فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال سوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهامت حسینیان*، عباس غفاری صفحه 13
  موضوع و هدف اصلی این تحقیق «تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ»می باشد. متغیرهای موردبحث آن، فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های پلیس پیشگیری فاتب می باشد.
  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش آن به اعتبار ماهیت جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را سرکلانتران، روسا و جانشینان کلانتری ها، فرماندهان یگان های انتظامی و مدیران پلیس پیشگیری فاتب، مدیران و کارشناسان معاونت تربیت و آموزش فاتب به تعداد 200 نفر تشکیل داده اند که با توجه به دسترس بودن اعضاء جامعه آماری، روش نمونه گیری به صورت تمام شمار می باشد. برای جمع آوری داده های مربوط به ادبیات نظری از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مربوط به جامعه آماری نیز از روش میدانی استفاده شده است. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بوده و شامل 65 سوال می باشد. برای سنجش روایی محتوایی و سازه از خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردیده است، پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ عدد 821/0 به دست آمد.همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس SWOT و IE استفاده گردید.
  یافته های این تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه میانگین به دست آمده از دو نمره نهایی حاصله از ماتریس IFE وEFE(57/2)بیش از 5/2 می باشد، لذا برآیند و نتیجه عملکرد داخلی و خارجی پلیس پیشگیری فاتب در بخش آموزش و در رابطه با استفاده از قوت ها و برطرف کردن ضعف ها و همچنین استفاده از فرصت ها و رفع تهدیدها، در حد متوسط به بالا می باشد، همچنین با عنایت به اینکه محل تلاقی دو نمره مربوط به ماتریس IFE و EFE در ماتریس داخلی- خارجی(IE) در خانه WO قرار دارد، بنابراین استراتژی آموزشی مناسب پلیس پیشگیری فاتب باید یک استراتژی محافظه کارانه باشد.این پلیس برای تحقق ماموریت های خود در آینده،لازم است با استفاده حداکثری از فرصت های سازمانی، به رفع ضعف های خود پرداخته و در صورت امکان آنها را به قوت تبدیل نماید تا موقعیت فعلی آموزش آن، از وضعیت استراتژی محافظه کارانه (WO) به وضعیت ممتاز استراتژی تهاجمی (SO) تغییر پیدا کند.
  کلیدواژگان: پلیس پیشگیری، استراتژی، آموزش، برنامه ریزی استراتژیک آموزشی
 • دکتر جعفر ترک زاده*، معصومه محترم صفحه 67
  هدف کلی از انجام این پژوهش، تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری بود. مقیاس مذکور بر اساس چارچوب سیستمی و تحلیلی تدریس ترک زاده و محترم (1391)، تهیه شده است و دارای هفت بعد ادراک دانشجویان از کیفیت طرح درس استاد، ادراک دانشجویان از کیفیت اساتید خود، ادراک دانشجویان از کیفیت تکنولوژی آموزشی، ادراک دانشجویان از کیفیت امکانات و تجهیزات، ادراک دانشجویان از کیفیت زمان و مکان تدریس، ادراک دانشجویان از کیفیت جو کلاس و ادراک دانشجویان از کیفیت ارزیابی پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز (19241 نفر) در سال تحصیلی 1392 بود که از بین آنها 380 نفر از دانشجویان کارشناسی، به صورت تصادفی انتخاب شدند و 266 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ کامل دادند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه تحلیل گویه نشان داد که مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری و هر یک از ابعاد آن از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشند. نتیجه تحلیل عامل تاییدی نیز نشان داد که هر کدام از ابعاد از روایی بالایی برای تبیین موضوع مقیاس برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت، فرایند یاددهی، یادگیری، مقیاس، دانشجو، آموزش عالی
 • بهنام عبدی*، سیدحمید خدادادحسینی صفحه 87
  فرآیند تغییر فنی در کشورهای در حال توسعه اساسا یک فرآیند یادگیری است تا نوآوری، بنابراین حرکت به سمت اقتصادیادگیرنده و اشاعه یادگیری در سطوح مختلف اقتصاد می تواند زیر ساخت مناسبی برای استقرار اقتصاد دانش بنیان در این کشورها باشد. به عبارت دیگر، ایجاد و اشاعه یادگیری تحت تاثیر ابعاد و عوامل مختلف قرار می گیرد و عامل اصلی موفقیت اقتصادی افراد، بنگاه ها، مناطق و اقتصادهای ملی در اقتصادیادگیرنده است. در این مقاله ابعاد قابل توجه نظام آموزش عالی ایران به منظور گذار به اقتصادیادگیرنده با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس تئوری داده بنیاد، ابعاد قابل توجه در رابطه با آموزش عالی استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهند که به منظور ارتقای وضعیت آموزش عالی در کشور به منظور گذار به اقتصادیادگیرنده؛ توسعه یادگیری شغلی، ارتقاء کیفیت محتوای آموزشی با تاکید بر رابطه تئوری و عمل بر اساس مسایل واقعی جامعه و یکپارچه سازی دوره های عملی با برنامه های آموزشی، توسعه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت، ایجاد و اشاعه آموزش و پژوهش بین رشته-ای، افزایش ارتباطات بین المللی، ایجاد برنامه-های تحصیلی خلاق و توسعه مهارت های اجتماعی دانشجویان در سیستم های آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقتصادیادگیرنده، گذار، آموزش عالی، آموزش و پژوهش بین رشته ای، تئوری داده بنیاد
 • احمد سلحشوری*، معصومه خنکدارطارسی، محمدجواد ملکوتی صفحه 143
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان دینداری و سبک تربیتی خانواده در بین دانش آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان های ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 که مشغول تحصیل بوده اند و تعداد آنها 2955 نفر است،را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ایی نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد341 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندار سنجش دینداری و ابعاد رفتاری والدین (سبک های تربیتی خانواده) استفاده شد که پایایی آنها براساس آلفای کرانباخ به ترتیب سنجش دینداری، 927% و سبک های تربیتی خانواده،852% بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان باورهای دینی دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای ناحیه 1همدان بالاتر از حد متوسط است و با توجه به بالا بودن فراوانی سبک تربیتی مقتدرانه و بعد، سهل گیرانه، چنین به نظر می رسد سبک تربیتی غالب دانش آموزان به ترتیب مقتدرانه وسهل گیرانه است. بنابر این میزان دینداری دانش آموزان با سبک تربیتی خانواده مقتدرانه بیشتر از میزان دینداری دانش آموزان با سبک تربیتی خانواده بی تفاوت است. اما بین سایر سبک های تربیتی خانواده از نظر میزان دینداری فرزندانشان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: دینداری، سبک های تربیتی، خانواده، دانش آموزان
 • مهرعلی باران چشمه*، دکتراکبر آفرینش خاکی صفحه 189
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود.
  روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را همه ی مربیان و ورزشکاران تیم های نیروهای مسلح ایران (720N=) تشکیل داده و نمونه آماری براساس پرسشنامه محقق ساخته(60 سوال) با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی تعداد (306n=) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور توصیف داده های آماری از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته بود، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عامل ها و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روابط سوالات با عامل ها و رابطه عامل ها با مقیاس پرسشنامه استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون فریدمن در سطح معنی داری (05/0≥P) استفاده شد.
  یافته های تحقیق: در تحلیل عاملی اکتشافی، مقدار آزمون کیسر- می یر و اوکلین (به منظور کفایت حجم نمونه) برابر با 891/0 بدست آمد. همچنین فرض همبستگی بین سوالات از طریق آزمون کرویت بارتلت (01/0≥P، 02/16709=2x) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تمامی سوال ها طراحی شده از طریق مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس مورد تایید قرار گرفت. همچنین سوالات در 9 عامل «قانون مداری واحترام»، «شجاعت و دوری از ترس»، «صداقت»، «مسئولیت پذیری»، «کرامت انسانی»، «جوانمردی»، «توکل»، «منافع گروهی و همبستگی» و«اعتماد بنفس» مشخص شدند که توان پیشگویی سوال ها براساس مجموع واریانس ها، برابر با 66.20 درصد می باشد. پایایی عامل های پرسشنامه به ترتیب 90/0، 81/0، 71/0، 80/0، 74/0، 80/0، 78/0، 84/0، 73/0 و پایایی کل نظام نامه اخلاقی 79/0 به صورت قابل قبول بدست آمد. در تحلیل ارتباطی سوالات با عامل ها، تمامی سوالات دارای ارتباط در سطح معناداری بالاتر از (96/1± =T-value) با عامل خود داشتند. در خصوص آزمون خوبی(نیکویی) برازش، نسبت2x به df برابر52/2 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی RMSEA برابر با 074/0(برازش خوب مدل) بدست آمد. همچنین تمامی عامل ها با مفهوم نظام نامه اخلاقی دارای رابطه مثبت و معناداری در سطح بالاتر از (96/1± =T- value) بودند.
  نتیجه گیری
  تدوین نظام نامه اخلاقی که برخاسته از آموزه های دینی و فرهنگ ملی است، می تواند برای مربیان و ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارزشمند و مفید باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، نظام نامه اخلاقی، مربیان و ورزشکاران، نیروهای مسلح
 • دکتر صغری ابراهیمی قوام*، نادر رحمانی، سامان روحی صفحه 217
  کودکان به عنوان کاربران ترافیکی نیاز به دریافت آموزش هایی هستند که میزان آسیب پذیری آنان در صدمات و تصادفات به حداقل برساند. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک (قوانین راهنمایی و رانندگی) بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی انجام شده و از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 92-91 به شمار می رود. نمونه تحقیق شامل 60 دانش آموز بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به دوگروه 30 نفره آزمایش و کنترل آتقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های سنجش سطح آگاهی رفتار ترافیکی و سنجش عملکرد ترافیکی بود. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرگذاری آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر افزایش میزان آگاهی دانش آموزان از مفاهیم و نگرش های پیشگیری کننده از خطرات احتمالی ترافیکی و بهبود گرایش به عملکرد ترافیکی در حوزه های عابر پیاده اثر، دوچرخه سوار، سرنشین وسیله نقلیه و تابلوهای راهنمایی و رانندگی است.
  کلیدواژگان: آموزش ترافیک، آگاهی از رفتارهای ایمن و خطر زا، عملکرد ترافیکی، دانش آموزان مقطع ابتدایی
|
 • Shahamat Hoseinian*, Abbas Qafari Page 13
  The purpose of this research is to design prevention police training strategy in Tehran. The variables discussed include opportunities, threats, strengths and weaknesses of Tehran's Prevention Police. The present study is applied and its method regarding the nature of data collection is descriptive survey. The population of this research is chief stations, police chiefs and deputy commanders of police units and prevention police managers, deputy managers and experts of assistance of Tehran's training and education which was up to 200 people available according to members of the population, the sampling is census. To collect data on theoretical literature library method and to collect statistical data, field method is used. The questionnaire is designed by the researcher, and includes 65 items. The reliability was assessed by confirmatory factor and the validity through Cronbach's alpha coefficient and the number was 821. The findings indicated that the outcome of the internal and external performance of Tehran's Prevention Police in the training sector is conservative strategy (WO). IE and SWOT Matrix were used for data analysis.
  Keywords: Tehran's Prevention Police, Strategy Training Planning
 • Jafar Torkzadeh*, Massuomeh Mohtaram Page 67
  The propose of this study is to write and validate evaluation scale of quality of teaching-learning process. The forementioned scale was prepared based on the analytical and systematic framework of teaching (Torkzadeh & Mohtaram, 2012) which consists of seven dimensions including: student's perception about lecturers’ lesson plan quality, educational technology, equipment and facilities, teaching time and place, classroom, climate and educational improvement assessment. Statistical population consisted of all of the students of Shiraz University. 380 students are selected as sampling of study randomly; amongst 266 response to questionnaire. The item analysis method and Confirmatory Factor Analysis were used in order to compute validity. Cronbach’s alpha was used in order to compute reliability. The results showed that evaluation scale has quality of teaching-learning process and each dimension has high validity and reliability. In addition the factor Analysis showed every dimension has a high validity in explanation of scale.
  Keywords: Quality, Teaching–Learning, Scale, Student, Higher Education
 • Behnam Abdi*, Seyed Hamid Khodadad Hoseini Page 87
  The process of technical change in developing countries is basically a learning process than innovation, so developing knowledge based economy in these countries, moving toward learning economy and learning diffusion in different levels of economy could be a proper infrastructure. In the other words, learning diffusion impacted by different factors and components and is the main factor in individuals, firms, regions and national economies’ success in transition to learning economy. In this article, the factors in relation with Iran’s higher education system for transition to learning economy have been investigated and explanted by a science and technology approach. Research approach is inductive and qualitative and factors have been identifies based on grounded theory. Result showed that for improving higher education in Iran for transition to learning economy, vocational learning development, improvement of quality of educational content by focus on relation between theory and action based on real problems of society and integrating external action courses and training plans, developing on university, industry and government interactions, building and diffusing interdisciplinary research and education, enhancing of international communications, building on reforms in higher education system, making creative education programs and developing social skills of students in training systems can be considered.
  Keywords: learning economy, transition, higher education, interdisciplinary research, education, grounded theory
 • Ahmad Salahshor*, Masoumeh Xonakdar Taresi, Mohammad Javad Malakoti Page 143
  The aim of this study is to investigate the relationship between the religious beliefs and family education among the students of school base II in high schools of Hamadan. The method used in this study is a descriptive method and correlation type. The statistical population includes all students, boys and girls in high school are the first district of Hamadan city in semester 91-92and their number are 2955 people. In this study, using a simple random sampling method and based on the jrejcie and Morgan table’s, number of 341 persons were chosen as the sample statistically. In this study, for obtained the data, was used from two surveys of Measurement of Muslim religiosity sensing and Parental behavioral aspects (family educational styles) that Reliability of them according to kranbakh method are 927% = Measurement of Muslim religiosity sensing and styles of education family, 775% =. Results of the study showed that the amount of the religious beliefs of students in basic education II of high schools is above average and due to the high frequency of the powerful style of education and then easy style of education, such seems that to be the dominant style of education students to order is the powerful and easy style. Thus the religious beliefs of students with powerful family education styles are a more from the religious beliefs of students with a indifferent family education styles.But in level of religious beliefs between other family styles of education, wasn’t observed significant difference.
  Keywords: religious beliefs, styles of educational, family, student
 • Mehr Ali Baran Cheshmeh *, Akbar Afarinesh Khaki Page 189
  The aim of this study is to design and codify Ethical Standards of sports teams in armed forces.The present research purpose is exploratory and its method is collecting survey. The statistical population is all the coaches and athletes of the Iranian armed forces (N = 720) formed the sample based on the questionnaire (60 questions) with five Likert scale number (n = 306) were selected randomly. Describing the statistical data of the mean, standard deviation and percent frequency distributions were used. According to the questionnaire, exploratory factor analysis to identify the perpetrators and confirmatory factor analysis to investigate the relationship between the agent and relationship questions with a scale factor questionnaire was used. The Kolmogorov-Smirnov test to test hypotheses, one sample t test, t-test and one-way ANOVA, multivariate analysis of variance and Friedman's test at the significant level (P≤0/05) was used. In exploratory factor analysis, a KMO test (in order to adequacy of the sample) was equal to 0/891. Also it's assumed that the correlation between questions via Bartlett's test of sphericity (P≥ 0/01, X2= 16709/02) was approved. Finally, all the questions are designed by principal components with varimax rotation was approved. The questions in 9 of the "rule of law and respect", "courage and away from fear", "honesty", "responsibility", "human dignity", "chivalry", "trust", "collective interests and solidarity" and "confidence "It can be predicted that the questions based on the total variance of 66.20 percent. Operating reliability of the questionnaire, respectively, 0/90, 0/81, 0/71,0/80, 0/74, 0/80, 0/78, 0/84, 0/73and 0/79 on the reliability of the whole system of ethics If found acceptable Md.dr Factor Analysis questions, all questions linked to significantly higher levels of (T value= ± 1/96) with their agent. The well test (good) fit, x2 to df ratio of 2/52 and root mean square error of approximation RMSEA 0/074 (good fit model), respectively. Also, all operating with the concept of a moral system has a positive and significant relationship between the level of (T value= ± 1/96), respectively. The development of a moral system that arose from religious and national culture, could be valuable for coaches and athletes of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Ethics, Ethical Standard, Coaches, Athletes, Armed forces
 • S. Ebrahimi Qavam*N., Rahmani, S. Rouhi Page 217
  Children as traffic users need some trainings that reduce their vulnerability in accidents and injuries. Using pre and post-tests, we conducted this experimental research to study the impact of teaching traffic culture (traffic laws) on 4th grade boy students’ traffic performance and their level of awareness about risk behaviors. Statistical population was all 4th grade boy students in Sanandaj, Iran in academic year 2012-2013. 60 students were selected through multinominal sampling; they were divided in two groups of 30 students in terms of experimental and control groups. Research tools included the questionnaires of level of awareness assessment in regard to traffic behavior and traffic performance assessment. Descriptive statistics and analysis of covariance were applied to analyze the data. The results indicated that teaching traffic rules would increase students’ level of awareness about preventing concepts and attitudes towards potential traffic risks and would also enhance their tendency to improve their traffic performance in terms of pedestrians, bicycle riders, car passengers and traffic signs.
  Keywords: Traffic training, Awareness about safe, risk behaviors, traffic performance, school students