویی زوجین گردیده است.
  کلیدواژگان: رویکرد ستیر- عملکرد خانواده، دلزدگی زناشویی
|
 • Pages 4-22
  The Purpose of this research was to investigate parental monitoring role and affiliation with deviant peers in high risk behavior. The design of the current study involves correlation using structural equation modeling. The population of the current study involve all male and female adolescent in Tehran high school from which 1241 were selected through cluster sampling. To collect the data, different scales such as Iran’s adolescent risk-taking scales, parental monitoring scales and affiliation with delinquent peers were used. The data were analyzed using correlation statistical indices, independent T and structural equation modeling through SPSS and LISRER. The obtained results showed that there was a significant difference between girls and boys in high risk behavior, parental monitoring and affiliation with delinquent peers. Moreover, parental monitoring through affiliation with delinquent peers had a significant effect on high risk behavior. The mediating model can explain 0.55 high risk behavior variance. It's highly influential to pay attention to the parental monitoring role in decreasing affiliation with delinquent peers as well as decreasing the high risk behavior by adolescents..
  Keywords: Adolescent, parental monitoring, affiliation with peers, high risk behavior
 • Pages 22-57
  Marital adjustment and cohesion are concepts which their absence can result in marital conflicts and problems. Thus, the research is trying to compare two approaches which have holistic and reductionist viewpoints in treating couples’ maladjustment and cohesion. So, 24 couples (48 persons) were selected randomly and were divided in 3 groups (16 persons, each group consists of 8 men and 8 women). randomly, a group assigned for Systems-Centerd Therapy, another for Psycho-Educational Therapy, and the last as control group. after conducting 12 sessions of Systems-Centered Therapy, and 10 sessions Psycho-Education Therapy, groups were compared about marital adjustment and marital cohesion. results showed that these two approaches have no significant difference in treating marital adjustment and marital cohesion.
  Keywords: Marital Adjustment, Marital Cohesion, Systems, Centered Therapy, Psycho, Education
 • Pages 57-76
  The purpose of this study is to examine the effectiveness of Collaborative Language Systems Therapy on Self- efficacy in Students. Method of research was quasi-experimental with pretest - posttest and control group design. The statistical population involved all referred couples to university counseling centers in Tehran. The sample of study consisted of 28 subjects(14 couples)that were randomly selected and allocated into experimental and control groupe.The experimental group participated in 8 sessions of collaborative Language Therapy. The measurement instrument was Coping self–Efficacy Scale (CSE) and Demographic Data Questionnaire. The results were analyzed with covariate using SPSS software. The result indicated that Collaborative Language Systems (CLST) Therapy, increased self-efficacy and enhanced subscales of Self-efficacy.
  Keywords: Collaborative Language Systems Therapy, Self, efficacy, couples
 • Pages 76-91
  The aim of this research was to investigate the effectiveness of logo therapy on life satisfaction and academic performance in high school female students in MasjedSoleiman city. The research method was semi experimental with per-posttest, follow-up and control group. The sample consisted of 40 subjects who were matched from age, educational status, gender, having one standard deviation below the mean in life satisfaction scale (MSLSS). Then randomly divided into two group as experimental and control. The instruments were(MSLSS) and academic performance. The data were analysed with (MANCOVA). The results indicated that there was a significant difference between experimental and control group (P< 0.0001). These results significantly persisted after follow up period..
  Keywords: logo therapy, life satisfaction, academic performance
 • Pages 91-122
  Children and Adolescents Depression Scale (CADS) is a self-report scale designed for diagnosis and assessment of the level and intensity of MDD in children and adolescents. The aim of this study was to assess the psychometric and factorial structure of CADS as well as major depressive disorder (MDD) status among adolescent girls (14-19 years). 417 female adolescent students from different areas of Tehran completed the scale. Scale reliability was assessed through internal reliability (Cronbach’s alpha and half-splitting), inter-item correlation and test-retest methods and all revealed a desirable level of reliability of CADS. Factor analysis was done via two major
  Methods
  Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). EFA via Principal Components Factor Analysis, Parallel Analysis and Minimum Average Partial (MAP) Test showed a one-factor model in the CADS, which assesses depression. Afterwards, CFA supported a one-factor model of depression. Analyses of the CADS results indicated that 32.9% of the subjects were with no signs of depression, while 67.1% of them have depressive signs and symptoms to severe MDD. According to these findings, it seems that CADS could be used as a preferable scale to assess and screen depressive signs as well as depressive disorders both in research and in clinical settings. In addition, regarding the high rate of incidence of depressive signs and symptoms among female adolescent students, the necessity of systematic cognitive-behavioral interventions is obvious.
  Keywords: Children, Adolescents Depression Scale (CADS), Exploratory factor analysis (EFA), Parallel Analysis, Minimum Average Partial (MAP) Test, Confirmatory Factor Analysis (CFA)
 • Farajnias., Dr Hoseinians., Dr Shihidi, Sh, Dr Sadeghi, M Pages 122-142
  The goal of present study was to examine the role of sexual function and quality of relationship on marital commitment. The sample included 115 couples. The research instruments were Quality of Marital Relationship Questionnaire, Marital Commitment Questionnaire and Marital Sexual Function Questionnaire. Data were analyzed by correlation coefficient and step by step multiple regression method. Results showed significant relationships between sexual function, quality of relationship and marital commitment. According to the results, sexual function and quality of relationship predicted marital commitment and quality of relationship was a stronger predictor of marital commitment. Through Components of Sexual Function and Quality of Relationships, the only Sexual Realization and Communication Styles have predicted the roles for the Marital Commitment. The Significant relationships were found between wives 'commitment with their sexual function, their husbands 'commitment and sexual function, and husbands 'commitment with their wives 'commitment and their sexual function.
  Keywords: Marital Sexual Function, Quality of Marital Relationship, Marital Commitment
 • Pages 142-158
  This study has been done to the effectiveness of couple therapy with Satir's approach on improving couple functions and decreasing marital burnout. The method of this study was quasi experimental (groups pretest-post test). Samples were 20 couples (10 couples in first experiment group and 10 couples in control group) which referred to Sanandaj counseling centers. They were assigned randomly to control and experiment groups. Then 8 Satir's approach sessions have been performed. Each group's dependent variables were assessed in pre test and post tests. Instruments were Family Assessment Devise (FAD) and Couple Burnout Measure (CBM). Aalysis data was done through ANCOVA. The results showed that couple therapy with Satir's approach improved the couple's functions in experiment groups. Moreover couple therapies with Satir's approach have decreased marital burnout in comparison with control group.
  Keywords: couple therapy, Satir\'s approach, marital burnout