فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال سوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرجان فیاضی* صفحه 13
  آموزش و توسعه، تسهیل گر مدیریت سبز منابع انسانی است. هدف این پژوهش، بررسی آموزش های سبز در صنعت نفت است. به این منظور با استفاده از روش کیفی و به وسیله انجام 12 مصاحبه با خبرگان صنعت نفت و اساتید دانشگاهی، داده های مورد نیاز، جمع آوری و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد که برای اجرای موثر آموزش های سبز در صنعت نفت، فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم در اولویت قرار دارد. علاوه بر این، برنامه های آموزش سبز باید برمبنای چارچوبی خاص متناسب با این صنعت طراحی شود. همراستایی این آموزش ها با اهداف منابع انسانی صنعت نفت، به روز بودن برنامه ها و تناسب آنها با جدیدترین استانداردهای بین المللی از جمله مواردی هستند که خبرگان به آنها اشاره داشته اند.
  کلیدواژگان: آموزش سبز، مدیریت منابع انسانی سبز و صنعت نفت
 • اکرم علیمردانی*، حسن رضا زین آبادی، شهره حسین پور، فهیمه فیروزجایی صفحه 37
  یکی از مصادیق اصلی جوامع دانش آفرین دانشگاه ها می باشند، لذا در این پژوهش، مولفه های جامعه یادگیرنده حرفه ای در دانشگاه علوم انتظامی امین مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است.پژوهش حاضر بصورت آمیخته و در دو بخش مکمل کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی خبرگان شامل مدیران، اعضای هیات علمی و فرمانده هان دانشگاه علوم انتظامی، به شکل هدفمند و گلوله برفی انتخاب و بصورت نیمه هدایت شده مصاحبه شدند. در مرحله کمی با استفاده از یافته های بخش کیفی پرسشنامه ای پایا و روا طراحی شد و توسط 310 نفر شامل250 دانشجو و 60 استاد تکمیل شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون های t تک نمونه ای، استفاده شد.نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها در بخش کیفی حاکی از شناسایی 42 نشانگر جامعه یادگیرنده حرفه ای بود که در قالب5 بعد مرتب شد. نتایج بخش کمی نشان داد که مولفه های جامعه یادگیرنده حرفه ای در دانشگاه علوم انتظامی امین در سطح نسبتا مطلوب به پایین قرار دارند. همچنین مولفه دانش و ارتباط در دانشکده اطلاعات و آگاهی در بالاترین سطح ارزشیابی شد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود فاصله تا وضع مطلوب به ویژه در مولفه ساختار می باشد. وضعیت نسبتا مطلوب و نامطلوب عوامل، ملاکها و نشانگرها در این پژوهش به معنای نقاط مهم برای برنامه ریزی و بهبود می باشد.
  کلیدواژگان: جامعه یادگیرنده حرفه ای، فرهنگ، ساختار، سیستمهای دانش و ارتباط، سیستمهای حمایتی، مدیریت و رهبری
 • رقیه اسمعیل زاده نمینی*، سیدمحمد کاظم واعظ موسوی، محمد علی آذربایجانی صفحه 73
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر 2ساعت تمرین رژه، بر میزان خون ادراری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی طراحی واجرا شد.
  ازبین دانشجویان سال چهارم رسته انتظامی، 80 دانشجوی زن و مرد که هیچ کدام سابقه اختلالات کلیه ومجاری ادراری نداشته ودر زمان مطالعه، تحت درمان دارویی نبودند به صورت تصادفی هدفدار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی ها جهت تمرین رژه در شش ستون شش نفره قرار گرفته و به صورت قدم آهسته، همراه با پرتاب دست و پا تا زاویه 90 درجه (در مردان) و 45 درجه (در زنان) از مقابل جایگاه عبور کردند. برای بررسی وجود خون در ادرار، نمونه ادراری آزمودنی ها، قبل و پس از تمرین در ظروف مخصوص جمع آوری شد.
  برای اندازه گیری خون در ادرار، ابتدا به اندازه 3/2 از یک لوله 16×100 mm از نمونه پر می شود، با وارد کردن استریپ analyticon ساخت آلمان، در مدت زمان 30 ثانیه تا یک دقیقه با توجه به تغییر رنگ نوار، میزان خون در ادرار از دامنه کمیاب تا 4+ گزارش شد.
  اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل آماری ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک نوبت تمرین رژه نظامی میزان خون ادراری را افزایش می دهد؛ این افزایش تابعی از جنسیت است ومیزان آن در مردان بیشتر از زنان است.
  کلیدواژگان: هماچوری، خون ادراری، رژه، دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 • احمد چراغی، سعید کوچی* صفحه 89
  امروزه تمام سازمان ها تلاش گسترده ای را برای بقای خود به کار می برند برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف حفظ کنند، باید از قالب های غیر پویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. در این راستا و برای تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این تحقیق انجام شد و سوال اصلی تحقیق به این صورت طرح شده است: «عوامل سازمانی موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در ناجاکدامند؟
  جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید و محققان دانشگاه علوم انتظامی امین در سال 1394 و در طیف های افسران ارشد و جزء می باشد که تعداد کل آن ها برابر آمار نیروی انسانی 200 نفر برآورد شد. و براساس جدول کرجسی و مورگان131 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.
  در این پژوهش پس از بررسی سوابق و اسناد و مدارک موجود اصلی ترین عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در ناجا و نظریات مرتبط شناسایی گردید و بر مبنای آن ها پرسشنامه محقق ساخته با 30 سئوال بسته و طیف لیکرت تهیه و توزیع به صورت تصادفی ساده انجام شد. روش تحلیل داده هل با نرم افزار spss و آزمونهای تی،خی دو می باشد. در نتیجه پژوهش هر چهار فرضیه ذکر شده تایید گردید و پیشنهادهایی دررابطه با تحقق سازمان یادگیرنده در ناجا ارائه گردید.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری سازمانی، سطوح یادگیری، سازمان یادگیرنده، ناجا
 • احمد سلحشوری*، علی محمدیان، معصومه خنکدار طارسی صفحه 129
  هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مولفه های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه مدارس عادی دولتی در شهرستان سقز است که تعداد آنها 1385 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 301 نفر است که به صورت خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای سنجش مولفه های انگیزشی از پرسش نامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پنتریچ و دی گروت (1990) و برای سنجش عملکرد تحصیلی بر اساس معدل می باشد. ابزار تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی ها، درصد، میانگین، جدول و نمودار، از شاخص های امار استنباطی، همبستگی پیرسون، و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مولفه های شناختی و فراشناختی خودکارآمدی انگیزش درونی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ضریب اضطراب بر عملکرد منفی و در سطح 05/0 معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، خودکارآمدی، انگیزش درونی، اضطراب
 • احمد سوری، هادی نورمحمدی* صفحه 157
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی بر روی سازگاری رفتاری، هیجانی و اجتماعی دانشجویان است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات علی – مقایسه ای و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.
  جامعه آماری آن شامل فرماندهان صف و دانشجویی دانشکده های راهور، آگاهی و انتظامی دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. انتخاب نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
  در تحقیق حاضر از ابزار پژوهشی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی SSI (ریجیو 1989) برای سنجش مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف و پرسشنامه سازگاری بل برای سنجش سازگاری دانشجویان استفاده گردید.
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد میزان سازگاری اجتماعی، رفتاری و هیجانی دانشجویانی که تحت آموزش مربیان با مهارت بالای اجتماعی هستند بطور معنی داری بالاتر از دانشجویانی است که تحت آموزش مربیان با مهارت اجتماعی پایین می باشند و نیز تفاوتی در سازگاری دانشجویان رشته های مختلف مشاهده نمی شود و ویژگیهای جمعیت شناختی نیز بر میزان سازگاری دانشجویان موثر نمی باشد.
  همچنین این پژوهش نشان می دهد که میان سازگاری دانشجویان و مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف رابطه معنی داری وجود داشته و مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف بر سازگاری رفتاری، هیجانی و اجتماعی دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: مهارتهای اجتماعی، فرمانده صف، سازگاری رفتاری، سازگاری هیجانی، سازگاری اجتماعی
|
 • Marjan Fayazi* Page 13
  Training and development is a facilitator of the green human resource management. The goal of this study is to evaluate the green training in the Iranian oil industry. The required data was collected and analyzed using the qualitative approach and interviewing with 12 selected expert in the Iranian oil industry and also the academic professors. The results of content analysis indicates that creating a culture and the necessary infrastructure have priority for the effective implementation of green training in the oil industry. Moreover, tailor-made green training programs should be based on specific framework suitable for this industry. Alignment of these trainings with the goals of human resources working in the oil industry, keeping the programs up-to-dated, and adjusting them with the latest international standards are some factors mentioned by the interviewed experts in this regard.
  Keywords: Green Training, Green Human Resources Management, Oil Industry
 • Akram Alimardani*, Hasan Reza Zinabadi, Shohreh Houseinpour, Fahimeh Firouzjaee Page 37
  One of the examples of entrepreneurial knowledge societies is universities, in this study; the components of professional learning communities in Police University studied and tested. The purpose of the present form of mixed quality and quantity is done in two complementary parts. The quality of the experts, including administrators, faculty members and commanders of the Police University, in the form of semi-conducting targeted snowball selected were interviewed. The quantitative results of the qualitative part of a valid and reliable questionnaire was designed and completed by 310 of 250 students and 60 teachers. The data on the qualitative content analysis and quantitative part of the one-sample t tests, interviews in qualitative content analysis. Results show identification marker 42 professional learning community in the form of 5 was arranged. The results showed that a small part of the components of professional learning communities in a relatively favorable Police University trustees are down. As well as knowledge and communication of information and knowledge at the highest level of evaluation. Results of this study showed that distance from the ideal situation, particularly in the component structure. Relatively favorable and unfavorable factors, criteria and indicators in this study meant important points for planning and improvement.
  Keywords: professional learning community, culture, structure, systems, knowledge, communication, social support, management, leadership
 • Rouqieh Esmaeilzadeh Namini*, Seyed Mohammad Kazem Vaez Mosavi, Mohammad Ali Azarbaijani Page 73
  This research was designed and performed by the objective of investigating the effect of two hour parade exercise on the blood in urine of girl students of The Police University. Method of work: 80 students of the 4th grade of Police filed with average height of 163.28 cm, age 23.73 years old and weight of 60.28 Kg, 2.5% sport background who exercise 2.95 hours per week and none having the precedent of kidney and urinary tract disorders and there were not treated by medications during the test were selected as targeted randomly as the sample. The sample was ordered in 6 columns of six persons and they passed the stage in slow steps by throwing hands and feet up to 45°. In order to investigate the hematuria, the urine sample of them was gathered after the parade. In order to measure the blood in urine, at first 2.3 of a 16 mm pipe is filled with sample. By entering the analyticon strip made in Germany for 30 seconds up to one minute, by considering the change of color of strip for the rate of blood in urine the range of rare to +4 is reported. The data was analyzed by Wilcoxon’s statistical method. The results indicated that the military parade exercises)two hours(increase the blood in urine. Since there was no blood in urine before parade, it is concluded that performing the parade has caused observance of blood in urine. This finding is compatible to the previous studies reported regarding increase of blood in urine after sport exercises.
  Keywords: Hematuria, March, students, Amin Olum Entezami University
 • Ahmad Cheraghi, Said Kouchi* Page 89
  Today, all organizations try to survive their own. Because they maintain in the turbulent environment, they must exist non-dynamic form ans conduct to learning organization. In this context, and to achieve a learning organization in the Islamic Republic of Iran Police conducted the study and main research question in this case is proposed: "organizational factors affecting the realization of the learning organization in Najakdamnd? The statistical polulation are students in Police University in 1394 and a whole-of component are the total number of officers and 200 personnel respectively. The 131 personnels were selected based on Morgan table. In this study, after examining the records and documents; the most important factors affecting the realization of a learning organization and related theories were identified on the police and on the basis of questionnaire of 30 closed questions for supplying and distributing was performed Likret spectrum. Push data analysis with spss software and t-test, chi-square is. As a result of the above hypothesis was confirmed four proposals were presented with respect to the realization of a learning organization in the police.
  Keywords: learning, organizational learning, learning levels, learning organization, I.R.I police
 • Ahmad Salahshor*, Mohammad Javad Malakoti, Masoumeh Xonakdar Taresi Page 129
  The main purpose of this research is to study the relationship between and the students’ between Motivational components and learning strategies between student's educational performances. The research method was correlation. The Population In this study was All graduates of the third year of high schools of SAQEZ City (1370 people) and 301 samples Based on Cochran formula was selected cluster randomized. The data gathering instrument were standard (MSLQ) Pyntrich and De Groot (1990), questionnaire and students’ educational performance test. The statistical methods were descriptive statistic indices including frequency, mean, standard deviation, Pierson correlation coefficient, and determining coefficient.Cognitive and metacognitive strategies, And overall learning strategies with the average of the achievement were Positive and significance (p<0.01). Also the relationship between the anxiety factor of motivational strategies and the performances was negative and significant (p<0.05).
  Keywords: Cognition strategies, Meta, cognition strategies, Self, regulated, Internal motivation, Anxiety
 • Ahmad Sori, Hadi Normohammadi* Page 157
  The main purpose of this research is to survey the effect of learning commander's social skills of I.R.I Police University on student's behavioral, emotional and social adjustment. The present research from view of entity was cause- comparative type and it was applied research.The statistical population includes student trainers and students in traffic, criminal and policing colleges of academic year 1390-1391. The sample has been selected randomly. In This research has been used the tool of SSI social skills questionnaire to measure commander's social skills and from BELL adjustment questionnaire for student's adjustment. The findings showed that the amount of student's social, behavioral and emotional adjustment who teach by trainers with high social skills, is meaningfully higher than the others who teach by trainers with lower social skills and also there is no differences in courses and the student's characteristics has no effect on student's adjustment.This research also showed that there is a meaningful communication between student's behavorial adjustment and social skills and trainer's social skills is effective on the student's emotional and social adjustment.
  Keywords: social skills, learning trainer, behavioral adjustment, emotional adjustment, social adjustment